Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755400

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 11 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – Lukiškių TI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimu Pareiškėjo teisės paskambinti telefonu ir teisės į gynybą ribojimu (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad: 2.1. 2017 m. liepos 3 d. nustatyta tvarka Lukiškių TI-K administracijai pateikė prašymą leisti paskambinti telefonu advokatui A 2017 m. liepos 3 d. apie 15.35 val. Pareiškėjas buvo nuvestas paskambinti advokatui. Advokatui atsiliepus, jis iš karto Pareiškėjui pasakė, kad šiuo metu negali kalbėti, ir paprašė paskambinti vėliau. Pokalbis užtruko tik kelias sekundes. Pareiškėjas Lukiškių TI-K pareigūnams paaiškino, kad šiuo metu advokatas negali kalbėti, ir paprašė sudaryti galimybes paskambinti advokatui vėliau, tačiau pareigūnai atsakė, kad skambinti telefonu vėliau nebus leista, nes pokalbis įvyko; 2.2. Pareiškėjas 2017 m. liepos 3 d. prašyme leisti paskambinti telefonu įrašė pretenziją, kad nesutinka, jog pokalbis įvyko, nes advokatas, kuriam buvo skambinama, tuo metu negalėjo kalbėti.    

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde išdėstytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. liepos 18 d. raštu Nr. 4D-2017/1-990/3D-2137 kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. rugpjūčio 25 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. rugpjūčio 23 d. Lukiškių TI-K raštą Nr. 9-9218, kuriame nurodoma: 4.1. „Pažymime, kad 2017 m. liepos 3 d. buvo gautas X prašymas, reg. Nr. 13-30374, leisti paskambinti telefonu. 2017 m. liepos 3 d. buvo leista X skambinti ir kalbėti telefonu. 2017 m. liepos 3 d. pokalbis įvyko 15 val. 30 min., pokalbio trukmė – 7 min. 39 s.“ 4.2. „Pažymime, kad 2017 m. liepos 3 d. buvo gautas [...] vienintelis X [...] prašymas leisti paskambinti telefonu [...].“ 4.3. „Pažymime, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo [...] 23 str. 3 d. „<...> Skambinti ir kalbėti telefonu galima ne ilgiau kaip 15 minučių. <...>.“ Pažymėtina, kad, vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio l d. įsakymu Nr. l R-172 „Dėl tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 75 p., „Vieno telefoninio pokalbio metu suimtasis gali skambinti keliems abonentams, tačiau bendra pokalbio telefonu trukmė negali viršyti 15 minučių. Paprastai per vieną dieną skambinti ir kalbėti telefonu leidžiama vieną kartą. <...>.“ 4.4. „Pranešame, jog pareiškėjo pretenzija nagrinėta nebuvo, kadangi buvo nagrinėjamas X skundas, persiųstas nagrinėti iš Kalėjimų departamento.“

5. Lukiškių TI-K 2017-08-09 atsakyme į Pareiškėjo skundą nurodoma: 5.1. „Informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – SVĮ) 23 str. 2 d. ir 3 d., kuriose numatyta, kad „Suimtųjų telefoninių pokalbių su savo gynėju metu turi būti užtikrinamas suimtojo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas“ bei kad „<...> Skambinti ir kalbėti telefonu galima ne ilgiau kaip 15 minučių. <...>“ Taip pat vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio l d. įsakymu Nr. 1R-172 „Dėl tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 75 p., kuriame numatyta, kad „Vieno telefoninio pokalbio metu suimtasis gali skambinti keliems abonentams, tačiau bendra pokalbio telefonu trukmė negali viršyti 15 minučių. Paprastai per vieną dieną skambinti ir kalbėti telefonu leidžiama vieną kartą. <...>“.“ 5.2. „Pažymime, jog pats teigiate, kad bendravote telefonu su savo gynėju, dėl to pareigūnai Jūsų pokalbio nesiklausė, ir užfiksavo jį kaip įvykusį. Taip pat pažymime, jog Jūsų teiginys, kad su savo gynėju bendravote vos kelias sekundes, yra melagingas, kadangi 2017 m. liepos 3 d. informacinėje sistemoje užfiksuotas 7 min. 39 s. trukmės pokalbis.“                     Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Suėmimo vykdymo įstatymo: „23 straipsnis. 1. Tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia paskambinti telefonu, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam paskambinti telefonu. Duoti šį nurodymą galima tik siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar kitiems teisės pažeidimams, apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves arba kai suimtojo skambinimas galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. Jeigu ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras arba teismas, kurio žinioje yra byla, nurodo neleisti suimtajam paskambinti telefonu, jam ir tardymo izoliatoriaus administracijai turi būti nurodoma šio draudimo trukmė, asmenys, kuriems neleidžiama paskambinti, ir kitos aplinkybės, dėl kurių draudimą būtina taikyti. Šioje dalyje nurodyti suimtųjų teisės paskambinti telefonu apribojimai netaikomi suimtųjų telefoniniams pokalbiams su savo gynėju. 2. Suimtųjų telefoninių pokalbių su savo gynėju metu turi būti užtikrinamas suimtojo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas. 3. Suimtajam paskambinti telefonu leidžiama, jeigu jis tuo metu yra mokus arba naudojasi ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita. Skambinti ir kalbėti telefonu galima ne ilgiau kaip 15 minučių. Telefoninio pokalbio išlaidas, kai nesinaudojama ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita, apmoka pats suimtasis. 4. Šiame straipsnyje numatytos suimtųjų teisės paskambinti telefonu įgyvendinimo tvarka nustatyta Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.“

7. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172: „75. Vieno telefoninio pokalbio metu suimtasis gali skambinti keliems abonentams, tačiau bendra pokalbio telefonu trukmė negali viršyti 15 minučių. Paprastai per vieną dieną skambinti ir kalbėti telefonu leidžiama vieną kartą. Tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į sudarytas sąlygas paskambinti telefonu, skambinančiųjų skaičių, pataisos pareigūnų vykdomas funkcijas, gali leisti skambinti ir kalbėti telefonu dažniau. [...] 77. Suimtųjų pokalbiai telefonu registruojami Suimtųjų pokalbių telefonu apskaitos žurnale (12 priedas) arba elektroninėje apskaitos sistemoje. Suimtųjų prašymai leisti skambinti telefonu su tardymo izoliatoriaus direktoriaus įrašais ir suimtojo parašu, taip pat ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymai neleisti suimtajam skambinti telefonu saugomi tam tikroje byloje.“

Tyrimo išvados   8. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad Lukiškių TI-K administracija nesudarė galimybės pakartotinai (nepavykus pakalbėti pirmojo skambučio metu) paskambinti advokatui.

9. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui pagal jo prašymą 2017-07-03 buvo leista paskambinti savo gynėjui. Prie telefono aparato Pareiškėjas buvo nuvestas 15 val. 30 minučių. Lukiškių TI-K administracija paaiškino, kad, vadovaujantis Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatomis ir užtikrinant pokalbio konfidencialumą, pareigūnas Pareiškėjo pokalbio nesiklausė. Pareiškėjas teigia, kad advokatas negalėjo su juo kalbėti ir nurodė paskambinti vėliau, tačiau Seimo kontrolieriui pateiktas Skambučių registro žurnalas (kopija), pagal kurį  2017-07-03 vykusio Pareiškėjo pokalbio su advokatu A trukmė yra 7 min. 39 sekundžių. Skambučių registro žurnale taip pat užfiksuota, kad Pareiškėjas savo gynėjui 2017 m. liepos mėnesį skambino 23 kartus.

10. Suėmimo vykdymo įstatymo 23 straipsnyje nurodyta, kad tardymo izoliatoriaus administracija suimtajam leidžia paskambinti telefonu, jeigu nėra gautas suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis nurodymas neleisti suimtajam paskambinti telefonu. Suimtųjų teisės paskambinti telefonu apribojimai netaikomi suimtųjų telefoniniams pokalbiams su savo gynėju. Suimtųjų telefoninių pokalbių su savo gynėju metu turi būti užtikrinamas suimtojo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas.  Suimtajam paskambinti telefonu leidžiama, jeigu jis tuo metu yra mokus arba naudojasi ryšio paslauga kalbėti telefonu kito abonento sąskaita. Skambinti ir kalbėti telefonu galima ne ilgiau kaip 15 minučių. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 75 punkte numatyta, kad vieno telefoninio pokalbio metu suimtasis gali skambinti keliems abonentams, tačiau bendra pokalbio telefonu trukmė negali viršyti 15 minučių. Paprastai per vieną dieną skambinti ir kalbėti telefonu leidžiama vieną kartą. Tardymo izoliatoriaus administracija, atsižvelgdama į sudarytas sąlygas paskambinti telefonu, skambinančiųjų skaičių, pataisos pareigūnų vykdomas funkcijas, gali leisti skambinti ir kalbėti telefonu dažniau.

11. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Pareiškėjui Lukiškių TI-K buvo sudarytos sąlygos paskambinti savo gynėjui, 2017-07-03 vykęs pokalbis su gynėju truko daugiau nei 7 minutes, duomenų, kad būtų pažeistas Pareiškėjo ir jo gynėjo bendravimo konfidencialumas, nebuvo gauta, todėl Skundas atmestinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos veiksmų, susijusių su galimu teisės paskambinti telefonu ir teisės į gynybą ribojimu, atmesti.

Seimo kontrolierius                                 Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-990
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį