Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėja) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) Vilniaus rajono skyriaus (toliau ir citatose vadinama – Skyrius) pareigūnų veiksmų (neveikimo), šalinant nustatytą žemės sklypo a, esančio ..., Vilniaus r. sav. (toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas), naudojimo tvarkos pažeidimą.   

2. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. Skyrius „[...] 2015-10-07 raštu informavo, kad yra persiųstas iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mūsų prašymas dėl upelio (kanalo) ir derlingo žemės sluoksnio užpylimo darbų. Mūsų prašyme buvo nurodyta, kad 2015-08-10 buvo pradėta žvyru užpilinėti Žemės sklypą [...]. Šiame Žemės sklype [...] buvo užpilamas derlingas dirvožemio sluoksnis (užpilta apie 110 m ilgio, apie 45 m pločio žemės plotas, o užpilto žemės ploto aukštis apie 4–5 m aukščio)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2015-10-07 Skyrius [...] rašte nurodė, kad Skyriuje pradėta administracinių bylų teisena dėl ATPK [Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso] 52 str.
l d. pažeidimo [...]. Skyriaus specialistai 2015-09-16 surašė Žemės sklypo [...] naudojimo patikrinimo aktą“;

2.3. „[...] minėtas pažeidimas atliktas 2015-08-10 [...]. Pagal ATPK 35 str. l d. administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o pagal šio straipsnio 3 d. šis terminas gali būti pratęstas iki vienerių metų, jeigu dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti to asmens administracinės atsakomybės klausimo.

Mūsų aptariamoje situacijoje nuo 2015-08-10 [...], kada padarytas teisės pažeidimas, per šešis mėnesius nebuvo patraukti asmenys administracinėn atsakomybėn bei įpareigoti pašalinti padarytus pažeidimus“;

2.4. „[...] dėl tolimesnės mūsų prašymo tyrimo eigos ir gautų rezultatų [...] informuoti daugiau nebuvome, todėl 2016-05-12 pakartotinai su prašymu buvo kreiptasi į NŽT [Skyrių]. Atsakymas buvo gautas praėjus beveik trims mėnesiams nuo kreipimosi, t. y., 2016-08-09, tai tik įrodo šios institucijos ir mūsų prašymą tyrusio tarnautojo Laimono Leono aplaidumą, neveikimą bei nenorą tirti situacijos.

Gautame NŽT [Skyriaus] atsakyme buvo pakartotinai nurodyta, kad Skyriuje pradėta administracinių bylų teisena dėl ATPK 52 str. 1 d. pažeidimo, kad 2016-06-13 pakartotinai patikrino ginčo sklypą, konstatuojant, kad padaryti pažeidimai nėra pašalinti, ir geranoriškai įpareigojo Žemės sklypo [...] savininkus iki 2016-09-01 pašalinti padarytus pažeidimus.

Galima daryti pagrįstą išvadą, kad nuo pirminio kreipimosi, t. y., 2015 m. rugsėjo mėnesio, iki NŽT [Skyriaus] 2016-08-09 atsakymo į pakartotinį 2016-05-12 prašymą niekas nepasikeitė, atsakyta buvo taip pat kaip ir į pirminį prašymą, nenurodant, kada bus imtasi priemonių pašalinti pažeidimus bei patraukti administracinėn atsakomybėn atsakingus asmenis. Pažeidimai per visą kreipimosi laikotarpį pašalinti nebuvo“;

2.5. nors Skyrius „[...] 2016-01-04 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir [...] [vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi; toliau vadinama – buvę savininkai]  geranoriškai sumokėjo baudą, tačiau minėtas teisės pažeidimas pašalintas nebuvo. Nuo 2016-01-04 iki
2016-04-28 (kada Žemės sklypą [...] įsigijo [...] [vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi; toliau vadinama – Žemės sklypo savininkai]) valstybės tarnautojas Laimonas Leonas nesiėmė jokių veiksmų, kad padarytas pažeidimas būtų pašalintas. [...]“;

2.6. „[...] NŽT [Skyriaus] specialistų duoti įpareigojimai geranoriškai pašalinti pažeidimus [...] iki 2016-09-01 nebuvo kontroliuojami (be to, nėra suprantama, kodėl duotas laiko tarpas pažeidimams pašalinti yra toks ilgas) ir po 2016-09-01, pažeidimų nepašalinus, nebuvo imtasi jokių priemonių, siekiant įpareigoti pašalinti padarytus pažeidimus. Tik po telefoninio skambučio
L. Leonui, 2016-11-14 buvo pakartotinai patikrintas minėtas Žemės sklypas [...]. Tačiau pažeidimai pašalinti nebuvo. Be kita ko, tik 2017-01-23 minėti žemės sklypo bendrasavininkai buvo iškviesti
į NŽT Skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo. Akivaizdu, kad nuo 2016-04-28 iki 2017-01-23 buvo galima ženkliai greičiau ištirti šį atvejį (dažniau tikrinant, kaip vykdomi įpareigojimai, duodant tam trumpesnius terminus ir t. t.)“;

2.7. „[...] Žemės sklype [...] nuo 2016 m. spalio mėn. iki gruodžio mėnesio pabaigos periodiškai buvo vežama papildomai žemės (tai patvirtina pridedamos nuotraukos), nors, kiek žinoma, Skyrius buvo geranoriškai įpareigojęs Žemės sklypo savininkus iki 2016-09-01 pašalinti padarytus pažeidimus. Tačiau ne tik kad nėra pašalinti anksčiau minėti padaryti pažeidimai, bet jie daromi sistemingai ir toliau, nors Skyrius (turėdamas visą informaciją) privalo užtikrinti, kad tokie pažeidimai nebūtų daromi“;

2.8. „Norime pabrėžti, kad į NŽT [Skyrių] buvo kreiptasi daugiau negu prieš metus, tačiau dėl valstybės tarnautojo L. Leono neveikimo ir neapdairumo iki šiol yra pažeidžiami gretimų žemės naudotojų ir gyventojų interesai (pasikeitė Žemės sklypo [...] aukštis, lyginant su kitais gretimais žemės sklypais, yra pažeistas derlingas dirvožemio sluoksnis, ir t. t. ). Todėl, dėl laiku neištirtos esamos situacijos bei nesiimtų veiksmų pašalinti galimus pažeidimus (atstatyti Žemės sklypą
į pirminę padėtį, pašalinant (išvežant) neteisėtai užvežtas žemes) buvo padaryta ne tik žala aplinkai, tačiau pažeistos ir gretimų žemės sklypų savininkų teisės bei teisėti lūkesčiai. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:

3.1. „Įvertinti NŽT Skyriaus tarnautojo Laimono Leono neveikimą, biurokratizmą, kuriuo buvo pažeistos asmens teisės bei teisėti lūkesčiai“;

3.2. „Nustačius Laimono Leono neveikimą ir netinkamą pareigų atlikimą pasiūlyti NŽT vadovui skirti jam tarnybinę nuobaudą“;

3.3. „Įvertinti NŽT Skyriaus vedėjos veiksmus, ar buvo tinkamai kontroliuojamas šio skyriaus tarnautojas Laimonas Leonas, tiriant mūsų prašymą“;

3.4. „Įvertinus NŽT Skyriaus veiksmus, įpareigoti instituciją imtis priemonių,
pašalinant pažeidimus Žemės sklype [...], atstatant Žemės sklypą [...] į pirminę padėtį, buvusią
iki 2015-08-09.“

4. Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos 2016-12-06 skundą ir konstatavęs, kad Pareiškėja nepateikė duomenų, jog dėl skunde nurodytų galimai netinkamų Skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) būtų kreipusis į NŽT kaip centrinį padalinį, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, kuriame įtvirtinta, kad Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, kai padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, atsisakė tirti Pareiškėjos skundą, nes tikslinga, jog skundas pirmiausia būtų išnagrinėtas NŽT. Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius 2016-12-20 raštu Nr. 4D-2016/1-1643/3D-3556 persiuntė Pareiškėjos 2016-12-06 skundą nagrinėti NŽT ir, atsižvelgdamas į problemos aktualumą Pareiškėjai, NŽT prašė: „įvertinti, ar Skyriaus valstybės tarnautojas Laimonas Leonas tinkamai atliko funkcijas, kurios jam priskirtos, atkreipiant dėmesį į tai, kad žemės naudojimo valstybinė kontrolė buvo atlikta 2015-09-16, tačiau nustatytas pažeidimas praėjus metams nėra pašalintas, Pareiškėjos teigimu, nekontroliuojama, kaip vykdomas įpareigojimas pašalinti pažeidimus, nesurašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas, neskiriama administracinė nuobauda. Nustačius pažeidimus, imtis priemonių jų pašalinimui; informuoti, kokiu teisės aktu vadovaujantis Skyriaus tarnautojas Laimonas Leonas įpareigojo geranoriškai pašalinti pažeidimus iki 2016-09-01, kai pažeidimas pradėtas daryti 2015 metais, administracinė teisena nepradėta (jei pradėta – nurodyti, kas padaryta per metus), pažeidimo mastas toliau tik didėja.“

5. NŽT, išnagrinėjusi Pareiškėjos 2016-12-06 skundą, 2017-02-20 raštu Nr.1SS-426-(9.5.)  ją informavo (kopija pateikta ir Seimo kontrolieriui):

Skyriaus specialistai „[...] 2015-09-16 atliko Žemės sklypo [...], nuosavybės teise priklausiusio [...] [buvusiems savininkams], naudojimo patikrinimą vietoje ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 48ŽN-403-(14.48,78.) [...].

Skyrius [...] Jus ir kitus suinteresuotus asmenis apie minėto patikrinimo rezultatus [...]  informavo 2015-10-07 raštu Nr. 48SD-11454-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ [...].

Žemės sklypo [...] [buvę] savininkai [...] apie Skyriaus atliktą patikrinimą ir
nustatytas aplinkybes, pateikiant 2015-09-16 žemės naudojimo patikrinimo akto
Nr. 48ZN-403-(14.48.73) kopiją, buvo informuoti NŽT Skyriaus 2015-12-10 raštu
Nr. 48SD-14027-(14.48.104.) „Dėl administracinio teisės pažeidimo“, kuriuo, be kita ko, jie buvo kviečiami atvykti į Skyrių [...]. [...] [buvusiai savininkei] atvykus į Skyrių administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, pateikus žodinį paaiškinimą ir, įvertinus visas, su šiuo pažeidimu susijusias, aplinkybes, buvo surašytas 2016-01-04 administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 48AT-1-(14.48.78.) (su administraciniu nurodymu).

Skyriaus duomenimis, pirmiau minėtu administraciniu nurodymu [...] [buvusiai savininkei] nurodyta bauda buvo sumokėta geranoriškai – įvykdytas administracinis nurodymas [...], ir šiuo atveju Pažeidėjų atžvilgiu pradėta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo baigta.

2016-05-12 Skyrius gavo T. K. [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi] prašymą / skundą, be kita ko, pateikti išsamią informaciją dėl 2015-09-13 atliktos žemės naudojimo valstybinės kontrolės rezultatų ir informaciją, kokie yra atlikti Skyriaus veiksmai, nustačius pažeidimo aplinkybes ir išnagrinėjus 2015-08-24 skundą.

Skyrius, vykdydamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę, dalyvaujant naujiems Žemės sklypo [....] savininkams [...] (toliau – Žemės sklypo savininkai), [...] pakartotinai patikrino minėto Žemės sklypo faktinį naudojimą ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą
Nr. 48ZN-302-(14.48.78.).

[...]

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad 2015-09-16 patikrinimo metu nustatytas pažeidimas nepašalintas, ir į tai, kad yra pasikeitę Žemės sklypo savininkai, kuriems apie esamą pažeidimą galbūt nebuvo žinoma, Skyrius, siekdamas, kad būtų pašalinti 2016-06-13 patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, 2016-08-08 raštu Nr. 48SD-10101-(14.48.104.) „Dėl administracinio teisės pažeidimo“ naujus savininkus paprašė geranoriškai sutvarkyti jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

[...].

Atsakydamas į T. K. 2016-05-12 prašymą / skundą Skyrius 2016-08-09 raštu
Nr. 48SD-10109-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ informavo apie Žemės sklypo pakartotino patikrinimo, atlikto 2016-06-13, rezultatus. Taip pat pirmiau minėtu
raštu informavo, kad nustatytus pažeidimus Žemės sklypo savininkai yra įpareigoti pašalinti iki 2016-09-01.

[...] Skyriaus specialistai, vykdydami žemės naudojimo valstybinę kontrolę,
2016-11-14 pakartotinai patikrino Žemės sklypo a faktinį naudojimą, siekiant nustatyti, ar Žemės sklypo bendrasavininkai [...]  pašalino žemės naudojimo tvarkos pažeidimus, užfiksuotus 2016-06-13 žemės naudojimo patikrinimo metu, ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 48ŽN-608-(14.48.73.), kuriame nurodė, kad „[...] 2015-09-16 atlikto žemės naudojimo patikrinimo Nr. 48ŽN-403-(14.48.78.) ir 2016-06-20 atlikto žemės naudojimo patikrinimo Nr. 48ŽN-302-(14.48.78.) [metu] nustatyti pažeidimai nepašalinti. Taip pat nustatyta, jog šiaurės rytinėje sklypo dalyje supiltos grunto (žemių) krūvos. [...].“

„Skyrius 2017-01-23 raštu Nr. 48SD-644-(14.48.104.) „Dėl administracinių teisės pažeidimų“ yra iškvietęs žemės sklypo bendrasavininkus į NŽT Skyrių administracinio teisės pažeidimo, atitinkančio ATPK 52 straipsnyje numatyto pažeidimo požymius (įskaitant, bet neapsiribojant), nagrinėjimui. [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT. 

7. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:

7.1. NŽT Pareiškėjos ir kitų asmenų „[...] [vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi] (toliau – Pareiškėjai) 2015-08-24 prašymą (nėra [...] parašo) Skyriui 2015-09-04 nagrinėti pagal kompetenciją persiuntė Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2015-09-03 raštu
Nr. A33(l)-5821-(4.9) „Dėl prašymo“ [...] (toliau – 2015-08-24 prašymas).

„Skyrius į Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą atsakė 2015-10-07 raštu
Nr. 48SD-11545-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“ [...]. Pagal pateiktus Skyriaus duomenis, Pareiškėjų 2015-08-24 prašymo nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas“;

7.2. „[...] 2015-10-09 NŽT gavo Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos 2015-10-09 raštu Nr. 18T-1184 „Dėl skundo persiuntimo“ (toliau – VAAT raštas) persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą (2015-10-09 reg. Nr. 1GS-1914), adresuotą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kuriame buvo keliami panašūs klausimai dėl galbūt netinkamo Žemės sklypo naudojimo ir užpilto upelio“, kaip ir kitame Pareiškėjų kreipimesi (šio rašto
7.1 papunktis).

VAAT raštu persiųstą Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą NŽT 2015-10-19 raštu
Nr. TR-11955-(5.34.) „Dėl rašto nagrinėjimo ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės atlikimo“ persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Skyriui.

Iš NŽT dokumentų valdymo sistemos (DVS) duomenų nustatyta, kad Skyrius į VAAT raštu persiųstame Pareiškėjų 2015-08-24 prašyme keliamus klausimus, susijusius su Pažeidimu, atsakė 2015-10-07 raštu Nr. 48SD-11545-(14.48.104.) „Dėl prašymo nagrinėjimo“, nagrinėdamas Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą, gautą 2015-09-04, todėl į VAAT raštu persiųstą Pareiškėjų
2015-08-24 prašymą atskiru raštu nebuvo atsakyta“;

7.3. „Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų NŽT direktoriaus 2014-12-23 įsakymu
Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo dokumentų formų ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklės), 7 punkte yra nurodyta, kad apie planuojamą atlikti žemės naudojimo patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo žemės naudojimo patikrinimo, informuojami tikrinamo žemės sklypo savininkas ar naudotojas, tikrinamo valstybinės žemės sklypo ar valstybinės žemės ploto naudotojas, taip pat pareiškėjas (jeigu jis pageidauja ir (ar) jeigu patikrinimo aplinkybės susijusios su jo teisėtais interesais) tam, kad jie galėtų, jeigu pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje.

[...] Skyrius apie numatomą žemės naudojimo patikrinimą, pagal Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 7 punktą, turėjo informuoti Žemės sklypo savininkus, tačiau to nepadarė“;

7.4. „[...] dėl didelio Skyriaus darbo krūvio Žemės sklypo savininkams 2015-09-18 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 48ŽN-406-(14.48.73.) (toliau –  Aktas Nr. 1) kopija ir kvietimas atvykti į Skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) (galiojusio iki 2016-12-31) 52 straipsnio l dalyje numatyto pažeidimo požymius (toliau – Pažeidimas), aplinkybių nagrinėjimo buvo išsiųsti 2015-12-10 raštu Nr. 48SD-14027-(14.48.104.) „Dėl administracinio teisės pažeidimo“,
t. y., praėjus daugiau kaip 20 darbo dienų po Akto Nr. 1 surašymo.“

„Skyrius, pateikdamas Žemės sklypo savininkams 2015-12-10 raštą Nr. 48SD-14027-(14.48.104) „Dėl administracinio teisės pažeidimo“, neturėjo objektyvių įrodymų, kad būtent šio Žemės sklypo savininkai yra atsakingi už 2015-09-16 patikrinimo metu nustatytą Pažeidimą, taip pat nebuvo žinomos visos Pažeidimo atsiradimo aplinkybės [...], todėl pirmiau minėto Žemės sklypo savininkai į Skyrių buvo pakviesti atvykti dėl administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo. Pažeidimo aplinkybės ir už jį atsakingi asmenys buvo nustatyti 2016-01-04 Žemės sklypo savininkams atvykus į Skyrių ir pateikus žodinį paaiškinimą.“

Skyrius 2016-01-04 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 48AT-1-(14.48.78.), kuriame konstatavo: „2015-09-16 nustatyta, kad [...] [buvusi savininkė], jai nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype [...], yra supylusi nederlingos žemės (gruntas), tokiu būdu pažeisdama ATPK 52 str. 1 d., t. y., derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas.“

„[...] Skyrius Žemės sklypo [buvusius] savininkus [...]raštiškai neįpareigojo pašalinti žemės naudojimo tvarkos pažeidimą, konstatuotą Akte Nr. 1, tačiau 2016-01-04 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 48AT-1-(14.48.78.) surašymo metu informavo apie pareigą pašalinti Pažeidimą.“

„[...] žemės naudojimo tvarkos Pažeidėjų pareiga pašalinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu nustatytus pažeidimus yra apibrėžta ATPK 38 straipsnyje [nuo 2017-01-01 – Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK)] 41 straipsnyje)“;

7.5. „[...] teisės aktuose, reglamentuojančiuose žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimą ir vykdymą, nenurodyta, po kurio laiko turi įvykti pakartotinis žemės naudojimo patikrinimas. NŽT nuomone, tuo atveju, kai pažeidėjams nurodomas konkretus pažeidimo pašalinimo terminas, jam pasibaigus, nedelsiant turėtų būti atliktas pakartotinis žemės naudojimo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar pažeidimai yra pašalinti“;

7.6. „Pakartotinis žemės naudojimo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar 2015-09-16 patikrinimo metu nustatytas Pažeidimas yra pašalintas, buvo atliktas 2016-06-13 ir jo metu surašytas žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 48ŽN-302-(14.48.78.) (toliau – Aktas Nr. 2). Skyrius, įvertinęs 2016-06-13 patikrinimo metu surinktus duomenis, nustatė, kad Pažeidimas nebuvo pašalintas, t. y,. pažeistas derlingas dirvožemio sluoksnis nebuvo atstatytas.“

„Žemės sklypo savininkams [...] apie 2016-06-13 planuojamą atlikti pakartotinį žemės naudojimo patikrinimą buvo pranešta Skyriaus 2016-06-02 (suklysta rašant metus rašto datos rekvizite) raštu Nr. 48SD-7049-(14.48.104.) „Dėl žemės sklypo patikrinimo“.“

„[...] Skyrius, atsižvelgdamas į aplinkybę, kad nauji Žemės sklypo savininkai galbūt nežinojo apie šiame žemės sklype 2015-09-16 nustatytą Pažeidimą, vadovaudamasis ATPK 284, 256, 9 straipsniais, po šio Žemės sklypo pakartotinio patikrinimo, naujų Žemės sklypo savininkų atžvilgiu nepradėjo administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta pirmiau, Skyrius nekvietė [...] [Žemės sklypo savininkų] į Skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo aplinkybių išaiškinimo (patikslinimo) ir (arba) administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, o tik paprašė jų (toliau minimu Skyriaus raštu) geranoriškai [iki 2016-09-01] sutvarkyti jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą.

[...] dėl didelio Skyriaus darbo krūvio apie 2016-06-16 atlikto Žemės sklypo pakartotinio patikrinimo rezultatus [...] [Žemės sklypo savininkai] informuoti 2016-08-08 raštu
Nr. 48SD-10101-(14.48.104.) „Dėl administracinio teisės pažeidimo“, t. y., praėjus daugiau kaip
20 darbo dienų po 2016-06-20 žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 48ŽN-302-(14.48.73.) (toliau – Aktas Nr. 2) surašymo. Taip pat Skyrius paaiškino, kad dėl netyčinės klaidos kartu su 2016-08-08 Skyriaus raštu Nr. 48SD-10101-(14.48.104.) nebuvo išsiųsta Akto Nr. 2 kopija, tačiau šiuo Skyriaus raštu Žemės sklypo savininkai buvo išsamiai informuoti apie pakartotinio patikrinimo metu nustatytą Pažeidimą“;

7.7. „Skyrius [...] 2016-11-14 atliko pakartotinį Žemės sklypo naudojimo patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar Pažeidimas, užfiksuotas Akte Nr. l ir Nr. 2, yra pašalintas. 2016-11-14 žemės naudojimo patikrinimo metu buvo užpildytas žemės naudojimo patikrinimo aktas
Nr. 48ŽN-608-(14.48.78) (toliau – Aktas Nr. 3).

Apie 2016-11-14 numatomą atlikti Žemės sklypo naudojimo patikrinimą [...] [Žemės sklypo savininkai] buvo informuoti Skyriaus 2016-10-28 raštu Nr. 48SD-13248-(14.48.104.) „Dėl žemės sklypo patikrinimo“.

[....] 2016-11-14 žemės sklypo naudojimo patikrinimas buvo atliekamas siekiant patikrinti, ar įgyvendintas 2016-08-08 rašte Nr. 48SD-10101-(14.48.104.) pateiktas prašymas pašalinti Žemės sklypo 2016-06-13 patikrinimo metu užfiksuotą Pažeidimą [...].“

„[....] dėl didelio Skyriaus darbo krūvio, po 2016-11-14 atlikto žemės naudojimo pakartotinio patikrinimo, kurio metu buvo nustatyta, kad pažeistas derlingas dirvožemio sluoksnis nebuvo atstatytas, Akto Nr. 3 kopija ir kvietimas atvykti į Skyrių dėl administracinių teisės pažeidimų aplinkybių išaiškinimo (patikslinimo) ir (arba) administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo [...] [Žemės sklypo savininkams] buvo pateikti 2017-01-23 raštu
Nr. 48SD-644-(14.48.104.) „Dėl administracinių teisės pažeidimų“, t. y., praėjus daugiau kaip
20 darbo dienų po Akto Nr. 3 surašymo.“

„[...] Žemės sklypo savininkų [...] buvo paprašyta iki 2016-09-01 geranoriškai pašalinti Aktuose Nr. l, Nr. 2 užfiksuotą Pažeidimą, tačiau [...] Pažeidimas nebuvo pašalintas. [...]
Skyrius, po 2016-11-14 atlikto žemės naudojimo patikrinimo, nei 2017-01-23 rašte
Nr. 48SD-644-(14.48.104.) „Dėl administracinių teisės pažeidimų“, nei atskiru raštu Žemės sklypo savininkams nenurodė konkretaus Pažeidimo pašalinimo termino“;

7.8. „[...] Skyriuje 2017-02-07 [...] [vienam iš Žemės sklypo savininkų] buvo surašyti administracinių teisės pažeidimo protokolai Nr. NZTAN-85584488-17 ir Nr. NZTAN-85585909-17 pagal ATPK 52 straipsnio 1 dalį ir 522 straipsnio l dalį.

Iš Administracinių teisės pažeidimų registro duomenų nustatyta, kad  [...] [Žemės sklypo savininkė] pirmiau minėtais administracinių teisės pažeidimų protokolais skirtas nuobaudas sumokėjo“;

7.9. NŽT direktorius 2017-07-17 pavedimo Nr. 1PAV-297-(1.8E) „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rašto nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių“ (toliau ir citatose vadinama – 2017-07-17 Pavedimas) 1.1 punktu Skyriaus vedėjui pavedė: „Užtikrinti, kad Skyriuje gavus asmenų kreipimusis [...], kuriuose keliami klausimai, į kuriuos Skyrius buvo pateikęs atsakymą, apie sprendimą nenagrinėti tokio kreipimosi pareiškėjams būtų pranešta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir (ar) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse [....] nustatyta tvarka“. Pavedimo 1.2 punktu Skyriaus vedėjui buvo pavesta: „Užtikrinti, kad Skyrius atlikdamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę griežtai vadovautųsi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [...], Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų [...], Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių [...] ir Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūros aprašo [...] teisiniu reglamentavimu“;

  7.10. „[...] Skyrius, vykdydamas NŽT direktoriaus 2017-07-17 pavedimą
Nr. 1PAV-297-(1.8E) „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rašto nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių“, Nuostatų nustatyta tvarka 2017-07-18 pakartotinai patikrino Žemės sklypo [...] naudojimą ir surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 48ŽN-713-(14.48.78.) (toliau vadinama – Aktas Nr. 4). Patikrinimo metu nustatyti ir užfiksuoti įtariama padarytų žemės naudojimo reikalavimų pažeidimų požymiai (derlingojo dirvožemio sluoksnio neišsaugojimas, atliekant statybos darbus [....] (ANK 257 straipsnis) ir Žemės sklypo naudojimas ne pagal nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą (ANK 261 straipsnis). [...] Skyriuje, vadovaujantis ANK nuostatomis, pradėtas ir šiuo metu vykdomas, įtariama, padarytų administracinių nusižengimų tyrimas.

Skyrius apie 2017-07-18 atlikto Žemės sklypo a naudojimo patikrinimo rezultatus ir pradėtą, įtariama, padarytų administracinių nusižengimų
tyrimą Pareiškėją informavo 2017-08-25 raštu Nr. 48SD-10351-(14.48.104.) „Dėl 2017-08-04 rašto.“

„Pažymėtina, kad apie 2017-07-18 patikrinimo metu nustatytą aplinkybę, kad Žemės sklype [...] (taip pat ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos juostoje) ir už žemės sklypo ribų (valstybinėje žemėje) derlingas dirvožemio sluoksnis užpiltas nederlingu gruntu, tokiu būdu pakeičiant teritorijos natūralų reljefą, Skyrius 2017-08-23 raštu Nr. 48SD-10194-(14.48.136E.) „Dėl informacijos apie galimą pažeidimą pateikimo“ informavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – Departamentas), prašydamas pagal kompetenciją įvertinti minėtą aplinkybę.“

Departamentas 2017-09-14 raštu Nr. (38-8)-VR-1.7-6885 Skyrių: informavo „[...] Departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūnai atliko minėtos teritorijos [...] patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad teritorijoje esantis upelis nėra užkastas, upelio vaga nepakeista. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XXIX skyriuje nėra draudžiama žemės valdytojams vandens apsaugos juostoje ir zonoje pilti gruntą. [...]“;

7.11. „Žemės sklypo [...] savininkai, kurie įtariami padarę nusižengimus, Skyriaus
2017-08-24 raštais Nr. 48SD-10264-(14.48.104.) ir Nr. 48SD-10269-(14.48.104.) buvo informuoti apie 2017-07-18 patikrinimo metu nustatytus, tikėtina, padarytus administracinius nusižengimus bei pakviesti 2017-09-20 atvykti į Skyrių dėl administracinių nusižengimų išaiškinimo bei protokolų surašymo, tačiau nurodytu laiku neatvyko.“ Pažymėtina, kad minėtu Skyriaus raštu Žemės sklypo savininkams buvo pateikta 2017-07-18 patikrinimo metu surašyto Akto Nr. 4 kopija. 

„Skyrius 2017-09-22 ir 2017-09-24 raštais Nr. 48SD-11445-(14.48.104.) ir
Nr. 48SD-11443-(14.48.104.) minėto žemės sklypo savininkus pakartotinai pakvietė 2017-10-18 atvykti į Skyrių dėl administracinių nusižengimų išaiškinimo bei protokolų surašymo.“

„Skyrius 2017-11-13 raštais Nr. 48SD-13930-(14.48.104.) ir Nr. 48SD-13931-(14.48.104.)  pakartotinai kvietė Žemės sklypo savininkus 2017-12-06 atvykti į Skyrių dėl administracinių nusižengimų išaiškinimo bei protokolų surašymo“;

7.12. „[...] nuo 2017-09-01 įsigaliojo naujos redakcijos Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos NŽT taisyklės, patvirtintos NŽT direktoriaus 2017-08-10 įsakymu Nr. 1P-358-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ [...] [toliau ir citatose vadinama – Kontrolės organizavimo taisyklės], kuriose įtvirtinta nustatytų žemės naudojimo nusižengimų šalinimo tvarka.

Pažymėtina, kad NŽT teisės aktais nesuteikta teisė įpareigoti (arba surašyti privalomuosius nurodymus) žemės naudojimo nusižengimus darančius (padariusius) asmenis nutraukti neteisėtus veiksmus ir pašalinti padarytų nusižengimų pasekmes. NŽT teritorinio skyriaus įgaliotas darbuotojas, atlikęs administracinio nusižengimo tyrimą ir nustatęs administracinio nusižengimo sudėtį, atlieka procesinius veiksmus – surašo protokolą su administraciniu nurodymu arba perduoda tyrimo medžiagą NŽT skyriaus vedėjui, kuris, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, priima nutarimą skirti nuobaudą.

Taigi, tik tada, kai administracinį nusižengimą padariusio asmens kaltė įrodyta, NŽT  teritorinis skyrius Kontrolės organizavimo taisyklių nustatyta tvarka raštu kreipiasi į pažeidėją, prašydamas per nustatytą terminą geranoriškai nutraukti neteisėtus veiksmus ir pašalinti padarytų nusižengimų pasekmes, ir tuo atveju, jeigu nusižengimas tokiu būdu nepašalinamas, kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo pažeidėjui nutraukti neteisėtus veiksmus ir pašalinti padarytų nusižengimų pasekmes.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai:

8.1. Administracinių teisės pažeidimų kodekso (galiojo iki 2017-01-01):

8.1.1. 38 straipsnis – „Administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo“;

8.1.2. 52 straipsnis – „1. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas, taip pat savavališkas derlingojo dirvožemio sluoksnio pasisavinimas – užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų“;

8.1.3. 284 straipsnis – „1. Organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti“;

8.2. Žemės įstatymo:

36 straipsnis

– „1. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba [...].“

8.3. Seimo kontrolierių įstatymo:

13 straipsnis

– „1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.“

9. Kiti teisės aktai

9.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-499 patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių (toliau vadinama – Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklės) (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01):

9.1.1. 5 punktas – „5. Vykdydami žemės naudojimo valstybinę kontrolę, teritorinių skyrių darbuotojai atlieka žemės naudojimo patikrinimus pagal fizinių [...] prašymus, skundus ar pranešimus (dėl galimų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų) [...]“;

9.1.2. 7 punktas – „Apie planuojamą atlikti žemės naudojimo patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo žemės naudojimo patikrinimo, informuojami tikrinamo žemės sklypo savininkas [...], taip pat pareiškėjas (jeigu jis pageidauja ir (ar) jeigu patikrinimo aplinkybės susijusios su jo teisėtais interesais) tam, kad jie galėtų, jeigu pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje“;

9.1.3. 11 punktas – „Atlikęs žemės naudojimo patikrinimą, žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantis teritorinio skyriaus darbuotojas vietovėje surašo Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Patikrinimo aktą“;

9.1.4. 21 punktas – „Jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu buvo nustatyta žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, atitinkančių Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų pažeidimų, priskirtų Tarnybos kompetencijai, požymius, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta užregistruoto Patikrinimo akto kopija tikrinto objekto savininkui [...] išsiunčiama paštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Patikrinimo akto surašymo dienos kartu su kvietimu atvykti į teritorinį skyrių dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo aplinkybių nustatymo ir Protokolo galimam pažeidėjui surašymo [...]“;

9.1.5. 24 punktas – „Jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu pastebėti galimi pažeidimai, nesusiję su Tarnybos kompetencija, apie pastebėtus galimus pažeidimus informuojamos kitos kompetentingos institucijos.“

9.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-499 patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių (toliau vadinama – Naujos Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklės) (galioja nuo 2017-09-01):

9.2.1. 39 punktas – „Protokolas surašomas dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kuris Protokolo surašymui pakviečiamas Administracinių nusižengimų kodekso 573 straipsnyje nustatyta tvarka. Protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant tuo atveju, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip du kartus šaukiamas (kviečiamas) neatvyko dalyvauti administracinio nusižengimo tyrime ir kai surašant Protokolą jo dalyvavimas nėra būtinas (administracinio nusižengimo sudėtis yra aiški)“;

9.2.2. 66 punktas – „Teritorinio skyriaus registruotąja pašto siunta siunčiamu teritorinio skyriaus raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Protokolo surašymo dienos privalo būti pasiūlyta pažeidėjui pašalinti padarytą pažeidimą per nurodytą terminą, nurodant pakartotinio žemės naudojimo patikrinimo datą ir laiką. Terminas pažeidimui pašalinti turi būti nustatomas atsižvelgus į pažeidimo mastą, sukeltas pasekmes, pažeidimo pašalinimui objektyviai reikalingą laiką ir kitas reikšmingas aplinkybes.“

9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) (toliau vadinama – Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės):

9.3.1. 12 punktas – „Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi
į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis“;

9.3.2. 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“;

9.3.3. 35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

9.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. 1P- 303-(1.3.) patvirtintame Žemės naudojimo valstybinės kontrolės procedūros aprašo proceso etapo 18.6 punkte nustatyta:

„Teritorinio skyriaus darbuotojas, įgaliotas surašyti Protokolus, kartu su teritorinio skyriaus darbuotoju, atsakingu už žemės naudojimo patikrinimo vykdymą, ne vėliau kaip per
15 darbo dienų nuo Patikrinimo akto užregistravimo dienos, parengia rašto dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo [...] projektą, kuriuo: [...] 2. Pažeidėjas: 2.1. informuojamas apie atliktą žemės naudojimo patikrinimą ir nustatytą administracinį pažeidimą bei pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta Patikrinimo akto su priedais kopija;  2.2. kviečiamas nurodytu laiku atvykti į teritorinį skyrių dėl nustatyto administracinio pažeidimo aplinkybių patvirtinimo bei Protokolo surašymo; 2.3. informuojamas apie pareigą pašalinti administracinį pažeidimą.“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

10.1. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę;

10.2. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono  pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant kreipimusis.

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo)

vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę

11. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 8–9 punktuose, susijusius su Skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu) vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę konstatuotina:

11.1. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių (galiojo nuo 2015-06-06 iki
2017-09-01) 5 ir 11 punktuose buvo reglamentuota, kad teritorinių skyrių darbuotojai pagal fizinių asmenų prašymus, skundus atlieka žemės naudojimo patikrinimus, kuriuos atlikus surašo patikrinimo aktus (pažymos 9.1.1, 9.1.3 papunkčiai).

Skyrius, atsižvelgdamas į gautą Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą, 2015-09-16 atliko Žemės sklypo naudojimo patikrinimą ir surašė Aktą Nr. 1 (pažymos 7.3, 7.4 punktai).

Skyrius, pažeisdamas Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 7 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusias, kad apie planuojamą atlikti žemės naudojimo patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo žemės naudojimo patikrinimo, informuojami tikrinamo žemės sklypo savininkas (pažymos 9.1.2 papunktis), apie 2015-09-16 planuojamą atlikti Žemės sklypo naudojimo patikrinimą Žemės sklypo savininkų neinformavo (pažymos 7.3 punktas).

Skyrius, pažeisdamas Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 21 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusias, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu buvo nustatyta žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, atitinkančių ATPK numatytų pažeidimų požymius, patikrinimo akto kopija tikrinto objekto savininkui išsiunčiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akto surašymo dienos kartu su kvietimu atvykti į teritorinį skyrių dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo aplinkybių nustatymo ir protokolo galimam pažeidėjui surašymo (pažymos 9.1.4 papunktis), Žemės sklypo savininkams Aktą Nr. 1 ir kvietimą atvykti į Skyrių dėl pažeidimo aplinkybių nagrinėjimo išsiuntė tik 2015-12-10 raštu, t. y., praėjus daugiau kaip 20 darbo dienų po Akto Nr. 1 surašymo (pažymos 7.4 punktas).

Skyrius už pažeidimą Žemės sklypo savininkei 2016-01-04 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 48AT-1-(14.48.78.) (pažymos 7.4 punktas), tačiau, pažeidžiant Aprašo proceso etapo 18.6 punkto 2.3 papunktį (pažymos 9.4 punktas), reglamentuojantį, kad teritorinio skyriaus darbuotojas, įgaliotas surašyti protokolus, kartu su teritorinio skyriaus darbuotoju, atsakingu už žemės naudojimo patikrinimo vykdymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikrinimo akto užregistravimo dienos parengia rašto dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo projektą, kuriuo pažeidėjas „2.3. informuojamas apie pareigą pašalinti administracinį pažeidimą“, Skyrius raštu Žemės sklypo savininkės neįpareigojo pašalinti pažeidimo, konstatuoto Akte Nr. l, bei nenurodė termino, iki kada nustatytas pažeidimas turi būti pašalintas (pažymos 7.4 punktas);

11.2. ATPK 38 punkto nuostatos (galiojo iki 2017-01-01) reglamentavo, kad administracinės nuobaudos paskyrimas neatleidžia padariusio administracinį teisės pažeidimą asmens nuo pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymo (pažymos 8.1.1 papunktis). Skundo tyrimo metu NŽT nurodė, kad nors Skyrius Žemės sklypo savininkės raštu neįpareigojo pašalinti pažeidimą, konstatuotą Akte Nr. l, Skyrius „[...] 2016-01-04 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 48AT-1-(14.48.78.) surašymo metu informavo [Žemės sklypo savininkę] apie pareigą pašalinti Pažeidimą“ (pažymos 7.4 punktas). Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius neturi objektyvių galimybių įvertinti pirmiau nurodytą NŽT informaciją, kad administracinio protokolo surašymo metu Žemės sklypo savininkė buvo informuota apie pareigą pašalinti pažeidimą, todėl Seimo kontrolierius negali konstatuoti, kad Žemės sklypo savininkė buvo tinkamai informuota apie tai, kad turi imtis veiksmų dėl Akte Nr. 1 konstatuoto pažeidimo pašalinimo;

11.3. Skyrius 2016-06-13 atliko pakartotinį Žemės sklypo naudojimo patikrinimą siekdamas nustatyti, ar yra pašalintas pažeidimas, konstatuotas Akte Nr. 1, bei surašė patikrinimo Aktą Nr. 2. Įvertinus 2016-06-13 atlikto Žemės sklypo naudojimo patikrinimo metu surinktus duomenis, buvo konstatuota, kad pažeidimas nepašalintas, t. y., pažeistas derlingas dirvožemio sluoksnis neatkurtas (pažymos 7.6 punktas).

Skyrius, kaip tai buvo reglamentuota Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių
7 punktu (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01) (pažymos 9.1.2 papunktis), 2016-06-02 raštu apie planuojamą atlikti Žemės sklypo naudojimo patikrinimą informavo Žemės sklypo savininkus, tačiau minėta informacija Žemės sklypo savininkams pateikta pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 7 punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą (pažymos 9.1.2 papunktis), nes Žemės sklypo naudojimo patikrinimas buvo atliekamas 2016-06-13, o informacija Žemės sklypo savininkams pateikta Skyriaus 2016-06-02 raštu, t. y., prieš 7 darbo dienas (pažymos 7.6 punktas).

Skyrius, pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 21 punktą (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusį, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu buvo nustatyta žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, patikrinimo akto kopija tikrinto objekto savininkui išsiunčiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akto surašymo dienos (pažymos 9.1.4 papunktis), Žemės sklypo savininkus apie 2016-06-13 vykusio Žemės sklypo  naudojimo patikrinimo rezultatus informavo tik 2016-08-08 raštu, t. y., vėliau nei po 20 darbo dienų, be to, Žemės sklypo savininkams, kaip nurodė NŽT, dėl netyčinės Skyriaus klaidos nebuvo išsiųsta Akto Nr. 2 kopija (pažymos 7.6 punktas).

Skyrius, atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo 2015-09-16 (pirmą kartą atliktas Žemės sklypo naudojimo patikrinimas) iki 2016-06-13 (atliktas pakartotinis Žemės sklypo naudojimo patikrinimas) pasikeitė Žemės sklypo savininkai, į tai, kad naujieji Žemės sklypo savininkai galimai nežinojo apie 2015-09-16 nustatytą Žemės sklype padarytą pažeidimą, vadovaudamasis ATPK 284 straipsniu (galiojo iki 2017-01-01), reglamentavusiu, kad pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti (pažymos 8.1.3 papunktis), po pakartotinio Žemės sklypo naudojimo patikrinimo naujų Žemės sklypo savininkų atžvilgiu nepradėjo administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos ir nekvietė jų atvykti į Skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo aplinkybių išaiškinimo (patikslinimo) ir (arba) administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, tačiau 2016-08-08 raštu paprašė iki 2016-09-01 geranoriškai sutvarkyti jiems nuosavybės teise priklausantį Žemės sklypą (pažymos 7.6 punktas); 

11.4. Skyrius 2016-11-14 atliko pakartotinį Žemės sklypo naudojimo patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar pažeidimas, konstatuotas Akte Nr. l ir Akte Nr. 2, yra pašalintas, bei surašė patikrinimo Aktą Nr. 3 (pažymos 7.7 punktas).

Skyrius, vadovaujantis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 7 punktu (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusiu, kad apie planuojamą atlikti žemės naudojimo patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo žemės naudojimo patikrinimo, informuojamas tikrinamo žemės sklypo savininkas (pažymos 9.1.2 papunktis), apie 2016-11-14 planuotą atlikti Žemės sklypo naudojimo patikrinimą Žemės sklypo savininkus informavo
2016-10-28 raštu, t. y., nepažeidžiant nustatyto 10 darbo dienų termino (pažymos 7.7 punktas).

Skyrius, pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 21 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusias, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu buvo nustatyta žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, atitinkančių Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų pažeidimų, priskirtų NŽT kompetencijai, požymius, patikrinimo akto kopija tikrinto objekto savininkui išsiunčiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akto surašymo dienos kartu su kvietimu atvykti į teritorinį skyrių dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo aplinkybių nustatymo ir protokolo galimam pažeidėjui surašymo (pažymos 9.1.4 papunktis), Žemės sklypo savininkams Aktą Nr. 3 ir kvietimą atvykti į Skyrių dėl pažeidimo aplinkybių nagrinėjimo išsiuntė tik 2017-01-23 raštu, t. y., praėjus daugiau kaip 20 darbo dienų po Akto Nr. 3 surašymo (pažymos 7.7 punktas).

Žemės sklypo savininkei 2017-02-07 buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai ir skirtos nuobaudos, kurias Žemės sklypo savininkė sumokėjo (pažymos 7.8 punktas).

Skyrius po 2016-11-14 atlikto žemės naudojimo patikrinimo nei 2017-01-23 rašte, nei atskiru raštu Žemės sklypo savininkams nenurodė pažeidimo pašalinimo konkretaus termino (pažymos 7.7 punktas);

11.5. Skyrius 2017-07-18 pakartotinai atliko Žemės sklypo naudojimo patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar pažeidimas, nurodytas Aktuose Nr. 1, 2 ir 3, yra pašalintas, bei surašė Aktą Nr. 4 (pažymos 7.10 punktas).

Seimo kontrolieriui skundo tyrimo metu nebuvo pateikta informacija, ar Žemės sklypo savininkai teisės aktų nustatyta tvarka buvo informuoti apie Žemės sklypo naudojimo patikrinimą, vykusį 2017-07-18.

Skyrius, pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 21 punktą  (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusį, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu buvo nustatyta žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, atitinkančių Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytų pažeidimų, priskirtų NŽT kompetencijai, požymius, patikrinimo akto kopija tikrinto objekto savininkui išsiunčiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akto surašymo dienos kartu su kvietimu atvykti į teritorinį skyrių dėl nustatyto galimo administracinio teisės pažeidimo aplinkybių nustatymo ir protokolo galimam pažeidėjui surašymo (pažymos 9.1.4 papunktis), 2017-07-18 Žemės sklypo naudojimo patikrinimo metu surašyto Akto Nr. 4 kopiją bei kvietimą 2017-09-20 atvykti į Skyrių Žemės sklypo savininkams pateikė 2017-08-24 raštu, t. y., pažeidžiant 20 darbo dienų terminą (pažymos 7.11 punktas);

11.6. Skyrius, vadovaudamasis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 24 punktu (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), reglamentavusiu, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu pastebėti galimi pažeidimai, nesusiję su NŽT kompetencija, apie pastebėtus galimus pažeidimus informuojamos kitos kompetentingos institucijos (pažymos 9.1.5 papunktis),
2017-08-23 raštu Departamentą informavo apie 2017-07-18 patikrinimo metu nustatytą aplinkybę, kad Žemės sklype (taip pat ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos juostoje) ir už žemės sklypo ribų (valstybinėje žemėje) derlingas dirvožemio sluoksnis užpiltas nederlingu gruntu, tokiu būdu pakeičiant teritorijos natūralų reljefą (pažymos 7.10 punktas);

Departamentas 2017-09-14 raštu informavo Skyrių, kad teritorijos, kurioje yra Žemės sklypas, tikrinimo metu pažeidimų nenustatyta (pažymos 7.10 punktas);

11.7. Žemės sklypo savininkams 2017-09-20 neatvykus į Skyrių, atvykti į NŽT padalinį jie pakartotinai buvo kviečiami Skyriaus 2017-09-22, 2017-09-24 ir 2017-11-13 raštais (pažymos
7.11 punktas); 

11.8. NŽT nurodė, kad Žemės sklypo naudojimo patikrinimo aktai, kvietimai Žemės sklypo savininkams atvykti į Skyrių dėl galimų pažeidimų aplinkybių aiškinimosi Žemės sklypo savininkams pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 21 punkto (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01) nuostatas buvo pateikti dėl didelio darbo krūvio, tenkančio Skyriaus darbuotojams (pažymos 7.4, 7.6, 7.7 punktai);

11.9. apie atliktus Žemės sklypo naudojimo patikrinimus Pareiškėja informuota Skyriaus: 2015-10-07 raštu (apie 2015-09-16 patikrinimą), 2017-08-25 raštu (apie 2017-07-18 vykusį patikrinimą) (pažymos 5, 7.10 punktai);

11.10. NŽT direktorius 2017-07-17 Pavedimo 1.2 punktu Skyriaus vedėjui pavedė užtikrinti, kad atlikdamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę Skyrius griežtai vadovautųsi teisės aktų nuostatomis (pažymos 7.9 punktas).

12. Apibendrinus tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:

12.1. Skyrius Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę atliko pažeidžiant Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 7, 21 punktų nuostatas (pažymos 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 punktai);

12.2. Skyrius, pažeisdamas Aprašo proceso etapo 18.6 punkto 2.3 papunkčio reikalavimus (pažymos 9.4 punktas), raštu neįpareigojo Žemės sklypo savininkės pašalinti Aktuose Nr. 1, 3 konstatuotą pažeidimą bei nenurodė konkrečių pažeidimo pašalinimo terminų (pažymos 11.1, 11.4 punktai).

Pažymėtina, kad, Skyriui neįpareigojus Žemės sklypo savininko pašalinti Žemės sklypo valstybinės kontrolės metu nustatyto pažeidimo bei nenustačius konkretaus pažeidimo pašalinimo termino, tampa neaišku, per kiek laiko nuo administracinių teisės pažeidimo protokolo surašymo Skyrius turėtų atlikti pakartotinį Žemės sklypo naudojimo patikrinimą, siekiant nustatyti, ar yra pašalintas pažeidimas, nes, NŽT nuomone, tuo atveju, kai pažeidėjams nurodomas konkretus pažeidimo pašalinimo terminas, jam pasibaigus, nedelsiant turėtų būti atliktas pakartotinis žemės naudojimo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar pažeidimai yra pašalinti (pažymos 7.5 punktas);

12.3. Skyrius, kaip tai reglamentavo Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių
24 punkto nuostatos (galiojo nuo 2015-06-06 iki 2017-09-01), nustatančios, kad jeigu žemės naudojimo patikrinimo metu pastebėti galimi pažeidimai, nesusiję su NŽT kompetencija, apie pastebėtus galimus pažeidimus informuojamos kitos kompetentingos institucijos (pažymos 9.1.5 papunktis), apie 2017-07-18 patikrinimo metu nustatytą aplinkybę, kad Žemės sklype (taip pat ir paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos juostoje) ir už žemės sklypo ribų (valstybinėje žemėje) derlingas dirvožemio sluoksnis užpiltas nederlingu gruntu, tokiu būdu pakeičiant teritorijos natūralų reljefą, 2017-08-23 raštu informavo Departamentą (pažymos 11.6 punktas);

12.4. Naujų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių (galioja nuo 2017-09-01)
39 punktu reglamentuojama, kad protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant tuo atveju, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip du kartus šaukiamas (kviečiamas) neatvyko dalyvauti administracinio nusižengimo tyrime ir kai surašant protokolą jo dalyvavimas nėra būtinas (administracinio nusižengimo sudėtis yra aiški) (pažymos 9.2.1 papunktis).

Skyrius, Žemės sklypo savininkams du kartus (2017-09-20, 2017-09-22) neatvykus į Skyrių dėl galimo administracinio teisės pažeidimo aplinkybių nustatymo ir protokolo galimam pažeidėjui surašymo, nesiėmė veiksmų, numatytų Naujų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių (galioja nuo 2017-09-01) 39 punkte, o pakartotinai Skyriaus raštais (2017-09-24, 2017-11-13) kvietė juos atvykti į Skyrių.  

13. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Žemės sklypo derlingasis dirvožemis dar nėra atkurtas, skundo dalis dėl NŽT Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę pripažintina pagrįsta.

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

Vilniaus rajono skyriaus  pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant kreipimusis

14. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 8–9 punktuose, susijusius su Skyriaus pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant kreipimusis, konstatuotina:

14.1. Skyriuje 2015-09-04 gautas ir užregistruotas grupės Pareiškėjų kartu su Pareiškėja pateiktas 2015-08-24 prašymas dėl galimai netinkamo Žemės sklypo naudojimo (pažymos 2.1, 7.1 punktai), į kurį atsakymą Skyrius pateikė 2015-10-07 raštu, t. y., pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23), reglamentavusias, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje (pažymos 9.3.1 papunktis), nes atsakymas pateiktas vėliau nei per 20 darbo dienų (pažymos 9.3.2 papunktis). Pažymėtina ir tai, kad Skyrius, pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių 35 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23), reglamentavusias, kad jeigu atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, apie tai informuojant asmenį, pateikusį prašymą (pažymos 9.3.3 papunktis), neinformavo Pareiškėjų apie jų 2015-08-24 prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 7.1 punktas);

14.2. NŽT 2015-10-09 gautas VAAT 2015-10-09 raštu persiųstas Pareiškėjų 2015-08-24 prašymas, kuris NŽT 2015-10-19 raštu nagrinėjimui pagal kompetenciją perduotas Skyriui (pažymos 7.2 punktas). Pažymėtina, kad Skyrius, pažeisdamas Asmenų prašymo nagrinėjimo taisyklių  12 punkto nuostatas (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23), reglamentavusias, kad kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis (pažymos 9.3.1 papunktis), nepateikė jokio atsakymo Pareiškėjams (pažymos 7.2 punktas); 

14.3. Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės (šio rašto 8.3 punktas).

Atsižvelgiant į tai, kad 2016-05-12 raštu į Skyrių dėl Žemės sklypo naudojimo kreipėsi
T. K. (pažymos 5 punktas), o ne Pareiškėja, į tai, kad Pareiškėja nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad yra įgaliota atstovauti T. K.  interesams, Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, nevertins šios pažymos 2.4 punkte Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad, „[...] 2016-05-12 pakartotinai su prašymu buvo kreiptasi į NŽT [Skyrių]. Atsakymas buvo gautas praėjus beveik trims mėnesiams nuo kreipimosi, t. y., 2016-08-09 [...]“ (pažymos 2.4 punktas);

14.4. NŽT direktorius 2017-07-17 Pavedimo 1.1 punktu Skyriaus vedėjui pavedė: „Užtikrinti, kad Skyriuje gavus asmenų kreipimusis [...], kuriuose keliami klausimai, į kuriuos Skyrius buvo pateikęs atsakymą, apie sprendimą nenagrinėti tokio kreipimosi pareiškėjams būtų pranešta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir (ar) Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse [...] nustatyta tvarka“ (pažymos 7.9 punktas).

15. Įvertinus tai, kas išdėstyta pažymos 14.1–14.2 punktuose, darytina išvada, kad Skyrius Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą išnagrinėjo pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) 34, 35 punktų nuostatas, o į pakartotinį Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą, Skyriuje gautą 2015-10-19, pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) 12 punkto nuostatas, nepateikė atsakymo. Atsižvelgiant į tai, skundo dalis dėl Skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant kreipimusis pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1  punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant žemės naudojimo valstybinę kontrolę pripažinti pagrįsta.

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X

skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant kreipimusis pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui:

18.1. užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnai, atlikdami žemės naudojimo valstybinę kontrolę, laikytųsi teisės aktų reikalavimų;

18.2. informuoti, ar Skyrius Žemės sklypo savininkams surašė administracinių nusižengimų protokolą; jei taip, pateikti (Seimo kontrolieriui) informaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; jei ne, užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnai imtųsi veiksmų, nustatytų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės taisyklių 39, 66 punktuose, reglamentuojančiuose, kad protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant tuo atveju, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ne mažiau kaip du kartus šaukiamas (kviečiamas) neatvyko dalyvauti administracinio nusižengimo tyrime ir kai surašant protokolą jo dalyvavimas nėra būtinas (administracinio nusižengimo sudėtis yra aiški).

18.3. jeigu Žemės sklypo savininkams yra surašytas administracinių nusižengimų protokolas, informuoti, ar Skyrius pažeidėjams pasiūlė pašalinti padarytą pažeidimą per nurodytą terminą, informuojant apie pakartotinio žemės naudojimo patikrinimo datą ir laiką; jei taip, pateikti (Seimo kontrolieriui) informaciją patvirtinančių dokumentų kopijas; jei ne, nurodyti dėl kokių priežasčių bei užtikrinti, jog minėti veiksmai būtų atlikti;

18.4. įvertinti atsakingų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnų, vykdžiusių Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, veiksmus;

18.5. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus pareigūnai Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą išnagrinėjo pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) 34, 35 punktų nuostatas, o į pakartotinį Pareiškėjų 2015-08-24 prašymą, Skyriuje gautą 2015-10-19, pažeidžiant Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklių (galiojo nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) 12 punkto nuostatas, nebuvo pateiktas atsakymas, bei imtis veiksmų, kad ateityje visų pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierius                                                           Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-587
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį