Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pakartotinį X (toliau vadinama - Pareiškėja) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama - Nacionalinė žemės tarnyba arba NŽT) ir Šiaulių rajono savivaldybės (toliau vadinama ir Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant privažiuojamojo kelio klausimą, nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis.

2. Skunde Pareiškėja nurodė: 2.1. jos netenkina gautas NŽT 2016-10-21 atsakymas (raštas Nr. 1SS-3193-(9.5.); 2.2. nėra numatyta galimybė privažiuoti prie 0,18 ha laisvo valstybinės žemės ploto Nr. [...]; 2.3. nėra aišku dėl susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane numatyto vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. [...] (535 m.) [...] k.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo padėti išspręsti problemą dėl privažiuojamojo kelio prie jai nuosavybės teise priklausančios namų valdos.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš Pareiškėjos ir kitų suinteresuotų asmenų 2016-07-11 skundo Seimo kontrolieriui byloje Nr. 4D-2016/1-1064 saugomų dokumentų nustatyta: 4.1. Pareiškėja ir kiti suinteresuoti asmenys kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl NŽT Šiaulių skyriaus pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su privažiavimo kelio įrengimu (atstatymu). Seimo kontrolierius 2016-07-21 tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2016/1-1064/3D-2177 persiuntė nurodytą skundą nagrinėti pagal kompetenciją Nacionalinei žemės tarnybai, prašydamas jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjams motyvuotą bei teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą. 4.2. NŽT 2016-10-21 raštu Nr. 1SS-3193-(9.5.) pateikė Pareiškėjai atsakymą į jos ir kitų suinteresuotų asmenų 2016-07-11 skundą. Šiame rašte nurodyta: 4.2.1. „Iš Nacionalinėje žemės tarnyboje turimų dokumentų, susijusių su žemės sklypų Nr. [...] (kadastro Nr. [...], buvęs savininkas [...] [B, vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi], dabartinė savininkė [...] [C, vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...], buvęs savininkas [...] [B], dabartinė savininkė [...] [D, vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi]) suformavimu ir privatizavimu, nustatyta, kad tuometis Šiaulių apskrities viršininkas 1999 02-12 sprendimu [...] [B] atkūrė nuosavybės teises į žemę, [...], gražinant natūra žemės sklypus Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]). Tuometė Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė A 1999-08-17 [...] [B] paženklino grąžinamus natūra žemės sklypus Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) vietovėje ir parengė šių žemės sklypų paženklinimo-parodymo aktus, abrisus, o 1999-08-20 planus ir kitus dokumentus, kurie buvo reikalingi [...] [B] atkurti nuosavybės teises į žemę. Žemės sklypų Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro [...] [B] Nr. [...]) paženklinimo-parodymo aktų 3 punktuose, kuriuose nurodomos į paženklintą žemės sklypą įsiterpusios žemėnaudos priklausančios kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, nenurodyta informacija, kad į žemės sklypus Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) būtų įsiterpusios kitiems asmenims priklausančios žemėnaudos. Žemės sklypų Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) abrisuose ir planuose (parengti 1999-08-20) sutartiniu ženklu (punktyrine linija) nurodyta, kad nuo 10 m pločio vietinės reikšmės bendro naudojimo kelio [...] iki [...] [E] [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi] namų valdos žemės sklypo yra ginčo kelias, tačiau šis kelias pasibaigia ties šio namų valdos žemės sklypo rytine riba ir iki Jums priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) nesitęsia. Taip pat žemės sklypo Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) žemės naudmenų plotų skaičiavimo lentelėje nurodyta, kad į šio žemės sklypo bendrą plotą nėra įskaičiuotas ginčo kelio plotas (0,08 ha) ir [E] namų valdos žemės sklypo plotas (0,46 ha). Nustatyta, kad 2012-11-26 buvo atlikti žemės sklypo Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau - kadastriniai matavimai) ir 2012-12-04 parengtas šio žemės sklypo planas. Iš šio plano sprendinių (gretimybė plane tarp riboženklių Nr. [...] ir tarp riboženklių Nr. [...]) taip pat nustatyta, kad ginčo kelias rytų pusėje jungiasi su 10 m pločio vietinės reikšmės bendro naudojimo keliu [...] ir tęsiasi iki namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]). Už namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) iki Jums priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) šiame plane ginčo kelias kaip žemės naudmena nenurodytas, taip pat žemės sklypui Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) nėra nustatytas kelio servitutas (tarnaujantis daiktas), kuris užtikrintų teisę per šį žemės sklypą Jums privažiuoti prie Jūsų namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]).“ 4.2.2. „Iš Nacionalinėje žemės tarnyboje turimų dokumentų, susijusių su namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...], buvusi savininkė [...] [E]) suformavimu ir šio žemės sklypo padalijimu į du namų valdos žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...], dabartiniai savininkai [...] [G ir H, vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi]), nustatyta, kad [...] [E] įsigijo nuosavybėn 0,4325 ha namų valdos žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) pagal 1999-10-20 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. P91/99-0713. Namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plane (parengtas 1995 m. vasario mėnesį) sutartiniu ženklu (dviguba punktyrinė linija) nurodyta, kad šį žemės sklypą kerta ginčo kelias. Šio žemės sklype plano eksplikacijoje nurodyta, kad iš bendro 0,4585 ha žemės ploto, 0,0260 ha užima ginčo kelias. Nustatyta, kad 2015-10-20 buvo atlikti namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) kadastriniai matavimai. Šių matavimų metu 0,4325 ha namų valdos žemės sklypas (kadastro Nr. [...]), vadovaujantis Nuostatų [Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų] 22 punkto reikalavimais, buvo padalintas į du namų valdos žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]), kuriuos skiria ginčo kelias.“ 4.2.3. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilinių kelių sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas valstybinės reikšmės automobilinių kelių sąrašas, iš kurio nustatyta, kad ginčo kelias, kuris jungiasi su 10 m. pločio vietinės reikšmės keliu [...], skiria žemės sklypus Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]), namų valdos žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ir vakarų pusėje baigiasi ties žemės sklypo Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) rytine riba, į šį sąrašą nėra įtrauktas. Atsižvelgiant į tai, tuometės Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyrius, rengdamas Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą, kuris patvirtintas Šiaulių apskrities viršininko 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1676, sutartiniu ženklu ginčo kelio šiame plane nepažymėjo kaip žemės naudmenos ir atitinkamai jo nepriskyrė valstybės išperkamam ir neprivatizuojamam keliui, todėl, [...] [B] formuojant grąžinamą natūra žemės sklypą Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Šiaulių apskrities viršininkui 1999-02-12 sprendimu Nr. 31-8935 [...] [B] atkuriant nuosavybės teises į žemę, ginčo kelio užimamas plotas galėjo būti privatizuotas. Taigi, įvertinus pirmiau minėtus dokumentus ir nustatytus faktus darytina išvada, kad ginčo kelias esantis valstybinėje žemėje rytų pusėje jungiasi su 10 m. pločio vietinės reikšmės keliu [...], skiria žemės sklypus Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) ir Nr. [...] (kadastro Nr. [...]), namų valdos žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ir vakarų pusėje baigiasi ties žemės sklypo Nr. [...] (kadastro Nr. [...]) rytine riba, ir iki Jūsų namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) nesitęsia, todėl Jums užtikrinti privažiavimą šiuo keliu nėra galimybės.“ 4.2.4. „Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyrius 2016-09-06 atliko pakartotinę žemės naudojimo kontrolę ir fotofiksaciją, kurios metu buvo patikrinta, ar namų valdos žemės sklypų (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) savininkai [G ir H] yra pašalinę 2016-06-13 nustatytas kliūtis, kurios trukdo naudotis ginčo keliu, t. y., ar pašalino nuo ginčo kelio gyvatvorę, supiltą dirvožemį, akmenį. Pakartotinai patikrinus nustatyta, kad pirmiau minėtos kliūtys, trukdančios kitiems asmenims naudotis ginčo keliu, yra pašalintos. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šių kliūčių pašalinimas neišsprendžia klausimo dėl privažiavimo prie Jums priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]).“ 4.2.5. „Apibendrinus tai, kas nustatyta, darytina išvada, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyrius nevilkina pirmiau minėtų teismų sprendimų ir neklaidina pareiškėjus. Pažymime, kad vienintelė galimybė Jums užsitikrinti privažiavimą prie namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) tai savo lėšomis įsirengti privažiavimą per Jums privačios nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]). 4.3. Šiaulių apylinkės teismo 2015-09-08 sprendime civilinėje byloje Nr. [...] „[...] nustatyta, kad [...] prie X nuosavybės teise valdomo namų valdos žemės sklypo nebuvo suprojektuotas privažiuojamas kelias, tačiau ieškovė turi galimybę į savo namų valdą patekti per jai priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. [...], nesuvaržant kitų žemės sklypų savininkų teisių [...]. Nustatyta, kad prašomoje nustatyti servituto vietoje buvo lauko keliukas, kuriuo ieškovė naudojosi be jokio teisinio pagrindo, keliuko buvimą ieškovė įrodinėjo liudytojų parodymais, jo buvimo neginčijo ir atsakovai bei tretieji asmenys. Tačiau minėtas keliukas trukdė atsakovei [...] [C] dirbti žemę padargais, tarp ieškovės ir atsakovės kilo konfliktas dėl [...] [C] priklausančioje žemės ūkio paskirties žemėje esančio keliuko, dėl minėto konflikto buvęs keliukas išardytas, jo vietoje šiuo metu yra dirbama žemė. [...]. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ypatingą dėmesį skyrė siekdama įrodyti, kad toje vietoje, kur ji prašo nustatyti servitutą, kelias jau buvo ir jos manymu turėtų būti nustatytas, be to, neatlygintinai. [...] ieškovė turi galimybę privažiuoti prie savo namų valdos nepažeisdama gretimų sklypų savininkų teisių, t. y. važiuodama per ieškovei priklausantį žemės sklypą bei dar mažiausiai 2 lauko keliais, ką ir užfiksavo abu faktinius aplinkybių protokolus surašę antstoliai. Pažymėtina, kad būtent šios aplinkybės liudija, kad nustatyti kelio servitutą nėra objektyviai būtina, nes ieškovė gali naudotis savo daiktu tinkamai, neapribodama kitų savininkų teisių. [...] ieškovės ieškinys atmestinas.“ 4.4. Šiaulių apygardos teismas 2016-02-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. [...] atmetė ieškovės - Pareiškėjos X apeliacinį skundą. Šioje nutartyje nurodyta: „[...] 2016-02-01 teisme gautas Nacionalinės žemės tarnybos raštas, ir jame nurodyta, kad per atsakovei [...] [E] priklausantį žemės sklypą iki atsakovei [...] [C] priklausančio žemės sklypo ribos ėjo valstybei priklausantis bendro naudojimo kelias, kuris nebuvo įskaičiuotas į atsakovės [...] [E] privataus žemės sklypo plotą. Tarnyba nurodė, kad žemės sklypas, kuriame ieškovė prašo nustatyti 309 kv. m. ploto servitutą yra išregistruotas, servitutų nustatymo plane servituto vieta apytikriai yra ant valstybei priklausančio bendro naudojimo kelio, kuriuo ne tik ieškovė, bet ir kiti asmenys gali naudotis be jokių apribojimų. Taigi teisėjų kolegijos nustatytos faktinės aplinkybės, kad iki apeliantei priklausančio žemės sklypo yra bendro naudojimo kelias ir apeliantė gali juo naudotis, t. y. nėra pagrindo papildomai nustatyti servitutą.“ 4.5. Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriaus 2015-02-13 rašte Nr. 31SD-(14.31.104)-803) „Dėl kelio į žemės sklypą (kadastro Nr. [...])“ pateiktame Pareiškėjai, nurodyta: „[...] nuo bendro naudojimo kelio iki Jums nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], yra suprojektuotas 4 metrų pločio kelias, einantis pagal žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], ribą [toliau vadinama - Kelias Nr. 1]. Per šioje vietoje suprojektuotą kelią yra galimybė patekti iki Jums nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], o per šį žemės sklypą iki Jums nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo. Patikros metu nustatyta, kad kelias faktiškai neįrengtas, todėl tokiu lauko keliu galima pravažiuoti su žemės ūkio technika, tačiau privažiuoti lengvuoju automobiliu iki Jums nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo būtų labai sudėtinga ar net neįmanoma. Patikros metu taip pat nustatyta, kad nuo bendro naudojimo kelio iki Jums priklausančio namų valdos žemės sklypo faktiškai yra galimybė patekti bendro naudojimo lauko keliu [...], einančiu palei griovį, per valstybinę žemę iki privataus žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...] (savininkai [...] [K ir L, vardai ir pavardės Seimo kontrolieriui žinomi] [toliau vadinama - Kelias Nr. 2]. Žemės sklype (kadastro Nr. [...]) nustačius kelio servitutą (tarnaujantis daiktas), būtų įmanoma patekti iki Jums nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo. Patikrą vietoje atlikęs Šiaulių skyriaus specialistas nustatė, kad šiuo lauko keliu ir dalimi privataus žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) yra faktiškai naudojamasi šiuo metu, nes matyti išvažinėtos automobilių vėžės.“ 5. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro Nr[...], Nr. [...]) duomenimis nustatyta, kad: 5.1. 0,3669 ha žemės sklypas (kadastro Nr. [...], naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos) [...], nuosavybės teise priklauso Pareiškėjai (toliau vadinama - namų valdos žemės sklypas); 5.2. 2,6200 ha žemės sklypas (kadastro Nr. [...], naudojimo paskirtis - žemės ūkio) [...], nuosavybės teise priklauso Pareiškėjai.

6. Remiantis Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės planu, patvirtintu NŽT Šiaulių skyriaus vedėjo 2015-02-10 įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-255 (toliau – Laisvos žemės fondo žemės planas), ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka nustatyta, kad Pareiškėjai priklausantis Namų valdos žemės sklypas ribojasi su 0,18 ha valstybinės žemės plotu Nr. [...] (laisvos žemės fondo žemei priskirtu anksčiau patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamuose žemės sklypų planuose suprojektuotu žemės sklypu), K ir L priklausančiu žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), žemės sklypu (kadastro Nr. [...]) ir Pareiškėjai priklausančiu žemės sklypu (kadastro Nr. [...]).

7. Iš Šiaulių rajono savivaldybės susisiekimo sistemos specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-132, sprendinių brėžinio (Kužių seniūnijos) nustatyta, kad: 7.1. Ginčo kelias - vietinės reikšmės vidaus kelias (su grunto danga) Nr. [...], kurio ilgis 535 m.; 7.2. Kelias Nr. 1 ir Kelias Nr. 2 šiame specialiajame plane nėra pažymėti.

8. Seimo kontrolieriui dėl Pareiškėjos skunde nurodytų naujų aplinkybių kreipusis į NŽT, Savivaldybės administraciją ir Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, buvo gauti dokumentai, iš kurių nustatytos šios Pareiškėjos skundo tyrimui svarbios aplinkybės: 8.1. [...] kaime B [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi] naudojamo žemės sklypo Nr. [...] Žemės valdos ribų paženklinimo abrise, sudarytame 1998-09-01, nurodyta, jog žemės sklype yra 4 m. pločio, užimantis 0,08 ha plotą, bendrojo naudojimo kelias, vedantis iki žemės sklype Nr. [...] esančios sodybos. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 1999-02-12 sprendimu Nr. 31-8935 [B]. atkūrus nuosavybės teises į žemės sklypą Nr. [...], 1999-03-22 sudarytame minėtojo žemės sklypo plane pažymėtas 4 m. pločio bendro naudojimo kelias, vedantis iki žemės sklype Nr. [...] esančios sodybos. [B] žemės valdos (sklypo Nr. [...]) ribų paženklinimo abrise, sudarytame 1999-08-17, taip pat nurodyta, kad žemės sklype yra 4 m. pločio, užimantis 0,08 ha plotą, bendrojo naudojimo kelias į sodybą; 8.2. Ginčo kelias, einantis per šiuo metu [E] priklausančius žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ir [C] priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) iki jo ribos su laisvos valstybinės žemės plotu Nr. [...], buvo pažymėtas Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000-06-08 įsakymu Nr. 1124, bei vėlesniuose minėtosios teritorijos žemės reformos žemėtvarkos projektuose, patvirtintuose Šiaulių apskrities viršininko 2003-03-14 įsakymu Nr. V-1206, 2006-05-05 įsakymu Nr. V-2021, 2008-04-10 įsakymu Nr. V-1866, NŽT Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-04-16 įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2)-755 bei Laisvos žemės fondo žemės plane; 8.3. dėl Ginčo kelio Savivaldybės administracija 2012-10-16 rašte Nr. SG-254(8.9) Pareiškėjai (į jos 2012-09-28 prašymą) buvo nurodžiusi, jog „[...] Susisiekimo sistemos specialiojo plano sprendiniuose Jūsų prašyme minimas kelias, kurio Nr. [...], yra gruntinis 535 m. ilgio ir 2 m. pločio vidaus kelias (privažiavimas prie sodybos), kuris nėra įregistruotas Šiaulių rajono savivaldybės vardu. Šitas kelias yra numatytas 2000 m. žemėtvarkos projekte bei Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės plane, parengtame 2012-05-15 būklei. Iš VĮ „Registrų centro“ kadastro žemėlapio matyti, kad kelias (privažiavimas) faktiškai egzistuoja ar kažkada egzistavo ir randasi privačiose valdose.“; 8.4. NŽT 2012-12-12 rašte Nr. 1SD-(7.3)-2904 Pareiškėją atstovavusiam advokatui (kopija Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriui) nurodyta: „[...] Nagrinėjant Planą, kuriame pažymėtos X naudojamo namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ribos, nustatyta, kad privažiuojamasis kelias prie šio žemės sklypo nebuvo suprojektuotas, ginčo kelio atkarpa nenurodyta ir Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės valstybės išperkamos bei neprivatizuojamos žemės plane. Minėta kelio atkarpa nurodyta tik rengiant Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, patvirtintą 2000 m. birželio 8 d. Šiaulių apskrities viršininko įsakymu Nr. 1124,. t. y. pažymint ginčo kelią privačia nuosavybės teise valdomame žemės sklype (kadastro Nr. [...]). Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas teisės aktų nuostatas bei į nustatytą aplinkybę, kad prie X nuosavybės teise valdomo namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) nebuvo suprojektuotas privažiuojamasis kelias, darytina išvada, jog rengiant Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą buvo netinkamai suprojektuotas vietinės reikšmės kelių tinklas. [...]“; 8.5. M [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi], kuriai nuosavybėn neatlygintinai gauti buvo priskirtas Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotas žemės sklypas Nr. [...] (šis žemės plotas yra šalia Pareiškėjai priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...])), su 2013-03-19 prašymu kreipėsi į NŽT Šiaulių skyrių, prašydama „[...] panaikinti Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotą [...] sklypą, nes nėra numatytas privažiavimo kelias.“ Minėtojo M prašymo pagrindu NŽT Šiaulių skyriaus vedėjas 2013-04-02 įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-776 žemės sklypą Nr. [...] priskyrė laisvos valstybinės žemės fondo žemei; 8.6. pagal Pareiškėjos Šiaulių apylinkės teismui pateiktą ieškinį nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. [...] NŽT, kaip išvadą teikianti institucija, 2014-08-29 parengė išvadą, kurioje, be kita ko, nurodė: „[...] Išanalizavus žemės sklypo, kadastro Nr. [...], privatizavimo byloje esančius dokumentus [...] nustatyta, kad minėtame žemės sklype yra įsiterpęs 0,08 ha žemės plotas užimtas 4 m. pločio vietinės reikšmės keliu. [...] X nurodyta kelio atkarpa tarp jos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) ir [E] namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) plane, nei abrise nepažymėta. [...]“; 8.7. NŽT Šiaulių skyrius, atsakydamas į Pareiškėjos 2015-01-09 prašymą išaiškinti, per kokius žemės sklypus ji galėtų patekti prie jai priklausančios namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), 2015-01-30 raštu Nr. 31SD-(14.31.104.)-519 Pareiškėją informavo: „[...] Iš VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio [...] matyti, kad nuo bendro naudojimo kelio iki Jums nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], yra suprojektuotas 4 metrų pločio kelias, einantis pagal žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], ribą. Manome, kad šiuo keliu Jūs galėtumėte patekti iki Jums nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], o per šį žemės sklypą iki Jums nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo.“; 8.8. Šiaulių apygardos teismas 2016-02-01 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. [...] pagal Pareiškėjos apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-09-08 sprendimo civilinėje byloje Nr. [...] dėl servituto nustatymo, konstatavo: „[...] teisėjų kolegijos nustatytos faktinės aplinkybės, kad iki apeliantei priklausančio žemės sklypo yra bendro naudojimo kelias ir apeliantė gali juo naudotis, t. y. nėra pagrindo papildomai nustatyti servitutą.“; 8.9. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-13 įsakymu Nr. A-611 sudaryta darbo grupė Pareiškėjos prašymams dėl privažiavimo prie jos sodybos išsprendimui 2016-05-30 Savivaldybės administracijos direktoriui pateikė išvadas (2016-05-30 protokolas Nr. KO-44(3.48), kuriose, be kita ko, nurodė: „[...] Šiaulių rajono savivaldybės specialiajame susisiekimo plane pažymėtas gruntkelis yra visiškai išardytas (suartas) nuo C sklypo pradžios iki X sklypo pradžios. Buvusio gruntkelio, patvirtinto 2012 m. savivaldybės specialiajame susisiekimo plane, išpirkimas ir atstatymas nėra tikslingas, nes iki X sklypo yra galimi du patekimo būdai, apie kuriuos pareiškėją civilinės bylos metu informavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrius. Vienas, einantis per valstybinę žemę, o kitas – einantis iš dalies per privatų žemės sklypą, kuriam būtų reikalinga nustatyti servitutą. [...] Nuspręsta. Teikti išvadą, kad pareiškėjos prašymai yra iš dalies pagrįsti ir siūlyti: 1. dėl neteisėto kelio ir žemės užėmimo. Kreiptis Šiaulių rajono savivaldybės administracijai į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyrių dėl administracinio teisės pažeidimo [...] 2. dėl gruntkelio įrengimo. Siūlyti pareiškėjai bendradarbiauti su suinteresuotais asmenimis (civilinės bylos atsakovais ir jų teisių perėmėjais) sutvarkant per valstybinę žemę einantį gruntkelį, kuris nėra įtraktas į Šiaulių rajono savivaldybės 2012 m. susisiekimo planą, kadangi Šiaulių rajono savivaldybės administracija neturi teisės kvestionuoti teismo sprendimo.“ 8.10. Savivaldybės administracija 2017-02-23 raštu Nr. S-426(3.11) Seimo kontrolierių informavo, jog NŽT Šiaulių skyriaus 2015-02-13 rašte Nr. 31SD-(14.31.104)-803) (šio rašto 4.5 punktas) minimi Kelias Nr. 1 ir Kelias Nr. 2, yra suvažinėto grunto pagrindu atsiradę keliai, nepriskiriami jokiai oficialiai kelių kategorijai ir neįtraukti į Savivaldybės buhalterinę apskaitą, todėl Savivaldybė jų neprižiūrėjo, o duomenų, kas minėtuosius kelius įrengė ir prižiūrėjo, Savivaldybės administracija neturi; 8.11. Seimo kontrolierius 2017-10-02 raštu Nr. 4D-2016/1-1490/3D-2893 kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos su prašymu informuoti, ar 2012 – 2015 m. laikotarpyje Šiaulių rajono savivaldybei buvo skirtos lėšos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą, ir pagal Šiaulių rajono savivaldybės Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktas kelių (gatvių) tiesimo, remonto darbų atlikimo ir lėšų panaudojimo ataskaitas, ar buvo atlikti Ginčo kelio, nurodyto Pareiškėjos skunde, taisymo ir (ar) priežiūros darbai. Atsakydama į šį prašymą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos 2017-10-16 raštu Nr. 2E-2227 informavo, jog „[...] Šiaulių rajono savivaldybė yra pateikusi 2012-2015 metų ataskaitas apie Programos (pastaba: Kelių priežiūros ir plėtros programa) lėšų panaudojimą ir atliktus darbus. [...] minimo kelio [...] ataskaitose nėra ir kapitalinio remonto, rekonstravimo ir naujos statybos darbai nebuvo atliekami Programos lėšomis [...]“.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

9. Lietuvos Respublikos įstatymai 9.1. Seimo kontrolierių įstatymo: „3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...]“

9.2. Vietos savivaldos įstatymo: „4 straipsnis. Vietos savivaldos principai 1. Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; [...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...] 6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; [...]; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; [...]“

9.3. Teritorijų planavimo įstatymo: 9.3.1. (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2011-12-31 iki 2012-06-05, t. y. susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano patvirtinimo metu): „15 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai 1. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai yra šie: 1) žemėtvarkos schemos ir planai (projektai), žemėvaldos planai (projektai); [...] 7) infrastruktūros plėtros (komunikacinių koridorių, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, mažmeninės prekybos ir kiti infrastruktūros objektai) schemos ir planai (projektai); [...] „16 straipsnis. Specialiųjų planų rengimas [...] 2. Patvirtinto specialiojo plano sprendiniai yra privalomi planuojamai veiklai, taip pat jie nustato privalomus reikalavimus kitiems to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti.“

9.3.2. (įstatymo redakcija, su kai kuriais pakeitimais galiojanti nuo 2014-01-01): „21 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo objektai ir uždaviniai 1. Specialiojo teritorijų planavimo objektai yra funkciniu bendrumu pasižyminčios teritorijos: [...] 2) inžinerinės infrastruktūros sistemos ar šių sistemų dalys; [...] 2. Specialiojo teritorijų planavimo uždaviniai pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšį: 1) sudaryti sąlygas racionaliam žemės, miškų, žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimui; 2) plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas ir kitą visuomenės poreikiams reikalingą inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas; [...] 22 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia [...] 2. Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai konkretizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Kitų patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai derinami su atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, o rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą integruojami į bendrojo plano sprendinius. 3. Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose parengti ir patvirtinti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai ir žemės gelmių naudojimo planai privalomi juos patvirtinusiems subjektams, žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, taip pat visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms. [...]“

9.4. Kelių įstatymo: „2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos [...] 5. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme. [...] 3 straipsnis. Kelių suskirstymas pagal reikšmę. […] 3. Vietinės reikšmės keliai skirstomi į: 1) viešuosius kelius. Tai keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, taip pat gatvės gyvenamosiose vietovėse ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams; 2) vidaus kelius. Tai fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – fiziniai ar juridiniai asmenys) reikmėms naudojami keliai (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hidrotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešiesiems keliams); 4 straipsnis. Kelių suskirstymas pagal nuosavybės formas [...]  3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims;“

9.5. Žemės įstatymo: „36 straipsnis. Žemės naudojimo valstybinė kontrolė 1. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba, o koordinuoja Vyriausybės įgaliota institucija. [...] 37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema 1. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistemą sudaro: 1) specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai; 2) žemės valdos projektai. [...] 3. Žemės valdos projektai pagal tikslus ir uždavinius skirstomi į: 1) žemės reformos žemėtvarkos projektus; [...]“

9.6. Žemės reformos įstatymo (redakcijos, galiojusios nuo 1997-07-23 iki 2000-07-12): „9 straipsnis. Žemės reformos žemėtvarkos projektų sudarymas ir žemės servitutų nustatymas [...] 5. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai, leistos pirkti ir nuomoti iš valstybės žemės sklypai, nustatomos jų ribos, suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas, žemės sklypams nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos. 6. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose numatomi grąžinti, perduoti arba suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kitaip įsigyti naudojimuisi žemės sklypai turi būti racionalių ribų, kurios derinamos prie vietovės situacijos kontūrų ir turi sudaryti palankias sąlygas žemės sklypo naudojimui pagal paskirtį. [...] 9. Apskrities viršininkas, priimdamas sprendimą dėl žemės grąžinimo, perdavimo arba suteikimo neatlygintinai, pardavimo ir nuomos, jame nurodo žemės servitutus ir jų naudojimo sąlygas. [...] 13 straipsnis. Neprivatizuojama žemė Žemė neprivatizuojama, jeigu ji: 1) užimta valstybės ir savivaldybės kelių [...]“

10. Kiti teisės aktai 10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-15 nutarimu Nr. 1120 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatuose numatyta: „8. Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką žemės [...], kaimo plėtros, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, [...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą. 9. Žemės ūkio ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 9.46. koordinuoja žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos projektavimo, krašto kartografavimo, kraštovaizdžio išsaugojimo, valstybinio geodezinio ir georeferencinio pagrindo tvarkymo, erdvinių duomenų rinkinių kūrimo ir atnaujinimo, erdvinės informacijos infrastruktūros plėtros ir nekilnojamojo turto kadastro darbus, organizuoja šių darbų kontrolę, taip pat koordinuoja žemės naudojimo valstybinę kontrolę;“

10.2. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 patvirtintoje Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikoje (toliau vadinama – Metodika) nurodyta: 10.2.1. (originali akto redakcija, galiojusi nuo 1998-05-09 iki 2003-11-29): „35. Projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro: 35.1. vietinės reikšmės keliai; [...] 59. [...] Projekte numatomas vietinės reikšmės kelių tinklas ir kiti teritorinio tvarkymo elementai turi užtikrinti transporto išlaidų ekonomiją ir patogų žemės naudojimą. [...]“

10.2.2. (akto redakcija, su kai kuriais pakeitimais galiojanti nuo 2012-01-01): „8. Žemėtvarkos projektuose arba projektui prilyginamuose planuose numatomas vietinės reikšmės kelių tinklas turi užtikrinti transporto išlaidų ekonomiją ir patogų žemės naudojimą. [...] 24. Projekto autorius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki planuojamos teritorijos žemėtvarkos projektui rengti patvirtinimo dienos, nurodytos Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje skelbiamoje informacijoje apie rengiamus žemės reformos žemėtvarkos projektus ir projektui prilyginamus planus (Metodikos 1 priedas), atlieka šiuos darbus: [...] 24.3. patikrina, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais, ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai. Nustačius, kad ne prie visų žemės sklypų yra privažiuojamieji keliai, parengia asmenų, kuriems anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane suprojektuoti šie žemės sklypai, sąrašą, jame nurodo fizinio asmens vardą ir pavardę arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimą, žemės sklypo projektinį numerį ir bloko, kuriame yra žemės sklypas, numerį arba kadastro numerį (jei žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turo kadastre) bei pasiūlymus dėl privažiuojamųjų kelių prie šių žemės sklypų suprojektavimo ir (ar) kelio servituto nustatymo; [...]“

10.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatuose numatyta: „5. Žemės naudojimo patikrinimai atliekami pagal Nacionalinės žemės tarnybos vadovo patvirtintas taisykles, įtvirtinančias šių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę. [...] 11. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės metu tikrinama, ar: [...] 11.6. žemės sklypuose, vykdant ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos, savavališkai neužimama žemė ir (ar) nenaudojami vandens telkiniai; [...] 11.9. valstybinė žemė naudojama laikantis dokumentuose, kurių pagrindu suteikta teisė valstybine žeme naudotis, nustatytų sąlygų.“

Tyrimo išvados

11. Iš Pareiškėjos skundo turinio (šios pažymos 2.1 – 2.3 punktai) matyti, kad Pareiškėja siekia, jog tiek Savivaldybės administracija, tiek NŽT savo kompetencijos ribose imtųsi veiksmų sprendžiant jai aktualią problemą dėl privažiuojamojo kelio prie jos namų valdos žemės sklypo. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja iškėlė abejones dėl tam tikrų aplinkybių, kurios skundžiamų institucijų paaiškinimuose nėra nei galutinai patvirtinamos, nei paneigiamos, Seimo kontrolierius šio tyrimo išvadas pateiks šiais aspektais: 11.1. dėl galimai nesamo suprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...]; 11.2. dėl galimai pažeidžiamų Pareiškėjos teisių, kai nėra įgyvendinami susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendiniai.

Dėl galimai nesamo suprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...]

12. Pareiškėjos iškeltas klausimas dėl galimai nesamo suprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...] yra neatsiejamas nuo Pareiškėjai aktualios privažiavimo prie jos namų valdos žemės sklypo problemos. Tai patvirtinama tuo, jog Ginčo kelias, kuriuo Pareiškėja iki 2012 m. patekdavo į savo namų valdos žemės sklypą (kadastro Nr. [...]), ribodavosi ir šiuo metu ribojasi su laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirtu žemės plotu Nr. [...]. Svarbu pabrėžti, kad tyrimui svarbus pats Ginčo kelio atsiradimo ir naudojimosi juo teisinis pagrindas, nes būtent tai patvirtina Pareiškėjos siekiamų tikslų (ne)pagrįstumą. Faktą, kad Ginčo kelias, iki 2012 m. jį išardant, egzistavo, buvo pripažinusi tiek NŽT (pažymos 8.4 punktas), tiek Savivaldybės administracija (pažymos 8.3 ir 8.9 punktai), tiek ir Šiaulių apylinkės teismas 2015-09-08 sprendime pagal Pareiškėjos ieškinį (pažymos 4.3 punktas). Tačiau, NŽT nuomone, Pareiškėja Ginčo keliu naudojosi neteisėtai, o Ginčo kelio neteisėtą atsiradimą grindė tuo, jog dėl 2000-06-08 patvirtintame Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte netinkamai suprojektuoto vietinės reikšmės kelių tinklo, apskritai nebuvo suprojektuotas privažiuojamasis kelias prie Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), kas sąlygojo neteisėtą naudojimąsi Ginčo keliu (pažymos 8.4 punktas). Tuo metu Savivaldybės administracijos pozicija dėl Ginčo kelio buvo tokia, jog skundžiama institucija pripažino, kad Ginčo kelias buvo numatytas 2000-06-08 Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte bei Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės laisvos valstybinės žemės plane, o taip pat, jog Ginčo kelio faktinį buvimą patvirtina duomenys iš VĮ „Registrų centro“ kadastro žemėlapio (pažymos 8.3 punktas). Be to, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė Pareiškėjos prašymams dėl privažiavimo prie jos sodybos išsprendimui taip pat pripažino, kad buvęs gruntkelis, t. y. Ginčo kelias, buvo numatytas 2012-05-17 patvirtintame susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane, tačiau nusprendė, kad jo atstatymas nėra tikslingas (pažymos 8.9 punktas). Akcentuotina tai, kad Pareiškėjai kreipusis į teismą su ieškiniu dėl kelio servituto nustatymo, Šiaulių apylinkės teismo (kaip pirmos instancijos teismo) 2015-09-08 sprendime ir Šiaulių apygardos teismo (kaip apeliacinės instancijos teismo) nutartyje priimtos išvados buvo viena kitai prieštaraujančios (pažymos 4.3, 4.4 ir 8.8 punktai), todėl tai ne tik kad neišsprendė Pareiškėjos problemos, bet sukėlė papildomų neaiškumų ir sąlygojo tolimesnį klausimo dėl privažiavimo prie Pareiškėjai priklausančio namų valdos žemės sklypo nagrinėjimą. Seimo kontrolierius pažymi, kad daugelis tyrimo metu surinktų dokumentų, juose nurodytų faktų, vienas kitam prieštarauja. Štai vertindamas Pareiškėjos nurodytą faktinę aplinkybę, jog nėra suprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...], kas iš dalies sąlygoja ir neaiškumą dėl privažiuojamojo kelio iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo, Seimo kontrolierius tyrė Savivaldybės administracijos ir NŽT pateiktus dokumentus, susijusius su Ginčo kelio pažymėjimu tiek žemės sklypo, kurio kadastro Nr. [...], abrise bei planuose, tiek Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose. Buvo nustatyta, kad nei žemės sklypo (dabartinis kadastro Nr. [...]) abrise, nei žemės sklypo plane Ginčo kelias nebuvo pažymėtas (pažymos 4.2.1, 4.2.2, 8.1 ir 8.6 punktai). Tačiau analizuojant Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus (pažymos 8.2 punktas) ir remiantis Savivaldybės administracijos bei NŽT raštuose paminėtais faktais (pažymos 8.3 ir 8.4 punktai), konstatuotina, jog Ginčo kelias, prasidedantis nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...], einantis per šiuo metu [C] priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]), palei laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirtą žemės plotą Nr. [...] ir pasibaigiantis ties Pareiškėjos namų valdos žemės sklypu, buvo numatytas. Kita vertus, iš M 2013-03-19 prašymo NŽT ir NŽT Šiaulių skyriaus vedėjo 2013-04-02 įsakymo dėl žemės sklypo Nr. [...] priskyrimo laisvos valstybinės žemės fondo žemei (pažymos 8.5 punktas), turėtų sekti išvada, kad iki 2013 m. privažiavimas prie žemės sklypo Nr. [...] nebuvo numatytas. Tačiau šią aplinkybę paneigia 2012 04-16 patvirtinto Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto bei 2015-02-10 patvirtinto Laisvos žemės fondo žemės plano sprendiniai (pažymos 8.2 punktas), kuriais remiantis privažiavimas prie 0,18 ha laisvos žemės ploto Nr. [...], einantis per šiuo metu [C] priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) bei kertantis [E] priklausančius žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]), yra numatytas. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, jog parengti ir patvirtinti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai yra privalomi juos patvirtinusiems subjektams, žemės sklypų valdytojams ir naudotojams (pažymos 9.3.2 punktas), NŽT Šiaulių skyriaus vedėjo 2015-02-10 patvirtintame Laisvos žemės fondo žemės plane (pažymos 8.2 punktas) pažymėtas privažiavimas prie laisvos žemės ploto Nr. [...] turėtų užtikrinti privažiavimą prie žemės ploto Nr. [...] nuo [E] priklausančių žemės sklypų (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ribos per [C] nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]), tuo pačiu sudarant galimybę ir Pareiškėjai patekti iki jai priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]). Taigi, nors 2012-04-16 patvirtinto Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto bei 2015-02-10 Laisvos žemės fondo žemės plano sprendiniai yra galiojantys ir privalomi, tačiau realiai jie negali būti įgyvendinami. Tyrimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad faktiškai minėtoji Ginčo kelio atkarpa yra išardyta ir realios galimybės naudotis Ginčo keliu nėra. Nėra aišku, kokiais teritorijų planavimo ir kitais dokumentais remiantis, NŽT Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-16 patvirtinto Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte privažiavimas prie 0,18 ha laisvos žemės ploto Nr. [...] buvo numatytas būtent minėtoje vietoje. Taip pat, remiantis tyrimo metu surinkta medžiaga, negalima paaiškinti, kodėl minėtame žemėtvarkos projekte projektuojant privažiavimą prie 0,18 ha laisvos žemės ploto Nr. [...], o vėliau sudarant ir 2015-02-10 Laisvos žemės fondo žemės planą, nebuvo atsižvelgta, jog privažiavimas numatytas per privatų, [C] nuosavybės teise valdomą, žemės sklypą (kadastro Nr. [...]), nesprendžiant kelio servituto klausimo, ką įpareigojo ir Žemės reformos įstatymo nuostatos (pažymos 9.6 punktas). Akcentuotina, kad dar 1998 m. priimtoje Metodikoje buvo numatyta, jog projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro vietinės reikšmės keliai (pažymos 10.2.1 papunktis), o nuo 2012-01-01 įsigaliojusioje Metodikos redakcijoje buvo įtvirtinta projekto autoriaus pareiga patikrinti, ar prie visų anksčiau patvirtintame žemėtvarkos projekte arba projektui prilyginamame plane suprojektuotų žemės sklypų galima privažiuoti esamais ar suprojektuotais keliais, ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai, o privažiuojamųjų kelių ar nustatytų servitutų nesant – teikti siūlymus dėl privažiuojamųjų kelių suprojektavimo ir (ar) kelio servituto nustatymo (pažymos 10.2.2. papunktis). Atsižvelgiant į tai, seka išvada, jog 2012 04-16 patvirtinto Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius neturėjo pagrindo teikti siūlymą dėl privažiuojamojo kelio prie žemės sklypo Nr. [...] bei Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) suprojektavimo ir (ar) servituto nustatymo, nes dar Šiaulių apskrities viršininko 2000-06-08 įsakymu Nr. 1124 patvirtintame bei vėlesniuose Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose privažiuojamasis kelias iki dabartinio laisvos žemės ploto Nr. [...] bei Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo buvo numatytas. Tačiau jei remtis NŽT pozicija, jog rengiant Šiaulių rajono Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą vietinės reikšmės kelių tinklas buvo suprojektuotas netinkamai (pažymos 8.4 punktas), tampa neaišku, kodėl rengiant 2012-04-16 Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą tai nebuvo ištaisyta. Įvertinęs aukščiau nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius konstatuoja, jog tam, kad nustatyti, ar pagal dabar galiojančių Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos dokumentų sprendinius yra numatytas privažiuojamasis kelias prie laisvos žemės ploto Nr. [...], o tuo pačiu ir prie Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), reikalingos specialios žinios, o žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos projektavimo, nekilnojamojo turto kadastro darbus koordinuoja, šių darbų kontrolę organizuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (pažymos 10.1 punktas), todėl tikslinga kreiptis į Žemės ūkio ministeriją, prašant pateikti išvadas:  — ar NŽT Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-04-16 įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-755 patvirtintame Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte galėjo būti numatytas privažiavimas prie žemės ploto Nr. [...] per privačios nuosavybės teise valdomus [E] žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ir [C] priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]); — ar nustatant privažiavimą prie žemės ploto Nr. [...] per privačios nuosavybės teise valdomus [E] žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) bei [C] nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) galėjo (turėjo) būti sprendžiamas kelio servituto nustatymo klausimas; — ar šiuo metu, kai dėl išardyto kelio per [C] nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) realiai negalima naudotis minėtuoju privažiavimu, yra numatytos kitos, Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemėtvarkos dokumentuose nustatytos, galimybės privažiuoti prie laisvos žemės ploto Nr. [...].

13. Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 17 straipsnio 4 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, tyrimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, kad privažiuojamojo kelio prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...] nustatymo klausimas spręstinas Žemės ūkio ministerijoje, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Pareiškėjos skundo dalies dėl galimai nesamo suprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...] tyrimas nutrauktinas.

Dėl galimai pažeidžiamų Pareiškėjos teisių, kai nėra įgyvendinami susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendiniai

14. Kitas nagrinėjamam atvejui svarbus aspektas yra tai, kad teismų sprendimais neišsprendus klausimo dėl kelio servituto Pareiškėjai nustatymo (pažymos 4.3 ir 4.4 punktai), Pareiškėja ne kartą kreipėsi į Savivaldybės administraciją bei NŽT su prašymais nurodyti, kokiu bendrojo naudojimo keliu ji turėtų naudotis, jog galėtų privažiuoti prie savo namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]). Tyrimo metu nustatyta, kad, atsakydamos į minėtuosius Pareiškėjos prašymus, skundžiamos institucijos nurodydavo dvi galimybes: siūlė Pareiškėjai savo lėšomis įsirengti bei naudotis Keliu Nr. 1 arba Keliu Nr. 2 (pažymos 4.2.5, 4.5, 8.7 ir 8.9 punktai). Pažymėtina, kad tiek Kelias Nr. 1, tiek Kelias Nr. 2. yra neįrengti bei nepravažiuojami, o taip pat nėra įtraukti į Savivaldybės buhalterinę apskaitą (pažymos 4.5, 8.9 ir 8.1 punktai). Tuo metu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012-05-17 sprendimu Nr. T-132 patvirtintame susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane (Kužių seniūnijos sprendinių brėžinyje) numatytas 535 m. ilgio vietinės reikšmės vidaus kelias su (grunto danga) Nr. [...], t. y. Ginčo kelias, kuriuo Pareiškėja iki 2012 m. naudojosi (pažymos 7.1 punktas). Tai patvirtino ir Savivaldybės administracija atsakyme Pareiškėjai (pažymos 8.3 punktas). Priešingai nei Ginčo kelias, Kelias Nr. 1 ir Kelias Nr. 2, kuriais Pareiškėjai siūlė naudotis skundžiamos institucijos, susisiekimo sistemos specialiajame plane nėra pažymėti. Remiantis Kelių įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis kelių suskirstymą pagal reikšmę (pažymos 9.4 punktas), bei Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas, įtvirtinančiomis, jog vienas iš specialiojo teritorijų planavimo uždavinių pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšį yra plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas ir kitą visuomenės poreikiams reikalingą inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas (pažymos 9.3.2 papunktis), konstatuotina, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 05-17 sprendimu Nr. T-132 patvirtintame susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane pažymėjus vietinės reikšmės vidaus kelią Nr. [...] buvo numatytas (planuojamas) inžinerinės infrastruktūros įrengimas šioje vietoje. Pažymėtina, kad, remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateiktais duomenimis (pažymos 8.11 punktas), Savivaldybės administracija 2012-2015 m. laikotarpyje neatliko kelio Nr. [...] kapitalinio remonto, rekonstravimo ar naujos statybos darbų, tačiau pats faktas, jog susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane vietinės reikšmės vidaus kelias Nr. [...] (Ginčo kelias) yra numatytas, nėra paneigtas. Atkreiptinas dėmesys, kad svarbia nustatytina aplinkybe laikytina tai, jog susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane vietinės reikšmės vidaus kelias Nr. [...] yra nurodytas 535 m. ilgio, tačiau, remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, negalima daryti vienareikšmės išvados, kad šis atstumas yra viso Ginčo kelio (prasidedančio nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...], einantis per žemės sklypus (kadastro Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...]) iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...])), o ne jo dalies (prasidedančio nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...] ir pasibaigiančio ties žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) rytine riba) ilgis. Šio fakto nustatymas svarbus tuo, kad, remiantis NŽT pozicija, Ginčo kelias niekada nesitęsė iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) (pažymos 4.2.3 papunktis). Todėl, Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, būtina nustatyti tikrąjį atstumą nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...] iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), matuojant šį atstumą buvusio, tačiau išardyto, Ginčo kelio vietoje. Įvertinus tai, kad, remiantis Vietos savivaldos įstatyme nustatytomis savarankiškomis savivaldybių funkcijomis (pažymos 9.2 punktas), savivaldybėms priskirtas tiek teritorijų planavimas, tiek savivaldybių vietinės reikšmės kelių priežiūra, taisymas ir tiesimas, o taip pat atsižvelgiant į tai, jog Savivaldybės taryba yra patvirtinusi Susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialųjį planą, bei vadovaujantis tuo, kad žemės naudojimo valstybinę kontrolę organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba (pažymos 10.3 punktas), tikslinga siūlyti: — Nacionalinei žemės tarnybai, kartu kviečiant dalyvauti ir Savivaldybės administracijos atstovus, inicijuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą, nustatant: 1) per kokius žemės sklypus (valstybinės žemės ir (ar) privačius) numatytas susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane pažymėtas vietinės reikšmės vidaus kelias Nr. [...]; 2) koks atstumas yra nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...] iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), matuojant šį atstumą buvusio, tačiau išardyto, Ginčo kelio vietoje; — Savivaldybės administracijai, įvertinus Nacionalinės žemės tarnybos atliktos žemės naudojimo valstybinės kontrolės rezultatus, spręsti klausimą dėl Susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendinių atitikimo faktinei situacijai ir poreikio inicijuoti Susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendinių pakeitimą.

15. Remiantis Pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui suformuluotu prašymu padėti išspręsti problemą dėl privažiuojamojo kelio prie jai nuosavybės teise priklausančios namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), Seimo kontrolierius konstatuoja, jog skundžiamų institucijų Pareiškėjai teikti siūlymai dėl įsirengimo ir naudojimosi Keliu Nr. 1 arba Keliu Nr. 2, laikytini abejotinais, nes šios pažymos 12 ir 14 punktuose aptartos situacijos faktinės aplinkybės ir su jomis susiję dokumentai yra ne vienareikšmiai, vieni kitiems prieštaraujantys, todėl nėra aišku dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgdamas į tai, kad aplinkybės, susijusios su privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...] suprojektavimu, ir aplinkybės dėl vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. [...] (Ginčo kelio) pažymėjimo susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane yra neatsiejamai susijusios, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad tikslinga, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, savo kompetencijos ribose, pateiktų išvadą: — ar pagrįsti ir teisėti Nacionalinės žemės tarnybos teikti siūlymai Pareiškėjai savo lėšomis įsirengti Kelią Nr. 1 arba Kelią Nr. 2 bei naudotis juo kaip privažiuojamuoju keliu iki jai nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]).

16. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą, bei 17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, tyrimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į pažymos 14-15 punktų išvadas, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Pareiškėjos skundo dalies dėl galimai pažeidžiamų Pareiškėjos teisių, kai nėra įgyvendinami susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendiniai, tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) dėl nesuprojektuoto privažiavimo prie laisvos valstybinės žemės fondo žemei priskirto žemės ploto Nr. [...] tyrimą nutraukti.

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), kai dėl neįgyvendinamų susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendinių yra pažeidžiamos Pareiškėjos teisės, tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

19.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pateikti išvadas: — ar NŽT Šiaulių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-04-16 įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-755 patvirtintame Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte galėjo būti numatytas privažiavimas prie žemės ploto Nr. [...] per privačios nuosavybės teise valdomus [E] žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) ir [C] priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]); — ar nustatant privažiavimą prie žemės ploto Nr. [...] per privačios nuosavybės teise valdomus [E] žemės sklypus (kadastro Nr. [...] ir Nr. [...]) bei [C] nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) galėjo (turėjo) būti sprendžiamas kelio servituto nustatymo klausimas; — ar šiuo metu, kai dėl išardyto kelio per [C] nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (kadastro Nr. [...]) realiai negalima naudotis minėtuoju privažiavimu, yra numatytos kitos, Šiaulių apskrities Šiaulių rajono Kužių seniūnijos Kužių kadastro vietovės žemėtvarkos dokumentuose nustatytos, galimybės privažiuoti prie laisvos žemės ploto Nr. [...]; — ar pagrįsti ir teisėti Nacionalinės žemės tarnybos teikti siūlymai Pareiškėjai savo lėšomis įsirengti Kelią Nr. 1 arba Kelią Nr. 2 bei naudotis juo kaip privažiuojamuoju keliu iki jai nuosavybės teise priklausančio namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]);

19.2. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kartu kviečiant dalyvauti ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovus, inicijuoti žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą, nustatant: — per kokius žemės sklypus (valstybinės žemės ir (ar) privačius) numatytas susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiajame plane pažymėtas vietinės reikšmės vidaus kelias Nr. [...]; — koks atstumas yra nuo vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelio [...] iki Pareiškėjos namų valdos žemės sklypo (kadastro Nr. [...]), matuojant šį atstumą buvusio, tačiau išardyto, Ginčo kelio vietoje; — nustačius žemės naudojimo pažeidimus, imtis priemonių juos pašalinant;

19.3. Šiaulių rajono savivaldybės administracijai spręsti klausimą dėl Susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendinių atitikimo faktinei situacijai ir poreikio inicijuoti Susisiekimo sistemos Šiaulių rajone specialiojo plano sprendinių pakeitimą.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                     Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1490
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį