Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą (ir papildomus skundus), kuriuose nurodoma, jog Panevėžio rajono savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijai vykdant [...] gatvės kapitalinio remonto darbus galimai: neteisėtai buvo iškirsti medžiai; sumažėjo Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas.  

2. Pareiškėja skunduose nurodo: 2.1. „[...] kreipiamės į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos valdininkų ir Mero [Panevėžio rajono savivaldybės meras] dėl piktnaudžiavimo, biurokratizmo [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] iškirto tujas, egles, atėmė nuosavybės nekilnojamąjį turtą žemę, su žmonėmis nederino, buvo prašyta sukviesti gyventojus ir tartis, nebuvo padaryta“; 2.3. „[...] esame nusivylę, kaip su žmonėmis pasielgė meras Povilas Žagunis ir administracijos valdininkai [...]“; 2.4. dėl [...] gatvės remonto darbų galimai sumažėjo jai nuosavybės teise priklausančio žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas [toliau ir citatose vadinama – Žemės sklypas (kadastro Nr. [...])].

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „išspręsti problemą“.   TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT).

5. Iš Savivaldybės administracijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 5.1. Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-148, [...] gatvė įrašyta Nr. [...], o „[...] g., kaip inžinerinio statinio, kadastriniai matavimai atlikti, statinys įregistruotas Nekilnojamojo turto registre“; 5.2. Pareiškėja gyvena [...] (toliau vadinama – [...]). Savivaldybė Pareiškėjai priklausančiame namų valdos žemės sklype, [...] (toliau vadinama – Namų valdos žemės sklypas ([...]) arba už jo ribų želdinių nekirto; 5.3. Pareiškėja „[...] į Savivaldybę dėl želdinių kirtimo nesikreipė. 2017-10-11 Pareiškėja kreipėsi dėl atlyginimo už galimai atimtą žemę“; 5.4. želdiniai (krūmai), atliekant [...] gatvės kapitalinį remontą, „[...] buvo kertami valstybinėje žemėje gatvės sankasos šlaituose ties [...] sklypu [...]. Krūmų kirtimas yra numatytas [...] g. kapitalinio remonto apraše.“

6. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 6.1. „[...] gatvė yra pažymėta Panevėžio apskrities viršininko 2000-04-05 įsakymu Nr. 578ž „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Naujamiesčio kadastrinėje vietovėje“ patvirtintame Naujamiesčio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte [...].“ 6.2. „[...] pagal NŽT patikėjimo teise valdomos Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT (M 1:10 000), sudaryto pagal 1995–2001, 2005–2006, 2009–2010, 2012–2013 ir 2015–2016 metais atliktas aeorofotografines nuotraukas, nustatyta, kad žemės sklypo, [...], pietvakarinėje riboje (greta [...] gatvės) medžių nėra.“ 6.3. NŽT Panevėžio skyrius 2017-12-14 atliko Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės ūkio paskirties Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) naudojimo valstybinę kontrolę (toliau ir citatose vadinama – patikrinimas) ir 2017-12-14 surašė patikrinimo aktą Nr. 23ŽN-398 (toliau vadinama – Aktas). 6.4. Akte konstatuota: 6.4.1. „Tikrinimo metu Žemės sklypas (kadastro Nr. [...]) buvo naudojamas pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Žemės sklypas (kadastro Nr. [...]) prižiūrėtas, tvarkomas, neapleistas. Dirvožemis prižiūrimas, nenualintas“; 6.4.2. Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ribas žyminčių riboženklių nuo „[...] gatvės pusės [...] nėra išsaugota, o kitame Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) gale pilietė [Pareiškėja] parodė riboženklius, kurie neatitinka riboženkliams keliamų reikalavimų.“  6.5. Patikrinimo metu pagal Pareiškėjos „[...] parodytas Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ribas, apdorojus lauke atliktus 0,10 ha [....] Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) matavimo duomenis, nustatyta, kad naudojamas Žemės sklypas (kadastro Nr. [...]) yra 0,1177 ha, t. y. 0,0177 ha didesnis nei nuosavybės teise valdomas“ (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas 0,1000 ha). Taigi, kaip nurodė NŽT, Pareiškėja, vykdydama ūkinę veiklą, pažeidėte teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas žemės sklypų ribas ir savavališkai užėmė kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], žemės sklypo dalį. 6.6. Pagal „parengtą preliminariais matavimais pamatuoto Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) [plotas – 0,10 ha] planą M 1:2000“ NŽT Panevėžio skyriaus specialistė Zita Jurėnaitė nustatė, kad, jeigu Žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) Pareiškėja naudotų „[...] tokiomis ribomis ir linijų ilgiais, kaip nurodyta preliminarių matavimų plane“, Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas „neviršytų 0,1061 ha [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai 7.1. Seimo kontrolierių įstatymo: 7.1.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 7.1.2. 13 straipsnis – „1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.“ 7.2. Žemės įstatymo: 36 straipsnis – „1. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, o koordinuoja Vyriausybės įgaliota institucija.“

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų: 3 punktas – „Žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos [...] vadovo paskirti Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnai [...].“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis: 9.1. dėl galimai neteisėtai iškirstų želdinių; 9.2. dėl galimai sumažėjusio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ploto.

Dėl galimai neteisėtai iškirstų želdinių

10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7 punkte, susijusius su sprendžiamu klausimu, ar vykdant [...] gatvės kapitalinį remontą, ties Namų valdos žemės sklypu ([...]), buvo teisėtai iškirsti želdiniai, konstatuotina: 10.1. Pareiškėja gyvena adresu [...], namų valdos žemės sklype (pažymos 5.2 punktas); 10.2. Namų valdos žemės sklypo ([...]), pietvakarinėje pusėje (greta [...] gatvės), kaip pažymėjo NŽT Panevėžio skyrius, medžių nėra ir niekada nebuvo (pažymos 6.2 punktas).  10.3. želdiniai (krūmai), kaip nurodė Savivaldybės administracija, Pareiškėjos Namų valdos žemės sklype ([...]) arba už jo ribų nebuvo kertami (pažymos 5.2 punktas); 10.4. želdiniai (krūmai), vykdant [...] gatvės kapitalinį remontą, buvo kertami valstybinėje žemėje, gatvės sankasos šlaituose ties žemės sklypu, kurio adresas [...] (pažymos 5.4 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kad: 11.1. Seimo kontrolieriai, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 7.1.1 papunktis), o pagal Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatas pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės (pažymos 7.1.2 papunktis); 11.2. želdiniai (krūmai), vykdant [...] gatvės kapitalinį remontą, buvo kertami valstybinėje žemėje, gatvės sankasos šlaituose ties žemės sklypu, kurio adresas [...], o ne ties Namų valdos žemės sklypu ([...]), kur gyvena Pareiškėja (pažymos 10.3, 10.4 punktai), darytina išvada, kad Pareiškėja Seimo kontrolieriui pateiktame skunde skundėsi ir ne dėl savo galimai pažeistų teisių.

12. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja Seimo kontrolieriui pateiktame skunde skundėsi ne dėl savo galimai pažeistų teisių, bei į tai, kad skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo pateiktas  dokumentas, įrodantis, jog Pareiškėja turi teisę atstovauti žemės sklypo, [...], savininko interesams, skunde nurodyta aplinkybė, jog galimai neteisėtai, ties žemės sklypu [...], buvo iškirsti želdiniai, palikta nenagrinėta. Atsižvelgiant į tai, kad želdiniai, ties Namų valdos žemės sklypu  ([...]), nebuvo kertami, skundo dalis dėl galimai neteisėtai iškirstų želdinių, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atmestina.

  Dėl galimai sumažėjusio Žemės sklypo ploto

13. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, susijusius su Pareiškėjos skunde keliamu klausimu, jog atliekant [...] gatvės kapitalinį remontą galimai sumažėjo jos nuosavybės teise valdomo Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas, konstatuotina: 13.1. pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas – 0,1000 ha (pažymos 6.5 punktas); 13.2. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tai, kad žemės naudojimo valstybinę kontrolę, vadovaujantis Žemės įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatomis (pažymos 7.2 punktas) bei Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų 3 punktu (pažymos 8 punktas), atlieka NŽT, kreipėsi į šią instituciją, prašydamas atlikti Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) patikrinimą (pažymos 4 ir 6.3 punktai); 13.3. NŽT Panevėžio skyrius 2017-12-14 atliko Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) patikrinimą ir surašė Aktą (pažymos 6.3 punktas). NŽT Panevėžio skyrius patikrinimo metu nustatė, kad Pareiškėja naudojasi didesniu Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotu, nei šio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, t. y., Pareiškėjos naudojamo Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas yra 0,1177 ha, o pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas turėtų būti 0,1000 ha (pažymos 6.5 punktas); 13.4. Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas, jeigu Žemės sklypas (kadastro Nr. [...]), NŽT Panevėžio skyriaus pateiktais skaičiavimais, būtų naudojamas preliminarių matavimų plane nurodytomis ribomis ir linijų ilgiais, neviršytų 0,1061 ha (pažymos 6.6 punktas).

14. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Pareiškėja naudojasi didesniu Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotu, nei šio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (pažymos 13.3 punktas), darytina išvada, kad Pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybė, jog galimai dėl [...] gatvės kapitalinio remonto sumažėjo jai nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plotas, nebuvo patvirtinta, todėl skundo dalis dėl galimai sumažėjusio Žemės sklypo ploto atmestina.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2  punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl galimai neteisėtai iškirstų želdinių atmesti.

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2  punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl galimai sumažėjusio Žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ploto atmesti.

 

Seimo kontrolierius                Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1451
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį