Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-12-01 gavo pakartotinį X (toliau vadinama – Pareiškėja), atstovaujamos įgalioto atstovo A (toliau – Pareiškėjos atstovas), skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir NŽT) pareigūnų neveikimo, kai nepateikiamas atsakymas į Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundus.

2. Skunde Pareiškėja nurodė: 2.1. „Pareiškėja susidūrė su biurokratizmo apraiškomis - 2017-05-26 atlikus pareiškėjos žemės sklypo adresu [...] matavimus vengiama pateikti bendrą dabartinio žemės ploto matavimo plotą, nematuojamos abejotino sklypo, esančio [...] ribos atsisakant nurodant aiškius teisinius argumentus, atsisakoma pateikti per 2 dienas pažymą apie priimtą skundą, vilkinama pateikti atsakymą, sprendimą ir suteikti informaciją apie naujai išmatuotos žemės bendrą plotą.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Apie tai buvo informuotas 2017-08-23 registruotu laišku ir LR Seimo Kontrolierius.“; 2.3. „2017-09-29 Nr. 1SS-2409 (9.5) raštu Tarnyba pranešė, kad skundų nagrinėjimas pratęsiamas iki 2017-10-20, tačiau iki šiol niekas - nei įgaliotas asmuo, nei pareiškėja negavo jokio išsamaus atsakymo dėl pareiškėjai rūpimų klausimų.“; 2.4. „Pareiškėja patiria nepatogumus ir neteisybės jausmą - nors žemė buvo išmatuota naujai ir faktiškai matavimo koordinatės neatitinka ankstesnių matavimų, valstybės institucijos vengia pateikti bendrą naujai 2017-05-26 išmatuotos žemės plotą.“; 2.5. „Pareiškėja tikėjosi, kad jei viena LR valstybės institucija neturi tokios informacijos, tai ji gali gauti iš kitų institucijų, tačiau negauna laiku jai reikalingos informacijos ir priversta susirašinėti skundais.“; 2.6. „2017-07-21 pareiškėja prašymu prašė Jonavos skyrių adresu [...] pateikti informaciją dėl žemės sklypo bendro ploto. Pareiškėja negavo reikiamos informacijos. Negavo ir įgaliotas asmuo A.“; 2.7. „[...] Faktiškai nuo 2017-05-26 vengiama pateikti informaciją apie žemės plotą, kurio nauji matavimai neatitinka su ankstesniais [...]. Nepateikiami sprendimai sietini su kitais skundais nors pažadėta iki 2017-10-20 juos pateikti 2017-09-29 Nr. 1SS-2409 (9.5) rašte.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] imtis priemonių dėl paminėtų skunde institucijų neveikimo ir atsakyti, kodėl Tarnybai pažadėjus skundus išnagrinėti iki 2017-10-20 laiku nepateikiami sprendimai nei pareiškėjai, nei įgaliotam asmeniui [...].“   TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėja dėl NŽT pareigūnų neveikimo, sprendžiant klausimus dėl žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), esančio [...], ribų nustatymo, su 2017-08-23 skundu (pastaba: Seimo kontrolierių įstaigoje gautas 2017-08-28) kreipėsi į Seimo kontrolierių. Savo skunde Pareiškėja buvo nurodžiusi: „[...] atlikus matavimus žemės plotas nebuvo nurodytas pagal naujus matavimus, kurie nesutapo iki 2017-05-26 atliktais ankstesniais matavimais. [...] 2017-07-19 sprendime (pastaba: NŽT Jonavos skyriaus 2017-07-19 raštas Nr. 5SS-8-(14.5.45.) visiškai nenurodomas joks teisinis argumentas, motyvai dėl ko netenkinamas pareiškėjos 2017-06-12 skundo turinys [...]. 2017-08-05 įgaliotas asmuo [...] surašė skundą ir pateikė jį registruotu laišku adresu Gedimino per. 19, [...] Vilnius, tačiau iki šios dienos negavo jokios pažymos apie skundo priėmimą ir jo registraciją“.

5. Seimo kontrolierius 2017-09-06 raštu Nr. 4D-2017/1-1230/3D-2658 „Dėl skundo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“ kreipėsi į NŽT, nurodydamas: „[...] Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir siekiant, jog viešojo administravimo subjektų sprendimai būtų priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi, bei į tai, kad Seimo kontrolieriui nėra aiški NŽT pozicija dėl skunde nurodytų aplinkybių, darytina išvada, jog tikslinga visų pirma sulaukti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos oficialaus atsakymo į Pareiškėjos 2017-08-05 skundą.“ Minėtame rašte Seimo kontrolierius prašė NŽT atidžiai išnagrinėti Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundus ir pateikti Pareiškėjai bei Seimo kontrolieriui motyvuotą bei teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą.

6. Seimo kontrolierius gavo 2017-09-26 NŽT raštą Nr. 1SS-2409-(9.5.) (rengėja Jolita Skunčikaitė, pasirašytas NŽT Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus pavaduotojo funkcijas, Dovydo Petraškos), adresuotą Pareiškėjai ir Pareiškėjos atstovui, kuriuo buvo informuojama, jog Seimo kontrolieriaus persiųsto Pareiškėjos skundo nagrinėjimo terminas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsniu, pratęsiamas iki 2017-10-20. Skundo nagrinėjimo termino pratęsimo pagrindu nurodytas poreikis išnagrinėti didelės apimties dokumentus ir informaciją.

7. Seimo kontrolieriaus patarėja Dovilė Ališauskienė 2017-11-16 raštu Nr. 4D-2017/1-1230/3D-3349 kreipėsi į NŽT, primindama, kad NŽT atsakymas į Seimo kontrolieriaus 2017-09-06 tarpininkavimo raštą Nr. 4D-2017/1-1230/3D-2658 nėra gautas ir prašydama, jog minėtas institucijos atsakymas būtų pateiktas kuo skubiau. Tačiau nei Pareiškėja (iki 2017-12-01), nei Seimo kontrolierius (iki šios pažymos surašymo dienos) NŽT sprendimo dėl Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundų nėra gavę.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai 8.1. Seimo kontrolierių įstatymo: „2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. [...] 3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...].“

8.2. Viešojo administravimo įstatymo: „31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys. [...] 34 straipsnis. Administracinės procedūros sprendimo priėmimas, įteikimas (išsiuntimas) ir saugojimas 1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. [...]“

8.3. Valstybės tarnybos įstatymo: „28 straipsnis. Valstybės tarnautojų atsakomybė Valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. [...] 29 straipsnis. Tarnybinės nuobaudos 1. Už tarnybinius nusižengimus skiriamos šio Įstatymo nustatytos tarnybinės nuobaudos. 2. Tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes [...] 30 straipsnis. Tarnybinių nuobaudų skyrimas 1. Tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą arba Seimo kontrolieriui atliekant tyrimą, taip pat atliekant tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinio nusižengimo tyrimą šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo užbaigimo, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju surašymo dienos. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens arba, jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priima Seimas, Vyriausybė, savivaldybės taryba, – Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, savivaldybės mero iniciatyva arba kai jie gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą. [...]“

Tyrimo išvados

9. Įvertinus pažymos 2, 4-7 punktuose pateiktą informaciją, taip pat teisinį reglamentavimą, pacituotą šios pažymos 8 punkte, susijusį su NŽT pareigūnų neveikimu nagrinėjant Pareiškėjos skundus, konstatuotina: 9.1. Pareiškėja, nesutikdama su NŽT Jonavos skyriaus 2017-07-19 raštu Nr. 5SS-8-(14.5.45.), per savo atstovą 2017-08-05 NŽT pateikė skundą dėl NŽT teritorinio skyriaus tarnautojų veiksmų (pažymos 4 punktas). Vėliau, t. y. 2017-08-23, savo 2017-08-05 skundą papildė ir jį pateikė NŽT. Apie tai, kad Pareiškėjos, atstovaujamos jos atstovo, pateikti skundai NŽT buvo gauti, patvirtina NŽT 2017-09-26 raštas Nr. 1SS-2409-(9.5.) (pažymos 6 punktas). Iš to seka išvada, kad Pareiškėjos skundai NŽT buvo priimti nagrinėti (pažymos 6 punktas); 9.2. Pareiškėjos skundai, remiantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (pažymos 8.2 punktas) NŽT privalėjo būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Pareiškėjos patikslinto skundo, t. y. 2017-08-23, dienos. Tyrimo metu nustatyta, kad NŽT informavo Pareiškėją apie jos skundų nagrinėjimo termino pratęsimą (šios pažymos 6 punktas), kaip tai numato Viešojo administravimo įstatymo nuostatos (pažymos 8.2 punktas). Pabrėžtina, kad NŽT 2017-09-26 rašte Nr. 1SS-2409-(9.5.) Pareiškėjai nurodyta, kad galutinis terminas jos skundų išnagrinėjimui yra 2017-10-20, tačiau Pareiškėja iki šios Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo dienos NŽT sprendimo dėl jos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundų vis dar nėra gavusi; 9.3. akcentuotina, kad Seimo kontrolieriaus patarėjos D. Ališauskienės 2017-11-16 raštu Nr. 4D-2017/1-1230/3D-3349 NŽT buvo priminta apie skundžiamos institucijos pareigą kuo skubiau išnagrinėti Pareiškėjos skundus ir pateikti Pareiškėjai NŽT atsakymą, tačiau net ir po šio priminimo nei Pareiškėja, nei Seimo kontrolierius NŽT rašto dėl Pareiškėjos skundų išnagrinėjimo negavo.

10. Atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau išdėstyta, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad susidariusi situacija, kai NŽT jau daugiau kaip 3 mėnesius neišnagrinėja Pareiškėjos pateiktų skundų dėl NŽT Jonavos skyriaus tarnautojų veiksmų ir nepateikia Pareiškėjai institucijos sprendimo jai aktualiu klausimu, yra nepateisinama. Akcentuotina tai, kad NŽT pasinaudojo teisės aktuose numatyta galimybe pratęsti pareiškėjo skundo nagrinėjimo terminą, numatydami išnagrinėti Pareiškėjos skundus iki 2017-10-20, tačiau, ir pratęsus teisės aktų nuostatomis numatytą 20 darbo dienų terminą, Pareiškėjos skundai NŽT nebuvo išnagrinėti. Tuo remdamasis Seimo kontrolierius konstatuoja, jog NŽT tarnautojų veiksmai, kai Pareiškėjos skundai pateikti skundžiamai institucijai nėra išnagrinėti, yra laikytini biurokratiškais (pažymos 8.1 punktas) ir turi būti įvertinti, inicijuojant valstybės tarnautojams, atsakingiems už Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundų nagrinėjimą, tarnybinio nusižengimo tyrimą (-us) Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų pagrindu (pažymos 8.3 punktas). Remdamasis išdėstytu, Seimo kontrolierius pripažįsta Pareiškėjos skundą dėl NŽT tarnautojų neveikimo pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų neveikimo, kai nepateikiami atsakymai į jos skundus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui rekomenduoja: 12.1. užtikrinti, kad Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos būtų nedelsiant išnagrinėti ir išsamus atsakymas Pareiškėjai būtų pateiktas per įmanomai trumpiausią laiką; 12.2. atkreipti dėmesį į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojams neparengus atsakymo Pareiškėjai į jos skundus buvo pažeisti Viešojo administravimo įstatyme nustatyti terminai bei užtikrinti, kad panašūs atvejai Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ateityje nebepasikartotų ; 12.3. inicijuoti tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų, atsakingų už Pareiškėjos 2017-08-05 ir 2017-08-23 skundų nagrinėjimą ir sprendimo projekto parengimą, veiksmų ir pateikti Seimo kontrolieriui tarnybinio nusižengimo tyrimo išvados ir priimto sprendimo dėl tarnybinės nuobaudos (ne)skyrimo kopijas.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                     Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1714
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį