Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių61
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763933

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO ŠEŠTĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. rugsėjo 22 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama – Vilniaus AVPK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant išsamaus atsakymo į jos kreipimusis ir nepagrįstai atsisakant pateikti 2017 m. liepos 17 d. Pareiškėjos pareiškimo kopiją.

2. Skunde nurodoma, kad Pareiškėja 2017 m. liepos 15, 16 ir 21 dienomis kreipėsi į Vilniaus AVPK prašydama paaiškinti aplinkybes, susijusias su 2017 m. liepos 15 d. (1.30 val.) policijos pareigūnų apsilankymu jos bute, tačiau jai buvo pateiktas neišsamus atsakymas. Taip pat Pareiškėja teigia, kad kreipėsi į Vilniaus AVPK pareigūną prašydama pateikti 2017 m. liepos 17 d. jos pareiškimo kopiją, tačiau jos prašymas dėl neaiškių priežasčių nebuvo patenkintas.

3. Pareiškėja prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1343/3D-2853 kreipėsi į Vilniaus AVPK prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. spalio 16 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. spalio 9 d. Vilniaus AVPK raštą „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma: 4.1. 2017 m. liepos 16, 17 ir 21 dienomis Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus AVPK prašydama nustatyti, dėl kokių priežasčių naktį iš 2017 m. liepos 14 d. į 2017 m. liepos 15 d. jos namuose apsilankė policijos pareigūnai, įvertinti šių pareigūnų elgesį, paaiškinti, kodėl, kreipusis į Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnus, jai nebuvo teikiama informacija apie minėtus įvykius; 4.2. Pareiškėja neprašė pateikti jos 2017 m. liepos 17 d. pareiškimo kopijos; 4.3. Vilniaus AVPK Vidaus tyrimų skyriui 2017 m. liepos 24 d. buvo pavesta patikrinti Pareiškėjos skunduose nurodytas aplinkybes; 4.4. 2017 m. rugpjūčio 7 d. Vilniaus AVPK Vidaus tyrimų skyrius Vilniaus AVPK viršininkui pateikė tarnybinį pranešimą, kuriame nurodoma, kad 2017 m. liepos 14 d. 23.26 val. buvo gautas P. K. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] pranešimas dėl galimo savavaldžiavimo, išnuomojant bendros nuosavybės butą; policijos pareigūnai nuvyko aiškintis aplinkybių pagal šį pranešimą, t. y., vykdė savo tiesiogines pareigas; buto bendraturčio leidimu teisėtai ir pagrįstai užėjo į butą bei aiškindamiesi įvykio aplinkybes išklausė bute buvusios S. J. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] paaiškinimus; policijos pareigūnai ir P. K. pranešimuose nurodė, kad su S. J. buvo elgiamasi pagarbiai, S. J. skundas dėl policijos pareigūnų galimai netinkamo elgesio nebuvo gautas; atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes, konstatuota, kad Vilniaus AVPK Patrulių rinktinės pareigūnų veiksmuose tarnybinės veiklos trūkumų neįžvelgta, jų tarnybinės atsakomybės klausimas nesvarstytas; šiame pranešime nurodoma ir tai, kad Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnas D. B. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] negalėjo suteikti Pareiškėjai jos prašomos informacijos apie 2017 m. liepos 14 d. nakties įvykius dėl objektyvių priežasčių, t. y., jis neturėjo įgaliojimų policijos informacinėse sistemose peržiūrėti duomenų apie P. K. pareiškimą; tokius įgaliojimus turėjo tik pareigūnas, kuris nagrinėjo šį pareiškimą; dėl šios priežasties pareigūno D. B. veiksmuose nebuvo įžvelgta tarnybinio nusižengimo požymių; 4.5. Vilniaus AVPK 2017 m. rugpjūčio 9 d. raštu Pareiškėja informuota apie atlikto tyrimo (šios pažymos 4.4 punktas) rezultatus; 4.6. 2017 m. rugpjūčio 13 d. Pareiškėja pakartotinai kreipėsi dėl galimai neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų jos namuose naktį iš 2017 m. liepos 14 d. į 2017 m. liepos 15 d.; 4.7. 2017 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus AVPK raštu Pareiškėja dar kartą informuota apie atlikto tyrimo (šios pažymos 4.4 punktas) rezultatus.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Asmenų aptarnavimo Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate taisyklių, patvirtintų 2011 m. balandžio 27 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu Nr. 10-V-252 (toliau vadinama – Taisyklės): 5.1. 39 punktas – „Prašymas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo Vilniaus aps. VPK [...]“; 5.2. 45 punktas – „Kartotiniai prašymai ir skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Vilniaus aps. VPK sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas, arba tuo klausimu yra priimtas teismo sprendimas, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai. Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo kartotinio prašymo ar skundo gavimo Vilniaus aps. VPK datos asmeniui pranešama, kad jo prašymas ar skundas nebus nagrinėjamas, nurodomos priežastys ir apskundimo tvarka“; 5.3. 47 punktas – „Sprendimai dėl išnagrinėtų prašymų, kuriuose išdėstytos asmens nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais pranešama apie Vilniaus aps. VPK veiklos trūkumus, valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, susijusius su valstybės ar daugelio žmonių, o ne konkretaus asmens interesų ir teisių pažeidimu, taip pat sprendimai dėl prašymų, kuriuose pateikiami pasiūlymai ką nors gerinti policijos įstaigų veikloje, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą būklę ir siūloma ką nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos, įforminami laisvos formos raštu, kuriame turi būti motyvuotai atsakyta į visus asmens keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo (ar bus) imtasi ir kas atsakingas už jų įgyvendinimą.“

  Tyrimo išvados

6. Pareiškėja nurodo, kad 2017 m. liepos 15, 16 ir 21 dienomis kreipėsi į Vilniaus AVPK prašydama paaiškinti aplinkybes, susijusias su 2017 m. liepos 15 d. (1.30 val.) policijos pareigūnų apsilankymu jos bute, tačiau jai buvo pateiktas neišsamus atsakymas.

7. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, Vilniaus AVPK pareigūnai per 20 darbo dienų nuo pareiškėjų prašymų gavimo Vilniaus AVPK dienos atsako į juos laisvos formos raštu, tačiau šiame rašte turi būti motyvuotai atsakyta į asmens keliamus klausimus, nurodyta, kokių priemonių buvo imtasi (ar bus imamasi) ir kas atsakingas už jų įgyvendinimą.

8. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. liepos 16, 17 ir 21 dienomis Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus AVPK prašydama nustatyti, dėl kokių priežasčių naktį iš 2017 m. liepos 14 d. į 2017 m. liepos 15 d. jos namuose apsilankė policijos pareigūnai, įvertinti šių pareigūnų elgesį, paaiškinti, kodėl, kreipusis į Vilniaus AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnus, jai nebuvo teikiama informacija apie minėtus įvykius; 2017 m. liepos 24 d. Vilniaus AVPK Vidaus tyrimų skyriui buvo pavesta patikrinti Pareiškėjos skunduose nurodytas aplinkybes; 2017 m. rugpjūčio 7 d. Vilniaus AVPK Vidaus tyrimų skyrius Vilniaus AVPK viršininkui pateikė išsamų tarnybinį pranešimą, kuriame nurodoma, kad Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmuose tarnybinės veiklos trūkumų neįžvelgta, jų tarnybinės atsakomybės klausimas nespręstas (šios pažymos 4.4 punktas); Vilniaus AVPK 2017 m. rugpjūčio 9 d. raštu Pareiškėja informuota apie atlikto tyrimo rezultatus. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Vilniaus AVPK pareigūnai ėmėsi priemonių išsiaiškinti Pareiškėjos skunduose nurodytas aplinkybes, atliko tyrimą dėl galimai neteisėtų Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmų, raštu atsakė Pareiškėjai remdamiesi atlikto tyrimo išvadomis. Pažymėtina, kad Pareiškėjai buvo atsakyta per 16 darbo dienų nuo anksčiausiai pateikto kreipimosi, t. y., nepažeidžiant teisės aktuose nustatyto 20 darbo dienų termino.

9. 2017 m. rugpjūčio 13 d. Pareiškėja pakartotinai kreipėsi dėl galimai neteisėtų policijos pareigūnų veiksmų lankantis jos namuose naktį iš 2017 m. liepos 14 d. į 2017 m. liepos 15 d. Pagal Taisyklių 45 punktą, kartotiniai prašymai ir skundai nenagrinėjami, jeigu juose nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad Vilniaus AVPK sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas, arba tuo klausimu yra priimtas teismo sprendimas, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai. Nepaisant to, kad Vilniaus AVPK pareigūnai turėjo teisę nenagrinėti 2017 m. rugpjūčio 13 d. kreipimosi, 2017 m. rugpjūčio 21 d. Vilniaus AVPK raštu dar kartą informavo Pareiškėją apie atlikto tyrimo rezultatus. Dėl šios priežasties vertintina, kad Pareiškėjos teisė gauti išsamų, motyvuotą ir objektyviais duomenimis (faktais) pagrįstą atsakymą į jos kreipimąsi nebuvo pažeista.

10. Pareiškėja Skunde taip pat teigia, kad kreipėsi į Vilniaus AVPK pareigūną prašydama pateikti 2017 m. liepos 17 d. jos pareiškimo kopiją, tačiau prašymas dėl neaiškių priežasčių nebuvo patenkintas. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja neprašė pateikti jos 2017 m. liepos 17 d. pareiškimo kopijos. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad Pareiškėjos teiginys dėl galimai neteisėtų Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant minėtos kopijos, nebuvo patvirtintas objektyviais duomenimis.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjos Skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant išsamaus atsakymo į Pareiškėjos kreipimusis ir nepagrįstai atsisakant pateikti 2017 m. liepos 17 d. jos pareiškimo kopiją, atmesti.

 

Seimo kontrolierius              Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1343
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį