Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ DARBO INSPEKCIJĄ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“, atstovaujamos direktorės X, taip pat piliečių Y ir Z (toliau vadinama ir – Pareiškėjai) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama ir – VDI arba Inspekcija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jų 2017-08-18 prašymą.

2. Pareiškėjai Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:  

2.1. „2017-08-18 dieną kreipėsi į VDI su prašymu kreiptis į VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ [toliau vadinama ir – Įmonė] ar kitą atitinkamus įgaliojimus dėl techninės būklės patikros turintį subjektą, siekiant gauti informaciją apie potencialiai pavojingo įrenginio ožinio krano KK-0-12,5 (įrenginio Nr. KR-01-03861), esančio ..., Marijampolė [toliau vadinama – Ožinis kranas arba Kranas, kranas], techninį stovį ir nedelsiant jį išregistruoti iš valstybės registro.

2017-09-19 dieną buvo priimtas VDI individualus administracinis aktas, kuriuo, be kita ko, konstatuota, kad VDI, kaip registro tvarkytojas, neturi juridinio pagrindo, vadovaujantis PPĮ [Potencialiai pavojingų įrenginių; toliau vadinama ir – Registras, PPĮ registras] registro nuostatų 25 p., registro tvarkytojo sprendimu išregistruoti Kraną iš PPĮ registro“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „Nagrinėjant Pareiškėjų 2017-08-18 prašymą, [...] buvo pažeisti galiojantys teisės aktų reikalavimai ir teisė į tinkamą viešąjį administravimą. Priimtas individualus teisės aktas neatitinka nei turiniui, nei formai keliamų reikalavimų, be to, priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-09 nutarimu Nr. 645 patvirtintuose Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nurodytus imperatyvus.“

2.3. „Pareiškėjai kreipdamiesi į valstybinę darbo inspekciją suformavo du klausimus:

(i) Ar Kranas nekelia realios grėsmės kitiems žemės sklypo, kuriame sumontuotas Kranas, savininkams ir tretiesiems asmenims (faktinės grėsmės kriterijus);

(ii) Ar Kranas yra sugadintas ir turi būti išregistruotas iš PPĮ registro (juridinis kriterijus).

Kaip matyti iš ginčijamo akto, atsakovas vertindamas pirmą prašymą konstatavo, kad Krano faktinis buvimas grėsmės nekelia, o dėl antrojo pasisakė, kad Įmonė tikrina įrenginių būklę tik jų naudojimo metu, o Kranas šiuo metu neeksploatuojamas. Tokia viešojo administravimo subjekto pozicija nepagrįsta ir neteisėta.“

2.4. „Atsižvelgiant į 2017-09-19 d. pateiktą atsakymą, VDI skyriaus vedėjas atsisakė tenkinti Pareiškėjų prašymą ne tik neturėdamas objektyvių duomenų bei grįsdamas savo poziciją subjektyvia telefonu išsakyta nuomone, bet ir nevykdė teisės aktais nustatyto imperatyvo išregistruoti įrenginį iš registro, jei jo savininkas su prašymu nesikreipia į registro tvarkytoją išregistruoti įrenginį iš registro, jei jis netinkamas naudoti. Tokiu būdu pareigūnas priimdamas sprendimą neįvertino Krano techninės būklės ir neatliko imperatyvių veiksmų, neišregistravo Krano.“

2.5. „Minėtas individualus administracinis aktas neatitinka jam keliamų turinio ir formos reikalavimų, nenurodyta priimto neigiamo sprendimo apskundimo galimybė ir tvarka, kas apriboja Pareiškėjų teisę į teisminę gynybą.“

2.6. „[...] nagrinėjant Pareiškėjų 2017-08-18 prašymą ir parengiant atsakymą į jį buvo akivaizdžiai pažeisti galiojantys teisės aktų reikalavimai bei Pareiškėjų teisė į tinkamą viešąjį administravimą. Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintų reikalavimų, nenurodyta priimto neigiamo sprendimo apskundimo galimybė ir tvarka bei nenurodyti motyvuoti argumentai, konkrečios teisės normos, kuriomis remiantis priimtas neigiamas individualus administracinis aktas.“

3. Pareiškėjai Skunde prašo: „siūlyti kolegialiai institucijai ar pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka panaikinti teisės aktams prieštaraujantį 2017-09-19 VDI sprendimą Nr. SD-17-10968;
siūlyti kolegialiai institucijai, įstaigos vadovui ar aukštesniajai pagal pavaldumą institucijai ar įstaigai skirti VDI skyriaus vedėjui P. Jakučiui tarnybinę nuobaudą už padarytus teisės aktų pažeidimus, nagrinėjant Pareiškėjų prašymą ir parengiant atsakymą į jį.“

4. Skundo tyrimui pateikti dokumentai, iš kurių nustatyta:

4.1. Pareiškėjai kreipėsi į Inspekciją 2017-08-18 prašymu, nurodydami:

„VDI Marijampolės teritorinis skyrius tenkindamas Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą pateikė informaciją apie Krano registravimą, pateikdamas išrašą iš Potencialiai pavojingų įrenginių registro, iš kurio matyti, kad Kranas registruotas UAB [...] vardu 2006-01-30 dieną. Išraše taip pat nurodyta, kad įrenginys laikinai nenaudojamas, o paskutinė pilnutinė techninės būklės patikra buvo atlikta dar 2007-01-24 dieną, t. y., daugiau kaip prieš 10 metų. Įstaiga, kuri atliko techninės būklės patikrą, – VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“.

[...] nurodytas potencialiai pavojingas įrenginys [Kranas] neatitinka jam keliamų teisės aktų reikalavimų, pastarasis nėra eksploatuojamas nuo paskutinės techninės būklės patikros atlikimo, šiuo metu įrenginys ne tik nėra tinkamas naudoti, tačiau kelia realią grėsmę kitiems valstybinės žemės, kuriame pastatytas potencialiai pavojingas įrenginys, naudotojams bei tretiesiems asmenims (pateikiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą). Dargi, viena pusė bėgių, ant kurių turi būti sumontuotas nurodytas Kranas, yra išmontuoti, dėl gamtos jėgų ir / ar kitokio techninio poveikio aprašomas ožinis kranas gali griūti, tuo pažeisdamas kitų asmenų teises bei interesus bei padarydamas jiems didelę žalą.

Pažymime, kad [...] VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ informavo, kad šių veiksmų [atlikti Krano techninės būklės vertinimą] be savininko prašymo arba Valstybinės darbo inspekcijos nurodymo atlikti negali. [...]. Mūsų nuomone, pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas akivaizdžiai patvirtina, kad Kranas yra nepataisomai sugadintas, todėl privalo būti išregistruotas iš Potencialiai pavojingų įrenginių registro. Tuo atveju, jei pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nepakanka padaryti išvadai [...], prašome nedelsiant kreiptis į VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“[...] siekiant gauti informaciją apie Krano techninį stovį ir nedelsiant jį išregistruoti iš valstybės registro.“

4.2. VDI Techninės saugos skyriaus vedėjas P. Jakutis 2017-09-19 pateikė atsakymą:

„VDI Techninės saugos skyriaus specialistai išnagrinėjo [...] 2017-08-18 raštą [...] ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 str. 20 p. suteikta teise, pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo klausimais.

Informuojame Jus, kad, pagal PPĮ registro duomenų bazėje esančią informaciją, Kranas 2006-01-30 krano savininko [...] prašymu užregistruotas PPĮ registre ir kranui suteiktas įrenginio identifikavimo kodas KR-01-03861.

PPĮ registro duomenų bazėje krano savininko prašymu 2013-02-12 padarytas įrašas, nurodantis Krano naudojimo požymį: „Laikinai nenaudojamas“.

VDI (PPĮ registro tvarkytojas), siekdama objektyviai įsitikinti, ar Kranas yra nepataisomai sugadintas, kad būtų galima jį vadovaujantis PPĮ registro nuostatų 25 p. registro tvarkytojo sprendimu išregistruoti iš PPĮ registro, 2017-09-04 raštu SD-17-10382 kreipėsi į Įmonę su prašymu įvertinti Krano techninę būklę, nustatyti, ar jis yra nepataisomai sugadintas, ir nustatyti, ar tokios techninės būklės minimas Kranas nekelia realios grėsmės kitiems žemės sklypo, kuriame sumontuotas Kranas, savininkams ir tretiesiems asmenims.

Įmonė 2017-09-14 raštu Nr. 2S-133 informavo, kad Įmonės Kauno apygardos vyr. ekspertas [...], dalyvaujant krano savininkui [...] bei VDI Marijampolės skyriaus vedėjui
A. Beinarauskui. atliko Krano techninės būklės vertinimą. Minėtame rašte nurodoma, kad patikrinimo metu nustatyta, kad Kranas neeksploatuojamas, kranas griebtuvais tvirtai pritvirtintas prie bėgių (viena pusė privirinta), kranas pajudėti negali ir realios grėsmės nekelia.

[...] Įmonė 2017-09-04 raštu Nr. 2S-128 informavo Registro tvarkytoją, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 7 str., įgaliotos įstaigos uždavinys įrenginių priežiūros norminiuose aktuose ir įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka tikrinti įrenginių techninę būklę jų naudojimo metu. Įgaliota įstaiga tikrinimo metu nenustatė, ar įrenginys yra nepataisomai sugadintas. Pasak Įmonės Kauno apygardos vyr. eksperto, [...] telefoninio pokalbio metu [...] jis nepastebėjo realių požymių, kad Kranas galėtų būti nepataisomai sugadintas. [...].

Krano savininkas [...] pareiškė, kad artimiausiu metu neplanuoja Krano naudoti, tačiau neatmetė galimybės kažkada jį atstatyti. Įvertinant aukščiau išdėstyta, informuojame Jus, kad VDI kaip registro tvarkytojas neturi juridinio pagrindo, vadovaujantis PPĮ registro nuostatų 25 p., registro tvarkytojo sprendimu išregistruoti Krano iš PPĮ registro.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjų nurodytas aplinkybes, kreipėsi į VDI ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau vadinama ir – Ministerija), prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. VDI Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:

6.1. „Pareiškėjai 2016-08-18 kreipėsi į VDI su prašymu, kuriame nurodo, kad Kranas neatitinka jam keliamų teisės aktų reikalavimų, jis nėra eksploatuojamas nuo paskutinės techninės būklės patikros atlikimo, nėra tinkamas naudoti, kelia realią grėsmę kitiems valstybinės žemės, kuriame pastatytas įrenginys, naudotojams bei tretiesiems asmenims. Pareiškėjų nuomone, nurodytas Ožinis kranas yra nepataisomai sugadintas, todėl privalo būti išregistruotas iš Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro (toliau vadinama – Registras). Kartu su prašymu Pareiškėjai pateikė 2017-07-20 antstolės Svajonės Žukaitienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą
Nr. 0076/17/Fl-026, kuriame konstatuota, kad [...] dėl techninės būklės (gedimai išvardinti) šis įrenginys nėra tinkamas eksploatuoti. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjų pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo nepakanka padaryti išvadai apie Ožinio krano techninę būklę, Pareiškėjai prašė kreiptis į Įmonę ar kitą atitinkamus įgaliojimus dėl techninės būklės patikros turintį subjektą, siekiant gauti informaciją apie potencialiai pavojingo įrenginio Ožinio krano techninį stovį.“

6.2. „[...] VDI suteikta teisė išregistruoti įrenginį iš Registro tik nustačius, kad įrenginys išvežtas iš Lietuvos Respublikos ilgiau nei prieš 12 mėnesių arba yra nepataisomai sugadintas, bet įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas prašymo išregistruoti šį įrenginį nepateikė. Pažymėtina, kad nei VDI įstatymas, nei PPĮP įstatymas ar Registro nuostatai nesuteikia teisės VDI pareigūnams vertinti potencialiai pavojingo įrenginio techninės būklės bei priimti sprendimo, ar potencialiai pavojingas įrenginys yra nepataisomai sugadintas.“

6.3. „VDI 2017-09-04 raštu Nr. SD-17-10382 „Dėl techninės pagalbos atliekant ožinio krano vertinimą“ kreipėsi į Įmonę. [...] prašo Įmonės suteikti techninę pagalbą skiriant kompetentingus ekspertus, kurie galėtų įvertinti Ožinio krano techninę būklę bei nustatyti, ar jis yra nepataisomai sugadintas, ar nekelia realios grėsmės kitiems žemės sklypo, kuriame sumontuotas kranas, savininkams ir tretiesiems asmenims.“

6.4. „2017-09-05 gautas Įmonės raštas [...], kuriame nurodoma, kad, vadovaujantis PPĮP įstatymo 7 straipsniu, įgaliotos įstaigos, įrengimų savininkų prašymu, atlieka įrenginių techninės būklės tikrinimus jų naudojimo metu. Atsižvelgiant į tai, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ įrenginių būklės tikrinimo metu nenustato, ar įrenginiai yra nepataisomai sugadinti.

2017-09-14 raštu Nr. 2S-133 Įmonė informavo, kad 2017-09-06 UAB [...] buvo atliktas Ožinio krano techninės būklės patikrinimas, kuriame dalyvavo Įmonės Kauno apygardos vyr. ekspertas Edmundas Platūkis, VDI Marijampolės teritorinio skyriaus vedėjas Albinas Beinarauskas bei UAB [...] vadovas [...]. Atliekant patikrinimą nustatyta, kad Ožinis kranas neeksploatuojamas, kranas griebtuvais tvirtai pritvirtintas prie bėgių (viena pusė privirinta), kranas pajudėti negali ir realios grėsmes nekelia. Dėl krano remonto ar išregistravimo sprendžia Krano savininkas, raštu informuodamas Įmonę bei VDI.“

6.5. „2017-09-19 surašytas VDI Techninės saugos skyriaus atsakymas [...], kuriuo Pareiškėjai informuoti, jog Ožinis kranas realios grėsmes nekelia, o VDI, kaip Registro tvarkytojas, neturi teisinio pagrindo išregistruoti Ožinį kraną iš Registro.“

6.6. „[...] VDI 2017-11-24 raštu Nr. SD-17-14026 [...] kreipėsi į Ožinio krano savininką, UAB [...] direktorių [...]. Rašte nurodoma, kad [...] atsižvelgiant į tai, kad dėl techninių priežasčių Ožinis kranas yra neeksploatuojamas ir netinkamas naudoti, UAB [...] direktoriui nurodyta nedelsiant, ne vėliau kaip per 10 dienų, įvykdyti Registro nuostatuose įrenginio savininkui nustatytą prievolę pateikti Registro tvarkytojui VDI prašymą išregistruoti įrenginį iš Registro.“

6.7. „2017-12-08 VDI gautas UAB [...] raštas, kuriame nurodoma, kad nėra pagrindo kreiptis dėl Ožinio krano išregistravimo, kadangi jis nekelia grėsmės, nėra pripažintas netinkamu naudoti ir nepataisomai sugadintu. Ožinis kranas laikinai nenaudojamas dėl nuo UAB [...] nepriklausančių aplinkybių, kadangi UAB [....] nuosavybės teise priklausančią kiemo aikštelę [...], kurioje sumontuotas Ožinis kranas, neteisėtai naudoja [...] [bendrovės pavadinimas žinomas]. Marijampolės rajono apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla [...] pagal UAB [...] ieškinį [...] dėl pažeistų teisių gynimo.“

6.8. „Įvertinus visas aukščiau nurodytas aplinkybes, 2017-12-14 Ožinio krano savininkui, UAB [...], surašytas reikalavimas pašalinti pažeidimus R1 Nr. R1 0651-0262, kuriuo nurodoma, kad UAB [...], kaip potencialiai pavojingo įrenginio savininkas, nustatyta tvarka nepateikė Registro tvarkytojui prašymo išregistruoti Ožinį kraną, kuris dėl techninių priežasčių yra netinkamas naudoti, iš Registro ir taip pažeidė Registro nuostatų 23.2 papunktį. Pažeidimo pašalinimo terminas – iki 2018 m. sausio 5 d.“

6.9. „Reikalavimo vykdymą kontroliuos VDI Marijampolės teritorinis skyrius, jo nevykdymo atveju bus sprendžiamas klausimas dėl darbdaviui atstovaujančių kaltų asmenų patraukimo administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio l dalį (kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas).“

6.10. „Pareiškėjų 2017-08-18 raštas buvo nagrinėjamas vadovaujantis VDI įstatymu, PPĮP įstatymu, Registro nuostatais, VDI Techninės saugos skyriaus nuostatais, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Taisyklėmis.“

6.11. „2017-07-18 VDI gautas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017-07-04 raštas Nr. e2-3336-399/2017 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame VDI prašoma pateikti informaciją bei dokumentus (patvirtintas kopijas), kelintais metais pagamintas Ožinis kranas ir kada jis įregistruotas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, kada atliktas paskutinis krano patikrinimas bei ar praėjus 25 metams nuo pirmojo panaudojimo dienos krano savininkas raštu kreipėsi į įgaliotą įstaigą dėl krano pilnutinio techninės būklės patvirtinimo. Nurodoma, kad duomenys reikalingi civilinėje byloje Nr. e2-3336-399/2017 pagal Pareiškėjų ieškinį atsakovui UAB [...] ir tretiesiems asmenims „Dėl 2015 m. rugsėjo 15 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. l pripažinimo neteisėta ir jos bei jos pagrindu atliktos teisinės registracijos dėl nuosavybės teisės į aikštelę ir tvorą panaikinimo“.“

6.12. „Pareiškėjai 2017-10-19 patikslintu skundu „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriaus vedėjo 2017-09-19 sprendimo „Dėl potencialiai pavojingo įrenginio išregistravimo iš PPĮ valstybės registro“ Nr. SD-17-10968 panaikinimo“ kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją. Skundu Pareiškėjai prašė panaikinti VDI 2017-09-19 sprendimą Nr. SD-17-10968 kaip neteisėtą ir nepagrįstą, įpareigoti VDI iš naujo nagrinėti Pareiškėjų 2017-08-18 prašymą ir priimti naują sprendimą.“

6.13. „Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2017-11-30 sprendimu
Nr. 3R-369 (AG-292/02-2017) Pareiškėjų Skundą bei jų reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus. Paminėtina, kad Pareiškėjai turi teisę per vieną mėnesį nuo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo kopijos gavimo šį sprendimą skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Iki šiol VDI informacijos apie apskųstą sprendimą neturi.“

6.14. „VAI 8 straipsnis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.

Pažymėtina, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. VDI Techninės saugos skyriaus atsakymas
Nr. SD-17-10968 „Dėl potencialiai pavojingo įrenginio išregistravimo iš PPĮ valstybės registro“ iš esmės buvo pagrįstas objektyviais duomenimis (Pareiškėjų prašyme nurodyta informacija, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ išvadomis), taip pat Pareiškėjams paaiškinta, kad, vadovaujantis teisės aktais, t. y. nurodytu Registro nuostatų 25 punktu, VDI, kaip registro tvarkytojas, neturi juridinio pagrindo išregistruoti Ožinį kraną iš Registro.

Paminėtina, kad VDI Techninės saugos skyriaus atsakyme Nr. SD-17-10968 dėl techninės klaidos nurodytas VDI įstatymo 6 straipsnio 20 punktas (kuriuo nebuvo vadovaujamasi teikiant atsakymą), taip pat nebuvo nurodyta administracinio akto apskundimo tvarka, taip pažeidžiant VAI 8 straipsnio 2 punktą. Dėl šios priežasties VDI Techninės saugos skyriaus vedėjui – vyriausiajam darbo inspektoriui Petrui Jakučiui teiktos pastabos dėl atsakymų turinio bei rengimo tvarkos ir nurodyta atkreipti dėmesį į atidesnį atsakymų pareiškėjams rengimą, laikantis VAI bei kituose teisės aktuose numatytos administracinių sprendimų turinio reikalavimų bei jų rengimo tvarkos. Vis dėlto, VDI specialistų nuomone, šios techninės klaidos iš esmės neturi įtakos pačio administracinio rašto pagrįstumui bei teisėtumui, t. y., nedaro jo iš esmės negaliojančiu ar neteisėtu.“

6.15. VDI pateikė Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau vadinama ir – Komisija) 2017-11-30 sprendimo (toliau vadinama – Sprendimas) kopiją. Nustatyta, kad Pareiškėjai su skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Komisiją prašydami panaikinti VDI 2017-09-19 sprendimą bei įpareigoti VDI iš naujo išnagrinėti jų 2017-08-18 prašymą.

Komisija Pareiškėjų skundą atmetė

. Sprendime Komisija nurodė:

„[...] Inspekcija, gavusi Pareiškėjų 2017-07-18 prašymą, kreipėsi į Įmonę, kurios ekspertas nustatė, kad šio ginčo dalyku esantis Ožinis kranas realios grėsmės nekelia. Vadovaujantis PPĮP įstatymo 7 str. 2 p. [...], Ožinio krano techninė būklė patikros metu tikrinama nebuvo, kadangi įrenginys nenaudojamas. [...]. Tokiu būdu iš skundžiamo rašto bei Įmonės raštų turinio matyti, kad kompetentingi subjektai, patikrinę Pareiškėjų pateiktą informaciją apie Krano techninį stovį, iš esmės nenustatė, kad įrenginys yra nepataisomai sugadintas. Pareiškėjai neprašė patikrinti, ar Ožinis kranas yra nepataisomai sugadintas, o prašė atsakovą nedelsiant kreiptis į Įmonę, siekiant gauti informaciją apie [...] Ožinio krano techninį stovį ir nedelsiant jį išregistruoti iš valstybės registro. [...]. Vadovaujantis Nuostatų 23 p., įtvirtinančiu įrenginio savininko arba jo įgalioto atstovo pareigą [...] pateikti prašymą išregistruoti įrenginį iš Registro, jeigu dėl techninių priežasčių įrenginys netinkamas naudoti, direktoriui pasiūlyta nedelsiant [...] pateikti Inspekcijai prašymą išregistruoti įrenginį iš Registro.

Komisija, įvertinusi byloje esančius įrodymus bei teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad Inspekcija tinkamai patikrino Pareiškėjų informaciją dėl galimai pavojingo įrenginio grėsmės ir [...] nurodė Krano savininkui atlikti Nuostatų 23 p. įtvirtintus veiksmus [...]. Atsakovui pareiga imtis veiksmų, numatytų Nuostatų 25 punkte, atsirastų tik tuo atveju, jeigu savininkas nevykdys 23 p. nustatytos pareigos.“

7. Ministerija Seimo kontrolierių informavo:

„Ministerija 2017-11-28 raštu Nr. (12.7-54)SD-6613 kreipėsi į VDI ir paprašė pateikti turimą informaciją, dokumentus ir kitą turimą medžiagą, susijusią su Pareiškėjų prašymu. [...] ministerija įvertino šias aplinkybes:

1) VDI, nagrinėdama Pareiškėjų prašymą vadovavosi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo (toliau vadinama – VDIĮ) 6 str. 3 ir 22 punktais, kurie nustato, kad VDI pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, tvarko Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, ir PPĮP įstatymo 6 str. l ir 2 dalių nuostatomis, kurios nustato, kad VDI, vadovaudamasi VDIĮ, kontroliuoja, ar laikomasi įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka įrenginių savininkai atlieka jų nuolatinę priežiūrą ir Registro tvarkymo įstaigos funkcijas pagal Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau vadinama – Registro nuostatai).

2) Registro nuostatai nustato, kad VDI suteikta teisė išregistruoti įrenginį iš Registro tik tuo atveju, jei nustatoma, kad įrenginys išvežtas iš Lietuvos Respublikos ilgiau nei prieš 12 mėnesių arba jeigu yra nepataisomai sugadintas, bet įrenginio savininkas arba jo įgaliotas atstovas prašymo išregistruoti šį įrenginį nepateikia.

3) VDI, siekdama tinkamai vykdyti VDIĮ pavestas funkcijas – pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, – 2017-09-064 raštu [...] kreipėsi į Įmonę įvertinti Krano techninę būklę bei nustatyti, ar jis yra nepataisomai sugadintas, ar nekelia realios grėsmės kitiems žemės sklypo, kuriame sumontuotas kranas, savininkams bei tretiesiems asmenims. 2017-09-05 ir 2017-09-14 VDI gavo Įmonės raštus, [...] nurodyta, kad, atliekant patikrinimą, buvo nustatyta, jog kranas neeksploatuojamas, griebtuvais tvirtai pritvirtintas prie bėgių (viena pusė privirinta), pajudėti negali ir realios grėsmes nekelia. VDI taip pat organizavo du suinteresuotų šalių susitikimus: 2017-09-06 VDI specialistų ir Įmonės ekspertų susitikimą Krano apžiūrai dalyvaujant Krano savininkui ir 2017-11-15 Pareiškėjų atstovų ir advokato bei VDI valstybinių darbo inspektorių, kurio metu buvo atlikta Krano apžiūra, atkreipiant dėmėsi į metalinių Krano konstrukcijų būklę. Apžiūros metu pastebėta, kad išmontuota dalis krano įrangos; el. varikliai, el. valdymo spintos, reduktoriai, kabeliai, važiuoklės mechanizmai, stabdžiai ir kt., dėl to kranas šiuo metu negali būti naudojamas, tačiau buvo konstatuota, kad kranas nėra sugadintas nepataisomai.

4) VDI, siekdama tinkamai vykdyti Registro tvarkytojo funkcijas, 2017-11-24 raštu [...] kreipėsi į Krano savininką, siūlydama teikti prašymą Kraną išregistruoti iš Registro, nes kranas yra nenaudojamas nuo 2013-02-12 [...]. 2017-12-08 UAB [...] informavo VDI, kad nėra pagrindo kreiptis dėl krano išregistravimo, nes jis nekelia grėsmės, nėra pripažintas netinkamu naudoti ir nepataisomai sugadintu ir kad Kranas laikinai nenaudojamas dėl nuo UAB [...] nepriklausančių aplinkybių. VDI, įvertinusi visas aplinkybes, 2017-12-14 Krano savininkui [...] surašė reikalavimą pašalinti pažeidimus [...] ir nustatytas pažeidimo pašalinimo terminas – iki 2018 m. sausio 5 d.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

8.1. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) reglamentuojama:

8.1.1. 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.“

8.1.2. 8 straipsnis – „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. 3. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas patvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje. 4. Kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, vietoj individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos gali būti pridedamas individualaus administracinio akto išrašas.“

8.2. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme (PPĮPĮ) reglamentuojama:

8.2.1. 4 straipsnis – „1. Vyriausybė: 1) tvirtina įrenginių, nurodytų šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, kategorijų sąrašą; 2) steigia potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą ir tvirtina jo nuostatus; 3) paskiria valstybės institucijas, atsakingas už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą; 4) nustato įgaliojimų tikrinti įrenginių techninę būklę suteikimo akredituotoms kontrolės įstaigoms tvarką; [...] 7) tvirtina Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisykles. 2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija koordinuoja valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, veiklą.“

8.2.2. 6 straipsnis – „Valstybinė darbo inspekcija: 1) vadovaudamasi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, kontroliuoja, ar laikomasi įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, taip pat ar įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka įrenginių savininkai atlieka jų nuolatinę priežiūrą; 2) atlieka potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkymo įstaigos funkcijas pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus; 3) organizuoja įrenginių priežiūros norminių aktų projektų rengimą.“

8.2.3. 7 straipsnis – „Įgaliotų įstaigų uždaviniai:1) įrenginių priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų nustatyta tvarka teikti išvadas įrenginių savininkams dėl įrenginių tinkamumo pradėti juos naudoti; 2) įrenginių priežiūros norminiuose aktuose ir įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka tikrinti įrenginių techninę būklę jų naudojimo metu.“

8.3. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnyje (VDI įstatymas) reglamentuojama: „Valstybinė darbo inspekcija pagal jai priskirtą kompetenciją: [...]; 3) tikrina, ar naudojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka įstatymų ar kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, taip pat ar tinkamai organizuojamas transporto eismas įmonėse; [...].“

8.4. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo
Nr. 913 redakcija, galiojanti nuo 2015-09-01) nustatyta: „2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojas), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. [...] 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...] 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. [...]. 50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“ 

8.5. Vyriausybės 1998-07-17 nutarimu Nr. 892 (Vyriausybės 2010-10-13 nutarimo Nr. 1463 redakcija) patvirtintuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose reglamentuojama:  „8. [...] ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: 8.1.10. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, atsakingų už tam tikrų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, veiklą; 8.1.11. suteikia akredituotoms kontrolės įstaigoms įgaliojimus tikrinti atskirų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę arba šiuos įgaliojimus panaikina; [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje
Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[...] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) […].“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, konstatuotina:

10.1. vadovaujantis VDI įstatymo 6 straipsniu, VDI pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar atliekama nuolatinė šių įrenginių priežiūra, ar tinkamai organizuojamas transporto eismas įmonėse, taip pat tvarko Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, organizuoja potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų projektų rengimą (pažymos 8.3 punktas);

10.2. pagal PPĮPĮ nuostatas, VDI kontroliuoja, ar laikomasi įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, taip pat ar įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka įrenginių savininkai atlieka jų nuolatinę priežiūrą; atlieka potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkymo įstaigos funkcijas pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus; organizuoja įrenginių priežiūros norminių aktų projektų rengimą;

10.3. nagrinėjamu atveju:

10.3.1. Pareiškėjai, nepatenkinti VDI pateiktu 2017-09-19 atsakymu, teigia, kad VDI nesiėmė jokių priemonių, kad neeksploatuojamas Kranas būtų išregistruotas iš Registro, jeigu pats Krano savininkas to nesiima. Pareiškėjai taip pat teigia, kad atsakymas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų turinio ir formos reikalavimų, nenurodyta priimto sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjai prašo panaikinti VDI 2017-09-19 sprendimą bei skirti pareigūnams tarnybinę nuobaudą už padarytus teisės aktų pažeidimus;

10.3.2. nustatyta, kad VDI, gavusi Pareiškėjų prašymą išregistruoti Ožinį kraną, kaip potencialiai pavojingą įrenginį, iš Registro (esant būtinybei kreiptis į Įmonę dėl Krano techninės būklės įvertinimo):

1) kreipėsi į Įmonę, prašydama skirti ekspertą įvertinti Ožinio krano techninę būklę bei nustatyti, ar jis yra nepataisomai sugadintas, ar nekelia realios grėsmės asmenims. Įmonė pateikė atsakymą, kad Ožinis kranas neeksploatuojamas, pajudėti negali ir realios grėsmės nekelia, o dėl Krano remonto sprendžia savininkas;

2) 2017-09-19 pateikė atsakymą pareiškėjams, informavo (remiantis Įmonės ekspertų išvada), kad Kranas nekelia realios grėsmės, o VDI, kaip Registro tvarkytojas, neturi teisinio pagrindo išregistruoti Ožinį kraną iš Registro. Pareiškėjams išaiškintos VDI įstatymo, PPĮPĮ nuostatos, pateiktos Įmonės išvados, tačiau neišaiškinta apskundimo tvarka, kaip tai numatyta VAĮ 8 straipsnio 2 dalyje (pažymos 8.1.2 punktas). Šį faktą VDI pripažįsta, VDI Techninės saugos skyriaus vedėjui pateiktos pastabos dėl atsakymų turinio bei rengimo tvarkos, nurodyta atsakymus rengti vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis (pažymos 6.14 punktas);

10.3.3. atkreiptinas dėmesys į tai, kad VDI 2017-11-24 raštu Ožinio krano savininkui nurodė pateikti Registro tvarkytojui prašymą dėl Krano išregistravimo. Krano savininkui neįvykdžius per nustatytą terminą nurodymo, VDI Ožinio krano savininkui 2017-12-14 surašė reikalavimą iki 2018-01-05 pašalinti pažeidimus. VDI telefonu informavo, kad Krano savininkas reikalavimą apskundė Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui;

10.3.4. pažymėtina, kad tokio paties turinio (pažymos 6.15 punktas) skundą dėl tų pačių aplinkybių Pareiškėjai pateikė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai. Komisija, įvertinusi visas aplinkybes, šalių paaiškinimus, teisės aktų nuostatas, Pareiškėjų skundą atmetė, konstatavusi, jog VDI tinkamai patikrino Pareiškėjų pateiktą informaciją dėl galimai pavojingo įrenginio grėsmės ir nurodė savininkui atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus. Komisija išaiškino Pareiškėjams sprendimo apskundimo tvarką (skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui). Pažymėtina, kad Seimo kontrolierius, vertindamas Skunde nurodytas aplinkybes, kurios buvo nurodytos ir Komisijai, turėtų vertinti Komisijos sprendimą. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis Seimo kontrolieriaus kompetencijai nepriskirta  vertinti Komisijos sprendimo pagrįstumą;

10.3.5. Ministerija, išsireikalavusi iš VDI visą medžiagą, taip pat įvertino visas aplinkybes ir VDI pareigūnų, nagrinėjusių Pareiškėjų prašymą, veiksmus bei pateikė išvadą, kad VDI tinkamai vykdė VDI įstatymu ir PPĮPĮ jiems priskirtas funkcijas, tinkamai informavo Krano savininką apie jam įstatymais nustatytas pareigas bei kontroliavo vykdymą (pažymos 7 punktas).

11. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad:

11.1. Komisija išnagrinėjo Pareiškėjų to paties turinio, kaip ir adresuotasis Seimo kontrolieriui, bei dėl tų pačių aplinkybių pateiktą skundą ir Sprendimu jį atmetė. Komisijos sprendimas skundžiamas teismui;

11.2. Ministerija pateikė išvadą, kad VDI tinkamai vykdė jai priskirtas funkcijas;

11.3. VDI pripažino faktą, kad pažeidė VAĮ 8 straipsnio nuostatas, nes neišaiškino Pareiškėjams teiktame atsakyme apskundimo tvarkos, ir ėmėsi priemonių, kad ateityje atsakymai būtų rengiami laikantis teisės aktų nuostatų (pateiktos pastabos Techninės saugos skyriaus vedėjui), todėl teikti rekomendacijas šiuo klausimu netikslinga;

11.4. VDI Ožinio krano savininkui surašė reikalavimą dėl pažeidimų pašalinimo, kuris apskųstas Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

Taigi, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 dalimi („Skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai“), 6 dalimi („Skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje“) bei šio straipsnio 4 dalimi („jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas“), Pareiškėjų skundo tyrimas nutrauktinas.

VDI teiktina rekomendacija dėl informavimo Pareiškėjų apie Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtą sprendimą bei planuojamus atlikti veiksmus, susijusius su Ožinio krano išregistravimu iš Registro.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia, UAB „A“, Y ir Z skundo dėl Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui rekomenduoja tinkamai informuoti Pareiškėjus apie taikomas priemones bei atliekamus veiksmus, susijusius su Ožinio krano išregistravimu iš Registro.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                          Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1561
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį