Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko sekretoriato, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau vadinama – Seimo kanceliarija), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant skundus, nepateikiant atsakymo, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, galimai netinkamai išnagrinėjus jo pateiktus skundus (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją, prie skundo yra pridėjęs dokumentus, iš kurių nustatyta toliau nurodyta informacija:   2.1. „2017-04-04 buvo pateiktas skundas asmeniškai, nedelsiamai Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui Algimantui Valantinui „Dėl Vilniaus apygardos teismo pirmininko Vytauto Zeliankos įvykdytų nusikalstamų ir neteisėtų veikų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Kadangi formalus nurodyto asmens 2017-04-20 Nr. (1.15)-03-215 raštas į nurodytame skunde išdėstytus nepaneigiamus faktinius duomenis iš esmės neatsakė, dėl visų su minėtu skundu susijusių aktualiausių klausimų buvo parašytas 2017-05-20 skundas asmeniškai, nedelsiamai ir buvo pateiktas [...], LR Teisingumo ministrei Mildai Vainiutei, LR Seimo nariui Ramūnui Karbauskiui, LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui.“ 2.3. „LR Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus 2017-06-02 Nr. S-2017-5615 formalus raštas, atseit, į mano skundą LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, neatsakė į jį iš esmės, t. y., skunde nurodytų faktinių duomenų nesprendė ir sąmoningai kenkėjiškai veikė, kad jie nebūtų sprendžiami [...].“ 2.4. „[...] visi kiti aukščiau nurodytieji asmenys visai nesiteikė atsakyti į mano 2017-05-20 skundą asmeniškai [...].“ 2.5. „Taigi, pateikus 2017-05-20 skundą asmeniškai, nedelsiamai atitinkamiems asmenims, jo nagrinėjimas akivaizdžiai vilkinamas, gaišinamas, vyksta biurokratizmas, piktnaudžiavimas, dėl ko ne tik laiku teisingai neišsprendžiami suinteresuotiems asmenims ir valstybei ypač svarbūs klausimai, bet ir dėl korupcinio veikimo (ilgalaikio tiesioginių Konstitucijos nuostatų ir įstatymų nustatymų nevykdymo) teisinių pasekmių nepatiria neteisėtas ir nusikalstamas veikas vykdantys asmenys.“   3. Pareiškėjas Skunde prašo apginti „teisę į gerą viešąjį administravimą [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS   4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į  Seimo kanceliariją, Ministeriją, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės   5. Seimo kanceliarija Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 5.1. „[...] 2017-05-24 į Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio elektroninį paštą buvo atsiųstas Pareiškėjo elektroninis laiškas „Asmeniškai, nedelsiamai LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui“ su priedu [...].“ 5.2. „Seimo valdybos 2007-09-19 sprendimu Nr. 1795 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 24 punkte nustatyta tvarka minėtas elektroninis laiškas 2017-05-25 buvo persiųstas į oficialią Seimo elektroninio pašto dėžutę (priim@lrs.lt), tą pačią dieną Taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka užregistruotas Seimo kanceliarijos Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriuje  ir perduotas (Taisyklių 5.5, 5.6 p.) adresatui – Seimo Pirmininkui ir jo pavedimu vykdytojui – Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriui (toliau vadinama – Ryšių su visuomene skyrius) atsakyti Pareiškėjui (Taisyklių 54 p.).“ 5.3. „Seimo Pirmininkui adresuotą Pareiškėjo 2017-05-24 laišką nagrinėjo Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Motuzaitė.“ 5.4. „Pareiškėjo 2017-05-24 laišką nagrinėjantis Ryšių su visuomene skyrius įvertino, kad Pareiškėjo laiškas pateiktas nesilaikant Taisyklių nustatytų reikalavimų, t. y.. asmens prašymas raštu buvo atsiųstas elektroniniu ryšiu, tačiau nebuvo pasirašytas saugiu elektroniniu parašu (Taisyklių 22 p.), nebuvo pridėtas skenuotas kreipimosi variantas su asmens parašu (Taisyklių 17.3 p.). Nors Taisyklių nustatyta tvarka dėl įvardytų trūkumų prašymo buvo galima nenagrinėti ir jį grąžinti Pareiškėjui, Ryšių su visuomene skyriaus vadovas pasinaudojo Taisyklių 45 punkte numatyta galimybe ir priėmė sprendimą prašymą nagrinėti ir atsakyti Pareiškėjui per 20 darbo dienų (Taisyklių 34 p.). Nagrinėjant prašymą buvo konstatuota, kad asmens prašyme pateikti klausimai nepriskirti Lietuvos Respublikos Seimo vadovybės ir Seimo kanceliarijos kompetencijai.“ 5.5. „Atkreiptinas dėmesys, kad savo laiške Pareiškėjas nurodo, kad „[...] tokio paties turinio ir formos raštus 2017-01-11 pasiunčiau LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Seimo kanceliarijos Priėmimo skyriui“. Patikrinus minimą Pareiškėjo elektroninį laišką, nustatyta, kad Pareiškėjo 2017-05-24 laiške pateiktas teiginys, kad „2017-01-11 laiškas tokio paties turinio ir formos“, neatitinka tikrovės, kadangi Pareiškėjas minėtame elektroniniame laiške prašė Seimo Pirmininko jį priimti nedelsiamai ir asmeniškai dėl piliečių konstitucinių teisių į teisminę gynybą ilgalaikio, sąmoningo pažeidinėjimo ir visos teisinės sistemos nusikalstamų veikų vykdymo procesinių veiksmų priedangoje.“ Pažymėtina, kad į Pareiškėjo 2017-01-11 laišką buvo atsakyta 2017-01-13 raštu Nr. S-2017-373. Nagrinėjant asmens prašymą buvo atsižvelgta ir į tai, kad Seimo kanceliarija jau buvo gavusi Pareiškėjo 2014-03-17 ir 2014-04-03 laiškus, tarp jų, ir dėl teismų veiklos, į kuriuos taip pat buvo atsakyta 2014-04-22 raštu Nr. S-2014-3440. Šiame rašte išsamiai paaiškinta, kad Pareiškėjo prašymuose pateikti klausimai nepriskirti Seimo vadovybės ir Seimo kanceliarijos kompetencijai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais įstatymais joks kitas asmuo negali vertinti teismų ar prokuratūros sprendimų teisėtumo, duoti nurodymus teisėjams ar ikiteisminius tyrimus atliekantiems pareigūnams, ar juos (tyrimus) kontroliuojantiems prokurorams, ar kitaip kištis į teismų ir (ar) prokurorų atliekamus procesinius veiksmus.“ 5.6. „[...] Pareiškėjas prie elektroniniu paštu atsiųsto laiško buvo įdėjęs papildomą reikalavimą dėl informacijos privatumo, privilegijavimo, konfidencialumo ir kt.: „Šis raštas, įskaitant priedus, gali turėti informacijos, kuri yra privati, privilegijuota ar konfidenciali ir yra mano nuosavybė. Jis skirtas tik asmeniui, kuriam jis adresuotas. Jei esate nenumatytas gavėjas, Jūs esate informacijos savininko neautorizuotas skaityti, spausdinti, kopijuoti, išsaugoti, platinti, naudoti šio rašto informaciją ar bet kurią jos dalį. Jei gavote šį raštą per klaidą, prašau nedelsiamai pranešti siuntėjui atsakymu į šio laiško gavimą, ir sunaikinti šį laišką, visus jo priedus ir visas kopijas.“ Atsižvelgiant į tai, kad išsamus atsakymas apie asmeniui rūpimus klausimus buvo teiktas 2014 metais, įvertinus visas nurodytas aplinkybes ir tai, kad Pareiškėjas laišką siuntė „Asmeniškai, nedelsiamai LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui“, buvo nuspręsta Pareiškėjo prašymo dėl teisių į teisminę gynybą nepersiųsti pagal kompetenciją kitoms institucijoms bei netirti jo iš esmės, o Pareiškėją dar kartą informuoti, kad jo laiške pateikti klausimai nepriskirti Seimo vadovybės ir Seimo kanceliarijos kompetencijai.“ 5.7. „Ryšių su visuomene skyrius 2017-06-02 raštu Nr. S-2017-5615 Pareiškėjui paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas: valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kiekviena valdžia remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytais įgaliojimais. Konstitucinis valdžių padalijimo principas sąlygoja teismo nepriklausomumą. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, vadovaujasi tik įstatymu. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, politinėms partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į teisėjo ar teismo veiklą bei vertinti teismų priimtų sprendimų ar nutarčių teisėtumą ar pagrįstumą. Teismų sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.“ 5.8. „Oficialiu Seimo elektroninio pašto adresu priim@lrs.lt nebuvo gautas Pareiškėjo laiškas (skundas), adresuotas asmeniškai Seimo nariui R. Karbauskiui, todėl Seimo kanceliarija neturi informacijos apie šio laiško gavimą ar registravimą. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu laiškas buvo siųstas Seimo nario R. Karbauskio elektroninio pašto adresu – vadovaujantis Taisyklių 30 punkto reikalavimais asmenų prašymai, adresuoti Seimo nariui, turėtų būti tvarkomi kaip asmeninė korespondencija.“ 5.9. „Pareiškėjas į Seimą dėl teismų kreipiasi nuo 2014 metų. Į Pareiškėjo 2014-03-17 ir 2014-04-03 laiškus dėl teismų veiklos Pareiškėjui atsakė Seimo Antikorupcijos komisija 2014-04-22 raštu Nr. S-2014-3440.“ 5.10. „Pabrėžtina, kad X 2017-05-24 laišką nagrinėjantis Ryšių su visuomene skyrius atsakymą pateikė nevilkindamas – 2017-06-02, t. y., nelaukdamas Registracijos ir kontrolės kortelėje Nr. G-2017-6542 nustatyto 2017-06-22 termino pabaigos. Taip pat pažymime, kad Ryšių su visuomene skyrius ne tik nepasinaudojo turima teise grąžinti Pareiškėjo prašymą kaip neatitinkantį formalių reikalavimų (buvo nepasirašytas), bet ir išsamiai išnagrinėjo jo turinį, susipažino su 2014 m. ir 2017 m. Seimo vadovybei Pareiškėjo siųstais kitais laiškais ir atitinkamai jam pateiktais atsakymais, taip pat nustatė, kad ne visi Pareiškėjo 2017-05-24 laiške pateikti faktai atitinka tikrovę. Pareiškėjui 2014 m. jau buvo pateiktas išsamus atsakymas, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais įstatymais joks kitas asmuo negali vertinti teismų teisėtumo, duoti nurodymus teisėjams ar kitaip kištis į teismų atliekamus procesinius veiksmus. [...] Ryšių su visuomene skyrius, nagrinėdamas Pareiškėjo 2017-05-24 skundą, veikė tinkamai, laikėsi Taisyklių nustatytos tvarkos, atsižvelgė į žmogiškuosius veiksnius (dėl parašo ir kt.), detaliai išnagrinėjęs Pareiškėjo laišką priėmė teisingą sprendimą netirti prašymo iš esmės bei atsakymą parengė tinkamai ir laiku.“ 5.11. Pareiškėjas elektroniniu paštu adresais ramunas.karbauskis@lrs.lt, viktoras.pranckietis@lrs.lt pateikė 2017-05-20 skundą, adresuotą Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui A. Valantinui. Elektroniniame laiške nurodė: „dėl piliečių konstitucinių teisių į teisminę gynybą ilgalaikio, sąmoningo pažeidinėjimo ir visos teisinės sistemos nusikalstamų veikų vykdymo procesinių veiksmų priedangoje jau anksčiau kreipiausi į LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį. Tokio paties turinio ir formos raštus 2017-01-11 pasiunčiau LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Seimo kanceliarijos Priėmimo skyriui. Iš pirmojo adresato atsakymo negavau, iš antrojo – gautas formalus atsakymas, netenkinantis ir klausimo nesprendžiantis. Jei jau dėjote pastangas būti politiku, tai, matomai, norite imtis rimtų darbų, kuriems seniai subrendęs laikas, ir labai nenorite, kad dėl jų neįvykdymo, ir neapsižiūrėjimo, valstybės piliečiai ims svarbius reikalus spręsti taip, kaip jie supranta jų išsprendimą, ir esamos formos įstatymo leidimo vykdytojus pasiųs į istorijos šiukšlių dėžę. Šiandien siunčiu dokumentą asmeniškai Jums, kuris buvo mano pasirašytas ir 2017-05-23 įteiktas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui Algimantui Valantinui ir kuriame trumpai aprašyti itin visos valstybės tolesnės raidos ir jos piliečiams aktualūs klausimai. Prašau jį registruoti, pranešti ir pateikti išsamų atsakymą.“ 5.12. Seimo kanceliarija 2017-06-02 raštu Pareiškėjui atsakė:  „Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 2007-09-19 sprendimu Nr. 1795 patvirtino Asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo kanceliarijoje taisykles, kurių 54 punkte nurodyta, kad vadovybei adresuotas prašymas jos pavedimu nagrinėjamas Ryšių su visuomene skyriuje. Atsakome į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui adresuotą Jūsų kreipimąsi dėl teisingumo vykdymo. Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas: valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Kiekviena valdžia remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytais įgaliojimais. Konstitucinis valdžių padalijimo principas sąlygoja teismo nepriklausomumą. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, politinėms partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į teisėjo ar teismo veiklą bei vertinti teismų priimtų sprendimų ar nutarčių teisėtumą ar pagrįstumą. Teismų sprendimai skundžiami įstatymų nustatyta tvarka. Papildomai informuojame, kad gyventojų Lietuvos Respublikos Seime priėmimo tvarka Jums buvo paaiškinta 2017-01-13 raštu.“

6. Ministerija Seimo kontrolierių informavo, kad nėra gavusi 2017-05-20 Pareiškėjo skundo.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) reglamentuojama: 7.1.1. 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.“ 7.1.2. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. 2. Administracinės procedūros dalyviai: asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir viešojo administravimo subjektas, kuris dėl gauto skundo pradėjo administracinę procedūrą.“ 7.1.3. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“ 7.2. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija, galiojusi nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) nustatyta: „2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojas), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. [...]. 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...]. 30. Asmuo, prašymą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu. 31. Valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs. [...]. 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. [...] 50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį(-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“  7.3. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija, galiojanti nuo 2017-11-23) nustatyta: „19. Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 20. Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, prašymai raštu, neatitinkantys Taisyklių 19 punkto reikalavimų, tačiau į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka. 21. Asmuo, prašymą ar skundą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, nurodytu institucijos interneto svetainės pradžios tinklalapyje. 22. Jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, institucijos valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs prašymą ar skundą, turi tą pačią darbo dieną persiųsti jį oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu arba vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią darbo dieną jį perskaitęs.“ 7.4. Seimo valdybos 2007-09-19 sprendimu Nr. 1795 patvirtintose Asmenų prašymų ir iš institucijų gautų raštų registravimo, nagrinėjimo, asmenų priėmimo ir jų aptarnavimo Seimo kanceliarijoje taisyklėse (nauja redakcija Seimo valdybos patvirtinta 2015-12-23 sprendimu Nr. SV-S-1325, įsigaliojo nuo 2016-01-04) (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuojama: „5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: [...]; 5.5. Pavedimas – ant prašymo ir (ar) informacinėje sistemoje įrašytas paskyrimas arba įpareigojimas atlikti tam tikrą užduotį. 5.6. Vadovybė – Seimo Pirmininkas ir kiti Seimo valdybos nariai, Seimo kancleris, jo pavaduotojas. 23. Asmuo, prašymą teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Seimo elektroninio pašto adresu priim@lrs.lt. 24. Tarnautojas, jam Seimo kanceliarijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį oficialiu Seimo elektroninio pašto adresu priim@lrs.lt, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs. [...]. 29. Asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai ar atsiųsti paštu arba elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruoti Seimo kanclerio nustatyta tvarka. [...]; 30. Asmenų prašymai, adresuoti Seimo nariui, frakcijai, parlamentinei grupei, tvarkomi kaip asmeninė korespondencija; Seimo nario padėjėjas-sekretorius, Seimo frakcijos referentas šiuos prašymus registruoja Seimo nario, frakcijos ar parlamentinės grupės gautų dokumentų registre, [...]. [...] 53. Prašymus nagrinėja prašyme nurodytas adresatas, išskyrus atvejus, kai prašyme yra pateikti pasiūlymai ar pastabos dėl Seimo teisės aktų projektų registre įregistruotų įstatymų ar kitų teisės aktų projektų. Šiuo atveju Dokumentų valdymo skyriaus užregistruotas prašymas perduodamas Seimo posėdžių sekretoriatui ir apie tai asmeniui raštu praneša (išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytų pasiūlymų ar pastabų atvejį) Ryšių su visuomene skyrius. 54. Vadovybei adresuotas prašymas jos pavedimu nagrinėjamas Ryšių su visuomene skyriuje. [...]. 67. Padalinių parengti atsakymai į prašymus pasirašomi Seimo kanclerio nustatyta tvarka. [...].“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į Pareiškėjo Skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios Skundo dalys: 8.1. Dėl Seimo Kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant skundus. 8.2. Dėl Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant skundus, nepateikiant atsakymo.

Dėl Seimo Kanceliarijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)  galimai netinkamai nagrinėjant skundus, nepateikiant atsakymo

9. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 9.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) 2013-12-27 nutartyje konstatuota: „Teisėjų kolegija [...] pastebi, jog valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. Pagal VAĮ viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (3 straipsnio 1, 4 punktai.). Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010)“; 9.2. vadovaujantis Taisyklių nuostatomis (pažymos 7.4 punktas), asmuo, prašymą teikiantis elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Seimo elektroninio pašto adresu priim@lrs.lt. Asmenų prašymai, adresuoti Seimo nariui, frakcijai, parlamentinei grupei, tvarkomi kaip asmeninė korespondencija, o Vadovybei adresuotas prašymas jos pavedimu nagrinėjamas Ryšių su visuomene skyriuje; 9.3. nagrinėjamu atveju: 9.3.1. Pareiškėjas elektroniniu paštu adresais ramunas.karbauskis@lrs.lt, viktoras.pranskietis@lrs.lt pateikė 2017-05-20 skundą, kuris buvo adresuotas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui A. Valantinui (pažymos 5.11 punktas). Pareiškėjas skundžiasi, kad jam pateiktas formalus atsakymas (2017-06-02; pažymos 2 punktas), „į nepaneigiamus faktinius duomenis iš esmės“ neatsakyta, Seimo narys R. Karbauskis neatsakė į jam pateiktą skundą; 9.3.2. vadovaujantis Taisyklių nuostatomis (pažymos 7.3 punktas), Seimo Pirmininkui elektroniniu laišku pateiktas Pareiškėjo skundas buvo persiųstas į Seimo elektroninio pašto dėžutę priima@lrs.lt, tą pačią dieną užregistruotas ir perduotas Seimo Pirmininkui bei Ryšių su visuomene skyriui. Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė R. Motuzaitė iš esmės išnagrinėjo (įvertino) Pareiškėjo pateiktą informaciją. Ryšių su visuomene skyrius pagal kompetenciją, vadovaudamasis Taisyklių nuostatomis, 2017-06-02 raštu pateikė atsakymą (pažymos 5.12 punktas). Pažymėtina, kad valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. LVAT  nutartyse ne kartą yra pasisakęs, jog „[...] viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės kompetencijos ribas (lot. – ultra vires) yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas. (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007; 2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009; 2009-12-23 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1505/2009)“; 9.3.3. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, Pareiškėjo elektroninis laiškas (prie laiško pridėtas 2017-05-20 skundas, adresuotas tik Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui A. Valantinui) savo turiniu atitinka prašymo priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, sąvoką: Pareiškėjas informuoja, kad jau yra kreipęsis į Seimo Pirmininką, Seimo kanceliariją, iš kurios gavo formalų atsakymą; nurodo (ir prideda raštą), kad skunde A. Valantinui aprašo „visos valstybės tolesnės raidos ir jos piliečiams aktualius klausimus“, prašo imtis priemonių situacijai spręsti ir t. t. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis (pažymos 7.2 punktas), atsakyme, kuriame pateikiamos atsisakymo priimti administracinį sprendimą priežastys, „nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“ Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Ryšių su visuomene skyriaus pateiktame Pareiškėjui atsakyme nenurodė šio atsakymo apskundimo tvarkos; 9.3.4. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Seimo kontrolieriai netiria Seimo narių, Konstitucinio Teismo bei kitų teismų teisėjų veiklos, netikrina teismų priimtų sprendimų, nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo  1, 2, 3 straipsnių nuostatas, teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų. Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo. Teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik aukštesnės instancijos teismas teisės aktuose nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad LVAT 2016-05-05 nutartyje (administracinė byla Nr. A-712-492/2016) yra pasisakęs, jog „Konstitucijos 5 straipsnyje nustatyta, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Šia norma, kurios turinys detaliau atskleidžiamas kituose Konstitucijos straipsniuose, įtvirtintas valstybės valdžių padalijimo principas. Tai yra pagrindinis demokratinės teisinės valstybės organizacijos ir veiklos principas. Kaip pažymėta Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarime, šis principas reiškia, kad įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios turi būti atskirtos, pakankamai savarankiškos, bet kartu turi būti jų pusiausvyra. Kiekvienai valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti kompetencija, kurios konkretus turinys priklauso nuo tos institucijos vietos tarp kitų valdžios institucijų, jos įgaliojimų santykio su kitų institucijų įgaliojimais. Kiekviena valstybės valdžia užima tam tikrą vietą valstybės valdžios sistemoje ir atlieka tik jai būdingas funkcijas. [...].“ Atsižvelgus į pirmiau nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis (Seimo kontrolieriai atsisako nagrinėti skundą, jeigu skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai), šio tyrimo metu nebuvo nagrinėjamos ir vertinamos Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Seimo nario R. Karbauskio, Konstitucinio Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiklos galimai netinkamai nagrinėjant jo skundus.

10. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Seimo Ryšių su visuomene skyrius pateikė tinkamą atsakymą (pagal teisės aktais suteiktus įgalinimus), tačiau neišaiškino Pareiškėjui atsakymo apskundimo tvarkos. Taigi ši Pareiškėjo Skundo dalis pripažintina pagrįsta.

Dėl Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant skundus, nepateikiant atsakymo

11. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 11.1. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 30 punktu (pažymos 7.2 punktas), Asmuo, prašymą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu; 11.2. nagrinėjamu atveju: 11.2.1. pagal Pareiškėjo pateiktą elektroninio laiško, adresuoto teisingumo ministrei, kopiją nustatyta, jog laiškas „Asmeniškai, nedelsiamai LR Teisingumo ministrei Mildai Vainiutei“ (su priedais) 2017-05-25 buvo išsiųstas elektroniniu paštu milda.vainiute@tm.lt; 11.2.2. Ministerija pateikė informaciją, jog nėra gavusi Pareiškėjo skundo. Seimo kontrolierius negali nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad Ministerijoje jo elektroninis laiškas su priedais gautas ir užregistruotas, taigi šios Skundo dalies, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi („jeigu Pareiškėjas nepateikia duomenų, be kurių neįmanoma pradėti skundo tyrimo, jis netiriamas“), 22 straipsnio 3 dalimi (Skundo tyrimas nutraukiamas kitais šio įstatymo nustatytais atvejais) tyrimas nutrauktinas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis (pažymos 7.2 punktas), valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs. Vadovaujantis Prašymų nagrinėjimų taisyklių nuostatomis (redakcija, galiojanti nuo 2017-11-23, pažymos 7.3 punktas), jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip, institucijos valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs prašymą ar skundą, turi tą pačią darbo dieną persiųsti jį oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu arba vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią darbo dieną jį perskaitęs.

12. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, jog, įvertinus tai, kad Seimo kontrolieriui Pareiškėjas nepateikė neginčijamų įrodymų, jog Ministerijoje buvo gautas jo elektroniniu paštu siųstas skundas, o Ministerija teigia negavusi Pareiškėjo skundo, Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmai dėl galimo biurokratizmo, nepateikus Pareiškėjui atsakymo, nevertintini. Šios Pareiškėjo Skundo dalies tyrimas nutrauktinas. Teisingumo ministrei teiktina rekomendacija, prašant pagal kompetenciją išnagrinėti Pareiškėjo skundą.

13. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis (pažymos 7.2, 7.3 punktai): 1. teikiant prašymą ar skundą institucijai elektroniniu paštu, jis išsiunčiamas oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, nurodytu institucijos interneto svetainės pradžios tinklalapyje; 2. prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius  nusprendžia Pareiškėjo skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos Seimo Ryšių su visuomene skyriaus pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįsta.

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia Pareiškėjo skundo dalies dėl Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja: 16.1. Lietuvos Respublikos Seimo kanclerei atkreipti dėmesį į pažymos išvadų 9.3.3 punktą, imtis priemonių, kad ateityje, išnagrinėjus asmenų skundus, prašymus, būtų tinkamai išaiškinama apskundimo tvarka; 16.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrei įvertinti Pareiškėjo prašymą bei pridėtus dokumentus (skundas A. Valantinui) ir pagal kompetenciją, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, pateikti Pareiškėjui atsakymą.   Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                              Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1479
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį