Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo daugiabučių namų savininkų bendrijos „A“ (toliau vadinama – Bendrija) pirmininko X (toliau vadinama – Pareiškėjas arba Bendrijos pirmininkas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) vykdant Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę (toliau vadinama – Skundas).   2. Skunde nurodoma: 2.1. „2017-01-11 gavau iš Savivaldybės [...] 2017-01-11 raštą Nr. A51-772/17(3.3.10.2-EM4) „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) 6 straipsnio 42 punktu, Bendrijos pirmininkas buvo įpareigotas iki 2017-01-21 atsakyti B [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi; toliau vadinama – Bendrijos narys] į jo pateiktą prašymą. Minėtame rašte nurodyta, kad Savivaldybė neturi informacijos, ar Bendrijos nario prašymas buvo pateiktas Bendrijos pirmininkui paštu arba įteiktas pasirašytinai“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] minėto rašto forma labai keista, nes vienu atveju Savivaldybė nurodo, kad jai nesuteikta teisė aiškinti įstatymo nuostatų, o aiškina ir tik pateikdama savo nuomonę, pats raštas yra tarsi informacinio pobūdžio dokumentas, nes ir jo pavadinimas – „Dėl informacijos pateikimo“ leidžia manyti, jog tai yra informacinio pobūdžio dokumentas; kitu atveju Savivaldybė taiko įstatymo nuostatas ir remdamasi Įstatymo 6 straipsnio 42 punktu suformuoja valinį įpareigojimą pirmininkui. Raštu bandoma atsakyti tiek Pareiškėjui, tiek nustatomi Bendrijos pirmininkui įpareigojimai per nustatytą terminą atsakyti [B] [...] ir informuoti Savivaldybę“; 2.3. „Sutinku, kad įstatymo nuostatos turi būti taikomos, o asmenys turi jų laikytis bei vykdyti teisėtus ir pagrįstus sprendimus. Tačiau minėtu atveju Savivaldybė formuoja ydingą praktiką, kuomet asmuo gali piktnaudžiauti savo teise gauti informaciją, kurią jis turi teisę gauti vadovaujantis teisės aktų nuostatomis“; 2.4. „[...] į Savivaldybę skundą pateikęs Bendrijos narys (kaip ir kiti Bendrijos nariai ir patalpų savininkai) dar 2016-12-16 elektroniniu paštu buvo informuotas, kad nuo 2016-12-19 iki 2017-01-03 Bendrija atostogaus. Tačiau Bendrijos narys 2016-12-22 pateikė Bendrijos pirmininkui prašymą, kuriame nurodė apie jį dominančią informaciją ir prašomus pateikti jam susipažinti dokumentus. Prašymas buvo pateiktas neatsižvelgiant į tai, kad dar 2016-12-16 Bendrijos pirmininkas informavo narius bei gyventojus apie būsimas pirmininko atostogas. Be to, 2016-12-17 Bendrijos narys buvo atvykęs pas pirmininką asmeniškai ir apie pirmininko atostogas ir grafiką buvo dar sykį informuotas. Nežiūrint į tai, Bendrijos narys dar sykį, 2016-12-27 (18:35 val.) el. paštu priminė apie pateiktą prašymą, į kurį Bendrijos pirmininkas 2016-12-27 (19:14 val.) atsakė ir vėl priminė Bendrijos nariui, jog pirmininkas atostogauja. Be to, nurodė, į ką skubiais atvejais gali kreiptis Bendrijos narys“; 2.5. „Manau, kad Savivaldybė, kuri nagrinėja tokio pobūdžio skundus, bei, priimdama sprendimus, kuriuose suformuojami įpareigojimai, turėtų išklausyti tiek vienos, tiek kitos šalies poziciją, nustatyti priežastis, dėl kurių galimai nevykdomi prašymai. Taip pat manau, kad negali būti toleruotina tokia pozicija, kuomet savivaldybė daro išvadas ir įpareigoja Bendrijos pirmininką pateikti atsakymą, tuo pačiu sutikdama, kad skundą pateikęs asmuo nepateikė įrodymų, kad Pirmininkas gavo jo prašymą. Tokia praktika sudaro galimybes ir toliau piktnaudžiauti savo teisėmis tokiems asmenims kaip minimas Bendrijos narys. Taigi, Savivaldybės Bendrijos nario skundo pagrindu priimtas sprendimas, kuomet buvo įvertinta tik vienos šalies pozicija, yra neobjektyvus ir nepagrįstas.“

3. Pareiškėjas prašo „panaikinti Savivaldybės rašte suformuotą įpareigojimą, nes prašymas buvo išnagrinėtas subjektyviai, nebandant aiškintis priežasčių, dėl kurių atsakymas nebuvo pateiktas per teisės aktų nustatytą terminą, neįvertinant, kad Bendrijos nariui buvo žinoma apie Pirmininko atostogas.“

4. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad Savivaldybė 2017-01-11 raštu: 1) Bendrijos nariui ir Bendrijos pirmininkui paaiškino Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas; 2) Bendrijos nariui paaiškino, kad dėl informacijos teikimo „jis pirmiausia turėtų kreiptis į Bendrijos pirmininką“; 3) Bendrijos pirmininką įpareigojo „išsamiai atsakyti į Bendrijos nario 2016-12-21 prašymą, apie tai informuoti iki 2017-01-25.“

 TYRIMAS IR IŠVADOS   5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta (raštas pateiktas ir Bendrijos pirmininkui): 6.1. „[...] Bendrijos nario 2017-01-06 prašymas [...] Savivaldybėje gautas ir 2017-01-09 registruotas Nr. A50-726/17. Minėtu prašymu Bendrijos narys nurodo, kad 2016-12-22 raštiškai kreipėsi į Bendrijos pirmininką, prašydamas pateikti jam prašyme išvardintus dokumentus apie Bendrijos veiklą, tačiau, Bendrijos nario teigimu, per nustatytą 10 darbo dienų terminą prašomi dokumentai jam nebuvo pateikti. Prie minėto prašymo Bendrijos narys pridėjo 2016-12-21 raštą / prašymą „Dėl dokumentų pateikimo“, adresuotą Bendrijos pirmininkui. Kadangi pagal Bendrijos nario pateiktus dokumentus nesimatė, kad jo prašymas Bendrijos pirmininkui buvo siųstas paštu arba įteiktas, Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius (toliau vadinama – Skyrius), vadovaudamasis Lietuvos. Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 punktu, 2017-01-11 raštu Nr. A51-772/17(3.3.10.2-EM4) įpareigojo Bendrijos pirmininką iki 2017-01-25 atsakyti Bendrijos nariui į jo prašymą bei pateikti Skyriui įpareigojimų įvykdymą įrodančius dokumentus.“ 6.2. „Informuojame, kad Bendrijos pirmininkas, vykdydamas Skyriaus įpareigojimus, atsakė elektroniniais laiškais Bendrijos nariui ir kopiją pateikė Skyriui. Pažymime, kad šis atsakymas pateiktas be datos ir numerio, Savivaldybės administracijoje gautas 2017-01-17, reg. Nr. A50-1727/17. Bendrijos pirmininkas patvirtino, kad Bendrijos nario prašymas elektroniniu būdu gautas 2016-12-22, ir pažymėjo, kad jis 2016-12-16 informavo Bendrijos narius, kad laikotarpiu nuo 2016-12-19 iki 2017-01-03 Bendrijos pirmininkas atostogaus. Bendrijos pirmininkas prie minėto rašto pridėjo 2 lapus susirašinėjimo elektroniniu paštu su Bendrijos nariu. [...] visi Bendrijoje gaunami ir siunčiami dokumentai turi būti registruojami.“ 6.3. „Skyriaus 2017-02-08 raštu Nr. A51-6962/17(3.3.l0.2-EM4) Bendrijos pirmininkas dar kartą įpareigotas iki 2017-02-27 atsakyti Bendrijos nariui į jo prašymą bei pateikti Skyriui įpareigojimų įvykdymą įrodančius dokumentus. Bendrijos pirmininkas Įpareigojimų neįvykdė.“ 6.4. „Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, kuriuo savivaldybėms priskirta daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organų (bendrijos valdybos ir (ar) bendrijos pirmininko) veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. Dl-612, 5.2 punktu, kuriame nurodyta, kad priežiūros ir kontrolės vykdytojas gali vykdyti neplanuotą valdytojo veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, iki 2017-04-15: l. Įpareigojame Bendrijos pirmininką Skyriui pateikti: 1.1. Bendrijos namo (namų) bendrojo naudojimo objektų aprašą (aprašus); 1.2. Bendrijos namo (namų) priežiūros 2017 metų ūkinį ir finansinį planą (planus);    1.3. Bendrijos namo (namų) ilgalaikį planą (planus) ir protokolą apie butų ir kitų patalpų savininkų priimtą sprendimą dėl jo (jų) patvirtinimo; 1.4. 2016 metų Bendrijos veiklos ataskaitą ir jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenis. 2. Reikalaujame, kad Bendrijos pirmininkas informuotų apie Skyriaus 2017-01-11 rašte Nr. A51-772/17(3.3.10.2-EM4) pateiktų įpareigojimų įvykdymą.“ 6.5. Savivaldybė 2017-05-08 raštu Seimo kontrolierių informavo, kad Bendrijos pirmininkas 2017-04-14 raštu Nr. 14 prašomus dokumentus pateikė.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 7.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 7.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Bendrijų įstatymas) reglamentuota: 7.2.1. 9 straipsnis – „2. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. [...]“; 7.2.2. 10 straipsnis – „1. Visuotinis susirinkimas: [...]; 5) gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; [...] 11) priima sprendimus dėl lėšų bendrojo naudojimo objektams atnaujinti skolinimosi arba kitų kreditinių įsipareigojimų, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnyje numatytus atvejus; 12) tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip; 13) tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos veiklos metinę ataskaitą; [...]“;  7.2.3. 14 straipsnis – „6. Bendrijos pirmininkas atsako už: 1) bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; [...] 13) duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas“; 7.2.4. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 7.3. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (toliau vadinama – Pavyzdinės taisyklės; redakcija, galiojusi iki 2017-01-01) buvo nustatyta: 7.3.1. „3. Priežiūros ir kontrolės vykdytoju savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskiriamas savivaldybės padalinys ar padalinio, susijusio su turto valdymu, darbuotojas (darbuotojai) (atsižvelgiama į savivaldybėje veikiančių valdytojų ir jų valdomų daugiabučių namų skaičių) [...]“; 7.3.2. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“ 7.4. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta:  „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“ 7.5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-20 įsakymu Nr. V-152 pavirtintų Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių 6 punkte nustatyta: „Organizacijos ar įmonės parengti ir gauti dokumentai registruojami dokumentų registruose pagal jų rūšį, sudarytoją, temą, saugojimo terminą ar kitą požymį ar požymių derinį, atsižvelgiant į organizacijos ar įmonės dokumentų apyvartą.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimas:  „Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas). Konstitucijos nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias teritorijas garantija (Konstitucinio Teismo 2001-06-28, 2002-12-24 nutarimai). Kartu pažymėtina, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000-06-13, 2002-12-24 nutarimai). Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų paneigiama galimybė savivaldybėms įgyvendinti savo kompetenciją, tiesiogiai įtvirtintą Konstitucijoje. Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. [...] Tačiau pabrėžtina, kad ir tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio Teismo 2002-12-24 nutarimas).“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (arba toliau vadinama – LVAT) formuojama praktika: 9.1. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[...] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). VAĮ 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. VAĮ 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“; 9.2. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“; 9.3. 2010-12-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1135/2010 – „Viešojo administravimo subjektas individualų administracinį aktą turi pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str.1 d.). [...] konstitucinis valstybės įstaigų paskirties tarnauti žmonėms principas (Konstitucijos 5 str. 3 d.) suponuoja jų pareigą užtikrinti palankiausią žmogaus teisių įgyvendinimo režimą ir ginti bei saugoti šias teises, pačioms jų nepažeisti. Ši konstitucinė nuostata perkelta į VAĮ. Spręsdamas įstatymo leidėjo pavestus uždavinius viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efektyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo principų“; 9.4. „Teisėjų kolegija [...] pastebi, jog valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ) viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (3 straipsnio 1, 4 punktai.). Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010).“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, konstatuotina: 10.1. Savivaldybė, remdamasi Vietos savivaldos įstatymu, privalo vykdyti Bendrijos valdymo organų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles (pažymos 7.1–7.4 punktai); 10.2. remiantis VAĮ bei LVAT formuojama praktika, viešajame administravime yra labai svarbu užtikrinti asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą, priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo veikti paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, į prašymą ar skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį; 10.3. remiantis Bendrijų įstatymu: 10.3.1. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) Bendrijos pirmininkas, taigi Savivaldybė kontroliuoja tik jų veiklą (pažymos 7.2 punktas); 10.3.2. Bendrijos visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl Bendrijos finansinio audito atlikimo, tvirtina metinę Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą bei metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrijos veiklos metinę ataskaitą, Bendrijos valdyba šaukia visuotinius susirinkimus (įgaliotinių susirinkimus), svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti Bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą (Bendrijos valdybos posėdis yra teisėtas ir valdyba gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai Bendrijos valdybos narių; 10.3.3. Namo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę apskųsti Bendrijos valdymo organų, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) ir kitus butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sprendimus CK 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo jų priėmimo; 10.4. nagrinėjamu atveju: 10.4.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Savivaldybė, gavusi Bendrijos nario skundą, galimai nepagrįstai teikė jam įpareigojimus; 10.4.2. Savivaldybė, gavusi Bendrijos nario skundą, kad Bendrijos pirmininkas nepateikė prašomos informacijos, tinkamai, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis, ėmėsi spręsti šį klausimą: 1) įpareigojo Bendrijos pirmininką atsakyti Bendrijos nariui ir Savivaldybei pateikti įpareigojimų įvykdymą įrodančius dokumentus (pažymos 6.1 punktas). Kadangi Bendrijos pirmininko pateiktas atsakymas buvo be datos ir numerio, atsakymas vertintas tik kaip paaiškinimas, kur Bendrijos narys gali susipažinti su prašomais dokumentais, Savivaldybė dar kartą įpareigojo Bendrijos pirmininką tinkamai atsakyti Bendrijos nariui į 2017-01-06 prašyme keliamus klausimus (pažymos 6.2 punktas); 2) kadangi Bendrijos pirmininkas Savivaldybės įpareigojimo neįvykdė, Savivaldybė, vadovaudamasi Priežiūros ir kontrolės taisyklių nuostatomis („Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį), įpareigojo Bendrijos pirmininką iki 2017-04-15 pateikti Bendrijos nario prašyme nurodytą informaciją (dokumentus): Namo bendrojo naudojimo objektų aprašą; Namo priežiūros 2017 metų ūkinį finansinį planą; Namo ilgalaikį planą ir protokolą apie butų ir kitų patalpų savininkų priimtą sprendimą dėl jo patvirtinimo; 2016 metų Bendrijos veiklos ataskaitą ir jos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams duomenis. Šį įpareigojimą Bendrijos pirmininkas įvykdė. Pažymėtina tai, kad Savivaldybė nepateikė Seimo kontrolieriui informacijos, ar buvo surašytas Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo aktas (nepateikė jo kopijos). Dėl šios priežasties teiktina rekomendacija.

11. Konstitucinis Teismas akcentavo, kad savivaldybės privalo vykdyti joms įstatymais priskirtas funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos, nė viena iš savivaldybių funkcijų nereiškia absoliutaus jų savarankiškumo atitinkamoje srityje, visos funkcijos yra reglamentuojamos įstatymais.  Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais savivaldybėms suteikiama ne tik teisė, bet ir pareiga kontroliuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų veiklą, taigi Savivaldybė tinkamai vykdė teisės aktais jai priskirtas funkcijas, todėl Pareiškėjo skundas atmestinas.   12. Atkreipiame Pareiškėjo dėmesį į tai, kad: 12.1. Savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal Bendrijų įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui; 12.2. vadovaujantis Bendrijų įstatymo nuostatomis, Bendrijos pirmininkas organizuoja bendrijos veiklą, įgyvendindamas bendrijos tikslus, ir yra atsakingas už bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai (pažymos 7.2.3 punktas); 12.3. Bendrijos dokumentai (gaunami, siunčiami) tvarkomi Archyvų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka (pažymos 7.5 punktas).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja motyvuotai informuoti, ar buvo surašytas Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo aktas; jeigu buvo, pateikti jo kopiją bei informaciją apie teiktų įpareigojimų vykdymo kontrolę; jeigu Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimo aktas nebuvo surašytas, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                  Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-97
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį