Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 31 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veikimo (neveikimo) nesudarant saugių laikymo sąlygų Marijampolės pataisos namuose.  2017 m. gruodžio 5 d. gautas papildomas Pareiškėjo skundas (toliau vadinama – Skundai).

2. Pareiškėjas Skunduose nurodo:

2.1. 2017 m. gegužės 18 d. Marijampolės pataisos namų drausmės grupėje buvo sumuštas kitų nuteistųjų. Dėl netinkamai pareigūnų atliekamų funkcijų bijo kreiptis į pareigūnus ir jiems nurodyti jį sumušusius asmenis, nes Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai toleruoja kitų nuteistųjų vartojamą smurtą, grasina nuteistiems asmenims, perkelia nuteistuosius į kameras pas tokius nuteistuosius, su kuriais perkeltieji kartu gyventi negali; taip pat apgyvendina kamerose, kuriose bausmę atlieka nuteistieji, prieš kuriuos asmenys yra davę parodymus.

2.2. Atlikdamas bausmę pataisos namuose tris kartus buvo nuteistas už telefoninį sukčiavimą, nes kitiems nuteistiesiems nurodė savo artimųjų sąskaitų numerius, be to, davė parodymus dėl kitų, daugiausia Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekančių, nuteistųjų atliktų neteisėtų veiksmų. Dėl šių aplinkybių su juo bet kada gali būti susidorota. Apie tai ne kartą yra informavęs Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus.

2.3. Marijampolės pataisos namuose nesijaučia saugus, dėl nepakankamos pareigūnų kontrolės ir retų patikrinimų padarė naujus nusikaltimus naudodamasis telefonu, todėl nori būti perkeltas į kitus pataisos namus.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti pareigūnų daromus pažeidimus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsnių nuostatomis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-06-14 paklausimais
Nr. 4D-2017/1-764/3D-1763 ir 4D-2017/1-764/3D-171764 kreipėsi į Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Marijampolės pataisos namų pareigūnus prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija 2017-06-29 raštu Nr. 14/01-8847 Seimo kontrolierių informavo, kad:

5.1. „[...] patikrinus X asmens bylą Nr. ..., kuri pradėta Šiaulių tardymo izoliatoriuje 2007-01-03, nustatyta, kad duomenų apie X 2017-05-18 sumušimą Marijampolės pataisos namuose asmens byloje nėra.

Pažymime, kad 2017-05-22 į Šiaulių tardymo izoliatorių iš Marijampolės pataisos namų (per Kauno TI) buvo konvojuotas X, gim. ... m., su kūno sužalojimais. Medicininės apžiūros metu X buvo nustatyti šie kūno sužalojimai – nubrozdinta kakta, kairės akies apatinio voko srityje kraujosruva (Išduota sužaloto asmens med. apžiūros pažyma Nr. ...).“

5.2. „Dėl šio įvykio Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriuje buvo tikslinami duomenys, todėl X apklaustas liudytoju. Apklausos metu pastarasis nurodė, kad jis kūno sužalojimus patyrė 2017-05-18 būdamas Marijampolės pataisos namuose esančioje drausmės grupės kameroje Nr. ..., kai pakilęs iš lovos neišlaikęs pusiausvyros nugriuvo. Liudytojo apklausos metu X parodė, kad dėl patirtų sužalojimų jis Marijampolės pataisos namuose niekur nesikreipė, nes jokių problemų dėl sveikatos nejautė, bei teigė, kad iš kitų asmenų smurto nepatyrė.

Esant šioms aplinkybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. l d. l p., 168 str. l d., 2017-05-30 buvo priimtas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. ... (tyrimo medžiagos Nr. M-0-13-00090-17) bei informuotas Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras. Duomenų, kad procesinis sprendimas prokuroro būtų panaikintas, Šiaulių tardymo izoliatorius neturi.“

5.3. Seimo kontrolieriui pateiktoje Marijampolės pataisos namų Pareiškėjo asmens bylos pažymoje, kuri išduodama konvojuojant nuteistuosius, pažymėta, kad 2017-05-19 Pareiškėjas į Šiaulių tardymo izoliatorių dėl sveikatos būklės vykti gali, Pareiškėjas pats pažymėjo, jog nusiskundimų dėl sveikatos būklės neturi, o konvojaus pareigūnas pažymėjo, kad ant veido yra kraujosruvos.

6. Marijampolės pataisos namų pareigūnai 2017-07-13 raštu Nr. 9/07-7602 Seimo kontrolierių informavo:

6.1. „Marijampolės pataisos namuose negauta jokia informacija apie tai, kad nuteistasis X 2017-05-18 būtų sumuštas ar sužalotas (2017-07-10 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pažyma Nr. 14/07-3223, 2017-06-22 Sveikatos priežiūros tarnybos medicininis pažymėjimas Nr. 56/13-204).“

6.2. „Marijampolės pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriuje negauta jokios informacijos apie nuteistojo X gyvybei ir sveikatai gresiantį pavojų (2017-07-10 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pažyma Nr. 14/07-3223), bausmės atlikimo metu Marijampolės pataisos namuose nuteistasis X į pataisos namų administraciją dėl jo gyvybei ir sveikatai gresiančio pavojaus nesikreipė (2017-07-10 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pažyma
Nr. 14/07-3223).“

6.3 „[...] neužfiksuota, kad bausmės atlikimo metu Marijampolės pataisos namuose nuteistasis X buvo sumuštas ar kitaip sutrikdyta jo sveikata (2017-07-10 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pažyma Nr. 14/07-3223, 2017-06-22 Sveikatos priežiūros tarnybos medicininis pažymėjimas Nr. 56/13-204), neužfiksuota, kad bausmės atlikimo metu Marijampolės pataisos namuose nuteistasis X save žalojosi (2017-06-22 Sveikatos priežiūros tarnybos medicininis pažymėjimas Nr. 56/13-204, 2017-07-10 Psichologinės tarnybos pažyma
Nr. 55/07-639).“

6.4. „[...] nuteistajam X nuo 2016-06-01 skirtos drausminės nuobaudos:
1) 2016-08-16 pažeidė dienotvarkę, nevykdė nurodymų – l mėn. laikotarpyje uždrausta pirkti maisto produktus, 2) 2016-09-28 vartojo narkotines medžiagas – 10 parų perkeltas į kamerų tipo patalpas, 3) 2017-04-06 naudojosi internetu – l mėn. laikotarpyje uždrausta pirkti maisto produktus, 4) 2017-04-13 vartojo narkotines medžiagas – papeikimas, 5) 2017-05-12 nevykdė nurodymų, vartojo narkotines medžiagas – perkeltas iš paprastosios nuteistųjų grupės į drausmės nuteistųjų grupę 7 mėn. laikotarpiui, 6) 2017-05-30 Šiaulių tardymo izoliatoriuje pažeidė dienotvarkę, nevykdė pareigūno reikalavimų – papeikimas (nutarimų dėl nuteistojo nubaudimo
Nr. 82/04-1617, Nr. 82/04-2000, Nr. 8.59-148, Nr. 82/04-768, Nr. 82/04-812, Nr. 81/04-1023,
Nr. 25/04-705, bei medžiagos dėl rėžimo pažeidimų kopijos).“

6.5. „[...] nuteistajam X nuo 2016-06-01 drausminių nuobaudų už atsisakymą gyventi administracijos paskirtoje vietoje neskirta (nutarimų dėl nuteistojo nubaudimo Nr. 82/04-1617, Nr. 82/04-2000, Nr. 8.59-148, Nr. 82/04-768, Nr. 82/04-812, Nr. 81/04-1023,
Nr. 25/04-705, bei medžiagos dėl rėžimo pažeidimų kopijos).“

6.6. „Marijampolės pataisos namuose negauta jokia informacija apie tai, kad nuteistasis X yra davęs parodymus prieš nuteistuosius apie padarytas nusikalstamas veikas, atliekančius bausmes Marijampolės pataisos namuose (2017-07-10 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pažyma Nr. 14/07-3223).“

6.7. Marijampolės pataisos namų Psichologinės tarnybos pažymoje nurodyta, kad „2016-01-20 iki 2016-04-22 d. nuteistasis dalyvavo socialinės reabilitacijos „Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ programoje, siekiant bandyti išspręsti narkotikų vartojimo problemą. Nuteistasis į užsiėmimą yra atvykęs apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, vėliau patvirtintas narkotikų vartojimo faktas, neatlikdavo jam paskirtų užduočių. Atsižvelgiant į tai galima daryti prielaidą, jog nuteistasis nemotyvuotas keisti savo elgesio.

2016-05-13 d. nuteistasis savo paties prašymu buvo atvykęs į psichologinę konsultaciją, tačiau įėjęs į kabinetą elgėsi arogantiškai, kalbėjo pakeltu tonu. Pokalbio eigoje, nuteistajam atsisakius bendrauti, konsultacija buvo nutraukta.

2016-05-23 d. nuteistasis buvo užsirašęs psichologinei konsultacijai, tačiau atvykus į konsultacijų kabinetą dėl nuteistojo arogantiško elgesio bei nenoro bendrauti konsultacija neįvyko.

2016-07-14 d. nuteistasis konsultuotas paties prašymu. Konsultacijos metu buvo supažindintas su PT [Psichologinės tarnybos] vykdomomis programomis. Paaiškintos dalyvavimo jose galimybės bei sąlygos.

2017-04-28 d. nuteistajam buvo atliktas narkotinių medžiagų testas, kuris buvo teigiamas. Pravestas pokalbis apie narkotinių medžiagų vartojimo žalą, galimus pagalbos būdus. Pasiūlyta dalyvauti „įžanginių grupių“ užsiėmimuose.

2017-06-14 d. nuteistajam pakartotinai buvo pasiūlyta ir jis sutiko lankyti „Įžanginių grupių“ užsiėmimus, skirtus asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų, tačiau nuteistasis užsiėmimų nelankė.“

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama BVK):

12 straipsnis –

„1. Nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių. 2. Nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus“;

69 straipsnis. Nuteistųjų perkėlimas į kitas pataisos įstaigas

– „1. Nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame Kodekse nustatytais atvejais. [...]“;

110 straipsnis –

„1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo: 1) laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos; 2) vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus; [...]“;

112 straipsnis

– „1. Režimas – tai diferencijuotų laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma.

2. Pagrindiniai pataisos įstaigų režimo reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra; reikalavimas nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas; skirtingų laikymo sąlygų sudarymas atsižvelgiant į nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu“;

183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas

– „2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

8. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, nustatyta:

„6. Laisvės atėmimo bausmė turi būti vykdoma tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų žmogaus saugumą bei atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo bausmės vykdymą.

7. Su nuteistaisiais turi būti elgiamasi taip, kad būtų išsaugota jų sveikata ir savigarba ir, kiek leidžia bausmės vykdymo trukmė, formuojamas atsakomybės jausmas bei skatinami tie požiūriai ir įgūdžiai, kurie geriausiai padėtų jiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis. Nuteistieji mokomi gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, po bausmės atlikimo jiems sudaromos sąlygos reintegruotis į visuomenę.“

9. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo, patvirtinto 2015-08-31 Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-321 (toliau vadinama – Aprašas):

3 punktas

– „Nuteistuosius iš vienos pataisos įstaigos į kitą leidžiama perkelti šiais pagrindais: [...] 3.2. dėl kitų išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje šia tvarka: 3.2.1. Kai yra išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje, perkeliančioji įstaiga pateikia Kalėjimų departamentui motyvuotą išvadą, kuri turi būti suderinta su priimančiąja įstaiga. 3.2.2. Išvadą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas. 3.2.3. Patvirtintos išvados pagrindu išduodama paskyra perkelti nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą. [...].“

Tyrimo išvados

10. Pareiškėjas Skunduose nurodė, kad Marijampolės pataisos namų administracija neužtikrina saugių bausmės atlikimo sąlygų, dėl ko jis 2017-05-18 buvo kitų nuteistųjų sumuštas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę padarė dar keletą naujų nusikaltimų, todėl nori būti perkeltas į kitus pataisos namus.

11. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas iš Marijampolės pataisos namų 2017-05-19 buvo atvežtas į Šiaulių tardymo izoliatorių. Pareiškėjo apžiūros metu buvo nustatyti veido sužalojimai. Pareiškėjas nurodė, kad jis pats susižalojo būdamas Marijampolės pataisos namuose, griūdamas nuo lovos, dėl sužalojimų jis niekur nesikreipė ir niekam pretenzijų neturi, o kartu su juo kameroje buvę nuteistieji smurto jo atžvilgiu nevartojo. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio Pareiškėjo sužalojimo.

12. Pareiškėjo Skundų tyrimo metu nustatyta, jog nuteistasis 2017-01-23 atsisakė eiti į paskirtą būrį, nurodydamas, kad paskirtame būryje gali kilti problemų, nes ten kali draugai asmenų, prieš kuriuos jis yra liudijęs sukčiavimo bylose, tačiau konkrečias pavardes nurodyti atsisakė. Pareiškėjas buvo perkeltas į kitą būrį. Daugiau Pareiškėjo prašymų perkelti į kitą būrį Marijampolės pataisos namų administracija negavo, kaip ir neturi duomenų, kad Pareiškėjui būtų nesaugu atlikti laisvės atėmimo bausmę šiuose pataisos namuose.

13. Vadovaujantis BVK ir Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis (šios pažymos 7 ir 9 punktai), pagrindiniai pataisos įstaigų režimo reikalavimai yra būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra, reikalavimas nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas; skirtingų laikymo sąlygų sudarymas atsižvelgiant į nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu. Su nuteistaisiais turi būti elgiamasi taip, kad būtų išsaugota jų sveikata ir savigarba ir, kiek leidžia bausmės vykdymo trukmė, formuojamas atsakomybės jausmas bei skatinami tie požiūriai ir įgūdžiai, kurie geriausiai padėtų jiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis.

Iš Seimo kontrolieriui skundų tyrimo metu pateiktų dokumentų nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-05-18 susižalojo pats ir niekam jokių pretenzijų dėl sužalojimo nereiškė. Duomenų, kad Pareiškėjui bausmę atlikti Marijampolės pataisos namuose būtų nesaugu, kad jam kas nors grasintų ar kad jis būtų liudijęs baudžiamosiose bylose, nėra. Pareiškėjas nesikreipė ir į įstaigos administraciją su prašymais ar skundais dėl savo saugumo. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko pažymoje nurodyta, kad Pareiškėjas 2016–2017 metais dėl sužalojimų ar sumušimų nesikreipė ir nebuvo atvestas pareigūnų.

Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjo skunde aprašytos  aplinkybės dėl galimai nesaugių bausmės atlikimo sąlygų Marijampolės pataisos namuose nebuvo patvirtintos ir skundas atmestinas.

14. Pažymėtina, kad BVK 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, jog nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame kodekse nustatytais atvejais. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarka yra reglamentuota Apraše. Šio Aprašo 3.2 papunktyje nustatyta, kad dėl išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti pataisos įstaigoje, jis perkeliamas šia tvarka: perkeliančioji įstaiga pateikia Kalėjimų departamentui motyvuotą išvadą, kuri turi būti suderinta su priimančiąja įstaiga (3.2.1 papunktis); išvadą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas (3.2.2 papunktis); patvirtintos išvados pagrindu išduodama paskyra perkelti nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą (3.2.3 papunktis).

Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis pirmiau išdėstytomis teisės aktų normomis, Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų priimti sprendimus dėl nuteistųjų perkėlimo į kitą pataisos įstaigą. Tik Kalėjimų departamento direktorius gali išduoti paskyrą perkelti nuteistąjį iš vienos įkalinimo įstaigos į kitą, todėl atsiradus išimtinių aplinkybių, kliudančių bausmę atlikti Marijampolės pataisos namuose, Pareiškėjas pirmiausia su prašymu turi kreiptis į pataisos namų administraciją arba Kalėjimų departamento direktorių. Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimai, vadovaujantis BVK 183 straipsniu, skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, atmesti.

Seimo kontrolierius                                                                                    Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-764
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį