Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763933

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikus atsakymo, dėl statybą leidžiančių dokumento išdavimo ir dėl ribotos galimybės susipažinti su dokumentais.

2. Pareiškėja skunde, be kita ko, nurodo: 2.1. „2016-04-11 buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos direktorę dėl Palangoje, sodų bendrijoje „[...]“, sklypų Nr. [...] savininkų saviveiklos, kartu toks pat prašymas buvo išsiųstas ir į Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių [...], kai neturint kaimyninių sklypų savininkų sutikimų, pažeidžiant mano ir kitų sklypų savininkų teises, neteisėtai buvo atlikti kasinėjimo darbai per servitutinį [...] taką, tokiu būdu įkasant buitinių nuotekų vamzdžius, vedančius nuo sklypų į Šventosios upę. Buvo prašyta imtis neatidėliotinų priemonių ir įpareigoti minėtų sklypų savininkus iškasti neteisėtai įkastus vamzdžius, atstatant savavališka veika padarytą žalą man ir kitų trečiųjų asmenų teisėms“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Iki šiol į mano 2016-04-11 prašymą Savivaldybės administracijos nebuvo sureaguota. Atsakymo į prašymą iki šiol negavau. Neteisėtai įkasti be leidimo vamzdžiai nebuvo iškasti [...]“; 2.3. „[...] Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui nustačius neteisėtą – savavališką statybą [...] ir jos statytojui įteikus privalomą nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2016-12-02, dėl neaiškių priežasčių Savivaldybės administracija [...] ėmėsi ginti įstatymus pažeidusius žemės sklypų, esančių adresu [...], savininkus ir 2016-08-22 galimai neteisėtai, be jokių atskirų patikrinimų vietoje, bei neinformavusi sodų bendrijos „[...]“ sodininkų, ties kurių žemės sklypais buvo atlikti neteisėti statybos darbai, išdavė rašytinį pritarimą Nr. RPSP-33-160822-0010“; 2.4. „Man 2016-11-21 paprašius paaiškinti, kokiu pagrindu buvo išduotas minėtas rašytinis pritarimas Nr. RPSP-33-160822-00103, 2016-12-08 gavau Savivaldybės administracijos atsakymą į 2016-11-21 prašymą, iš kurio matyti, kad: 1. Neteisėtas statinys buvo įteisintas paskubomis, be atitinkamų patikrinimų neteisėto statinio vietoje ir nesulaukus, kol bus pašalinti trečiųjų asmenų teises varžantys neteisėtos statybos padariniai. 2. [...] specialiai stengiamasi nutylėti, tai yra neįvardijant atsakingų pareigūnų, kurie priėmė galimai neteisėtus ir mano bei trečiųjų asmenų teises varžančius sprendimus, išduodant galimai neteisėtą 2016-08-22 pritarimą Nr. RPSP-33-160822-00103 [...]. 3. Atsakyme tariamai suteikiama teisė man susipažinti su mane liečiančiais oficialiais dokumentais, tariamai sudarant sąlygas susipažinti su prašomu Projektu bei statybą leidžiančiu dokumentu, tačiau dėl neaiškių priežasčių neteisėtai apribojant mano teises tinkamai susipažinti su minėtais dokumentais. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „atlikti tyrimą dėl galimo biurokratizmo ir piktnaudžiavimo bei: 1. įpareigoti Savivaldybės administraciją duoti atsakymą, kaip numatyta įstatymuose apie atliktus tyrimo veiksmus pagal 2016-04-11 prašymą ir suteikti teisę susipažinti su atlikto tyrimo procesiniais dokumentais pagal 2016-04-11 mano rašytą prašymą. 2. įpareigoti Savivaldybės administraciją atsakyti konkrečiai, kokie pareigūnai kokius sprendimus priėmė, kurių dėka buvo įteisintas savavališkas buitinių nuotekų nelegalus statinys [...]. 3. įpareigoti Savivaldybės administraciją nevaržyti mano teisių susipažinti su dokumentais, susijusiais su Palangos sodų bendrijos „[...]“ [...] 2015 rugsėjo spalio mėn. atlikta neteisėta savavališka buitinių nuotekų statyba, kurios padariniai varžo mano ir trečiųjų asmenų teises, tai yra esant būtinybei, sudaryti sąlygas pasidaryti ar padaryti už atitinkamą nustatytą mokestį visų procesinių dokumentų kopijas.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Pareiškėjos 2016-11-21 skunde, adresuotame Savivaldybės administracijos direktoriui, nurodyta (žr. šios pažymos 2.4 papunktį): „2016-04-11 buvo kreiptasi į Savivaldybės administracijos direktorę dėl Palangoje, sodų bendrijoje „[...]“, sklypų Nr. [...] savininkų saviveiklos, kai neturint kaimyninių sklypų savininkų sutikimų neteisėtai buvo atlikti kasinėjimo darbai per servitutinį [...] taką, tokiu būdu įkasant buitinių nuotekų vamzdžius, vedančius nuo sklypų į Šventosios upę. Buvo prašyta imtis neatidėliotinų priemonių ir įpareigoti minėtų sklypų savininkus iškasti neteisėtai įkastus vamzdžius [...]. Iki šiol į mano prašymą nebuvo sureaguota. Neteisėtai įkasti be leidimo vamzdžiai nebuvo iškasti [...]. [...] dėl neaiškių priežasčių Savivaldybės administracija, kurios buvo prašyta pagalbos padedant likviduoti minėtus padarinius, net neišlaukusi, kai bus pašalinti be leidimų, neteisėtai atliktos savavališkos statybos padariniai, ėmėsi ginti įstatymus pažeidusius žemės sklypų, esančių adresu [...], savininkus ir 2016-08-22 išdavė rašytinį pritarimą Nr. RPSP-33-160S22-00103. Prašau paaiškinti, kokiu pagrindu buvo išduotas minėtas rašytinis pritarimas Nr. RPSP-33-160822-00103. Taip pat prašau leisti man susipažinti su visais dokumentais atlikto tyrimo pagal 2016-04-11 mano rašytą prašymą ir esant būtinybei sudaryti sąlygas pasidaryti dokumentų, susijusių su minėta savavališka statyba, kopijas.  Taip pat prašau leisti susipažinti su 2016-08-22 rašytiniu pritarimu Nr. RPSP-33-160822-00103 bei pačiu projektu, pagal kurį buvo išduotas minėtas dokumentas, ir esant būtinybei sudaryti sąlygas pasidaryti dokumentų kopijas. [...].“

5. Savivaldybės administracijos 2016-12-08 atsakyme Nr. 18.61-D3-R-2074r-4551 į 2016-11-21 prašymą nurodyta: „[...] informuojame kad savavališkos statybos įteisinimo [...] statybos valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kurios viena iš funkcijų yra savavališkos statybos prevencija ir padarinių šalinimas. [...] Asmuo, kuriam dėl statinio statybos surašytas savavališkos statybos aktas ir pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti SLD [statybą leidžiantis dokumentas]. SLD gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokia statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Vadovaudamasis šia nuostata, 2016 m. gegužės 13 d. A ir B įgaliotas asmuo C (projekto vadovas), pasinaudodamas informacine sistema „Infostatyba“, pateikė prašymą išduoti rašytinį pritarimą buitinių nuotekų tinklų, [...], statybai. Pakartotinis prašymas pateiktas 2016 m. rugpjūčio 18 d. (toliau – Prašymas). Kartu su Prašymu pateikė ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus sutikimą tiesti buitinių nuotekų tinklus pagal pateiktą „Buitinių nuotekų tinklų, [...], statybos projektas“ (toliau – Projektas) planą Nr. 15/11-TP-VN-1, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Gavus iš Projektą privalėjusių patikrinti subjektų teigiamas išvadas, Prašymas buvo patenkintas bei išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui 2016-08-22 Nr. RPSP-33-160822-00103. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Asmens duomenų apsaugos įstatymu, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais ir tuo, kad papildomas Projekto popierinis variantas nebuvo pateiktas, nes Prašymas, Projektas ir kiti dokumentai buvo pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, bei pasirašyti (patvirtinti) privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais, gali tik sudaryti Jums sąlygas susipažinti su prašomu Projektu bei statybą leidžiančiu dokumentu Administracijos patalpose, užtikrinant, kad jie jokia forma ir jokiais būdais nebus atgaminami (kopijuojami) ar kitaip platinami. [...].“

6. Siekdamas išsiaiškinti skunde nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir asociaciją LATGA, prašydamas pateikti visą informaciją, paaiškinimus dėl skunde nurodytų aplinkybių, reikalingus Pareiškėjos skundo nagrinėjimui ir Savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam vertinimui.

7. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją ir paaiškinimus, pagrįstus dokumentų kopijomis. 7.1. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokių veiksmų (išvardinti veiksmus) buvo imtasi gavus Pareiškėjos 2016-04-11 kreipimąsi; jeigu nebuvo imtasi, nurodyti, dėl kokių priežasčių; ar Pareiškėjai buvo pateiktas atsakymas į šį kreipimąsi (tuomet Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo kopiją), atsakyta: „2015-10-14 Savivaldybės administracija gavo X skundą, dėl žemės kasimo darbų SB ,,[...]“. 2015-11-13 Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus sanitarijos inspektorė ir UAB „D“ darbuotojai atliko tarnybinį patikrinimą SB „[...]“ [...]. Patikrinimo metu nustatyta, kad [...], buvo vykdomi žemės kasimo darbai neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo. 2015-11-16 A [...] už pažeidimą, numatytą LR ATPK [Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų kodeksas] 160 str., buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas Nr. SAVAD-25AN-43466180-15 ir paskirta bauda. Pareiškėja [...] apie tyrimo metu nustatytą pažeidimą ir atliktus veiksmus buvo informuota 2015-11-18 raštu Nr. (4.23)-D3-4672 (rašto kopija pridedama). Savivaldybės administracija 2016-04-11 gavo pakartotinį Pareiškėjos [...] prašymą dėl kasinėjimo darbų SB „[...]“. Kadangi Savivaldybės administracija savo kompetencijos ribose klausimą dėl „nelegalaus kasinėjimo SB „[...]“ išsprendė, 2016-04-25 raštu Nr. (4.23)-D3-1129 persiuntė X pakartotinį 2016-04-11 prašymą Klaipėdos teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjai Lilijai Misiulienei nagrinėti pagal kompetenciją. Siekiant mažinti administracinę naštą, apie šio rašto persiuntimą žodžiu buvo informuotas X atstovas E, gyv. [...].“ 7.2. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokių veiksmų (išvardinti veiksmus) buvo imtasi gavus Pareiškėjos 2016-04-11 kreipimąsi; jeigu nebuvo imtasi, nurodyti, dėl kokių priežasčių; ar Pareiškėjai buvo pateiktas atsakymas į šį kreipimąsi (tuomet Seimo kontrolieriui pateikti atsakymo kopiją), atsakyta: „Į Pareiškėjos 2016-11-21 prašymą buvo atsakyta 2016-12-08 raštu Nr. (8.6)-D3-R-2074r-4551.“ 7.3. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar Pareiškėjai buvo suteikta teisė „susipažinti su atlikto tyrimo procesiniais dokumentais pagal 2016-04-11 [...] rašytą prašymą“, atsakyta: „X 2016-12-08 raštu Nr. (8.6)-D3-R-2074r-4551 buvo informuota apie galimybę susipažinti Savivaldybės administracijos patalpose su atlikto tyrimo procesiniais dokumentais pagal 2016-04-11 rašytą prašymą.“ 7.4. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, „kokie pareigūnai kokius sprendimus priėmė, kurių dėka buvo įteisintas savavališkas buitinių nuotekų nelegalus statinys“, atsakyta: „2016 m. gegužės 13 d. A ir B įgaliotas asmuo C (projekto vadovas), pasinaudodamas informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), pateikė prašymą išduoti rašytinį pritarimą buitinių nuotekų tinklų, [...], statybai (toliau – Projektas). Prašymas, patikrinus, ar pateikti visi privalomi dokumentai, buvo priimtas bei išsiųstos paraiškos patikrinti Projektą į UAB „D“ (tikrintojas – direktorius G), Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių (tikrintojas – vedėjo pavaduotojas Vidmantas Danta), Savivaldybės administracijos Statybos skyrių (tikrintojas – vyresnysis specialistas Edmundas Kivyta). E. Kivytai pateikus pastabas, pirminis prašymas nebuvo patenkintas. 2016 m. rugpjūčio 18 d. per IS „Infostatyba“ buvo pateiktas pakartotinis prašymas (toliau – Prašymas). Jis buvo priimtas bei išsiųsta paraiška patikrinti Projektą (tikrintojas – Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Giedrius Ramonas). Gavus teigiamą išvadą Prašymas buvo patenkintas bei išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui 2016-08-22 Nr. RPSP-33-160822-00103.“ 7.5. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokiomis konkrečiomis teisės aktų nuostatomis (nurodyti straipsnius, punktus ir pan.) Savivaldybės administracija vadovaujasi teigdama:  „asmuo, kuriam dėl statinio statybos surašytas savavališkos statybos aktas ir pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti SLD“ (žr. šios pažymos 5 punktą), atsakyta: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 1 priedo nuostatomis, asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – Įmoka), gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nemokama Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą gaunant statybą leidžiantį dokumentą mokama tik tais atvejais, kai surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius.“ 7.6. Į Seimo kontrolieriaus prašymą motyvuotai (grindžiant teisės aktų nuostatomis) paaiškinti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjai su prašomais dokumentais leidžiama susipažinti tik „Administracijos patalpose, užtikrinant, kad jie jokia forma ir jokiais būdais nebus atgaminami (kopijuojami) ar kitaip platinami“, o ne leidžiama pasidaryti šių dokumentų kopijų, kaip to prašo Pareiškėja, atsakyta: „Prašymai (pirminis, pakartotinis) išduoti rašytinį pritarimą buitinių nuotekų tinklų, [...], statybai, projektas ir kiti dokumentai Savivaldybės administracijai [...] buvo pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, bei pasirašyti (patvirtinti) privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais. Projekto popierinis variantas [Savivaldybės] administracijai nebuvo pateiktas. Kadangi Projektas ir kiti dokumentai saugomi tik kompiuterinėje laikmenoje, [Savivaldybės] administracijos darbuotojas, norėdamas supažindinti suinteresuotus asmenis su turimais dokumentais, turi prisijungti prie informacinės sistemos IS „Infostatyba“, o tai jis gali padaryti tik savo darbo vietoje. Vadovaujantis tuo, kad Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka (Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 50 punktas), ir tuo, kad bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnio 2 dalis), [Savivaldybės] administracijoje kompiuterinėje laikmenoje saugomi dokumentai jokia forma ir jokiais būdais neplatinami, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio 4 dalies nuostatomis, pateikiamas teismo išduotas liudijimas minėtiems dokumentams gauti arba nurodytų dokumentų pareikalauja teismas.“ 7.7. Į Seimo kontrolieriaus prašymą: kadangi dėl galimybės Pareiškėjai susipažinti su prašomais dokumentais (Projektu ir statybą leidžiančiu dokumentu) Savivaldybės administracija vadovaujasi Asmens duomenų apsaugos įstatymu, nurodyti, kokius asmens duomenis saugo Savivaldybės administracija, neleisdama Pareiškėjai darytis prašomų dokumentų kopijų,  atsakyta: „Pildant prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti, kad užregistruoti juos IS „Infostatyba“ yra nurodomi prašymo pateikėjo, statytojo, projektų vadovų, projektų dalių vadovų asmens duomenys: asmens kodai, informacija apie deklaruotas gyvenamąsias vietas, elektroniniai paštai, mobiliųjų telefonų numeriai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 ir 4 dalies nuostatomis asmens kodą naudoti galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą, asmens kodą draudžiama skelbti viešai.“ 7.8. Į Seimo kontrolieriaus prašymą: kadangi dėl galimybės Pareiškėjai susipažinti su prašomais dokumentais (Projektu ir statybą leidžiančiu dokumentu) Savivaldybės administracija vadovaujasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, nurodyti, kokias autorių teises saugo Savivaldybės administracija, neleisdama Pareiškėjai darytis prašomų dokumentų kopijų, atsakyta: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatomis autorių teisių objektais yra laikomi ir architektūros kūriniai, t. y., pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai. Autorių teisės į architektūros kūrinius, kaip ir į kitus meno, literatūros ar mokslo kūrinius yra išimtinio pobūdžio. Išimtinis teisių pobūdis, numatytas šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, reiškia, kad tik autorius, jo teisių perėmėjas ar jų tinkamai įgalioti atstovai gali leisti arba uždrausti naudoti kūrinį. Šiuo atveju Savivaldybės administracija [...] nėra šių teisių perėmėja, todėl gali tik sudaryti sąlygas susipažinti su prašomais techniniais projektais bei statybą leidžiančiais dokumentais [Savivaldybės] administracijos patalpose, užtikrinant, kad jie jokia forma ir jokiais būdais nebus atgaminami (kopijuojami) ar kitaip platinami. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu.“

8. Asociacija LATGA Seimo kontrolieriui į jo prašymą, atsižvelgiant į tai, kad pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas autorių teisių objektais laikomi originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas, pateikti motyvuotą nuomonę, ar „Buitinių nuotekų tinklų, [...], statybos projektas“ (žr. šios pažymos 5 punktą) gali būti laikomas autorių teisių objektu, pateikė šią informaciją: „LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 str. 2 d. 9 p. numato, kad architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai) yra laikomi autorių teisių objektu. Atsižvelgiant į LATGA kompetenciją ir į administruojamų teisių sritis, LATGA negali pateikti išvados ir vertinimo, ar Seimo kontrolieriaus 2017 m. vasario 9 d. rašte nurodomas buitinių nuotekų tinklų statybos projektas gali būti laikomas autorių teisių objektu.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

9. Seimo kontrolierių įstatymo: 3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas „Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...]“; 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...]“; 17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas. [...].“

10. Viešojo administravimo įstatymo (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 14 straipsnis. Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas „3. Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams: [...] 2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; [...]“; 19 straipsnis. Administracinė procedūra ir jos dalyviai „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...]“; 21 straipsnis. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą „1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens skundas; [...]“; 31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys“; 34 straipsnis. Administracinės procedūros sprendimo priėmimas „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. [...].“

11. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...]“; „34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“; „35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“; „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 47.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

12. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos „1. Dokumentas – bet kokia valstybės, savivaldybių institucijos ar įstaigos sukurta ar gauta teiktina informacija ar jos dalis, išreikšta rašytine, įskaitant elektroninę, grafine, garsine ir (ar) vaizdine forma. 2. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį. [...] 4. Informacijos teikimas – informacijos atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant ją prieinamą pareiškėjams, užtikrinant jiems teisę laisvai susipažinti su dokumentais ir (ar) panaudoti komerciniams arba nekomerciniams tikslams. [...] 6. Pareiškėjas – Lietuvos Respublikos pilietis, valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis, užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, ar šių asmenų grupė, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, įregistruotos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, ar jų atstovybės ir filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje. [...] 8. Prašymas – pareiškėjo kreipimasis į valstybės ar savivaldybių instituciją ar įstaigą, pateiktas žodžiu ar raštu, įskaitant elektroninę formą, šio įstatymo nustatyta tvarka. 9. Privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija. [...]“; 3 straipsnis. Įstaigų pareiga teikti informaciją „1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. [...]“; 12 straipsnis. Prašymo pateikimas „1. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto svetainėje. [...]“; 17 straipsnis. Informacijos pateikimo forma ir būdas „1. Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašą, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo forma, įstaiga ją pateikia tokia pačia forma kaip gauto prašymo.“

13. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas: 4 straipsnis. Autorių teisių objektai „1. Autorių teisių objektai – originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas.“

14. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros įstatai: „1. Asociacija LATGA, toliau vadinama Asociacija, – tai ne pelno siekianti autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacija, turinti juridinio asmens statusą, kurios pagrindinis tikslas – kolektyviai administruoti autorių turtines teises bei atstovauti ir ginti Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus“; „5. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų, Autorių teisių ir gretutinių teisių bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.“

Tyrimo išvados

15. Pareiškėja skundžiasi Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nepateikus atsakymo, taip pat dėl statybą leidžiančių dokumento išdavimo bei ribotos galimybės susipažinti su dokumentais. Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šioje pažymoje, ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išvadas dėl skundo pateikia šiomis dalimis: 1) dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo; 2) dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo; 3) dėl teisės gauti informaciją pažeidimo.

Dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo

16. Pareiškėja skunde nurodo, kad į jos 2016-04-11 skundą Savivaldybės administracija nepateikė atsakymo – „iki šiol į mano 2016-04-11 prašymą Savivaldybės administracijos nebuvo sureaguota. Atsakymo į prašymą iki šiol negavau“ (žr. šios pažymos 2.2. papunktį). Taip pat apie negautą atsakymą į jos 2016-04-11 skundą Pareiškėja primena ir pačiai Savivaldybės administracijai 2016-11-21 skunde – „iki šiol į mano prašymą nebuvo sureaguota“ (žr. šios pažymos 4 punktą). Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui paaiškino, kad, gavusi Pareiškėjos 2016-04-11 skundą dėl kasinėjimo darbų SB „[...]“, jį 2016-04-25 raštu Nr. (4.23)-D3-1129 persiuntė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tuomečiam Klaipėdos teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyriui nagrinėti pagal kompetenciją (žr. šios pažymos 7.1 papunktį), o, „siekiant mažinti administracinę naštą, apie šio rašto persiuntimą žodžiu buvo informuotas X atstovas E“. Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta: „jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui.“ Šiuo atveju Savivaldybės administracija apie rašto persiuntimą žodžiu informavo Pareiškėjos atstovą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta duomenų apie įgaliojimą teikti informaciją Pareiškėjos nurodytam asmeniui, be to, nėra aišku, ar tariamai įgaliotas asmuo buvo informuotas per 5 darbo dienas. Be to, informacija apie rašto persiuntimą buvo pateikta žodžiu, o ne raštu. Kadangi Pareiškėja tiek skunde Seimo kontrolieriui, tiek skunde Savivaldybės administracijai nurodo, kad atsakymo negavo, informavimas apie persiųstą kitai institucijai nagrinėti pagal kompetenciją skundą buvo netinkamas. Pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias administracinę procedūrą:  tuo atveju, jeigu institucija gauna asmens skundą dėl tos institucijos pareigūnų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais padarytą asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, turi būti atliekama administracinė procedūra, priimant administracinės procedūros sprendimą. Pareiškėja 2016-11-21 skunde nurodė, kad negavo atsakymo į savo 2016-04-11 skundą, taigi ji skundė Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus, todėl turėjo būti pradėta administracinė procedūra, tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, administracinė procedūra pradėta nebuvo, taigi nebuvo laikytasi teisės aktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą buvo pažeista, todėl ši skundo dalis pripažintina pagrįsta.

Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo

17. Pareiškėja piktinasi, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai, „Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui nustačius neteisėtą – savavališką statybą [...] ir jos statytojui įteikus privalomą nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2016-12-02, dėl neaiškių priežasčių Savivaldybės administracija [...] ėmėsi ginti įstatymus pažeidusius žemės sklypų, esančių adresu [...], savininkus ir 2016-08-22 galimai neteisėtai, be jokių atskirų patikrinimų vietoje, bei neinformavusi sodų bendrijos „[...]“ sodininkų, ties kurių žemės sklypais buvo atlikti neteisėti statybos darbai, išdavė rašytinį pritarimą Nr. RPSP-33-160822-0010.“ Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjai raštu yra paaiškinusi, dėl kokių priežasčių buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas (žr. šios pažymos 5 punktą). 2016-12-08 rašte, be kita ko, nurodyta, kad „asmuo, kuriam dėl statinio statybos surašytas savavališkos statybos aktas ir pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti SLD. SLD gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokia statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.“ Be to, pabrėžta, kad „kartu su Prašymu pateikė ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus sutikimą tiesti buitinių nuotekų tinklus pagal pateiktą „Buitinių nuotekų tinklų, [...], statybos projektas“ [...] planą Nr. 15/11-TP-VN-1, valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai“, taip pat buvo gautos teigiamos išvados iš viešojo administravimo subjektų, turėjusių patikrinti Projektą. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad nors Pareiškėjai buvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau nebuvo nurodyti teisės aktai, kuriais vadovautasi. Taigi Pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą vėl buvo pažeista. Teisės aktus, kuriais vadovaujantis buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, Savivaldybės administracija nurodė teikdama informaciją Seimo kontrolieriui: „vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 1 priedo nuostatomis, asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą (toliau – Įmoka), gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą nemokama Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto statybą leidžiančio dokumento gavimo atveju. Įmoka už savavališkos statybos įteisinimą gaunant statybą leidžiantį dokumentą mokama tik tais atvejais, kai surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius“ (žr. šios pažymos 7.5 papunktį). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ši Pareiškėjos skundo dalis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl teisės gauti informaciją pažeidimo

18. Pareiškėja piktinasi, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai varžo jos teisę „susipažinti su dokumentais, susijusiais su Palangos sodų bendrijos „[...]“ [...] take 2015 rugsėjo spalio mėn. atlikta neteisėta savavališka buitinių nuotekų statyba, kurios padariniai varžo mano ir trečiųjų asmenų teises, tai yra esant būtinybei, sudaryti sąlygas pasidaryti ar padaryti už atitinkamą nustatytą mokestį visų procesinių dokumentų kopijas.“ Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nurodyta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją; atsisakyti ją suteikti galima tik šio įstatymo nustatyta tvarka. Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašą, prieigą prie informacijos rinkmenos. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjai buvo leista susipažinti su prašomais dokumentais; to neneigia ir pati Pareiškėja, skunde nurodydama, kad jai suteikiama teisė susipažinti su oficialiais dokumentais, tačiau, jos manymu, tai nebūtų tinkamai įgyvendinta teisė, kadangi ji negali gauti kopijų (žr. šios pažymos 2.4 papunktį). Atsakydama, dėl kokių priežasčių Pareiškėja negalinti pasidaryti kopijų, Savivaldybės administracija tiek Pareiškėjai, tiek Seimo kontrolieriui paaiškino, kad „Projekto popierinis variantas nebuvo pateiktas, nes Prašymas, Projektas ir kiti dokumentai buvo pateikti nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“, t. y., „Projektas ir kiti dokumentai saugomi tik kompiuterinėje laikmenoje“, o „Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.“  Be to, kaip nurodo Savivaldybės administracija, „autorių teisių objektais yra laikomi ir architektūros kūriniai, t. y., pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai. Autorių teisės į architektūros kūrinius, kaip ir į kitus meno, literatūros ar mokslo kūrinius, yra išimtinio pobūdžio“, „tik autorius, jo teisių perėmėjas ar jų tinkamai įgalioti atstovai gali leisti arba uždrausti naudoti kūrinį.“ Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijos pareigūnų nuomone, šiuo atveju Savivaldybės administracija, nebūdama autorių teisių perėmėja, „gali tik sudaryti sąlygas susipažinti su prašomais techniniais projektais bei statybą leidžiančiais dokumentais [Savivaldybės] administracijos patalpose, užtikrinant, kad jie jokia forma ir jokiais būdais nebus atgaminami (kopijuojami) ar kitaip platinami“ (žr. šios pažymos 5 punktą ir 7.6–7.8 papunkčius). Pažymėtina, jog Seimo kontrolieriaus prašymu (žr. šios pažymos 8 punktą) asociacija LATGA taip pat nurodė, kad Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 str. 2 d. 9 p. numatyta, jog architektūros kūriniai (pastatų ir kitų statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai) yra laikomi autorių teisių objektu, tačiau pabrėžė, kad „negali pateikti išvados ir vertinimo, ar Seimo kontrolieriaus 2017 m. vasario 9 d. rašte nurodomas buitinių nuotekų tinklų statybos projektas gali būti laikomas autorių teisių objektu.“ Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad šiuo atveju nebūtų  galima teigti, jog Savivaldybės administracijos pareigūnai apskritai neleido Pareiškėjai susipažinti su jos prašoma informacija, nes tokia teisė Pareiškėjai suteikta. Tai, jog Pareiškėja nesutinka su Savivaldybės administracijos pareigūnų sprendimu neleisti kopijuoti prašomų dokumentų, iš esmės yra ginčas, kuris turėtų būti sprendžiamas įstatymo nustatyta tvarka – teisme. Seimo kontrolierius tiria skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje, tad neturi įgaliojimų tirti ir vertinti Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes tokiu aspektu, kuris reikalauja tam tikros srities specialiųjų žinių, t. y., neturi įgaliojimų įvertinti, ar buitinių nuotekų tinklų statybos projektas gali būti laikomas autorių teisių objektu ir ar jis gali būti atgaminamas (kopijuojamas) ir platinamas. Pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir 4 dalį, skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu tyrimo metu paaiškėja, jog skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, todėl šios Pareiškėjos skundo dalies tyrimas nutrauktinas, nes skunde nurodytas aplinkybes dėl siekiant gauti informaciją kilusio ginčo tikslinga spręsti teismine tvarka.  

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti pagrįsta.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo atmesti.

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalies dėl teisės gauti informaciją pažeidimo tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į šios pažymos 16 ir 17  punktuose išdėstytas pastabas bei užtikrinti, kad tokie pažeidimai ateityje nesikartotų ir, laikantis teisės aktų reikalavimų, asmenims būtų tinkamai pranešama apie skundų persiuntimą kitam viešojo administravimo subjektui nagrinėti pagal kompetenciją; priimami sprendimai būtų grindžiami teisės aktų nuostatomis; gavus asmens skundą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais padarytą asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, visais atvejais būtų atliekama administracinė procedūra, priimant administracinės procedūros sprendimą.

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

 

Seimo kontrolierius                            Raimondas Šukys 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/2-1667
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį