Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama –  Pareiškėjas) skundą dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo skundus ir pateikiant galimai neišsamius atsakymus, kurių registracijos KD Nr. 2S-6129,
Nr. 2S-6130 (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad Pareiškėjas ne kartą kreipėsi į KD dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama ir –LTI-K) pareigūnų veiksmų, susijusių su galimai neužtikrinamomis tinkamomis laikymo sąlygomis, nepagrįstu perkėlimu gyventi iš vienos kameros į kitą, specialiųjų priemonių naudojimu, psichologinio spaudimo darymu, konfliktinių situacijų provokavimu, galimai neteisėtai atliekamomis kratomis bei jų metu nepagrįstai paimamais daiktais, tačiau iš KD sulaukia neteisėtų ir nepagrįstų atsakymų (Nr. 2S-6129, Nr. 2S-6130) į jo skundus.

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. spalio 24 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1498/3D-3077 kreipėsi į KD, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. lapkričio 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 6 d. KD raštą Nr. 1S-4170. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. 2017 m. rugsėjo 15 d. KD iš Seimo kontrolieriaus gavo du 2017 m. rugsėjo 4 d. Pareiškėjo skundus, kuriuose teigiama:

4.1.1. ,,[...] Šiuo metu esu pateikęs LTI-K direktoriaus vardu prašymą 2017-09-04 dėl kratos rentgeno kambario, kad būtų išsaugota vaizdo medžiaga, kur man buvo atlikta krata. Esu pateikęs skundą dėl L. N., R. R. J. [Seimo kontrolieriui asmenų vardai ir pavardės yra žinomi] veiksmų / neveikimo sąmoningai, tyčia, sudarant man psichologinį spaudimą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

4.1.2. ,,Nuo 2016-12-09 administracijai nerūpėjo mano daiktų svoris iki 2017-09-01, kol nepaprašiau L. N. ir R. R. J. perkelti į kitą kamerą [...], 2017-09-01 iš manęs buvo atimti per 2 m. 4 mėnesius perduoti artimųjų daiktai, rūbai“;

4.1.3. ,,[...] Nuo 2017-09-01 [...] laiko mane ... kam., laikino sulaikymo karantino kameroje, kur yra dviejų aukštų lovos, kas neatitinka [...] net Lietuvos normų [...], kameroje yra vidinės grotos, kurios neatitinka HN 134:2015 normų bei KD įsakymų [...], visos kam. ... sienos baltos nuo cemento užglaistymo, nuo lubų byra ant galvos cementas, prie kriauklės ir tualeto [...], lubose, vizualiai matomas pelėsis, grybelis [...]“;

4.1.4. ,,Parašiau pas auklėtoją prašymą, kad [...] [leistų susitikti] parai laiko su sugyventine, [...], negaliu gauti, nes esu kilnojamas per kameras ir sąmoningai, tyčia daroma, kad būčiau išprovokuotas konfliktuoti [...]“;

4.1.5. ,,[...] Kategoriškai nepasitikiu LTI-K administracija, o būtent, KŽS darbuotojais
R. R. J. bei L. N., dėl kurių yra nagrinėjami Jūsų įstaigoje skundai [...]“;

4.1.6. ,,[...] Paprašiau, kad būčiau perkeltas į kitą kamerą, nes ... kam. esu nuo
2016-12-09 vienas, [...] daugiau pusę metų [...] negali būti laikomas žmogus vienas, [...], L. N. man pasakė: tuoj, palauk. 2017-09-01, tą pačią dieną, [...] buvau nuvestas į kratos kambarį, kur atliekamos kratos grįžtant iš teismų ir etapu, ten buvo padaryta krata, paimti mano asmeniniai daiktai [...] ir padėti į sandėlį, daiktai man buvo perduoti oficialiai, per perdavimo skyrių, [...] buvo paimtos visos higienos priemonės, kurias esu pirkęs LTI-K parduotuvėje, šiuo metu turiu tik vieną komplektą rankšluosčių, atiduodant skalbti kito komplekto pakeisti neturiu, buvau priverstas vykdyti pareigūnų reikalavimus, nes būtų surašyta nuobauda [...]“;

4.1.7. ,,Buvau priverstas atiduoti šiltus rūbus į sandėlį, o jau yra ruduo ir artėja žiema, turiu problemų su sąnariais, esu ŽIV infekuotas [...]“;

4.1.8. ,,[...] Eilinį kartą man [...] KŽS darbuotojai L. N., R. R. J. daro psichologinį spaudimą, po kratos buvo bandyta mane patalpinti į ... kam., [...], ten, kur nuo 8:00 val. ryto iki 17:00 val. vakaro ir vėlesnio laiko ūžia darbo zonos staklės [...], todėl buvau priverstas atsisakyti eiti į man paskirtą ... kam. ir esu patalpintas į ... kam. [...]“;

4.2. 2017 m. rugsėjo 25 d. KD buvo gautas 2017 m. rugsėjo 19 d. Pareiškėjo skundas dėl jam pateikto Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atsakymo į jo 2017 m. rugsėjo 4 d. skundą Nr. 29-2778; šiame LTI-K atsakyme nurodoma, kad:

4.2.1. Pareiškėjo skundo dalis dėl atliktų kratų nagrinėjama nebus, nes tapataus turinio skundas LTI-K jau buvo išnagrinėtas ir Pareiškėjui buvo pateiktas 2017 m. gegužės 3 d. atsakymas Nr. 96-1887, kuris gali būti skundžiamas KD;

4.2.2. nagrinėjant Pareiškėjo skundą nustatyta, kad LTI-K Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai iš Pareiškėjo nesityčioja, nedaro jokio psichologinio spaudimo ir žiauriai nesielgia;

4.2.3. „[...] siekiant naujai atvykusius į įstaigą asmenis aprūpinti miegamąja vieta, sudarant jiems tinkamas ir įstatymais numatytas sąlygas, vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo 10 str., Bausmių vykdymo kodekso 52 str. ir 70 str. reikalavimais skirsto į kameras“;

4.2.4. „Jūs teigiate, kad 2017-07-16 pateikėte prašymus dėl perkėlimo iš kameros Nr. .... 2017-07-19 Jūsų prašymai buvo patenkinti ir Jūs buvote perkeltas į kamerą Nr. ... . [...]
2017-09-27 Jūs buvote paskirtas į kamerą Nr. ... . Jūs teigiate, kad po pervedimo žodžiu paaiškinot KŽS pareigūnams [...], dėl kokių priežasčių negalite būti kameroje Nr. ... . 2017-09-28 Jūs buvote perkeltas į kamerą Nr. ..., o 2017-09-29 į kamerą Nr. ... . Į Jūsų prašymą buvo atsižvelgta“;

4.2.5. gyvenamosios kameros Nr. ... įrengimas atitinka teisės aktų ir higienos normų reikalavimus, todėl, skiriant Pareiškėją į šią kamerą, jam nebuvo daromas psichologinis spaudimas;

4.2.6. LTI-K atsakymas gali būti skundžiamas KD direktoriui;

4.3. 2017 m. spalio 9 d. KD raštu Nr. 2S-6129 pateikė atsakymą į šios pažymos 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus Pareiškėjo kreipimusis; šiame KD rašte nurodoma:

4.3.1. LTI-K Pareiškėjui pateikė teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jo prašymą išsaugoti vaizdo medžiagą, nes minėtu atsakymu Pareiškėjas informuojamas, kad jo prašymas yra patenkintas;

4.3.2. LTI-K direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, 2017 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. 100-1298 KD informavo, kad nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Pareiškėjas su prašymais dėl pasimatymų su sugyventine kreipėsi du kartus; 2017 m. balandžio 29 d. ir gegužės 20 d. Pareiškėjui buvo suteikti du trumpalaikiai pasimatymai;

4.3.3. KD gautas LTI-K 2017 m. spalio 5 d. raštas Nr. 100-1374, kuriame nurodyta, kad LTI-K pareigūnai nedaro Pareiškėjui psichologinio spaudimo, jie su suimtaisiais ir nuteistaisiais bendrauja vadovaujantis KD ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama – SVĮ) ir Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių nustatytais reikalavimais ir principais;

4.3.4. pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, siekiant surasti ir paimti į suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašus neįtrauktus daiktus, aptikti pabėgimui rengiamas vietas, surasti laisvės atėmimo vietų teritorijoje besislapstančius suimtuosius arba nuteistuosius, yra atliekamos suimtųjų ir nuteistųjų, laisvės atėmimo vietų teritorijų ir patalpų kratos bei apžiūros; suimtiesiems ir nuteistiesiems visuminė krata privalomai atliekama uždarant į drausmės izoliatorių, perkeliant į kamerų tipo patalpas ir paleidžiant iš jų; suimtųjų turimų daiktų svoris negali viršyti 30 kilogramų (į šią masę neįskaičiuojama administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga); vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, 2017 m. rugsėjo 1 d., Pareiškėją perkeliant į kitą kamerą, buvo atliktas jo turimų daiktų svorio patikrinimas, kurio metu Pareiškėjas savo valia atidavė LTI-K pareigūnams daiktus (viršsvorį) ir buvo surašyti asmeninių pinigų, vertybių ir daiktų priėmimo aktai; šio patikrinimo metu nedalyvavo LTI-K Kriminalinės žvalgybos pareigūnai, kurių elgesiu skundžiasi Pareiškėjas; atkreiptas Pareiškėjo dėmesys, kad praėjus 3 mėnesiams jis turi teisę pasikeisti turimus daiktus į saugomuosius sandėlyje;

4.3.5. kadangi Pareiškėjui yra taikoma sustiprinta priežiūra, atsižvelgiant į tai, kad jis pageidavo būti perkeltas į kitą kamerą, 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo priimtas sprendimas Pareiškėją perkelti iš kameros Nr. ... į kamerą Nr. ..., kuri yra priešais korpuso vyresniojo pareigūno kabinetą; kameroje Nr. ... buvo atliktas remontas, todėl ji atitinka visus teisės aktų ir higienos normų reikalavimus, tačiau tą pačią dieną Pareiškėjas atsisakė eiti į jam paskirtą kamerą, todėl jis buvo patalpintas į kamerą Nr. ..., kuri taip pat atitiko visus teisės aktų ir higienos normų reikalavimus; KD Pareiškėją informavo, kad į laikino sulaikymo kamerą jis buvo patalpintas 2017 m. rugsėjo 1 d. ir tą pačią dieną buvo apgyvendintas kameroje Nr. ..., tačiau, jam dar kartą atsisakius joje gyventi, 2017 m. rugsėjo 2 d. Pareiškėjas vėl buvo perkeltas į kamerą Nr. ...; 2017 m. rugsėjo 4 d. Pareiškėjas buvo apgyvendintas kameroje Nr. ..., kas KD pareigūnams leido daryti išvadą, kad kameroje Nr. ... Pareiškėjas praleido tik vieną dieną;

4.3.6. KD Pareiškėjui paaiškino, kad kamera Nr. ... yra 7,45 kv. m ploto, o joje jis buvo vienas, todėl jam buvo suteiktas teisės aktais reglamentuotas gyvenamasis plotas; „Įrengimo taisyklių 14.1 papunktyje nurodyta, kad „Kameroje turi būti langas, užtikrinantis natūralios dienos šviesos patekimą. Lango angoje įstatomos metalinės grotos. Lango stiklas gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele“. Higienos norma grotų nereglamentuoja. Grotų ant lango įrengimas atitinka taisyklių 14.1 papunkčio reikalavimus“; „[...] dėl viršutinių aukštų gyventojų užpylimo apatinius aukštus buvo patamsėjusi lubų ir sienų dalis. Šiuo metu atliktas kameros Nr. ... einamasis remontas“;

4.3.7. KD nustatė, kad Pareiškėjo skundžiamame LTI-K atsakyme pastebėtos techninės klaidos dėl datų, tačiau LTI-K pareigūnai įpareigoti šias technines klaidas ištaisyti ir apie tai informuoti Pareiškėją; kitų LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant nepagrįstą atsakymą į 2017 m. rugsėjo 4 d. Pareiškėjo skundą Nr. 29-2778, KD nenustatė;

4.3.8. KD atsakymas per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo dienos gali (galėjo) būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

4.4. 2017 m. rugsėjo 15 d. KD iš Seimo kontrolieriaus gavo 2017 m. rugsėjo 5 d. Pareiškėjo skundą, kuriame teigiama:

4.4.1. ,,[...] Rašau Jums šį skundą dėl LTI-K administracijos, KŽS pareigūnų, skirstant kameras, neatsižvelgiant į rašomus paaiškinimus, dėl veiksmų / neveikimo, sudaromo psichologinio spaudimo, sąmoningai, pasinaudojant darbo pareigom, naudojant spec. priemonę, antrankius,  nesipriešinant, bandant paaiškinti priežastį, prašiau, kad pokalbis būtų filmuojamas [...] vaizdo registratoriumi, bet buvo uždėti naglai antrankiai ir buvau priverstas eiti į paskirtą ... kam., KŽS darbuotojams yra daug kartų sakyta [...], dėl ko negaliu būti darbo zonos pusėje [...]“;

4.4.2. ,,[...] Pateikiau prašymą, kad būtų išsaugota 2 korpuso vaizdo medžiaga koridoriaus, kai buvo [...] spec. priemonės [...] panaudotos be reikalo, man nesipriešinant [...]“;

4.4.3. ,,Šiuo metu, nuo 2017-09-04, vakarienės ir kito išduodamo man LTI-K maisto davinio esu atsisakęs, dėl KŽS pareigūnų [...] veiksmų / neveikimo, esu priverstas paskelbti bado akciją [...]“;

4.5. 2017 m. spalio 9 d. KD raštu Nr. 2S-6130 pateikė atsakymą į šios pažymos 4.4 punkte nurodytą Pareiškėjo kreipimąsi; šiame KD rašte nurodoma:

4.5.1. „[...] vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1-184 [...] nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad būdamas kameroje Nr. ... nuolat būdavote nepatenkintas dėl kameros būklės ir laikymo sąlygų, 2017-09-02 Lukiškių TI-K Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai priėmė sprendimą laikyti Jus būtent šioje kameroje Nr. ... [...], bei atsižvelgiant į tai, kad Jūs esate įtrauktas į įskaitą kaip linkęs užpulti ir save žaloti, priešais korpuso vyresniojo pareigūno kabinetą, ir tuo pačiu suteikiant Jums visas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas“;

4.5.2. „2017-09-04 perkeliant Jus į gyvenamąją kamerą Nr. ..., atsisakėte vykdyti Lukiškių TI-K Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiosios pamainos pareigūnų teisėtus reikalavimus, todėl prieš Jus buvo panaudotos specialiosios priemonės – antrankiai. Dėl šio fakto Lukiškių TI-K 2017-10-03 buvo atliktas tarnybinis patikrinimas [...], kurio metu buvo konstatuota, kad pareigūnų veiksmus [...] laikyti teisėtais“;

4.5.3. „2017-09-04 Jūs atsisakėte priimti maisto davinį, pareikšdamas, kad esate nepatenkintas dėl Lukiškių TI-K Apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčiosios pamainos pareigūnų veiksmų ir kameros Nr. ..., kurioje esate laikomas. 2017-09-17 atsisakėte paskelbto badavimo“;

4.5.4. Pareiškėjas informuojamas, kad jo prašymas išsaugoti vaizdo medžiagą yra patenkintas, apie tai jam pranešant 2017 m. rugsėjo 13 d. LTI-K raštu Nr. 96-4191.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. SVĮ:

49 straipsnis „Pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

– „1. Tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. [...].“

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso:

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ –

„1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.) (toliau vadinama – VAĮ):

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“

– „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; 5) tarnybinės pagalbos. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą; 6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis; 7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi; 8) vieno langelio. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą ar skundą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gauna pats prašymą ar skundą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą ar skundą padavusį asmenį; 9) lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių; 10) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 11) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; 12) naujovių ir atvirumo permainoms principas. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokytis iš gerosios patirties pavyzdžių; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė:

„Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

9. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje
Nr. A-822-3206-12, yra konstatuota
:

„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

10. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas ne kartą raštu kreipėsi į KD dėl LTI-K pareigūnų veiksmų, susijusių su galimai neužtikrinamomis tinkamomis laikymo sąlygomis, nepagrįstu perkėlimu gyventi iš vienos kameros į kitą, specialiųjų priemonių naudojimu, psichologinio spaudimo darymu, konfliktinių situacijų provokavimu, galimai neteisėtai atliekamomis kratomis bei jų metu nepagrįstai paimamais daiktais. Pareiškėjo nuomone, į jo raštus pateikti KD atsakymai
(Nr. 2S-6129, Nr. 2S-6130) neatitinka teisės aktų reikalavimų.

11. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus KD, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 7, 9 punktai). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio
19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y., KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 8 punktas).

12. Skundo tyrimo metu nustatyta:

12.1. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K administraciją prašydamas išsaugoti vaizdo medžiagą, susijusią su atlikta jo krata (šios pažymos 4.1.1, 4.2.1, 4.4.2 punktai); LTI-K patenkino šį prašymą; KD konstatavo, kad Pareiškėjo teisės pažeistos nebuvo, nes LTI-K pareigūnai jo prašymą dėl vaizdo medžiagos išsaugojimo patenkino (šios pažymos 4.3.1, 4.5.4 punktai);

12.2. Pareiškėjo teigimu, LTI-K nepagrįstai ribojo jo teisę į pasimatymus (šios pažymos 4.1.4 punktas); KD, atlikęs tyrimą, nustatė, kad Pareiškėjas du kartus kreipėsi dėl susitikimo su sugyventine ir abu kartus jo prašymai buvo patenkinti, todėl neteisėtų LTI-K pareigūnų veiksmų KD neįžvelgė (šios pažymos 4.3.2 punktas);

12.3. Pareiškėjas skundėsi neteisėtai atlikta krata ir iš jo nepagrįstai paimtais daiktais (šios pažymos 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7 punktai); KD išsiaiškino, kad 2017 m. rugsėjo 1 d., Pareiškėją perkeliant į kitą kamerą, buvo atliktas jo turimų daiktų svorio patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad jis viršija teisės aktuose nustatytą maksimalų leistinų turėti daiktų svorį, todėl LTI-K pareigūnai Pareiškėjo paprašė atiduoti dalį daiktų saugoti į sandėlį; Pareiškėjas savo noru įvykdė LTI-K pareigūnų prašymą; šis daiktų perdavimas buvo užfiksuotas dokumentuose taip, kaip tai nustatyta teisės aktais; KD darė išvadą, kad LTI-K pareigūnai šiuo atveju veikė vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais ir Pareiškėjo teisių nepažeidė; papildomai KD Pareiškėją informavo, kad jis turi teisę pasikeisti turimus daiktus į saugomuosius sandėlyje (šios pažymos 4.3.4 punktas);

12.4. Pareiškėjas nurodė, kad jis nepasitiki LTI-K pareigūnais, nes jie daro jam psichologinį spaudimą, iš jo tyčiojasi, netinkamai elgiasi (šios pažymos 4.1.5 punktas), o LTI-K administracija tokius pareigūnų veiksmus toleruoja ir pažeidimų nenustato (šios pažymos 4.2.2 punktas); KD, atlikęs tyrimą, konstatavo, kad LTI-K pareigūnai Pareiškėjui psichologinio spaudimo nedaro, su suimtaisiais ir nuteistaisiais jie bendrauja vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais (šios pažymos 4.3.3 punktas);

12.5. skunduose teigiama, kad Pareiškėjas buvo nepagrįstai perkeltas iš ... kameros į ... kamerą (šios pažymos 4.1.8, 4.4.1 punktai), o LTI-K administracija ignoruoja jo kreipimusis dėl šio perkėlimo nepagrįstumo (šios pažymos 4.2.3, 4.2.4 punktai); KD išsiaiškino, kad Pareiškėjas iš vienos į kitą kamerą buvo perkeltas tenkinant jo paties prašymą ir atsižvelgiant į tai, kad jam yra taikoma sustiprinta priežiūra (šios pažymos 4.3.5, 4.5.1 punktai), todėl vertino, kad LTI-K pareigūnai Pareiškėjo teisių nepažeidė;

12.6. Pareiškėjo teigimu, kameros, kuriose jis buvo laikomas, neatitinka teisės aktų ir higienos normų reikalavimų (šios pažymos 4.1.3 punktas), o LTI-K šio fakto nepripažįsta (šios pažymos 4.2.5 punktas); KD nustatė, kad LTI-K kameros Nr. ... ir Nr. ... yra neseniai suremontuotos, jos atitinka visus teisės aktų ir higienos normų reikalavimus, todėl vertino, kad jose Pareiškėjas buvo laikomas vadovaujantis įtvirtintu teisiniu reglamentavimu (šios pažymos 4.3.5, 4.3.6 punktai);

12.7. KD Pareiškėją informavo, kad skundžiamame LTI-K atsakyme aptiko tik techninio pobūdžio klaidų, įpareigojo LTI-K pareigūnus jas ištaisyti ir apie tai informuoti Pareiškėją (šios pažymos 4.3.7 punktas);

12.8. Pareiškėjas nurodė, kad LTI-K pareigūnai prieš jį nepagrįstai panaudojo specialiąsias priemones, t. y., antrankius (šios pažymos 4.4.1, 4.4.2 punktai); KD nustatė, kad prieš Pareiškėją buvo panaudotos specialiosios priemonės, nes jis atsisakė vykdyti teisėtus LTI-K pareigūnų reikalavimus, susijusius su Pareiškėjo perkėlimu iš vienos kameros į kitą; dėl šių LTI-K pareigūnų veiksmų buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu teisės aktų pažeidimų nenustatyta (šios pažymos 4.5.2 punktas);

12.9. Pareiškėjas atsisakė jam teikiamo maisto, nes buvo nepatenkintas LTI-K pareigūnų veiksmais (neveikimu), tačiau LTI-K administracija nesiėmė priemonių susidariusiai situacijai išspręsti (šios pažymos 4.4.3 punktas); KD nustatė, kad skundo nagrinėjimo dieną buvusi  problema jau yra išspręsta ir Pareiškėjas jau yra atsisakęs paskelbto badavimo.

13. Iš šio skundo tyrimo metu nustatytų aplinkybių (šios pažymos 4, 12 punktai) nustatyta, kad KD atliko tyrimus dėl kiekvienos Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, nustatė, jog Pareiškėjas buvo laikomas suremontuotose patalpose, iš vienos kameros į kitą buvo perkeltas jo paties prašymu ir siekiant užtikrinti sustiprintą jo priežiūrą, specialiosios priemonės buvo naudojamos ir krata buvo atlikta vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, su Pareiškėju buvo bendraujama nedarant psichologinio spaudimo ir neprovokuojant konfliktinių situacijų, Pareiškėjo teikiami prašymai LTI-K pareigūnų buvo tenkinami, iškilę probleminiai klausimai buvo sprendžiami, ir apie nustatytas aplinkybes bei išvadas išsamiai informavo Pareiškėją nagrinėjamame Skunde skundžiamais atsakymais. Pažymėtina, kad KD ne tik pateikė išsamius, objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis pagrįstus atsakymus, bet ir ėmėsi priemonių, kad būtų pašalintos LTI-K atsakymuose Pareiškėjui pastebėtos techninės klaidos (šios pažymos 4.3.7, 12.7 punktai). Dėl šių priežasčių nėra pagrindo teigti, kad KD, pateikdamas Pareiškėjui atsakymus Nr. 2S-6129, Nr. 2S-6130, pažeidė jo teises.

14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies  punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant jo skundus ir pateikiant galimai neišsamius atsakymus Nr. 2S-6129, Nr. 2S-6130, atmesti.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1498
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį