Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo [...] daugiabučio namo (toliau vadinama – Namas) butų savininkų bendrijos iniciatyvinės grupės (toliau vadinama ir – Pareiškėjai) vardu X (toliau vadinama – Pareiškėjas) pateiktą skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant Daugiabučio namo savininkų bendrijos [...] (toliau vadinama ir – Bendrija, bendrija) valdymo organų priežiūrą ir kontrolę (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma: 2.1. „2017-06-18 Pareiškėjas pateikė skundą Savivaldybės Turto valdymo skyriaus [toliau vadinama – Skyrius] vedėjui dėl Bendrijos pirmininkės A [toliau vadinama – Pirmininkė arba Bendrijos pirmininkė] [...] galimai neteisėtos veiklos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Savivaldybės pareigūnai 2017-07-11 dieną atliko patikrinimą ir konstatavo, kad Bendrijos valdymo organų veikloje esminių pažeidimų nėra, todėl Savivaldybė negali nepagrįstai kištis į Bendrijos veiklą.“ 2.3. „Tyrimas atliktas aplaidžiai, nutarimas priimtas vadovaujantis Pirmininkės melagingais parodymais, nuomone ir samprotavimais, neapklaustas nei vienas suinteresuotas asmuo ar Pareiškėjas, ginčijamų veiksmų faktai ir juos patvirtinantys dokumentai nepatikrinti, nepatikrinta, ar jie pagrįsti įstatymų ir teisės aktų reikalavimais, įstatymų ir teisės aktų nuostatos vertinamos izoliuotai, paimant keletą teiginių iš konteksto, neatsižvelgiama į visą įvykių turinį, Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimas atliktas ignoruojant patalpų savininkų skundus ir pranešimus.“ 2.4. „Bendriją jau senokai kamuoja kompetentingo Pirmininko ir veiklios bendrijos valdybos problema. Bendrijos pirmininkė iškreiptai supranta bendrijos veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus ir Bendriją administruoja kaip nuosavą turtą, ignoruojami ne tik įstatymų ir teisės aktų reikalavimai, bet ir Namo bendrasavininkų teisės ir interesai – dėl netinkamos Pirmininkės veiklos Bendrijos nariai ne kartą kreipėsi į bendrijų veiklą kontroliuojančią Savivaldybę, deja, šios įstaigos pareigūnai jokių akivaizdžių pažeidimų Pirmininkės veikloje nemato, jai suteikiama išskirtinė teisė nevaržomai ir savo asmenine nuožiūra atstovauti „visos DNSB interesus“, Bendrijos nariai nusivylė esama situacija ir Bendrijos veikloje nebedalyvauja.“ 2.5. „Pareiškėjų skunde pateikiami faktai apie tai, kad Bendrijos pirmininkė nuolat pažeidinėja įstatymų reikalavimus, Bendrijos narių visuotinių susirinkimų sprendimus, butų ir kitų patalpų savininkų žodžiu ar raštu Bendrijos pirmininkei pateikti prašymai ir skundai ignoruojami, jau keli metai iš eilės kaip išsami informacija Bendrijos veiklos ir valdymo klausimais yra slepiama – nei vienam Bendrijos nariui nėra pateikta informacija apie panaudotas Bendrijos lėšas 2015 ir 2016 metais. Nuo 2016 metų nesuorganizuotas nei vienas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas, bendrijos veiklos metinė ataskaita niekam nežinoma, bendrijos revizijos komisijos bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimas neatliktas, nepatvirtinta nei 2016, nei 2017 metų metinė Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmata, jokių metinių ir ilgalaikių planų projektų neparengta ir visuotiniame susirinkime nepatvirtinta, jokių konkrečių 2016–2017 metų darbų ar veiklos planų visuotinis susirinkimas nenumatė-nepatvirtino, sprendimų įpareigoti Bendrijos pirmininkę atlikti konkrečius darbus nėra, darbų sąmatos nepatvirtintos, rangovai nežinomi. 2014-07-21 pakartotinio visuotinio susirinkimo sprendimu išrinkta Bendrijos 7 asmenų valdyba, 2014-07-22 valdybos susirinkimo sprendimu A išrinkta tik Bendrijos valdybos pirmininke. 2015-09-22 pakartotinio visuotinio susirinkimo sprendimu priimti nauji Bendrijos įstatai, bendrijos valdymo organai nepakeisti, o nuo 2015-11-09 dienos, iki šiol buvusi tik Bendrijos valdybos pirmininke, A tampa vienasmeniu valdymo organu Bendrijos pirmininke, kurios paskyrimo data yra nežinoma, o Bendrijos valdyba visiškai panaikinta.“ 2.6. „2013-09-03 Bendrijos valdybos posėdžio nutarimu, 2014-04-15 Bendrijos butų savininkų konkurso-apklausos anketos duomenimis, dar 2014-05-06 pateiktas prašymas AB „B“ dėl „Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros“ – Bendrijos pirmininkė iki šios dienos piktybiškai nevykdo Bendrijos narių, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo ir nesudaro sutarties su AB „B“.“ 2.7. „Savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio pareigūnai, pažeisdami LR Konstitucijos nuostatas ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus, atskleidžia skundą rašiusių asmenų asmeninius duomenis, o Pirmininkė juos paviešina.“ 2.8. „Nustatyta [Savivaldybės pareigūnai patikrinimo metu nustatė], kad valdybos pirmininkė nuo 2015-11-17 dienos tampa Bendrijos pirmininke tiesiog perregistravus bendrijos įstatus, nepateikus bendrijos pirmininko išrinkimo dokumentų ir bendrijos nariams nieko nežinant, tai yra visiškai normalu ir teisėta, ir tokia veikla, prieštaraujanti nustatytiems įstatymų ir teisės aktų reikalavimams, įstatymų ir teisės aktų reikalavimų nepažeidžia. [...]. 2015-11-09 dieną Juridinių asmenų registrui Pirmininkė pateikė prašymą registruoti juridinio asmens Bendrijos pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus. Dokumentuose A įvardyta kaip vienasmenis valdymo organas, kurio kadencija yra beribė, nes paskyrimo data nenurodyta, nepateiktas ir A Bendrijos pirmininko pareigoms paskyrimą patvirtinantis dokumentas, o Bendrijos valdybos nariai nepaminėti visiškai, t. y., bendrijos valdyba panaikinta – dokumentai patvirtinti notaro.“ 2.9. „Nustatyta [Savivaldybės pareigūnai patikrinimo metu nustatė], kad Pareiškėjai prieš pateikdami skundą Savivaldybei nesiėmė jokių veiksmų dėl netinkamos Bendrijos veiklos: dėl bendrijos ūkinės finansinės veiklos audito atlikimo, dėl neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo, nesikreipė dėl informacijos gavimo į Bendrijos pirmininkę [...]. Tikrinimą atlikę pareigūnai nusišalina nuo savo tiesioginių pareigų – Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūros ir kontrolės [...].“ 2.10. „Pareigūnų išvada paremta tik Pirmininkės paaiškinimais, su Pareiškėjais ar kitais Bendrijos nariais jokiais klausimais nebendrauta,  Pirmininkės pateikta informacija nepatikrinta.“ 2.11. „Akivaizdu, kad 100 butų pastate, kurio Bendrijos narių skaičių nustato asmeniškai Pirmininkė ir tokia informacija yra visiškai slapta, Pareiškėjai negali sudaryti privalomo daugiau kaip ketvirtadalį ar daugiau kaip penktadalį Bendrijos narių, kad galėtų kreiptis į Bendrijos valdymo organus ar kitas institucijas, atlikto patikrinimo metu niekur nepaminėtas dokumentas, kuris butų savininkams ir bendrijos nariams praneštų Bendrijos valdymo organų narių kontaktinius duomenis [...], nežinant Bendrijos valdymo organų narių kontaktinių duomenų nėra kur kreiptis, dėl informacijos pateikimo ir žodžiu, ir raštu kreiptasi į Bendrijos pirmininkę, butų savininkų ir Bendrijos narių skundų ar prašymų Bendrijos pirmininkė tiesiog nepriima ir neregistruoja, susirinkimų protokoluose tokia informacija neįrašoma; negaudami jokio atsako, Pareiškėjai kreipėsi į Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atliekančią instituciją Savivaldybę.“ 2.12. „Nustatyta [Savivaldybės pareigūnai patikrinimo metu nustatė], kad Pirmininkė turi neribotą sprendimų teisę ir asmeniškai, savo nuožiūra, gali keisti Bendrijos butų savininkų, Bendrijos narių ir Bendrijos valdybos susirinkimo sprendimus, daroma išvada, kad tapimas Bendrijos valdybos pirmininke ignoruojant DGNKPPSB [Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų] įstatymo reikalavimus yra teisėtas, o teisėtai įvykusio Bendrijos valdybos susirinkimo sprendimas, sukuriantis prievolę Bendrijos pirmininkei jį vykdyti, – asmenine Pirmininkės valia yra teisėtai nevykdomas.“ 2.13. „Tyrimą atlikę pareigūnai konstatuoja, jog Namo butų savininkų 2014-05-15 apklausa dėl Namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros nuo 2014-05-01 atlikta nesivadovaujant aplinkos ministro įsakymais Nr. Dl-560 ir Nr. Dl-895. Tikrinimą atlikę pareigūnai vadovaujasi vieno asmens nuomone ir painiojasi įvykiuose, cituoja įstatymų reikalavimus ir daro tiems patiems įstatymams prieštaraujančias išvadas.“ 2.14. „Tyrimą atlikę pareigūnai konstatuoja, kad Pirmininkė teisėtai nevykdė 2014-05-20 dienos Bendrijos narių susirinkimo nutarimo dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo, priimto nesilaikant Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo ir Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo. Bet tyrimą atlikę pareigūnai ignoruoja faktą, kad Pirmininkė išrinkta valdybos pirmininke pažeidžiant DGNKPPSB įstatymo 9 str. 2 d., 10 str. 2 d. ir 14 str. 2 d. nuostatas.“ 2.15. „2014-04-15 apklausa „Dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros“, tai Namo butų savininkų ir Bendrijos narių aiškiai išreikšta nuomonė labai konkrečiu klausimu – dėl namo šilumos tinklų prižiūrėtojo pasirinkimo. Apklausa atlikta siekiant suteikti teisę visiems, ir tiems, kurie bendrijos veikloje nedalyvauja, butų savininkams ir bendrijos nariams pareikšti savo asmeninę nuomonę duotu klausimu, aplinkos ministro įsakymai apklausos pravedimo nereglamentuoja, apklausa nepakeičia balsavimo raštu ar iš anksto raštu pareikštos nuomonės, apklausa jokių sprendimų priimti negali ir nepriima. Sprendimas dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros priimtas, vadovaujantis 2014-04-15 dieną pravestos apklausos rezultatais, vadovaujantis 2013-09-03 dienos bendrijos valdybos posėdžio sprendimu – sprendimas priimtas bendrijos narių, butų savininkų ir bendrijos valdybos narių.“ 2.16. „Bendrijos pirmininkė, žinodama apie, tik jos asmenine nuomone, netinkamą bendrijos valdybos sprendimą, nesiėmė jokių priemonių Bendrijos narius informuoti apie teisiškai ar kitaip netinkamą sprendimą, nuo 2014-07-22 dienos Pirmininkė turi visuotinių susirinkimų šaukimo teisę ir pravedant susirinkimus juose pirmininkauja; Pirmininkė nesiėmė jokių priemonių dėl sprendimo atšaukimo, visuotinių bendrijos narių susirinkimų ar bendrijos valdybos narių susirinkimų metu siūlymo atšaukti sprendimą ji niekada nepateikė, sprendimas ignoruoti Bendrijos narių valią ir slėpti teisiškai ar kitaip netinkamą sprendimą yra tik Pirmininkės asmeninis sprendimas, ir, tyrimą atlikusių pareigūnų nuomone, toks sprendimas yra visiškai teisėtas.“ 2.17. „Nuo 2014-07-22 dienos iki šiol [...] Bendrija vis dar neturi, pagal LR šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, kuris prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią privalo atlikti teisės aktuose nurodytus vidaus sistemų paruošiamuosius darbus, kartu su pastato savininkų bendrija sudaryti ir ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasirašyti pastato šilumos įrenginių parengties naujam šildymo sezonui aktą, akto kopiją valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas privalo pateikti šilumos tiekėjui. Nei šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo, nei 2014–2017 metų pastato šilumos įrenginių parengties naujam šildymo sezonui aktų, o tyrimą atlikusių pareigūnų sprendimu – tokie Bendrijos pirmininkės veiksmai yra visiškai teisėti ir neprieštarauja įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.“

3. Pareiškėjas prašo „imtis visų būtinų priemonių ir užtikrinti LR įstatymų galiojimą teisinėje valstybėje; apginti žmogaus, Bendrijos narių, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus.“     TYRIMAS IR IŠVADOS   4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, Valstybinę energetikos inspekciją (toliau vadinama – VEI), prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės   5. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 5.1. „2017-06-18 Pareiškėjai pateikė skundą Skyriaus vedėjui dėl Bendrijos pirmininkės galimai neteisėtos veiklos. [...] skundas buvo gautas ir užregistruotas Savivaldybėje 2017-06-21 (Savivaldybės registracijos Nr. GE-540).“ 5.2. „Gavus Pareiškėjų skundą 2017-07-11 buvo atliktas neplaninis Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimas (toliau vadinama – Patikrinimas) ir surašytas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos neplaninio patikrinimo aktas Nr. VE-51 (toliau vadinama – Patikrinimo aktas). Patikrinimo akte nustatyti reikalavimai Bendrijos veiklos trūkumams pašalinti ir rekomendacijos bendrijos veiklos gerinimui. Patikrinimo akte nėra konstatuota, jog „Bendrijos veikloje esminių pažeidimų nėra, todėl Savivaldybė negali nepagrįstai kištis į Bendrijos veiklą.“ 5.3. „Patikrinimas buvo atliktas pagal Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-266 „ Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T-395 „ Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau vadinama — Kontrolės taisyklės).“ 5.4. „Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau vadinama – Bendrijų įstatymas) 10 straipsnis nustato, jog visuotinis (bendrijos narių) susirinkimas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius). Savivaldybės 2017-08-08 raštu Nr. SE-511 Pareiškėjai buvo informuoti: „jeigu bendrijos pirmininko veikla bendrijos nariams kelia nepasitikėjimą, bendrijos nariai visuotiniame bendrijos narių susirinkime gali atšaukti bendrijos pirmininką. Jeigu bendrijos pirmininko veikla kelia nepasitikėjimą grupei bendrijos narių, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių raštiškai gali kreiptis į bendrijos pirmininką ar bendrijos valdybą su prašymu sušaukti neeilinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą dėl bendrijos pirmininko veiklos svarstymo ir jo atšaukimo. Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti prašymą pateikusi grupė bendrijos narių grupė, didesnė kaip ketvirtadalis bendrijos narių.“ Savivaldybė Bendrijos veiklos priežiūrą ir kontrolę vykdė nuo 2015 m. Skyriaus vyr. specialistė Agnė Laurinavičienė jau 2015-07-22 atliko Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą ir surašė daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo patikrinimo aktą Nr. TL-83. Bendrijos pirmininkė, pradėjusi eiti savo pareigas, 2014-2015 metais ne kartą kreipėsi į Savivaldybės specialistus bei policijos pareigūnus dėl Pareiškėjo, nesančio Bendrijos nariu ir Namo bendrasavininku, elgesio Bendrijos narių susirinkimuose. Pirmininkė 2014-09-19 raštu [...] kreipėsi į Skyrių, prašydama patarimo, kaip Bendrijai elgtis, kad Bendrija galėtų įregistruoti Juridinių asmenų registre naujus Bendrijos įstatus. Pirmininkė raštu [...] informuota, jog dėl Pareiškėjo elgesio susirinkimo metu Bendrijos nariai paliko salę, įstatai nebuvo patvirtinti. Tik 2015-09-22, Bendrijos narių susirinkime dalyvaujant dviem policijos pareigūnams ir Savivaldybės administracijos Turto valdymo poskyrio vyr. specialistei Agnei Laurinavičienei, Bendrijos nariams pavyko patvirtinti naujus Bendrijos įstatus bei kitus Bendrijos veiklai būtinus dokumentus. Pagal Pirmininkės 2016-10-13 rašytą pranešimą dėl Pareiškėjo elgesio ir veiksmų 2016-10-12 Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, sušauktame dėl Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Pietinėje policijos nuovadoje Pareiškėjui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas [...] pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 188 str. (Savavaldžiavimas) ir sprendimui priimti persiųstas į Administracinę komisiją prie Savivaldybės. Administracinė komisija Pareiškėjui skyrė 42 Eur baudą Administracinės komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ŠA VAD-29N-80949459-16) [...]. Pareiškėjas 2017-01-09 skundu kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą su prašymu panaikinti Administracinės komisijos prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-12-21 nutarimą. Teismas atmetė Pareiškėjo skundą. Pareiškėjas, nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo nutartimi, apskundė šią nutartį Šiaulių apygardos teismui. Teismas 2017-05-12 nutartimi nutarė nepakeisti Šiaulių apylinkės teismo nutarties ir Pareiškėjo apeliacinio skundo netenkinti [...].“ 5.5. „Pareiškėjai su Skundu nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jie raštiškai kreipėsi į Bendrijos pirmininkę dėl informacijos gavimo apie bendrijos veiklą. Patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrijos skundų, pareiškimų, prašymų registracijos žurnale 2017-05-19 registruotas Pareiškėjo prašymas. 2017-05-22 žurnale registruotas Bendrijos pirmininkės pasirašytas informacinis raštas (atsakymas) Pareiškėjui. Pareiškėjas Savivaldybės 2017-06-19 raštu Nr. SG-713 [...] ir 2017-08-08 raštu Nr. SE-511 [...] informuotas apie tai, jog Bendrijų įstatymas (14 straipsnio 7 punktas) įpareigoja bendrijos pirmininką per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomuosius mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Bendrijos pirmininkė, vykdydama savo pareigą dėl Bendrijos veiklos metinės, revizijos komisijos (revizoriaus) ataskaitų ir kitų dokumentų parengimo bei pateikimo Bendrijos narių susirinkimui, šaukė Bendrijos narių susirinkimus 2015–2017 metais. Bendrijos pirmininkė Patikrinimui pateikė tai patvirtinančius dokumentus: už 2014 m. [...]; 2015 m. [...]; 2016 m. [...]. Patikrinimui pateiktas 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkime apsvarstytas ir patvirtintas ilgalaikis namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planas 2015–2018 metams.“ 5.6. „Bendrijų įstatymas nenumato, jog daugiabučio namo savininkų bendrijai pasitvirtinus naujus bendrijos įstatus būtina perrinkti bendrijos valdymo organus. 2015-11-17 LR Juridinių asmenų registre, perregistravus Bendrijos įstatus, suderintus su Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, įsigaliojusiu 2012-07-01, Bendrijos valdybos pirmininkė A perregistruota kaip Bendrijos pirmininkė (iš LR Juridinių asmenų registro 2015-11-17 išrašo). Savivaldybė neatsako už Juridinių asmenų registro įrašų teisingumą. Manome, kad Bendrijos valdybos pirmininkė 2015-11-l7 Juridinių asmenų registre buvo perregistruota kaip Bendrijos pirmininkė vadovaujantis Bendrijų įstatymo 15 straipsnio l dalies nuostata: „Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas“. Bendrijos valdybos nariai: C, D, E, F, G, H, A, išrinkti 2017-07-21 Bendrijos narių susirinkime, ir 2017-12-19 registruoti Juridinių asmenų registre (nustatyta iš LR Juridinių asmenų registro 2017-12-19 išrašo).“ 5.7. „Bendrijų įstatymo l0 straipsnio l dalies 4 punktas nustato, jog visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo. Bendrijos įstatymas nesuteikia bendrijos valdybai teisės priimti nutarimus dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo ir sutarčių sudarymo su juo dėl šių sistemų priežiūros. Iš Bendrijos narių, butų ir kitų patalpų savininkų, dalyvavusių pakartotiname visuotiniame ataskaitiniame 2014-05-20 susirinkime, sąrašo nustatyta, jog susirinkime užsiregistravo 18 dalyvių, iš kurių du ne Bendrijos nariai [...]. Todėl šis visuotinis (bendrijos narių) susirinkimas turėjo būti laikomas neįvykusiu. 2014-05-20 Bendrijos narių susirinkimas, vadovaudamasis Bendrijos narių apklausos rezultatais, nusprendė šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūrą perduoti AB „B“. Pažymėtina, jog minėto susirinkimo protokole nėra nurodyta, jog Bendrijos nariai balsavo už tokį nutarimą [...]. Savivaldybė 2017-08-08 rašte Nr. SE-511, adresuotame Pareiškėjui, tik pažymėjo, jog Namo butų savininkų 2014-05-15 apklausa dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros nuo 2014-05-01 atlikta nesivadovaujant aplinkos ministro įsakymais Nr. Dl-560 ir Nr. Dl-895 patvirtintais aprašais, jog Bendrijos valdyba (Pirmininkė) nevykdė 2014-05-20 Bendrijos narių susirinkimo nutarimo dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos prižiūrėtojo pasirinkimo, priimto nesilaikant Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo ar Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo. 2016-08-01 Bendrijos valdybos susirinkime buvo nutarta šaukti visuotinį namo butų savininkų susirinkimą dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo, dėl šildymo sistemos vamzdynų praplovimo ir balansinių ventilių montavimo. 2016-09-15 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-09-20 šauktas namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl sutarties su pasirinktu šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju sudarymo. Susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2016-09-29 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-10-12 šaukiamas pakartotinis namo butų savininkų susirinkimas pagal 2016-09-20 šaukto susirinkimo darbotvarkę.“ 5.8. „[...] Bendrijų įstatymas ar kiti teisės aktai nesuteikia Savivaldybei [teisės] ginčyti ar skųsti teismui Bendrijos valdymo organų priimtus sprendimus, Bendrijos patikrinimą vykdęs Savivaldybės administracijos tarnautojas Patikrinimo akte nurodė reikalavimą Bendrijai – „Iki 2017-08-31 pakartotinai sušaukti namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo“.“ 5.9. „Savivaldybė 2017-08-08 rašte Nr. SE-511 Pareiškėjui nurodė, jog „Bendrijų įstatymo 21 str. 4 punkto 7 papunktis nustato, jog butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 9 punkte nustatyta, jog buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Savivaldybė, vykdydama daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją, negali nepagristai kištis į bendrijų veiklą ir teikti nurodymų klausimais, kurie yra įstatymų priskirti daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko, valdybos, visuotinio susirinkimo, bendrijos narių ar namo patalpų savininkų kompetencijai (pvz. inicijuoti bendrijos veiklos patikrinimus (reviziją, auditą), inicijuoti ir šaukti visuotinį susirinkimą, ginčyti priimtus sprendimus, reikalauti Bendrijos veiklos patikrinimo, informacijos ir pan.).“ 5.10. „Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo skyriaus specialistas, vykdęs Patikrinimą, nekaupia daugiabučių namų butų savininkų ar daugiabučių namų savininkų bendrijos narių asmens duomenų ir negalėjo jų pateikti Bendrijos pirmininkei. Bendrijos pirmininkė patikrinimo metu buvo supažindinta tik su Pareiškėjų skundu.“ 5.11. „[...] Savivaldybė netikrina daugiabučių namų bendrijų dokumentų, teikiamų VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui ir notarui.“ 5.12. „Savivaldybės tarnautojai, atsakingi už daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kaip jau buvo minėta, pagal savo kompetenciją 2015-07-22 ir 2017-07-11 atliko Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę bei 2016-12-27 statinio naudojimo priežiūrą [...].“ 5.13. „Patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrijos narių sąrašas tvarkomas pagal Bendrijų įstatymo nuostatas. Bendrijų įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu) ir gauti bendrijos organų narių kontaktinius duomenis. Patikrinimo metu nenustatyta, jog Pareiškėjai kreipėsi į Bendrijos pirmininkę, Bendrijos valdybos narius dėl susipažinimo su Bendrijos narių sąrašu ar Bendrijos organų kontaktinių duomenų gavimo. Savivaldybė nėra gavusi Pareiškėjų ar kitų Namo patalpų savininkų skundų dėl negalėjimo susipažinti su Bendrijos narių sąrašu ar negavimo Bendrijos organų kontaktinių duomenų. Pareiškėjai, pateikdami skundą Savivaldybei, nepridėjo jokių dokumentų (prašymų, skundų, registruotų laiškų kopijų), adresuotų Bendrijos pirmininkei ir patvirtinančių, kad jie kreipėsi į Bendrijos pirmininkę ar Bendrijos valdybos narius dėl informacijos gavimo. 2016-03-06 Bendrijos pirmininkės skelbimu Bendrijos nariai buvo informuoti, jog Bendrijos valdyba, pradedant nuo 2016-03-08, kiekvieną antradienį laukia Bendrijos narių Bendrijos salėje dėl Bendrijos valdymo klausimų, jų sprendimo. Pareiškėjams buvo sudarytos sąlygos tiesiogiai susitikti su Bendrijos pirmininke ir Bendrijos valdybos nariais.“ 5.14. „Patikrinimo akte ir Savivaldybės 2017-08-08 rašte Nr. SE-511 Pareiškėjams nebuvo konstatuota, kad Pirmininkė turi neribotą sprendimų teisę ir asmeniškai, savo nuožiūra, gali keisti Bendrijos butų savininkų, Bendrijos narių ir Bendrijos valdybos susirinkimo sprendimus.“ 5.15. „Patikrinimą atlikęs Savivaldybės tarnautojas aukščiau minėtu klausimu vadovavosi Bendrijos butų savininkų konkurso-apklausos dėl namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros nuo 2014-05-01 [...]. Savivaldybės tarnautojas, atlikęs patikrinimą, nekonstatavo, kad 2014-05-20 Bendrijos narių susirinkime priimtas nutarimas dėl Namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūros perdavimo AB „B“ yra neteisėtas.“ 5.16. „Pažymėtina, jog 2014-05-20 Bendrijos narių susirinkime nėra nurodyta, jog Bendrijos nariai balsavo už tai, kad namo šilumos punkto ir šildymo sistemos priežiūrą būtų perduota AB „B“.“ 5.17. „Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo klausimas buvo keliamas Bendrijos pirmininkės 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkime, tačiau klausimas liko neišspręstas dėl Pareiškėjo pastangų (iš 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. BN06). 2016-08-01 Bendrijos valdybos susirinkime buvo nutarta artimiausiu metu šaukti visuotinį butų savininkų susirinkimą dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo, dėl šildymo sistemos vamzdynų praplovimo ir balansinių ventilių montavimo [...]. 2016-09-15 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-09-20 šauktas namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl: dėl kreipimosi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, dėl šilumos paskirstymo pagal prietaisų ekvivalentinius plotus metodo; dėl sutarties su pasirinktu šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju sudarymo. Susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2016-09-29 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-10-12 šaukiamas pakartotinis namo butų savininkų susirinkimas pagal 2016-09-20 šaukto susirinkimo darbotvarkę.“ 5.18. „Pareiškėjų 2017-06-18 skundas buvo gautas ir užregistruotas 2017-06-21 (registracijos Nr. GE-540). Skundo nagrinėjimas buvo pavestas Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vyr. specialistams Angelei Poplevičienei ir Vitalijui Matuzui. Skundas buvo nagrinėtas vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875. Pareiškėjams pateikti atsakymai: tarpinis – 2017 m. birželio 27 d raštu Nr. SE-425 [...], papildomas – 2017 m. liepos 8 d. raštu Nr. SE-511 [...].“ 5.19. „Gavus Pareiškėjo skundą 2017-07-11 buvo atliktas neplaninis Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimas ir surašytas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos neplaninio patikrinimo aktas Nr. VE-51.“ 5.20. „Patikrinimo metu nustatyta: Bendrijos valdybai, Bendrijos pirmininkei Bendrijos narių ar namo patalpų savininkų pateikiami skundai, pareiškimai, prašymai registruojami ir nagrinėjami Įstatymo nustatyta tvarka. Patikrinimui pateiktas Skundų, pareiškimų, prašymų registracijos žurnalas, pradėtas 2014-07-23. Žurnale 2017-05-19 registruotas namo bendraturčio X prašymas. 2017-05-22 žurnale registruotas Bendrijos pirmininkės pasirašytas informacinis raštas X (į 2017-05-19 raštą). Bendrijos įstatuose nėra nustatyta Bendrijos narių, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateiktų prašymų, skundų ir kiti dokumentų registravimo ir nagrinėjimo tvarka. Namo bendrasavininkui X atsakyta Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 7 punkte nustatytu terminu (Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla).“ 5.21. „Patikrinimo metu nustatyta: Bendrijos valdybos ar Bendrijos pirmininkės pranešimai apie šaukiamus bendrijos narių ar namo butų savininkų susirinkimus ir jų darbotvarkes viešai skelbiami namo laiptinių skelbimų lentose ir, esant būtinybei, bendrijos nariai raštu informuojami pranešimus įmetant į pašto dėžutes. Bendrija internetinio puslapio neturi. Mėnesinėse sąskaitose už Bendrijos suteiktas paslaugas ar nustatytus mokėjimus nurodomi Bendrijos pirmininkės ir Bendrijos buhalterės telefonų numeriai, taip pat pateikiama informacija apie Bendrijos pinigų likutį.“ 5.22. „Pagal patikrinimui pateiktus dokumentus darytinos išvados: Bendrijos narių susirinkimai šaukiami vadovaujantis Įstatymo nuostatomis [...], susirinkimo šaukimo skelbime nurodoma susirinkimo vieta, data ir laikas, susirinkimo darbotvarkė, nurodoma, kur galima susipažinti su susirinkimo darbotvarkės klausimais, kur ir iki kada teikti pasiūlymus susirinkimo darbotvarkės klausimais. 2016-03-06 Bendrijos pirmininkės skelbimu Bendrijos nariai informuoti, jog Bendrijos valdyba, pradedant nuo 2016-03-08, kiekvieną antradienį laukia Bendrijos narių Bendrijos salėje dėl Bendrijos valdymo klausimų, jų sprendimo.“ 5.23. „Patikrinimo metu nustatyta: 2017-03-27 Bendrijos pirmininkės skelbimu 2017-04-11 šauktas Bendrijos narių (ataskaitinis) susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; Valdybos atliktų darbų per 2016 m. ataskaita; Valdybos atliktų darbų įvertinimas; Bendrijos revizorės atliktos metų finansinės veiklos ataskaita; finansinės veiklos patikrinimo akto tvirtinimas; 2017 metams numatytos pajamų–išlaidų sąmatos tvirtinimas; kiti klausimai. Susirinkimas neįvyko dėl per mažo į susirinkimą atvykusių Bendrijos narių skaičiaus. 2017-04-11 Bendrijos narių (ataskaitinis) susirinkimas sušauktas nesilaikant Bendrijų įstatymo 11 str. 3 punkto nuostatos (Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. [...]). 2016 metais Bendrijos pirmininkės iniciatyva buvo šaukiami Bendrijos narių, namo butų savininkų bei Bendrijos valdybos narių susirinkimai dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikros rezultatų aptarimo, dėl šildymo sistemos praplovimo bei balansinių ventilių sumontavimo darbų organizavimo, dėl sutarties su UAB „J“ sudarymo minėtiems darbams atlikti.“ 5.24. „Patikrinimo metu nustatyta: Bendrijos valdybos nariai: C, A, F, D, G, E, H, išrinkti 2014-07-21 pakartotiniame Bendrijos narių susirinkime vadovaujantis Bendrijos įstatų, patvirtintų Šiaulių miesto valdybos 1995 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. 225, 18 punktu (Bendrijos valdymo organai yra bendrijos narių susirinkimas ir bendrijos valdyba) ir 21.2 punktu (Bendrijos narių susirinkimas turi teisę rinkti ir atšaukti valdybą arba valdytoją ir revizijos komisiją arba revizorių) (iš Bendrijos narių 2014-07-21 susirinkimo protokolo Nr. BN-02). A, vadovaujantis Bendrijos įstatų 26 punktu (Bendrijos valdybos nariai išrenka valdybos pirmininką, kuris organizuoja valdybos darbą, atstovauja bendrijos valdybai ir bendrijai), 2014-07-21 Bendrijos valdybos narių susirinkime išrinkta Bendrijos valdybos pirmininke (iš Bendrijos valdybos narių 2014-0 7-21 susirinkimo posėdžio protokolo Nr. BV-01). Bendrijos valdybos nariai: C, D, E, F, G, H, A ir Bendrijos valdybos pirmininkė A nuo 2014-08-18 registruoti Juridinių asmenų registre (iš LR Juridinių asmenų registro 2014-08-18 išrašo). 2015-11-17 LR Juridinių asmenų registre perregistravus Bendrijos įstatus, suderintus su Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (toliau – Bendrijų įstatymas), įsigaliojusiu 2012 m. liepos l d., Bendrijos valdybos pirmininkė A perregistruota kaip Bendrijos pirmininkė (iš LR Juridinių asmenų registro 2015-11-17 išrašo). 2014-07-21 Bendrijos narių susirinkimas sušauktas Bendrijos narių iniciatyvinės grupės, kadangi buvusio valdybos pirmininko Henriko Karnatkos ir valdybos narių kadencija buvo pasibaigusi 2013-08-17. [...]. Bendrijos pirmininkės ir Bendrijos valdybos narių kadencijos baigiasi 2017-07-21.“ 5.25. „Patikrinimo metu nustatyta: Bendrijos narių sąrašas (56 nariai) tvarkomas pagal Bendrijų įstatymo nuostatas (Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 punkto 7 papunktis: bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos narių sąrašo (šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo (įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus). Patikrinimui pateiktas ir atskiras Bendrijos narių ir butų savininkų, kurie nėra Bendrijos nariai, registracijos žurnalas. Bendrijų įstatymas nenustato, kad bendrijos pirmininkas atsako už patalpų savininkų sąrašo tvarkymą, ir nenustato šiam sąrašui jokių reikalavimų.“ 5.26. „Patikrino metu nustatyta: Patikrinimui pateiktas 2014-09-15 statinio (namo) apžiūros aktas Nr. S49-09/14. Statinio apžiūros akte nurodytas Namo techninis stovis ir nurodytos priemonės (darbai) jam pagerinti. 2015-01-20, 2015-02-18 šaukti Bendrijos narių susirinkimai dėl Bendrijos narių supažindinimo su 2014-09-15 Statinio (Namo) apžiūros aktu. Pagal statinio apžiūros aktą parengtas ir 2015 m. rugsėjo 22 d. Bendrijos narių susirinkime svarstytas ir patvirtintas 2015 m. numatomų darbų planas (toliau vadinama – metinis planas). Metiniame plane nurodyti namo bendrojo naudojimo konstrukcijų atnaujinimo ir remonto darbai (šildymo prietaisų inventorizacija, balansinių ventilių montavimas, kanalizacijos stovų remontas per stogo konstrukciją, stogo remontas) bei jų apimtys, preliminari darbų kaina. Patikrinimui pateiktas 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkime apsvarstytas ir patvirtintas ilgalaikis namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planas 2015–2018 metams (toliau vadinama – ilgalaikis planas). Šis planas parengtas pagal 2014-09-15 statinio (namo) apžiūros aktą. Ilgalaikiame plane numatyta atlikti 5-os ir 6-os laiptinių dažymo ir remonto darbus, rūsio langų stiklinimą, rūsio patalpose esančių šildymo ir karšto vandens vamzdynų šiltinimo darbus, ventiliacijos kaminėlių mūrijimo, pamatų nuogrindos cementavimo, elektros instaliacijos atnaujinimo, namo išorės sienų įtrūkimų ir mikroplyšių užtaisymo darbus. Ilgalaikiame plane nenurodytos preliminarios darbų kainos (išskyrus 5-os ir 6-os laiptinių dažymo ir remonto) (Aprašo 3 punktas: [...]. Ilgalaikiame plane nurodoma šių darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus, kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus). Įgyvendinant metinį planą bei vykdant namo techninę priežiūrą, Bendrijos valdybos prašymu 2016-06-14 AB „B“ atliko namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikrą. Dėl patikros rezultatų pristatymo Bendrijos nariams 2016-06-16 ir 2016-07-05 šaukti Bendrijos narių susirinkimai. Minėti susirinkimai neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Bendrijos pirmininkė 2016-08-01 ir 2016-08-02 sušaukė Bendrijos valdybos susirinkimus dėl namo šildymo prietaisų inventorizacijos, namo šildymo ir karšto vandens sistemų patikros rezultatų svarstymo. 2016-08-01 Bendrijos valdybos susirinkime nutarta artimiausiu metu šaukti visuotinį butų savininkų susirinkimą dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo, dėl šildymo sistemos vamzdynų praplovimo ir balansinių ventilių montavimo (2016-08-01 protokolas Nr. BV-01). 2016-08-02 Bendrijos valdybos nariai, atsižvelgdami į namo šildymo sistemos patikros rezultatus bei Bendrijos narių pasyvumą, nutarė: atlikti šildymo sistemos stovų praplovimo darbus; sumontuoti balansinius ventilius šildymo sistemoje; numatytiems darbams atlikti pasirinko UAB „J“; įpareigojo pirmininkę pasirašyti sutartį su UAB „J“. 2016-08-02 pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. 2016/08/02 su UAB „J“ dėl šildymo sistemos plovimo ir stovų balansinių ventilių montavimo, balansavimo darbų. 2016-09-15 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-09-20 šauktas Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas: dėl kreipimosi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, dėl šilumos paskirstymo pagal prietaisų ekvivalentinius plotus metodo; dėl sutarties su pasirinktu šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju sudarymo. Susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2016-09-29 Bendrijos valdybos skelbimu 2016-10-12 buvo šaukiamas pakartotinis Namo butų savininkų susirinkimas pagal 2016-09-20 šaukto susirinkimo darbotvarkę. Į susirinkimą atvyko 14 butų savininkų (balsų) iš namo 99 patalpų (balsų), o 21 buto savininkas savo nuomonę išreiškė raštu. Susirinkimas nutarimų dėl klausimų, numatytų susirinkimo darbotvarkėje, nepriėmė.“ 5.27. „2017 metams numatytos pajamų–išlaidų sąmatos pristatymas ir tvirtinimas buvo įtrauktas į 20104-11 Bendrijos pirmininkės šaukto (neįvykusio) Bendrijos narių ataskaitinio susirinkimo darbotvarkę. Patikrinimui pateikta 2015 metų birželio 18 dienos kaupiamosios banko (AB „K“) sąskaitos sutartis Nr. 462-13001811. Bendrijos valdyba, vadovaudamasi Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo (toliau vadinama – Aprašas), patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 389, 11.2 punktu, 2015-05-04 namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti nutarė kaupti po 0,03 Eur / m2 (iš 2015-05-04 Bendrijos valdybos protokolo Nr. BV-01). 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkime svarstytas ir patvirtintas kaupiamosios įmokos tarifo dydis, nutarta kaupti po 0,03 Eur / m2). Kaupimo įmokos dydis nebuvo apskaičiuotas pagal Aprašo nuostatas (Aprašo 3 punktas: kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ir išdėstant ilgalaikiame daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane. [...]).“ 5.28. „Patikrinimo metu nustatyta: Pagal patikrinimui pateiktą AB „K“ išrašą, nuo 2017 01 01 iki 2017-07-12 Bendrija 2017 m. kaupiamųjų lėšų nenaudojo. Patikrinimui pateiktos Bendrijos Daugiabučiams gyvenamiesiems namams perkamų paslaugų ir rangos darbų taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės). Taisyklės apsvarstytos ir patvirtintos 2015-09-22 Bendrijos narių susirinkime.“ 5.29. „Vykdant 2016-12-27 Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. AST-546-(22.17) 5.3.1 punkte nurodytą reikalavimą (iki 2017 m. rugpjūčio l d. atlikti įėjimų į laiptines stogelių remonto darbus), vadovaujantis Taisyklėse nustatyta tvarka 2017 m. buvo organizuotas statybos rangos darbų pirkimo konkursas namo laiptinių įėjimo stogelių remontui. Organizuojant minėtų darbų pirkimo konkursą (apklausą), buvo gauti komerciniai pasiūlymai iš UAB „L“, UAB „M“ ir iš UAB „Z“. Buvo surašyta tiekėjų apklausos pažyma, pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „L“, kuri sutiko atlikti laiptinių įėjimo stogelių remonto darbus už mažiausią kainą. Namo butų savininkai Bendrijos pirmininkės raštišku skelbimu buvo informuoti apie nuo 2017-06-12 pradedamus laiptinių įėjimo stogelių remonto darbus.“ 5.30. „Patikrinimo metu nustatyta: Bendrojo naudojimo objektų aprašas parengtas statybų inžinierės [...]. Aprašas 2015-09-22 apsvarstytas ir patvirtintas pakartotiniame Bendrijos narių susirinkime (Bendrijos narių 2015-09-22 susirinkimo protokolas Nr. BN-06). Aprašo forma ir turinys atitinka aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. Dl-895 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo ir kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos patvirtinimo“ patvirtintą daugiabučio gyvenamojo namo ir kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinę (pavyzdinę) formą.“ 5.31. „Patikrinimo akte surašyti reikalavimai trūkumams pašalinti: iki 2017-08-31 pakartotinai sušaukti Bendrijos narių susirinkimą dėl Bendrijos veiklos metinės ataskaitos (už 2016 metus) pristatymo, dėl Bendrijos pirmininko ir Bendrijos valdybos narių rinkimo. Iki 2017-08-31 ilgalaikį namo atnaujinimo planą ir kaupimo įmokos tarifą parengti (paskaičiuoti) pagal Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir pateikti Bendrijos valdybai svartyti ir tvirtinti. Iki 2017-08-31 pakartotinai sušaukti namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoti balsavimą raštu dėl namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirinkimo. Bendrijos pirmininkė 2017-08-31 raštu  informavo Patikrinimą atlikusį pareigūną, jog 2017-08-30 buvo šaukiamas Bendrijos narių susirinkimas. Susirinkimas neįvyko. 2017-10-19 buvo sušauktas pakartotinis Bendrijos narių susirinkimas, kuris atleido Bendrijos pirmininkę iš Bendrijos pirmininko pareigų (Bendrijos pirmininkės kadencija buvo pasibaigusi jau 2017-07-21.“ 5.32. „Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė Diana Kundrotienė 2016-12-27 patikrino Namo naudotojo atliekamą namo techninę priežiūrą ir surašė 2016 m. gruodžio 27 d. statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. AST-546-(22.17).“

6. VEI pateikė prašomą informaciją ir dokumentus, iš kurių nustatyta, kad AB „B“ nuo 2014 metų gegužės mėnesio vykdo Namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Seimo kontrolieriui pateikti 2014–2017 metų Namo šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasų bei šilumą naudojančių sistemų ir įrenginių hidraulinio bandymo ir plovimo aktų kopijos.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama: 7.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...].“ 7.1.2. 6 straipsnio 1 dalis – vienos iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; „42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 7.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme [Bendrijų įstatymas] reglamentuojama: 7.2.1. 4 straipsnis – „1. Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. […].“  7.2.2. 8 straipsnis – „4. Pakeisti bendrijos įstatai turi būti perregistruoti Juridinių asmenų registre. Bendrijos įstatai perregistruojami, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas prašymas ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) protokolas dėl bendrijos įstatų keitimo. Pakeisti bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų perregistravimo Juridinių asmenų registre dienos 5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie bendrijos įregistravimą, išregistravimą ar bendrijos įstatų perregistravimą praneša Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Šio pranešimo pagrindu Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre padaroma ar panaikinama žyma apie pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą bendriją. [...].“   7.2.3. 9 straipsnis – „1. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Bendrijos įstatuose gali būti numatytas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas, turintis bendrijos įstatuose nustatytą visuotinio susirinkimo teisių dalį. 2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 3. Kai bendrijoje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrijos pirmininkas. 4. Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti bendrijoje sudaroma revizijos komisija arba išrenkamas revizorius. 5. Bendrijoje, kurioje yra daugiau kaip šimtas bendrijos narių – butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, turi būti sudaroma ginčų nagrinėjimo komisija arba išrenkamas ginčus nagrinėjantis asmuo. Kitos bendrijos ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro ar ginčus nagrinėjantį asmenį skiria savo pasirinkimu.“ 7.2.4. 14 straipsnis – „1. Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba. 2. Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. 3. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo. 4. Bendrijos pirmininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, bendrijos įstatais, bendrijos pirmininko pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimais. [...].“ 7.2.5. 20 straipsnis –  „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 7.3. Civiliniame kodekse (toliau vadinama ir – CK) nustatyta: 7.3.1. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“ 7.3.2. 2.137 straipsnis – „1. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. [...].“ 7.3.3. 2.82 straipsnis – „4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Ieškinį gali pareikšti juridinio asmens kreditoriai – jeigu sprendimas pažeidžia jų teises ar interesus, atitinkamas juridinio asmens valdymo organas, juridinio asmens dalyvis arba kiti įstatymuose numatyti asmenys. Tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, jeigu šis kodeksas ir kiti įstatymai nenustato kitokio ieškinio senaties termino ir kitokios sprendimo nuginčijimo tvarkos.“ 7.3.4. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...] 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 7.4. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta:  „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“  Šių taisyklių priede pateikta daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma, kurios 3 punkte nurodoma: „Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (pagal šio akto 2 punkte pateiktą informaciją aprašoma, kaip vykdomos valdytojui pavestos funkcijos, kokie esminiai trūkumai).“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai: 8.1. 2000-12-21 – „[...]. Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Taigi Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, [...].  [...] Konstitucijoje laiduojama teisė laisvai vienytis į įvairias bendrijas, politines partijas, asociacijas reiškia, jog asmuo šią konstitucinę teisę realizuoja arba jos nerealizuoja laisva valia. Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalyje expressis verbis įtvirtinta, kad niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Tai – konstitucinė garantija, ginanti asmenį nuo priklausymo kokiam nors susivienijimui prieš jo valią. Asmens laisva valia – pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia.  [...] kylantys ginčai tarp bendrijos ir jos narių, taip pat kitų savininkų gali būti sprendžiami teismine tvarka (Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis). [...]“; 8.2. 2002-12-24 – „Pagal Konstituciją vietos savivalda – tai įstatymo numatytų valstybės teritorijos administracinių vienetų bendruomenių [...], kurias sudaro šių vienetų nuolatiniai gyventojai [...], savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją [...]. Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtinta kaip savaveiksmiškumo pagrindais veikianti vietinė viešojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi valstybės valdžios institucijoms [...]. [...].“ „[...] pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos. [...]“; 8.3. 2004-12-13 – „Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas). Konstitucijos nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (Konstitucinio Teismo 2001-06-28, 2002-12-24 nutarimai). Kartu pažymėtina, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000-06-13, 2002-12-24 nutarimai). Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigiama galimybė savivaldybėms įgyvendinti savo kompetenciją, tiesiogiai įtvirtintą Konstitucijoje. Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. [...] Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas)“; 8.4. 2008-10-30 – „[...]. [...] valstybės institucijos, priimdamos sprendimus [...], privalo laikytis Konstitucijos normų ir principų ir jokiomis aplinkybėmis negali veikti ultra vires, t. y. viršydamos savo įgaliojimus. Valstybės institucijų ar pareigūnų veikimas ultra vires negali būti be išlygų tapatinamas su pačios valstybės veikimu. [...].“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“; 9.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“; 9.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų“; 9.4. „Teisėjų kolegija [...] pastebi, jog valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ) viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (3 straipsnio 1, 4 punktai.). Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010).“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, konstatuotina: 10.1. Savivaldybė, remdamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo vykdyti Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles (pažymos 7.1, 7.4 punktai); 10.2. remiantis VAĮ bei LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį; 10.3. remiantis Bendrijų įstatymu: 10.3.1. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) Bendrijos pirmininkas, taigi Savivaldybė kontroliuoja tik jų veiklą; 10.3.2. Bendrijos visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl Bendrijos finansinio audito atlikimo, tvirtina metinę Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą bei metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrijos veiklos metinę ataskaitą, Bendrijos valdyba šaukia visuotinius susirinkimus (įgaliotinių susirinkimus), svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti Bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą (Bendrijos valdybos posėdis yra teisėtas ir valdyba gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai Bendrijos valdybos narių; 10.3.3. Namo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę apskųsti Bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo jų priėmimo; 10.4. nagrinėjamu atveju: 10.4.1. pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį (priežiūros ir kontrolės vykdytojo arba Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu) vykdomas neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas (Priežiūros ir kontrolės taisyklių 7.4 punktas). Suinteresuotų asmenų ar pareiškėjų tiesioginė apklausa Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nenumatyta. Patikrinimo metu analizuojami bendrijos veiklos dokumentai, nurodyti Priežiūros ir kontrolės taisyklėse. Į Savivaldybės vykdomą valdytojų kontrolę neįeina finansinių dokumentų turinio ir atliekamų darbų kokybės, atliktų darbų kiekių tikrinimas. Pažymėtina, kad savivaldybės vykdo funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms nustatytos (priskirtos) Konstitucijoje ar įstatymuose (pažymos 8.3 punktas). Savivaldybė, gavusi Pareiškėjų 2017-06-18 skundą, atliko Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimą ir surašė Patikrinimo aktą (pažymos 5.2 punktas). Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimas atliktas Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka: išreikalauti visi dokumentai (Bendrijos susirinkimų protokolai, prašymų, skundų registracijos žurnalas, Bendrijos narių ir nesančių Bendrijos nariais bendraturčių sąrašai, registracijos žurnalai, ilgalaikis Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planas, metiniai darbų planai ir kt.), atlikta jų analizė, pateiktos išvados, reikalavimai trūkumams pašalinti bei rekomendacijos Bendrijos veiklai gerinti. Savivaldybė kontroliavo pateiktų reikalavimų įvykdymą. Savivaldybė 2017-08-08 raštu Nr. SE-511 Pareiškėjams pateikė atsakymą bei Bendrijos valdymo organų Patikrinimo aktą, išaiškino atsakymo apskundimo tvarką. Savivaldybė Pareiškėjams tinkamai išaiškino teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės, bendrijų veiklą, informavo apie jų teises, nustatytas Bendrijų įstatyme, t. y., kokių veiksmų gali imtis Bendrijos nariai: jeigu Bendrijos ūkinė finansinė veikla ar bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimas bendrijos nariams kelia abejonių, Bendrijos revizijos komisijos narių (revizoriaus) kompetencija bendrijos nariams kelia nepasitikėjimą, jeigu bendrijos pirmininko veikla bendrijos nariams kelia nepasitikėjimą. Savivaldybė išsamiai išaiškino Pareiškėjams Įstatymo 21 straipsnio  nuostatas (butų ir kitų patalpų savininkų teisę gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas, butų ir kitų patalpų savininkų teisę apskųsti bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka); 10.4.2. pažymėtina, kad Skundo Seimo kontrolieriui padavimo metu Bendrijos pirmininkės kadencija jau buvo pasibaigusi (2017-07-21). Savivaldybė Bendrijos pirmininkę buvo įpareigojusi iki 2017-08-31 sušaukti Bendrijos narių susirinkimą dėl Bendrijos veiklos metinės ataskaitos pristatymo, dėl Bendrijos pirmininko ir Bendrijos valdybos narių rinkimo. Kaip nustatyta, Bendrijos pirmininkė šaukė Bendrijos narių susirinkimą, tačiau jis neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. 2017 10-19 įvyko Bendrijos narių susirinkimas, kuris atleido Bendrijos pirmininkę iš pareigų; 10.4.3. nustatyta, kad Namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atlieka AB „B“ (pažymos 6 punktas). Taigi, Pareiškėjas Seimo kontrolieriui pateikė klaidingą informaciją (pažymos 2.17 punktas).  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėjas Skundą pasirašė kaip [...] daugiabučio namo butų savininkų bendrijos iniciatyvinės grupės atstovas, tačiau įgaliojimo arba pavedimo atstovauti butų savininkų interesams Seimo kontrolieriui nepateikė. Vadovaujantis CK 2.137 straipsnio nuostatomis, įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

11. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriui pagal kompetenciją nepriskirta tirti Bendrijos pirmininkės veiksmų (neveikimo), kadangi ji nėra pareigūnė, taigi Skunde nurodytos aplinkybės dėl Bendrijos pirmininkės galimai netinkamai atliktų pareigų šio tyrimo metu nebuvo tiriamos ir vertinamos. Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami. Taigi, šio tyrimo metu buvo vertinamos tik 2016–2017 metų įvykių aplinkybės (Savivaldybės pareigūnų veiksmai (neveikimas) vykdant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę).

12. Apibendrinant pateiktas išvadas, konstatuota, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos, savivaldybės įstatymais joms priskirtas funkcijas vykdo ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. Taigi, Savivaldybė, vykdydama jai teisės aktais priskirtas funkcijas, tinkamai atliko Bendrijos valdymo organų veiklos kontrolę Priežiūros ir kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka, Pareiškėjui pateikė atsakymą; nustatyta, kad skundžiama  Bendrijos pirmininkė neišrinkta kitai kadencijai. Taigi, Pareiškėjo skundas atmestinas.

13. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad: 13.1. Bendrijos sprendimai (protokolai) gali būti pripažinti neteisėtais CK nustatyta tvarka teisme Pareiškėjo ir / arba kitų Namo patalpų savininkų iniciatyva („Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams“); buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas; 13.2. Savivaldybės pareigūnai galiojančiais teisės aktais yra įgalioti atlikti tik Bendrijos valdymo organų, t. y., valdybos ir pirmininko, veiklos priežiūrą ir kontrolę ir neatlieka Bendrijos narių susirinkimų sprendimų (protokolų) teisėtumo kontrolės; Bendrijos sprendimai gali būti nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka teisme. Galiojančiais teisės aktais Savivaldybė neįpareigojama, esant nesutarimams tarp Bendrijos valdymo organų ir butų savininkų, organizuoti komisijas. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ir (arba) kitų organų (narių) nesutarimams, ginčams spręsti bendrijoje renkamas ginčus nagrinėjantis asmuo arba ginčų nagrinėjimo komisija.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia, X skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės pareigūnų veiksmų atmesti.

 

Seimo kontrolierius                     Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1492
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį