Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių60
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763932

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su prekybos įrenginių pastatymu Palangos mieste.

2. Pareiškėjas skunde nurodė: 2.1. 2016-09-23 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas suderinti laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių privačioje valdoje projektus. Vadovaujantis Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo nuostatomis, projekto suderinimo klausimas turėjo būti išspręstas per penkias darbo dienas nuo dokumentų Savivaldybės administracijoje gavimo, o prireikus patikslinti prašymą ar pateikti papildomus dokumentus, ši informacija turėjo būti suteikta per penkias darbo dienas; 2.2. 2016-10-07 kreipęsis pakartotinai dėl negauto atsakymo, Savivaldybės administracijos 2017-10-27 raštu buvo informuotas apie neigiamą sprendimą; 2.3. Savivaldybės administracijos pareigūnai atsakymą parengė netinkamai, nes nenurodytas teisinis neigiamo sprendimo pagrindas, t. y. konkreti teisės akto nuostata, nepateikti skaičiavimai, kuriais remiantis teigiama, jog penktas prekybos įrenginys žemės sklype negalimas; 2.4. Savivaldybės administracijos argumentai dėl prašymo suderinti prekybos įrenginių privačioje valdoje projektą atmetimo yra neatitinkantys Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 patvirtinto Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) nuostatų, nes jame nėra reglamentuojamas užstatymo plotas ar kiti kriterijai. Vienintelis atskaitos vienetas yra „prie gatvės esanti sklypo kraštinė“. Pagal Specialiojo plano sprendinius, atmetus sklypo ribų kraštinės, esančios prie gatvės po 3,0 m, žemės sklype, [...], galimi 7 prekybos įrenginiai.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

3. Žemės sklypas, [...], nuo 1997-06-20 buvo registruotas kaip Lietuvos Respublikos nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 1996-12-13 apskrities valdytojo įsakymas Nr. 1414), nuo 1997-06-20 iki 2010-07-01 patikėjimo teise valdyta tuometės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 1996-12-13 apskrities valdytojo įsakymas Nr. 1414), o nuo 2010-07-01 valdoma Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2010-06-18 Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912). Iki 2095-12-13 žemės sklypas išnuomotas X.

4. Savivaldybės administracijoje 2016-09-23 buvo gautas Pareiškėjo prašymas dėl laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto privačioje valdoje, [...], projektų derinimo (reg. Nr. N-1749r), o 2016-10-07 kreipimasis dėl per 5 darbo dienų terminą negauto atsakymo.

5. Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2016-10-27 rašte Nr. (8.6)-D3-N-1749r-1793r-3735 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ Pareiškėjui pažymėta: „Išnagrinėjus Jūsų 2016-09-23 prašymą dėl laikino prekybinio įrenginio [...] projekto suderinimo, informuojame, kad nepritariame penkto laikino prekybos įrenginio pastatymui. Prekybos įrenginių maksimalus kiekis privačiame sklype nustatomas, vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365, [reikalavimais]. Atlikus įrenginių paskaičiavimus ir įvertinus laisvą neužstatytą prekybos statiniais (kioskais) kraštinės ilgį prie gatvės, galimi keturi laikini prekybos įrenginiai. Šis atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PRIDEDAMA. Pridėtinė medžiaga.“

6. Savivaldybės administracijos 2017-03-01 rašte Nr. (4.11.)-D3-841 Seimo kontrolieriui pažymėta: „[...] Informuojame, kad prekybą ar paslaugų teikimą Palangos miesto viešosiose vietose reglamentuoja Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu. Pareiškėjas 2016-09-23 pateikė prašymą dėl laikino prekybos įrenginio privačioje valdoje projekto derinimo, kurio nagrinėjimui yra taikomas 15 (penkiolikos) darbo dienų terminas (Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo 11 punktas). Priešingai, nei teigia Pareiškėjas, 5 (penkių) darbo dienų terminas yra taikomas leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto viešosiose vietose (Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo 9 punktas). Pareiškėjui atsakymas pateiktas Savivaldybės administracijos 2016-10-27 raštu Nr. (8.6.)-D3-N-1749r-1793r-3735 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ [...] Prašymai yra nagrinėjami bei maksimalus prekybos įrenginių kiekis privačiame sklype yra nustatomas, vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiuoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 „Dėl Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano patvirtinimo“. Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano Palangos mieste J. Basanavičiaus g. sprendinių detalizacijos brėžinio Reglamentų privatiems sklypams 2 punktas nustato: „Prekybos įrenginių maksimalus kiekis privačiame sklype nustatomas laikantis šių reikalavimų: pagrindinis atskaitos vienetas – prie gatvės esanti sklypo kraštinė. Maksimalus leistinas prekybos įrenginių kiekis skaičiuojamas taip: nuo sklypo kraštinės abiejų pusių atmetamas po 3,0 metrų atstumas ir likusi sklypo kraštinės nurodo, koks gali būti sklype didžiausias prekybos įrenginių kiekis: jei lieka mažiau kaip 10 metrų atstumas – gali būti statoma ne daugiau 2-jų įrenginių. Atmetus nuo sklypo ribų kraštinės, esančios prie gatvės po 3,0 m ir kai šis atstumas yra nuo 10,0 m iki 15,0 m, likusioje sklypo dalyje (kraštinėje prie gatvės) galima statyti ne daugiau kaip 3 įrenginius ir t. t. Vieno prekybos įrenginio dydis turi neviršyti 2x1x2,7 m, išskyrus kai įrenginys yra gamyklinės komplektacijos ir jo parametrų negalima įtakoti (šaldytuvas ir pan.). Jei prie gatvės esanti sklypo kraštinė yra trumpesnė nei 10 metrų – sklype gali būti tik 1 laikinas įrenginys. Ši laikinų įrenginių skaičiaus nustatymo metodika skirta tik nustatyti įrenginių skaičių, o konkretus prekybos įrenginių išdėstymas sklype priklauso nuo konkrečios situacijos, todėl įrenginio vieta galėtų būti numatyta ir artimesniu atstumu nuo sklypo ribos, suderinus su miesto Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Prekybos įrenginio vietai turi pritarti Palangos miesto vyriausiasis architektas“. Sutiktina su nurodomais Pareiškėjo paskaičiavimais dėl žemės sklypo, [...]. Esant prie gatvės esančios žemės sklypo kraštinei 41,57 m bei vadovaujantis Specialiojo plano Palangos mieste J. Basanavičiaus g. sprendiniais, maksimalus prekybos įrenginių kiekis privačiame žemės sklype yra 7 (septyni) prekybos įrenginiai (statiniai). Tačiau, vadovaujantis Specialiojo plano Palangos mieste J. Basanavičiaus g. sprendiniais bei bendrais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, akivaizdu, kad vertinamas yra laisvas neužstatytas žemės sklypo kraštinės plotas. Pareiškėjo prašymo pateikimo dienai Savivaldybės administracijos jau buvo išduoti daugiau kaip 7 leidimai dėl laikinų prekybos įrenginių (statinių) žemės sklype, [...]: 1) 2015-04-24 rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPP-33-150424-00055 pritarta 3 (trims) prekybos paskirties prekybos statiniams [...]; 2) Savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus Leidimu Nr. 108-PR2 leista prekyba iš laikino įrenginio žemės sklype, [...], laikotarpiu nuo 2016-06-28 iki 2018-12-31; 3) Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Leidimu Nr. 80 leista prekyba iš laikino įrenginio žemės sklype, [...], laikotarpiu nuo 2015-06-16 iki 2019-04-14; 4) Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Leidimais Nr. 8, 9, 11 ir 12 leista prekyba iš laikinų įrenginių žemės sklype, [...], laikotarpiu nuo 2014-04-14 iki 2019-04-14. Akivaizdu, kad prašymo pateikimo dienai ir jo nagrinėjimo metu išduotų leidimų prekiauti ar teikti paslaugas iš laikinų prekybos įrenginių (statinių) skaičius žemės sklype, [...], viršijo maksimalų leistiną prekybos įrenginių (statinių) kiekį šiame žemės sklype. Todėl Savivaldybės administracija 2016-10-27 raštu Nr. (S.6.)-D3-N-1749r-1 793r-3735 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ pagrįstai nepritarė dar vienam prekybos įrenginiui. Žemės sklype, [...], esami laikini įrenginiai (statiniai) nurodomi ir Įrenginių išdėstymo/Statinių įrengimo vietos plano, kuris buvo pridedamas prie Pareiškėjo 2016-09-23 prašymo (prie prašymo pridedami priedai grąžinti Pareiškėjui kartu su 2016-10-27 raštu Nr. (8.6.)-D3-N-1749r-1793r-3735).“

7. Informacija, susijusi su laikinų prekybos įrenginių projektų derinimu Pareiškėjo skunde nurodytame žemės sklype, [...], klausimų nagrinėjimu Savivaldybės administracijoje ir teismo tvarka: 7.1. Pareiškėjas 2017-03-01 pateikė Savivaldybės administracijai prašymą dėl laikino prekybos įrenginio žemės sklype, [...], projekto suderinimo. Aiškinamajame rašte nurodyta: „Planuojama lauko prekybos vieta bus įrengiama [...], vienoje linijoje su tame sklype esančiais suderintais prekybos įrenginiais. Sklype nuo 2014-04-14 iki 2019-04-14 yra suderinti su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi 4 prekystaliai, kavos aparatas/dviratis, šerbeto gėrimų aparatas, kurie yra pastatyti ant sklypo ribos. Viso sklype būtų 7 prekybos įrenginių vietos, prekybos vietų skaičius atitinka laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialaus plano reikalavimus. Pagal Specialaus plano reglamentavimą pagrindinis atskaitos vienetas – prie gatvės esanti sklypo kraštinė 41,57 metrai. 41,57 m – 6,0 m = 35,57 m (galimi 7 prekybos įrenginiai). Pridedama situacijos schema.“; 7.2. Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės 2017-03-31 rašte Nr. (8.6.)-D3-N-417r-1210 Pareiškėjui pažymėta: „Išnagrinėję Jūsų 2017-03-01 prašymą dėl laikino prekybos įrenginio projekto derinimo, informuojame, kad Savivaldybės administracija nepritaria dar vienam laikinam prekybos įrenginiui žemės sklype, [...]. Maksimalus galimas prekybos įrenginių ir statinių skaičius privačiame žemės sklype yra nustatomas, vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiuoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 „Dėl Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano patvirtinimo“. Vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano J. Basanavičiaus g. sprendinių detalizacijos brėžinio Reglamentų privatiems sklypams 2 punktu, pagrindinis atskaitos vienetas – prie gatvės esanti žemės sklypo kraštinė. Žemės sklype, [...] prie gatvės esanti kraštinė yra 41,57 m ilgio. Atkreipiame dėmesį, kad nagrinėjant prašymus dėl laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo, yra vertinamas laisvos neužstatytos žemės sklypo kraštinės ilgis. Atmetus Jūsų užstatytą 3 kioskais – nesudėtingais statiniais sklypo kraštinės dalį ir įvertinus likusią neužstatytą kraštinės dalį, maksimalus galimas prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių skaičius yra 6 (šeši). Savivaldybės administracijos turimais duomenimis, žemės sklypui [...], yra išduoti ir galioja leidimai 9 (devyniems) laikiniems prekybos įrenginiams ir statiniams: 1) 2015-04-24 rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPP-33-150424-00055 pritarta 3 (trims) prekybos paskirties prekybos statiniams, [...]; 2) Savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriaus Leidimu Nr. 108-PR2 leista prekyba iš laikino įrenginio žemės sklype [...], laikotarpiu nuo 2016-06-28 iki 2018-12-31; 3) Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Leidimu Nr. 80 leista prekyba iš laikino įrenginio žemės sklype, [...], laikotarpiu nuo 2015-06-16 iki 2019-04-14; 4) Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Leidimais Nr. 8, 9, 11 ir 12 leista prekyba iš laikinų įrenginių žemės sklype [...], laikotarpiu nuo 2014-04-14 iki 2019-04-14. Taigi, yra išduoti leidimai prekiauti ar teikti paslaugas iš 9 (devynių) laikinų prekybos įrenginių ir statinių, kas atitinka Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano nuostatas ir negali būti didinamas. Todėl Savivaldybės administracija nepritaria dar vienam prekybos įrenginiui. Šis atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.“; 7.3. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017-09-29 sprendime administracinėje byloje Nr. eI-951-609/2017 pažymėta, kad pareiškėjas X skundu prašo panaikinti atsakovės Savivaldybės administracijos sprendimą, įformintą 2017-03-31 raštu Nr. (8.6.)-D3-N-417r-1210 ir Savivaldybės administraciją įpareigoti per 10 dienų iš naujo išnagrinėti jo 2017-03-01 prašymą bei priimti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas atitinkantį sprendimą. Skunde nurodė, jog 2017-03-01 jis kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu dėl laikino prekybos įrenginio projekto derinimo ir leidimo prekybai išdavimo adresu [...]. Savivaldybės administracijos 2017-03-31 raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 buvo informuotas, kad jo 2017-03-01 prašymas netenkinamas. Nesutikdamas su Savivaldybės administracijos sprendimu, įformintu 2017-03-31, raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210, pareiškėjas teigia, kad vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste, J. Basanavičiaus g. specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų mieste specialiojo plano patvirtinimo“ sprendinių detalizacijos brėžinio Reglamentų privatiems sklypams 2 punktu, prekybos įrenginių skaičių nulemia prie gatvės esanti žemės sklypo kraštinė. Mano, kad Savivaldybės administracija klaidingai nurodo, jog nagrinėjant prašymus dėl laikinų prekybos ir paslaugų teikimo įrenginių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo, turi būti vertinamas laisvos neužstatytos žemės sklypo kraštinės ilgis. Teigia, kad Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste, J. Basanavičiaus g. specialiajame plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-348 „Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų mieste specialiojo plano patvirtinimo“ reglamentuotas tik įrenginių skaičius ir nekalbama apie statinius arba laikinus statinius, todėl neteisėtu laikytinas 3 kioskų, kurie yra ne įrenginiai, o laikini statiniai, įskaičiavimas. Teismo posėdžio metu pareiškėjas prašo jo skundą patenkinti visiškai. [...] Teisėjų kolegija konstatuoja: Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl sprendimo, kuriuo atsisakyta suderinti laikino prekybos įrenginio žemės sklype, [...], projektą teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjo teigimu, skundu ginčijamas administracinis teisės aktas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) 8 straipsnio nuostatų. VAI 8 straipsnio l dalyje numatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Pagal šio straipsnio 2 dalį individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2017-03-01 pareiškėjas X kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu suderinti laikino prekybos įrenginio projektą bei prašė išduoti leidimą prekybai nuo laikino prekybos įrenginio žemės sklype, adresu [...]. Aiškinamajame rašte pažymėjo, jog lauko prekybos vieta bus įrengiama vienoje linijoje su žemės sklype, [...], esančiais laikinais prekybos įrenginiais. Savivaldybės administracija 2017-03-31 rašte Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ nurodė, kad dar vieno laikino prekybos įrenginio įrengimui žemės sklype, [...], ji nepritaria, nes atmetus nesudėtingais statiniais užstatytą ginčo žemės sklypo prie J. Basanavičiaus gatvės kraštinės dalį, taip įvertinus likusią neužstatytą sklypo kraštinės dalį, esant nustatytai aplinkybei, jog yra išduoti ir galioja 9 leidimai prekybai iš laikinų prekybos įrenginių ir statinių žemės sklype [...], maksimalus galimas prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių skaičius žemės sklype, [...], yra 6, kas atitinka Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 „Dėl Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano patvirtinimo“, nuostatas. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punkte nustatyta, kad prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymas yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų. Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimo Nr. T2-348 1 punktu patvirtintų Prekybos viešose vietose taisyklių (toliau – ir Prekybos viešose vietose taisyklės) 7.7 punktu nustatyta, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas, prekiaujantis ar teikiantis paslaugas viešosiose vietose, savo darbo vietoje, be kita ko, privalo turėti (atsižvelgiant į norminių teisės aktų reglamentavimą) naudojamos įrangos, kiosko, nesudėtingo laikino statinio, atrakcionų išdėstymo projektą (išskyrus prekybą miesto švenčių metu, Tarybos nustatytais laikotarpiais prie bažnyčios ir prie miesto kapinių metu, vykdant išnešiojamąją prekybą), suderintą su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Prekybos viešose vietose taisyklių 11.10 punkte pažymėta, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo laikytis su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi suderinto kiosko, nesudėtingo, laikino statinio, laikino prekybos ar paslaugų teikimo įrenginio, atrakcionų įrengimo, projektų reikalavimų. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymu Nr. A1-227 patvirtinto „Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrengimų bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas) 5 punkte nurodyta, kad teikiamų derinti laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių projektų sprendiniai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms bei turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatoms ir turi atitikti Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365, bei Savivaldybės teritorijoje galiojančių kitų teritorijų planavimo dokumentų, Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-348 patvirtintų Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos reikalavimus. Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių projektų pateikimo, pritarimo projektams tvarka išdėstyta Aprašo II dalyje, kurios 7 punkte nurodyta, kokius dokumentus Savivaldybės administracijai privalo pateikti asmuo, pageidaujantis suderinti laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių projektą. Aprašo II dalies 7.2 punkte pažymėta, kad kai projektas derinamas ne Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių projekto sudedamąja dalimi yra 1:500 mastelio laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių išdėstymo planas, parengtas ant kadastrinių matavimų žemės sklypo plano arba Palangos miesto skaitmeninio žemėlapio ištraukos kopijos, kuriame pažymėti esami statiniai, projektuojami įrenginiai, jų eksplikacija, projektuojamų laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių matmenys (ilgis, plotis), nurodyti atstumai iki sklypo ribų, gretimų pastatų, statinių, įrenginių, medžių. Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 Reglamentų privatiems sklypams 2 punkte išdėstyti reikalavimai, kuriais remiantis nustatomas maksimalus prekybos įrenginių privačiame žemės sklype, kiekis. Nors nagrinėjamu atveju neginčijama, jog prie J. Basanavičiaus gatvės esanti žemės sklypo [...], kraštinė sudaro 41,57 m., kas vadovaujantis Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiuoju planu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365, suteiktų galimybę žemės sklype [...] maksimaliai įrengti 7 prekybos ar paslaugų teikimo iš laikinų įrenginių vietas, iš byloje esančio 2017-03-01 apžiūros protokolo matyti, jog atlikus žemės sklypo [...], apžiūrą, jame buvo užfiksuoti trys laikini prekybos paskirties statiniai. Prie 2017-03-01 apžiūros akto pridėtos fotonuotraukos patvirtina, jog laikinais prekybos paskirties statiniais yra užimta prie gatvės esančios žemės sklypo kraštinės dalis. Kadangi nustatyta, jog jau yra išduoti ir yra galiojantys 9 leidimai prekybai iš laikinų prekybos įrenginių ir statinių žemės sklype, [...], sprendimas netenkinti Pareiškėjo prašymo derinti dar vieno laikino prekybos įrenginio žemės sklype, [...], projektą laikytinas pagrįstu. Pasisakydama dėl Savivaldybės administracijos sprendimo, įforminto 2017-03-31 raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ atitikimo VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams, teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostatos įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas (žr. 2008-06-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008; 2010-10-14 nutartį administracinėje byloje Nr. A302-1037/2010 ir kt.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011-06-27 sprendime administracinėje byloje Nr. A556-336/2011 pažymėjo, kad kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog susipažinęs su Savivaldybės administracija 2017-03-31 raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“, pareiškėjas iš esmės suprato atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikavo savo teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, bei įstatymų nustatyta tvarka realizavo teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Esant nurodytai aplinkybei nėra pagrindo tvirtinti, kad skundu ginčijamas Savivaldybės administracijos sprendimas, įformintas 2017-03-31 raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“ neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Kadangi netenkintas pagrindiniu laikytinas skundo reikalavimas panaikinti Savivaldybės administracijos sprendimą, įformintą 2017-03-31 raštu Nr. (8.6)-D3-N-417r-1210 „Dėl laikino prekybos įrenginio [...]“, išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2017-03-01 prašymą laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 88 straipsnio l punktu, 132,133 straipsniais, teismas nusprendžia: Skundą atmesti kaip nepagrįstą. Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.“; 7.4. Savivaldybės administracijos 2017-11-30 rašte Nr. (4.11.)-D3-4053 Seimo kontrolieriui pažymėta: „[...] Klaipėdos apygardos administracinis teismo 2017-09-29 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-951-609/2017 (teisminio proceso Nr. 3-63-3-00403-2017-2) nei vienos iš proceso šalių nebuvo apskųstas ir Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) duomenimis įsiteisėjo 2017-10-31. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas: 6.271 straipsnis: „1. Žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės: [...] 3. Šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis); 4. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.“

9. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas: 30 straipsnis: „[...] Jeigu įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuota, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, šioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje turi būti pradėtas valstybės tarnautojų, dėl kurių galimos kaltės buvo padaryti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuoti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, tarnybinio nusižengimo tyrimas [...].“ 33 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisė į žalą padariusį valstybės tarnautoją „1. Žala, atsiradusi dėl valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos neteisėtų veiksmų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.“

10. Pagal Pareiškėjo 2016-09-23 kreipimosi pateikimo Savivaldybės administracijai metu galiojusias Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas: 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis „Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.“ 8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą „1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“

11. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas: 9 straipsnis. Teismų sprendimų privalomumas „1. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

Vietos savivaldos teisės aktai

12. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-08 įsakymu Nr. A1-227 patvirtinto Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo nuostatas: „1. Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių projektų Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose derinti teikiamų prašymų nagrinėjimo tvarką. [...] 3. Apraše naudojamos sąvokos: [...] 32.1. viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių (toliau – viešoji vieta); [...] 5. Teikiamų derinti laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių projektų sprendiniai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms bei turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatoms ir turi atitikti Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365, bei Savivaldybės teritorijoje galiojančių kitų teritorijų planavimo dokumentų, Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-348 patvirtintų Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-18 įsakymu Nr. A1-49, bei šio Aprašo reikalavimus. [...] 9. Jeigu pateiktas nepilnos sudėties Įrenginių projektas ar projekto sprendiniai neatitinka 5 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų, Administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo dienos praneša projektą pateikusiam Asmeniui projekte nurodytais kontaktais ir paprašo patikslinti, pakoreguoti ar papildyti projektą bei pateikti Administracijai trūkstamus dokumentus (po 2 egz.). 10. Pilnos sudėties laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių projektas, atitinkantis teisės aktų reikalavimus, per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo Savivaldybės administracijoje dienos arba nuo paskutinio projekto trūkstamo dokumento gavimo dienos (jei projektas buvo pildomas ar koreguojamas) patikrinamas, suderinamas ir išduodamas (1 egz.) prašymą pateikusiam Asmeniui; 11. Įrenginių projektas nederinamas ir apie tai Asmuo raštu informuojamas Administracijos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto Administracijoje gavimo dienos arba nuo paskutinio projekto trūkstamo dokumento gavimo dienos (jei projektas buvo pildomas ar koreguojamas) tokiais atvejais: 11.1. pateiktas projektas neatitinka šio Aprašo reikalavimų; 11.2. planuojamame įrengti Įrenginius žemės sklype yra užfiksuota savavališka statyba; 11.3. planuojamame įrengti Įrenginius žemės sklype per praėjusius kalendorinius metus yra užfiksuota nesuderintų Įrenginių ar Statinių buvimo faktas; 11.4. Asmuo turi galiojančią administracinę nuobaudą pagal ATPK 167 straipsnį (nuo 2016-04-01 – 154 straipsnį); 11.5. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas susijęs su žemės sklypo, kuriame planuojama įrengti Įrenginius, daiktinėmis teisėmis ar šių teisių suvaržymais. [...].“

13. Pagal Savivaldybės tarybos 2015-12-23 sprendimu Nr. T2-365 patvirtinto Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano Palangos mieste, J. Basanavičiaus g. sprendinių detalizacijos brėžinio Reglamentų privatiems sklypams reikalavimus: „[...] Prekybos įrenginių maksimalus kiekis privačiame sklype nustatomas laikantis Šių reikalavimų: pagrindinis atskaitos vienetas – prie gatvės esanti sklypo kraštinė. Maksimalus leistinas prekybos įrenginių kiekis skaičiuojamas taip: nuo sklypo kraštinės abiejų pusių atmetamas po 3,0 metrų atstumas ir likusi sklypo kraštinės nurodo, koks gali būti sklype didžiausias prekybos įrenginių kiekis: jei lieka mažiau kaip 10 metrų atstumas - gali būti statoma ne daugiau 2-jų įrenginių. Atmetus nuo sklypo ribų kraštinės, esančios prie gatvės po 3,0 m ir kai šis atstumas yra nuo 10,0 m iki 15,0 m, likusioje sklypo dalyje (kraštinėje prie gatvės) galima statyti ne daugiau kaip 3 įrenginius ir t. t. Vieno prekybos įrenginio dydis turi neviršyti 2x1x2,7 m, išskyrus kai įrenginys yra gamyklinės komplektacijos ir jo parametrų negalima įtakoti (Šaldytuvas ir pan.). Jei prie gatvės esanti sklypo kraštinė yra trumpesnė nei 10 metrų - sklype gali būti tik 1 laikinas įrenginys. Ši laikinų įrenginių skaičiaus nustatymo metodika skirta tik nustatyti įrenginių skaičių, o konkretus prekybos įrenginių išdėstymas sklype priklauso nuo konkrečios situacijos, todėl įrenginio vieta galėtų būti numatyta ir artimesniu atstumu nuo sklypo ribos, suderinus su miesto Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi. Prekybos įrenginio vietai turi pritarti Palangos miesto vyriausiasis architektas [...].“

Išvados

14. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus: 14.1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl netinkamo laikinų prekybos įrenginių projekto derinimo klausimų sprendimo Savivaldybės administracijoje; 14.2. Savivaldybės administracijoje buvo gautas Pareiškėjo 2016-09-23 prašymas išduoti leidimą laikino prekybos įrenginio įrengimui (žr. pažymos 4 punktą); 14.3. Atsakymas dėl priimto neigiamo sprendimo kreipimesi nurodytu klausimu Pareiškėjui buvo pateiktas Savivaldybės administracijos 2016-10-27 raštu (žr. pažymos 5 punktą), nurodant teisės aktą, kurio pagrindu buvo priimtas neigiamas sprendimas, bei priimto sprendimo apskundimo galimybę; 14.4. Prekybą ar paslaugų teikimą Palangos miesto viešosiose vietose reglamentuoja Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašas (žr. pažymos 12 punktą) ir Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas; 14.5. Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo 11 punkte nustatyti atvejai, kada įrenginių projektas nederinamas, apie tai asmenį raštu informuojant ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto Savivaldybės administracijoje gavimo dienos (žr. pažymos 11 punktą); 14.6. Pareiškėjas nurodė, kad neaišku, kuo vadovaujantis priimtas neigiamas Savivaldybės administracijos sprendimas dėl prašymo – atsakyme nėra nurodyta konkreti teisės akto nuostata, kuria vadovaujantis priimtas neigiamas sprendimas, nėra jokių paskaičiavimų; 14.7. Įstatymų leidėjas įpareigoja institucijas individualius administracinius aktus pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (žr. pažymos 10 punktą); 14.8. Savivaldybės administracija, teikdama Seimo kontrolieriui informaciją, pripažino, kad sutiktina su Pareiškėjo paskaičiavimais dėl žemės sklypo, [...], nustatant maksimalų prekybos įrenginių kiekį žemės sklype (žr. pažymos 6 punktą), tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad vertintinas laisvas neužstatytas žemės sklypo kraštinės plotas, todėl prašymo pateikimo dienai ir jo nagrinėjimo metu išduotų leidimų prekiauti ar teikti paslaugas iš laikinų prekybos įrenginių (statinių) skaičius žemės sklype, [...] viršijo maksimalų leistiną prekybos įrenginių (statinių) kiekį sklype. Pareiškėjui atsakyme į prašymą buvo nurodyta, kad laikinų prekybos įrenginių kiekis nustatytas, įvertinus laisvą prekybos statiniais (kioskais) neužstatytą kraštinės ilgį prie gatvės (žr. pažymos 5 punktą). Tačiau tokių paskaičiavimo duomenų, kokie buvo nurodyti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017-09-29 sprendime (žr. pažymos 7.3 punktą), Savivaldybės administracijos 2016-10-27 atsakyme (žr. pažymos 5 punktą) nebuvo pateikta.

15. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, tenka konstatuoti, kad nėra pagrindo teigti, jog Savivaldybės administracijoje gautas Pareiškėjo 2016-09-23 prašymas suderinti laikino prekybos įrenginio sklype, [...], projektą buvo išnagrinėtas, laikantis Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo reikalavimų (žr. pažymos 12 punktus). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad formaliai Pareiškėjo teisė į tinkamą viešąjį administravimą (žr. pažymos 10 punktą) buvo pažeista. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, X skundas dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo pripažintinas pagrįstu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš esmės Savivaldybės administracijos sprendimas dėl atsisakymo suderinti laikino prekybos įrenginio projektą galėjo būti nuginčytas tik teismo tvarka (žr. pažymos 5 punktą); apie tai Pareiškėjas buvo informuotas Seimo kontrolieriaus 2017 01-19 raštu Nr. 4D-2016/2-1693/3D-186. Be to, žalos pobūdžio bei dydžio nustatymo klausimai taip pat priskirti teismų kompetencijai (žr. pažymos 8 ir 9 punktus).

16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tikslinga rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui: 16.1. užtikrinti, kad Savivaldybės administracijoje nagrinėjant asmenų prašymus dėl laikinų įrenginių projektų derinimo, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimo individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis bei Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo reikalavimų.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

18.1. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei – užtikrinti, kad Savivaldybės administracijoje nagrinėjant asmenų prašymus dėl laikinų įrenginių projektų derinimo, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimo individualų administracinį aktą pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis bei Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo reikalavimų.

Apie sprendimą dėl pateiktos rekomendacijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti raštu iki 2018-02-12. Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius        Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/2-1693
Seimo kontrolierius Nesteckis M.
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį