Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755401

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ IR VšĮ BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, pagal 2015-04-13 įgaliojimą (notarinio registro Nr. [...]), atstovaujančio [...] namo, Druskininkuose (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas), bendraturtės A interesams (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas), skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Ministerija) bei VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (toliau citatose ir tekste vadinama – Agentūra) pareigūnų veiksmų (neveikimo) Namo renovacijos priežiūros klausimais.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: „2017-02-06 kreipiausi į Seimo kontrolierių įstaigą su prašymu dėl pažeidimų atliekant DNSB „B“ [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrija] Namo renovaciją [toliau citatose ir tekste vadinama – Renovacija]. Jūs persiuntėte mano prašymą ir visus dokumentus į Ministeriją su prašymu, kad jie pateiktų kompetentingą ir motyvuotą atsakymą Pareiškėjui ir Jums, kadangi klausimas yra rimtas ir svarbus“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas) (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). „2017-04-11 gavau iš Ministerijos atsakymą su viceministrės R. Brandišauskienės parašu [Nr. (14-4)-D8-2768; toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas], kuris mane pribloškė. Sunku net įvardinti, ar tai atsirašinėjimas, ar visiška nekompetencija, ar tai bandymas dangstyti Ministerijos ir Agentūros atsakingų žmonių nusikalstamą neveikimą, kurie privalėjo kontroliuoti Renovaciją, ar tai piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi viršūnė“; „Atsakingi Ministerijos pareigūnai visiškai ignoravo mano Prašyme pateiktus faktus, įrodančius dokumentų klastojimą, piniginių lėšų grobstymą ir didelės žalos padarymą Valstybei bei Bendrijos žmonėms, neteisėtus Renovacijos projekto bei medžiagų keitimus be butų savininkų daugumos pritarimo, Renovacijos administratoriaus C įgaliojimų viršijimą bei mokestinių reikalavimų vengimą.“ „Neteisėtus ir suklastotus Renovacijos dokumentus Ministerija pateikia kaip oficialius. Siekdamas įgyvendinti savo planus, dar neturėdamas jokių įgaliojimų (vėliau gavo Renovacijos administratoriaus įgaliojimus), C su pagalba atsakingų savivaldybės darbuotojų iš vieno Renovacijos projekto padarė 2 projektus (suklastojo dokumentus). Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos [toliau citatose ir tekste vadinama – Inspekcija] pripažintus neteisėtais išduotus leidimus pastatė ant Namo stogo, t. y. bendrų konstrukcijų, be butų savininkų sutikimo, 169 kv. m statinį, už kurį nemokėjo Renovacijos mokesčių. Buvo atsisakyta Renovacijos projekte numatytų darbų, už kuriuos pinigai buvo paimti, kaip už atliktus (perdangos šiltinimo, nuogrindų aplink Namą nepilnas padarymas ir daug kitų grubių pažeidimų, kurie surašyti mano prašyme 2017-02-06).“

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolierių: „ištirti ir tinkamai įvertinti atsakingų Ministerijos ir Agentūros asmenų [...] veiksmus [...].“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius: 4.1. buvo gavęs Pareiškėjo 2017-02-06 prašymą, registracijos Nr. 4D-2017/2-155 (Prašymas), dėl Renovacijos darbų ir galimo lėšų pasisavinimo, kuriame buvo akcentuota: 4.1.1. „Dėl lėšų grobstymo atskyrus vieną laiptinę“: 1) „2015 metais buvo renovuojamas Namas. Bendrijos narys C, gavęs Renovacijos administratoriaus įgaliojimus, kartu su Bendrijos pirmininku D piktnaudžiavo jiems suteiktais įgaliojimais ir siekdamas savanaudiškų tikslų klastojo dokumentus, ko pasėkoje padarė didelę žalą Bendrijos butų savininkams. Jis neteisėtai atskyrė vieną Namo laiptinę su 17 butų [...] nuo viso Namo ir pavadino ją kitu adresu, [...], kurio niekada nebuvo ir nėra. [...]“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas-2); 2) „2011-12-18 C gavo iš Druskininkų savivaldybės leidimą rekonstruoti savo butą Name-2 [...]. Projekto pavadinime nurodyta, kad bus statomos patalpos ant Bendrijos Namo stogo, t. y. ant Namo bendrų konstrukcijų, todėl jis privalėjo gauti visų butų savininkų pritarimą. Kadangi pritarimo jis negavo, savo planus siekė įgyvendinti apgaulės būdu, atskirdamas vieną Namo laiptinę. Ten buvo pastatytos ne tik patalpos ant stogo, bet ir 4 nauji balkonai (kad nutildyti kaimynus). Vienas balkonas taip pat C [...]. Nors leidimą C turėjo nuo 2011, bet iki 2015 m. balandžio mėnesio nieko nedarė [...]. Prasidėjus Renovacijai, jis tai padarė visų Bendrijos žmonių sąskaita“; „Mano manymu, C, skirtingai už vieną kv. m paskirstęs lėšas, virš savo buto už Bendrijos narių lėšas pasistatė gyvenamas patalpas. Tai ne tik Namo savininkų lėšos, bet ir valstybės lėšos, nes daliai gyventojų valstybė kompensuoja“;   3) „UAB „E“, kuri atėjo renovuoti Namą C pastangomis, prieš tai išvarius UAB „F“, kuri buvo laimėjusi oficialų CPO konkursą. Dar neprasidėjus darbams, neva dėl netinkamo finansinio pasiūlymo, kurio niekas nematė (kiek žinau, tai melas), ši firma su pasamdytų advokatų pagalba buvo pašalinta. Bendrijai tai kainavo apie 10 000 Lt. [...]. Sprendimas pašalinti UAB „F“ buvo priimtas neteisėtai, t. y. ne visuotiniame Bendrijos susirinkime“; 4) Renovacijos metu darbus atliekantys žmonės tuo pat metu statė ir C patalpas. [...] jokie Renovacijos mokesčiai už pastatytas asmenines patalpas (103 kv. m) nebuvo paskaičiuoti. Siekiant išvengti mokesčių, pastatytos patalpos sąmoningai nebuvo įtrauktos į Renovacijos projektą ir neregistruotos registre kartu su Namo įregistravimu po Renovacijos 2015-12-11“; 4.1.2. „Dėl Renovacijos pasiūlyme kainų ir darbų priėmimo akto neatitikimo“: 1) „Viršydamas įgaliojimus Administratorius pakeitė Renovacijos projekte numatytas medžiagas, dalies darbų, numatytų projekte, nepadarė. Buvo atsisakyta apšiltinti rūsio perdangą bei pilnai nepadarė nuogrindų apie Namą. Visą tai darė be butų savininkų daugumos pritarimo. [...]. Pagal rangos sutartį, jeigu rangovas nepadaro Renovacijos projekte numatytų darbų, pinigus turi grąžinti. Pinigai nėra grąžinti užsakovui“; 2) „Bendros pasiūlymo kainos Išskaidymas pagal objektus numatyti darbai „kainos pasiūlymo Priedas Nr. 2“, toliau išskaidymas, buvo numatytos vienos kainos, o statybos rangos perdavimo ir priėmimo akte, toliau – Akte, Nr. 14 nuo 2015-12-30 kainos užaukštintos, būtent:  fasado sienų, cokolio šiltinimas [...] skirtumas 33 073,59 Eur, šildymo vamzdynų keitimas [...] padidinta kaina ant 25 970 Eur [...]. Manome, kad tarp darbų Išskaidymo ir Akto skirtumas 116 651,93 Eur. Tokiai sumai padarytas nuostolis“; 3) „Iš virš išdėstyto seka, kad pilnai Renovacijos kreditas nepanaudotas, tačiau išmokamas, skaičiuojant palūkanas“; 4.1.3. prašoma: „tarpininkauti ir padėti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos veikos buvusiam Administratoriui bei kitiems tame dalyvavusiems asmenims, vykdant [...] Renovaciją [...]“ (Pareiškėjas šiais klausimais kreipėsi į Druskininkų miesto policijos komisariatą; gavęs neigiamą atsakymą – į Druskininkų miesto apylinkės prokuratūrą; atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą – į Druskininkų miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją (atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą), Kauno apygardos prokuratūrą, kuri Pareiškėjo kreipimąsi „persiuntė atgal į Druskininkus“, nors Pareiškėjas prašė to nedaryti); 4.2. 2017-02-15 raštu Nr. 4D-2017/2-155/3D-466 persiuntė šį Prašymą nagrinėti Ministerijai, pažymėdamas: 4.2.1. „Pareiškėjas kelia žalos atlyginimo klausimą, kuri atsirado Prašyme nurodytiems asmenims galimai netinkamai atliekant veiksmus, susijusius su Bendrijos administravimu, ir organizuojant Renovacijos darbus. Pažymėtina, kad žalos atlyginimas ir Bendrijos administravimas yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais (civiline atsakomybe), kurių nagrinėjimas nepriskirtas Seimo kontrolierių kompetencijai. Vadovaujantis [...] teisiniu reglamentavimu, pažymėtina, kad Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje ir netiria ginčų dėl asmenų teisių ar įstatymuose saugomų interesų pažeidimų civilinės teisės srityje. Be kita ko, pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme pateiktą pareigūno sąvoką, daugiabučių namų bendrijos pirmininkas ar bendrijos narys nėra pareigūnai, veikiantys viešojo administravimo srityje, todėl skundai dėl šių asmenų veiklos nepriskirti tirti Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Įvertinus nurodytas aplinkybes, Prašymas Seimo kontrolieriaus nenagrinėtinas. Pažymėtina, kad žalos atlyginimo klausimai ir veiksmų neteisėtumas yra spręstini bendrosios kompetencijos teisme, todėl Pareiškėjas dėl galimos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į teismą ir tokiu būdu ginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus. Kreipiantis į teismą turite teisę nurodyti visas žinomas aplinkybes bei pateikti jas patvirtinančius įrodymus, taip pat nurodyti šiame Prašyme išdėstytus argumentus, kuriuos įvertintų teismas ir pasisakytų dėl neteisėtų veiksmų, atsiradusios žalos, priežastinio neteisėtų veiksmų ir žalos ryšio bei kaltės, t. y., visų sąlygų, būtinų taikant civilinę atsakomybę [...]“; 4.2.2. „Pareiškėjas šiuo Prašymu prašo „padėti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos veikos“, kadangi, kaip nurodoma Prašyme, pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakė prokuroras, o apskundus prokuroro atsisakymą, pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakė ir Druskininkų miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas. [...] pažymėtina, kad Seimo kontrolierius netiria ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, todėl šie sprendimai gali būti skundžiami juose nurodyta tvarka“; 4.2.3. „Atkreiptinas dėmesys, kad pagal teisinį reglamentavimą [...] daugiabučio namo savininkai sprendimus dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, taip pat ir dėl pirmininko rinkimų ir jo pakeitimo, priima bendru susitarimu bendrijos susirinkimuose, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Todėl šiuo metu Bendrijos pirmininko pareigas vykdantis asmuo, Bendrijos įstatų nustatyta tvarka, Bendrijos savininkų sprendimu gali būti pakeistas išrinkus naują Bendrijos pirmininką. Be to, kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą [...]. Taip pat pažymėtina, kad bendrijos narių ir bendrijos valdymo organų ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose [...]. Todėl Pareiškėjas turi teisę inicijuoti galimai kilusio ginčo tarp jo ir Bendrijos nario (pirmininko) nagrinėjimą Bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijoje arba pateikti skundą ginčus nagrinėjančiam asmeniui“; 4.2.4. „Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas [...] kelia problemas, susijusias su Renovacija ir bendraturčių tarpusavio santykiais, bei į tai, kad Ministerija formuoja valstybės politiką būsto valdymo klausimais, padeda gyventojams gyvenamuosius statinius valdyti ir prižiūrėti [...], tikslinga tarpininkaujant kreiptis į Ministeriją, kuri pateiktų oficialią poziciją Prašyme nurodytais klausimais“; 4.2.5. „Atsižvelgdamas į pirmiau aprašytas aplinkybes, į teisinį reglamentavimą [...] informuoju Pareiškėją, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pagal kurį Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, kai padaro išvadą, kad skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai ir dėl skundo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas, atsisakau tirti skundą, nes skundas kilęs iš civilinių teisinių santykių, kurie nagrinėtini teisme, o dėl galimos nusikalstamos veikos yra priimti procesiniai sprendimai, kurie gali būti skundžiami juose nurodyta tvarka“; 4.2.6. „Įvertinęs Prašyme nurodytos problemos svarbą Pareiškėjui, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktu, prašau Ministerijos – pagal kompetenciją išnagrinėti Prašymą ir pateikti Pareiškėjui motyvuotą paaiškinimą Prašyme nurodytais klausimais (atsakymo kopiją prašytume pateikti ir Seimo kontrolieriui).“ 

5. Iš kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta: 5.1. Inspekcija 2017-03-03 rašte Nr. 2D-2794-(15.17) pažymėjo: 5.1.1. „Inspekcija 2016-12-27 rašte Nr. 2D-18727-(7.9) informavo Jus, „kad, Inspekcijoje atlikus 2015-01-22 išduoto statybą leidžiančio dokumento Nr. RPP-12-150122-00005 (toliau – Rašytinis pritarimas) teisėtumo patikrinimą, surašytas patikrinimo aktas Nr. SLD-100-161108-0001 (toliau – Aktas), kuriame konstatuota, kad Rašytinis pritarimas išduotas neteisėtai, pažeidžiant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Apie atlikto patikrinimo išvadas informuota Druskininkų savivaldybės administracija [toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė] ir statytojas – buto Name-2 [...] (toliau – butas) savininkas“. Taip pat Inspekcija nurodė, kad vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu [toliau citatose ir tekste vadinama – Priežiūros įstatymas] [...] ir atsižvelgiant į tai, kad, atlikus buto rekonstravimo darbus, atnaujinti buto kadastriniai matavimai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre 2016-01-11 statinio statybos užbaigimo akto Nr. SUA-10-1600111-00001 pagrindu, Inspekcijoje priimtas sprendimas teikti pareiškimą prokuratūrai dėl kreipimosi į teismą dėl Rašytinio pritarimo ir minėto užbaigimo akto pripažinimo negaliojančiais“ (Inspekcijos 2017-01-09 raštu Nr. 2D-193-(15.24E) kreiptasi į Kauno apygardos prokuratūrą). „Kauno apygardos prokuratūros Viešo intereso gynimo skyrius 2017-02-02 priėmė nutarimą Nr. AP-706/2017 „Atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones“, kuriuo Inspekcijos prašymą atmetė, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo“, nors „pripažino, kad pažeidimas yra padarytas teritorijų planavimo ir statybos srityje, kas galėtų apspręsti viešojo intereso buvimą, tačiau pažymėjo, kad jis yra lokalus, jo apimtis yra konkreti, liečianti nedidelės, konkrečios grupės, t. y., Namo gyventojų ir Bendrijos, interesus“;  5.1.2. „Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 23 straipsnio nuostatomis, Inspekcija turi teisę kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimtų su statyba susijusių administracinių sprendimų panaikinimo. [...]. Taigi Inspekcija turi teisę kreiptis į teismą dėl panaikinimo statybos užbaigimo aktų [...]. Nagrinėjamu atveju statybos užbaigimo komisijoje dalyvavo Alytaus visuomenės sveikatos centro atstovas [...] ir Inspekcijos atstovas (komisijos pirmininkas). Taigi ginčijant statybos užbaigimo aktą susidaro tokia situacija, kai byloje ieškovu ir atsakovu taptų tas pats subjektas – Inspekcija. Remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktais civilinė byla nutrauktina, esant ieškovo ir atsakovo sutapčiai. Dėl susiklosčiusios situacijos, kai ieškovas ir atsakovas sutampa, nebeįmanomas rungimosi principo įgyvendinimas, nes faktiškai abiejų bylos šalių pozicijas formuoja tas pats asmuo arba su juo susiję ir jam pavaldūs asmenys. [...]. Inspekcija negali teikti teismui ieškinio, nes tokiu atveju būtų ieškovo ir atsakovo sutaptis ir byla būtų nutraukta CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktų pagrindais.“  „Šiuo atveju [...] Inspekcijai nesant objektyvios galimybės kreiptis [į teismą], Jūs turite teisę patys kreiptis į teismą, jeigu manote, kad administraciniai aktai [...] pažeidžia Jūsų ar Namo gyventojų interesus.“ 5.2. Ministerijos Atsakyme pateikta tokio turinio informacija: 5.2.1. „Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto raštą, pagal kompetenciją teikiame informaciją dėl Prašyme nurodytų klausimų. Informuojame, kad Renovacija vyko pagal 2012 m. Druskininkų savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programą. Savivaldybė Namui parengė atskirus energinio naudingumo sertifikatus ir investicijų planus Namui ir Namui-2. Investicijų planai suderinti 2013-06-21.“ „Pažymime, kad 2015-09-16 sudarytos atskiros kreditavimo sutartys Namui ir Namui-2, atnaujinti (modernizuoti)“; 5.2.2. „Pažymime, kad Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Agentūra, kuri vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą, administruoja ir teikia valstybės paramą. Pagal Agentūros pateiktą pažymą, informuojame, kad 2013-06-10 Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime patvirtinti investicijų planai. Susirinkime nuspręsta, kad pagal investicijų planą atliekamų darbų investicijų suma neturi viršyti 2 023 555,04 Lt (nuo 1 iki 55 buto – 1 514 866,81 Lt, nuo 56 iki 72 buto – 508 688,23 Lt). Susirinkimo protokole pažymėta, kad tikslų investicijų ir kredito paskaičiavimą butų ir kitų patalpų savininkams atliks Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas po rangovo išrinkimo ir rangos darbų kainų suderinimo, o bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirstydamas kreditą, laikysis tokių principų; visas su patvirtinto Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas) privalo apmokėti Namo butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ar kitų patalpų naudingojo ploto ir viso Namo naudingojo ploto santykiui); Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano įgyvendinimui skirtas kreditas paskirstomas namo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ar kitų patalpų naudingojo ploto ir namo naudingojo ploto santykiui). Protokole nurodyta kada kredito paskirstymas galėtų kisti, t. y., kai individualios investicijos (buto ar patalpų langų pakeitimui, balkonų įstiklinimui ir pan.) paskirstomos individualiai kiekvienam butui ar patalpai; kai buto ar patalpos langai ar kita bendroji inžinerinė įranga (taip, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose), kuri įrengta bute ar patalpoje ir nesusijusi su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu, yra pakeisti ir pripažinta, kad jie gali būti nekeičiami įgyvendinant namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas tikslų investicijų ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymą nustatys atsižvelgdamas į galutines namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytas darbų kainas“; 5.2.3. „Namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame investicijų plane numatytos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) energinį efektyvumą didinančios priemonės: fasado sienų (ir cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimas ir nuogrindos sutvarkymas, stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio pralaidumo langus, butų langų ir balkonų durų keitimas, langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse), langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (rūsio), balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieningą projektą, šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas, šildymo vamzdžių ir prietaisų keitimas, individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose, rūsio perdangos šiltinimas, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. 2015-03-02 vyko Bendrijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame butų ir kitų patalpų savininkai patvirtino Bendrijos valdybos ir atsakingų asmenų už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) priimtą sprendimą – atsisakyti vienos energinį efektyvumą didinančios priemonės, t. y., rūsio perdangos šiltinimo. Bendrija rūsio perdangai šiltinti skirtų lėšų nepanaudojo ir šiai priemonei valstybės parama neišmokėta“; 5.2.4. „Investicijų plane nurodyta, kad Name yra negyvenamosios paskirties patalpos, t. y., kūrybinės dirbtuvės, kurių plotas yra 28,71 kv. m. Renovacijos projekto administratorius, teikdamas prašymą valstybės paramai energinį efektyvumą didinančioms priemonėms ir papildomai valstybės paramai (Klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) energinį efektyvumą didinančioms priemonėms gauti, nurodė ir šias patalpas“; 5.2.5. „Pažymėtina, kad Savivaldybė 2015-01-22 išdavė Namo-2 butų Nr. [...] savininkams statybą leidžiančius dokumentus – rašytinius pritarimus kapitalinio remonto projektams (balkonų įrengimas). Užbaigus statybos darbus, butų savininkai pateikė deklaracijas apie statybos užbaigimą“; 5.2.6. „2011-12-28 Savivaldybė išdavė leidimą Nr. 116/11 (LNS-12-111228-00108) rekonstruoti statinį pagal projektą „Buto [...], rekonstravimas įrengiant gyvenamąsias patalpas ir terasą šiuo metu neeksploatuojamoje stogo dalyje“. 2016-01-11 pasirašytas statybos užbaigimo aktas, kuriame konstatuota, kad statinys atitinka statinio projekto sprendinius“; 5.2.7. „Agentūra 2015-01-16 raštu Nr. (4)-B2.1-202 pritarė Namo (projekto Nr. ALJ0049) rangos darbų su projekto parengimu ataskaitai už 392 563,93 Eur (trys šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys eurai, 93 ct), 1 355 444,74 Lt (vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi litai, 74 ct) sumą, kurią pasiūlė pirkimą laimėjusi UAB „E“. Informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą Agentūra neturi“; 5.2.8. „Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas [toliau citatose ir tekste vadinama – Renovacijos projektas] įgyvendintas, 2015-12-30 surašytas statybos užbaigimo aktas [toliau citatose ir tekste vadinama – Užbaigimo aktas] ir išmokėta valstybės parama. Agentūra 2016-04-21 atliko šiame objekte įvykdytų modernizavimo darbų patikrą. Patikros metu Agentūros specialistai susitiko su Bendrijos pirmininku [...] ir Namo gyventojais. Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“; 5.2.9. „Seimo kontrolieriaus rašte pažymėta, kad žalos atlyginimo klausimai ir veiksmų neteisėtumas yra spręstini bendrosios kompetencijos teisme. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą“; 5.2.10. „Pažymėtina ir tai, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo [toliau citatose ir tekste vadinama – Bendrijų įstatymas] 20 straipsnyje nustatyta, kad bendrijos valdymo organų veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Vietos savivaldos įstatymą pavesta savivaldybei. Todėl savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal Bendrijų įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui, tačiau Jūsų prašymu skundo nagrinėti Savivaldybei nepersiunčiame.“ 5.3. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2017-06-21 nutarime Nr. 13.12-50 (toliau vadinama – GP nutarimas) konstatuota, kad „Kauno apygardos prokuratūra pagrįstai nusprendė atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, todėl naikinti skundžiamo nutarimo nėra teisinio pagrindo“. Be to, GP nutarime pažymėta: „Dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta, Inspekcija [...] turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Statybos įstatymo 33 str. 1 d. 1 p.). Kaip medžiagoje nustatyta, ginčo statybos leidimą 2015-01-22 [Rašytinį pritarimą] išdavė Savivaldybė. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Inspekcijai nagrinėjamu atveju nėra jokių procesinių kliūčių savo kompetencijos ribose kreiptis į teismą dėl ginčo statybos leidimo panaikinimo. Aplinkybė, kad statybos užbaigimo komisijoje dalyvavo Inspekcijos atstovas ir todėl, Inspekcijos nuomone, ginčijant statybos užbaigimo aktą, įvyktų ieškovo ir atsakovo sutaptis, neturi teisinės reikšmės, nes pagrindinis šiuo atveju reikalavimas būtų susijęs su statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, t. y., statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimu. Reikalavimas dėl statybos užbaigimo akto panaikinimo laikytinas išvestiniu, tiesiogiai priklausančiu nuo to, ar teismas panaikins statybą leidžiantį dokumentą ar ne. Tokia išvada grįstina Statybos įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, kurioje išvardinti galimi teismo, savo sprendimu panaikinusio statybą leidžiančio dokumento galiojimą, veiksmai – įpareigoti statinį nugriauti, išardyti perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis [...] arba įpareigoti kompetentingas institucijas išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, kai statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas neteisėtai dėl kompetentingų institucijų neteisėtai atliktų procedūrų. Taigi, darytina išvada, kad panaikinus [...] [Rašytinio pritarimo] galiojimą, atitinkamai turi būti panaikintas ir statybos užbaigimo aktas, kuris išduotas [...] [Rašytinio pritarimo] pagrindu.“

6. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, ir į tai, kad Pareiškėjas priėmimo pas Seimo kontrolierių metu akcentavo, jog Ministerija nepagrįstai nesiima priemonių, kad Inspekcija kreiptųsi į teismą dėl Užbaigimo akto-2 pripažinimo negaliojančiu, kreipėsi į: 6.1. Ministeriją, prašydamas išsamiai informuoti, kodėl Atsakyme Ministerija pateikė neaktualią Atsakymo teikimo metu informaciją dėl Inspekcijos sprendimų Rašytinio pritarimo, Akto ir kitų administracinių aktų statybos klausimais atžvilgiu (pateikta informacija apie prieš tris mėnesius priimtus Inspekcijos sprendimus, tačiau nepateikta informacija apie tai, kokių priemonių imtasi siekiant apginti viešąjį interesą, kokių veiksmų imtasi / nesiimta dėl Rašytinio pritarimo bei Užbaigimo akto-2 galiojimo panaikinimo, pvz., nurodyta Inspekcijos 2017-03-03 rašte); kodėl Ministerija, Atsakyme nurodydama nustatytas faktines aplinkybes pagal Prašymo turinį, nepateikė šių aplinkybių motyvuoto vertinimo, jų atitikimo teisės aktų reikalavimams vertinimo, neinformavo apie jų įtaką Pareiškėjo ir kitų Namo gyventojų teisėms ir teisėtiems interesams, kodėl Ministerija Atsakyme nepateikė Agentūros veiksmų, vykdant Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, motyvuoto įvertinimo, pvz., dėl to, ar pagrįstai Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą, ar Agentūra tinkamai atliko Renovacijos darbų patikrą, ar pakanka tik konstatuoti, jog „Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“ (ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino galimus suplanuotų bei faktinių atliktų darbų kainų skirtumus ir kt.), kodėl Ministerija Atsakyme nepateikė Inspekcijos atsisakymo kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo motyvuoto įvertinimo, ar Ministerija pateikė pasiūlymus Inspekcijai, kaip spręsti administracinių aktų panaikinimo problemą, ar įpareigojo Inspekciją imtis papildomų priemonių šioms problemoms spręsti, jeigu ne – nurodyti priežastis ir pateikti šiuos pasiūlymus Inspekcijai raštu (Seimo kontrolieriui – rašto kopiją), kodėl Ministerija Atsakyme nepateikė paaiškinimų Pareiškėjo keliamais klausimais dėl planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimų skirtumų; pateikti Seimo kontrolieriui motyvuotą nuomonę dėl Inspekcijos atsisakymo kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo pagrįstumo ir teisėtumo, atsižvelgus į tai, kad Inspekcija turi pareigą visais atvejais dalyvauti statybų užbaigimo komisijų darbe ir taip pat turi teisę (pareigą: suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje šia teise pasinaudoti) kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo ir kt. (pagal galimybes nuomonę pagrįsti ir teismų praktika), ar Agentūra tinkamai atliko Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, ar pagrįstai Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą, ar Agentūra tinkamai atliko Renovacijos darbų patikrą, ar pakanka tik konstatuoti, jog „Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“, ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimus skirtumus ir kt.; kartotinai išnagrinėti Seimo kontrolieriaus 2017-02-15 persiųstą Prašymą ir pateikti jam aiškų ir argumentuotą atsakymą visais jo klausimais, nurodant visas Prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi vertinant Prašymo turinį, pateikiant motyvuotas išvadas tiek dėl Inspekcijos, tiek dėl Agentūros funkcijų vykdymo tinkamumo, pateikiant paaiškinimus Pareiškėjo keliamais klausimais dėl planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimų skirtumų, informuojant apie numatomus Ministerijos, Inspekcijos, Agentūros veiksmus skunde nurodytų problemų sprendimo ir kt. klausimais (pateikti Seimo kontrolieriui kartotinio atsakymo Pareiškėjui kopiją) ir kt.; 6.2. Agentūrą – motyvuotai paaiškinti, kokius veiksmus Agentūra atliko, vykdydama Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, kodėl Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą (ar Agentūra privalo tikrinti, kaip vykdomi rangos darbų pirkimai, kas juos laimi, jeigu ne – kas tai privalo atlikti, ir pan.), kaip Agentūra vykdė atliktų Renovacijos darbų patikrą, ar tai, kad „Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“, duoda pagrindą Agentūrai konstatuoti, kad Renovacija atlikta  tinkamai, ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimus skirtumus ir kt., jeigu ne – paaiškinti, kas tai turėtų (galėtų) atlikti; pagal kompetenciją pateikti motyvuotą išvadą dėl Renovacijos atitikimo teisės aktų reikalavimams ir kt.; 6.3. Teisingumo ministeriją – pateikti Seimo kontrolieriui motyvuotą nuomonę dėl to, ar statybos valstybinės priežiūros institucija dėl pažymos 5.1.2 papunktyje nurodytų priežasčių pagrįstai ir teisėtai atsisako kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo (pvz., atsižvelgus į tai, kad šiai institucijai teisės aktais nustatyta pareiga visais atvejais dalyvauti statybų užbaigimo komisijų darbe ir taip pat suteikia teisę kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo ir kt. (pagal galimybes nuomonę pagrįsti ir teismų praktika).

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

7. Iš Agentūros Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 7.1. „2013-06-10 vyko Namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas, kurio metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtino investicijų planą [toliau citatose ir tekste vadinama – Investicijų planas] ir nustatė, kad pagal Investicijų planą atliekamų darbų investicijų suma neturi viršyti 2 023 555,04 LT, t. y., nuo buto Nr. l iki 55 – 1 514866,81 LT, o nuo buto Nr. 56 iki 72  [Namas-2] – 508 688,23 LT. Taip pat pritarė preliminariam Investicijų planui ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymui pagal pateiktą Investicijų planą. Protokolu butų ir kitų patalpų savininkai nustatė, kad tikslų investicijų ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskaičiavimą atliks Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas po rangovo išrinkimo ir rangos darbų kainų suderinimo, o bendrojo naudojimo objektų valdytojas paskirstydamas kreditą laikysis tokių principų: visas su patvirtinto Investicijų plano įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas) privalo apmokėti Namo butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ar kitų patalpų naudingojo ploto ir viso namo naudingojo ploto santykiui); kreditas, skirtas Investicijų plano įgyvendinimui, paskirstomas Namo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje (buto ar kitų patalpų naudingojo ploto ir viso Namo naudingojo ploto santykiui). Butų ir kitų patalpų savininkai protokolu nustatė atvejus, kuriems įvykus kredito paskirstymas galėtų kisti, t. y., kai individualios investicijos (buto ar patalpų langų pakeitimui, balkonų įstiklinimui ir pan.) paskirstomos individualiai kiekvienam butui ar patalpai; kai buto ar patalpos langai ar kita bendroji inžinerinė įranga (taip, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose), kuri yra įrengta bute ar patalpoje ir kuri nėra susijusi su viso Namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu, yra pakeisti ir pripažinta, kad jie gali būti nekeičiami įgyvendinant Investicijų planą. Taip pat nustatė, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas tikslų investicijų ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymą nustatys atsižvelgdamas į galutines Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytas darbų kainas.“ „2013-06-10 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu taip pat nutarta įgalioti Namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją Namo butų ir kitų patalpų savininkų vardu tvarkyti visus reikalus, susijusius su patvirtintojo Investicijų plano įgyvendinimu, ir atlikti visus kitas veiksmus, susijusius su susirinkime priimtų sprendimų vykdymu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1725 (toliau – Nutarimas) 2.9 papunktyje yra nustatyta, jog „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, arba aplinkos ministro patvirtinta tvarka, arba per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninį katalogą, kai pirkimus vykdo kiti subjektai. [...].“ Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius – Bendrija (toliau – ir Administratorius), vadovaudamasis aplinkos ministro nustatyta tvarka, t. y., Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2014-01-14 įsakymu Nr. D1-34 (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas), įvykdė viešojo pirkimo procedūrą. Vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, Administratorius kreipėsi į Agentūrą, pateikdamas rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitą. Agentūra gavusi pirkimų ataskaitą ir pridedamus dokumentus juos įvertino ir priėmė sprendimą pritarti ataskaitai. Administratorius siekdamas gauti lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti, vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Nutarimu, kreipėsi į lengvatinius kreditus teikiančią finansų instituciją, kuri įvertinusi pateiktus dokumentus suteikė Projekto įgyvendinimui lengvatinį kreditą. Taisyklių 21 punktu yra įtvirtinta nuostata, jog „Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos rangovui pagal kreditavimo sutartyje nustatytas kredito naudojimo sąlygas, kai Projekto administratorius pateikia finansuotojui Agentūros (ar jos įgalioto atstovo) pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas Agentūrai teikiamas po to, kai jį, patvirtindami, kad statybos rangos darbai atlikti pagal investicijų planą, pasirašo rangovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir Projekto administratorius. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo. Prieš pasirašydama šį aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) vizualiai įsitikina, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo)priemones, [...]“; 7.2. „Atsakant į klausimą, kokius veiksmus Agentūra atliko, vykdydama Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, bei atsakant į klausimą, kaip Agentūra vykdė atliktų Renovacijos darbų patikrą, informuojame, jog Agentūra atlikdama jai Taisyklėmis pavestas funkcijas“: 7.2.1. „atliko vykdomų statybos rangos darbų vizualinę patikrą bei pasirašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus. Šie patikrinimai buvo atlikti 2015-07-09, 2015-08-07, 2015-09-14, 2015-10-07, 2015-11-26, 2016-01-20“; 7.2.2. „reaguodama Pareiškėjo skundus dėl ne pagal techninį darbo projektą atliekamų statybos rangos darbų, atliko du atskirus patikrinimus Name. Patikrinimų metu buvo vertinama statybos rangos darbų kokybė ir atitiktis Investicijų planui bei techniniam darbo projektui. Patikrinimų metu neatitikimų Investicijų planui bei techniniam darbo projektui nenustatyta. Patikrinimai atlikti 2015-10-15 ir 2016-04-21“; 7.2.3. „taip pat Renovacijos projekto įgyvendinimo metu prižiūrėjo, jog Renovacijos projektas būtų įgyvendinamas laiku, vertino Renovacijos projekto įgyvendinimo metu Agentūrai pateikiamus dokumentus bei sekė, jog projekto įgyvendinimo metu būtų atliekami visi reikalingi veiksmai, nustatyti Taisyklėse, Nutarime, Pirkimų tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose; 7.3. „Atsakant į klausimą, ar tai, kad „Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“, duoda pagrindą Agentūrai konstatuoti, kad Renovacija atlikta tinkamai, informuojame, jog Renovacijos projekto tinkamumas yra vertinamas Teisės aktų nustatyta tvarka“: 7.3.1. „Vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau –  Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-23 nutarimu Nr. 1213, Taisyklėmis, Nutarimu ir Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-11-10 įsakymu Nr. D1-677 (toliau – IP rengimo tvarkos aprašas), parengti investicijų planai yra derinami su Agentūra, Agentūra, patvirtindama investicijų planą, konstatuoja, kad investicijų planas atitinka minėtus teisės aktus ir yra parengtas tinkamai. Taip buvo suderintas ir daugiabučio namo, [...] [Namo], investicijų planas“; 7.3.2. „Agentūra Renovacijos projekto įgyvendinimo metu prižiūrėjo, jog Renovacijos projektas būtų įgyvendinamas pagal Investicijų planą, Programą, Taisykles ir Nutarimą. Kaskart pasirašius Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Agentūra konstatavo faktą, jog statybos rangos darbai atlikti pagal Investicijų plane numatytas priemones“; 7.3.3. „2015-12-30 Inspekcija išdavė Užbaigimo aktą, kuriuo konstatuota, jog statybos rangos darbai įgyvendinti tinkamai ir atitinka techniniame darbo projekte numatytus sprendinius. Agentūra laikosi nuomonės, jog nuolatinė Agentūros vykdyta Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūra ir dažnas apsilankymas atnaujinamame Name, kurių metu pažeidimų ar neatitikimų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą reglamentuojantiems teisės aktams nenustatyta, bei tai, jog Inspekcija išdavė Užbaigimo aktą, patvirtinantį, jog statyba baigta ir statybos rangos darbai atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas, yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog Renovacijos projektas įgyvendintas tinkamai.“ 7.4. „Įgyvendinus Renovacijos projektą Administratorius kreipėsi į Agentūrą dėl valstybės paramos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms suteikimo. Atlikdama mokėjimo prašymo vertinimą, Agentūra pakartotinai įvertino, ar Renovacijos projektas įgyvendintas tinkamai, t. y., įvykdė veiksmus, nurodytus Taisyklių 54 punkte: nuvyko į atnaujintą Namą ir vizualiai įsitikino, kad įgyvendinant Renovacijos projektą įgyvendintos visos Investicijų plane numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės; įsitikino, kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos Investicijų plane, ir bendra investicijų suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos Investicijų plane; įsitikino, kad įgyvendinus Renovacijos projektą pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo pradžios; patikrino, ar prašyme Administratoriaus nurodyta prašoma kompensuoti suma apskaičiuota teisingai, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą). 7.5. „Atsakant į klausimą, kodėl Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą, informuojame, jog Agentūra nekontroliuoja ir negali kontroliuoti, kokius pirkimus ir kada vykdo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriai. Agentūra taip pat nedalyvauja vykdant viešuosius pirkimus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui bei nepriima sprendimų dėl sutarčių sudarymo ar nutraukimo.“ „Taip pat tikėtina, jog Bendrija, tuo pačiu būdama Administratoriumi, vykdys viešuosius pirkimus, nesusijusius su Renovacija.“ „Atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašo 4 punktu yra įtvirtinta nuostata, jog „Projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimus (toliau – pirkimai) organizuoja užsakovas, kuris užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.“ Pirkimų tvarkos aprašo 67 punkte taip pat nustatyta, jog „Sudarytų sutarčių vykdymą prižiūri ir kontroliuoja užsakovas“. „Agentūra apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo administratorių įvykdytus viešuosius pirkimus sužino tik tuomet, kai šie kreipiasi į Agentūrą pateikdami prašymą pritarti pirkimo ataskaitai arba išduoti dokumentą, pažymintį, jog sutartis yra tinkama finansuoti lengvatinio kredito lėšomis. Agentūra pirmuoju atveju vertina pirkimo procedūros atitiktį Pirkimų tvarkos aprašui, o antruoju atlieka sutarties vertinimą pagal Taisyklių III dalies (Lengvatinio kredito teikimas ir naudojimas) reikalavimus.“ 7.6. „Atsakant į klausimą, ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimus skirtumus, informuojame, jog Agentūra Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitą vertino Pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Pirkimų tvarkos aprašo 23 punkte nustatyta, jog „Per 10 darbo dienų nuo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui [...].“ „Vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Taisyklėmis, Agentūra [...] atsižvelgė į Taisyklių nuostatas, kurios sako, jog Agentūra [...] įsitikina, kad statybos rangos darbai nupirkti Nutarime nustatyta tvarka, nupirktų darbų kaina neviršija investicijų plane nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos investicijų plane.“ 7.7. „Agentūra informuoja, jog įgyvendinus Renovacijos projektą Namo butų ir kitų patalpų savininkams buvo suteikta valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Priėmusi sprendimą suteikti minėtą valstybės paramą Agentūra konstatavo, jog Renovacijos projektas įgyvendintas laikantis Programoje, Taisyklėse, Nutarime ir Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme [toliau citatose ir tekste vadinama – Įstatymas] nustatytų nuostatų.“ 7.8. „Agentūros vaidmuo yra apibrėžtas Įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, kur nurodoma, jog „Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Ši įstaiga atlieka šias funkcijas: 1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai; 2) vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą; 3) administruoja  ir teikia šio straipsnio l dalyje nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus); 4) teikia nereikšmingą pagalbą; 5) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kilų patalą savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; 6) organizuoja Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėseną.“ „Taip, kaip vykdoma daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūra ir kokiu būdu yra teikiama valstybės parama šių projektų įgyvendinimui ar po jų įgyvendinimo. yra apibrėžta Taisyklėse ir Nutarime.“ 7.9. Seimo kontrolieriui atliekant Agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) juridinį vertinimą pagal Pareiškėjo pateiktą skundą prašome atsižvelgti, kad Pareiškėjas skunde nurodo, jog „Buvo atsisakyta projekte numatytų darbų, už kuriuos pinigai buvo paimti kaip už atliktus (perdangos šiltinimo, nuogrindų aplink Namą nepilnas padarymas ir daug kitų grubių pažeidimų [...]“. Tačiau Agentūros turimame paskutiniame statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo akte yra matoma, jog rūsio perdangos šiltinimo darbams atlikti numatyta suma 2 087,79 Eur be PVM nebuvo panaudota ir šie darbai nebuvo aktuoti kaip atlikti. Lengvatinis kreditas šiems darbams nebuvo suteiktas, todėl Pareiškėjo skunde minimos aplinkybės – „[...] pilnai Renovacijos kreditas nepanaudotas, tačiau išmokamas, skaičiuojant palūkanas“ yra nepagrįstos.“ „Taisyklių 62 punkte yra numatyta, jog, ,Jeigu per projektui įgyvendinti skirtą laiką įgyvendinamos ne visos investicijų plane nurodytos energinį efektyvumą didinančios priemonės, tačiau įvykdomos Taisyklių 2 punkte nustatytos sąlygos, projekto administratorius šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į Agentūrą su prašymu suteikti valstybės paramą. Kartu su prašymu ir kitais dokumentais pateikiama butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo neįgyvendinti likusių energinį efektyvumą didinančių priemonių protokolo kopija.“ Atkreiptinas dėmesys, jog 2016-03-22 vyko Bendrijos visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtino Bendrijos valdybos ir atsakingų asmenų už Renovaciją priimtą sprendimą – vienos energinį efektyvumą didinančios priemonės – „rūsio perdangos šiltinimo neįgyvendinti nepanaudojant šiai priemonei įgyvendinti numatytų skirtų lėšų“. Bendrija skirtų lėšų už atsisakytą rūsio perdangos šiltinimo priemonę nepanaudojo ir šiai priemonei valstybės parama nebuvo išmokėta. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Agentūros specialistai vizualiai įsitikino, jog kiti Renovacijos rangos darbai Name atlikti pilnai pagal patvirtintą Investicijų planą.“ 7.10. „Pareiškėjas yra ankščiau kreipęsis į Agentūrą pateikdamas skundus, kur nurodė, jog Namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai neatitinka Renovacijos projekte numatytų rangos darbų, ir Seimo kontrolieriui pateiktame skunde Pareiškėjas taip pat nurodo, jog „Viršydamas įgaliojimus Administratorius pakeitė Renovacijos projekte numatytas medžiagas, dalies darbų, numatytų projekte, nepadarė [...].“ Agentūra taip pat prašo Seimo kontrolieriaus atkreipti dėmesį į tai, jog Agentūra į Pareiškėjo skundus reagavo nedelsiant bei apie tai informavo Inspekciją. Agentūros specialistai tikrindami skunduose Pareiškėjo nurodytas aplinkybes pažeidimų nenustatė.“

8. Iš Ministerijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų nustatyta: 8.1. Ministerija „Atsakyme vadovavosi rašto rengimo metu aktualia informacija: informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – Infostatyba) nurodyta, kad Namo-2 70 buto savininkui Rašytinis pritarimas statinio projektui išduotas 2015-01-22 ir statybos užbaigimo aktas SUA-10-160111-00001 įregistruotas 2016-01-11 „Galiojantys“ [toliau citatose ir tekste vadinama – Užbaigimo aktas-2]. Apie statybos darbų, atliktų Name-2. teisėtumą ir patikrinimo rezultatus Pareiškėją 2017-03-03 raštu Nr. 20-3794-(15.17) informavo Inspekcija“ (pažymos 5.1 punktas). 8.2. „Dėl Investicijų planų rengimo informaciją pateikė Savivaldybė“: 8.2.1. „[...] Savivaldybė, siekdama 2012 metais išsikelto tikslo – inicijuoti daugiabučių namų atnaujinimą Druskininkuose, įgyvendino Druskininkų savivaldybės energinio efektyvumą didinimo daugiabučiuose namuose programą 2012–2014 metams (toliau – programa), patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimu Nr. T1-174“. „Įgyvendindama programą, pradėti rengti ir pristatinėti gyventojams investicijų planai, parengti vadovaujantis kadastrinių matavimų bylų duomenimis ir suderinti su Agentūra, pirmojo Druskininkų daugiabučių namų kvartalo atnaujinimui. Šiame kvartale yra ir minėtas namas, kuris dėl jo išskirtinumo išskirtas į du objektus: Namą ir Namą-2, kadangi tai du atskiri (vienas nuo kito nepriklausomi) pastatai, pastatyti skirtingais metais: 55 butų Namas – 1967 m., o 17 butų Namas-2 – 1979 m., t. y., 12 metų vėliau už pirmąjį, kurių bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta Bendrija. Tačiau 1989 m. parengta viena kadastrinė byla. Šių namų atskiros pastatų inžinerines sistemos, konstrukcijos, rūsiai, laiptinės, skirtingos pastatų šiluminės charakteristikos (pastato energinio naudingumo sertifikatai [...]“: Namo energijos sąnaudos – 252,76 kWh/(kv. m / metus), Namo-2 – 300,01 kWh/(kv. m / metus). „Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Namo butų ir kitų patalpų savininkai, atsižvelgdami į namų būklę, pasirinko skirtingas energiją taupančias priemones.“ „Pažymėtina, kad Civilinio kodekso [toliau citatose ir tekste vadinama – CK] 4.85 str. 3 dalyje nustatyta, kad sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams. Tokia nuostata yra įtvirtinta ir Bendrijų įstatymo 12 str. 2 dalyje (daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašai [...])“ (2016-03-22 Namo (nuo 1 iki 55 buto) aprašas ir Namo-2 (nuo 56 iki 72 buto) aprašas; atskirtos stogo dalys ir kt.); 8.2.2. „2013-06-10 vykusiame susirinkime iš 72 Namo butų ir 1 kitos paskirties patalpos savininkų dalyvavo 48, tai sudarė 67 procentus visų Namo butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Priimant sprendimus visi dalyvavusieji priėmė sprendimą įgyvendinti Renovacijos projektą. Nutarimo 2.9 papunktyje nustatyta, kad, įgyvendinant Programą, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, arba aplinkos ministro patvirtinta tvarka, arba per viešosios įstaigos GPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninį katalogą, kai pirkimus vykdo kiti subjektai. Kadangi Administratorius – Bendrija – neperkančioji organizacija, paslaugų ir darbų pirkimai buvo vykdomi pagal Pirkimų tvarkos aprašą. Pažymėtina, kad namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai su projektavimu gali būti perkami keliems objektams kartu. Rangos darbų sutartis taip pat gali būti pasirašoma viena keliems objektams, aiškiai atskiriant investicijas pagal kiekvieną objektą. Vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis, Administratorius kreipėsi į Agentūrą, pateikdamas rangos darbų su Renovacijos projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitą. Agentūra, gavusi pirkimų ataskaitą ir pridedamus dokumentus, juos įvertino ir priėmė sprendimą pritarti ataskaitai.“ 8.3. „Pagal Namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintus investicijų planus buvo parengti techniniai darbo projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai: 2014-12-23 leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą Nr. LNS-12-141223-00155 ir 2014-12-23 leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą Nr. LNS-12-141223-00156. Baigus Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, 2015-12-30 surašytas Užbaigimo aktas. Šiame akte pažymėta, kad statinys atitinka statinio projekto sprendinius, komisijai pateikti visi privalomi dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus.“ „Baigus Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus butų ir kitų patalpų savininkams suteikta valstybės parama: Namas – Statybos techninė priežiūra – 5 734,48 Eur, Techninis darbo projektas – 19 628,19 Eur, Investicijų planas – 481,08 Eur, Administravimo išlaidos – 5 946,19 Eur, Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – 153 882,21 Eur; Namas-2 – Statybos techninė priežiūra – 2 027,34 Eur, Techninis darbo projektas – 6 339,46 Eur, Investicijų planas – 442,45 Eur,  Administravimo išlaidos – 1 444,40 Eur, Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – 53 190,32 Eur.“ 8.4. „Pažymime, kad Agentūra, atlikdama savo funkcijas, administruoja Įstatyme nurodytą valstybės paramą, skiriamą daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus), vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų priežiūrą, konsultuoja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesų dalyvius (daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybių energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais.“ „Agentūra, vykdydama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą, atlieka atliktų  darbų patikrą, pasirašo statybos darbų priėmimo–perdavimo aktus. Agentūra, reaguodama į Pareiškėjo skundus dėl atliekamų Renovacijos darbų, atliko patikrinimus, kurių metu neatitikimų investicijų planams ir techniniams darbo projektams, susijusiems su Renovacija, nenustatyta. Manome, kad Agentūros pateikta informacija [...] ir Užbaigimo akto išdavimas yra pagrindas teigti, kad Renovacijos darbai atlikti nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, nuostatų.“ 8.5. „Ministerija 2017-08-29 raštu Nr. (14-4)-D8-5889 (t. y., šio tyrimo metu) kreipėsi į Inspekciją [prašydama] išnagrinėti Prašymą.“ Inspekcija 2017-09-11 raštu Nr. 2D-12745 (šio tyrimo metu) pateikė papildomą atsakymą Pareiškėjui, kuriame pateikta informacija apie Name-2 vykdytus statybos darbus ir Inspekcijos atliktus patikrinimus: 8.5.1. Renovacijos „metu buto Nr. [...] (toliau – butas) savininkas vykdė statybos darbus praplėsdamas antstatą (buto dalį) ant esamo stogo ir įrengdamas naujas patalpas, neturėdamas pastato dalies bendraturčių sutikimų (nepridėta prie tikrintų statybą leidžiančių dokumentų) dėl bendro naudojimo objekto (stogo) rekonstravimo ir naujų patalpų ant stogo įrengimo.“ Namas „sudarytas (iki buto rekonstravimo darbų) iš dviejų tūrių – 5 aukštų 55 butų bei 1 kūrybinių dirbtuvių pastato (statybos metai 1967 m.) ir 4 aukštų su mansarda 17 butų priestato (korpuso) (statybos metai – 1979 m.) [Namas-2]. VĮ Registrų centro duomenimis, šis Namas užregistruotas kaip vienas statinys. Namas ir Namas-2 turi atskiras inžinerines sistemas (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, elektros), du įvadus į atskiras statinio dalis, du šilumos mazgus, kurie išdėstyti atskiruose namo korpusuose. Pastato atskirų dalių (korpusų) bendro naudojimo objektai faktiškai tenkina atskirose jo dalyse esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius. Buto patalpos yra Namo-2 4-ame aukšte, o viena patalpa – antstate (5-ame aukšte)“;     8.5.2. „Savivaldybė išdavė du statybą leidžiančius dokumentus: 2011-12-28 leidimą Nr. 116/11/LNS-12-111228-00108 rekonstruoti butą pagal 2011 m. projektą, užstatant didžiąją dalį Namo-2 antstato (5-ojo aukšto) stogo ir, neužbaigus statybos, esant galiojančiam leidimui, 2015-01-22 Rašytinį pritarimą kapitališkai remontuoti pagal 2014 m. projektą, užstatant visą 4-to aukšto Namo-2 stogą ir įrengiant 5-ame aukšte naujas buto patalpas. Baigus statybos darbus, 2016-01-11 Inspekcijos [...] Alytaus skyrius (toliau – Alytaus skyrius) išdavė Užbaigimo aktą-2.“ „Inspekcija 2016-11-08 atliko Rašytinio pritarimo teisėtumo patikrinimą [surašytas Aktas]. Patikrinimo išvada – Rašytinis pritarimas išduotas neteisėtai“; 8.5.3. „2016-11-24 atliktas Alytaus skyriaus išduoto Užbaigimo akto-2 išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas (surašytas statybos užbaigimo akto patikrinimo aktas Nr. UTA-16). Patikrinimo išvada – Užbaigimo aktas-2 išduotas neteisėtai. Inspekcija 2016-11-09 raštu Nr. 2D-16248 ir 2016-12-27 raštu Nr. 2D-18727 [...] pateikė [Pareiškėjui] nagrinėjimo išvadas ir aktų kopijas“; 8.5.4. „Inspekcija taip pat atliko rašytinių pritarimų Namo-2 4 aukšto dalyje esančių kitų 3 butų kapitaliniam remontui pagal atskirai parengtus projektus teisėtumo patikrinimą ir 2017-03-27 ir 2017-03-28 surašė aktus Nr. PS1-43, Nr. PS1-46, PS1-47. Patikrinimo išvados – rašytiniai pritarimai išduoti neteisėtai, įrengti naujus balkonus leista nepateikus Namo bendraturčių sutikimų dėl bendro naudojimo objekto kapitalinio remonto. Inspekcijos 2017-03-30 raštu Nr. 2D-4171 [...] [Pareiškėjui] pateiktos minėtų aktų kopijos“; 8.5.5. „Dėl Rašytinio pritarimo ir Užbaigimo akto-2 galiojimo panaikinimo Inspekcijos Kauno [...] departamentas (toliau – Kauno departamentas) 2017-01-09 kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą [...] [kaip minėta pirmiau, atsisakė pradėti tyrimą]. Kauno departamento 2017-03-30 raštu Nr. 2D-2794 [...] [Pareiškėjui] pasiūlyta kreiptis į teismą dėl galimai [...] gyventojų intereso pažeidimo“; 8.5.6. „2015-10-23 atlikus Renovacijos patikrinimą (surašytas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. SPA-2189, dėl renovacijos metu atliktų projekto neesminių sprendinių pakeitimų [...] [Pareiškėjui] atsakyta Alytaus skyriaus 2015-11-05 raštu Nr. 2D-17046. Dėl Renovacijos projektui įgyvendinti skirtų lėšų teisėto panaudojimo klausimų Inspekcija [...] pateikė atsakymą 2016-08-08 raštu Nr. 2D-11345“; 8.6. „2017-10-30 Inspekcija [Ministeriją] informavo, kad Namo-2 70 buto savininkui 2015-01-22 statybą leidžiantis dokumentas Nr. RPP-12-150122-00005 laikomas išduotas neteisėtai vien todėl, kad, neatlikus statybos užbaigimo procedūrų, buvo išduotas kitas statybos leidimas, tačiau iš esmės tokiems darbams, kokius atliko statytojas, leidimą buvo galima išduoti.“ Ministerijos pareigūnų nuomone, „Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 24 dalimi, Inspekcija turi teisę (bet ne pareigą) kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimtų su statyba susijusių administracinių sprendimų panaikinimo.“ Inspekcija, atsižvelgdama ir įvertindama tai, kad negali teikti teismui ieškinio, nes byla būtų nutraukta CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktų pagrindais (ginčijant Užbaigimo aktą-2 byloje ieškovu ir atsakovu taptų tas pats subjektas – Inspekcija, dėl tokios situacijos, kai ieškovas ir atsakovas sutampa, nebeįmanomas rungimosi principo įgyvendinimas, nes faktiškai abiejų bylos šalių pozicijas formuoja tas pats asmuo arba su juo susiję ir jam pavaldūs asmenys, Inspekcija negali teikti teismui ieškinio, nes tokiu atveju būtų ieškovo ir atsakovo sutaptis), Inspekcija kreipėsi į prokuratūrą. Prokuratūrai atsisakius kreiptis į teismą nenustačius viešojo intereso pažeidimo, Inspekcija paaiškino Pareiškėjui, kad jis pats turi teisę kreiptis į teismą. Apie tai Inspekcija 2017 10 17, atsakydama į Pareiškėjo 2017-09-21 skundą, raštu Nr. 2D-14528 informavo Pareiškėją [...].“ 8.7. „Atkreipiame dėmesį, kad, kilus neaiškumams dėl Bendrijos finansinės veiklos, visuotiniame susirinkime gali būti priimtas sprendimas dėl Bendrijos finansinio audito atlikimo (Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 5 punktas).“

9. Iš Teisingumo ministerijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų nustatyta: 9.1. „Priežiūros įstatymo 23 straipsnio l dalies 3 punkte nustatyta, kad Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę panaikinti savo neteisėtai priimtą su statybos valstybinė priežiūra susijusį administracinį sprendimą. Vadovaujantis to paties straipsnio l dalies 4 punktu, Inspekcija turi teisę dėl neteisėtai priimtų su statyba susijusių administracinių sprendimų panaikinimo šiuos sprendimus priėmusiems subjektams teikti privalomuosius nurodymus; per nustatytą terminą neįvykdžius privalomojo nurodymo, per 2 mėnesius nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo ar dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą. Priežiūros įstatymo 23 straipsnio l dalies 8 punkte nustatyta, kad Inspekcija turi teisę šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt..), priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai prieš kreipimąsi į teismą pateikiamas privalomasis nurodymas neteisėtą administracinį aktą išdavusiai institucijai. Praleidus kreipimosi į teismą nustatytą terminą, jis gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, nurodytose Priežiūros įstatymo 23 straipsnio nuostatose Inspekcijai tiesiogiai suteiktos teisės arba pačiai panaikinti neteisėtai priimtą su statybos valstybine priežiūra susijusį administracinį sprendimą, kai šį sprendimą priėmė pati Inspekcija, arba kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, kai administracinį sprendimą priėmė ne pati Inspekcija, bet kitas subjektas.“ „Priežiūros įstatymo 16 straipsnyje reglamentuotas statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir atlikimas. Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 16 straipsnio l ir 2 dalimis, Inspekcijos pareigūnai turi sudaryti statybos užbaigimo komisijas, kurių pirmininkai yra Inspekcijos pareigūnai. Vadovaujantis Priežiūros įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, statybos užbaigimo aktą pasirašo ir išduoda statybos užbaigimo komisija“; 9.2. nagrinėjamu atveju „statybos užbaigimo aktą, dėl kurio panaikinimo turėtų būti kreipiamasi į teismą, išdavė statybos užbaigimo komisija. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad statybos užbaigimo aktą išdavė ne Inspekcija, o kitas subjektas, kadangi statybos užbaigimo komisija nėra tapati Inspekcijai.“ „Atsižvelgiant į aptartas Priežiūros įstatymo nuostatas manytina, kad Priežiūros įstatymas suteikia Inspekcijai teisę kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, kai administracinį sprendimą priėmė statybos užbaigimo komisija.“ „Priešingu atveju, jei būtų traktuojama, kad Inspekcija tokios teisės neturi, liktų neaiškus Priežiūros įstatymo 16 straipsnio nuostatų, pagal kurias statybos užbaigimo komisijose visada turi būti (taip pat ir joms vadovauti) Inspekcijos pareigūnai, ir Priežiūros įstatymo 23 straipsnio nuostatų, suteikiančių Inspekcijai teisę kreiptis į teismą dėl kito subjekto neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, santykis, taip pat liktų neaiški šių nuostatų paskirtis. Vis dėlto pažymėtina, kad galutinai įvertinti kreipimosi į teismą pagrįstumą, taip pat spręsti dėl pareiškėjo, atsakovo tinkamumo turi teisę tik teismas, gavęs konkretų prašymą ar pareiškimą“; 9.3. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.“

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

10. Įstatymai: 10.1. Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (Įstatymas): 10.1.1. 3 straipsnis – „8. Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Ši įstaiga atlieka šias funkcijas: 1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai; 2) vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą; 3) administruoja ir teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus); 4) teikia nereikšmingą pagalbą; 5) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; [...]“; 10.1.2. 5 straipsnis – „1. Sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedimo sutartimi gali būti pavedamos kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui. Pavedimo sutartį pagal butų ir kitų patalpų savininkų sprendime nustatytas sąlygas sudaro ir jos vykdymą kontroliuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Pavedimo sutarties pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija. [...]“; 10.1.3. 6 straipsnis – „1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus. [...].“ 10.2. Civilinio kodekso (CK): 10.2.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; [...] 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...]“; 10.2.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, [...]“; 10.2.3. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. […] 3. Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos [...] sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams. Šių dalies butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas šaukiamas vadovaujantis šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta tvarka. 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. [...]“; 10.2.4. 4.249 straipsnis – „3. Administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą“; 10.2.5. 6.245 straipsnis – „1. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). 2. Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. 3. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius)“; 10.2.6. 6.249 straipsnis – „1. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. [...].“ 10.3. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Bendrijų įstatymas): 10.3.1. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių nusižengimų bylas nagrinėti teismui“; 10.3.2. 23 straipsnis – „1. Bendrijos narių ir bendrijos valdymo ar kitų organų (jų narių) ginčai perduodami nagrinėti bendrijos ginčų nagrinėjimo komisijai arba ginčus nagrinėjančiam asmeniui, kai tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas šiame įstatyme nustatyta tvarka. Šių ginčų nagrinėjimo ir ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo arba ginčus nagrinėjančio asmens skyrimo tvarka nustatoma bendrijos įstatuose. 2. Jeigu nepavyksta išspręsti ginčo šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu ginčo šalys nevykdo ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens pasiūlymo dėl ginčo sprendimo, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai (išskyrus juridinius asmenis) ir bendrija, kreipdamiesi į teismą dėl visų reikalavimų, susijusių su bendrijos veikla, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.“ 10.4. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Priežiūros įstatymas): 10.4.1. 8 straipsnis – „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: [...] 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; [...] 6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą; 7) šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą; 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą; [...]“; 10.4.2. 10 straipsnis – „1. Inspekcija statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą tikrina pagal Inspekcijos metinius veiklos planus, taip pat viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų, juridinių asmenų ir jų padalinių, kitų juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų ir jų padalinių pateiktų skundų ar pranešimų pagrindu. [...]. 7. Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip po 5 darbo dienų nuo patikrinimo akto pasirašymo dienos priima sprendimą: [...] 3) šios dalies 1 ir 2 punktuose nenurodytais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, – kreiptis į teismą dėl jo galiojimo panaikinimo“; 10.4.3. 14 straipsnis – „13. Jeigu savavališka statyba nustatoma po statybos užbaigimo procedūrų atlikimo ir statinio įregistravimo ar jo kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl statybos užbaigimo akto [...] panaikinimo, jeigu nuo statinio ar jo naujų kadastro duomenų įregistravimo praėjo ne daugiau kaip vieni metai. Teismui panaikinus šiuos dokumentus, Inspekcija atlieka savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūras šio įstatymo nustatyta tvarka“; 10.4.4. 16 straipsnis – „1. Inspekcijos pareigūnai savo potvarkiais sudaro visų statinių, kurių statybą užbaigus privaloma gauti statybos užbaigimo aktus, statybos užbaigimo komisijas. [...]. 2. Komisijos pirmininkas (Inspekcijos pareigūnas) organizuoja statybos užbaigimo komisijos darbą ir, vadovaudamasis šio straipsnio 7 dalyje nurodyta tvarka, nustato, kokių subjektų atstovai privalo dalyvauti atliekant konkretaus statinio (statinių) užbaigimo procedūras. [...]“; 10.4.5. 23 straipsnis – „1. Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę: [...] 6) nustačius viešojo intereso pažeidimų statybos srityje, kreiptis į teismą ar prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo; [...] 8) šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą. Prašymas dėl administracinio sprendimo panaikinimo pateikiamas teismui per 2 mėnesius nuo institucijos, kuri kreipėsi, dokumento, kuriame konstatuojami nustatyti pažeidimai (pvz., patikrinimo akto arba kt.), priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai prieš kreipimąsi į teismą pateikiamas privalomasis nurodymas neteisėtą administracinį aktą išdavusiai institucijai. Praleidus kreipimosi į teismą nustatytą terminą, jis gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka; [...].“ 10.5. Statybos įstatymo 28 straipsnis – „6. Statybos užbaigimo akto galiojimą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą ir įregistravimą panaikina: 1) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojo prašymu, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į statinį įregistruotos ne tik statytojo vardu; [...] 3) teismas. [...]. 8. Kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimo arba jos patvirtinimo ir įregistravimo panaikinimo turi teisę suinteresuotieji asmenys, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, [...].“ 10.6. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ) 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“ 10.7. Civilinio proceso kodekse (CPK) nustatyta: 10.7.1. 1 straipsnis – „1. Šis Kodeksas nustato civilinių [...] bylų ir kitų bylų dėl privatinių teisinių santykių [...] nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei vykdymo, [...]“; 10.7.2.  45 straipsnis – „1. Teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. [...]“; 10.7.3. 293 straipsnis – „Teismas nutraukia bylą: 1) jeigu byla nenagrinėtina teisme; [...] 9) kitais šio Kodekso numatytais atvejais.“   11. Kiti teisės aktai 11.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725 (Nutarimas) 2.9 patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (Taisyklės) nustatyta: 11.1.1. „21. [...]. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas Agentūrai teikiamas po to, kai jį, patvirtindami, kad statybos rangos darbai atlikti pagal investicijų planą, pasirašo rangovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir Projekto administratorius. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo. Prieš pasirašydama šį aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) vizualiai įsitikina, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. [...]. Kai projektas įgyvendinamas pagal Programą atitinkančias savivaldybių programas, finansuotojui teikiamas statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas, kurį šiame punkte nustatyta tvarka pasirašo savivaldybės paskirtas asmuo“; 11.1.2. „54. Agentūra, gavusi Taisyklių 52 punkte nurodytą prašymą [suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti] [...], per 10 darbo dienų privalo: 54.1. nuvykti į atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą ir vizualiai įsitikinti, kad įgyvendinant projektą (ar jo etapą) įgyvendintos visos investicijų plane (ar jo etape) numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės; 54.2. įsitikinti, kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane ir bendra investicijų suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane; 54.3. įsitikinti, kad įgyvendinus projektą pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo pradžios; 54.4. patikrinti, ar prašyme Projekto administratoriaus nurodyta prašoma kompensuoti suma apskaičiuota teisingai, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą.“ 11.2. Aplinkos ministro 2009-11-10 įsakymu Nr. D1-677 patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos apraše (IP rengimo tvarkos aprašas, galiojęs nuo 2015-04-01) nustatyta: 11.2.1. „26. Gavus ekspertizės išvadą, jei ji privaloma, Investicijų planas pateikiamas derinti Agentūrai. Agentūra per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos įvertina Investicijų plano atitiktį Programai, Valstybės paramos taisyklėms, [...] aprašui ir derina arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą jį derinti, kai jis neatitinka šio tvarkos aprašo reikalavimams. [...]“; 11.2.2. „27. Suderintą Investicijų planą tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą Valstybės paramos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo protokolas [...] per 10 darbo dienų pateikiama Agentūrai“; 11.2.3. „28. Jeigu su Agentūra suderintas Investicijų planas keičiamas, tai jis pakartotinai derinamas su Agentūra [...] aprašo 26 punkte nustatyta tvarka ir terminais.“ 11.3. Aplinkos ministro 2014-01-14 įsakymu Nr. D1-34 patvirtintame Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos apraše (Pirkimų tvarkos aprašas) nustatyta: 11.3.1. „4. Projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimus (toliau – pirkimai) organizuoja užsakovas, kuris užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų“; 11.3.2. „23. Per 10 darbo dienų nuo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui. Ataskaitai nepritariama, jeigu: 23.1. apie pirkimą nepaskelbta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka; 23.2. laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio Tvarkos aprašo nuostatas; [...]“; 11.3.3. „67. Sudarytų sutarčių vykdymą prižiūri ir kontroliuoja užsakovas.“ 11.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-22 nutarimu Nr. 1138 (toliau vadinama – Ministerijos nuostatai), reglamentuota: 11.4.1. „7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra:  […] 7.2. formuoti valstybės politiką […] būsto [...] statybos ir jos priežiūros […] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; […] 7.7. sudaryti palankias sąlygas šalies gyventojams atnaujinti (modernizuoti) gyvenamuosius pastatus ir taip mažinti energijos sąnaudas, tinkamai juos valdyti ir prižiūrėti; [...]“; 11.4.2. „8. Aplinkos ministerija atlieka šias funkcijas: [...] 8.2.1. rengia įstatymų projektus, [...] statybos ir jos priežiūros, [...] klausimais, dalyvauja juos rengiant [...]. 8.7.1. pagal kompetenciją vykdo būsto strategijos ir programų įgyvendinimo priemones, būsto strategijos ir programų įgyvendinimo stebėseną [...]. [...] 9.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones; [...]“; 11.4.2. „10. Aplinkos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę: [...] 10.8. metodiškai vadovauti pavaldžioms institucijoms, pagal kompetenciją atliekančioms jų nuostatuose numatytas funkcijas; [...].“ 11.5. Aplinkos ministro 2003-07-09 patvirtintuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatuose (toliau vadinama – Inspekcijos nuostatai) reglamentuota: 11.5.1. „2. Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą“; 11.5.2. „4. Inspekcijos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), kuri koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos veiklą, [...].“ 11.6. Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (galiojo iki 2017-11-23; toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nustatyta: 11.6.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...]“; 11.6.2. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...].“ 11.7. Vyriausybės 2002-06-24 nutarimu Nr. 968 patvirtintose valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse nustatyta: „2. Pagarbos žmogui ir valstybei principas. Vadovaudamasis šiuo principu, valstybės tarnautojas privalo: 2.1. gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, teismų sprendimų reikalavimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų vidaus tvarkos taisyklių; 2.2. elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu ir valstybės tarnautojais; [...] 2.5. vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgdamas į visuomenės interesus. 3. Teisingumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, valstybės tarnautojas privalo: [...] 3.2. būti teisingas nagrinėdamas prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis; [...] 4. Nesavanaudiškumo principas. Vadovaudamasis šiuo principu, valstybės tarnautojas privalo: 4.1. tarnauti visuomenės interesams; [...].“

Tyrimui reikšminga Konstitucinio teismo ir kitų teismų praktika

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika – „Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius (Konstitucinio Teismo 2001-07-12, 2002-11-05, 2003-04-04, 2003-03-17, 2008-12-24 nutarimai, 2010-04-20 sprendimas).“

13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 13.1. 2003-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr.A7-1235-2003 – „Aiškindamas aprašymo 33 p. nuostatą dėl teisės atlikti ikiteisminį tyrimą, teismas padarė išvadą, jos negalima šios teisės aiškinti kaip pareigūno teisę pasirinkti atlikti ar neatlikti ikiteisminį tyrimą. Atsižvelgdamas į 31 p. numatytą pareigą vykdyti komisariato vadovų nurodymus ir įžvelgdamas sisteminius 31 p. bei 33 p. nuostatų ryšius, teismas konstatavo, kad pareigūno teisė vykdyti ikiteisminį tyrimą kartu suponuoja pareigą tokį tyrimą atlikti, jei yra duotas pagal pavaldumą kompetentingo pareigūno atitinkamas nurodymas. Konstatuota, kad nuostata „turi teisę vykdyti“ yra skirta iš esmės tretiesiems asmenims, t. y. asmenims, kurių atžvilgiu vykdomas ikiteisminis tyrimas, ar asmenims, turintiems įgalinimus tikrinti ir kontroliuoti ikiteisminį tyrimą.“ 13.2. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų.“ 13.3. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“ 13.4. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

14. Atsižvelgiant į pirmiau aprašytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo dalys: 14.1. dėl Agentūros pareigūnų veiklos (neveikimo); 14.2. dėl Ministerijos pareigūnų veiklos (neveikimo). Tyrimas bus atliekamas ir tyrimo išvados pateikiamos dėl kiekvienos iš šių skundo dalių atskirai.

Tyrimo išvados

Dėl Agentūros pareigūnų veiklos (neveikimo)

15. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–9 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytus pažymos 10–11 paragrafuose, konstatuotina: 15.1. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad Renovacija nebuvo tinkamai prižiūrima (ignoruojami Pareiškėjo pateikiami duomenys apie galimą „dokumentų klastojimą, piniginių lėšų grobstymą ir didelės žalos padarymą“, „neteisėtus Renovacijos projekto bei medžiagų keitimus be butų savininkų daugumos pritarimo“ ir kt.; 15.2. vadovaujantis teisiniu reglamentavimu: 15.2.1. Įstatymu (pažymos 10.1 punktas): 1) Programos įgyvendinimą administruoja Agentūra, kuri įgaliota vykdyti Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, konsultuoti Renovacijos proceso dalyvius atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais; 2) sprendimą dėl Renovacijos projekto įgyvendinimo pagal Programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo Namo butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma CK 4.85 straipsnyje (pažymos 10.2.3 papunktis) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, sprendimo dėl Namo renovacijos įgyvendinimą, vadovaudamasi butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja Bendrija, atlikdama Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su Renovacijos projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedimo sutartimi gali būti pavedamos kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas; 15.2.2. Taisyklėmis (pažymos 11.1 punktas) – jai pateiktą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą Agentūra pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo, vizualiai įsitikinusi, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka Investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones; gavusi prašymą suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti, per 10 darbo dienų privalo nuvykti į atnaujintą (modernizuotą) daugiabutį namą ir vizualiai įsitikinti, kad įgyvendinant projektą (ar jo etapą) įgyvendintos visos investicijų plane (ar jo etape) numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės, kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane, ir bendra investicijų suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane, ir kt.;  15.2.3. IP rengimo tvarkos aprašu (pažymos 11.2 punktas) – Agentūra įvertina Investicijų plano atitikimą teisės aktų reikalavimams, jį derina nustatyta tvarka; 15.2.4. Pirkimų tvarkos aprašu (pažymos 11.3 punktas) – Renovacijos rangos darbų pirkimus organizuoja užsakovas, kuris užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, užsakovas kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą, Agentūra per 10 darbo dienų pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti (ataskaitai nepritariama, jeigu apie pirkimą nepaskelbta šio aprašo nustatyta tvarka, laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio aprašo nuostatas); 15.3. nagrinėjamu atveju: 15.3.1. Seimo kontrolierius kreipėsi į Agentūrą (pažymos 6.2 punktas), prašydamas motyvuotai paaiškinti, kokius veiksmus Agentūra atliko, vykdydama Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, kodėl Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą (ar Agentūra privalo tikrinti, kaip vykdomi rangos darbų pirkimai, kas juos laimi, jeigu ne – kas tai privalo atlikti ir pan.), kaip Agentūra vykdė atliktų Renovacijos darbų patikrą, ar tai, kad „Susitikimo metu gyventojai pretenzijų nepareiškė“, duoda pagrindą Agentūrai konstatuoti, kad Renovacija atlikta tinkamai (kartu paaiškinant, kiek gyventojų buvo susirinkę, ar jie atstovavo visiems Namo gyventojams, ir kt.), ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimus skirtumus ir kt., jeigu ne – paaiškinti, kas tai turėtų (galėtų) atlikti; pagal kompetenciją pateikti motyvuotą išvadą dėl Renovacijos atitikimo teisės aktų reikalavimams;  15.3.2. Agentūra, prižiūrėdama Renovacijos projekto įgyvendinimą, vykdė jai Taisyklėmis, IP rengimo tvarkos aprašu pavestas funkcijas: nustatė, kad pagal Namo ir Namo-2 butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą Investicijų planą atliekamų darbų investicijų suma neturi viršyti 2 023 555,04 LT, t. y., nuo buto Nr. l iki 55 [Namas] – 1 514 866,81 LT, o nuo buto Nr. 56 iki 72 [Namas-2] – 508 688,23 LT, pritarė preliminariam Investicijų planui ir kredito butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymui pagal pateiktą Investicijų planą, konstatavusi, kad Administratorius, vadovaudamasis Pirkimų tvarkos aprašu, įvykdė viešojo pirkimo procedūrą, pritarė Renovacijos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitai, atliko vykdomų Renovacijos rangos darbų vizualinę patikrą bei pasirašė statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus (renovacijos rangos darbai atlikti pagal Investicijų plane numatytas priemones), 2015–2016 metais atliko 6 patikrinimus bei papildomai 2 patikrinimus pagal Pareiškėjo skundus dėl ne pagal techninį darbo projektą atliekamų Renovacijos rangos darbų (patikrinimų metu neatitikimų Investicijų planui bei techniniam darbo projektui nenustatyta), prižiūrėjo, kad Renovacijos projektas būtų įgyvendinamas laiku, Renovacijos projekto įgyvendinimo metu būtų atliekami visi reikalingi veiksmai, nustatyti Taisyklėse, Nutarime, Pirkimų tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose, vertino Renovacijos projekto įgyvendinimo metu Agentūrai pateikiamus dokumentus (Renovacija užbaigta 2015-12-30 surašius Užbaigimo aktą, t. y., konstatavus, kad Renovacijos rangos darbai įgyvendinti tinkamai ir atitinka techniniame darbo projekte numatytus sprendinius), po Renovacijos projekto įgyvendinimo, gavusi mokėjimo prašymą, pakartotinai įvertino, ar Renovacijos projektas įgyvendintas tinkamai (pažymos 7.1–7.4, 7.7 punktai); 15.3.3. Agentūra šio tyrimo metu motyvuotai paaiškino: 1) kodėl Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą – „Agentūra nekontroliuoja ir negali kontroliuoti, kokius pirkimus ir kada vykdo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administratoriai. Agentūra taip pat nedalyvauja vykdant viešuosius pirkimus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui bei nepriima sprendimų dėl sutarčių sudarymo ar nutraukimo“ (pažymos 7.5 punktas) – iš tiesų, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu, užsakovas organizuoja rangos darbų pirkimus, prižiūri sutarčių vykdymą, užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų reikalavimų; 2) ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimus skirtumus – „Agentūra namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitą vertino Pirkimų tvarkos aprašo nustatyta tvarka“ bei atsižvelgdama į Taisyklių reikalavimus (kad investicijų į energinį efektyvumą didinančias priemones suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane, ir bendra investicijų suma neviršija šių investicijų sumos, numatytos investicijų plane), kuriuose nėra numatyta tikrinti galimus suplanuotų ir faktinių atliktų darbų kainų skirtumus (pažymos 7.6 punktas); 3) dėl to, ar buvo apmokėti Renovacijos metu neatlikti darbai (pvz., „perdangos šiltinimo,“) – „Agentūros turimame paskutiniame statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo akte yra matoma, jog rūsio perdangos šiltinimo darbams atlikti numatyta suma 2 087,79 Eur be PVM nebuvo panaudota ir šie darbai nebuvo aktuoti kaip atlikti. Lengvatinis kreditas šiems darbams nebuvo suteiktas“, „2016-03-22 vyko Bendrijos visuotinis narių susirinkimas, kuriuo metu butų ir kitų patalpų savininkai patvirtino Bendrijos valdybos ir atsakingų asmenų už daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) priimtą sprendimą – vienos energinį efektyvumą didinančios priemonės – „rūsio perdangos šiltinimo neįgyvendinti nepanaudojant šiai priemonei įgyvendinti numatytų skirtų lėšų“ (Renovacijos darbai „atlikti pilnai pagal patvirtintą Investicijų planą“) (pažymos 7.9 punktas); 15.4. Ministerijos nuomone, Agentūra reagavo į Pareiškėjo skundus dėl atliekamų Renovacijos darbų, atliko patikrinimus, kurių metu nenustatė neatitikimų investicijų planams ir techniniams darbo projektams, Agentūros pateikta informacija ir Užbaigimo akto išdavimas yra pagrindas teigti, kad Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, nuostatas (pažymos 8.5 punktas).

16. Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, darytina išvada, kad, remiantis šio tyrimo metu gautais duomenimis, nėra teisinio pagrindo kaltinti Agentūrą biurokratizmu, taigi, ši Pareiškėjo skundo dalis atmestina.

Dėl Ministerijos pareigūnų veiklos (neveikimo)

17. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–9 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, nurodytus pažymos 10–13 paragrafuose, konstatuotina: 17.1. Pareiškėjas skundžiasi tuo, kad jo netenkina Ministerijos Atsakymas į Prašymą, nes  Ministerijos pareigūnai ignoravo Pareiškėjo „pateiktus faktus“, jo nuomone, įrodančius „dokumentų klastojimą, piniginių lėšų grobstymą ir didelės žalos padarymą“, „neteisėtus Renovacijos projekto bei medžiagų keitimus be butų savininkų daugumos pritarimo“, „C iš vieno Renovacijos projekto padarė 2 projektus (suklastojo dokumentus)“, pagal Inspekcijos „pripažintus neteisėtais išduotus leidimus pastatė ant Namo-2 stogo, t. y., bendrų konstrukcijų, be butų savininkų sutikimo 169 kv. m statinį“), be to, „Neteisėtus ir suklastotus Renovacijos dokumentus Ministerija pateikia kaip oficialius“, ir kt. Pažymėtina, kad Pareiškėjas priėmimo pas Seimo kontrolierių metu akcentavo tai, jog Ministerija nepagrįstai nesiima priemonių, kad Inspekcija kreiptųsi į teismą dėl Užbaigimo akto-2 pripažinimo negaliojančiu; 17.2. nagrinėjamu atveju Ministerijos veiksmai (neveikimas) nagrinėtini dviem aspektais: 17.2.1. dėl Atsakymo atitikimo viešojo administravimo principų reikalavimams; 17.2.2. dėl Ministerijos neveikimo statybos valstybinės priežiūros įgyvendinimo klausimais; 17.3.  dėl Atsakymo atitikimo viešojo administravimo principų reikalavimams: 17.3.1. vadovaujantis Ministerijos nuostatais bei Inspekcijos nuostatais (pažymos 11.4 ir 11.5 punktai), Ministerija formuoja valstybės politiką būsto, statybos ir jos priežiūros srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, pagal kompetenciją vykdo būsto strategijos ir programų įgyvendinimo stebėseną, nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones, metodiškai vadovauja pavaldžioms institucijoms, pagal kompetenciją atliekančioms jų nuostatuose numatytas funkcijas (šiuo atveju –Inspekcijai), koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos veiklą; 17.3.2. remiantis VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (pažymos 10.6 ir 11.6 punktai) – Ministerija turi asmenų prašymus nagrinėti pagal jos kompetenciją ir prašymų turinį, vadovaudamasi vieno langelio bei išsamumo principų reikalavimais (informaciją iš Inspekcijos turi gauti Ministerija, į Prašymą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas Prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama Prašymo turinį); 17.3.3. atsižvelgiant į teismų praktiką – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ (pažymos 13.4 punktas); 17.3.4. Seimo kontrolierius, šio tyrimo metu nustatęs Ministerijos Atsakymo (pažymos 5.2 punktas) trūkumus (pateikta neaktuali Atsakymo teikimo metu informacija dėl Inspekcijos sprendimų Rašytinio pritarimo, Akto ir kitų administracinių aktų statybos klausimais atžvilgiu (pateikta informacija apie prieš tris mėnesius priimtus Inspekcijos sprendimus, tačiau nepateikta informacija apie tai, kokių priemonių imtasi siekiant apginti viešąjį interesą, kokių veiksmų imtasi / nesiimta dėl Rašytinio pritarimo bei Užbaigimo akto-2 galiojimo panaikinimo, pvz., kuri nurodyta Inspekcijos 2017-03-03 rašte), nurodant nustatytas faktines aplinkybes pagal Pareiškėjo skundo turinį, nepateiktas šių aplinkybių motyvuotas vertinimas dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams, nepateikta informacija apie jų įtaką Pareiškėjo ir kitų Namo gyventojų teisėms ir teisėtiems interesams, nepateiktas Agentūros veiksmų, vykdant Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, motyvuotas įvertinimas, pvz., dėl to, ar pagrįstai Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą, ar Agentūra tinkamai atliko Renovacijos darbų patikrą (ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino galimus suplanuotų bei faktinių atliktų darbų kainų skirtumus ir kt.), nepateiktas Inspekcijos atsisakymo kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo motyvuotas įvertinimas, nepateikti paaiškinimai Pareiškėjo keliamais klausimais dėl planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimų skirtumų), kreipėsi į Ministeriją, prašydamas kartotinai išnagrinėti Seimo kontrolieriaus 2017-02-15 persiųstą Prašymą ir pateikti jam viešojo administravimo išsamumo principo reikalavimus atitinkantį atsakymą, pateikiant motyvuotas išvadas tiek dėl Inspekcijos, tiek dėl Agentūros funkcijų vykdymo tinkamumo, pateikiant paaiškinimus Pareiškėjo keliamais klausimais dėl planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimų skirtumų, informuojant apie numatomus Ministerijos, Inspekcijos, Agentūros veiksmus skunde dėl nurodytų problemų sprendimo (pateikti Seimo kontrolieriui kartotinio atsakymo Pareiškėjui kopiją; pažymos 6.1 punktas); 17.3.5. Ministerija šio tyrimo metu (pažymos 8 paragrafas): 1) tik Seimo kontrolieriui papildomai paaiškino (pažymos 7 paragrafe nurodytas Ministerijos raštas Seimo kontrolieriui nėra adresuotas ir Pareiškėjui): - dėl kai kurios Atsakyme pateiktos informacijos neaktualumo – Ministerijos nuomone, Atsakyme ji vadovavosi jo rengimo metu aktualia informacija, skelbiama Infostatyboje (pažymos 8.1 punktas), tačiau šio tyrimo metu nepagrįstai nepateikė motyvuoto paaiškinimo, kodėl rengiant Atsakymą nebuvo vadovautasi viešojo administravimo vieno langelio principo reikalavimais, t. y., nesurinkta Prašymo nagrinėjimui reikalinga ir aktuali informacija iš pavaldžių institucijų (pvz., Inspekcijos); - dėl Renovacijos vykdymo proceso – pateikė motyvuotus paaiškinimus dėl Renovacijos vykdymo pagal du atskirus objektus (Namo ir Namo-2: „Šių namų atskiros pastatų inžinerines sistemos, konstrukcijos, rūsiai, laiptinės, skirtingos pastatų šiluminės charakteristikos (pastato energinio naudingumo sertifikatai“, „Namo butų ir kitų patalpų savininkai, atsižvelgdami į namų būklę, pasirinko skirtingas energiją taupančias priemones“, ir kt.);  - dėl Agentūros veiksmų prižiūrint Renovacijos procesą vertinimo – pateikė motyvuotą šių Agentūros veiksmų vertinimą (pažymos 8.4 punktas); 2) informavo Seimo kontrolierių, kad perdavė Prašymą nagrinėti Inspekcijai (nenurodydama tokio perdavimo teisinio pagrindo), kuri 2017-09-11 raštu (pažymos 8.5 punktas) pateikė kartotinį  atsakymą Pareiškėjui apie Name vykdytus statybos darbus, Inspekcijos atliktus patikrinimus ir galimybę jam kreiptis į teismą dėl galimo Namo gyventojų teisių pažeidimo; 3) taigi, neatsižvelgė į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimą kartotinai išnagrinėti Prašymą, pateikti Pareiškėjui kartotinį viešojo administravimo principų reikalavimus atitinkantį atsakymą, kartu nurodant nustatytų faktinių aplinkybių pagal Pareiškėjo skundo turinį motyvuotą vertinimą dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams, pateikiant informaciją apie jų įtaką Pareiškėjo ir kitų Namo gyventojų teisėms ir teisėtiems interesams, pateikiant Agentūros veiksmų, vykdant Renovacijos projekto įgyvendinimo priežiūrą, motyvuotą įvertinimą (pvz., dėl to, ar pagrįstai Agentūra neturi informacijos apie UAB „F“ laimėtą konkursą, ar Agentūra tinkamai atliko Renovacijos darbų patikrą, ar Agentūra turėjo patikrinti ir ar tikrino galimus suplanuotų bei faktinių atliktų darbų kainų skirtumus ir kt.), pateikiant motyvuotas išvadas tiek dėl Inspekcijos, tiek dėl Agentūros funkcijų vykdymo tinkamumo, paaiškinimus Pareiškėjo keliamais klausimais dėl planuojamų (suplanuotų) ir faktinių atliktų darbų kainų galimų skirtumų, informuojant apie numatomus Ministerijos, Inspekcijos, veiksmus skunde dėl nurodytų problemų sprendimo (pvz., Inspekcijos atsisakymo kreiptis į teismą dėl administracinių sprendimų pripažinimo negaliojančiais motyvuoto vertinimo); 17.3.6. apibendrinant nustatytas aplinkybes, pirmiau padarytas išvadas ir teisės aktų reikalavimus, laikytina, kad Ministerija netinkamai įgyvendina konstitucinio principo – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – bei viešojo administravimo vieno langelio ir išsamumo principų reikalavimus (Atsakymo trūkumai šio tyrimo metu iš esmės nebuvo pašalinti). Atsižvelgus į tai, kad šio tyrimo metu gauti kompetentingų institucijų paaiškinimai pagal skundo Seimo kontrolieriui turinį, pateikiamos Seimo kontrolieriaus išvados dėl Agentūros ir Ministerijos veiklos (pažymos 7–9 paragrafai), manytina, kad nėra tikslinga kartotinai teikti rekomendaciją Ministerijai dėl Prašymo išnagrinėjimo dar kartą;   17.4. dėl Ministerijos neveikimo statybos valstybinės priežiūros įgyvendinimo klausimais: 17.4.1. vadovaujantis Ministerijos nuostatais (pažymos 11.4 punktas) bei Inspekcijos nuostatais (pažymos 11.5 punktas) – Ministerija formuoja valstybės politiką būsto, statybos ir jos priežiūros srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, metodiškai vadovauja pavaldžioms institucijoms, koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos veiklą; 17.4.2. Priežiūros įstatymu (pažymos 10.4 punktas) – Inspekcija atlieka statybos valstybinę priežiūrą (statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą, asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą ir kt.), Inspekcijos pareigūnai savo potvarkiais sudaro visų statinių, kurių statybą užbaigus privaloma gauti statybos užbaigimo aktus, statybos užbaigimo komisijas, komisijos pirmininkas yra Inspekcijos pareigūnas, Inspekcija turi teisę, nustačius viešojo intereso pažeidimų statybos srityje, kreiptis į teismą ar prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais kreiptis į teismą (praleidus kreipimosi į teismą nustatytą terminą, jis gali būti atnaujinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka); 17.4.3. Statybos įstatymu (pažymos 10.5 punktas) – teismas panaikina Statybos užbaigimo akto galiojimą ir įregistravimą, Inspekcija turi teisę kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo ir įregistravimo panaikinimo suinteresuotų asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva (taip pat šią teisę turi ir suinteresuotieji asmenys); 17.4.4. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis (pažymos 11.7 punktas) – valstybės tarnautojas privalo elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju administravimu ir valstybės tarnautojais, būti teisingas nagrinėdamas prašymus, skundus, pareiškimus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis, tarnauti visuomenės interesams; 17.4.5. atsižvelgiant į teismų praktiką – įstatymais suteikta teisė suponuoja pareigą konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti, o atsisakymas be pateisinamų priežasčių pasinaudoti šia teise vertintinas kaip viešojo administravimo subjekto (Inspekcijos) kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymas (pažymos 13.1 punktas), „konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti“ (pažymos 13.2 punktas), „Konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius“ (pažymos 12 paragrafas); 17.4.6. atkreiptinas dėmesys į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes: 1) „Rašytinis pritarimas išduotas neteisėtai, pažeidžiant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus“, „Inspekcijoje priimtas sprendimas teikti pareiškimą prokuratūrai dėl kreipimosi į teismą dėl Rašytinio pritarimo ir Užbaigimo akto-2 pripažinimo negaliojančiais“, Kauno apygardos prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones, kartu pripažindama, kad „pažeidimas yra padarytas teritorijų planavimo ir statybos srityje“, Inspekcijos nuomone, ji „negali teikti teismui ieškinio, nes tokiu atveju būtų ieškovo ir atsakovo sutaptis [nagrinėjamu atveju statybos užbaigimo komisijoje dalyvavo Inspekcijos atstovas (komisijos pirmininkas), todėl, Inspekcijos nuomone, „ginčijant statybos užbaigimo aktą susidaro tokia situacija, kai byloje ieškovu ir atsakovu taptų tas pats subjektas – Inspekcija“] ir byla būtų nutraukta CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktų pagrindais“, „Inspekcijai nesant objektyvios galimybės kreiptis“ į teismą, pasiūlyta Pareiškėjui kreiptis į teismą (pažymos 5.1 punktas); 2) GP nutarime konstatuota, kad „Inspekcijai nagrinėjamu atveju nėra jokių procesinių kliūčių savo kompetencijos ribose kreiptis į teismą dėl ginčo statybos leidimo galiojimo panaikinimo“. Aplinkybė, kad statybos užbaigimo komisijoje dalyvavo Inspekcijos atstovas, ir todėl, Inspekcijos nuomone, ginčijant statybos užbaigimo aktą, įvyktų ieškovo ir atsakovo sutaptis, neturi teisinės reikšmės, nes pagrindinis šiuo atveju reikalavimas būtų susijęs su statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, t. y., statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimu“ (pažymos 5.3 punktas); 3) Seimo kontrolierius, šio tyrimo metu nustatęs Ministerijos Atsakymo (pažymos 5.2 punktas) trūkumus, kreipėsi į Ministeriją, prašydamas pateikti kartotinį atsakymą į Prašymą Pareiškėjui, kartu, be kita ko, pateikiant motyvuotas išvadas dėl Inspekcijos funkcijų vykdymo tinkamumo, informuojant apie numatomus Ministerijos, Inspekcijos veiksmus dėl skunde nurodytų problemų sprendimo (pvz., Inspekcijos atsisakymo kreiptis į teismą dėl administracinių sprendimų pripažinimo negaliojančiais motyvuoto vertinimo), pateikti raštu pasiūlymus Inspekcijai, kaip spręsti administracinių aktų galiojimo panaikinimo problemą (pažymos 6.1 punktas). Ministerija šio tyrimo metu pateikė Seimo kontrolieriui jo turimą informaciją apie Inspekcijos nuomonę dėl kreipimosi į teismą (dėl Užbaigimo akto-2 pripažinimo negaliojančiu) galimybės nebuvimo, motyvuojant, kad byla būtų nutraukta CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 ir 9 punktų pagrindais, nepateikė pasiūlymų Inspekcijai, kaip spręsti Rašytinio pritarimo (išduoto neteisėtai, pažeidžiant statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus), Užbaigimo akto-2, išduoto Rašytinio pritarimo pagrindu, galiojimo problemas, t. y., administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais klausimo sprendimą perkėlė Pareiškėjui, pasiūlydami jam pačiam kreiptis į teismą (pažymos 8.6 punktas);  17.4.7. Seimo kontrolierius šio tyrimo metu kreipėsi į Teisingumo ministeriją, prašydamas pateikti Seimo kontrolieriui motyvuotą nuomonę dėl to, ar Inspekcija dėl pirmiau nurodytų  priežasčių pagrįstai ir teisėtai atsisako kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo (pvz., atsižvelgus į tai, kad šiai institucijai teisės aktais nustatyta pareiga visais atvejais dalyvauti statybų užbaigimo komisijų darbe ir taip pat suteikta teisė kreiptis į teismą dėl statybos užbaigimo akto galiojimo; pažymos 6.3 punktas). Teisingumo ministerija pateikė Seimo kontrolieriui išsamią motyvuotą nuomonę šioje skundo dalyje nagrinėjamu klausimu (pažymos 9 paragrafas), kuriai Seimo kontrolierius pritaria, t. y., šiuo atveju Užbaigimo aktą-2 „išdavė ne Inspekcija, o kitas subjektas, kadangi statybos užbaigimo komisija nėra tapati Inspekcijai“, „Priežiūros įstatymas suteikia Inspekcijai teisę kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, kai administracinį sprendimą priėmė statybos užbaigimo komisija“, „Priešingu atveju, jei būtų traktuojama, kad Inspekcija tokios teisės neturi, liktų neaiškus Priežiūros įstatymo 16 straipsnio nuostatų, pagal kurias statybos užbaigimo komisijose visada turi būti (taip pat ir joms vadovauti) Inspekcijos pareigūnai, ir Priežiūros įstatymo 23 straipsnio nuostatų, suteikiančių Inspekcijai teisę kreiptis į teismą dėl kito subjekto neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo, santykis, taip pat liktų neaiški šių nuostatų paskirtis“, „Vis dėlto pažymėtina, kad galutinai įvertinti kreipimosi į teismą pagrįstumą, taip pat spręsti dėl pareiškėjo, atsakovo tinkamumo turi teisę tik teismas, gavęs konkretų prašymą ar pareiškimą“. Pažymėtina, kad CPK reikalavimai taikomi bylą nagrinėjant teisme (pažymos 10.7 punktas), t. y., nei Ministerija, nei Inspekcija nėra įgaliotos už teismą konkrečiu atveju spręsti dėl CPK 293 straipsnio taikymo (bylos nutraukimo), be to, įstatymuose nėra numatyta tokia Inspekcijos teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo išimtis, todėl Inspekcijos nurodytas motyvas, dėl kurio Inspekcija atsisako kreiptis į teismą dėl administracinių aktų galiojimo panaikinimo, nelaikytinas pagrįstu. Apibendrinus teisės aktų reikalavimus bei teismų praktiką aktualiais klausimais, GP nutarime ir Teisingumo ministerijos raštu pateiktą kompetentingų institucijų motyvuotą nuomonę dėl Inspekcijos teisės kreiptis į teismą dėl administracinių sprendimų pripažinimo negaliojančiais, manytina, kad Ministerija, Inspekcijai motyvuojant atsisakymą kreiptis į teismą CPK normomis, nepagrįstai nesiėmė Inspekcijos veiklos kontrolės priemonių ir nepateikė jai siūlymo dėl tinkamo įstatymuose jai suteiktos teisės kreiptis į teismą dėl administracinių aktų galiojimo panaikinimo Pareiškėjo skundų pagrindu arba savo iniciatyva (kaip pareigos konkrečioje situacijoje, esant įstatymuose numatytoms sąlygoms, šia teise pasinaudoti) įgyvendinimo (be to, Ministerija šio tyrimo metu nepaaiškino, kodėl neatsižvelgta į GP nutarime pateiktą motyvuotą nuomonę, kad „Inspekcijai nagrinėjamu atveju nėra jokių procesinių kliūčių savo kompetencijos ribose kreiptis į teismą dėl ginčo statybos leidimo panaikinimo“), tokiu būdu buvo neįgyvendintas valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principas, nepaisyta Pareiškėjo teisėtų lūkesčių, sudarytos prielaidos Pareiškėjui nepasitikėti viešuoju administravimu. 

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas (pažymos 17.3 ir 17.4 punktai) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, konstatuotina, kad ši Pareiškėjo skundo dalis pripažintina pagrįsta.

  SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

19. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia Pareiškėjo skundo dalį dėl Agentūros  pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

20. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia Pareiškėjo skundo dalį dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui rekomenduoja: 21.1. imtis priemonių, kad būtų tinkamai įgyvendintos Inspekcijai suteiktos teisės (vykdomos pareigos) ir priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl Rašytinio pritarimo ir Užbaigimo akto-2 galiojimo panaikinimo teisme; 21.2. informuoti, kokių priemonių Ministerija ir Inspekcija ėmėsi, kad ateityje, nagrinėjant asmenų prašymus, skundus, pranešimus, būtų laikomasi konstitucinio principo valdžios įstaigos tarnauja žmonėms bei viešojo administravimo vieno langelio ir išsamumo principų reikalavimų.   Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius              Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1014
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį