Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763935

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių PN-AK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo perkėlimu į kitą pataisos įstaigą (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad Pravieniškių PN-AK Kriminalinės žvalgybos skyrius 2017 m. balandžio 13 d. paruošė išvadą Nr. 35(2)24 dėl Pareiškėjo perkėlimo į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) „ūkio būrį“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta), tačiau Lukiškių TI-K atsiuntė raštą Nr. 9-5192, kur nurodyta informacija neatitinka tikrovės (apie konfliktus, blogą darbą ir kt.) ir nesutiko su Pareiškėjo perkėlimu į Lukiškių TI-K „ūkio būrį“.

3.   Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti pareigūnų veiksmus.

 TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsnių nuostatomis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-06-12 paklausimais Nr. 4D-2017/1-810/3D-1715 ir 4D-2017/1-810/3D-17164 kreipėsi į Lukiškių TI-K ir Pravieniškių PN-AK pareigūnus prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

5. Lukiškių TI-K administracija 2017-07-05 raštu Nr. 9-7637 Seimo kontrolierių informavo, kad: 5.1. „2012-10-04 nuteistasis X buvo paliktas Lukiškių TI-K ūkio darbams atlikti. X atlikdamas laisvės atėmimo bausmę save užrekomendavo neigiamai, buvo 6 kartus baustas, turėjo 5 galiojančias nuobaudas, vengdavo sunkesnio darbo, konfliktavo su kitais nuteistaisiais, paliktais Lukiškių TI-K ūkio darbams atlikti. Lukiškių TI-K administracija, atsižvelgdama į nuteistąjį X charakterizuojančią medžiagą bei į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 69 str. 2 d. nuostatomis, nuteistiesiems, perkeltiems iš pataisos namų į kalėjimą tęsti bausmės atlikimą, Lukiškių TI-K nėra galimybės suteikti laikymo sąlygų, atitinkančių pataisos namų laikymo sąlygoms, dėl to Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2017-04-13 išvada Nr. 35(2)-24 nebuvo tenkinta“; 5.2. „2013-12-13 tarnybinio tyrimo metu (Tarnybinio tyrimo dėl kratos metu ūkio aptarnavimo būrio bendrabutyje rastų nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų išvada Nr. 26-240) nustatyta, kad X pažeidė Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 110 str. 2 d. 8 p., ir, vadovaujantis Nuteistųjų palikimo Lukiškių TI-K atlikti ūkio darbus ir pašalinimo iš ūkio būrio tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-97, 15.3 punktu (dėl nuteistojo padarytų režimo ir kitų teisės pažeidimų, kai jis turi dvi ar daugiau galiojančių nuobaudų), bei įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes [...], nuteistasis X buvo pašalintas iš nuteistųjų, paliktų Lukiškių TI-K atlikti ūkio darbus, sąrašo ir 2013-12-19 perkeltas į pataisos namus tolimesnei laisvės atėmimo bausmei atlikti.“

6. Pravieniškių PN-AK pareigūnai 2017-07-14 raštu Nr. S-15768 Seimo kontrolierių informavo: 6.1. „Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Kriminalinės žvalgybos skyriuje duomenų, kad nuteistojo X sveikatai ar gyvybei grėstų pavojus, gauta nebuvo.“ 6.2. „Įstaigoje buvo gautas X 2017-03-20 prašymas Nr. 2G-1279, adresuotas Kalėjimų departamentui. Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes, Įstaigos Kriminalinės žvalgybos skyriuje 2017-04-13 buvo paruošta tyrimo išvada dėl X perkėlimo į Lukiškių TI-K Nr. 35(2)-24. [...] Dėl nuteistojo X perkėlimo paruošta tyrimo išvada 2017-04-13 raštu Nr. S-8346 buvo išsiųsta į Lukiškių TI-K.“ 6.3. „Šiuo metu nuteistasis X gyvena jam paskirtame būryje ir įstaigos Kriminalinės žvalgybos skyriuje duomenų, kad nuteistasis negali atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės jam paskirtame būryje ar jam būtų grasinama fiziniu susidorojimu, nėra. [...] Pažymėtina, kad Įstaigoje faktinių duomenų, kad nuteistajam X būtų grasinama susidorojimu, jo atžvilgiu naudojamas psichologinis ar fizinis smurtas, nėra. Taip pat Įstaigoje nėra gautas X prašymas (pareiškimas, skundas, paaiškinimas), kuriame pastarasis būtų įvardinęs konkrečius asmenis (asmenį), kurie galimai jam grasina.“

7. Seimo kontrolierius 2017-12-05 gavo Pravieniškių PN-AK administracijos 2017-12-05 raštą Nr. S-27876, kur pateikiama Pareiškėjo 2017-12-01 paaiškinimo, adresuoto įstaigos direktoriui, kopija. Pareiškėjas nurodo, kad dirba Pravieniškių PN [...], su visais sutaria, grėsmės jo gyvybei ar sveikatai nėra.  Pravieniškių PN-AK šiame rašte taip pat nurodo, kad 2017-06-21 buvo gautas Pareiškėjo prašymas perkelti jį į Kauno tardymo izoliatorių, tačiau nebuvo nustatyta, jog nuteistajam būtų daromas psichologinis spaudimas ar grėstų pavojus jo gyvybei, todėl prašymas buvo atmestas.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama BVK): 12 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų pareigos – „2. Nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus [...]“; 69 straipsnis. Nuteistųjų perkėlimas į kitas pataisos įstaigas – „1. Nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame Kodekse nustatytais atvejais. [...]“; 183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

9. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo: 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

10.  Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo: 22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: [...] 3) nutraukti skundo tyrimą. [...] 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

11. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo, patvirtinto 2015-08-31 Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-321 (toliau vadinama ir – Aprašas): 3 punktas – „Nuteistuosius iš vienos pataisos įstaigos į kitą leidžiama perkelti šiais pagrindais: [...] 3.2. dėl kitų išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje šia tvarka: 3.2.1. Kai yra išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje, perkeliančioji įstaiga pateikia Kalėjimų departamentui motyvuotą išvadą, kuri turi būti suderinta su priimančiąja įstaiga. 3.2.2. Išvadą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas. 3.2.3. Patvirtintos išvados pagrindu išduodama paskyra perkelti nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą. [...].“

Tyrimo išvados

12. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad visuose pataisos namuose, įskaitant ir Pravieniškių PN-AK, kur dabar atlieka laisvės atėmimo bausmę, jam gresia pavojus, nes yra bendradarbiavęs su pareigūnais ir teikęs parodymus prieš tam tikrus asmenis, todėl nori būti perkeltas į Lukiškių TI-K.

13. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydamas perkelti jį į Lukiškių TI-K „ūkio būrį“ dėl grėsmės jo sveikatai ir gyvybei. Pareiškėjas perkėlimo į Lukiškių TI-K priežastis nurodė savo prašyme. Kalėjimų departamentas persiuntė Pareiškėjo prašymą nagrinėti Pravieniškių PN-AK administracijai. Pravieniškių PN-AK administracija išnagrinėjo Pareiškėjo prašymą ir, kaip numatyta Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos apraše (11 šios pažymos punktas), 2017-04-13 parengė motyvuotą išvadą, nurodydama, jog „įstaigos Kriminalinės žvalgybos skyrius turi duomenų, kad nuteistajam [...] toliau atlikinėjant bausmę įstaigoje gali kilti konfliktinių situacijų su kitais nuteistaisiais“, todėl siūlė Pareiškėją perkelti į Lukiškių TI-K.

14. Lukiškių TI-K administracija nesutiko su Pareiškėjo perkėlimu, nes nuteistasis  anksčiau jau buvo įdarbintas šioje įstaigoje, tačiau dėl drausmės pažeidimų ir blogo elgesio buvo pašalintas iš nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus, būrio ir perkeltas į pataisos namus. Pareiškėjas apie priimtą Lukiškių TI-K sprendimą buvo informuotas Pravieniškių PN-AK 2017-04-11 raštu Nr. 7-990, nurodant sprendimo apskundimo tvarką.

15. BVK 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad nuteistasis, kuriam paskirtas laisvės atėmimas, visą bausmę turi atlikti vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą tęsti bausmės atlikimo leidžiama dėl nuteistojo ligos, kitų išimtinių aplinkybių, dėl kurių toliau laikyti nuteistąjį toje pačioje pataisos įstaigoje negalima, arba kitais šiame kodekse nustatytais atvejais. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarka yra reglamentuota Apraše. Šio Aprašo 3.2 papunktyje nustatyta, kad dėl išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti pataisos įstaigoje, jis perkeliamas šia tvarka: perkeliančioji įstaiga pateikia Kalėjimų departamentui motyvuotą išvadą, kuri turi būti suderinta su priimančiąja įstaiga (3.2.1 papunktis); išvadą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas (3.2.2 papunktis); patvirtintos išvados pagrindu išduodama paskyra perkelti nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą (3.2.3 papunktis).

16. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK parengė išvadą dėl Pareiškėjo perkėlimo, išsiuntė ją derinti į Lukiškių TI-K, tačiau, Lukiškių TI-K nesutikus priimti nuteistojo, Pravieniškių PN-AK neturėjo pagrindo kreiptis į Kalėjimų departamentą dėl Pareiškėjo perkėlimo. Apie priimtus sprendimus Pareiškėjas buvo informuotas raštu. Pažymėtina ir tai, kad Pravieniškių PN-AK administracija 2017-07-14 rašte Seimo kontrolieriui, o vėliau ir pats nuteistasis 2017-12-01 paaiškinime patvirtino, jog įstaigoje pavojaus jo gyvybei arba sveikatai nėra, nuteistasis dirba ir niekam pretenzijų neturi, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (šios pažymos 10 punktas) skundo tyrimas nutraukiamas.

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo tyrimą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su perkėlimu į kitą pataisos įstaigą, nutraukti.

 

Seimo kontrolierius                   Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-810
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį