Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių19
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755260

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ IR VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo skundą, pasirašytą X, B ir A (arba toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjos), dėl Kauno miesto savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) administracijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – VTPSI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), neišsprendžiant galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių šalinimo  bei galimai netinkamų detaliojo plano sprendinių.

2. Skunde, be kita ko, nurodyta: 2.1. „Adresu [...] paruoštas detalusis kiemo planas, rengiami kadastriniai matavimai žemės išsipirkimui. Bet mes sustabdėme ir nesutinkame. Kadangi plane yra pavaizduoti nelegalūs sandėliukai ir karvelidės, kurie dar vis priklauso Savivaldybės nuosavybei, t. y., valdiškoje žemėje, ir jie mums paliekami, kad mes duotume į teismą, jeigu jie mums maišo, nes savininkas jų nesiruošia nusikelti (griauti)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Savivaldybės administracijos direktorius mums aiškina, kad mes turime patys duoti šių sandėliukų savininką į teismą, kad jis nusigriautų [...], šių sandėliukų savininkas, [...], turi jau seniai suformuotą žemę, bet jis savo žemėje nenori tų baisių sandėliukų ir karvelidžių persikelti“; 2.3. „Detaliajame plane pavaizduotas privažiavimas prie pagrindinio pastato [...]. Kelias [...] buvo pastatytas 1940 m. [...]. Ant to pagrindinio kelio privažiavimo prie pastato [...] dabar sustatyti to šeimininko 6 sandėl. ir 2 karvelidės, o kad priėjimas būtų patogesnis, 8 kaimynai pasidarė duris iš pietų pusės [...]. Statinio durys pagrindinės buvo [iš] šiaurės rytų pusės“; 2.4. „Kadangi žmonės išsistatė duris pietinėje pusėje priekyje, tai [Savivaldybės administracijos] Urbanistikos ir architektūros skyriaus darbuotojai ir direktorius pražiopsojo, kad tame pastate niekada nebuvo durų. Jie detaliajame plane sutiko ir pasirašė, kad privažiavimas būtų ir iš pietų pusės, ir nuėmė nuo statinio 2 m privažiavimą prie mūsų namų. Tai mums liktų patekimas į namus per žalią veją“; 2.5. „[Savivaldybės administracijos] Urbanistikos ir architektūros sk. direktorius ar tai pavaduojantis darbuotojas [...] neklauso, ką jo prašai, kad pataisytų detalųjį planą“; 2.6. „VTPSI darbuotojai taip pat rašo atsakymus mes neversim nelegalių pastatėlių ir karvelidžių [...]. VTPSI parašė, kad daugiau nerašytume, nes jie net nenagrinės mūsų skundų dėl nelegalių sandėliukų. [...] VTPSI neatlieka savo pagrindinių darbų.“

3. Skunde Seimo kontrolieriaus prašoma: „išnagrinėti [...] prašymą. Kad būtų panaikinti nelegalūs statiniai ir modifikuojant 2 m į 1 m nuimant privažiavimą prie pietinės pusės statinio [...] panaikinant savavalines duris. O privažiavimas būtų atlaisvintas nuverčiant sandėliukus, atlaisvinant kelią iš š. r. ir v. pusių 3–5 m.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir VTPSI, prašydamas pateikti informaciją, reikalingą skundo nagrinėjimui.

5. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją. 5.1. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kam priklauso žemės sklypas, ant kurio pastatyti Pareiškėjų skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės); ar šis žemės sklypas yra suformuotas; jeigu suformuotas, kokiu dokumentu, kokiu tikslu ir kada, atsakyta: „Pareiškėjų skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidė) stovi valstybinėje žemėje, naudojamame žemės sklype prie pastatų, [...] ir [...]. Sklypas suformuotas detaliuoju planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-11 įsakymu Nr. A-3010 „Dėl žemės sklypo prie pastatų [...] ir [...], detaliojo plano patvirtinimo“. Detalusis planas 2013-11-13 įregistruotas LR [Lietuvos Respublikos] Teritorijų planavimo dokumentų registre. Registracijos unikalus kodas [...]. Sklypas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kadangi Pareiškėjos stabdo kadastrinius matavimus sklypo įregistravimui. Apie parengtus detaliojo plano sprendinius teisės aktų nustatyta tvarka B (buvusi pavardė B) buvo informuota registruotais laiškais. Detaliojo plano sprendiniams pritarė B įgaliotas asmuo X, pasirašydama ant pagrindinio detaliojo plano sprendinių brėžinio.“ „Pareiškėjų X ir A vardu pagal Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašus nekilnojamojo turto adresu [...], nėra įregistruota.“ 5.2. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokiu (-iais) galiojančiu (-iais) teritorijų planavimo dokumentu (-iais) yra suformuotas žemės sklypas, esantis [...]; pateikti šio (šių) dokumento (-ų) kopiją (-as), atsakyta: „Sklypas suformuotas detaliuoju planu, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-03 įsakymu Nr. A-1996 „Dėl teritorijos prie statinių [...] ir [...], detaliojo planavimo organizavimo“, Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus 2010-07-22 planavimo sąlygų sąvadu Nr. S-7441 detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos [pastaba: toliau citatose ir tekste vadinama – NŽT] Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2012-05-31 sutikimu Nr. 8ST (14.8.5.)-590 „Dėl detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo įstatyme [...] nurodyta, kada rengiami detalieji planai. Pažymėtina, kad statinių įteisinimas, rengiant detalųjį planą, nėra nurodytas minėtame įstatyme. Detalusis planas nesprendžia savavališkai pastatytų ar rekonstruotų statinių įteisinimo klausimų. Detaliojo plano tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų, [...] ir [...], nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Detaliuoju planu formuojamos sklypo ribos apie 2 968 kv. m sutapdintos su įregistruotų gretimų žemės sklypų ribomis.“ 5.3. Į Seimo kontrolieriaus klausimus, ar skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) yra naudojami; kas, nuo kada ir kokiu pagrindu (kuo vadovaujantis) juos naudoja; kam šiuo metu (ir / ar iki privatizavimo) priklauso skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės), atsakyta: „Skunde minimi pastatai (sandėliukai, karvelidė) yra naudojami. Tai yra kilnojami daiktai. Kadangi jie neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, tai savininkai Savivaldybei nežinomi. Karvelidės savininkas – C. Kad pastatai yra naudojami, matoma Vilijampolės seniūnijos pateiktose nuotraukose. Pastatas – ūkinis pastatas ([...] m, unikalus Nr. [...]) pastato dalimis pagal detaliojo plano byloje pateiktus Nekilnojamojo turto Centrinio duomenų banko išrašus priklauso gyvenamųjų namų, [...] butų savininkams, Savivaldybei (pridedami registro išrašai).“ 5.4. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar privatizuojant patalpas gyvenamuosiuose namuose, esančiuose [...], į privatizavimo kainą buvo įtraukti skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės); pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas; jeigu nebuvo, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Pateikiame Nekilnojamojo turto Centrinio duomenų banko išrašus, kuriuose matoma, kaip buvo įregistruoti pastatai – gyvenamieji namai, [...], ir butai minimuose gyvenamuosiuose namuose bei jų priklausiniai. Savivaldybės administracijoje duomenų, ar minimi sandėliukai buvo įtraukti į privatizavimo kainą, nėra.“ 5.5. Į Seimo kontrolieriaus klausimus, ar skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) gali būti laikomi bešeimininkiais; jeigu taip, nurodyti, kuo vadovaujantis; jeigu ne, dėl kokių priežasčių; tuo atveju, jeigu skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) gali būti laikomi bešeimininkiais, ar Savivaldybė inicijuos šių pastatų pripažinimo bešeimininkiais procedūrą; jeigu ne, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Procedūros dėl sandėliukų pripažinimo bešeimininkiu turtu nėra pradėtos. Dėl sandėliukų pripažinimo bešeimininkiu turtu į Savivaldybę niekas nesikreipė. Kaip B (2015-07-09 raštas Nr. (15.2)-2D-10021) ir X (2012-12-28 raštas Nr. (15.2)-2D-19288) informavo VTPSI Kauno skyrius, sandėliukai yra kilnojami daiktai ir jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos.“ 5.6. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) yra (arba buvo) pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose; jeigu taip, nurodyti kokiuose ir kuo vadovaujantis; pateikti tokių dokumentų ištraukas; jeigu ne, nurodyti, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Sandėliukai yra pažymėti UAB „D“ 2011 metais parengtoje toponuotraukoje ir žemės sklypo [...] ir [...], detaliajame plane.“ 5.7. Į Seimo kontrolieriaus klausimus, ar skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) patenka į žemės sklypo, esančio [...], ribas; jeigu ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių nepatenka; kuo vadovaujantis ir į kokio žemės sklypo ribas jie patenka, jeigu jais naudojasi gyvenamojo namo, esančio [...], gyventojai; ar skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės) patenka į, kaip nurodo Pareiškėjos, formuojamo žemės sklypo „[...]“ ribas; jeigu taip, kuo vadovaujantis (atsižvelgti į tai, kad Pareiškėjos teigia, jog pagalbiniais pastatais (sandėliukais, karvelidėmis) naudojasi asmuo, gyvenantis [...]; kaip gyvenamojo namo, esančio [...], gyventojai pateks prie šių pagalbinių pastatų, jeigu prie jų nebus nustatyto servituto), atsakyta: „Aprašyti sandėliukai nepatenka į žemės sklypo [...], ribas. Sandėliukai yra naudojamame žemės sklype, [...] ir [...]. Žemės sklypas, [...], buvo suformuotas detaliuoju planu, patvirtintu Kauno miesto valdybos 1998-09-08 sprendimu Nr. 841 ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Sklypas buvo suformuotas prie pastato – gyvenamojo namo [...]. Dalis namo butų priklausinių (sandėliukai pastate ([...], unikalus Nr. [...]) ir kai kurie neįregistruoti sandėliukai (kilnojami daiktai) liko naudojamame žemės sklype prie pastatų, [...] ir [...]. Sandėliukais ir pastatu [...] naudojasi gyvenamųjų namų, [...], butų gyventojai. Žemės sklypo prie pastatų, [...] ir [...], detaliajame plane yra numatyti servitutai prieiti, privažiuoti ir aptarnauti pastatą [...]. Detaliajame plane nustatyti servitutai S2, S3. Nekilnojamojo turto registre įregistruotam ūkio pastatui ([...]) prižiūrėti ir remontuoti yra nustatytas (1 m atstumu nuo pastato sienos) servitutas S3. Prieiti ir privažiuoti prie ūkio pastato ([...]) yra nustatytas kelio servitutas S2, skirtas savininkams, turintiems nuosavybę minėtame ūkio pastate. Neįregistruoti sandėliukai (kilnojami daiktai) nėra pastatyti ant kelio servituto S3.“ 5.8. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kas numatoma daryti su skunde aprašytais pagalbiniais pastatais (sandėliukais, karvelidėmis); ar juos numatoma nugriauti; jeigu ne, dėl kokių priežasčių; jeigu taip, kas juos turi nugriauti, atsakyta: „Nėra priimtas sprendimas dėl minimų sandėliukų ir karvelidės griovimo.“ 5.9. Į Seimo kontrolieriaus klausimus, kokiu įvažiavimu (keliu) Pareiškėjos šiuo metu patenka prie gyvenamojo namo, esančio [...]; kur Savivaldybės rengiamame (arba patvirtintame) detaliajame plane numatytas įvažiavimas Pareiškėjoms prie gyvenamojo namo, esančio [...]; ar jis yra toje pačioje vietoje, kuria šiuo metu naudojasi Pareiškėjos; jeigu ne, dėl kokių priežasčių, atsakyta: „Pareiškėjos į detaliuoju planu suformuotą sklypą patenka iš [... gatvės. Detalus planas nesprendžia sklypo vidaus kelių, šaligatvių, žalių vejų įrengimo, sklypo sutvarkymo klausimų. Pagal detalųjį planą suformuotą žemės sklypą įregistravus Nekilnojamojo turto registre ir pardavus ar išnuomojus pastatų savininkams, sklypas tvarkomas bendraturčių susitarimu, o nesusitarus, teismine tvarka.“ 5.10. Į Seimo kontrolieriaus prašymą patvirtinti arba motyvuotai paneigti šiuos skundo teiginius: „kad priėjimas būtų patogesnis, 8 kaimynai pasidarė duris iš pietų pusės“; „statinio durys pagrindinės buvo [iš] šiaurės rytų pusės“; „kadangi žmonės išsistatė duris pietinėje pusėje priekyje, tai [Savivaldybės administracijos] Urbanistikos ir architektūros skyriaus darbuotojai ir direktorius pražiopsojo, kad tame pastate niekada nebuvo durų. Jie detaliajame plane sutiko ir pasirašė, kad privažiavimas būtų ir iš pietų pusės, ir nuėmė nuo statinio 2 m privažiavimą prie mūsų namų“; „Savivaldybės administracijos direktorius mums aiškina, kad mes turime patys duoti šių sandėliukų savininką į teismą, kad jis nusigriautų“; „šių sandėliukų savininkas [...] turi jau seniai suformuotą žemę, bet jis savo žemėje nenori tų baisių sandėliukų ir karvelidžių persikelti“; „[Savivaldybės administracijos] Urbanistikos ir architektūros sk. direktorius ar tai pavaduojantis darbuotojas [...] neklauso, ką jo prašai, kad pataisytų detalųjį planą“, atsakyta: „Pareiškėjos duomenų (fotofiksacijų ar kt.) apie tai, kad ūkio pastato ([...]) durų vieta buvo pakeista, nepateikė. Savivaldybėje tokių duomenų taip pat nėra. VTPSI Kauno skyrius [...] 2015 07 08 atliko patikrinimą vietoje. Patikrinimo metu nustatyta, kad sklype esančių sandėliukų padėtis ir išvaizda, lyginant su 2012-12-28 atliktais patikrinimo duomenimis, nepasikeitusi (2015 07-09 raštas Nr. (15.2)-2D-10021).“ 5.11. Į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, ar rengiamas (arba parengtas) detalusis planas, kaip nurodo Pareiškėjos, „[...]“, buvo pateiktas tikrinti VTPSI, atsakyta: „Detalusis planas buvo pateiktas tikrinti VTPSI Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui. Gautas 2013-09-11 patikrinimo aktas Nr. TP1-2369-(15.4). Patikrinimo išvada teigiama.“ 5.12. Į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, ar Pareiškėjos (arba viena iš jų) yra kreipusios (kreipusis) į Savivaldybę dėl skunde aprašytų aplinkybių, atsakyta: „Pareiškėjos į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros, Sveikatos, Viešosios tvarkos skyrius, Vilijampolės seniūniją kreipėsi dėl skunde aprašytų aplinkybių 2015 metais (2015-06-22, 2015-06-16, 2015-06-11). Pilietė B 2015-06-11 su prašymu kreipėsi į Savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyrių dėl žemės sklypo [...] ir [...], detaliojo plano sprendinių. Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-06-18 raštu Nr. 70-2-1601 buvo atsakyta Pareiškėjai į 2015-06-11 prašymą.“ 5.13. Į Seimo kontrolieriaus prašymą pateikti nuomonę, kaip galėtų būti išspręsta Pareiškėjų keliama problema, atsakyta: „Kai sklypas pagal detaliojo plano sprendinius bus įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, klausimą dėl sklypo naudojimo siūlome spręsti sklypo bendraturčių susitarimu, nesusitarus klausimą spręsti teismine tvarka. Šiuo metu sklypas yra valstybinė žemė. Sklypo naudotojai nėra sklypo savininkai ar nuomininkai.“

6. VTPSI Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją. 6.1. Į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, kas ir kada pastatė skunde aprašytus pagalbinius pastatus (sandėliukus, karvelides), atsakyta: „Informuojame, kad Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – skyrius) 2012-07-19 buvo gavęs X pareiškimą (toliau – skundas) [...] dėl pastatytų sandėliukų, [...] (toliau – sklypas). Skyrius 2012-12-28 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3528). Patikrinimo metu nustatyta, kad [...], pastatyti 4 medinio karkaso sandėliukai, kurių matmenys yra 2,35 m x 3,70 m, 2,30 m x 5,20 m, 1,60 m x 5,40 m ir 2,70 m x 5,50 m (toliau – objektai). Objektai yra be pamatų, lengvai perkeliami į kitą vietą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 straipsnio 2 dalimi, statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – kodeksas) 4.2 straipsnio 2 dalis nurodo, kad nekilnojamaisiais daiktais laikomi tokie daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Kodekso 4.2 straipsnio 3 dalis nurodo, kad kilnojamieji daiktai pagal prigimtį yra daiktai, kurie iš vienos vietos į kitą gali būti perkelti nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės. Objektai neatitinka Statybos įstatymu nustatytos statinio sąvokos ir jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos. Apie tai X buvo informuota skyriaus 2012-12-28 raštu Nr. (15.2)-2D-19288 „Dėl pareiškimo“ (toliau – raštas 2). Šio atsakymo X neskundė. Skyrius 2015-06-22 gavo Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus 2015-06-17 raštą Nr. 67-2-348 „Dėl nelegalių statinių“ [...] ir 2015-06-12 – B prašymą (toliau – prašymas) dėl pastatytų statinių sklype. Prašymo pagrindu skyrius 2015-07-08 atliko patikrinimą vietoje (faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-796). Patikrinimo metu nustatyta, kad sklype esančių sandėliukų faktinė padėtis ir išvaizda, lyginant su 2012-12-28 skyriaus atlikto patikrinimo (faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3528) duomenimis, nepasikeitusi. Naujų faktinių aplinkybių nenustatyta. Skundo ir prašymo nagrinėjimo metu galiojusių VTPSI viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (toliau – taisyklės) 41.7 punktas nurodė, kad skundas nenagrinėjamas ir apie tai raštu pranešama jo pateikėjui, jei skundas (pranešimas) pateiktas pakartotinai, nepateikus naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, priimtas sprendimas prašymo nenagrinėti. Apie šį sprendimą ir apie tai, kad į pakartotinį tokio paties turinio skundą (pranešimą) nebus atsakoma, B informuota skyriaus 2015-07-09 raštu Nr. (15.2)-2D-10021 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – raštas 1). Šis atsakymas nebuvo apskųstas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, objektų savininkai (statytojai) nebuvo identifikuojami.“ 6.2. Į Seimo kontrolieriaus prašymą paaiškinti, ar šiuos pagalbinius pastatus (sandėliukus, karvelides) galima laikyti savavališkais statiniais; jeigu taip, nurodyti, kuo vadovaujantis, atsakyta: „[...] savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Atsižvelgiant į tai, kad objektai nelaikomi statiniais, jie negali būti laikomi savavališkai pastatytais ir jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos.“ 6.3. Į Seimo kontrolieriaus prašymą patikrinti, ar žemės sklypas, esantis [...], suformuotas teisėtai, ar tinkamai įvertintas skunde aprašytų pagalbinių pastatų (sandėliukų, karvelidžių), buvimo / nebuvimo jame faktas, atsakyta: „Atsakydami, ar žemės sklypas, esantis [...], suformuotas teisėtai, informuojame, kad, valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, žemės sklypas (kadastrinis Nr. [...]), [...] (toliau – žemės sklypas), yra registruotas, kadastro duomenų sudarymo data 2000-04-10. Žemės sklypas suformuotas pagal 1998-09-08 Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. 841 patvirtintą žemės sklypo prie gyvenamojo namo [...] detalųjį planą. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2.4 punkte nurodyta, jog asmenys pagal šias taisykles gali įsigyti nuosavybėn žemės sklypus, kurių reikia nuosavybės teise priklausantiems statiniams ir įrengimams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai parduodami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose arba žemės sklypų planuose, prilyginamuose detaliojo teritorijų planavimo dokumentams (toliau – ir teritorijų planavimo dokumentas), nustatyto dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (3 p.). Rašte nurodyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės), Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo 2015-11-06 duomenimis (registro Nr. [...]), neregistruoti.“ 6.4. Į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, ar rengiamas (arba parengtas) detalusis planas, kaip nurodo Pareiškėjos, „[...]“, buvo pateiktas tikrinti VTPSI; jeigu taip, ar jis parengtas teisės aktų nustatyta tvarka; ar jame yra pažymėti skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės), kurie neregistruoti Nekilnojamo turto registre ir kuriais naudojasi gyvenamojo namo, esančio [...], gyventojai; jeigu yra pažymėti skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės), kuo vadovaujantis jie pažymėti detaliajame plane; kaip jais galės naudotis gyvenamojo namo, esančio [...], gyventojai, jeigu prie jų nebus nustatyto servituto, atsakyta: „Informuojame, kad skyrius patikrino žemės sklypo prie pastatų [...] ir [...] detalųjį planą (toliau – detalusis planas) ir, nustatęs, kad detaliojo plano procedūros bei sprendiniai atitinka esmines teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, 2013-09-11 išdavė teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2369-(15.4) su teigiama išvada. Detaliajam planui rengti buvo panaudota 2011-12 UAB „D“ Kauno filialo parengta topografinė nuotrauka, kurioje yra pažymėti, rašte nurodyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidės). Kadangi šie pastatai nėra registruoti, todėl servitutai detaliajame plane prie šių pastatų negalėjo būti nustatyti. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo [...], galiojusio detaliojo plano rengimo metu (toliau – TPĮ), 32 straipsnyje nustatyta pasiūlymų teikimo ir ginčų dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų nagrinėjimo tvarka, kuria vadovaujantis visuomenė gali teikti pasiūlymus planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Planavimo organizatoriaus atsakymas pasiūlymą teikusiems asmenims per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Viešas susirinkimas dėl parengto detaliojo plano, kurio rengimą organizavo Savivaldybės direktorius, įvyko 2012-08-09. Pareiškėja B (detaliojo plano rengimo metu B) apie viešo svarstymo procedūras buvo informuota registruotu laišku deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Pareiškėja (ar jos įgaliotas asmuo) iki viešo svarstymo dienos ir viešo svarstymo metu pasiūlymų dėl detaliojo plano rengimo neteikė. Pareiškėjos įgaliotas asmuo X pasirašė detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje kartu su kitais nekilnojamojo turto, [...], savininkais prie žymos „su detaliojo plano sprendiniais sutinku“. TPĮ 22 straipsnyje nurodyta, kada rengiami detalieji planai. Atkreipiame dėmesį, kad statinių įteisinimas nėra nurodytas minėtame įstatyme. Patvirtinto detaliojo plano planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie pastatų, [...] ir [...], nustatyti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Detalusis planas prie statinių, [...] ir [...], yra parengtas ne statinių įteisinimui, bet žemės sklypo ribų suformavimui. Išnagrinėjus visą turimą ir pateiktą medžiagą nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registro Centriniame duomenų banke įregistruotas žemės sklypas, [...], yra suformuotas teisėtai. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Žemės sklypo prie pastatų [...] ir [...] detaliojo plano procedūros bei sprendiniai atitinka esmines teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.“ 6.5. Į Seimo kontrolieriaus prašymą patvirtinti arba motyvuotai paneigti šiuos skundo teiginius: „VTPSI darbuotojai taip pat rašo atsakymus mes neversim nelegalių pastatėlių ir karvelidžių“; „VTPSI parašė, kad daugiau nerašytume, nes jie net nenagrinės mūsų skundų dėl nelegalių sandėliukų“; „VTPSI neatlieka savo pagrindinių darbų“ atsakyta: „Informuojame, kad VTPSI statybos valstybinę priežiūrą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [...] 8 straipsnyje nustatyta kompetencija. Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VTPSI tvarką nustato taisyklės. Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad VTPSI asmenų prašymai, skundai ar pranešimai nagrinėjami tik pagal VTPSI kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad skunde ir prašyme nurodytos aplinkybės buvo nagrinėjamos ir atsakymai apie priimtus sprendimus buvo pateikti pagal VTPSI kompetenciją, vadovaujantis minėtais teisės aktais. Skyriaus atsakymų (rašto 1 ir rašto 2) į skundą ir prašymą kopijos pateikiamos.“

7. Nekilnojamojo turto registro duomenimis: 7.1. žemės sklypas, kurio kadastro numeris [...], esantis adresu [...], nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (patikėtinis – NŽT), G, E bei F ir C; 7.2. žemės sklypui, kurio kadastro numeris [...], esančiam adresu [...], be kitų, nustatyti šie servitutai: - suteikia teisę sklypo (kadastro Nr. [...]), [...], savininkams naudotis sklypo dalimi (1 m nuo pastato sienos), prižiūrėti ir remontuoti prie šio sklypo ribos esantį pastatą; - suteikia teisę sklypų, (kadastro Nr. [...]) [...] ir (kadastro Nr. [...]) [...], savininkams, nuosavybės teises valdantiems objektus [...] pastate, naudotis sklypo dalimi (1 m nuo pastato sienos), prižiūrėti ir remontuoti prie šio sklypo ribos esantį pastatą.

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

7. Vietos savivaldos įstatymas: 6 straipsnis „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos“ „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...] 19) teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; [...].“

8. Teritorijų planavimo įstatymas: 6 straipsnis „Teritorijų planavimo organizatoriai ir iniciatyvos teisė“ „[...] 2. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, [...]“; 17 straipsnis. Detalieji planai, objektai ir uždaviniai „[...] 2. Detalieji planai galioja neterminuotai arba tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai. 3. Detalieji planai yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir suteikia teisę joms veikti planuojant lėšas. Detalieji planai privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms. [...].“

9. Nekilnojamojo turto registro įstatymas: 4 straipsnis. Nekilnojamojo turto registro duomenų teisinis statusas „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“

10. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo iki 2014-01-01 iki 2016-07-14, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 8 straipsnis. Statybos valstybinės priežiūros institucija ir jos atliekamos funkcijos „1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. [...].“

11. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintose Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse nurodyta (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2015-04-13 iki 2015-09-10, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): „41. Skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai: [...] 41.7. Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą; [...].“

Tyrimo išvados   12. Pareiškėjos skundžiasi Savivaldybės administracijos ir VTPSI pareigūnų veiksmais (neveikimu), neišsprendžiant galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių šalinimo  bei galimai netinkamų detaliojo plano sprendinių. Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šioje pažymoje, ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išvadas dėl skundo pateikia šiomis dalimis: 12.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo); 12.2. dėl VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo).

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)

13. Pareiškėjos skunde nurodo, kad „adresu Kaunas [...] paruoštas detalusis kiemo planas, rengiami kadastriniai matavimai žemės išsipirkimui. Bet mes sustabdėme ir nesutinkame. Kadangi plane yra pavaizduoti nelegalūs sandėliukai ir karvelidės, kurie dar vis priklauso Savivaldybės nuosavybei, t. y., valdiškoje žemėje“. Skunde taip pat rašoma, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai netaiso detaliojo plano sprendinių pagal Pareiškėjų prašymus. Tyrimo metu Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių informavo, kad skunde aprašyti pagalbiniai pastatai (sandėliukai, karvelidė) stovi žemės sklype prie pastatų, kurių adresai: [...] ir [...], ir šis žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-11 įsakymu Nr. A-3010 „Dėl žemės sklypo prie pastatų [...] ir [...], detaliojo plano patvirtinimo“. Detalusis planas 2013-11-13 įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre, tačiau pats žemės sklypas neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kadangi Pareiškėjos stabdo kadastrinius matavimus, būtinus sklypo registravimui. Pažymėtina, kad tyrimo metu ši situacija pasikeitė: žemės sklypas, esantis [...], jau yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (žr. šios pažymos 7 punktą). Šis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (patikėtinis – NŽT), G, E bei F ir C. Akcentuotina, kad pačios Pareiškėjos, kaip galima daryti išvadą iš šių Nekilnojamojo turto registro duomenų, nėra aprašomo žemės sklypo bendraturtės, o C, kurio veiksmais, naudojant nelegalius sandėliukus ir karvelides, skunde piktinasi Pareiškėjos, yra vienas iš bendraturčių. C taip pat yra ir žemės sklypo, esančio [...], vienas iš bendraturčių, jam nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas, esantis [...], kurio pažymėjimas plane yra [...]. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, žemės sklypui, esančiam [...], be kitų, nustatyti šie servitutai: - suteikia teisę sklypo, (kadastro Nr. [...]) [...], savininkams naudotis sklypo dalimi (1 m nuo pastato sienos), prižiūrėti ir remontuoti prie šio sklypo ribos esantį pastatą; - suteikia teisę sklypų, (kadastro Nr. [...]) [...] ir (kadastro Nr. [...]) [...], savininkams, kuriems nuosavybės teise priklauso [...] pastatas, naudotis sklypo dalimi (1 m nuo pastato sienos), prižiūrėti ir remontuoti prie šio sklypo ribos esantį pastatą. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, taigi šie tyrimo metu nustatyti nekilnojamojo turto registre esantys duomenys yra laikomi teisingais ir išsamiais. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsniu, detalieji planai galioja neterminuotai arba tol, kol parengiami ir patvirtinami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai, jie privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms. Tyrimo metu nustatyta, kad skunde aprašomas žemės sklypo detalusis planas prie pastatų, [...] ir [...], šiuo metu yra galiojantis. Tuo metu, kai buvo rengiamas šis detalusis planas, apie parengtus jo sprendinius teisės aktų nustatyta tvarka B (detaliojo plano rengimo metu – B) buvo informuota registruotais laiškais. Viešas susirinkimas dėl parengto detaliojo plano, kurio rengimą organizavo Savivaldybės direktorius, įvyko 2012-08-09. B apie viešo svarstymo procedūras buvo informuota registruotu laišku deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Ji (arba jos įgaliotas asmuo) iki viešo svarstymo dienos ir viešo svarstymo metu pasiūlymų dėl detaliojo plano rengimo neteikė, o jos įgaliotas asmuo X pasirašė detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje kartu su kitais nekilnojamojo turto, [...] ir [...], savininkais prie žymos „su detaliojo plano sprendiniais sutinku“. Akcentuotina, kad VTPSI, tikrinusi šį detalųjį planą, nustatė, kad jo procedūros bei sprendiniai atitinka esmines teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir 2013-09-11 išdavė teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2369-(15.4) su teigiama išvada. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjų skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) yra atmestinas kaip nepagrįstas.

Dėl VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo)

14. Pareiškėjos skundžiasi, kad „VTPSI neatlieka savo pagrindinių darbų“, sprendžiant galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių šalinimo klausimą. Tyrimo metu nustatyta, kad, gavę skundą dėl galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių, VTPSI tuomečio Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (2012-12-28 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3528). Šio patikrinimo metu, be kita ko, buvo nustatyta, kad „objektai yra be pamatų, lengvai perkeliami į kitą vietą“ ir kad jie „neatitinka Statybos įstatymu nustatytos statinio sąvokos ir jiems netaikomos Statybos įstatymo nuostatos“. Apie tai buvo informuota X, ji atsakymo neskundė. VTPSI tuomečio Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai, gavę Savivaldybės administracijos ir B kreipimusis „dėl pastatytų statinių sklype“, 2015-07-08 dar kartą atliko patikrinimą vietoje ir nustatė, kad žemės „sklype esančių sandėliukų faktinė padėtis ir išvaizda, lyginant su 2012-12-28 skyriaus atlikto patikrinimo [...] duomenimis, nepasikeitusi“, „naujų faktinių aplinkybių nenustatyta“. Kadangi pagal tuo metu galiojusių Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 41.7 punktą, skundai ir pranešimai neturėjo būti nagrinėjami, jeigu VTPSI jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą, šiuo atveju buvo priimtas sprendimas pirmiau aprašytų prašymų nenagrinėti. Apie tai B buvo informuota VTPSI tuomečio Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015-07-09 raštu. Šis raštas taip pat nebuvo skundžiamas. Seimo kontrolierius, įvertinęs tai, kas išdėstyta, t. y., tai, kad VTPSI tuomečio Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai pagal gautus skundus dėl galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių atliko statybų valstybinę priežiūrą ir pateikė atsakymus, daro išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti šių pareigūnų neveikimo, sprendžiant galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių šalinimo klausimą. Taigi Pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu Pareiškėjos nesutiko su VTPSI tuomečio Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnų atliktos statybos valstybinės priežiūros išvadomis, jas galėjo skųsti, tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, to nedarė.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X, B ir A skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), neišsprendžiant problemos dėl galimai nelegalių sandėliukų ir karvelidžių bei galimai netinkamų detaliojo plano sprendinių, atmesti.

Seimo kontrolierius                        Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2015/2-1228
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį