Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763935

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-08-25 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) pakartotinį skundą ir 2017-09-01, 2017-09-07, 2017-09-12, 2017-09-22, 2017-09-26, 2017-09-28, 2017-09-29, 2017-10-16, 2017-10-17, 2017-10-18, 2017-10-26, 2017-11-02, 2017-11-06, 2017-11-21 ir 2017-11-22 skundo papildymo dokumentus dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis ir teikiant jam atsakymus.

2.      Pareiškėjas skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „2017-04-26 [Ministerijos] [...] tarnautojui, Antanui Levickui (toliau A. L.) ir [Ministerijos] tarnautojai Genovaitei Bingelienei (Toliau - G. B.) (Asmenų aptarnavimo skyriaus specialistei) buvo adresuotas laiškas [...]. A. L. tiek raštu, tiek žodžiu, susitikimo metu, nepateikė informacijos: 1. Dėl studijų programų kodavimų. Dėl studijų kreditų; Dėl sąvokų LR Mokslo ir studijų įstatyme“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2017-04-26 iš tarnautojos Jolantos Markevičienės (toliau J. M.) gavau patvirtinimą, kad mano laiškas užregistruotas, patvirtinimas, kad laiškas gautas, buvo pateiktas ir A. L. [...]. A. L. teigė, kad pasikonsultuos su teisininkais ir parašys atsakymą [...].“ 2.3. „Tame pačiame el. laiškų dialoge, J. M. minėjau, jog negaunu atsakymų į prašymus registruotus 2017-04-12 [...]. 2017-04-28 J. M. Laiške užtvirtino, kad mano prašymai 2017-04-12 [Ministerijoje] gauti ir užregistruoti R-3173, bei nukreipti vykdyti Studijų skyriaus vyriausiajai specialistei Dianai Paškonytei. [...]. [Ministerijos] kancleris Tomas Daukantas nenurodė į kokį raštą atsako, o pateiktas atsakymas neturėjo nieko bendro su prašoma pateikti informacija registruota 2017-04-12. [...].“ 2.4. „Atsakymas į [2017-07-24] raštą R-6381 yra neišsamus. Prašyme kartoju 2017-04-12 pateiktus klausimus ir prašau pateikti informaciją: 1. Pagrindas nepateiktas. 2. Pagrindas taip pat nepateikiamas. Nepateikiami skaičiai. 3. Nepateikiamas pagrindas. [...].“ 2.5. „2017-06-29 prašymas R-5680 neatsakytas išsamiai ir tiksliai. Lieka neaišku kas tiksliai (koks asmuo/asmenys) yra atsakingas (atsakingi) už LR teisės aktų rengimą [Ministerijoje] ir teikimą tvirtinimui LR Seimui. Lieka neaišku kas tiksliai turi prisiimti atsakomybę. Lieka neaišku, beje ir visų kitų Lietuvos studentų, kurie studijavo/studijuoja/studijuos privataus gyvenimo neliečiamumo teisė, Valstybiniame Universitete, tvarkant ir valdant asmens duomenis? [...].“ 2.6. „Viename iš susitikimų gerb. G. Bingelienė teigė, kad turiu pamiršti tuos prašymus, kurie turėjo būti registruoti [Ministerijoje] 2017-04-12. 2017-07-31 [susitikimo] metu Teisės skyriaus vedėja R. P. ir dar trys specialistės neužtikrino išsamios informacijos pateikimo. [...].“ 2.7. „[2018-08-18] Atsakyme [Nr. SR-3653] nepateikiama prašoma informacija [...]. [...].“ 2.8.  „[...] 2017-10-02 [Ministerijoje] registravau du [2017-09-31] prašymus Jurgitai Petrauskienei. Prašiau pateikti informaciją susijusią su mano studijų programa. Į vieną mano prašymą [R-8151] buvo atsakyta, bet neišsamiai raštu Nr. SR-4320. Į kitą mano prašymą dėl informacijos pateikimo [R-8152] nebuvo atsakyta. [...].“

3.         Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4.         Kartu su skundu ir skundo papildymo dokumentais, be kitų dokumentų, pateikta: 4.1.   Pareiškėjo 2017-04-26 el. kreipimasis, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „Labas rytas gerbiamas Antanai, sakykite ar Lietuvos Valstybinio Universiteto studentas turi teisę susitikti su Jumis ir išsiaiškinti kas iš tikrųjų yra atsakingas už [Lietuvos edukologijos universitete, toliau vadinama – ir LEU] vykstančių nepatvirtintų įstatymais programų vykdymą? Taip pat norėčiau išsiaiškinti su Jumis apie tai, kokiu pagrindu remiantis jos yra sukuriamos ir „tobulinamos“. 4.1.2. „Taip pat norėčiau išsiaiškinti su Jumis, kokiu pagrindu remiantis vyksta studijų programų kodavimas. [...], kas atsakingas už studijų programų kodavimus ir perkodavimus? Ar koduojant klystama sąmoningai ir tyčia ar klaidos yra galimai netyčinės?“ 4.1.3. „[...], kas atsakingas už tai, kad priskirtų studijų programai kreditai yra tiesiog nepanaudojami ir nesuteikiami studijuojant? Kyla logiškas klausimas, kas ir kur tuos nepanaudotus kreditus įsisavina? [...].“ 4.1.4.  „Prašau paaiškinti sąvoką: Studijų modulis - [...] tam tikro skaičiaus studijų kredito kartotinio apimties vienetas - kokio skaičiaus, kokio kartotinio vienetas? Tarpkryptinės studijos – [...] kokiu pagrindu remiantis yra susiejamos dvi ir daugiau [kryptys]? Kodėl  programoje 612V50005 veiklos  ir metodai,  nebuvo grindžiami  dalykų  sąveika tarpdalykinėje aplinkoje? Kodėl programos apraše nebuvo ir iki šiol nėra pateikta informacija, kuri užtikrintų ir atspindėtų pasirenkamą kryptį, kvalifikacinio laipsnio pažymėjime? Kodėl man nepateikė tokios informacijos prieš pasirašant studijų sutartį?“ 4.1.5. „Prašau atsakyti ir užtikrinti, ar tuomet, kada baigsiu programos 612V50005 studijas, kvalifikacinio laipsnio pažymėjime (diplome) man bus suteikta Psichologo kvalifikacija?“ 4.1.6. „Prašau atsakyti kas man turi užtikrinti, kad tęsiant programos 612V50005 studijas Lietuvos edukologijos universitete, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. dviejų krypčių programa Filosofija-Psichologija, tenkins abiejų krypčių aprašų reikalavimus ir jų [studijų programos] įvertinimas atsispindės ir bus užtikrintas kvalifikacinio laipsnio pažymėjime. [...].“ 4.1.7. Prašau pateikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Dėl standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo 2009 m. birželio 29 d. Nr. ISAK-1333 Vilnius. [...].“ 4.2.  Pareiškėjo 2017-04-26 el. kreipimasis, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: „Labas rytas gerbiamas Antanai, sakykite ar Lietuvos Valstybinio Universiteto studentas turi [teisę] susitikti su Jumis ir išsiaiškinti kas iš tikrųjų yra atsakingas už Universitete (LEU) vykstančių nepatvirtintų įstatymais programų vykdymą? Taip pat norėčiau išsiaiškinti su Jumis apie tai, kokiu pagrindu remiantis jos yra sukuriamos ir „tobulinamos“. Taip pat norėčiau išsiaiškinti su Jumis, kokiu pagrindu remiantis vyksta studijų programų kodavimas.“ 4.3.   Pareiškėjo 2017-06-16 el. kreipimasis, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: „Prašau atsakyti į visus Ministerijoje registruotus prašymus. [...]. Prašau užtikrinti racionalų Valstybės lėšų panaudojimą. Prašau nepiktnaudžiauti pareigomis. Prašau elgtis sąžiningai ir užtikrinti LR įstatymų įtvirtintą tvarką. [...].“ 4.4.  Pareiškėjo 2017-06-29 kreipimasis, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta:           4.4.1.   „[...] prašau atsakyti, kas yra atsakingas už mano studijų metu galiojusį, 2009 m. balandžio 30 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtintą Mokslo ir studijų įstatymą Nr. XI-242, kuris prieštarauja 2011 gegužės 19 dieną Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam nutarimui XI - 1398 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Statuto patvirtinimo“?“ 4.4.2.   „Kas tiksliai, pagal galiojančius Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už prieštaravimus Įstatyme? 4.4.3. „Kas tiksliai, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už prieštaraujančių vienas kitam, Lietuvos Respublikos Teisės aktų priėmimą ir tvirtinimą?“ 4.4.4.  „[...] kas yra atsakingas už mano studijų metu galiojusio, 2009 m. balandžio 30 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtinto Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 rengimą? Kas tiksliai, pagal galiojančius Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už šio Lietuvos Respublikos Teisės akto rengimą?“ 4.4.6  „[...] kas yra atsakingas už mano studijų metu galiojusio, 2009 m. balandžio 30 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento [patvirtinto] Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 vykdymą? Kas tiksliai, pagal galiojančius Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už šio Lietuvos Respublikos Teisės akto vykdymą?“ 4.4.7. „[...] kas yra atsakingas už šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų Įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo Įstatymą Nr. XII-2534, kuris prieštarauja 2011 gegužės 19 dieną Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Nutarimui XI - 1398 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Statuto patvirtinimo“?“ 4.4.8. „Kas tiksliai, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, turi prisiimti atsakomybę [už] prieštaraujančių vienas kitam, Lietuvos Respublikos Teisės aktų priėmimą ir tvirtinimą?“ 4.4.9.  „Nuolankiai prašau atsakyti, kas yra atsakingas už šiuo metu galiojantį, 2016 m. birželio 29 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtinto, Mokslo ir studijų Įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo Įstatymo Nr. XII-2534 rengimą? Kas tiksliai, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už šio, Lietuvos Respublikos teisės akto, rengimą?“           4.4.10. „[...] kas turi prisiimti atsakomybę ir užtikrinti, šiuo metu galiojantį, 2016 m. birželio 29 dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtinto, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo Įstatymo Nr. XII-2534, vykdymą? Kas tiksliai, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Įstatymus, turi prisiimti atsakomybę už šio Lietuvos Respublikos teisės akto vykdymą?“ 4.4.11. „[...] kas tiksliai turi užtikrinti mano kaip, beje, ir visų kitų Lietuvoje studijuojančių studentų, privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, tvarkydamas ir valdydamas asmens duomenis?“ 4.5. Pareiškėjo 2017-07-24 kreipimasis, adresuotas Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.5.1.    „Gerbiamoji ministre, 2017 m. balandžio 12 dieną, [Ministerijos] raštinėje registravau prašymus į kuriuos iki šiol negaunu raštiškų atsakymų. Ant prašymų yra uždėtas [Ministerijos] [...] antspaudas su žyma „gauta“. Leiskite, pakartosiu prašymų turinį.“ 1.       „[...] prašau pateikti pagrindą, kuriuo remiantis yra nustatomos studijų sutarties sąlygos, kurios įforminamos studento ir aukštosios mokyklos.“ 2.     „[...] prašau pateikti Lietuvos edukologijos universiteto (toliau - LEU) vykdytos studijų programos 612V0005 nustatytą studijų vietų skaičių nuo 2016 m. ir programos 6121MX005 nustatytą studijų vietų skaičių nuo 2017 m. Prašau pateikti pagrindus, kuriais remiantis yra arba buvo nustatomas minimalus studijų programų vietų skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose nuo 2016 ir nuo 2017 metų (jeigu skaičius skiriasi).“ 3.     „[...], prašau užtikrinti, kad konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų krypčių sąrašą LEU buvo suderinęs su [Ministerija] ir paskelbęs jį ne vėliau kaip prieš du metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos. Prašau pateikti pagrindą, kuriuo remiantis yra nustatomi konkursiniai mokomieji dalykai.“ 4.5.2. „Prašau atsakyti raštu į 2017 m. birželio 19 dienos, registruotus prašymus Nr. R-5366, R-5387, R-5389. Leiskite pakartosiu prašymų turinį.“ 1.      „Prašau pateikti paskelbtą ir šiuo metu galiojantį teisės aktą, kuris apibrėžia ir nustato standartines studijų sutarties sąlygas. Prašau pateikti prašomą informaciją raštu. [...].“ 2.        „Prašau atsakyti į prašymus, vadovaujantis LR įstatymuose nustatyta tvarka.“ 4.5.3. „Susitikimo su Jumis metu išreiškiau susirūpinimą Jūsų vadovaujamos [Ministerijos] tarnautojų elgesio normomis. [...] viliuosi, kad Jūs, gerbiamoji [ministre], turite galių ir svertų paraginti darbuotojus atlikti savo pareigas sąžiningiau. Kas yra atsakingas už nepateiktus laiku atsakymus į registruotus prašymus? [...].“ 4.6. Pareiškėjo 2017-08-01 el. kreipimasis, be kita ko, adresuotas ir Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.6.1.  „[...]. Nesutinku su [Ministerijos] pozicija ir kartoju, kad [Ministerijos] personalas galimai neatsakingai ir neatskaitingai tarnauja žmonėms ir jaučiuosi, kad elgiatės su manimi nesąžiningai. [...]. Susitikimo metu su [švietimo ir mokslo ministre] išreiškiau susirūpinimą [Ministerijos] tarnautojų darbo veikla. Reiškiu šį susirūpinimą darkart ir prašau atsižvelgti.“ 4.6.2. „[...] prašau pateikti informaciją: 1. Kiek tiksliai, nuo kokios datos iki kokios datos tiksliai, 2017 metais, gerbiamoji personalo skyriaus vedėja Onutė Kacevičienė oficialiai buvo arba yra atostogose. 2. Kiek tiksliai, nuo kokios datos iki kokios datos tiksliai, 2017 metais [...] Tomas Daukantas oficialiai buvo arba yra atostogose. 3. Nuo kokios iki kokios datos tiksliai gerb. A. Žalys atliko [Ministerijos] kanclerio funkcijas. [...].“ 4.7. Pareiškėjo 2017-09-01 el. kreipimasis, be kita ko, adresuotas ir Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.7.1.   „[...] Prašau atsakyti, ar [Ministerija] turi viešinti informaciją, susijusią su ministrės vieša veikla, puoselėti skaidrią [Ministerijos] veiklą ir užtikrinti atskaitomybę ir atsakomybę už savo darbą visuomenei?“ 4.7.2.  „Prašau tiksliai pateikti LR ministrės, gerbiamos Jurgitos Petrauskienės atostogų periodo datas, nuo jos paskyrimo [švietimo ir mokslo ministre] pradžios. Gerbiamo kanclerio Tomo Daukanto atostogų periodo datas nuo 2017 m. balandžio mėn. Personalo skyriaus vedėjos gerbiamos Onutės Kacevičienės atostogų periodo datas nuo 2017 m. balandžio mėn.“ 4.7.3. „Prašau, atsakingų už atsakymų pateikimą asmenų, išreikšti geranoriškumą ir paslaugumą, nepiktnaudžiauti valdžia, nepuoselėti biurokratizmo, į prašymus atsakyti išsamiai ir tiksliai ir užtikrinti gerojo viešo administravimo principus.“ 4.7.4. „Prašau, [...] paviešinti [Ministerijos] interneto svetainėje, skiltyje „Teisės aktų pažeidimai“ visas Kontrolierių pažymas ir sprendimus, kurios yra skirtos [Ministerijai] ir jai pavaldžių įstaigų, o taip pat įstaigų, kuriuose [Ministerija] veikia dalininko teisėmis, kuriuose matosi visi [Ministerijos] tarnautojų ir su [Ministerijos] veikla susijusių asmenų darbo veiklos pažeidimai, [...].“ 4.7.5.    „Pakartotinai prašau atsakyti į visus neatsakytus prašymus išsamiai ir tiksliai. [...].“ 4.8. Pareiškėjo 2017-09-07 el. kreipimasis, be kita ko, adresuotas ir Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta: 4.8.1. „[...]. [...], prašau atsakyti kas konkrečiai [Ministerijoje] atsakingas už šio dokumento sudarymą ir patvirtinimą? Prašau raskite dokumentą, patvirtintą [švietimo ir mokslo ministro] įsakymu V-139 2017 m. kovo 3 d.“ 4.8.2. „[...]. Gerbiamas viceministre, prašau užtikrinti [Ministerijos] kanceliarijos veiklą ir atlikti vidinį tyrimą, dėl [...] kanclerio T. D. darbo veiklos, pareigų ir funkcijų atitikimo Įstatymams. [...].“ 4.9. Pareiškėjo 2017-09-11 el. kreipimasis, be kita ko, adresuotas ir Ministerijai (kopija), kuriame nurodyta:          „[...]. Gerbiamoji Genovaite, prašau atsakyti pagal kompetenciją arba perduoti šį kreipimąsi [Ministerijos] kancleriui Tomui Daukantui. 1. Kokie tiksliai klausimai buvo aptarinėjami, 2017 m. rugsėjo mėn., LSS prezidento M. Savicko ir gerb. ministrės Jurgitos Petrauskienės susitikimo metu, [Ministerijoje]? 2.       Ar pokalbis buvo protokoluojamas? 3.       Kokia nustatyta tvarka vadovaujantis šį susitikimo protokolą galima būtų gauti? 4.       Kodėl studentų teisėtus interesus liečiantys susitikimai yra slepiami nuo visuomenės?              Prašau pateikti šią informaciją, jeigu ji nėra slepiama. [...].“ 4.10. Pareiškėjo 2017-09-31 kreipimasis, adresuotas ir švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei (kopija) (gavimo Ministerijos data – 2017-10-02, registracijos Nr. R-8151), kuriuo Pareiškėjas prašo pateikti informaciją, susijusią su informacijos, sietinos su studijų programų kodų sudarymu, pateikimo. 4.11. Pareiškėjo 2017-09-31 kreipimasis, adresuotas ir švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei (kopija) (gavimo Ministerijos data – 2017-10-02, registracijos Nr. R-8152), kuriuo Pareiškėjas prašo pateikti informaciją, susijusią su informacijos, sietinos su LEU veikla, pateikimo. 4.12. Ministerijos 2017-10-09 raštas Nr. SR-4320, adresuotas Pareiškėjui (kopija) (atsakomą į Pareiškėjo 2017-10-02 kreipimąsi Nr. R-8151), kuriame nurodyta: 4.12.1. „[...] [Ministerija] 2017 m. spalio 2 d. gavo Jūsų prašymą dėl studijų programų kodų sudarymo. [...], kodai studijų programos suteikiami vadovaujantis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2010 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-233 „Dėl studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo“ [...].“ 4.12.2. „Informaciją apie studijų programų akreditavimą galite rasti Ministerijos internetiniame tinklalapyje: [...].“ 4.12.3. „Studijų programos aprašo formą galima rasti pagal šią nuorodą: [...].“ 4.12.4. „Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo atsakymo gavimo dienos.“ 4.13. Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimasis, adresuotas ir švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei (kopija), kuriame nurodyta:          „Remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 nuostata, prašau užtikrinti, kad konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų krypčių sąrašą Lietuvos edukologijos universitetas buvo suderinęs su [Ministerija] ir paskelbęs jį ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos. Prašau pateikti pagrindą, kuriuo remiantis yra nustatomi konkursiniai mokomieji dalykai.“ 4.14. Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimasis, adresuotas ir švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei (kopija), kuriame nurodyta: „Prašau atsakyti, kokių veiksmų turi imtis švietimo ir mokslo ministras, jeigu Lietuvos edukologijos universitetas nevykdo, neužtikrina ir pažeidžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 nustatyta tvarką.“ 4.15. Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimasis, adresuotas ir švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei (kopija), kuriame nurodyta: „Remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 4 nuostata, prašau pateikti LEU vykdomų studijų programų 612V50005 ir 6121MX005 nustatytus studijų vietų skaičius. Prašau pateikti pagrindą, kuriuo remiantis yra nustatomas minimalių studijų programos studijų vietų skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose.“

5.   Atkreiptinas dėmesys, jog Seimo kontrolierius, 2017-06-26 gavęs Pareiškėjo skundą dėl LEU veiklos (neveikimo) bei įvertinęs skunde nurodytos problemos svarbą Pareiškėjui, priėmė sprendimą tarpininkauti ir Seimo kontrolieriaus 2017-07-04 raštu Nr. 4D-2017/1-906/3D-1992 persiuntė Pareiškėjo 2017-06-26 skundą, be kita ko, Ministerijai bei, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu, prašė Ministerijos įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjui motyvuotą atsakymą, detaliai paaiškinant dėl studijų programų, kreditų, studijų sutarties sąlygų; paaiškinti Ministerijos asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarką; pateikti informaciją, ar buvo svarstyti Pareiškėjo prie 2017-06-26 skundo pateikti kreipimaisi, jeigu buvo – pateikti atsakymus Pareiškėjui, jeigu nebuvo – motyvuotai paaiškinti to priežastis ir pateikti atsakymus; imtis priemonių pažeidimams šalinti, jeigu tokie būtų nustatyti (atsakymo kopiją patiekti ir Seimo kontrolieriui).               6. Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2017-07-26 raštu Nr. SR-3390 informavo Pareiškėją ir  Seimo kontrolierių apie tai, jog: 6.1. „[...]. 2017 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateiktame skunde [Pareiškėjas] skundėsi: „Dėl [Ministerijos] galimai neatsakingo ir neatskaitingo darbo, biurokratizmo ir piktnaudžiavimų. Atsakomybės vengimo. Dėl galimai nekokybiškų studijų programų procesų organizavimo valdymo ir akreditavimo tvarkos pažeidimų. Galimai, LR teisės aktuose įtvirtintų nuostatų pažeidimų viešojo administravimo įstatyme, informacijos išsamumo neteikime, pagalbos ir gero administravimo principų nesilaikymo. Galimai Seimo kontrolieriaus rekomendacijų ignoravimo“ (čia ir toliau Pareiškėjo kalba netaisyta). Tame pačiame skunde Pareiškėjas nurodo, kad kreipėsi „į [Ministeriją] su klausimais, kurie iki šiol nėra atsakyti [...].“ 6.2. „Ministerija gavo, pagal kompetenciją išnagrinėjo ir raštu atsakė į 2017 m. birželio 14 d., 2017 m. birželio 16 d., 2017 m. birželio 18 d., 2017 m. birželio 19 d. (2 prašymai), 2017 m. birželio 20 d., 2017 m. birželio 21 d., 2017 m. birželio 22 d., 2017 m. birželio 27 d. elektroniniu paštu Pareiškėjo siųstos prašymus (2017-07-03 raštas Nr. SR-3023 „Dėl elektroniniu paštu gautų Jūsų prašymų“). Ministerijos specialistai pagal kompetenciją konsultavo ir suteikė Pareiškėjui visą prašomą informaciją jam rūpimais klausimais, Pareiškėjas, kaip pats pripažįsta, buvo „priimtas [Ministerijos] kanclerio“. 6.3. „Tame pačiame skunde Pareiškėjas tvirtina, kad ligi šiol negauna „atsakymo iš Ministres Jurgitos Petrauskienės, kokiu pagrindu remiantis ji atsisakė (Pareiškėją - rengėjo pastaba) [...] priimti Vyriausybės priimamajame, 2017 birželio 19 dieną gyventojų priėmimo metu“. Ministerija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją, iš kurios gavo išaiškinimą, kad 2017 m. birželio 19 d. Pareiškėjas nebuvo iš anksto užsiregistravęs priėmimui, todėl negalėjo būti priimtas (priėmimo laukė daug iš anksto užsirašiusių asmenų, o ministrė neturėjo galimybių pratęsti priėmimo laiko). Tačiau Pareiškėjui buvo raštu išaiškinta Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo Vyriausybės rūmuose tvarka bei pasiūlyta užsiregistruoti į švietimo ir mokslo ministrės priėmimą. 2017 m. liepos 17 d. Pareiškėjas susitiko su švietimo ir mokslo ministre.“

TYRIMAS IR IŠVADOS                Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių 2017-10-02 raštu Nr. 4D-2017/1-1216/3D-2878 kreipėsi į Ministeriją.

8.        Iš Ministerijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta: 8.1. „[...]. [...] į Ministerijos kompetenciją nepatenka įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo oficialus aiškinimas. Pareiškėjui ne kartą buvo tai pažymėta Ministerijos raštuose. Ministerijos specialistai pagal kompetenciją, konsultavo (raštu, elektroniniu paštu), susitikimų su Ministerijos specialistais ir vadovais metu ir suteikė Pareiškėjui visą prašomą informaciją jam rūpimais klausimais.“ 8.2. „Ministerija pažymi, kad Pareiškėjo kreipimusiuose kartojasi tie patys klausimai, juose nėra naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus būtų pagrindas pateikti kitokį atsakymą negu buvo pateikia anksčiau. Apie tai Pareiškėjas buvo ne kartą informuotas. Ministerija, atsakydama [Pareiškėjui], pateikė tik tą informaciją, kurią, mano esą reikalinga ir tikslinga pateikti.“ 8.3. „[...] Ministerijoje gautas [...] 2017 m. balandžio 12 d. kreipimasis, registracijos Nr. R-3173. Pareiškėjui buvo paaiškinta ir atsakyta į keliamus jo klausimus [Ministerijos 2017-05-11 raštu Nr. SR-2107]. Pareiškėjui paaiškinta ir suteikta informacija, atkreipiant dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnio l dalį aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, todėl savarankiškai sprendžia klausimus, susijusius su studijų organizavimu bei vykdymu. [...], paaiškinta, kad aukštojoje mokykloje veikia ginčų nagrinėjimo komisija. Ši komisija sprendžia studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla. Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką nustato aukštosios mokyklos statutas. Todėl pirmiausia dėl galimai pažeistų teisių siūlyta Pareiškėjui kreiptis į Lietuvos edukologijos universiteto ginčų nagrinėjimo komisiją arba pagal Įstatymo 17 straipsnį kreiptis į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių. Apie Pareiškėjo kreipimąsi buvo informuotas ir LEU.“ 8.4. „Ministerija 2017 m. liepos 4 d. gavo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštu Nr. 4D-2017/1-906/3D-1992 persiųstą Pareiškėjo skundą, Pareiškėjui atsakyta [2017-07-26] Ministerijos raštu Nr. SR-3390 [...]. Ministerijos specialistai pagal kompetenciją konsultavo ir suteikė Pareiškėjui visą prašomą informaciją jam rūpimais klausimais. Pareiškėjui papildomai atsakyta 2017 m. spalio 12 d. raštu. Nr. SR-4386 [...].“ 8.5. „Ministerija, [...], 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. SR-2782 [...] kreipėsi į [LEU], prašydama paaiškinti Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybės. 2017 m. liepos 4 d. Ministerija gavo LEU raštą Nr. 27-R4-646 [...]. [...]. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas kilusias problemas su studijomis pirmiausia turi išsiaiškinti su LEU. [...] universitetas turi vienasmenį valdymo organą - rektorių, kuris yra atsakingas už aukštosios mokyklos veiklą, todėl kilus neaiškumams dėl studijų organizavimo kokybės, studijų programos reikia kreiptis į LEU administraciją.“ 8.6. „Ministerija, gavusi Pareiškėjo elektroniniu paštu gautus laiškus 2017 m. gegužės 12 d. R-4185, 2017 m. birželio 5 d., 2017 m. birželio 13 d., 2017 m. birželio 16 d., Ministerijos [2017 06-16] raštu Nr. SR-2781 [...] atsakė į klausimus, susijusius su studijų programa Filosofija ir etika (612V50005) [...]. [...] pažymėtina, kad Pareiškėjo prašymai dauguma atveju abstraktaus pobūdžio, paklausimuose pateikiami retoriniai klausimai. Pareiškėjas su savo paklausimais dažniausiai kreipiasi ne tik į Ministeriją, bet ir į kitas institucijas dėl tų pačių klausimų, todėl Ministerija pateikdavo Pareiškėjui atsakymus tik jos kompetencijai priskirtais klausimais, tų pačių prašymų kitoms institucijoms nepersiųsdama. Pareiškėjas informuotas, kad Studijų kokybės vertinimo centras (toliau - SKVC) atsakingas už vykdomų studijų programų išorinį vertinimą. Visų vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvados skelbiamos SKVC internete svetainėje (http://www.skvc.lt), nuo 2014 [metų] - taip pat ir Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS). Pareiškėjui paaiškinta, kad aukštosios mokyklos pačios yra atsakingos už mokslo (meno) veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybę. Pagal Įstatymo 47 ir 48 straipsnių nuostatas, kiekviena mokslo ir studijų institucija privalo turėti vidinę pačios mokslo ir studijų institucijos patvirtintą veiklos ir kokybės užtikrinimo sistemą, numatyti veikimo būdus ir priemones, užtikrinančias jos teikiamo išsilavinimo ir mokslinių tyrimų kokybę.“ 8.7. „Ministerija gavo Pareiškėjo 2017 m. birželio 14 d. kreipimąsi, registracijos Nr. R-5278, 2017 m. birželio 16 d., registracijos Nr. R-5355, 2017 m. birželio 18 d., kurio registracijos R-53665, 2017 m. birželio 19 d. (2 prašymai) Nr. R-5387, Nr. R-5389, 2017 m. birželio 20 d. 2017 m. birželio 21 d., registracijos Nr. R-5451, 2017 m. birželio 22 d., registracijos Nr. R-5500, 2017 m, birželio 27 d. elektroniniu paštu gautus prašymus ir 2017 m. liepos 3 d. Ministerijos raštu Nr. SR-3023 atsakė į klausimus dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų. Pažymime, kad Pareiškėjas su savo paklausimais dažnai kreipiasi tais pačiais klausimais ne tik į Ministeriją, bet ir į kitas institucijas, todėl Ministerija pateikdavo Pareiškėjui atsakymus tik jos kompetencijai priskirtais klausimais.“ 8.8. „Ministerija birželio 29 d. gavo Pareiškėjo prašymą registracijos Nr. R-5680 ir 2017 m. liepos 3 d. Ministerijos raštu Nr. SR-3023 [...] pakartotinai atsakė ir persiuntė atsakymus į tuos pačius besikartojančius klausimus bei paaiškino, kad Pareiškėjas, įgyvendindamas savo teises kreipdamasis į viešojo administravimo subjektus, privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.“ 8.9. „Ministerija 2017 m. liepos 24 d. gavo Pareiškėjo prašymą, registracijos Nr. R-6381. Ministerija 2017 m. liepos 28 d. raštu Nr. SR-3448 [...] atsakė Pareiškėjui į pateiktus klausimus. Ministerija, atsakydama Pareiškėjui, pateikė informaciją dėl galimai naujų klausimų ir paaiškino, kad pagal Įstatymo 61 straipsnį studento ir aukštosios mokyklos santykiai įforminami studijų sutartimi. Pagal Įstatymo 59 straipsnį, bendrą studijų vietų skaičių pagal studijų kryptis ir (arba) studijų krypčių grupes ir studijų pakopas nustato aukštoji mokykla, atsižvelgdama į savo galimybes užtikrinti studijų kokybę. Minimalų studijų vietų skaičių valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal stadijų kryptis ir (arba) studijų krypčių grupes ir pakopas nustato švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų pasiūlymus.“             8.10. „Ministerija 2017 m. rugpjūčio 1 d. gavo Pareiškėjo paklausimą, registracijos Nr. R-6545. Ministerija 2017 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. SR-3653 [...] atsakė į Pareiškėjo 2017 m. rugpjūčio 1 d. klausimus. Ministerijos specialistai, susipažinę su pateikta Pareiškėjo laiškuose informacija, mano, kad tai yra subjektyvi Pareiškėjo nuomonė, kuri galimai neatitinka realių faktų. Pareiškėjas informuotas, kad teisės aktai nenumato prievolės viešai skelbti visų Ministerijos valstybės tarnautojų biografijų ir konkrečių jų darbo veiklos pasiekimų. Ministerijos interneto svetainėje yra skelbiama informacija apie Ministerijos veiklą, kuri atspindi Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo rezultatus. Ministerija interneto svetainėje (adresas: www.smm.lt) viešai teikia informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjui paaiškinta, kad Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui suteiktų atostogų laikotarpiu jo funkcijas atlieka kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Ministerijos tarnautojų bei darbuotojų atostogų grafikai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.“ 8.11. „Dėl susitikimo, įvykusio Ministerijoje 2017 m. liepos 31 d. su Teisės skyriaus vedėja Rūta Palevičiene bei kitais specialistais. Šiuo klausimu Pareiškėjo pateikta nuomonė yra subjektyvi, neatitinkant tikrovės, argumentai nepagristi, aplinkybės neatitinka faktų. Apie tai Pareiškėjas buvo informuotas susitikimo Ministerijoje metu.“ 8.12. „Ministerija 2017 m. rugsėjo 1 d. gavo Pareiškėjo paklausimą, registracijos Nr. R-7215 ir 2017 m. rugsėjo 29 d. Ministerijos raštu Nr. SR-4210 [...] atsakė Pareiškėjui į visus pateiktus klausimus. Pareiškėjas informuotas, kad Ministerija viešina informaciją, susijusią su švietimo ir mokslo ministro vieša veikla. Informacija apie Ministerijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama Ministerijos internato svetainėje. Informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, yra asmens duomenys. Šių duomenų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Ministerijos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis vidiniais Ministerijos teisės aktais. Tai dokumentai, kurių tvarkymui nėra Ministerijai įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatyta viešoji funkcija.“  8.13. „Ministerija 2017 m. rugsėjo [7] d. gavo Pareiškėjo paklausimą, registracijos Nr. R-7352 ir 2017 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. SR-4092 [...] atsakė į visus pateiktus klausimus. Pareiškėjas informuotas, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-139 parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kuriame nurodyti skiriami asignavimai turtui įsigyti bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 patvirtintomis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontroles taisyklėmis (toliau - Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklėmis, yra parengtas Švietimo srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas), reglamentuojantis švietimo srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką. Investicijų projektus atrenka Komisija ir savo išvadas bei siūlymus dėl projektų įrašymo į tam tikrą metų Valstybės investicijų programą, neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytų maksimalių kapitalo investicijų švietimo sričiai limito, teikia švietimo ir mokslo ministrui. 2017 m. kapitalo investicijos yra skiriamos tik tęstiniams ir avarinės būklės investicijų projektams finansuoti.“ 8.14. „Ministerija 2017 m. rugsėjo 11 d. gavo Pareiškėjo paklausimą, kurio registracijos Nr. R-7503, ir [2017-09-27] raštu Nr. SR-4175 [...] atsakė į jame pateiktus klausimus dėl Lietuvos studentų sąjungos, informuodama, kad Lietuvos studentų sąjunga yra savarankiška asociacija, kuri veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų įstatymų, o veiklą grindžia savo įstatais. Ministerijai teisės aktais nesuteikti įgaliojimai reguliuoti ar kitais veiksmais atsakyti už Lietuvos studentų sąjungos atliekamas funkcijas ir pareigas, vykdomas veiklas. Pareiškėjui paaiškinta, kad Ministerija viešina informaciją, susijusią su švietimo ir mokslo ministro vieša veikla, puoselėja skaidrią Ministerijos veiklą ir užtikrina atskaitomybę už savo darbą visuomenei. Informacija apie Ministerijos veiklą yra vieša ir Lietuvos. Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra skelbiama Ministerijos interneto svetainėje. Įstatymais ir kitais teisės aktais Ministerija neįpareigota skelbti informacijos apie visus organizuojamus susitikimus, taip pat neprivalo protokoluoti susitikimų, jeigu tokios būtinybės nėra.“ 8.15.  „Ministerija 2017 m. spalio 18 d. raštu Nr. SR-4480 [...] kreipėsi į LEU pakartotinai, kad atsakytų į Pareiškėjo keliamus klausimus. [...]. Kadangi Pareiškėjas kreipėsi ne tik į Ministeriją, bet ir į kitas institucijas, pateikdamas visoms tuos pačius klausimus, todėl Ministerija pateikė Pareiškėjui atsakymus tik jos kompetencijai priskirtais klausimais, kreipimosi pakartotinai nepersiųsdama. Ministerijos Studijų skyrius 2017 m. spalio 18 d. gavo elektroniniu paštu LEU Ugdymo mokslų fakulteto dekanės Alvyros Galkienės atsakymą [...]. Pareiškėjas apie tai informuotas.“ 8.16.     „[...] Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, kuriame asmens duomenų teikimą reglamentuoja minėto įstatymo 6 straipsnis, todėl Pareiškėjo prašoma Ministerijos darbuotojų ar vadovų informacija, susijusi su asmens duomenis, nebuvo teikiama. Vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių [...] 12 punktu, Ministerija nustatė, kad Pareiškėjo prašymuose nėra naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus būtų pagrindas pateikti kitokį atsakymą, negu buvo pateikta ankstesniuose Ministerijos raštuose-atsakymuose.“   8.17.  Ministerijos 2017-05-11 rašte Nr. SR-2107, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-04-12 kreipimąsi Nr. R-3193) (kopija), nurodyta:               8.17.1. „[...] [Ministerija] gavo ir išnagrinėjo Jūsų prašymus, gautus elektroniniu paštu. Ministerija savo veikloje vadovaujasi ir sprendžia tik įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus, todėl gali atlikti tokius veiksmus, kuriems įstatymais ir kitais teisės aklais yra suteikti įgaliojimai. Ministerijai nesuteikti įgaliojimai nagrinėti ginčų tarp aukštosios mokyklos ir studentų.“ 8.17.2. „[...] pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - Įstatymas) 8 straipsnio l dalį aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, ir akademinę laisvę, todėl savarankiškai sprendžia ginčus dėl studijų tvarkos ir kitus akademinius klausimus.“               8.17.3. „Vadovaudamiesi Įstatymo 62 straipsnio 8 dalimi, paaiškiname, kad aukštojoje mokykloje veikia ginčų nagrinėjimo komisija. Ši komisija sprendžia studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla. Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką nustato aukštosios mokyklos statutas. Todėl manome, kad dėl galimai pažeistų teisių pirmiausia reikėtų kreiptis į Lietuvos edukologijos universiteto ginčų nagrinėjimo komisiją.“               8.17.4. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsniu, galite kreiptis į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių, kuris yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.“               8.17.5. „Jus dominančius teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt. Visos aukštosios mokyklos, vykdydamos savo veiklą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.“               8.17.6. „Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnį asmuo, kurio teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.“   8.18.  Ministerijos 2017-06-16 rašte Nr. SR-2781, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-05-12, 2017-06-05 ir 2017-06-13 kreipimusis) (kopija), nurodyta:               8.18.1. „[...] [Ministerija] gavo ir pagal kompetenciją išnagrinėjo [...] elektroniniu paštu gautus Jūsų laiškus ir atsako į pateiktus klausimus.“               8.18.2. „Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Įstatymas), jį įgyvendinančiais teisės aktais bei nuostatais, [...], kurie paskelbti interneto svetainėje: [...].“               8.18.3. „Visų vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvados skelbiamos SKVC interneto svetainėje [...], nuo 2014 m. – taip pat ir Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS), kurioje galite rasti informaciją apie Lietuvos edukologijos universiteto vykdomą Filosofijos ir etikos (612V50005) studijų programą [...]. Studijų programą Filosofija ir etika (612V50005) numatyta vertinti šių metų antrą pusmetį. Savianalizės suvestinę aukštoji mokykla turi pateikti iki 2017 m. birželio 22 d.“               8.18.4. „Aukštosios mokyklos pačios yra atsakingos už mokslo (meno) veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybę. Pagal Įstatymo 47 ir 48 straipsnių nuostatas kiekviena mokslo ir studijų institucija privalo turėti vidinę pačios mokslo ir studijų institucijos patvirtintą veiklos ir kokybės užtikrinimo sistemą, numatyti veikimo būdus ir priemones, užtikrinančias jos teikiamo išsilavinimo ir mokslinių tyrimų kokybę. Išorinis studijų programų vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 6 metus.“               8.18.5. „Atkreipiame dėmesį, kad:               - pagal Įstatymo 8 straipsnio 1 dalį aukštoji mokykla turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, todėl savarankiškai sprendžia klausimus, susijusius su studijų organizavimu bei vykdymu;               - pagal Įstatymo 26 straipsnį universitetas turi vienasmenį valdymo organą – rektorių, kuris yra atsakingas už aukštosios mokyklos veiklą, kilus neaiškumams dėl studijų kokybės, studijų programos galima kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją;                - Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2017 m. birželio 5 d. sprendime Nr. SP-15 [...] konstatuota, kad Jūsų skunduose nurodytos aplinkybės yra susijusios su asmenų aptarnavimo tvarka, kuri yra reglamentuojama Lietuvos edukologijos universiteto dokumentų ir tvarkymo taisyklėse, todėl į Jūsų 2017 m. birželio 5 d. laiške pateiktus klausimus Jums turi atsakyti Lietuvos edukologijos universitetas.“               8.18.6. „[...] šiuo metu Ministerijos iniciatyva yra prižiūrimi teisės aktai, reglamentuojantys studijų ir aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą ir akreditavimą, kurį atlieka SKVC. Atsakymai į Jūsų pateiktus klausimus yra suderinti su ministre ir yra oficiali Ministerijos nuomonė. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnį asmuo, kurio teisės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.“    8.19. Ministerijos 2017-07-03 rašte Nr. SR-3023, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-06-14, 2017-06-16, 2017-06-18, 2017-06-19, 2017-06-20, 2017-06-21, 2017-06-22 ir 2017-06-27 kreipimusis) (kopija), nurodyta:                8.19.1. „[...] [Ministerija] gavo ir pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų 2017 m. birželio 14 d., 2017 m. birželio 16 d., 2017 m. birželio 18 d., 2017 m. birželio 19 d. (2 prašymai), 2017 m. birželio 20 d., 2017 m. birželio 21 d., 2017 m. birželio 22 d., 2017 m. birželio 27 d. elektroniniu paštu gautus Jūsų prašymus (toliau kartu - prašymai).“                8.19.2. „Atsakydama į Jūsų 2017-06-14 d. prašymą, Ministerija informuoja, kad Jus dominantys valstybės tarnautojų pareigybių aprašai yra viešai skelbiami Ministerijos internetiniame tinklalapyje: [...].“                8.19.3. „Vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, [...], (toliau - Taisyklės) 12 punktu, Ministerija nustatė, kad Jūsų prašymuose nėra naujos informacijos ar nurodytų naujų pasikeitusių aplinkybių, kurias išnagrinėjus butų pagrindas pateikti kitokį atsakymą, negu buvo pateikta ankstesniuose Ministerijos raštuose - atsakymuose (pridedama) į anksčiau gautus Jūsų prašymus.“                8.19.4. „Atkreipiame dėmesį į tai, kad vadovaujantis Taisyklių 28 punktu, asmenų prašymai raštu, atsiųsti institucijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad ateityje Ministerijoje gauti Jūsų elektroniniais ryšiais prašymai (skundai), pateikti nesilaikant Taisyklių 28 punkte nustatyto reikalavimo, vadovaujantis Taisyklių 42 punktu, bus Jums grąžinami. Taip pat pažymime, kad pareiškėjai, įgyvendindami  savo  teises kreiptis į viešojo administravimo  subjektus,  privalo  sąžiningai naudotis jiems  suteiktomis  teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti.“ 8.20.  Ministerijos 2017-07-28 rašte Nr. SR-3448, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-07-24 kreipimąsi Nr. R-6381) (kopija), nurodyta:               8.20.1. „[...] Ministerija 2017 m. liepos 24 d. gavo Jūsų prašymą, su kuriuo Ministerija susipažino ir pagal kompetenciją atsako į Jūsų klausimus. Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau - įstatymas) 61 straipsnį studento ir aukštosios mokyklos santykiai įforminami studijų sutartimi. Standartines studijų sutarties sąlygas nustato švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) siūlymus.“               8.20.2. „Pagal to paties Įstatymo 59 straipsnį bendrą studijų vietų skaičių pagal studijų kryptis ir (arba) studijų krypčių grupes ir studijų pakopas nustato aukštoji mokyklą, atsižvelgdama į savo galimybes užtikrinti studijų kokybę. Minimalų studijų programos studijų vietų skaičių valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir pakopas nustato švietimo ir mokslo ministras, įvertinęs aukštųjų mokyklų siūlymus.“              8.20.3. „Standartinės studijų sutarties sąlygos yra patvirtintos 2016 m. lapkričio 16. d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1010, įsigaliojusiu 2017 m. sausio 1 d.“              8.20.4. „Patiksliname, kad Ministerija 2017 m. liepos 3 d. raštu Nr. SR-3023 atsakė į Jūsų registruotus prašymus Nr. 5366, R-5387, R-5389, vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija), nustatyta tvarka.“              8.21.  Ministerijos 2017-08-18 rašte Nr. SR-3653, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-07-25, 2017-07-26, 2017-08-01 ir į 2017-08-02 kreipimusis) (kopija), nurodyta:              8.22.1.   „Atsakydami į Jūsų 2017 m. liepos 25 d., 2017 m. liepos 26 d., 2017 m. rugpjūčio 1 d. ir 2017 m. rugpjūčio 2 d. paklausimus, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl Standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo“ 2 punktu, studijų sutartims, sudarytoms iki šio įsakymo įsigaliojimo, taikomos studijų sutarčių sudarymo metu galiojusios nuostatos.“ 8.22.2.   „Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. ISAK-2193 „Dėl Valstybinės aukštosios mokyklos ir priimamo studento studijų sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ buvo taikomas studijų sutartims, sudaromoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu.“ 8.22.3. „Įgyvendinant 2009 metais Lietuvos Respublikos Seimo priimtą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, buvo parengtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1333„Dėl Standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo, kuris buvo taikomas studijų sutartims, sudaromoms su studentais, pradedančiais studijas nuo 2009-2010 studijų metų.“ 8.22.4. „2016 m. liepos 25 dieną studijų sutartys turėjo būti sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1333 „Dėl Standartinių studijų sutarties sąlygų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1022 redakcija). Minėti švietimo ir mokslo ministro įsakymai su Seimo ir Vyriausybės nariais nebuvo derinami.“ 8.22.5. „[...] [Ministerijos] dokumentacijos plane teisės aktų projektų dokumentų byla nenumatyta. Parengti teisės aktų projektai derinami ir teikiami vadovui pasirašyti, o pasirašius registruojami kaip įstaigos oficialus dokumentai (originalai). Teisės aktų projektai nekaupiami ir nesaugomi.“ 8.22.6. „Teisės aktai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu. Pagal šio įstatymo 18 straipsnį teisės aktus priima teisės aktų tam įgalioti subjektai. Šie subjektai turi užtikrinti, kad priimami teises aktai atitiktų minėtame įstatyme nustatytus teisėkūros principus, neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. Už teisės aktų įgyvendinimą yra atsakingi teisės aktais įgalioti subjektai.“             8.22.7. Informuojame, kad studentui grįžus iš akademinių atostogų, aukštoji mokykla turi sudaryti sąlygas tęsti studijas pasirinktoje studijų programoje arba pasikeitus situacijai, teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti galimybę tęsti studijas kitoje pasirinktoje studijų programoje. Kaip Jums buvo atsakyta 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. SR-2781, visų vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvados skelbiamos Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainėje (http://www.skvc.lt), nuo 2014 m. - taip pat ir Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS), kurioje galite rasti informaciją apie Lietuvos edukologijos universiteto vykdomą Filosofijos ir etikos (kodas 612V50005) studijų programą [...]. Studijų programą Filosofija ir etika (kodas 6 12V50005) numatyta vertinti šių metų antrą pusmetį.“              8.22.8. „Informuojame, kad už įstaigos veiklą yra atsakingas įstaigos vadovas. Už Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo aprūpinimo centro, Valstybinio studijų fondo, Europos Socialinio fondo agentūros veiklą atsakingi šių įstaigų vadovai.“              8.22.9. „Ministerija interneto svetainėje (adresas: www.smm.lt) viešai teikia informaciją teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktai nenumato prievolės viešai skelbti visų Ministerijos valstybės tarnautojų biografijų ir konkrečių jų darbo veiklos pasiekimų. Ministerijos interneto svetainėje yra skelbiama informacija apie ministerijos veiklą, kuri atspindi ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo rezultatus.“              8.22.10. „[...] valstybės tarnautojai turi atitikti ne tik bendruosius reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio l dalyje, bet ir specialiuosius reikalavimus, kurie yra patvirtinti konkrečiai pareigybei ir būtini tos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. Ministerijoje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams keliami aukšti reikalavimai, todėl abejoti jų kompetencija neturime pagrindo.“             8.22.11. „Informuojame, kad Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui suteiktų atostogų laikotarpiu jo funkcijas atlieka kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.“            8.22.12. „Studijų, mokslo ir technologijų departamento (toliau - departamentas) direktorius A. Žalys savo darbe vadovaujasi Studijų, mokslo ir technologijų departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. TSAK-2866 „Dėl Studijų, mokslo ir technologijų departamento nuostatų patvirtinimo“. 2017 m. liepos 17 d. - 2017 m. rugpjūčio 4 d. laikotarpiu A. Žaliui buvo pavesta atlikti Ministerijos kanclerio funkcijas, jis taip pat vykdė ir jam priskirtas tiesiogines funkcijas, organizavo departamento darbą ir atsakė už departamentui pavestų uždavinių vykdymą.“            8.22.13. „Valstybės Tarnautojai ir darbuotojai teises aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms ir yra asmeniškai atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą. Atlikdami pareigas ar vykdydami pavedimus, jie privalo atkreipti dėmesį į galimą interesų konfliktą prieš priimdami sprendimą ar dalyvaudami ji priimant, arba vykdydami pavedimus, susijusius su jų privačiais interesais.“            8.22.14. „Informuojame, kad šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo atsakymo gavimo dienos.“ 8.23.  Ministerijos 2017-09-29 rašte Nr. SR-4210, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-09-01 kreipimąsi) (kopija), nurodyta:             8.23.1. „Atsakydami į jūsų 2017 m. rugsėjo 1 d. paklausime užduodamus klausimus, informuojame:             1.  [...] [Ministerija] viešina informaciją, susijusią su ministrės vieša veikla, puoselėja skaidrią Ministerijos veiklą ir užtikrina atskaitomybę už savo darbą visuomenei. Informacija apie Ministerijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra skelbiama Ministerijos interneto tinklalapyje.“             2.  Bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu yra asmens duomenys. Minėtų duomenų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Ministerijos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos Ministerijos vidiniais teisės aktais. Tai dokumentai, kurių tvarkymui nėra Ministerijai įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatyta viešoji funkcija.             3. Ministerijos interneto tinklalapio skiltyje „Teisės aktų pažeidimai“ informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymos Ministerijos tinklalapyje taip pat yra paskelbtos.“              8.23.2. „Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.“ 8.24. Ministerijos 2017-09-20 rašte Nr. SR-4092, adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-09-06 kreipimąsi) (kopija), nurodyta:             8.24.1. „Atsakydami į Jūsų 2017 m. rugsėjo [7] d. paklausimą dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-139, informuojame, kad šis įsakymas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kuriame nurodyti skiriame asignavimai turtui įsigyti bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 patvirtintomis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis (toliau – Taisyklės).“             8.24.2. „[...] vadovaujantis Taisyklėmis yra parengtas Švietimo srities investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), reglamentuojantis švietimo srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarką. Investicijų projektus atrenka Komisija ir savo išvadas bei siūlymus dėl projektų įrašymo į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, neviršijant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytų maksimalių kapitalo investicijų švietimo sričiai limito, teikia švietimo ir mokslo ministrui. Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. kapitalo investicijos yra skiriamos tik tęstiniams ir avarinės būklės investicijų projektams finansuoti.“ 8.25. Ministerijos 2017-09-27 rašte Nr. SR-4175 adresuotame Pareiškėjui (nurodoma, jog atsakoma į 2017-09-11 kreipimąsi) (kopija), nurodyta:             8.25.1. „[...]. [...] Lietuvos  studentų sąjunga yra savarankiška asociacija, kuri veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir kitų įstatymų, o veiklą grindžia savo įstatais. [Ministerijai] teisės aktais nesuteikti įgaliojimai reguliuoti ar kitais veiksmais atsakyti už Lietuvos studentų sąjungos atliekamas funkcijas ir pareigas, vykdomas veiklas.“             8.25.2. „[Ministerija] viešina informaciją, susijusią su švietimo ir mokslo ministrės vieša veikla, puoselėja skaidrią Ministerijos veiklą ir užtikrina atskaitomybę už savo darbą visuomenei. Informacija apie [Ministerijos] veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra skelbiama [Ministerijos] interneto svetainėje.“            8.25.3. „[...] įstatymais ir kitais teisės aktais [Ministerija] neįpareigota skelbti informacijos apie visus organizuojamus susitikimus, taip pat neprivalo protokoluoti susitikimų, jeigu tokios būtinybės nėra.“            8.25.4. „[...] nesutikdami su šiuo [Ministerijos] atsakymu, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

9.            Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:             9.1.           Įstatymai:             9.1.1.        Konstitucijoje nustatyta:             40 straipsnis – „[...]. Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą.“ 9.1.2.       Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:             4 straipsnis – „Seimo kontrolieriai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...]; 5) nešališkumo ir teisingumo. Seimo kontrolieriai vienodai (lygiai teisingai) gina visus žmones, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ar politinių pažiūrų. Seimo kontrolieriai savo veikloje yra objektyvūs ir teisingi; 6) proporcingumo. Seimo kontrolieriai, gindami žmogaus teises ir laisves, siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp asmens privačių ir visuomenės interesų, gindami konkretaus asmens teises ir laisves – nepažeisti kitų žmonių teisių ir laisvių; [...].“             12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“ 9.1.3.      Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme  nustatyta:            4 straipsnis – „Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“            6 straipsnis – „Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: 1) dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai; 2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; [...]; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; [...].“             15 straipsnio 1 dalis – „Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: 1) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti; 2) prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis; [...]; 4) šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, pareiškėjas jo nepatikslina arba patikslinto prašymo turinys yra nekonkretus; [...].“ 9.1.4. Švietimo įstatyme nustatyta:             52 straipsnio 2 dalis – „Švietimo valdymo subjektai yra: [...]; 2) Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos; [...].“             56 straipsnis – „Švietimo ir mokslo ministerija yra įgaliota: 1) dalyvauti formuojant, vykdyti ir užtikrinti valstybinę švietimo politiką; 2) atsakyti už švietimo kokybę; [...].“ 9.1.5. Viešojo administravimo įstatyme nustatyta:             3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“               20 straipsnio 2 dalis – „Asmuo, [...], privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. [...].“ 9.1.6. Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta:               8 straipsnio 4 dalis – „Aukštosios mokyklos atskaitomybė taip pat vykdoma taikant priežiūrą, kuri apima švietimo ir mokslo prieinamumo ir kokybės stebėseną, aukštųjų mokyklų, mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų konsultavimą, prevencinių priemonių vykdymą, aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, poveikio priemonių taikymą, švietimo ir mokslo veiklos kokybės gerinimo skatinimą ir kitas įstatymų numatytas priemones. Valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – švietimo ir mokslo ministras) ir kitos jo įgaliotos institucijos.“     9.2.     Vyriausybės ir kiti teisės aktai:              9.2.1.  Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (redakcija, galiojusi nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23) buvo reglamentuojama:             12 punktas – „Prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu sprendimą yra priėmęs teismas, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje praneša asmeniui nenagrinėjimo priežastis.“              34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“             35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“             45 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. [...].“             47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“ 50 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“              9.2.2. Vyriausybės 1998-07-21 nutarimu Nr. 914 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatuose reglamentuojama: 7 punktas – „Svarbiausieji Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos tikslai yra šie: 7.1. formuoti valstybės politiką formaliojo švietimo (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų) ir kvalifikacijų sistemos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; [...].“ 8 punktas – „Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.17. tvirtina bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašus) pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir magistrantūros studijų programoms; [...]; 8.19. tvirtina studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą; inicijuoja mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinį vertinimą; [...]; 8.34. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo ir tobulinimo; [...].“ 9.2.3. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintose Dokumentų rengimo taisyklėse reglamentuojama:             38 punktas – „Gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir registracijos numeris, [...]. Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento rūšies pavadinimas, [...]. Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo data, [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

10.    Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika               Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011-12-22 nutarime (byla Nr. 13/2010-140/2010), be kita ko, nurodyta:             „[...]. Tradiciškai aukštosios mokyklos autonomija suprantama kaip teisė savarankiškai nustatyti ir įstatuose ar statute įtvirtinti savo organizacinę ir valdymo struktūrą, ryšius su kitais partneriais, mokslo ir studijų tvarką, studijų programas, studentų priėmimo tvarką, spręsti kitus su tuo susijusius klausimus, naudotis valstybės perduotu ir kitu įsigytu turtu, turėti teritorijos ir pastatų, kito turto, skirto mokslo ir studijų reikalams, neliečiamumo garantiją. Tuo tikslu aukštajai mokyklai garantuojama institucinė autonomija, t. y. tam tikras statusas, kuris reiškia, kad yra tam tikros veiklos sritys, laisvos nuo vykdomosios valdžios kontrolės (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 27 d., 2002 m. sausio 14 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 20 d. nutarimai, 2009 m. spalio 28 d. sprendimas).             Kita vertus, aukštųjų mokyklų ir visuomenės interesai turi būti derinami; aukštųjų mokyklų autonomija turi būti derinama su jų pareiga laikytis Konstitucijos ir įstatymų, atsakomybe ir atskaitomybe visuomenei (Konstitucinio Teismo 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. kovo 20 d. nutarimai). Dėl to, kad aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, valstybė neatleidžiama nuo konstitucinės priedermės užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą; todėl aukštųjų mokyklų autonomija nereiškia, kad jų veikla negali būti valstybės reguliuojama; priešingai, dėl to, kad yra susijusi su inter alia konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu, taip pat valstybės biudžeto lėšų naudojimu, ši veikla turi būti reguliuojama ir prižiūrima; tokia išvada darytina ir iš Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą; tačiau valstybės teisė reguliuoti išorinius aukštųjų mokyklų santykius neturi apriboti aukštosios mokyklos mokslinės ir pedagoginės veiklos laisvės (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 27 d., 2002 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 20 d. nutarimai, 2009 m. spalio 28 d. sprendimas). [...].“

11.   Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 11.1.      Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:             „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“ 11.2.  Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-09-16 apžvalgoje (Administracinė jurisprudencija. 2016, 30), be kita ko, nurodyta:             „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija gerą administravimą įvardija kaip pagrindinę teisę. [...]. Administracinės taisyklės turi svarbią reikšmę įgyvendinant teisę, įskaitant ir teisę, susijusią su pagrindinių žmogaus teisių apsauga. Administracinė teisė savaime yra svarbus teisių apsaugos veiksnys. Antai, teisė būti išklausytam ir pareiga surinkti pakankamai informacijos (prieš priimant sprendimą) yra neatsiejama įvairių materialiųjų teisių, laiduojamų nacionalinių konstitucijų ir įstatymų, įgyvendinimo dalis. Todėl šios taisyklės gali veikti kaip priemonė tikslui - materialiųjų teisių įgyvendinimui konkrečioje situacijoje - pasiekti. [...]. Geras administravimas, įtvirtintas kaip asmenų subjektinė teisė, viešojo administravimo subjektus ne tik įpareigoja paisyti teisinių reikalavimų, bet taip pat suteikia asmenims šios teisės įgyvendinamumo garantiją jų santykiuose su administraciniais organais (Wakefield 2007, 58-59). [...].“ 11.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-02-22 nutartyje 2016-02-22 administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016, be kita ko, nurodyta: „[...]. [...], atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. [...].“ 11.4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-31 nutartyje administracinėje byloje Nr. A552-241/2013, be kita ko, nurodyta: „.[...]. [...] tarnautojo nubaudimas už padarytą ar tariamą nusižengimą negali būti laikomas kitų privačių asmenų įstatymo garantuotos subjektinės teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimu ir šiems asmenims neatsiranda teisė reikalauti tarnautoją nubausti. Taigi pareiškėja neturi reikalavimo teisės dėl skundžiamo įsakymo panaikinimo, tarnybinio patikrinimo atlikimo ir, atitinkamai, tarnybinės nuobaudos paskyrimo. Piliečiai, nurodydami valstybės tarnautojų galimai padarytus pažeidimus, gali inicijuoti tarnybinių patikrinimų atlikimą, tačiau neturi teisės apskųsti tarnybinių patikrinimų išvadų ar vadovų, turinčių teisę skirti tarnybines nuobaudas, sprendimų. Asmenys, inicijavę tarnybinio patikrinimo atlikimą, pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgyja teisę tik būti tinkamai informuoti apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus. [...].“

Tyrimo išvados

12. Šio tyrimo metu esminė vertintina aplinkybė – Ministerijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), nagrinėjant Pareiškėjo 2017-04-12, 2017-04-26, 2017-06-16, 2017-06-26, 2017-06-29, 2017-07-24, 2017-08-01, 2017-09-01, 2017-09-07, 2017-09-11 ir 2017-09-31 kreipimusis bei teikiant Pareiškėjui atsakymus.                Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–8 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 9 punkte, į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktiką, nurodytą pažymos 10 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 11 punkte, konstatuotina:               Pareiškėjas skundu ir skundo papildymo dokumentais kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Ministerijos pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis ir teikiant Pareiškėjui atsakymus.               Dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Ministeriją.

13. Konstitucijos 40 straipsnyje reglamentuojama, kad aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, o valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra akcentavęs, jog „aukštųjų mokyklų ir visuomenės interesai turi būti derinami; aukštųjų mokyklų autonomija turi būti derinama su jų pareiga laikytis Konstitucijos ir įstatymų, atsakomybe ir atskaitomybe visuomenei“, ir jog „dėl to, kad aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija, valstybė neatleidžiama nuo konstitucinės priedermės užtikrinti aukštojo mokslo sistemos veiksmingumą; todėl aukštųjų mokyklų autonomija nereiškia, kad jų veikla negali būti valstybės reguliuojama; priešingai, dėl to, kad yra susijusi su inter alia konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu, taip pat valstybės biudžeto lėšų naudojimu, ši veikla turi būti reguliuojama ir prižiūrima“ (pažymos 10 punktas).               Mokslo ir studijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog aukštosios mokyklos atskaitomybė vykdoma taikant priežiūrą, kuri apima švietimo ir mokslo prieinamumo ir kokybės stebėseną, aukštųjų mokyklų, mokslo ir studijų politiką įgyvendinančių institucijų konsultavimą, prevencinių priemonių vykdymą, aukštųjų mokyklų vertinimą ir akreditavimą, poveikio priemonių taikymą, švietimo ir mokslo veiklos kokybės gerinimo skatinimą ir kitas įstatymų numatytas priemones. Valstybinę aukštųjų mokyklų veiklos priežiūrą atlieka švietimo ir mokslo ministras ir kitos jo įgaliotos institucijos. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 52 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintomis nuostatomis, Ministerija yra vienas iš švietimo valdymo subjektų. Remiantis to paties teisės akto 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkte įtvirtintomis teisės normomis, Ministerija yra įgaliota dalyvauti formuojant, vykdyti ir užtikrinti valstybinę švietimo politiką, taip pat atsakyti už švietimo kokybę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatų 7.1 punkto nuostatomis, vienas iš svarbiausių Ministerijos veiklos tikslų yra formuoti valstybės politiką formaliojo švietimo (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų) ir kvalifikacijų sistemos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. Kaip reglamentuojama to paties teisės akto 8.17, 8.19 ir 8.34 punktuose, Ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, tvirtina bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašus) pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir magistrantūros studijų programoms, tvirtina studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą; inicijuoja mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinį vertinimą, taip pat rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo ir tobulinimo.

14. Seimo kontrolierius pažymi, jog Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 13 punktuose įtvirtinti įstatymo viršenybės principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, taip pat išsamumo principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. Pareiškėjo skundo tyrimui taip pat aktualios Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojančios, jog institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. Vadovaujantis to paties teisės akto 6 straipsnyje įtvirtintomis teisės normomis, institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi dokumentų tikslumo principu, reiškiančiu, jog pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus, teisėtumo principu, reiškiančiu, jog institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais, taip pat pagalbos principu, reiškiančiu, jog pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus, ir kt.               Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) redakcijos, galiojusios nuo 2015-09-01 iki 2017-11-23, 45 punkte buvo nustatyta, kad į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Vadovaujantis Taisyklių 47.2 punkto nuostatomis, atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Taisyklių 34 punkte nurodyta, kad asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis (Taisyklių 35 punktas). Taip pat pažymėtina, jog Taisyklių 12 punkte nurodyta, kad prašymas, su kuriuo tas pats asmuo per vienus metus kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, kurį institucija jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, pakartotinai nenagrinėjamas, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, institucija turi per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo užregistravimo institucijoje pranešti asmeniui nenagrinėjimo priežastis. Vadovaujantis Taisyklių 50 punkte įtvirtintomis teisės normomis, atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą informaciją, turi būti nurodyta tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

15. Tyrimo metu išnagrinėjus Seimo kontrolieriui pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatyta, kad Ministerijos pareigūnų veiksmai, susiję su Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu ir atsakymų teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę nepakankamais, dėl to buvo pažeista Pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą, kadangi: 15.1. tyrimo metu nustatyta, kad Ministerija 2017-04-12 gavo tris Pareiškėjo kreipimusis, kuriais Pareiškėjas prašė Ministerijos patvirtinti, kad „konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų krypčių sąrašą Lietuvos edukologijos universitetas buvo suderinęs su [Ministerija] ir paskelbęs jį ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos“, pateikti informaciją, kuo vadovaujantis yra nustatomi konkursiniai mokomieji dalykai (pažymos 4.13 punktas), paaiškinti, kokių veiksmų (priemonių) pagal kompetenciją turi imtis švietimo ir mokslo ministras, jeigu LEU vykdoma veikla galimai pažeidžia teisės aktuose nustatytą tvarką (pažymos 4.14 punktas), taip pat prašė pateikti LEU vykdomų studijų programų 612V50005 ir 6121MX005 nustatytus studijų vietų skaičius bei paaiškinti, kuo vadovaujantis yra nustatomas minimalių studijų programos studijų vietų skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose (pažymos 4.15 punktas). Kas sietina su Ministerijos atsakymo į Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimusis teikimu, Seimo kontrolierius, tyrimo metu įvertinęs jam pateiktą informaciją (dokumentus), nustatė, jog Ministerijos 2017-05-11 atsakymo Nr. SR-2107 į pirmiau nurodytus 2017-04-12 kreipimusis rekvizituose netiksliai pateikta gauto (ų) dokumentų, į kurį (-iuos) atsakoma, nuoroda. Ministerija šiame 2017-05-11 rašte nurodo, jog atsakoma į „2017-04-12 Nr. R-3173“. Seimo kontrolierius pažymi, jog iš šios gauto (ų) dokumentų nuorodos nėra aišku, kad yra atsakoma į visus tris Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimusis, o ne, pavyzdžiui, tik į vieną iš jų. Šiame kontekste atkreiptinas Ministerijos dėmesys į Dokumentų rengimo taisyklių 38 punktą, kuriame nurodyta, jog gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir registracijos numeris. Jeigu gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento rūšies pavadinimas, o jeigu gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo data. Atsižvelgiant į tai, Ministerijai rengiant 2017-05-11 atsakymą Nr. Nr. SR-2107, būtų buvę tikslinga prie gauto (ų) dokumentų nuorodos nurodyti visus tris 2017-04-12 kreipimusis, į kuriuos pateikiamas atsakymas, tačiau tai atlikta nebuvo, kas vertintina kritiškai. Siūlytina Ministerijai imtis papildomų priemonių, jog ateityje, Ministerijai rengiant atsakymus į pareiškėjų kreipimusis, būtų laikomasi Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytos tvarkos, ypač atkreipiant dėmesį į reikalavimus dokumentų rekvizitams (rengiant atsakymus, tiksliai nurodyti dokumento (ų), į kurį (-iuos) atsakoma, gavimo datą (-as), registracijos Nr. ir pan.). Seimo kontrolierius taip pat pažymi, kad tyrimo metu įvertinus Ministerijos 2017-05-11 atsakymo Nr. SR-2107 turinį, nustatyta, jog jame nurodyta ginčų tarp aukštosios mokyklos ir studentų nagrinėjimo tvarka, tačiau nepateikta Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimusiuose prašoma informacija dėl konkursinių mokomųjų dalykų, taip pat informacija dėl LEU vykdomoms studijų programoms 612V50005 ir 6121MX005 nustatyto studijų vietų skaičiaus, nepaaiškinta, kuo vadovaujantis yra nustatomas minimalių studijų programos studijų vietų skaičius valstybinėse aukštosiose mokyklose, apsiribojant deklaratyvaus pobūdžio informacijos „Jus dominančius teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt. Visos aukštosios mokyklos, vykdydamos savo veiklą, turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais“ pateikimu (pažymos 8.17.5 punktas), tokiu būdu pažeidžiant pirmiau minėtus įstatymo viršenybės, išsamumo, dokumentų tikslumo, pagalbos, gero administravimo principus. Atsižvelgiant į tai, Ministerijai tikslinga imtis papildomų priemonių, jog ateityje, Ministerijai nagrinėjant asmenų kreipimusis ir teikiant atsakymus, būtų teikiama visa teiktina informacija. Taip pat pabrėžtina, jog Ministerijos 2017-05-11 atsakyme Nr. SR-2107, kuriame iš esmės atsisakoma pateikti dalį Pareiškėjo prašomos informacijos (pažymos 4.13 ir 4.15 punktai), nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka ir informacijos nepateikimo motyvai, kas taip pat vertintina kritiškai. Siūlytina Ministerijai imtis priemonių, jog ateityje, Ministerijai atsisakant pateikti pareiškėjams jų prašomą informaciją, atsakymuose būtų nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir informacijos nepateikimo motyvai (pagrindas).                Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Ministerija nurodė, kad, atsižvelgiant į gautus Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimusis, apie Pareiškėjo kreipimosi faktą Ministerija informavo LEU (pažymos 8.3 punktas). Šiame kontekste pažymėtina, kad Ministerija nepateikė Seimo kontrolieriui kreipimosi į LEU patvirtinančio dokumento (kopijos), dėl to Seimo kontrolieriui tyrimo metu kilo abejonių, ar Ministerija iš tikrųjų Pareiškėjo 2017-04-12 kreipimųsi nagrinėjimo metu kreipėsi į pirmiau minėtą aukštąją mokyklą. 15.2. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad „2017-04-26 [Ministerijos] [...] tarnautojui, Antanui Levickui [...] ir [Ministerijos] tarnautojai Genovaitei Bingelienei [...] buvo adresuotas laiškas“, ir kad „2017-04-26 iš tarnautojos Jolantos Markevičienės [...] gavau patvirtinimą, kad mano laiškas užregistruotas, patvirtinimas, kad laiškas gautas“ (pažymos 2.1 ir 2.2 punktai). Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierius 2017-10-02 rašte Nr. 4D-2017/1-1216/3D-2878 prašė Ministerijos pateikti skundo tyrimui reikalingą informaciją, susijusią su dviejų Pareiškėjo 2017-04-26 kreipimųsi (pažymos 4.1 ir 4.2 punktai) nagrinėjimu ir atsakymo (-ų) Pareiškėjui teikimu. Pažymėtina, jog tyrimo metu Ministerija nepateikė jokių paaiškinimų (informacijos) dėl pirmiau minėtų 2017-04-26 kreipimųsi Ministerijoje nagrinėjimo, nepateikė atsakymo (-ų) Pareiškėjui į šiuos kreipimusis kopijų, dėl to darytina išvada, kad Pareiškėjui į jo 2017-04-26 kreipimusis atsakyta nebuvo. Apie tai, kad Ministerijoje būtų pratęstas 2017-04-26 kreipimųsi nagrinėjimo terminas bei apie tai informuotas Pareiškėjas, tyrimo metu nenustatyta. Kad į 2017-04-26 kreipimusiuose pateiktus klausimus Ministerija būtų atsakiusi vėlesniais savo atsakymais Pareiškėjui, tyrimo metu taip pat nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, Ministerijai tikslinga pagal kompetenciją išnagrinėti Pareiškėjo 2017-04-26 kreipimusis ir pateikti Pareiškėjui išsamų bei motyvuotą atsakymą. Taip pat siūlytina Ministerija imtis priemonių, jog ateityje asmenų kreipimaisi Ministerijoje būtų nagrinėjami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, o tais atvejais, kuomet asmenų kreipimaisi Ministerijoje nagrinėjami ilgiau nei 20 darbo dienų, pareiškėjai būtų tinkamai informuojami, kad jų kreipimųsi nagrinėjimo terminas yra pratęstas, motyvuotai nurodant pratęsimo priežastis. 15.3. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad „2017-06-29 prašymas R-5680 neatsakytas išsamiai ir tiksliai“, ir kad „lieka neaišku kas tiksliai (koks asmuo/asmenys) yra atsakingas (atsakingi) už LR teisės aktų rengimą [Ministerijoje] ir teikimą tvirtinimui LR Seimui“ (pažymos 2.5 punktas). Kas sietina su Pareiškėjo 2017-06-29 kreipimosi (pažymos 4.4 punktas) ir 2017-06-16 kreipimosi, kuriuo Pareiškėjas prašė Ministerijos „į visus Ministerijoje registruotus prašymus“ (pažymos 4.3 punktas), nagrinėjimu ir atsakymo Pareiškėjui teikimu, tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Ministerija nurodė, kad į pirmiau minėtus bei kitus Pareiškėjo kreipimusis (2017-06-14, 2017-06-18, 2017-06-19, 2017-06-20, 2017-06-21, 2017-06-22, 2017-06-27) atsakyta Ministerijos 2017-07-03 raštu Nr. SR-3023 (pažymos 6.2 ir 8.19 punktai). Kas sietina su šio Ministerijos 2017-07-03 atsakymo turiniu, tyrimo metu nustatyta, jog, priešingai nei teigiama Ministerijos paaiškinimuose Seimo kontrolieriui, 2017-07-03 rašte Nr. SR-3023 nenurodyta, jog, be kitų Pareiškėjo kreipimųsi, atsakoma ir į jo 2017-06-29 kreipimąsi. Seimo kontrolierius taip pat akcentuoja, kad 2017-06-29 prašyme Pareiškėjas prašė Ministerijos pateikti informaciją dėl probleminių aspektų, susijusių su galimais aktualių teisės aktų prieštaravimais (trūkumais) (pažymos 4.4 punktas). Ministerijos 2017-07-03 atsakyme Nr. SR-3023 nieko nepasisakoma (nepateikta oficiali Ministerijos nuomonė) apie Pareiškėjo 2017-06-29 kreipimesi nurodytus galimus aktualių teisės aktų prieštaravimus (trūkumus), taigi galimai į šį klausimą Ministerija Pareiškėjui neatsakė, kas vertintina kritiškai. 15.4. Seimo kontrolierius akcentuoja, jog 2017-06-26 gavęs Pareiškėjo skundą dėl LEU veiklos (neveikimo) bei įvertinęs skunde nurodytos problemos svarbą Pareiškėjui, priėmė sprendimą tarpininkauti ir Seimo kontrolieriaus 2017-07-04 raštu Nr. 4D-2017/1-906/3D-1992 persiuntė Pareiškėjo 2017-06-26 skundą, be kita ko, Ministerijai, prašydamas Ministerijos įvertinti skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti Pareiškėjui motyvuotą atsakymą, detaliai paaiškinant dėl studijų programų, kreditų, studijų sutarties sąlygų; paaiškinti Ministerijos asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarką; pateikti informaciją, ar buvo svarstyti Pareiškėjo prie 2017-06-26 skundo pateikti kreipimaisi, jeigu buvo – pateikti atsakymus Pareiškėjui, jeigu nebuvo – motyvuotai paaiškinti to priežastis ir pateikti atsakymus; imtis priemonių pažeidimams šalinti, jeigu tokie būtų nustatyti (pažymos 5 punktas). Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2017-07-26 raštu Nr. SR-3390 pateikė Pareiškėjui atsakymą (pažymos 6 punktas). Seimo kontrolierius, tyrimo metu įvertinęs pirmiau minėto Ministerijos 2017-07-26 atsakymo Nr. SR-3390 turinį, nustatė, jog, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus prašymą pateikti Pareiškėjui informaciją, ar buvo svarstyti Pareiškėjo prie 2017-06-26 skundo pateikti kreipimaisi, Ministerija nurodė, kad 2017-07-03 raštu Nr. SR-3023 Pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2017-06-14, 2017-06-16, 2017-06-18, 2017-06-19, 2017-06-20, 2017-06-21, 2017-06-22, 2017-06-27 kreipimusis. Visgi, Ministerija 2017-07-26 atsakyme Nr. SR-3390 nepateikė Pareiškėjui paaiškinimų dėl studijų programų, kreditų, studijų sutarties sąlygų, kaip to buvo prašoma Seimo kontrolieriaus 2017-07-04 rašte Nr. 4D-2017/1-906/3D-1992, taip pat  nepateikta informacija, susijusi su Ministerijos asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarka (atsakyme tik pažymėta, kad „Pareiškėjui buvo raštu išaiškinta Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo Vyriausybės rūmuose tvarka“ (pažymos 6.3 punktas). Pažymėtina, kad šios informacijos dėl studijų programų, kreditų, studijų sutarties sąlygų, Ministerijos asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarkos nėra ir pirmiau minėtame Ministerijos 2017-07-03 atsakyme Nr. SR-3023. Be to, tyrimo metu Ministerija nepateikė Seimo kontrolieriui dokumentų (kopijų), patvirtinančių, jog Pareiškėjui iš tikrųjų buvo raštu išaiškinta  Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo Vyriausybės rūmuose tvarka. 15.5. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad „atsakymas į [2017-07-24] raštą R-6381 yra neišsamus“ (pažymos 2.4 punktas). Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-07-24 kreipimesi nurodė, jog 2017-04-12 Ministerijos raštinėje registravo kreipimusis, į kuriuos, Pareiškėjo teigimu,  negavo atsakymo, (-ų), todėl pakartotinai prašė Ministerijos atsakyti į 2017-04-12 kreipimusiuose nurodytus klausimus (pažymos 4.5.1 punktas), taip pat pakartotinai prašė Ministerijos atsakyti į jo 2017-06-19 Ministerijoje registruotus kreipimusis (4.5.2 punktas). Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2017-07-28 raštu Nr. SR-3448 pateikė Pareiškėjui atsakymą į jo 2017-07-24 kreipimąsi (pažymos 8.20 punktas). Ministerija 2017-07-28 atsakyme Nr. SR-3448 informavo Pareiškėją dėl studijų sutarties sąlygų nustatymo tvarkos (pažymos 8.20.1 ir 8.20.3 punktai), paaiškino dėl minimalaus studijų programų vietų skaičiaus nustatymo valstybinėse aukštosiose mokyklose tvarkos (pažymos 8.20.2 punktas), informavo, kad į Pareiškėjo 2017-07-24 kreipimesi nurodytus 2017-06-19 prašymus Ministerija yra atsakiusi 2017-07-03 raštu Nr. SR-3023. Šiame kontekste Seimo kontrolierius pažymi, jog 2017-07-03 atsakyme Nr. SR-3023 Ministerija iš esmės nurodo, jog atsisako pateikti Pareiškėjui jo prašomą informaciją (pažymos 8.19 punktas), tokiu būdu, priešingai negu teigia Ministerija, 2017-07-03 rašte Nr. SR-3023 nepateikta informacija, kurios prašė Pareiškėjas. Taip pat akcentuotina, jog, Ministerija 2017-07-28 rašte Nr. SR-3448 nepateikė Pareiškėjui jo 2017-07-24 kreipimesi prašomos informacijos dėl LEU vykdytos studijų programos 612V0005 nustatyto studijų vietų skaičiaus nuo 2016 metų ir studijų programos 6121MX005 nustatyto studijų vietų skaičiaus nuo 2017 metų, nepateikė jokių paaiškinimų, ar LEU buvo suderinęs su Ministerija konkursinius mokomuosius dalykus pagal studijų krypčių sąrašą ir paskelbęs teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat 2017-07-28 atsakyme Nr. SR-3448 nenurodė pirmiau minėtos informacijos (paaiškinimų) nepateikimo motyvų ir atsakymo apskundimo tvarkos, kas vertintina kritiškai. 15.6. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-08-01 kreipėsi į Ministeriją dėl informacijos, susijusios su Ministerijos valstybės tarnautojų atostogų grafiku, pateikimo (pažymos 4.6.2 punktas). Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Ministerija 2017-08-18 raštu Nr. SR-3653, be kitų Pareiškėjo kreipimųsi (2017-07-25, 2017-07-26 ir į 2017-08-02) atsakydama ir į pirmiau minėtą 2017-08-01 kreipimąsi, kas sietina su Ministerijos valstybės tarnautojų atostogų grafiku, nepateikė informacijos dėl konkrečių Pareiškėjo 2017-08-01 kreipimesi nurodytų Ministerijos valstybės tarnautojų atostogų grafikų, nenurodė šios informacijos nepateikimo motyvų, apsiribodama deklaratyvaus pobūdžio nuostatų, jog „Ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksu“ ir „Valstybės tarnautojui ar darbuotojui suteiktų atostogų laikotarpiu jo funkcijas atlieka kitas valstybės tarnautojas ar darbuotojas“, pateikimu (pažymos 8.22.11 punktas), kas taip pat vertintina kritiškai. Seimo kontrolieriui tyrimo metu pateiktuose paaiškinimuose Ministerija pažymėjo, kad „Ministerijos tarnautojų bei darbuotojų atostogų grafikai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje“ (pažymos 8.10 punktas). Šiame kontekste akcentuotina, jog Ministerijai, įgyvendinančiai gero viešojo administravimo principą, būtų buvę tikslinga pateikti Pareiškėjui tikslius jo prašomos informacijos nepateikimo motyvus (pateikti nurodą į viešai paskelbtą informaciją, jeigu ji iš tikrųjų prieinama viešai), tačiau dėl Seimo kontrolieriui nežinomų priežasčių to neatliko. Be to, tyrimo metu nenustatyta, kad Ministerijos tinklalapyje būtų skelbiami jos visų tarnautojų (darbuotojų) atostogų grafikai, ir kad ši informacija būtų prieinama viešai. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį, jog Ministerijos tarnautojų (darbuotojų) atostogų metu turi būti užtikrinamas Ministerijos vykdomų funkcijų nepertraukiamumas ir tęstinumas. 15.7. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Pareiškėjas 2017-09-01 el. paštu kreipėsi į Ministeriją, be kita ko, prašydamas paaiškinti, ar „[Ministerija] turi viešinti informaciją, susijusią su ministrės vieša veikla“, pateikti duomenis apie švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės atostogų grafiką, Ministerijos kanclerio Tomo Daukanto „atostogų periodo datas nuo 2017 m. balandžio mėn.“, Ministerijos Personalo skyriaus vedėjos Onutės Kacevičienės „atostogų periodo datas nuo 2017 m. balandžio mėn.“, taip pat Ministerijos interneto svetainėje viešai paskelbti su Ministerijos veikla susijusius teisės aktų pažeidimus (pažymos 4.7 punktas). Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2017-09-29 raštu Nr. SR-4210 pateikė Pareiškėjui atsakymą, nurodydama, jog Ministerija viešina informaciją, susijusią su švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės vieša veikla, informacija apie Ministerijos veiklą yra vieša ir skelbiama Ministerijos interneto tinklalapyje, taip pat pažymėjo, kad su Ministerijos veikla susiję teisės aktų pažeidimai (konkrečiai – Seimo kontrolierių pažymos) yra paskelbtos Ministerijos tinklalapio skiltyje „Teisės aktų pažeidimai“, nurodė atsakymo apskundimo tvarką. Visgi, kas sietina su Pareiškėjo 2017-09-01 kreipimesi nurodytu prašymu pateikti duomenis, susijusius su švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės, kanclerio T. Daukanto ir  Personalo skyriaus vedėjos O. Kacevičienės atostogų grafikais, pažymėtina, jog 2017-09-29 atsakyme Nr. SR-4210 Ministerija nurodė, kad „bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu yra asmens duomenys“, ir kad „Ministerijos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos ministerijos vidiniais teisės aktais“ o tai yra „dokumentai, kurių tvarkymui nėra Ministerijai įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose nustatyta viešoji funkcija“ (pažymos 8.23 punktas). Šiame kontekste Seimo kontrolierius akcentuoja, jog šie Ministerijos nurodyti informacijos Pareiškėjui nepateikimo motyvai tinka tik kiek, tai sietina su kanclerio T. Daukanto ir  Personalo skyriaus vedėjos O. Kacevičienės atostogų grafiku. Švietimo ir mokslo ministro, kaip ir kitų ministrų, veikla yra vieša, jo darbotvarkė yra skelbiama viešai Ministerijos interneto tinklalapyje. Be to, atostogos ministrams (įtraukiant ir švietimo ir mokslo ministrą) yra suteikiamos bei atostogų grafikas tvirtinamas Ministro Pirmininko potvarkiu. Seimo kontrolieriaus nuomone, švietimo ir mokslo ministro, vadovaujančio jam pavestoms Vyriausybės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytoms valdymo sritims, atostogų grafikas nelaikytinas asmens duomenimis, kuriems taikoma Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyta apsauga. Atsižvelgiant į tai, Ministerijai būtų buvę tikslinga paaiškinti Pareiškėjui, kur jis ir kiti suinteresuoti asmenys gali susipažinti su vieša švietimo ir mokslo ministro darbotvarke (atostogų grafiku), tačiau dėl Seimo kontrolieriui nežinomų priežasčių to neatliko, kas vertintina kritiškai. 15.8. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2017-09-07 el. paštu kreipėsi į Ministeriją, prašydamas paaiškinti, kas iš Ministerijos tarnautojų yra atsakingas už švietimo ir mokslo ministro 2017-03-03 įsakymu V-139 patvirtintą dokumentą, taip pat atlikti tyrimą dėl „kanclerio T. D. darbo veiklos, pareigų ir funkcijų atitikimo Įstatymams“ (pažymos 4.8 punktas). Atsižvelgdama į tai, Ministerija 2017-09-20 raštu Nr. SR-4092 pateikė Pareiškėjui atsakymą (pažymos 8.24 punktas). Seimo kontrolierius, tyrimo metu įvertinęs Ministerijos 2017-09-20 atsakymo Nr. SR-4092 turinį, nustatė, jog šio rašto rekvizituose netiksliai pateikta gauto dokumento, į kurį atsakoma, nuoroda. Ministerija 2017-09-20 rašte nurodo, jog atsakoma į „2017-09-06“ kreipimąsi. Seimo kontrolierius pažymi, jog iš šios gauto dokumento nuorodos nėra aišku, kad yra atsakoma būtent į Pareiškėjo 2017-09-07 kreipimąsi. Ministerijos 2017-09-20 atsakyme Nr. SR-4092 pateikta informacija, sietina su švietimo ir mokslo ministro 2017-03-03 įsakymu Nr. V-139 (pažymos 8.24.1 punktas). Kas sietina su Pareiškėjo 2017-09-07 kreipimesi nurodytu prašymu tarnybine tvarka įvertinti Ministerijos kanclerio tarnybinę veiklą, atkreiptinas dėmesys, jog Ministerija šiuo Pareiškėjo klausimu savo 2017-09-20 atsakyme Nr. SR-4092 nieko nepasisakė ir nenurodė motyvų. Šiame kontekste akcentuotina, kad sprendimo priėmimas dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo yra darbdavio prerogatyva. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog: „Piliečiai, nurodydami valstybės tarnautojų galimai padarytus pažeidimus, gali inicijuoti tarnybinių patikrinimų atlikimą, tačiau neturi teisės apskųsti tarnybinių patikrinimų išvadų ar vadovų, turinčių teisę skirti tarnybines nuobaudas, sprendimų“, ir kad „Asmenys, inicijavę tarnybinio patikrinimo atlikimą, pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgyja teisę tik būti tinkamai informuoti apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus“ (pažymos 11.4 punktas). Taigi, institucijos (įtraukiant ir Ministeriją) turi pareigą tinkamai informuoti tarnybinio patikrinimo atlikimą inicijavusius asmenis apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus.

16. Apibendrinant, konstatuotina, kad Pareiškėjo skundas dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis ir teikiant atsakymus, yra pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 15 punkte nurodytas aplinkybes.

17. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija, Ministerija 2017 09-11 gavo Pareiškėjo el. paklausimą, kuriuo Pareiškėjas prašė Ministerijos pateikti informaciją, susijusią su švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės bei Lietuvos studentų sąjungos prezidento susitikimu (susitikimo protokolo kopiją) (pažymos 4.9 punktas). Atsižvelgdama į tai, Ministerija  2017-09-27 raštu Nr. SR-4175 laiku pateikė Pareiškėjui atsakymą, kuriame paaiškino, jog Ministerijos kompetencijai nepriskirtina vykdyti Lietuvos studentų sąjungos veiklos kontrolės ir (ar) atsakyti už jos veiklą, pakartotinai nurodė, jog informacija apie Ministerijos veiklą yra vieša ir Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiama Ministerijos interneto svetainėje, taip pat paaiškino, jog Ministerijai nenustatyta imperatyvi pareiga „protokoluoti susitikimų, jeigu tokios būtinybės nėra“ (pažymos 8.25 punktas). Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui taip pat nurodė, kad 2017-10-02 Ministerijoje registravo du prašymus Nr. R-8151 ir Nr. R-8152 švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei dėl informacijos, susijusios su Pareiškėjo studijų programa, pateikimo, ir kad į vieną Pareiškėjo kreipimąsi (registracijos Nr. R-8151) „buvo atsakyta, bet neišsamiai [Ministerijos] raštu Nr. SR-4320“, o į kitą Pareiškėjo 2017-09-31 kreipimąsi (registracijos Nr. R-8152) „nebuvo atsakyta“ (pažymos 2.8 punktas). Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktų dokumentų nustatyta, kad į Pareiškėjo 2017 09-31 kreipimąsi (registracijos Nr. R-8151) Ministerija 2017-10-09 raštu Nr. SR-4320 laiku pateikė atsakymą, kuriame nurodė teisinį pagrindą, kuo vadovaujantis studijų programoms suteikiami kodai, pateikė internetines nuorodas, kur Pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali rasti informaciją apie studijų programų akreditavimą bei Studijų programos aprašo formą, nurodė atsakymo apskundimo tvarką (pažymos 4.12 punktas).               Kas sietina su Pareiškėjo 2017-09-31 kreipimosi (registracijos Nr. R-8152) nagrinėjimu ir atsakymo Pareiškėjui teikimu, iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų) nėra žinoma, ar Ministerija šiuo metu yra pateikusi atsakymą į minėtą kreipimąsi Nr. R-8152. Atsižvelgiant į tai, Ministerijai tikslinga pateikti atsakymą Pareiškėjui į jo kreipimąsi (registracijos Nr. R-8152) (jeigu dar nepateiktas) ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių.

18. Papildomai atkreiptinas švietimo ir mokslo ministro bei Pareiškėjo dėmesys į tai, kad teisės aktai (Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas bei Taisyklės) įtvirtina ne tik viešojo administravimo subjektų pareigą nagrinėti pareiškėjų skundus ir prašymus, teikti pareiškėjams informaciją, bet ir numato pareiškėjų pareigas. Teisės aktuose nustatyta, kad asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti (Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalis), taip pat įtvirtinta viešojo administravimo subjektų teisė tam tikrais atvejais atsisakyti suteikti informaciją, pavyzdžiui, tuo atveju, kai prašymo turinys yra nekonkretus arba tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos, taip pat, kai prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, naudojant elektronines priemones (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai).               Seimo kontrolierius savo veikloje, be kita ko vadovaujasi nešališkumo ir teisingumo bei proporcingumo principais (pažymos 9.1.2 punktas). Taigi, vertindamas asmenų skundus, Seimo kontrolierius privalo atsižvelgti ne tik į viešojo administravimo subjektų, bet ir į pareiškėjų veiksmus, t. y. į tai, ar pareiškėjai, įgyvendindami savo teises kreiptis į viešojo administravimo subjektus, sąžiningai naudojasi jiems suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauja. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas dažnai rašo pareiškimus (2017-09-11, 2017-09-22, 2017-09-26, 2017-09-28, 2017-10-16, 2017-10-17, 2017-10-18, 2017-11-20, 2017-11-22 ir kt.) Ministerijai dėl LEU galimai netinkamos veiklos, rengiant studijų programas, studijų sutarties sąlygas, skaičiuojant kreditus, dažnai kartoja klausimus. Pabrėžtina, kad tokiu atveju Ministerijos pareigūnams yra labai sudėtinga kas kartą pateikti Pareiškėjui konkrečius, išsamius atsakymus, nepraleidžiant teisės aktuose įtvirtintų terminų ar kurio nors Pareiškėjo klausimo. Pažymėtina, kad Ministerijos pareigūnai, atidžiai išnagrinėję kreipimosi turinį ir įvertinę visas aplinkybes, matydami, kad yra teisės aktuose nustatyti atsisakymo teikti informaciją (dokumentus) ir (arba) nagrinėti prašymą pagrindai, turi teisę svarstyti galimybę nesuteikti asmenims jų prašomos informacijos (dokumentų) arba nenagrinėti prašymo. Visgi, tai nepaneigia Ministerijos pareigos laikytis teisės aktuose įtvirtintų prašymų ir skundų nagrinėjimo terminų ir tvarkos. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į tai, jog Ministerijos pareigūnai, nagrinėdami asmenų kreipimusis ir teikdami atsakymus, turi užtikrinti, kad nebūtų pažeisti teisės aktuose įtvirtinti informacijos (dokumentų) teikimo, atsakingo valdymo, gero administravimo principai.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:         X pakartotinį skundą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant X kreipimusis ir teikiant jam atsakymus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai rekomenduoja:               20.1.  imtis papildomų priemonių, jog ateityje, Švietimo ir mokslo ministerijai rengiant atsakymus į pareiškėjų kreipimusis, būtų laikomasi Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytos tvarkos, ypač atkreipiant dėmesį į reikalavimus dokumentų rekvizitams (rengiant atsakymus, tiksliai nurodyti dokumento (ų), į kurį (-iuos) atsakoma, gavimo datą (-as), registracijos Nr. ir pan.);               20.2  imtis priemonių, jog ateityje, Švietimo ir mokslo ministerijai atsisakant pateikti pareiškėjams jų prašomą informaciją, atsakymuose būtų nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir informacijos nepateikimo motyvai (pagrindas);               20.3.  pagal kompetenciją išnagrinėti X 2017-04-26 kreipimusis ir pateikti X išsamų bei motyvuotą atsakymą;               20.4.  imtis priemonių, jog ateityje asmenų kreipimaisi Švietimo ir mokslo ministerijoje būtų nagrinėjami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų, o tais atvejais, kuomet asmenų kreipimaisi Švietimo ir mokslo ministerijoje nagrinėjami ilgiau nei 20 darbo dienų, pareiškėjai būtų tinkamai informuojami, kad jų kreipimųsi nagrinėjimo terminas yra pratęstas, motyvuotai nurodant pratęsimo priežastis;               20.5.  imtis priemonių, jog ateityje, Švietimo ir mokslo ministerijai nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis ir teikiant atsakymus, pareiškėjams būtų teikiama visa teiktina informacija;               20.6. pateikti atsakymą X į jo kreipimąsi (registracijos Nr. R-8152) (jeigu dar nepateiktas) ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių.

              Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                        Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1216
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį