Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 22 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau vadinama – VGTPT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai vilkinant priimti sprendimą dėl advokato paskyrimo (toliau vadinama ir – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde nurodo, kad „2017 09 28 Lietuvos advokatūros advokatų tarybos buvo priimtas sprendimas [...]. Sprendime buvo išsiaiškinta, jog Advokatas pareigingai tarnybai pranešė, jog negali apskųsti Teismo nuosprendžio, paskelbto 2016 09 30 Panevėžio apygardos teisme, dėl objektyvių priežasčių, bei nurodė kuo skubiau man paskirti kitą advokatą, tačiau to nepadarė ir nesuteikė man galimybės tinkamai gintis ir teisiškai pagrįstai surašyti apeliacinio skundo dėl nuosprendžio, kuris man skyrė didelę laisvės atėmimo bausmę. Mano nuomone, VGTPT aplaidžiai dirbo bei taip grubiai pažeidė mano teises į tinkamą gynybą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas prašo atlikti tyrimą dėl Skunde išdėstytų aplinkybių.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 4D-2017/1-1657/3D-3456 kreipėsi į VGTPT, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. gruodžio 15 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. gruodžio 14 d. VGTPT raštą Nr. (2.21)NO-2-9031 „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte nurodoma, kad Pareiškėjas į VGTPT nesikreipė, todėl jo atžvilgiu jokių sprendimų nėra priimta; VGTPT nėra gautas Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo: 18 straipsnis „Antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka“ – „1. Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus ir šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje nurodytą sutikimą, jeigu pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris neįtrauktas į šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus sąrašus. Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą rekvizitus ir formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą ir kiti šioje dalyje nurodyti dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.; 2. Sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima tarnyba. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimti iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų ir šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodytos advokato išvados arba šio straipsnio 13 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos.; [...]; 8. [...]. Antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas gali būti pakeistas pareiškėjo arba paties advokato motyvuotu rašytiniu prašymu, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti antrinės teisinės pagalbos konkrečioje byloje. Be to, advokatas gali būti pakeistas tarnybos iniciatyva, pasibaigus paskirto advokato sutarčiai dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar sustabdžius šios sutarties vykdymą. Sprendimą dėl antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo priima tarnyba. [...].“

Tyrimo išvados

6. Pareiškėjas teigia, kad VGTPT vilkino priimti sprendimą paskirti jam advokatą, todėl jis neturėjo galimybės apskųsti teismo nuosprendžio, kuriuo jam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė.

7. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, VGTPT uždavinys yra užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą. Siekdama įgyvendinti šį uždavinį, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą VGTP įstatyme nustatyta tvarka, t. y., asmeniui pateikus tarnybai prašymą, jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, VGTPT priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir paskiria advokatą. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi.

8. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo į VGTPT nesikreipė, todėl jo atžvilgiu jokių sprendimų nėra priimta; VGTPT nėra gautas Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas, kuris, Pareiškėjo nuomone, įpareigojo VGTPT priimti sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos jam teikimo. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad Pareiškėjo teiginiai dėl galimai neteisėtų VGTPT pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesuteikiant jam antrinės teisinės pagalbos, nebuvo patvirtinti objektyviais duomenimis.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Skundas dėl VGTPT pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai vilkinant priimti sprendimą dėl advokato paskyrimo, yra nepagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl VGTPT pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai vilkinant priimti sprendimą dėl advokato paskyrimo, atmesti.

Seimo kontrolierius            Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1657
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį