Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KYBARTŲ PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 17 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su Pareiškėjo materialiniu buitiniu aprūpinimu, kreipimųsi registravimu ir nagrinėjimu, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo neužtikrinimu (toliau vadinama – Skundas).

 2.   Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:  2.1. Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkė atsisako Pareiškėją gydyti; dėl to, kad jam nesuteikiama medicininė pagalba, yra priverstas badauti, tačiau į Pareiškėjo badavimą niekas nereaguoja;  2.2. Pareiškėjas nuo 2017 m. gegužės 20 d. atlieka nuobaudas (iki 15 parų) kamerų tipo patalpose (KTP), kameroje Nr. [...], kurioje neveikia radijo taškas. Į Pareiškėjo skundus dėl radijo taško niekas nereaguoja;  2.3. pagal vidaus tvarkos taisyklėse nustatytus priėmimo asmeniniais klausimais tvarkaraščius, administracijos pareigūnai nepriiminėja, į skundus nereaguoja, teikiamų skundų neregistruoja;  2.4. į Pareiškėjo prašymus pakeisti čiužinį taip pat niekas nereaguoja, dėl to miega ant suplyšusio čiužinio; jam nėra išduodamos teisės aktuose numatytos higienos priemonės, kurios turėtų būti išduodamos kiekvieną mėnesį.   3.   Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde išdėstytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 18 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1016/3D-2192 kreipėsi į Kybartų pataisos namų (toliau vadinama – Kybartų PN) direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugpjūčio 10 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugpjūčio 9 d. Kybartų PN raštą Nr. 1/2-5000, kuriame nurodoma: 4.1. „Pareiškėjui X buvo suteiktos sveikatos priežiūros  paslaugos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). Pagal Seimo kontrolieriui pateiktą Pareiškėjo medicininės kortelės kopiją nustatyta, kad Pareiškėjas nuo 2017-01-01 iki 2017-07-12 gydytojų buvo konsultuotas daugiau nei 20 kartų. Papildomai buvo gydomas gydytojo odontologo. 4.2. „Pareiškėjas X 2017-03-07 pranešė, kad skelbia bado akciją, kurios atsisakė, 2017 07 12 nuteistasis X pareiškė, kad skelbia bado akciją, tačiau vakarinio nuteistųjų maitinimo metu jis paėmė jam skirtą maisto davinį.“ 4.3. „Pareiškėjui buvo skirtos 6 (šešios) drausminės nuobaudos perkelti į kamerų tipo patalpas.“ 4.4. „Kybartų pataisos namai pradėti eksploatuoti 2006 m. laikantis tuo metu galiojusių Lietuvos higienos normos HM 76:1999 reikalavimų, po to, kai juos priėmė Valstybinė komisija. Visos inžinerinės sistemos: ventiliacija, kanalizacija, vandentiekis, apšvietimas ir kitos, atitiko galiojusias Lietuvos higienos normas. Šiuo metu Lietuvos higienos norma HN 134:2015 nereglamentuoja natūralaus apšvietimo intensyvumo. Dirbtinis apšvietimas visose kamerose yra ne mažesnis nei 200 lx, kas atitinka HN 134:2015 reikalavimams.“ 4.5. „Kybartų pataisos namuose yra patvirtintas įstaigos vadovo nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais grafikas [...].  Pareiškėjas minėtu laikotarpiu buvo priimtas asmeniniais klausimais.“ Seimo kontrolieriui pateiktame Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais žurnale užfiksuota, kad 2017-05-24 Pareiškėjas bendravo su administracijos atstovu dėl radijo taško pajungimo, dietinio maitinimo, pareigūnų veiksmų. Asmeniniais klausimas Pareiškėjas taip pat buvo priimtas ir konsultuotas 2017-05-30 ir 2017-07-25. 4.6. „Pareiškėjas kreipėsi dėl čiužinio bei kreipėsi dėl higienos priemonių. Per minėtą laikotarpį čiužinys yra pakeistas 4 (keturis) kartus, priklausančios higienos priemonės buvo išduotos [...].“ Pagal Seimo kontrolieriui pateiktą dokumentinę medžiagą nustatyta, kad higienos reikmenis Pareiškėjas gavo 2017 metų sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio ir liepos mėnesiais, tai yra kiekvieną mėnesį.

                    Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

5. Bausmių vykdymo kodekso: 11 straipsnis – „1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: [...]; 2) kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės vykdymo ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ar tarptautines institucijas; 3) gauti medicinos pagalbą; [...]“; 118 straipsnis – „1. Jeigu nuteistasis ar grupė nuteistųjų paskelbia badavimą, atsisako dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti. 2. Jeigu nuteistųjų reikalavimai yra neteisėti, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo asmeniškai apie tai pranešti nuteistiesiems ir pareikalauti neteisėtus veiksmus nutraukti. Šio nurodymo nevykdantiems nuteistiesiems gali būti skiriamos nuobaudos“; 173 straipsnis – „1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. 2. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė. Nuteistieji gali naudotis nuosava patalyne (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), jeigu to pageidauja“; 174 straipsnis – „1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose bei areštinėse organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus. 2. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų ambulatorinėms pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pataisos įstaigose steigiamos sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą, pareigybių skaičių ir veiklos tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ir teisingumo ministras. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti steigiamos laisvės atėmimo vietų ligoninės.“

6. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194: „187. Asmeniniais klausimais nuteistuosius priima pataisos įstaigų vadovybė ir tarnybų vadovai pagal savo kompetenciją. 188. Įrašus apie nuteistųjų priėmimą asmeniniais klausimais šių taisyklių 187 punkte nurodyti darbuotojai daro Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnale (29 priedas). 189. Pataisos įstaigos direktorius ir pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojai įrašus apie nuteistųjų priėmimą daro atskiruose žurnaluose, o tarnybų vadovai – bendrame žurnale. Visi nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais registracijos žurnalai įforminami, registruojami ir saugomi pataisos įstaigos raštinėje teisės aktų nustatyta tvarka. [...] 266. Pataisos įstaigos administracija per tris dienas nuo nuteistojo badavimo pradžios nusiunčia jį pasitikrinti sveikatos ir psichikos būklės. Jeigu badavimas nėra psichikos ligos padarinys, administracija kartu su psichologijos specialistu dar kartą privalo supažindinti badaujantį nuteistąjį su galimais padariniais jo sveikatai ir įtikinti jį atsisakyti badauti. Badaujantis nuteistasis, kuris ir toliau atsisako valgyti, pagal motyvuotą pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimą (43 priedas) gali būti laikomas atskirai nuo kitų nuteistųjų. 267. Badaujančiam nuteistajam skundžiantis dėl sveikatos, jo atleidimo nuo darbo ir kitų pareigų vykdymo medicininė ekspertizė atliekama teisės aktų nustatyta tvarka. 268. Ilgiau kaip tris dienas badaujantį nuteistąjį kasdien apžiūri ir pasiūlo nutraukti badavimą pataisos įstaigos asmens sveikatos priežiūros tarnybos medicinos specialistas, kuris duomenis apie nuteistojo sveikatos būklę įrašo Asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje). Badaujančiam susirgus, jo sveikatos priežiūra organizuojama teisės aktų nustatyta tvarka.“

7. Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2009-03-18 įsakymu Nr. V-195/1R-76 (toliau vadinama ir – Aprašas): 1 punktas – „[...] aprašas skirtas užtikrinti, kad suimtiesiems bei asmenims, atliekantiems arešto ar laisvės atėmimo bausmes (toliau vadinama – nuteistieji), būtų teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims“; 2 punktas – „Suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrai užtikrinti laisvės atėmimo vietose veikia asmens sveikatos priežiūros tarnybos [...]“; 3 punktas – „Laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose suimtiesiems ir nuteistiesiems turi būti teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. [...]“; 17 punktas – „Jeigu suimtajam ar nuteistajam (išskyrus asmenis, laikomus atvirosiose kolonijose) reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.“

8. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 (akto redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2017-08-31): „4. Pirmą kartą į laisvės atėmimo vietą atvykusiam suimtajam (nuteistajam), kuris su savimi neturi jokių higienos priemonių, iš karto išduodamas nemokamas higienos reikmenų paketas (rankšluostis, tualetinis popierius (1 ritinėlis), tualetinis muilas (100 g), dantų pasta (75 ml), dantų šepetėlis ir dezodorantas arba antiperspirantas (75 ml)), o jei nuteistasis su savimi turi ne visas šiame punkte nurodytas higienos priemones, išduodamos tik tos higienos priemonės, kurių suimtasis (nuteistasis) neturi. Vėliau higienos reikmenimis suimtieji (nuteistieji) aprūpinami tik esant aprašo 5 punkte nustatytoms sąlygoms. 5. Drabužiai, avalynė ir higienos reikmenys išduodami nemokiems suimtiesiems (nuteistiesiems), esant jų rašytiniam prašymui.“

9. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo 1 priedas:

 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo normos

„[...]      Pavadinimas Kiekis asmeniui Dėvėjimo arba naudojimo laikas (metais)   vyrui moteriai   1 2 3 4  [...] Čiužinys                                                                                            1 vnt.  1vnt.  4 [...] Skalbimo milteliai 400 g 400 g 3 mėn. Tualetinis muilas 100 „ 100 „ 1 „ Tualetinis popierius 3 rulonas 4 rulonai 1 „   Dantų šepetėlis                                    1 vnt.                              1 vnt.                 1„   Dantų pasta                                          75 ml                              75 ml                 2 mėn.   Skutimosi peiliukai                              4 vnt.                              1 vnt.                 1 mėn.   Dezodorantas arba antiperspirantas     75 ml                             75 ml                  3 mėn.   [...]“

Tyrimui reikšminga Seimo kontrolierių darbo praktika

10. Seimo kontrolierius 2015-07-14 pažymoje Nr. 4D-2015/1-676 konstatavo: „valstybė turi pareigą užtikrinti, jog kalinami asmenys būtų aprūpinami pakankamu kiekiu higienos priemonių. Šiuo metu nuteistųjų atžvilgiu galiojantis teisinis reglamentavimas sukuria prielaidas tokiai padėčiai, kad toks asmuo gali negauti higienos priemonių iš pataisos įstaigos administracijos bei kartu negauti piniginių lėšų, iš kurių jų pats įsigytų.“ Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau vadinama ir – Teisingumo ministerija) rekomendavo:  „imtis priemonių apsvarstyti galimybę nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kad visi nuteistieji būtų periodiškai aprūpinami pakankamu kiekiu būtinų higienos priemonių.“ Atsakydama į šią rekomendaciją, Teisingumo ministerija 2015-09-07 raštu Seimo kontrolierių informavo, kad „Kalėjimų departamentui [...] buvo pavesta [...] įvertinti šiuo metu egzistuojančios laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo sistemos tobulinimo galimybes ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateikti konkrečius siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1R-139 pakeitimo. [...] Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija analizuoja gautus siūlymus. [...] artimiausiu metu planuojama priimti sprendimą dėl suimtųjų ir nuteistųjų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos pakeitimo, nustatant, kad įkalinti asmenys būtų aprūpinami pakankamu kiekiu higienos priemonių ir kitų būtiniausių reikmenų.“ 2017-01-01 įsigaliojo Materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašas, kurio 5 punkte nustatyta, kad higienos reikmenys išduodami nemokiems nuteistiesiems, esant jų rašytiniam prašymui.

Tyrimo išvados   11. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad Kybartų PN neužtikrinamas sveikatos priežiūros prieinamumas, jis negauna higienos reikmenų ir naujo čiužinio, administracijos atstovai nepriima jo pakalbėti asmeniniais klausimais, į parašytus skundus nereaguoja.

12. Vadovaujantis teisės aktais (šios pažymos 5 ir 7 punktai) asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, turi būti teikiamos tokios pat asmens sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Sveikatos sistemos įstatymo 47 str. 2 dalyje nustatyta, kad valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos priežiūrai, be kita ko, priskiriama nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra. Vadovaujantis Laisvės atėmimo vietose veikiančių asmens sveikatos priežiūros tarnybų struktūros, etatų skaičiaus ir darbo tvarkos aprašo 3 punktu, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos nuteistiesiems teikiamos laisvės atėmimo vietose veikiančiose tarnybose. Antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laisvės atėmimo vietose, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje arba užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, tretinės – užtikrinamos pagal sutartis su valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Aprašo 17 punkte nustatyta, kad, jeigu nuteistajam reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos negali būti suteiktos tarnyboje, jos gydytojai teisės aktų nustatyta tvarka suimtiesiems ar nuteistiesiems išduoda siuntimus ambulatorinėms ar stacionarinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose.

13. Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad tiriamu laikotarpiu, tai yra nuo 2017-01-01 iki 2017-07-12, sveikatos priežiūros specialistų ir gydytojų jis buvo konsultuotas daugiau nei 20 kartų. Medicininiuose dokumentuose taip pat užfiksuota, kad Pareiškėjas ne kartą neatvyko pas gydytojus jam paskirtu laiku. Pareiškėjas buvo siunčiamas gydytojo psichiatro konsultacijai, tačiau vykti pas tokį specialistą jis taip pat atsisakė.

14. Atsižvelgiant į šios pažymos 12 punkte išdėstytą teisinį reglamentavimą, bei įvertinus tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes (šios pažymos 13 punktas), darytina išvada, kad Kybartų PN sveikatos priežiūros paslaugos Pareiškėjui buvo prieinamos.

15. Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnyje numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems turi būti užtikrintos buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose reglamentuota, kad pirmą kartą atvykusiems į įstaigą nuteistiesiems iš karto išduodamas nemokamas higienos reikmenų paketas, o naujos higienos priemonės išduodamos nuteistiesiems, kurie raštu kreipėsi į įkalinimo įstaigos administraciją.     Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad visi jo rašytiniai prašymai išduoti higienos priemonių buvo patenkinti ir visos prašomos priemonės išduotos. Pareiškėjui, taip pat pagal jo prašymus, 4 kartus buvo išduoti nauji čiužiniai. Netenkintas vienas Pareiškėjo prašymas, kuomet jis pageidavo gauti „naują norvegišką čiužinį“. Įstaigos administracija nuteistajam raštu paaiškino, kad norvegiškų čiužinių Kybartų PN neturi, įstaigoje naudojami tik Lietuvoje pagaminti čiužiniai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjo skundo aplinkybės dėl neaprūpinimo higienos priemonėmis tyrimo metu nebuvo patvirtintos.

16. Bausmių vykdymo kodekso 118 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, nuteistajam paskelbus badavimą, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą. Vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis (šios pažymos 6 punktas), pataisos įstaigos administracija per tris dienas nuo nuteistojo badavimo pradžios nusiunčia jį pasitikrinti sveikatos ir psichikos būklės. Jeigu badavimas nėra psichikos ligos padarinys, administracija kartu su psichologijos specialistu dar kartą privalo supažindinti badaujantį nuteistąjį su galimais padariniais jo sveikatai ir įtikinti jį atsisakyti badauti.

 17. Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad jis 2017-03-07 raštu pranešė, jog pradeda bado akciją dėl neskiriamo dietinio maitinimo. Tą pačią dieną bado akciją jis nutraukė. Apie badavimą Pareiškėjas taip pat buvo pranešęs ir 2017-07-12, tačiau vakarinio maitinimo metu jis maistą paėmė. Kadangi nuteistasis iš tikrųjų nebadavo, įstaigos administracijai nebuvo pagrindo imtis veiksmų, kurie privalomi nuteistiesiems badaujant.   18. Bausmių vykdymo kodekso 11 straipsnyje numatyta, kad nuteistieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės vykdymo instituciją. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse numatyta, kad asmeniniais klausimais nuteistuosius priima pataisos įstaigų vadovybė ir tarnybų vadovai pagal savo kompetenciją. Įrašus apie nuteistųjų priėmimą asmeniniais klausimais šių taisyklių 187 punkte nurodyti darbuotojai daro Nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais apskaitos žurnale. Pareiškėjo skundo tyrimo metu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-07-1, asmeniniais klausimais jis buvo priimtas ir konsultuotas 3 kartus. Taip pat nustatyta, kad rašytiniai Pareiškėjo prašymai buvo išnagrinėti, juos patenkinant iš karto arba atsakant raštu.

19. Įvertinus visas šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimai netinkamų Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų / neveikimo nebuvo patvirtintos ir Skundas atmestinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

20. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Kybartų pataisos namų administracijos veiksmų, susijusių su materialiniu buitiniu aprūpinimu, kreipimųsi registravimu ir nagrinėjimu, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo neužtikrinimu, atmesti.

 

Seimo kontrolierius                           Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1016
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį