Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „A“ (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą, pasirašytą direktoriaus X, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir citatose vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo kreipimusis.

2. Pareiškėja skundo nurodo: 2.1. 2017-08-21 raštu Nr. 66 kreipėsi į NŽT prašydamas pateikti informaciją, tačiau „[...] NŽT 2017-09-22 raštu Nr. 1SS-2395-(7.22E) prašytos informacijos nepateikė, tik biurokratiškai atsirašė“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Negavę prašytos informacijos 2017-09-25 pakartotiniu prašymu Nr. 73 kreipėmės į NŽT laikinai einančią direktoriaus pareigas Aušrą Račkauskaitę [...]. Jokio atsakymo LR [Lietuvos Respublikos] viešojo administravimo įstatyme numatytais terminais negavome [...]“; 2.3. „[...] 2017-10-26 raštu (skundu) Nr. 84 dar kartą kreipėmės į NŽT laikinai einančią direktoriaus pareigas A. Račkauskaitę [...], prašydami: 1) imtis priemonių, kad jos vadovaujama įstaiga nedelsiant pateiktų informaciją į „A“, UAB, 2017-09-25 pakartotinį prašymą Nr. 73, reg. Nr. 1GP-1408; 2) informuoti, kokiu pagrindu remiantis NŽT nesilaiko LR viešojo administravimo įstatymo [...], tačiau informacijos net po dviejų pakartotinių prašymų negavo. Atsakymai iki šios dienos negauti nei į 2017-09-25 prašymą Nr. 73 [...], nei į 2017-10-26 raštą Nr. 84 [...]“; 2.4. „Tokie neteisėti veiksmai, galimai piktnaudžiavimas tarnyba daro didelę žalą „A“, UAB – teisėtai veikiančiam ūkio subjektui.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: 3.1. „kaip galima greičiau ištirti akivaizdžius, tęstinius pažeidimus viešojo administravimo srityje, kurie galimai yra A. Račkauskaitės piktnaudžiavimas tarnyba“; 3.2. „įpareigoti NŽT kuo skubiau pateikti prašomą informaciją“; 3.3. „siūlyti Žemės ūkio ministrui, kad NŽT l. e. p. Teisės departamento direktorei, atliekančiai direktoriaus funkcijas, A. Račkauskaitei būtų skirta drausminė nuobauda už minėtus tęstinius pažeidimus bei galimai piktnaudžiavimą tarnyba.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjos skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į NŽT.

5. Iš NŽT pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 5.1. NŽT 2017-09-25 gautas ir užregistruotas (reg. Nr. 1GP-1408) Pareiškėjos 2017-09-25 pakartotinis prašymas (toliau ir citatose vadinama – 2017-09-25 prašymas), kuriame buvo prašoma suteikti informaciją: „Kokie teisės aktai reglamentuoja ir kaip nustatomas ir motyvuojamas valstybinės žemės sklypo, kuriame yra keli, tam pačiam savininkui priklausantys statiniai su skirtinga ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukme nuomos terminas.“ NŽT 2017-10-26 gautas ir užregistruotas (reg. Nr. 1GS-2177) Pareiškėjos 2017-10-26 skundas (toliau ir citatose vadinama – 2017-10-26 skundas), kuriame buvo skundžiamasi dėl negauto atsakymo į Pareiškėjos 2017-09-25 prašymą, buvo prašoma pateikti atsakymą ir suteikti informaciją, „[...] kokiu pagrindu remiantis NŽT nesilaiko LR viešojo administravimo įstatymo.“ 5.2. NŽT Pareiškėjos 2017-09-25 prašymą ir 2017-10-26 skundą išnagrinėjo ir atsakymą į juos pateikė 2017-12-06 raštu Nr. lSD-2877-(7.22 E.) „Dėl pakartotinio rašto išnagrinėjimo“ (toliau ir citatose vadinama – 2017-12-06 raštas). 5.3. „[...] 2017-09-25 prašymo ir 2017-10-26 skundo nagrinėjimas užtruko dėl NŽT  darbuotojams tenkančio didelio darbo krūvio ir dėl kitų faktorių (specialistų nedarbingumo, darbuotojų trūkumo, atostogų ir pan.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsniu, Pareiškėjos 2017-09-25 prašymo ir 2017-10-26 skundo nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas.“ 5.4. „[...] NŽT gauna ypač daug piliečių bei juridinių asmenų skundų, prašymų, paklausimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kitų valstybinės žemės perleidimo klausimų ir kt. Dažniausiai skundai yra sudėtingi, didelės apimties ir reikalaujantys nemažų darbo laiko sąnaudų jiems išnagrinėti ir atsakymams į juos parengti. Pažymėtina, kad NŽT Žemės administravimo departamentas (nuo 2017-08-16 – Nacionalinės Žemės tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamentas) nuo 2017-01-01 iki 2017-12-11 gavo 3 119 fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal NŽT nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, NŽT yra priskirtos vykdyti ir kitos funkcijos, t. y., piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktų prašymų, paklausimų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimas bei atsakymų į juos rengimas yra tik viena funkcija iš daugiau kaip 35 funkcijų, nurodytų pirmiau minėtuose NŽT nuostatuose, kurias privalo vykdyti NŽT.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai 6.1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų įstatymo: 14 straipsnis – „1. Jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, institucija nagrinėja pareiškėjo prašymą ir pareiškėjui pateikia dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. [...]. 2. Jeigu pareiškėjas prašo pateikti didelės apimties ar specialiai adaptuotų, apdorotų ar kitaip perdirbtų dokumentų, institucijos vadovo ar jo įgalioto darbuotojo sprendimu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo nagrinėjimo termino pabaigos raštu apie tai privaloma pranešti pareiškėjui ir nurodyti prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis.“  6.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo: 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

Tyrimo išvados

7. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6 punkte, susijusius NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu),  nagrinėjant Pareiškėjos pateiktus 2017-09-25 prašymą bei 2017-10-26 skundą, konstatuotina: 7.1. Pareiškėjos 2017-09-25 prašymą NŽT išnagrinėjo pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnyje (pažymos 6.1 punktas) įtvirtintą 20 darbo dienų prašymo nagrinėjimo terminą, nes atsakymą į Pareiškėjos 2017-09-25 prašymą NŽT pateikė 2017-12-06 raštu, t. y., vėliau nei per 20 darbo dienų (pažymos 5.1, 5.2 punktai); 7.2. Pareiškėjos 2017-10-26 skundą NŽT išnagrinėjo pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje (pažymos 6.2 punktas) įtvirtintą 20 darbo dienų administracinės procedūros terminą, nes atsakymą į Pareiškėjos 2017-10-26 skundą NŽT pateikė 2017-12-06 raštu, t. y., vėliau nei per 20 darbo dienų (pažymos 5.1, 5.2 punktai); 7.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir  įstaigų įstatymo 14 straipsnyje reglamentuota, kad prašymo nagrinėjimo terminas institucijos vadovo ar jo įgalioto darbuotojo sprendimu gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo nagrinėjimo termino pabaigos raštu privaloma pranešti pareiškėjui ir nurodyti prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis (pažymos 6.1 punktas). Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatyta, kad, kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, o asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys (pažymos 6.2 punktas). Pažymėtina, kad nagrinėjant Pareiškėjos 2017-09-25 prašymą ir 2017-10-26 skundą buvo pažeistos pirmiau minėtos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnio ir Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatos, nes Pareiškėja, kaip nurodė NŽT, nebuvo informuota apie jos 2017-09-25 prašymo ir 2017-10-26 skundo nagrinėjimo terminų pratęsimą (pažymos 5.3 punktas); 7.4. Pareiškėjos 2017-09-25 prašymo ir 2017-10-26 skundo nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas, atsakymai į abu kreipimusis pateikti nesilaikant nustatytų terminų, kaip pažymėjo NŽT, dėl darbuotojams tenkančio didelio darbo krūvio ir dėl kitų faktorių (specialistų nedarbingumo, darbuotojų trūkumo, atostogų ir pan.) (pažymos 5.3, 5.4 punktai).

8. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjos 2017-09-25 prašymas ir 2017-10-26 skundas išnagrinėti pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnio ir Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, Pareiškėjos skundas dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjos kreipimusis pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „A“ skundą, pasirašytą direktoriaus X, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant šios bendrovės kreipimusis pripažinti pagrįsta.

  SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui Laimonui Čiakui: 10.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Pareiškėjos kreipimaisi Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas; 10.2. imtis veiksmų, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos būtų nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų.

11. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius                           Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1684
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį