Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763933

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „P“ (toliau vadinama – Pareiškėja arba bendrovė) skundą dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau vadinama ir – Tarnyba arba tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant atsakymą į jos kreipimąsi.

2. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. „Uždaroji akcinė bendrovė „P“ [...] 2017-06-23 su skundu (per elektroninių valdžios vartų sistemą) kreipėsi į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos tarnybą [...], kad būtų atliktas patikrinimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „S“ [...] dėl nesertifikuotos produkcijos prekybos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „Pažymime, kad nuo kreipimosi į Tarnybą su skundu dienos iki šiol nesame gavę jokio atsakymo iš tarnybos. Prašymo laikotarpiu Pareiškėja telefonu kreipėsi į Tarnybos specialistę Rasą Šiušytę. Anot jos, į Pareiškėjos skundą tarnyba gali atsakyti per 6 mėn. Praėjus 1,5 mėn. nuo skundo padavimo dienos, Tarnyba Pareiškėją informavo, jog uždarojoje akcinėje bendrovėje „S“ vyksta patikrinimas.“

2.3. „Visą prašymo nagrinėjimo laikotarpį Tarnyba vangiai bendradarbiavo, teikė informaciją tik primygtinai prašant, galimai nepagrįstai pratęsinėjo terminus apie tai Pareiškėjos net neinformuodama. Pareiškėjos skundas buvo nagrinėjamas tik formaliai, vilkinant laiką.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: ištirti, ar Tarnyba tinkamai nagrinėjo Pareiškėjos skundą (prašymą) taip pat, ar Tarnybos veiksmuose nėra piktnaudžiavimo arba biurokratizmo.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius kreipėsi į Tarnybą, prašydamas pateikti informaciją ir motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjos skundo teiginių.

5. Tarnyba 2017-11-30 raštu Nr. 4-8416 Seimo kontrolierių, be kita ko, informavo:

5.1. „[...] Tarnyba ūkio subjektų patikrinimus atlieka vadovaudamasi Tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo [...] (toliau – Aprašas) nuostatomis. Pažymėtina, kad Aprašo 7 punkte įtvirtinta, jog informacija apie Tarnybos atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas.“

5.2. „Pažymėtina, kad Produktų saugos įstatymas nenustato termino, per kurį turi būti įvertinta gaminio sauga, tačiau 25 straipsnio nuostatos numato, kad už pavojingo produkto pateikimą į rinką numatytos baudos ar įspėjimas gali būti skiriami ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo įstatymo pažeidimo nustatymo.“

5.3. „[...] Tarnybos Vilniaus apskrities skyrius, 2017-06-13 gavęs UAB „P“ elektroninį laišką [...] dėl UAB „S“ rinkai tiekiamų galimai nesaugių kosmetikos gaminių – blakstienų serumo (akių lašų) „C“ (toliau – Gaminys), 2017-02-14 tarnybiniu pranešimu Nr. 3-1502 „dėl tarnybinės pagalbos suteikimo“ paprašė direktoriaus pavaduotojos, atliekančios tarnybos direktoriaus funkcijas, pavesti Tarnybos Klaipėdos apskrities skyriui atlikti patikrinimą dėl galimai nesaugių kosmetikos gaminių UAB „S“, kadangi šis platintojas yra Klaipėdoje. Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 pavedimu Nr. 3KL-288 patikrinimą buvo pavesta atlikti Tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausiajai specialistei Almai Šlažienei.“

5.4. „[...] Tarnybos Klaipėdos apskrities skyrius 2017-07-11 raštu Nr. 4KL-859 kreipėsi į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Vaistų kontrolės tarnyba), prašydamas informuoti, ar akių lašai patenka į vaisto (vaistinio preparato) sąvokos apibrėžimą ir, jeigu tai vaistas (vaistinis preparatas), ar prekyba akių lašais atitinka taikomus reikalavimus.“

5.5. „Vaistų kontrolės tarnyba 2017-07-17 [...] informavo Tarnybą, jog [...] produktas „C“ nėra registruotas Lietuvos Respublikos vaistų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše. Tačiau minėto produkto veiklioji medžiaga bimatoprostas yra vaistinė medžiaga, kuri naudojama vaistinių preparatų gamyboje. [...] UAB „S“ nėra išduota teisė nei vienai Farmacijos įstatymo 19 straipsnyje nurodytai licencijos rūšiai [...].“

5.6. „Surinkus patikrinimui atlikti būtiną medžiagą 2017-11-02 buvo atliktas patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad UAB „S“ realizuoja Gaminį kaip blakstienų augimą skatinančią priemonę, t. y., kaip kosmetikos gaminį.“

5.7. „[...] Tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus vyriausioji specialistė 2017-11-02 patikrinimo akte Nr. 1AŠ-92 pateikė patikrinimo išvadą, kad UAB „S“ tiekia Lietuvos Respublikos rinkai Gaminį, kuris kelia rimtą riziką žmogaus sveikatai, kadangi sudėtyje yra aktyvioji medžiaga bimatoprost, kuri yra vaistinė medžiaga ir yra naudojama medicininiais tikslais, gydant glaukomą bei gali sukelti šalutinį poveikį akims.“

5.8. „2017-11-02 patikrinimo akte Nr. 1AŠ-92 nurodyta uždrausti tiekti į rinką pavojingą Gaminį ir įpareigoti platintoją UAB „S“ pašalinti Gaminį iš rinkos, įspėti vadotojus apie susidariusią su pavojingu Gaminiu [susijusią] riziką, informuoti apie galimybę grąžinti pavojingą Gaminį pardavėjui bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.“

5.9. „Atsižvelgiant į tai, jog buvo nustatyta, kad Gaminys yra pavojingas, vadovaujantis Produktų įstatyme nustatyta tvarka, 2017-11-30 Tarnyboje vyko bylos dėl UAB „S“ pavojingo Gaminio pateikimo į rinką nagrinėjimo posėdis. 2017-11-30 nutarimu Nr. 12PS-37 [...] įmonei skirta [...] bauda.“

5.10. „Tarnyba, gavusi UAB „P“ skundą, vadovaudamasi Apraše bei Produktų saugos įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, laiku ir tinkamai atliko UAB „S“ patikrinimą.“

5.11. „Pasisakant dėl UAB „P“ teiginio, kad Tarnyba galimai nepagrįstai pratęsinėjo terminus apie tai neinformuodama bendrovės, pažymėtina, kad toks bendrovės teiginys nėra pagrįstas, kadangi patikrinimo terminų pratęsimas nebuvo atliekamas.“

6. Tarnyba 2018-01-10 raštu darbo tvarka Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, kad UAB „P“ direktorė žodžiu buvo informuota, jog dėl UAB „S“ platinamo Gaminio vyko tyrimas ir nustatyta, kad Gaminys pavojingas, ir pateikė savo 2018-01-10 raštą
Nr. 4V-230 (adresuotą UAB „P“), kuriuo bendrovei pateikta informacija apie atliktą UAB „S“ patikrinimą bei patikrinimo rezultatus.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:

7.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas):

2 straipsnis

– „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai“;

12 straipsnis

– „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;

22 straipsnis

– „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

7.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):

3 straipsnis

– „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

7.3. Produktų saugos įstatymo:

4 straipsnis

– „1. Į rinką teikiamas produktas turi būti saugus. Galimybė užtikrinti aukštesnį saugos lygį arba gauti kitus produktus, kuriuos vartojant yra mažesnė rizika negu leistina, neturi būti pagrindas priskirti produktą prie pavojingų, jeigu jis atitinka teisės aktuose nustatytus produktų saugos reikalavimus“;

6 straipsnis

– „Šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių produktų saugą, įgyvendinimą koordinuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba)“;

12 straipsnis

– „Šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinančių, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, laikymąsi kontroliuoja Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų įsteigtos produktų saugos kontrolės institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“;

13 straipsnis

– „1. Į tiesioginę produktų saugos kontrolę įeina: [...]; 2) produktų
saugos tikrinimai pagal vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimus; [...]“;

17 straipsnis

– „5. Tarnyba ir kontrolės institucijos privalo užtikrinti galimybę vartotojams ir suinteresuotiems asmenims pateikti skundus dėl produkto saugos ir priežiūros, dėl kontrolės veiksmų ir į tuos skundus tinkamai reaguoti. Jos turi informuoti vartotojus ir suinteresuotus asmenis apie skundų pateikimo procedūrą“;

25 straipsnis

– „Šio įstatymo 23 straipsnyje numatytos baudos ar įspėjimas gali būti skiriami ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įstatymo pažeidimo nustatymo, o tęstinio pažeidimo atvejais – nuo jo išaiškėjimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai pavojingu produktu pakenkiama vartotojo sveikatai ar atimama gyvybė.“

7.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų (toliau vadinama – Tarnybos nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-23 nutarimu Nr. 1333:

9 punktas –

„Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 9.2. vykdydama ne maisto produktų rinkos priežiūrą: 9.2.1. pagal kompetenciją prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis; [...]; 9.2.6. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; [...].“

7.5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje vartotojų
teisių apsaugos tarnyboje taisyklių
(toliau vadinama – Tarnybos prašymų nagrinėjimo
taisyklės), patvirtintų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-03-08 įsakymu Nr. 1-77:

2 punktas

– „2. Šių taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į Tarnybą, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Tarnybos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmens kreipimaisi į Tarnybą“;

29 punktas

– „Asmenų klausimai, pateikti elektroniniu būdu, bet nepasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami elektroniniams pasiteiravimams, į kuriuos atsakoma elektroniniu paštu. [...]“;

30 punktas

– „Jeigu Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, asmenų prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 29 punkto reikalavimų pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti nedelsiant, Tarnyboje neregistruojami. Į tokius prašymus turi būti atsakyta nedelsiant.“

31 punktas

– „31. Asmuo, prašymą teikiantis Tarnybai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu“;

37 punktas

– „37. Asmenų elektroniniai pasiteiravimai, gauti į Tarnybos elektroninį paštą tarnyba@vvtat.lt persiunčiami darbuotojams pagal kompetenciją. Atsakymo rengėjas elektroninį pasiteiravimą kartu su atsakymu užregistruoja dokumentų valdymo sistemoje“;

38 punktas

– „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Tarnyboje“;

39 punktas

– „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių taisyklių 38 punkte nustatyto termino pabaigos, Tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“;

53 punktas

– „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. [...]“;

55 punktas

– „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 55.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 55.2. į prašymą pateikti Tarnybos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 55.3. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Tarnybos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie darbuotojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau vadinama – LAT) Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 4 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-154/2008) nurodyta:

„Viešojoje teisėje veikia bendrasis teisinio reguliavimo principas ,,galima tai, kas leista“, pagal kurį viešosios teisės subjektai negali laisvai pasirinkti savo elgesio varianto, jie turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti konkrečių įstatymų, ir savo veikloje negali peržengti šių įgalinimų ribų. Viešojo administravimo subjektų veiksmai, atlikti viršijus įstatyminių įgalinimų (kompetencijos) ribas (ultra vires), yra pagrindas tokius veiksmus laikyti neteisėtais. Viešąjį administravimą vykdančių subjektų veikloje bendroji pareiga elgtis rūpestingai ir atidžiai negali būti priešpastatoma pareigai laikytis šią veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų ir juos vykdyti. Ar viešosios teisės subjektas elgėsi pakankamai rūpestingai ir atidžiai, turi būti vertinama pagal tai, kaip tiksliai jis laikėsi jo veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų.“

Tyrimo išvados

9. Produktų saugos įstatyme (šios pažymos 7.3 punktas) įtvirtinta, kad į rinką teikiamas produktas turi būti saugus. Įstatymu taip pat reglamentuota, kad teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinančių, kad į rinką būtų teikiami tik saugūs produktai, laikymąsi kontroliuoja Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų įsteigtos saugos kontrolės institucijos.

Vadovaujantis minėto įstatymo 13 straipsniu, į tiesioginę produktų saugos kontrolę, be kita ko, įeina produktų saugos tikrinimai pagal vartotojų, organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų pranešimus. Produktų saugos įstatyme nenumatytas konkretus produktų saugos tikrinimo atlikimo terminas, tačiau nustatyta, kad baudos ar įspėjimai už Produktų saugos įstatymo pažeidimus gali būti skiriami ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įstatymo pažeidimo nustatymo, o tęstinio pažeidimo atvejais – nuo jo išaiškėjimo dienos. Pažymėtina, kad, vadovaujantis šio įstatymo 17 straipsniu, Tarnyba ir kontrolės institucijos privalo užtikrinti galimybę vartotojams ir suinteresuotiems asmenims pateikti skundus dėl produkto saugos ir priežiūros, dėl kontrolės veiksmų ir į tuos skundus tinkamai reaguoti.

10. Vadovaujantis Tarnybos nuostatais (šios pažymos 7.4 punktas) vykdydama ne maisto produktų rinkos priežiūrą Tarnyba nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.

Vadovaujantis Tarnybos prašymų nagrinėjimo tvarka (šios pažymos 7.5 punktas), asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo Tarnyboje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu, o atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį.

Pažymėtina, kad asmenų klausimai, pateikti elektroniniu būdu, bet nepasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami elektroniniams pasiteiravimams, į kuriuos atsakoma elektroniniu paštu. Taigi, tik tuo atveju, jeigu asmuo pageidauja gauti atsakymą kitu būdu, Tarnyba turi teisę keisti atsakymo pateikimo būdą, pvz., žodžiu pateikti atsakymą į asmens paklausimą raštu. Pabrėžtina, kad asmuo tokį savo pageidavimą turi aiškiai išreikšti savo prašyme, kreipimesi arba skunde.

Atkreiptinas dėmesys, kad analogiškos prašymų nagrinėjimo nuostatos buvo įtvirtintos iki 2017-11-23 galiojusioje Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 redakcijoje.

Pažymėtina, jog LAT yra konstatavęs, kad viešosios teisės subjektai negali laisvai pasirinkti savo elgesio varianto, jie turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems suteikti konkrečių įstatymų, ir savo veikloje negali peržengti šių įgalinimų ribų (šios pažymos 8 punktas). Taigi, Tarnybos pareigūnai, gavę asmens kreipimąsi raštu, nesant aiškiai nurodyto jo pageidavimo gauti atsakymą žodžiu, neturi teisės nukrypti nuo Tarnybos prašymų nagrinėjimo taisyklių  nuostatų ir privalo teisės aktų nustatytu terminu pateikti atsakymą raštu, t. y., tuo pačiu būdu, kokiu pateiktas kreipimasis, pvz., į raštu pateiktą prašymą atlikti patikrinimą privalo raštu (o ne žodžiu) pateikti atsakymą apie numatomus Tarnybos veiksmus (pvz., sprendimą atlikti / neatlikti nurodyto subjekto patikrinimą ir pan.).

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad žodžiu pateikti atsakymai gali būti įvairiai interpretuojami, o asmeniui, gavusiam tokią, žodžiu pateiktą, informaciją, užkertamas kelias remtis tokiu atsakymu kitose institucijose arba įstaigose arba jį skųsti. Tuo atveju, jei asmuo į Tarnybą kreipėsi raštu ir siekia gauti atsakymą raštu, tik raštu pateiktas atsakymas gali būti laikomas atitinkančiu gero viešojo administravimo principus.

11. Iš skundo turinio ir pridedamų dokumentų nustatyta, kad:

11.1. Pareiškėja 2017-06-13 el. paštu (t. y., raštu) kreipėsi į Tarnybą pateikdama informaciją apie įmonę, galimai prekiaujančią nesaugiu produktu;

11.2. Tarnyba, gavusi Pareiškėjos kreipimąsi:

11.2.1. inicijavo patikrinimo dėl galimai nesaugių kosmetikos gaminių atlikimą: Tarnybos direktoriaus 2017-06-28 pavedimu jį buvo pavesta atlikti Tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus pareigūnui;

11.2.2. 2017-07-11 raštu kreipėsi į Vaistų kontrolės tarnybą dėl informacijos apie Gaminį pateikimo; Vaistų kontrolės tarnyba atsakymą pateikė 2017-07-17 raštu;

11.2.3. 2017-07-25 raštu kreipėsi į UAB „S“ dėl informacijos apie jų platinamą Gaminį pateikimo; UAB „S“ atsakymą pateikė 2017-08-08 raštu;

11.2.4. 2017-11-02 atliko Gaminio patikrinimą ir surašė patikrinimo aktą, konstatuodama, kad UAB „S“ rinkai tiekia Gaminį, kuris kelia rimtą pavojų žmogaus sveikatai, ir įpareigojo UAB „S“ pašalinti Gaminį iš rinkos, įspėti vartotojus apie susidariusią su pavojingu Gaminiu susijusią riziką, informuoti apie galimybę grąžinti pavojingą Gaminį pardavėjui, ir t. t.;

11.2.5. 2017-11-30 nutarimu UAB „S“ buvo paskirta bauda;

11.2.6. 2018-01-10 raštu pateikė Pareiškėjai informaciją apie atliktą patikrinimą bei priemones, kurių buvo imtasi;

11.3. Tarnyba žodžiu teikė informaciją Pareiškėjai apie atliekamą patikrinimą.

12. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo vienareikšmiškai teigti, jog Tarnyba, gavusi Pareiškėjos kreipimąsi nesiėmė jokių veiksmų: pagal Pareiškėjos pateiktą informaciją Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka inicijavo patikrinimą, surašė patikrinimo aktą, pateikė nurodymą pašalinti pavojingą Gaminį iš rinkos bei, nepažeidžiant teisės aktų nustatyto termino, pavojingo Gaminio platintojui skyrė baudą. Nepaisant to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad patikrinimo aktas dėl nežinomų priežasčių buvo surašytas nepagrįstai delsiant, t. y., praėjus daugiau nei dviem mėnesiams nuo reikiamos informacijos gavimo Tarnyboje dienos. Tokie Tarnybos veiksmai kritikuotini.

13. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Tarnyba nesilaikė teisės aktų nuostatų, susijusių su prašymų nagrinėjimo terminais. Į Pareiškėjos 2017-06-13 raštu pateiktą kreipimąsi Tarnyba atsakymą pateikė tik 2018-01-10 raštu (t. y., pažeidžiant teisės aktų nustatytus terminus), kuriuo informavo apie Tarnybos atliktą UAB „S“ patikrinimą ir jo rezultatus. Tarnyba Seimo kontrolieriui pranešė, kad Pareiškėja apie jos kreipimosi pagrindu atliekamus patikrinimus buvo informuota žodžiu (šį faktą patvirtino Pareiškėja, Seimo kontrolieriui pateiktame skunde nurodydama šią aplinkybę (šios pažymos 2.2 punktas). Tačiau, kaip jau buvo rašyta šioje pažymoje pirmiau, tokiu atveju, jei asmuo į Tarnybą kreipėsi raštu ir siekia gauti atsakymą raštu (t. y., nenurodo konkretaus pageidavimo gauti atsakymą kitu būdu), tik raštu pateiktas atsakymas gali būti laikomas atitinkančiu gero viešojo administravimo principus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Tarnybos atliekamas (ir nebaigtas) patikrinimas negalėjo būti kliūtis teisės aktų nustatyta tvarka raštu atsakyti į Pareiškėjos kreipimąsi pateikiant informaciją apie Tarnybos veiksmus (pvz., sprendimą atlikti / neatlikti subjekto patikrinimą, ir pan.). Pažymėtina, kad net ir tokiu atveju, jei Tarnyboje Pareiškėjos kreipimasis buvo prilygintas elektroniniu būdu pateiktam pasiteiravimui, į tokį kreipimąsi turėjo būti pateiktas atsakymas ne žodžiu, o el. paštu, t. y., raštu.

14. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Tarnybos pareigūnų veiksmuose,  laiku nepateikus Pareiškėjai atsakymo, įžvelgtini biurokratizmo požymiai, dėl kurių buvo pažeista Pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjos skundas dėl Tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant atsakymą į Pareiškėjos kreipimąsi, pripažintinas pagrįstu pagal šios pažymos 13 punkto išvadas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia UAB „P“ skundą dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant atsakymą į jos kreipimąsi, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui: imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrinamas tinkamas visų asmenų prašymų nagrinėjimas ir atsakymai pareiškėjams būtų teikiami teisės aktuose nustatytu būdu ir terminais.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikiant informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus.

Seimo kontrolierius     Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1366
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį