Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių71
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė760862

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-10-23 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Kauno miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų neveikimo, kai Pareiškėjai nepateikiami atsakymai į jos kreipimusis.

2. Skunde Pareiškėja nurodė: 2.1. „[...] 2017-07-20 kreipiausi el. paštu, prisegusi pasirašytą skenuotą prašymą, į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl Kauno mieste palei Seniavos pl. esančių griovių būklės. Prašiau informuoti, kada Miesto tvarkymo skyrius galėtų pasirūpinti griovių pralaidumo būkle ir sutvarkyti juos.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. Prašymas buvo išsiųstas el. paštu šiems gavėjams: aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt - Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas jolanta.miliauskiene@kaunas.lt - Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja ingrida.gedgaudiene@kaunas.lt - Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė arunas.sadauskas@kaunas.lt - Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas povilas.maciulis@kaunas.lt - mero pavaduotojas miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt - Miesto tvarkymo skyriaus bendras el. paštas Atsakymo jokio negavau.“; 2.3. „2017-10-02 išsiunčiau pakartotinį el. laišką vėl prisegusi prašymą su priminimu, jog negavau atsakymo. Šį kartą prie visų aukščiau minėtų gavėjų įtraukiau ir Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiosios specialistės el. pašto adresą jurate.baranauskiene@kaunas.lt. Atsakymo jokio negavau.“; 2.4. „2017-10-16 išsiunčiau priminimą visiems minėtiems adresatams, jog negavau atsakymo. Atsakymo jokio negavau.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] išsiaiškinti ar Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus darbuotojai, neatsakydami (galima sakyti ignoruodami) į mano prašymus, nepažeidė [...] teisės akto reikalavimų.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pareiškėja kartu su skundu pateikė: 4.1. Pareiškėjos el. paštu siųstą laišką (kopiją), adresuotą Savivaldybės administracijos tarnautojams, kurių el. pašto adresai paminėti šios pažymos 2.2 punkte. Minėtame laiške Pareiškėja nurodė, jog „[...] smarkiai palijus, palei Seniavos pl. stovi vanduo, nes prabėgos užsikišusios, o patys grioviai apaugę.“ Pareiškėja savo el. laiške Savivaldybės administracijos prašė nurodyti tolimesnių veiksmų dėl griovių priežiūros planą; 4.2. Pareiškėjos 2017-10-02 bei 2017-10-16 siųstus el. laiškus (kopijas) Savivaldybės administracijai, adresuotus šio rašto 2.2 ir 2.3 punktuose paminėtiems adresatams.

5. Seimo kontrolieriui kreipusis į Savivaldybės administraciją dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių, Savivaldybės administracija 2017-12-06 rašte Nr. (33.192)2-3926 Seimo kontrolieriui paaiškino: „[...] 2017-07-20, 2017-10-02 ir 2017-10-16 elektroniniu paštu informacija pateikta Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojams Aloyzui Pakalniškiui, Jolantai Miliauskienei, Ingridai Gedgaudienei, Arūnui Sadauskui, mero pavaduotojui Povilui Mačiuliui bei Miesto tvarkymo skyriaus bendru elektroniniu paštu buvo pateikta nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Užklausa, kurioje reikalaujama tyrimo ar oficialaus atsakymo, yra nagrinėjama tik tuo atveju, jeigu galima identifikuoti pareiškėją, t. y. jeigu užklausa yra pateikta per elektroninių paslaugų sistemą arba pasirašyta el. parašu atsiųsta į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt. Todėl prašymas nebuvo užregistruotas Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat informuojame, kad pareiškėjų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti kreipimaisi registruojami Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A-2755 patvirtintu Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašu.“

6. Kartu su 2017-12-06 raštu Nr. (33.192)2-3926 Seimo kontrolieriui Savivaldybės administracija pateikė 2017-12-04 raštą Nr. 43-4-450, adresuotą Pareiškėjai, kuriame nurodyta: „Atsakydami į Jūsų el. paštu siųstą prašymą dėl griovių tvarkymo Seniavos pl., informuojame, kad 2018 m. planuojame atlikti Seniavos pl. esančių griovių priežiūros darbus. [...]“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai 7.1. Seimo kontrolierių įstatymo: „2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. [...]“

7.2. Viešojo administravimo įstatymo: „2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos [...] 14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. [...] 14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas [...] 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...] 5. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas: 1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį; 2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; [...] 6. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu. 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti.“

7.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo: „1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis 1. Šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, informaciją, nurodytą šio įstatymo 5 straipsnyje, ir dokumentus, kuriais jos disponuoja ar (ir) tvarko vykdydamos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas (toliau – viešoji funkcija), įgyvendinimo priemones ir tvarką. [...] 12 straipsnis. Prašymo pateikimas 1. Pareiškėjas, norėdamas gauti dokumentus, kreipiasi į instituciją ir pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. [...] Prašymo formą institucija skelbia savo interneto svetainėje. [...]“

8. Kiti teisės aktai 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta: „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. [...] 15. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (elektroniniais ryšiais ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniais ryšiais). [...] 30. Asmuo, prašymą teikiantis institucijai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu. 31. Valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs. 32. Asmenų prašymai, pateikti tiesiogiai ar gauti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinyje, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, turi būti užregistruojami atitinkamame institucijos dokumentų registre, laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų. 33. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus. 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

8.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-09 įsakymu Nr. A-2755 (aktuali akto redakcija, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-12 įsakymu Nr. A-2638) patvirtintame Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų apraše (toliau vadinama – Aprašas) numatyta: „1. Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas (toliau – aprašas) nustato bendruosius Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų ir įstaigų, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Savivaldybės tarybos sekretoriatas) oficialių dokumentų (toliau – dokumentai) rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų reikalavimus, kurie taikomi nepaisant šių dokumentų parengimo būdo ir laikmenos. [...] Elektroninė užklausa – elektroninio ryšio kanalais gautas laiškas, kuriame informacija pateikta nesilaikant nustatytų dokumentų rengimo reikalavimų. [...] 83. Į elektroniniu paštu gautus paklausimus atsakoma elektroniniu paštu. Paklausėjo pageidavimu rašytinis atsakymas siunčiamas paštu, jei jis nurodo vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą. Savivaldybės elektroniniu paštu gauti dokumentai, adresuoti Savivaldybės merui, jo pavaduotojams, Savivaldybės administracijos direktoriui, jo pavaduotojams, registruojami Klientų aptarnavimo skyriuje ir pateikiami adresatams nustatyta tvarka. Didelės apimties dokumentų priedai elektroniniu paštu persiunčiami vadovo rezoliucijoje nurodytam vykdytojui. Kiti dokumentai persiunčiami Savivaldybės padaliniams pagal jų veiklos sritis. [...] 118. Elektroninės užklausos „Kontoroje“ neregistruojamos. 119. Elektronines užklausas, gautas per Savivaldybės interneto svetainės skyrių, į oficialią Kauno miesto savivaldybės elektroninio pašto dėžutę info@kaunas.lt ar persiųstas į Klientų aptarnavimo skyriaus dėžutę klientu.aptarnavimo.skyrius@kaunas.lt, administruoja Klientų aptarnavimo skyrius. 120. Užklausos pagal kompetenciją persiunčiamos Savivaldybės padaliniams į jų elektroninio pašto dėžutes. Per 5 darbo dienas Savivaldybės padaliniai elektroniniu paštu pateikia asmenims atsakymą ir apie tai informuoja Klientų aptarnavimo skyrių. 121. Gavus užklausą, reikalaujančią tyrimo ar oficialaus atsakymo, pareiškėjas informuojamas, kad jo užklausa bus nagrinėjama tik tuo atveju, jeigu bus galima identifikuoti pareiškėją, t. y. jeigu užklausa bus pateikta per elektroninių paslaugų sistemą arba pasirašyta el. parašu atsiųsta į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt.“

Tyrimo išvados

9. Įvertinus skundo tyrimo metu iš Savivaldybės administracijos gautą informaciją, o taip pat teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimu, kai nebuvo nagrinėti Pareiškėjos prašymai ir nepateikti atsakymai į juos, konstatuotina: 9.1. Savivaldybės administracijos pozicija, jog Pareiškėjos 2017-07-20, 2017-10-02 ir 2017-10-16 elektroniniu paštu atsiųsti prašymai buvo pateikti nesilaikant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų, yra nepagrįsta. Tai patvirtina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme apibrėžtas šio teisės akto tikslas, t. y. šiuo įstatymu siekiama nustatyti asmenų teises gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų informaciją ir dokumentus, kuriais jos disponuoja ar (ir) tvarko vykdydamos savo funkcijas (pažymos 7.3 punktas). Tuo metu Pareiškėjos atveju, Pareiškėja į skundžiamą instituciją kreipėsi su prašymu imtis tam tikrų veiksmų, t. y. sutvarkyti Seniavos plento griovius. Iš to seka išvada, jog, priešingai nei teigia Savivaldybės administracija, nagrinėjamu atveju Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis neturėjo būti vadovaujamasi; 9.2. pastebėtina, kad Apraše (pažymos 8.2 punktas) yra įtvirtinta elektroninės užklausos sąvoka, pagal kurią elektronine užklausa laikoma elektroninio ryšio kanalais gautas laiškas, kuriame informacija pateikta nesilaikant nustatytų dokumentų rengimo reikalavimų. Tai patvirtina, jog net ir tie paklausimai, kurie pateikiami Savivaldybės administracijai nesilaikant nustatytų dokumentų rengimo reikalavimų, gali būti nagrinėjami skundžiamoje institucijoje. Taip pat pažymėtina ir Aprašo 83 punkte įtvirtinta nuostata, jog į elektroniniu paštu gautus paklausimus atsakoma elektroniniu paštu, o tai patvirtina tą faktą, kad Pareiškėjos el. paštu pateiktiems prašymams neturėjo būti keliami papildomi reikalavimai jų pateikimui; 9.3. Savivaldybės administracijos nurodytas argumentas, jog Pareiškėjos prašymai nebuvo užregistruoti, nes „Užklausa, kurioje reikalaujama tyrimo ar oficialaus atsakymo, yra nagrinėjama tik tuo atveju, jeigu galima identifikuoti pareiškėją, t. y. jeigu užklausa yra pateikta per elektroninių paslaugų sistemą arba pasirašyta el. parašu atsiųsta į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt“ neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų. Akcentuotina tai, kad Savivaldybės administracija ignoravo tą aspektą, jog pagal Aprašo 121 punktą (pažymos 8.2 punktas) pareiškėjas privalo būti informuojamas dėl jo pateiktos užklausos nagrinėjimo tik tuo atveju, jei jis užklausą pateiks per elektroninių paslaugų sistemą arba pasirašys el. parašu bei atsiųs į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt. Tačiau, kaip buvo nustatyta Pareiškėjos skundo tyrimo metu, šio reikalavimo įgyvendinimo Savivaldybės administracija iš Pareiškėjos neprašė. Be to, Pareiškėjos 2017-07-20 el. paštu siųstame laiške buvo pridėtas priedas su skenuotu prašymu Savivaldybės administracijai (pažymos 2.1 punktas), iš kurio turinio Savivaldybės administracija žinojo Pareiškėjos vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefono numerį, todėl teigti, kad Pareiškėja negalėjo būti identifikuota, taip pat nebuvo pagrindo; 9.4. Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, nepagrįstu laikytinas ir Savivaldybės administracijos teiginys, kad Pareiškėjos el. paštu siųsti prašymai turėjo būti atsiųsti būtent į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt. Tai paneigiama tuo, kad Taisyklių 31 punkte (pažymos 8.1 punktas) yra nurodyta, jog valstybės tarnautojas, jam institucijos suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu institucijos elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs. Vadinasi, visi Savivaldybės administracijos tarnautojai, paminėti pažymos 2.2 ir 2.3 punktuose, privalėjo persiųsti iš jiems Savivaldybės administracijos suteikto elektroninio pašto į oficialią Kauno miesto savivaldybės pašto dėžutę info@kaunas.lt gautus Pareiškėjos prašymus, tačiau nei vienas iš jų to nepadarė. Seimo kontrolieriaus nuomone, tai parodo neatsakingą Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus tarnautojų požiūrį ir tai yra netoleruotina; 9.5. akcentuotinos ir nagrinėjamu atveju svarbios Viešojo administravimo įstatymo (pažymos 7.2 punktas) bei Taisyklių (pažymos 8.1 punktas) nuostatos. Remiantis jomis, tampa akivaizdu, jog net ir tuo atveju, jei Savivaldybės administracija būtų nusprendusi nenagrinėti Pareiškėjos prašymų, Pareiškėja privalėjo būti apie tai informuota, t. y. jai turėjo būti pranešta apie tokį skundžiamos institucijos sprendimą. Tačiau, remiantis tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog Pareiškėjos prašymai net nebuvo užregistruoti Savivaldybės administracijoje ir dėl jų (ne)nagrinėjimo net nebuvo sprendžiamas klausimas.

10. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius konstatuoja, jog Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus tarnautojų neveikimas, kai el. paštu gauti Pareiškėjos prašymai nebuvo nagrinėjami, turi biurokratizmo požymių (pažymos 7.1 punktas), todėl konstatuotinas gero viešojo administravimo principo pažeidimo atvejis, o Pareiškėjos skundas pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų nenagrinėjus Pareiškėjos prašymų pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Petrauskui rekomenduoja: 12.1. atkreipti dėmesį į tai, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos tarnautojams nenagrinėjus Pareiškėjos 2017-07-20 ir vėliau pakartotinai pateiktų prašymų, buvo pažeistos teisės aktų nuostatos dėl pareiškėjų el. paštu teikiamų prašymų nagrinėjimo tvarkos; 12.2. šioje pažymoje nustatytą teisės aktų pažeidimo atvejį ir apie tokiais atvejais svarbių teisės aktų nuostatų taikymą aptarti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus tarnautojais; 12.3. užtikrinti, kad ateityje Kauno miesto savivaldybės administracijoje nagrinėjant el. paštu gautus pareiškėjų kreipimusis būtų tinkamai įvertinamas jų turinys, priimamas sprendimas dėl galimybių jį nagrinėti, o priėmus sprendimą kreipimosi nenagrinėti, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais apie tai informuoti kreipimąsi pateikusį pareiškėją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                            Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1515
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį