Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 7 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau vadinama ir – Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant teisinės pagalbos teikimo (toliau vadinama ir – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad:

2.1. „Š. m. 2017 m. birželio 20 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) [...] priimtu sprendimu Nr. 2.2 (NTP-2)-17-T-2079-12411 nusprendė teikti man antrinę teisinę pagalbą apskundžiant Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2017-03-24 d. baudžiamojoje byloje Nr. ..., parengti procesinius dokumentus, atstovauti kasacinės instancijos teisme, man paskyrė advokatą A. Š. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] iki 2018-05-31 d. [...]“ (šios citatos kalba netaisyta);

2.2. „Iki kol vyko procesas dėl advokato paskyrimo, buvau priverstas pats pateikti kasacinį skundą kaip išmaniau, nes buvo likęs itin mažas laiko tarpas šiam nustatytu terminu pateikti. Kasacinės instancijos teismo 2017 m. liepos 13 d. nutartimi grąžino mano kasacinį skundą trūkumams pašalinti, tokiu būdu aš nedelsiant kreipiausi į man paskirtą advokatą [...], tačiau advokatas iki šiol taip ir neatvyko, jokių veiksmų neatliko“;

2.3. „Tuomet apie tai 2017-08-29 aš [...] pranešiau teisinės pagalbos tarnybai, prašiau imtis veiksmų [...], o jeigu man paskirtas advokatas nenori ar dar dėl kokių kitų priežasčių negali teikti man teisinės pagalbos, prašiau nušalinti man paskirtą advokatą ir pakeisti kitu [...]“;

2.4. „2017-09-18 d. aš papildomai kreipiausi į teisinės pagalbos tarnybą [...], tačiau iki šiol lieku nežinomybėje, jokio atsakymo, jokio advokato teisinės pagalbos aš nesulaukiau.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1580/3D-3279 kreipėsi į Tarnybą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. lapkričio 28 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 27 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos raštą Nr. (2.2)NO-2-8583 „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad:

4.1. 2017 m. gegužės 12 d. Tarnyboje gautas Pareiškėjo prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą dėl 2016 m. gruodžio 9 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. ... apskundimo;

4.2. Tarnyba, nustačiusi, kad 2016 m. gruodžio 9 d. Kauno apygardos teismo nuosprendį Pareiškėjas jau yra apskundęs apeliacine tvarka ir kad 2017 m. kovo 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. ... Pareiškėjo skundas buvo atmestas, 2017 m. birželio 5 d. raštu Nr. (2.2)NO-2-4411 paprašė Pareiškėjo patikslinti savo reikalavimą;

4.3. 2017 m. birželio 13 d. raštu Pareiškėjas informavo Tarnybą, kad antrinė teisinė pagalba reikalinga dėl kasacinio skundo parengimo;

4.4. 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2.2-(NTP-2)-17-T-2079-12411 Tarnyba suteikė Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą apskundžiant 2017 m. kovo 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį baudžiamojoje byloje Nr. ...; teikti antrinę teisinę pagalbą paskyrė advokatą A. Š.;

4.5. 2017 m. rugpjūčio 29 d. Tarnyboje gautas raštas, kuriuo informuojama, kad Pareiškėjas pats parengė kasacinį skundą ir 2017 m. birželio 19 d. pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, nes iki 2017 m. birželio 24 d. buvo nustatytas kasacinio skundo padavimo terminas; taip pat pranešama, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi Nr. 2P-64/2017 atsisakė priimti Pareiškėjo kasacinį skundą; Pareiškėjas pageidavo, kad advokatas A. Š. parengtų kasacinį skundą ir pakartotinai pateiktų teismui;

4.6. 2017 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. (2.2)NO-2-6490 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba Pareiškėją informavo, kad antrinė teisinė pagalba 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2.2-(NTP-2)-17-T-2079-12411 buvo suteikta kasacinės instancijos teisme; atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. birželio 24 d. pasibaigė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso (toliau vadinama – BPK) 370 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių apskundimo terminas, ir į tai, kad kasacinis skundas buvo pateiktas, tačiau nepriimtas, Tarnyba informavo Pareiškėją apie galimybę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą;

4.7. 2017 m. rugsėjo 20 d. Tarnyboje gautas pranešimas, kuriuo buvo informuojama, kad Pareiškėjas neketina kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą, yra nepatenkintas paskirtu advokatu A. Š., nes šis pas jį neatvyksta, nors apie tai, jog kasacinį skundą atsisakyta priimti, buvo informuotas; Pareiškėjas prašė pakeisti jam paskirtą advokatą kitu advokatu;

4.8. 2017 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (2.2) NO-2-7034 Tarnyba kreipėsi į advokatą A. Š. prašydama per 5 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti informaciją apie antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą pagal 2017 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 2.2(NTP-2)-17-T-2079-12411 ir paaiškinti Pareiškėjo pranešime nurodytas aplinkybes;

4.9. advokatas A. Š. atsakymo į 2017 m. rugsėjo 25 d. Tarnybos raštą Nr. (2.2) NO-2-7034 nepateikė;

4.10. Tarnyba 2017 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. (2.2)NO-2-8170 Pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Lietuvos advokatūrai prašydama pateikti išvadą, ar advokato A. Š. veikla atitinka profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties nuostatas, teikiant teisinę pagalbą Pareiškėjui;

4.11. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjas išreiškė pageidavimą dar kartą teikti kasacinį skundą, ir į tai, kad nėra suėjęs BPK 370 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas naikinamasis vienerių metų kasacinio skundo padavimo terminas, 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimu 2.2-(NTP-2)-17-T-2079-21153 pakeitė advokatą A. Š. advokatu R. V. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi], kad galėtų toliau teikti Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau vadinama – VGTPĮ):

5.1. 1 straipsnis „Įstatymo paskirtis“ – „1. Šis įstatymas nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. [...]“;

5.2. 9 straipsnis „Tarnyba“ – „1. [...].

2. Tarnybos uždavinys – užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą pagal šį įstatymą. 3. Tarnyba: [...] 2) organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą; 3) priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo; [...]“;

5.3. 18 straipsnis „Antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka“ – „1. Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus ir šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytą sutikimą, jeigu pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris neįtrauktas į šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus. Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą rekvizitus ir formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą ir kiti šioje dalyje nurodyti dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.; 2. Sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima tarnyba. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimti iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodytos advokato išvados arba šio straipsnio 13 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos.; [...]; 8. [...]. Antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas gali būti pakeistas pareiškėjo arba paties advokato motyvuotu rašytiniu prašymu, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje. Be to, advokatas gali būti pakeistas tarnybos iniciatyva, pasibaigus paskirto advokato sutarčiai dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar sustabdžius šios sutarties vykdymą. Sprendimą dėl antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo priima tarnyba. [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

6. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimo 9.1 punktas:

„Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas. Šis principas yra universalus; teisę į teisminę pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės pažeistos; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; asmenų pažeistos teisės ir teisėti interesai teisme turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje, ar ne; teisė kreiptis į teismą yra absoliuti; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, taip pat negali būti nepagrįstai pasunkinama ją įgyvendinti; jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė; tokia teisinė situacija, kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine tvarka, nors pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija jos netoleruoja (Konstitucinio Teismo inter alia 1996 m. balandžio 18 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).“

Tyrimo išvados

7. Pareiškėjas teigia, kad Tarnyba nesuteikė jam antrinės teisinės pagalbos, teikiant kasacinį skundą.

8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas yra universalus; teisę į teisminę pažeistų konstitucinių teisių ir laisvių gynybą turi kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės pažeistos; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; asmenų pažeistos teisės ir teisėti interesai teisme turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje, ar ne; teisė kreiptis į teismą yra absoliuti; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, taip pat negali būti nepagrįstai pasunkinama ją įgyvendinti; jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė; tokia teisinė situacija, kai kuri nors asmens teisė ar laisvė negali būti ginama, taip pat ir teismine tvarka, nors pats tas asmuo mano, kad ši teisė ar laisvė yra pažeista, pagal Konstituciją yra neįmanoma, Konstitucija jos netoleruoja (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas).

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos instituto paskirtis – suteikti kokybišką, efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą antrinę teisinę pagalbą, ginant teisėtus interesus tų asmenų, kuriems tokia pagalba būtiniausia. Šios pagalbos teikimas asmenims, kad jie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuojamas VGTPĮ.

Pagal VGTPĮ 9 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą Tarnyba, jai suteiktos kompetencijos ribose administruodama antrinės teisinės pagalbos teikimą (šios pažymos 5.2 punktas), sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (atsisakymo teikti, nutraukimo) turi priimti kiekvienu konkrečiu atveju ištyrusi ir įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių visumą. Pažymėtina, kad, įgyvendinant VGTPĮ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus šio įstatymo tikslus ir realizuojant teisinės pagalbos teikimo principus, Tarnybos veikla neapsiriboja sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo priėmimu. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tenka pareiga koordinuoti antrinės teisinės pagalbos teikimo procesą, t. y., kontroliuoti, kaip advokatai, teikiantys antrinę teisinę pagalbą, vykdo su Tarnyba pasirašytas sutartis, esant būtinybei, tarpininkauti tarp asmens ir advokato, kilus įtarimų, kad advokatas netinkamai vykdo savo pareigas, nedelsiant kreiptis į advokatą prašant jo pasiaiškinti ir / arba prašyti Lietuvos advokatūros pagal kompetenciją įvertinti advokato galimai netinkamą veikimą / neveikimą.

9. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. gegužės 12 d. Pareiškėjas kreipėsi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą prašydamas suteikti antrinę teisinę pagalbą dėl 2016 m. gruodžio 9 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžio apskundimo; Tarnyba, nustačiusi, kad šį teismo nuosprendį Pareiškėjas jau yra apskundęs apeliacine tvarka, 2017 m. birželio 5 d. raštu paprašė Pareiškėjo patikslinti savo reikalavimą; 2017 m. birželio 13 d. raštu Pareiškėjas informavo Tarnybą, kad antrinė teisinė pagalba reikalinga dėl kasacinio skundo parengimo; 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Tarnyba suteikė Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą kasacinės instancijos teisme; teikti antrinę teisinę pagalbą paskyrė advokatą A. Š.; 2017 m. rugpjūčio 29 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje gautas Pareiškėjo raštas, kuriuo informuojama, kad jis pats parengė kasacinį skundą ir 2017 m. birželio 19 d. pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, nes kasacinio skundo padavimo terminas buvo nustatytas iki 2017 m. birželio 24 d.; taip pat pranešama, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakė priimti Pareiškėjo kasacinį skundą; Pareiškėjas pageidavo, kad advokatas A. Š. parengtų kasacinį skundą ir pakartotinai pateiktų teismui; 2017 m. rugsėjo 2 d. Tarnyba raštu informavo Pareiškėją, kad antrinė teisinė pagalba kasacinės instancijos teisme jam nebus teikiama, nes 2017 m. birželio 24 d. pasibaigė BPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių kasacinio skundo pateikimo terminas; be to, kasacinis skundas buvo pateiktas, tačiau nepriimtas; Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba informavo Pareiškėją apie galimybę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą. 2017 m. rugsėjo 20 d. Pareiškėjas Tarnybą informavo, kad jis neketina kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir yra nepatenkintas paskirtu advokatu A. Š.; 2017 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. (2.2) NO-2-7034 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kreipėsi į advokatą A. Š. prašydama per 5 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos pateikti informaciją apie antrinės teisinės pagalbos teikimo eigą pagal 2017 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. 2.2(NTP-2)-17-T-2079-12411 ir paaiškinti Pareiškėjo pranešime nurodytas aplinkybes; advokatas A. Š. atsakymo į 2017 m. rugsėjo 25 d. Tarnybos raštą Nr. (2.2) NO-2-7034 nepateikė. Pažymėtina, kad, nors Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba nurodė 5 darbo dienų terminą advokato paaiškinimui pateikti, tačiau, jo negavusi, net du mėnesius nesiėmė jokių priemonių išsiaiškinti susidariusią situaciją arba kitaip koordinuoti antrinės teisinės pagalbos teikimą Pareiškėjui. Tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi (šios pažymos 4 punktas) Tarnyba Pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Lietuvos advokatūrai prašydama pateikti išvadą, ar advokato A. Š. veikla atitinka profesinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties nuostatas, teikiant teisinę pagalbą Pareiškėjui, ir, atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjas pareiškė pageidavimą dar kartą teikti kasacinį skundą, ir į tai, kad nėra suėjęs BPK 370 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas naikinamasis vienerių metų kasacinio skundo padavimo terminas, 2017 m. lapkričio 8 d. sprendimu pakeitė advokatą A. Š. advokatu R. V., kad jis toliau teiktų Pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pareiškėjo teisėti interesai gauti efektyvią antrinę teisinę pagalbą nebuvo pakankamai apginti. Dėl šios priežasties vertintina, kad Skundas yra pagrįstas.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Skundas dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant teisinės pagalbos teikimo, yra pagrįstas.

Kadangi Tarnyba Seimo kontrolieriui nepateikė duomenų, kad Pareiškėjui būtų buvę pranešta apie 2017 m. lapkričio 8 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą teikti antrinę teisinę pagalbą (šios pažymos 2.4 punktas), Seimo kontrolierius Tarnybos direktorei Andželikai Banevičienei rekomenduoja informuoti Pareiškėją apie jam suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir koordinuoti jos teikimą, taip pat imtis priemonių, kad ateityje būtų nedelsiant reaguojama į galimai netinkamai teikiamą antrinę teisinę pagalbą bei užtikrinama į Tarnybą besikreipiančių asmenų efektyvi pažeistų teisių gynyba.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant teisinės pagalbos teikimo, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorei Andželikai Banevičienei rekomenduoja:

12.1. informuoti Pareiškėją apie 2017 m. lapkričio 8 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu jam suteiktą antrinę teisinę pagalbą ir koordinuoti jos teikimą;

12.2. imtis priemonių, kad ateityje būtų nedelsiant reaguojama į galimai netinkamai teikiamą antrinę teisinę pagalbą bei užtikrinama į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą besikreipiančių asmenų efektyvi pažeistų teisių gynyba.

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1580
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį