Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių63
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė763935

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDŲ ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo dviejų Alytaus miesto gyventojų skundus dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant eismo saugumo prie [...] daugiabučio namo (toliau ir citatose vadinama – Namas) klausimus: 1.1. X (Namo gyventojos) (toliau vadinama – Pirmoji Pareiškėja),  skundą (toliau vadinama – Skundas-1); 1.2. A, kuriai Name nuosavybės teise priklauso butas (toliau vadinama – Antroji Pareiškėja), skundą (toliau vadinama – Skundas-2) (toliau vadinama ir – Skundai).

2. Skunduose nurodoma: 2.1. Skunde-1: 2.1.1. „Name nuosavybės teise turiu butą. Prie Namo automobilių stovėjimo aikštelių, kurių dalis įrengtos (pastatytos) kartu su Savivaldybe dalinio dalyvavimo būdu, kita dalis – senos automobilių stovėjimo aikštelės, nuo 2014 m. rugpjūčio antrosios pusės pastatyti kelio ženklai Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“. Leidimus statyti kelio ženklus, atsižvelgdama į daugiabučio namo savininkų bendrijos [...] [toliau ir citatose vadinama – Bendrija] pirmininko B prašymą, išdavė Savivaldybės Saugaus eismo komisija [...] [toliau vadinama – Saugaus eismo komisija]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.1.2. „Sprendimas dėl rezervuotų stovėjimo vietų įrengimo automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo pačios Bendrijos narių nebuvo priimtas ar patvirtintas, taip pat nebuvo patvirtintas Bendrijoje Automobilių statymo rezervuotose stovėjimo vietose tvarkos aprašas“; 2.1.3. „2016-06-09 „Bendrijos automobilių parkavimo aikštelės savininkų“ ([...] savininkai iki dabar nėra žinomi; tokios informacijos nėra ir VĮ Registrų centras, aikštelės ne tik neįregistruotos, bet ir nėra priduotos) visuotiniame susirinkime patvirtintas tik „Bendrijos automobilių parkavimo aikštelių tvarkos aprašas ir taisyklės išnuomotoje valstybinėje žemėje išduodant specialųjį leidimą stovėti transporto priemonėms kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje“ [...]“; 2.1.4. „Nesant aiškumo dėl automobilių statymo prie Namo, nuolatos kyla konfliktai tarp Bendrijos pirmininko, pas gyventojus atvykstančių asmenų ir t. t. Beveik kiekvienas konfliktas baigiasi policijos kvietimais ir aiškinimaisi teisėsaugos institucijoje. [...]“; 2.1.5. „Šių aikštelių įrengimo rangos darbų sutartyje Nr. SR-785 [...], pasirašytoje 2014-06-18, Bendrija, atstovaujama Bendrijos pirmininko B, ir Savivaldybės administracija įsipareigojo lygiomis dalimis finansuoti aikštelių Nr. l ir Nr. 2 įrengimą. Šios sutarties 13 punktas numato, kad „Įrengus automobilių stovėjimo aikšteles, taisyklėse numatyta finansavimo tvarka, jų priklausomybė nesikeičia – jos skirtos viešam naudojimui (draudžiama statyti parkavimą ribojančius ženklus ar naudoti kitas priemones, ribojančias aikštelių viešą naudojimą)“. Apie tai, kad dalinio finansavimo būdu įsirengtose automobilių stovėjimo aikštelėse negalės pasistatyti kelio ženklų Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, Bendrijos primininkas dar prieš sutarties pasirašymą buvo informuotas Savivaldybės  2014-04-04 raštu Nr. SD-2311 (6.16). Tačiau po 10 dienų, dėl neaiškių priežasčių, [...] Saugaus eismo komisija suteikė tokį leidimą, taip priimdama sprendimą, prieštaraujantį kitiems Savivaldybės potvarkiams“; 2.1.6. „Matant viešojo intereso pažeidimą (aikštelių įrengimui dalinio finansavimo būdu naudoti Lietuvos Respublikos biudžeto pinigai), mokesčių mokėtojų pinigų ir policijos laiko švaistymą (policija kviečiama fiksuoti automobilių statymo pažeidimų kelis kartus per dieną vietoje to, kad dirbtų svarbesnius darbus), Savivaldybės administracijos aplaidumą ir nekompetenciją, kreipiausi į [...] Saugaus eismo komisiją išdėstydama aukščiau minėtus faktus ir prašydama panaikinti leidimą pastatyti ženklus Bendrijos automobilių stovėjimo aikštelėse“; 2.1.7. „2017-03-13 vykusiame Savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje (2017-03-13 protokolas Nr. KPPt-48-(26.7) vienbalsiai buvo nutarta naikinti 2014-04-14 posėdžio metu priimtą sprendimą, leidusį automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo pastatyti kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, nes šis leidimas buvo duotas, kol dar nebuvo įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės kartu su Savivaldybe dalinio dalyvavimo būdu, bei todėl, kad šis leidimas prieštarauja rangos darbų sutarčiai Nr. SR-785“; 2.1.8. „[...] Savivaldybė nesiėmė jokių priemonių, kad toks sprendimas būtų įgyvendintas. Praėjus pusei metų, nelegalūs ženklai Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ vis dar stovi prie Bendrijos automobilių stovėjimo aikštelių“; 2.1.9. „2017-08-01 prašymu mano sūnus C [vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui žinomi; toliau vadinama Pirmosios Pareiškėjos sūnus] kreipėsi į Savivaldybę, klausdamas, ar 2017-03-13 protokolas ir jo sprendimai galioja ir kokių priemonių Savivaldybė ėmėsi siekdama pašalinti šiuos ženklus. Praėjus 25 darbo dienoms, t. y., iki šios dienos (2017-09-05), jokio atsakymo iš Savivaldybės į savo užklausą negavo“; 2.2. Skunde-2: 2.2.1. „Prie Namo yra dvi automobilių stovėjimo aikštelės, kurių dalis senos statybos, o dalis naujai pastatytos 2014 m. vasarą. Automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo 2014 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje pastatyti kelio ženklai Nr. 531, keliantys aistras patalpų savininkams, ir kurių teisėtumo negali paaiškinti atsakingi Savivaldybės tarnautojai“; 2.2.2. „Į Savivaldybę ne kartą buvo kreiptasi prašymais [...] dėl galimai neteisėtai, pažeidžiant Apraše nustatytą tvarką, detaliai išdėstant pažeistas Aprašo nuostatas, išduoto leidimo statyti kelio ženklus Nr. 531 stovėjimo aikštelėse prie Namo, t. y., Bendrijos pirmininkas, kreipdamasis dėl leidimo pastatyti kelio ženklus Nr. 531 automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo, nenurodė informacijos ir nepateikė nė vieno dokumento, nurodytų Aprašo 10 punkte, t. y., prašyme nenurodytas rezervuotų stovėjimo vietų skaičius, pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schema, kurioje nurodyta savo teritorijos ir pastatų ribos stovėjimo vietų atžvilgiu, Bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašas šiuo klausimu (susirinkimas šiuo klausimu net nebuvo rengtas). Be to, 2015-08-25 rašte buvo pažymėta, kad nors leidimas statyti kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ [...] išduotas 2014-04-02, tačiau pirmieji specialieji leidimai buvo išduoti 2014-09-03. Vadovaujantis Aprašo 11.1 punktu, kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pašalinamas, jei įrengto kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nėra išduota specialaus leidimo ir / arba nėra pateikta nė vieno prašymo išduoti specialųjį leidimą. Tuo tarpu pirmieji leidimai buvo išduoti tik praėjus 4 mėn., t. y., 120 dienų. Taigi, ir šiuo atveju buvo pažeista Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka“; 2.2.3. „Aikštelės prie Namo (nei senos statybos, nei naujai įrengtos) nėra įregistruotos VĮ Registrų centre. Bendrijos narių susirinkime nėra patvirtintas Automobilių statymo rezervuotų stovėjimo vietų aikštelėje tvarkos aprašas, kuris vadovaujantis Aprašo 10.4.2 papunkčiu privalo būti viešai skelbiamas Namo skelbimų lentoje. Tokio Aprašo Bendrijoje nėra ir jis net nebuvo tvirtintas“; 2.2.4. „Savivaldybė, nagrinėdama paklausimus ir keliamas problemas, susijusias su automobilių stovėjimo aikštelių prie Namo įrengimu, ignoruoja pačios Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintuose Aprašuose (2014 m. vasario 27 d. Nr. T-44 bei 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-155) nustatytą tvarką“; 2.2.5. „Į mano 2017-04-14 prašymą Administracija atsakė 2017-08-07 raštu Nr. SD-9927 (26.7). Atsakydama į klausimą, kuo vadovaudamasi Saugaus eismo komisija leido statyti kelio ženklus ir kokius kelio ženklus leido statyti automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo, Savivaldybė nurodė Saugaus eismo komisijos 2014-04-14 posėdį. Atsakydama į klausimą, kokius dokumentus Saugaus eismo komisijai pateikė Bendrijos pirmininkas, Savivaldybė nurodė valstybinės žemės nuomos sutartį, žemės sklypo planą bei Bendrijos narių 2014-03-25 susirinkimo [protokolo] kopiją. Pažymėtina, kad Savivaldybės 2014-11-21 rašte Nr. SD-7478 (6.1) nebuvo nurodyti nei protokolas, nei žemės sklypo planas. Beje, šie dokumentai nenurodyti ir 2014-03-20 Bendrijos pirmininko prašyme. Pažymėtina, kad 2014-03-25 Bendrijos narių susirinkime net nebuvo svarstomas kelio ženklų Nr. 531 pastatymo automobilių stovėjimo aikštelėse klausimas [...]“; 2.2.6. „2017-03-18 prašymu Savivaldybei (teiktas per Elektroninius valdžios vartus) prašiau įvertinti, ar Savivaldybės tarnautojai, nagrinėję prašymus ir toleravę kelio ženklų buvimo teisėtumą, nepiktnaudžiavo tarnyba, nepadarė tarnybinio nusižengimo, tačiau atsakymo taip ir nesulaukiau. Esama situacija, kai su Namo butų ir kitų patalpų savininkais nėra aptartas kelio ženklų Nr. 531 klausimas automobilių stovėjimo aikštelėse, nėra naudojimosi aikštelėmis klausimas, ypač vertinant faktą, kad 89 butų (patalpų) savininkai iš 90 sumokėjo už automobilių aikštelių projektą, kai butų (patalpų) savininkų kaupiamosiomis lėšomis buvo apmokėti kiti aikštelių statybos darbai: papildomas projektas (ar projekto korektūra) 2014 m. rugpjūčio mėn., statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, aikštelių ženklinimas, ženklai. Bendrijos pirmininkas, savavališkai, net neinformavęs butų (kitų patalpų) savininkų, negavęs butų ir kitų patalpų savininku sutikimo, 2014 m. gegužės ar birželio mėn. iš namą administruojančios įmonės buvusios UAB „D“ (dabar UAB „E“) gavo paskolą – 36 000 Lt (10 426,32 Eur), kai nėra aptarta leidimų išdavimo tvarka, kai savo sunkiai vaikštančiai, Name gyvenančiai motinai atvežęs pietus sūnus ar sunkų krovinį atvežę tiekėjai turi aiškintis policijos pareigūnams, nes ne visiems patalpų savininkams net nėra išduodami vadinamieji svečio leidimai, tuo tarpu, kai gretimų namų gyventojai, nesantys Bendrijos sudėtyje, turi normalius leidimus stovėti kelio ženklo Nr. 531 ribose, o Savivaldybė toleruoja metų metus tebesitęsiančią situaciją, ignoruodama problemą, į paklausimus, prašymus neatsakydama iš esmės, nesigilindama į problemą, pagal situaciją remdamasi skirtingo galiojimo Aprašais, pažeidžia valstybės tarnautojų veiklos etikos principus: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nešališkumo, atsakomybės.“

3. Pirmoji Pareiškėja ir Antroji Pareiškėja (toliau vadinama – Pareiškėjos) Seimo kontrolieriaus prašo: „pradėti tyrimą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimo, aplaidumo ir biurokratizmo, priimant sau prieštaraujančius sprendimus dėl Bendrijos automobilių stovėjimo aikštelių ženklų pastatymo ir nesiimant jokių priemonių, kad šie ženklai pagal [...] Saugaus eismo komisijos 2017-03-13 sprendimą būtų nuimti.“

4. Skundų tyrimui pateikti dokumentai, iš kurių nustatyta toliau pateikiama informacija. 4.1. Saugaus eismo komisijos 2014-04-14 protokolas Nr. KPPt-51(26.7): „5. Svarstyta B, Bendrijos pirmininko, prašymas leisti pastatyti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ automobilių stovėjimo aikštelėje prie [...] namo ir kompensuoti jo pastatymo išlaidas, nes Bendrija išsinuomojo žemės sklypą. Nutarta: Leisti savo lėšomis pastatyti kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ išnuomotose aikštelėse“; 4.2. Pirmoji Pareiškėja 2017-02-22 prašymu kreipėsi į Savivaldybę, paaiškindama: „2014 metais Bendrijos išsinuomotame žemės sklype įrengtose automobilių aikštelėse buvo pastatyti kelio ženklai Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“. Dėl šių ženklų pastatymo nuolat kyla konfliktai tarp Bendrijos pirmininko ir Namo gyventojus aplankyti atvykstančių vaikų, anūkų ir svečių. [...]. Pažymėtina, kad Jūsų rašte 2014-11-21 [...] rašoma, kad prie Namo yra apie 12 vietų, kur automobilius gali statyti visi norintys, tačiau iki šiol šios vietos nėra pažymėtos, nėra vietų išdėstymo schemos, taip pat nėra patvirtintas Automobilių statymo rezervuotų vietų aikštelėse tvarkos aprašas [pastaba: 2014 metų Aprašas], kuris turi būti iškabintas Namo skelbimų lentoje. [...] Savivaldybei leidus, Bendrijos pirmininkas nuo 2016 m. birželio mėnesio specialiuosius ir svečio leidimus statyti automobilius Namo aikštelėse išduoda pats, vadovaudamasis taisykle „kam noriu, tam ir duodu“. Todėl nėra aišku, kiek yra išduota svečio leidimų. Bendrijos susirinkimai nėra šaukiami, informacija neteikiama. Norėjusi dalyvauti 2016 m. vykusiame „Automobilių aikštelių savininkų“ [...] susirinkime, buvau išvyta, kadangi nesu „automobilių aikštelių savininkė“, o saugantis susirinkimą policijos ekipažas buvo kviestas mane išvesti iš susirinkimo. Man ir kitiems Namo gyventojams svečio leidimai nebuvo išduoti iki šiol [...]. Tuo tarpu rezervuotose aikštelėse automobilius stato leidimus gavę gretimų namų gyventojai. Primenu, kad 2014-03-20 Bendrijos pirmininko [...] Eismo saugumo komisijai pateiktame prašyme leisti išsinuomotoje teritorijoje pastatyti kelio ženklus nėra pateikta stovėjimo aikštelės schema, nėra nurodytas tikslus prašomų vietų skaičius, nėra Bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašo šiuo klausimu ir Bendrijos narių susirinkime patvirtintos automobilių statymo rezervuotose stovėjimo vietose tvarkos aprašo, todėl galimai ženklai yra pastatyti nesilaikant Savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 aprašo tvarkos. Todėl prašau kuo skubiau ženklus pašalinti“; 4.3. Savivaldybė 2017-03-14 raštu atsakė (į Pirmosios Pareiškėjos 2017-02-22 prašymą): „Jūsų prašymą išnagrinėjo Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-19 įsakymu Nr. DV-937 sudaryta Saugaus eismo komisija. Siunčiame komisijos posėdžio, įvykusio 2017-03-01, protokolo Nr. KPPt-48 išrašą“; 4.4. 2017-03-01 įvyko Saugaus eismo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstytas Pirmosios Pareiškėjos 2017-02-22 prašymas. Posėdyje nutarta: „Vienbalsiai. Naikinti 2014-04-14 posėdžio metu priimtą sprendimą, leidusį automobilių stovėjimo aikštelėse prie Namo pastatyti kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, nes šis leidimas buvo duotas, kol dar nebuvo įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės. [...]. Kadangi 2014-06-18 rangos darbų sutartyje Nr. SR-785 nustatyta, kad įrengtose aikštelėse negalės būti ribojamas automobilių stovėjimas, todėl komisija naikina ir 2017-02-02 išvažiuojamojo posėdžio metu priimtą sprendimą“; 4.5. Pirmosios Pareiškėjos sūnus 2017-08-01 prašymu kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas paaiškinti „neaiškią situaciją su Namo automobilių stovėjimo aikštele. Šių metų kovo 13 d. Saugaus eismo komisijos posėdyje vienbalsiai buvo nutarta panaikinti kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ [...] namo stovėjimo aikštelėje. Šiame name mano motinai nuosavybės teise priklauso butas, kuriame ji ir gyvena. Atvažiuodamas pas ją matau, kad praėjus penkiems mėnesiams minėtas kelio ženklas Nr. 531 vis dar stovi. Pažymėtina, kad kituose Saugaus eismo komisijos posėdžiuose: šių metų balandžio 11 d., gegužės 9 d., gegužės 25 d., birželio 23 d., [...] namo stovėjimo aikštelėje stovinčio ženklo Nr. 531 klausimas nebuvo svarstytas. Prašau paaiškinti, ar minėtas kovo 13 d. protokolas ir jo sprendimai galioja ir kokių priemonių [...] savivaldybė ėmėsi siekdama pašalinti šį ženklą“; 4.6. Savivaldybė 2017-09-08 raštu Pirmosios Pareiškėjos sūnui atsakė: „Prašymus dėl kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ prie Namo pastatymo ir nuėmimo Saugaus eismo komisija svarstė ne vieną kartą. Šių metų vasario 6 d. komisijos posėdyje buvo nutarta leisti pastatyti kelio ženklą Nr. 531, paliekant 25 proc. vietų bendro naudojimo. Gavus gyventojos prašymą, kovo l d. posėdyje buvo nutarta naikinti 2017-02-06 komisijos priimtą sprendimą. Balandžio 12 d. posėdyje buvo svarstytas Bendrijos pirmininko prašymas atidėti kelio ženklo Nr. 531 nuėmimą, kol vyks teisminiai ginčai. Komisija sutiko, kad galima ženklų nenuimti, tačiau įpareigojo papildomai pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su lentele Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses 15 m“ ir horizontaliu ženklinimu pažymėti 25 proc. vietų automobiliams stovėti be apribojimų. Balandžio 26 d. buvo gautas gyventojų prašymas paaiškinti, kuriose vietose automobilių stovėjimo aikštelėje prie Namo automobiliai gali stovėti be apribojimų, tai yra, be specialiųjų leidimų. Komisija išvažiuojamojo posėdžio metu su situacija susipažino vietoje ir nutarė: kad vairuotojams būtų aiškesnės ženklų galiojimo zonos, kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ pastatyti aikštelės pirmoje eilėje, o kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pastatyti taip, kad jie galiotų likusioje aikštelės dalyje. Šiuo metu minėti ženklai taip ir pastatyti.“

TYRIMAS IR IŠVADOS   5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Skunduose nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundų teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus. Savivaldybės Seimo kontrolierius prašė motyvuotai informuoti (pateikiant tai patvirtinančius dokumentus): a) „kada, kuo vadovaujantis, kieno sprendimu, kokiam tikslui Bendrijai buvo išnuomotas žemės sklypas; kada, kuo vadovaujantis, kieno sprendimu buvo nutarta prie Namo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (-es); ar buvo pateikti šioms aikštelėms įrengti reikalingi dokumentai (Namo butų savininkų sutikimas šiuo klausimu (protokolas), projektas, schemos ir kt.); jeigu nebuvo, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kas, kada, kieno sprendimu pasirašė aikštelių įrengimo darbų rangos sutartį; kokie apribojimai (sąlygos) buvo numatyti automobilių stovėjimo aikštelėms (jų naudojimui); kam buvo pavesta minimos sutarties vykdymo kontrolė; jeigu kontrolė nebuvo niekam pavesta, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kuo vadovaujantis, dėl kokios priežasties, kieno sprendimu 2014 metais Bendrijos pirmininkui buvo leista pastatyti kelio ženklą Nr. 531 (pagal rangos darbų sutartį, draudžiama statyti parkavimą ribojančius ženklus); ar buvo pateikti leidimui gauti reikalingi dokumentai (Namo butų savininkų sutikimas šiuo klausimu (protokolas), projektas, schemos ir kt.), jeigu nebuvo, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; ar automobilių stovėjimo aiktelės įregistruotos VĮ Registrų centre; kada, kieno vardu; jeigu neįregistruotos, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kas yra Skunde minimų automobilių stovėjimo aikštelių savininkas (savininkai), nuo kada, kieno sprendimu; dėl kokių priežasčių kelio ženklas Nr. 531 nebuvo nuimtas Saugaus eismo komisijai 2017-03-01 nusprendus naikinti 2014-04-14 ir 2017-02-02 sprendimus; kokių veiksmų Savivaldybė ėmėsi, kad būtų įvykdytas Saugaus eismo komisijos sprendimas; jeigu nesiėmė, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kuo vadovaujantis, kieno sprendimu ir kiek kartų 2017 metais Saugaus eismo komisija svarstė kelio ženklo Nr. 531 prie Namo pastatymo ir nuėmimo klausimą; kokie sprendimai priimti (nurodyti teisinį sprendimų pagrindą); ar buvo įvertinta, kokius nepatogumus tokie sprendimai sukels Namo butų savininkams; jeigu nebuvo, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kokiu būdu apie priimtus sprendimus buvo informuoti Namo butų savininkai; jeigu nebuvo informuoti, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kuo vadovaujantis, kieno sprendimu, nuo kada Bendrijos pirmininkui buvo leista dalinti specialius ir svečio leidimus statyti automobilius Namo aikštelėse; kokiais kriterijais vadovaujantis (nurodyti teisinį pagrindą) Bendrijos pirmininkas išduoda tokius leidimus, kiek ir kam tokių leidimų išduota; jeigu tokio teisinio pagrindo nėra, kokių priemonių bus imamasi“; b) „kada buvo gautas Pirmosios Pareiškėjos 2017-02-22 prašymas, kada ir kam jis buvo nukreiptas vykdyti, kuo vadovaujantis; ar šis prašymas buvo nagrinėjamas iš esmės, kuo vadovaujantis; jeigu nebuvo nagrinėjamas iš esmės, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis; kada buvo gautas Pirmosios Pareiškėjos sūnaus 2017-08-01 prašymas, kada ir kam jis buvo nukreiptas vykdyti, kuo vadovaujantis; ar šis prašymas buvo nagrinėjamas iš esmės, kuo vadovaujantis; jeigu nebuvo nagrinėjamas iš esmės, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis“; c) „kokie teisminiai ginčai, kuriuos Bendrijos pirmininkas minėjo Saugaus eismo komisijai, sprendžiami teisme“; d)  „motyvuotai paaiškinti: ar tinkamai Savivaldybė kontroliavo (kontroliuoja) rangos darbų sutarties 13 punkte numatytą sąlygą „Įrengus automobilių stovėjimo aikšteles, taisyklėse numatyta finansavimo tvarka, jų priklausomybė nesikeičia – jos skirtos viešam naudojimui (draudžiama statyti parkavimą ribojančius ženklus ar naudoti kitas priemones, ribojančias aikštelių viešą naudojimą)“; jeigu nekontroliavo, kodėl, nurodyti motyvuotas priežastis bei priemones, kurių bus imamasi šiam konfliktui spręsti; teiginį, pateiktą Savivaldybės 2017-09-08 rašte: „Komisija sutiko, kad galima ženklų nenuimti, tačiau įpareigojo papildomai pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su lentele Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses 15 m“ ir horizontaliu ženklinimu pažymėti 25 proc. vietų automobiliams stovėti be apribojimų“, bei teisinį sprendimo pagrindą; Pareiškėjos teiginius, kad „Saugaus eismo komisijai [2014 m.] pateiktame prašyme leisti išsinuomotoje teritorijoje pastatyti kelio ženklus nėra pateikta stovėjimo aikštelės schema, nėra nurodytas tikslus prašomų vietų skaičius, nėra bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašo šiuo klausimu ir Bendrijos narių susirinkime patvirtinto Automobilių statymo rezervuotose stovėjimo vietose tvarkos aprašo, todėl galimai ženklai yra pastatyti nesilaikant Savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 aprašo tvarkos“; priežastis, dėl kurių Pareiškėjai nėra išduotas svečio leidimas statyti automobilį prie Namo; priežastis, dėl kurių leidimai statyti automobilius išduoti gretimų namų gyventojams.“

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta toliau nurodyta informacija: 6.1. „[...] 2015-02-18–2015-03-13 buvo atliktas kompleksinis neplaninis Bendrijos valdymo organų (pirmininko) veiklos patikrinimas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. T-200 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis. Neplaninio patikrinimo pagrindas – 2015-01-25 Antrosios Pareiškėjos gautas prašymas. Patikrinimo metu buvo surašytas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktas Nr. PPA-11/15, kuriame nustatyti trūkumai ir įvardinti reikalavimai trūkumams pašalinti per numatytą terminą. Patikrinimą atliko buvusi Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Sadauskienė.“ 6.2. „2015-04-13 Savivaldybė gavo Bendrijos pirmininko prašymą atidėti reikalavimų trūkumams pašalinti terminą dėl tuo metu vykusių ikiteisminių tyrimų pagal Antrosios Pareiškėjos skundą. 2015-06-22 buvo organizuotas Bendrijos narių susirinkimas, kuriame numatyti klausimai, siekiant įvykdyti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akte Nr. PPA-11/15 numatytus reikalavimus. Šis susirinkimas neįvyko dėl kvorumo reikalavimo neišlaikymo. Pakartotinis susirinkimas 2015-08-04 taip pat neįvyko dėl Pirmininko ligos (ligą patvirtinantys medicininiai dokumentai iš šeimos gydytojo buvo pateikti).“ 6.3. „2016-03-31 vėl organizuotas Bendrijos narių susirinkimas, kuris dėl kvorumo nebuvimo laikytas neįvykusiu. Pakartotinis susirinkimas įvyko 2016-04-14. Jo metu buvo patvirtintas metinis namo priežiūros ūkinis-finansinis planas, ilgalaikis namo atnaujinimo planas. Paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklės nepatvirtintos, kadangi bendrijoms jos nėra privalomos.“ 6.4. „UAB „E“ (buvęs UAB „D“) administruoja Bendriją pavedimo sutarties Nr. ŽA-SUT-12-038, sudarytos 2001-11-30, pagrindu. Bendrovė teikia Bendrijai administravimo, techninės priežiūros ir šilumos punkto bei karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas.“ 6.5. „2017-02-28 buvo atliktas kitas kompleksinis neplaninis Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimas vadovaujantis aukščiau nurodytomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis. Neplaninio patikrinimo pagrindas – 2017-01-20 ir 2017-02-06 Antrosios Pareiškėjos gauti prašymai. Jo metu buvo surašytas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktas Nr. PPA-25-(58.1), kuriame nustatyti trūkumai ir įvardinti reikalavimai trūkumams pašalinti per numatytą terminą. Už nustatytą pažeidimą – kaupiamųjų lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį – Bendrijos pirmininkui 2017-03-13 buvo surašytas administracinių nusižengimų protokolas ir pritaikytos administracinio poveikio priemonės pagal LR administraciniu nusižengimų kodekso 349 str. 3 d. Pakoreguotas Bendrijos narių sąrašas buvo pateiktas 2017 m. kovo mėnesį laikantis nustatyto termino. Dėl kitų reikalavimuose numatytų būtinų dokumentų patvirtinimo visuotiniame bendrijos narių susirinkime Pirmininkas taip pat kovo mėnesį organizavo pirmą ir pakartotinį susirinkimą. Neįvykus susirinkimams dėl kvorumo reikalavimo neišlaikymo, Pirmininkas 2017 m. balandžio mėnesį pateikė prašymą atidėti terminą įgyvendinti tuos reikalavimų punktus, kuriems būtini visuotinio susirinkimo sprendimai. Birželio mėnesį buvo organizuoti dar 2 susirinkimai, kurie taip pat neįvyko dėl kvorumo reikalavimo neišlaikymo. Pirmininkas žodžiu informavo, kad Bendrijos narių susirinkimas bus organizuojamas lapkričio mėnesį. Jeigu Pirmininkas neįvykdys visų patikrinimo akte numatytų reikalavimų, bus vadovaujamasi LR administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsniu ir paskirta administracinė nuobauda ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo paaiškėjimo dienos.“ 6.6. „2017-09-01 ir 2017-10-12 buvo atlikti dar du neplaniniai Bendrijos valdymo organų veiklos patikrinimai vadovaujantis 2017-05-25 sprendimu Nr. T-205 patvirtintomis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis. Patikrinimai vykdyti pagal Antrosios Pareiškėjos 2017-07-17, 2017-07-19, 2017-07-19, 2017-08-29 ir 2017-09-05 raštų ir prašymų turinį. Patikrinimų metu surašyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktai Nr. PPA-117-(58.1) ir Nr. PPA-134-(58.1), kuriuose nustatyti trūkumai ir įvardinti reikalavimai trūkumams pašalinti per numatytą terminą. 2017-10-12 vykusio neplaninio patikrinimo metu užfiksuotas LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 14 straipsnio 7 dalies nuolatinis pažeidimas. Neišsamus informacijos pateikimas pagal butų ir kitų patalpų savininkų prašymus / raštus / reikalavimus per nustatytą 10 darbo dienų terminą laikomas netinkamu pareigų atlikimu, kuris užtraukia administracinę atsakomybe pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio l dalį. Dėl šio pažeidimo Bendrijos pirmininkui bus surašytas administracinių nusižengimų protokolas. Dėl kitų abiejų patikrinimų metu nustatytų faktinių aplinkybių (kaupiamųjų lėšų nepervedimo į Bendrijos banko sąskaitą dengiant Bendrijai suteiktą paskolą pervedant kaupimo lėšas į priekį, skirtingo mokesčių už suteiktas UAB „E“ paslaugas gyventojams paskirstymo Bendrijos pirmininkui neskaičiuojant įmokų už administravimą, techninę priežiūrą ir šilumos sistemų priežiūrą) 2017-10-30 išsiųstas raštas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai su prašymu patikrinti išdėstytą situaciją dėl galimos UAB „E“ ir Bendrijos pirmininko nusikalstamos veikos ir, esant pagrindui, pradėti ikiteisminį tyrimą.“ 6.7. „Iš visų atliktų patikrinimų nustatyta, kad Bendrijos pirmininkas organizuoja susirinkimus, tačiau dėl kvorumo reikalavimo neišlaikymo susirinkimai dažnai neįvyksta. Dėl šios minėtos aplinkybės dar 2017-02-28 daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akte Nr. PPA-25-(58.1) buvo pažymėta, kad, jeigu dažnai neįvyksta nei pirmas visuotinis susirinkimas, nei pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, rekomenduojama visuotinio susirinkimo metu apsvarstyti galimybę dėl bendrijos narių įgaliotinių išrinkimo atitinkamai koreguojant bendrijos įstatus.“ 6.8. Savivaldybė pakartotiniu 2017-11-15 raštu Seimo kontrolierių informavo, kad Saugaus eismo komisija 2017-11-02 posėdyje nutarė: „Naikinti kelio ženklų Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“, pastatytų automobilių stovėjimo aikštelėse prie [...] namo, galiojimą nuo šių metų lapkričio 8 d., nes komisijai nepateikti Savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-44 (Savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-155 redakcija) patvirtintame specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai.“ 6.9. Savivaldybė pateikė 2015-02-18, 2017-02-28, 2017-09-01, 2017-10-12, atliktų Bendrijos valdymo organų patikrinimo aktų kopijas.

7. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau vadinama – Alytaus AVPK) informavo: 7.1. per 2015–2017 metus Alytaus AVPK yra gavęs 104 pranešimus „dėl galimai kelių eismo taisyklių reikalavimų adresu Alytus, [...], kur įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir pastatytas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“; 7.2. „Per 2017 metus Alytaus AVPK gavo 17 tokių pranešimų, iš kurių 7 atvejais buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai“; 7.3. „Per 2016 metais pagal gautus Bendrijos pirmininko žodinius pranešimus viešajai tvarkai užtikrinti, Alytaus AVPK pareigūnai dalyvavo Bendrijos narių susirinkimuose. [...]. Susirinkimų metu pažeidimų nenustatyta.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 8.1. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama: 8.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 11) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...].“ 8.1.2. 6 straipsnio 1 dalis – „[...] viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: [...]; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] ir saugaus eismo organizavimas; [...] 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų [...] veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; […].“ 8.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (toliau vadinama – Bendrijų įstatymas) nustatyta: 8.2.1. 1 straipsnis – „1. Šis įstatymas nustato daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, reglamentuoja šios bendrijos steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas.“ 8.2.2. 20 straipsnis – „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės. 2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui.“ 8.2.3. 27 straipsnis – „1. Savivaldybių vykdomosios institucijos teikia teisinę ir organizacinę pagalbą daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkams steigiant bendrijas, organizuoja ir teikia nemokamas konsultacijas bendrijų steigimo ir veiklos, bendrijų reorganizavimo ir likvidavimo klausimais. [...].“ 8.3. Kelių įstatymo 4 straipsnyje reglamentuojama: „3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. [...].“ 8.4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta: 8.4.1. 10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: [...] 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; 4) rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu [...].“ 8.4.2. 11 straipsnis – „1. [...] Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones.“ 8.5. Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės; redakcija, galiojusi iki 2017-11-23) nustatyta: 8.5.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“ 8.5.2. „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. [...].“  8.5.3. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 47.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. [...].“ 8.5.4. „50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“ 8.6. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta:  „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“   8.7. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-44 patvirtintame Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos apraše (toliau vadinama – 2014 metų Aprašas) reglamentuojama:  „10. Prašymai įrengti kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ ir juo naudotis  pateikiami Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kartu pateikiami šie duomenys ir dokumentai: 10.1 motyvuotas prašymas, kuriame nurodomas prašomų vietų skaičius ir paskirtis; 10.2. pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schema, kurioje nurodytos savo teritorijos ir pastatų ribos stovėjimo vietų atžvilgiu, kelio ženklo įrengimo tikslus adresas; jei prašymą teikia bendrija, papildomai turi būti nurodytos stovėjimo vietos, kuriose statyti automobilius bus galima laisvai; 10.3. jei asmuo turi teisę kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, tai įrodantis dokumentas; 10.4. bendrijos narių sprendimas dėl rezervuotų stovėjimo vietų įrengimo, t. y. bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašas šiuo klausimu ir bendrijos narių susirinkime patvirtintas Automobilių statymo rezervuotose stovėjimo vietose tvarkos aprašas, tuo atveju, jei rezervuotos stovėjimo vietos būtų rengiamos bendrijos teritorijoje. Sprendimas laikomas tinkamu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Tvarkos aprašas privalo būti nuolat viešai skelbiamas namo skelbimų lentoje. 11. Jei daugiabučių namų savininkų bendrija planuoja įsirengti rezervuotas automobilių stovėjimo vietas: 11.1. automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri įrengta kartu su savivaldybe dalinio dalyvavimo būdu, ne mažiau kaip 25 procentai vietų, kuriose būtų galima automobilius statyti be specialiojo leidimo, turi būti skirta bendram naudojimui; 11.2. iš butų ir (ar) kitų patalpų savininkų asmeninių lėšų įrengiant naują aikštelę, visose įrengiamoje aikštelėje esančiose vietose gali būti statomi tik prisidėjusių prie aikštelės įrengimo asmenų automobiliai, tačiau tai turi būti aprašyta 10.4 punkte nurodytame tvarkos apraše. 12. Jei daugiabučių namų savininkų bendrija planuoja įsirengti rezervuotų stovėjimo vietų aikštelę: 12.1. dalinio dalyvavimo su savivaldybe būdu, ne mažiau, kaip 25 procentai vietų turi būti skirta bendram naudojimui, kuriose būtų galima automobilius statyti be specialiojo leidimo; 12.2. iš namo gyventojų asmeninių lėšų įrengiant naują aikštelę, visose įrengiamoje aikštelėje esančiose vietose gali būti statomi tik prisidėjusių prie aikštelės įrengimo asmenų automobiliai, tačiau tai turi būti aprašyta 11.5.2 punkte nurodytame tvarkos apraše. 13. Kelio ženklas gali būti statomas tik teisės aktų nustatyta tvarka įrengtoje ir VĮ Registrų centre įregistruotoje automobilių statymo aikštelėje.“ 8.8. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-155 patvirtintame Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuojama: 9. Prašymus įrengti naujus kelio ženklus Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ nagrinėja Saugaus eismo komisija. 10. Prašymai įrengti kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ ir juo naudotis  pateikiami Alytaus miesto savivaldybės administracijai, kartu pateikiami šie duomenys ir dokumentai: 10.1. motyvuotas prašymas, kuriame nurodomas prašomų vietų skaičius ir paskirtis; 10.2. pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schema, kurioje nurodyta savo teritorijos ir pastatų ribos stovėjimo vietų atžvilgiu, kelio ženklo įrengimo tikslus adresas; 10.3. jei asmuo turi teisę kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, tai įrodantis dokumentas; 10.4. daugiabučių namų savininkų bendrijai teikiant prašymą dėl rezervuotų stovėjimo vietų aikštelės įrengimo, kartu turi būti pateikta: 10.4.1. bendrijos narių pritarimas, t. y. bendrijos narių susirinkimo protokolo išrašas šiuo klausimu (toliau – pritarimas). Pritarimas laikomas tinkamu, jei prašymui įrengti rezervuotų stovėjimo vietų aikštelę pritaria ne mažiau kaip 50 proc. namo gyventojų;   10.4.2. bendrijos narių susirinkime patvirtintas automobilių statymo rezervuotų stovėjimo vietų aikštelėje tvarkos aprašas, kuris privalo būti viešai skelbiamas namo skelbimų lentoje; 10.4.3. pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schema, kurioje nurodyta savo teritorijos ir pastatų ribos stovėjimo vietų atžvilgiu, taip pat stovėjimo vietos, kuriose statyti automobilius bus galima laisvai. 11. Jei daugiabučių namų savininkų bendrija planuoja įsirengti rezervuotų stovėjimo vietų aikštelę: 11.1. dalinio dalyvavimo su savivaldybe būdu, ne mažiau, kaip 25 procentai vietų turi būti skirta bendram naudojimui, kuriose būtų galima automobilius statyti be specialiojo leidimo; 11.2. iš namo gyventojų asmeninių lėšų įrengiant naują aikštelę, visose įrengiamoje aikštelėje esančiose vietose gali būti statomi tik prisidėjusių prie aikštelės įrengimo asmenų automobiliai, tačiau tai turi būti aprašyta 10.4.2 punkte nurodytame tvarkos apraše. 12. Kelio ženklas gali būti statomas tik teisės aktų nustatyta tvarka įrengtoje ir VĮ Registrų centre įregistruotoje automobilių statymo aikštelėje. [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad „esant interesų išsiskyrimui labai svarbu ieškoti visoms šalims priimtino sprendimo būdo, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita. Interesų suderinimui būtinas bendraturčių kooperavimasis, o siekis maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitą bendraturtį, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2012; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012).“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 10.1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir saugaus eismo organizavimas; 10.2. nagrinėjamu atveju: 10.2.1. Pareiškėjos skundžiasi Savivaldybės pareigūnų neveikimu, sprendžiant galimai neteisėtai pastatyto kelio ženklo Nr. 531 panaikinimo klausimą; 10.2.2. nustatyta, kad Pareiškėjos ne kartą kreipėsi į Savivaldybę, prašydamos panaikinti kelio ženklą Nr. 531, nurodydamos, kad jis pastatytas pažeidus 2014 metų Aprašo reikalavimus (Bendrija nėra patvirtinusi Automobilių statymo rezervuotose stovėjimo vietose tvarkos aprašo, Bendrijos nariai nėra priėmę sprendimo dėl rezervuotų stovėjimo vietų įrengimo, automobilių stovėjimo aikštelės nėra įregistruotos VĮ Registrų centre). Savivaldybė teikė Pareiškėjoms atsakymus, tačiau jie vertintini tik kaip atsirašinėjimas, noras pateisinti Savivaldybės pareigūnų, kurie, vadovaudamiesi 2014 metų Aprašo nuostatomis, priiminėjo prašymus įrengti kelio ženklą Nr. 531 bei dokumentus, veiksmus, t. y. atsakymas buvo vienas ir tas pats: kad sprendimą dėl kelio ženklo Nr. 531 pastatymo priėmė Saugaus eismo komisija. Taigi, nebuvo imtasi veiksmų iš esmės spręsti šį klausimą; 10.2.3. Saugaus eismo komisija klausimą dėl kelio ženklo Nr. 531 pastatymo, panaikinimo (nepanaikinimo) svarstė ne kartą: 1) 2014-04-02 (2014-04-14 protokolas) posėdyje leista Bendrijai savo lėšomis (Bendrijos) pasistatyti kelio ženklą Nr. 531; 2) 2014-08-27 posėdyje nutarta, kad kelio ženklas Nr. 531 prie Namo pastatytas teisėtai ir galioja automobilių stovėjimo aikštelėje; 3) 2017-03-01 posėdyje buvo nutarta naikinti 2014-04-14 posėdžio metu priimtą sprendimą, kuriuo buvo leista pastatyti kelio ženklą Nr. 531; 4) 2017-04-12 posėdyje buvo nutarta laikinai (pagal Bendrijos pirmininko prašymą), kol vyks teisminiai ginčai, nenaikinti kelio ženklo Nr. 531 galiojimo, o papildomai pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su lentele Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses 15 m.“ ir horizontaliu ženklinimu pažymėti 25 procentus vietų automobiliams stovėti be apribojimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sprendimas priimtas nepatikrinus faktinių aplinkybių, neišsiaiškinus, kokiu gi klausimu vyks (ar vyksta) teisminiai ginčai (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos). Pažymėtina, kad Skundų tyrimo metu nustatyta, jog teisminiai ginčai vyksta tarp Bendrijos ir Bendrijos patalpų savininkų. Dėl  Savivaldybės priimtų sprendimų (dėl kelio ženklų) ginčo teisme nėra. 5) tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, 2017-11-02 posėdyje nutarta naikinti kelio ženklo Nr. 531 galiojimą (pažymos 6.8 punktas), nes nepateikti 2014 metų Apraše, Apraše (pažymos 8.7, 8.8 punktai) nurodyti dokumentai. Pažymėtina, kad Savivaldybė nepateikė informacijos, ar buvo priimtas sprendimas dėl kelio ženklo Nr. 528 su lentele Nr. 811 ir koks; jeigu nebuvo priimtas sprendimas, kodėl; taip pat nepateikta informacija, ar kelio ženklas Nr. 531 jau nuimtas ir kada; jeigu nenuimtas, kada ir kokių numatoma imtis priemonių, kad šis kelio ženklas būtų pašalintas; 10.2.4. Seimo kontrolierius 2017-10-13 paklausimu kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas motyvuoto paaiškinimo dėl nurodomų aplinkybių, dokumentų (pažymos 5 punktas). Pažymėtina, kad Savivaldybė nepateikė prašomų dokumentų, motyvuotos informacijos, t. y., neatsakė į Seimo kontrolieriaus klausimus (pažymos 5 punktas); 10.2.5. Savivaldybė Seimo kontrolieriui pateikė išsamią informaciją dėl Bendrijos valdymo organų (Pirmininko) veiklos neplaninių kompleksinių patikrinimų, pateikė aktus bei paaiškinimus dėl reikalavimų vykdymo kontrolės, surašytų administracinių nusižengimų protokolų (pažymos 6 punktas). Pažymėtina, kad 2017-10-30 raštu Savivaldybė kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrą su prašymu „patikrinti išdėstytą situaciją dėl galimos UAB „E“ ir Bendrijos pirmininko nusikalstamos veikos ir, esant pagrindui, pradėti ikiteisminį tyrimą“ (pažymos 6.6 punktas); 10.2.6. nustatyta, kad Bendrijos pirmininkas butų savininkų visuotinius susirinkimus (jiems neįvykus, ir pakartotinius) organizuodavo, tačiau dėl neaktyvių gyventojų (nesant kvorumo) susirinkimai dažnai neįvykdavo. Pažymėtina, kad kelia abejonių Bendrijos pirmininko veiksmų kviesti policijos pareigūnus užtikrinti viešąją tvarką jo vadovaujamos Bendrijos narių susirinkimų metu  pagrįstumas (pažymos 7.3 punktas). Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad Bendrijos pirmininkas nėra pareigūnas, todėl tirti Pirmininko veiksmus (neveikimą) nepriskirta  Seimo kontrolieriaus kompetencijai.   11. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina: 11.1. Savivaldybė nesiėmė priemonių iš esmės spręsti klausimą dėl kelio ženklo Nr. 531 panaikinimo, taigi saugaus eismo organizavimo funkcija buvo vykdoma netinkamai. Tik tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, Saugaus eismo komisijos 2017-11-02 posėdyje nutarta naikinti kelio ženklo Nr. 531 galiojimą, nes vis tik nebuvo pateikti 2014 metų Apraše, Apraše nurodyti su tuo susiję dokumentai. Taigi, darytina išvada, kad Savivaldybės pareigūnai, kuriems priskirta priimti prašymus, dokumentus dėl kelio ženklo įrengimo, galimai netinkamai atliko jiems pavestas funkcijas. Savivaldybės administracija nesiėmė priemonių išsiaiškinti bei įvertinti pareigūnų, dėl kurių veiksmų (neveikimo) Saugaus eismo komisijai svarstyti buvo pateikti galimai netinkamai parengti dokumentai, veiksmus (neveikimą). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio nuostatomis, tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos, neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo, o iškėlus baudžiamąją bylą arba Seimo kontrolieriui atliekant tyrimą, taip pat atliekant tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tarnybinio nusižengimo tyrimą šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju – ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo, tarnybinio ar kito kompetentingos institucijos patikrinimo užbaigimo, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus šio straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu atveju surašymo dienos. Skundo tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės, nes Saugaus eismo komisija priėmė sprendimą nuo 2017-11-08 panaikinti kelio ženklo Nr. 531 galiojimą. Taigi, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi („skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia“), Pareiškėjų skundų tyrimas nutrauktinas; tačiau Savivaldybei teiktina rekomendacija.  11.2. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio nuostatomis, pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus funkcijoms atlikti.  Savivaldybė nepateikė prašomų dokumentų, motyvuotos informacijos, t. y., neatsakė į Seimo kontrolieriaus klausimus (pažymos 5 punktas). Tyrimas šiuo klausimu pripažintinas pagrįstu, Savivaldybei teiktina rekomendacija; 11.3. vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis (pažymos 8.5 punktas), atsakymai parengiami atsižvelgus į prašymo turinį, jeigu atsisakoma suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą, atsakyme turi būti nurodoma apskundimo tvarka. Savivaldybės Pareiškėjoms pateikti atsakymai vertintini kaip atsirašinėjimas, nes atsakymai parengti netinkamai įvertinus prašymų turinį (atsisakyta pateikti dokumentus, priimti sprendimą dėl kelio ženklo panaikinimo ir kt.), nenurodyti motyvai arba jie prieštaringi, neišaiškinta apskundimo tvarka. Tyrimas šiuo klausimu pripažintinas pagrįstu, Savivaldybei teiktina rekomendacija.   12. Atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys į tai, kad: 12.1. vadovaujantis CK 6.271 straipsnio nuostatomis, žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto, nepaisydama savo darbuotojų kaltės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 straipsnis). Taigi, jeigu, Pareiškėjų nuomone, Savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimu joms galimai buvo padaryta turtinė bei neturtinė žala, žalos nustatymo ir atlyginimo klausimas, remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo normomis, spręstinas teismo tvarka; 12.2. Namo gyventojai galėtų aktyviau dalyvauti visuotiniuose Namo butų savininkų susirinkimuose ir ten išsiaiškinti rūpimus klausimus.   SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia Pareiškėjų skundo dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant kelio ženklo panaikinimo klausimą, tyrimą nutraukti.

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia tyrimą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikus Seimo kontrolieriui prašomos informacijos, pripažinti pagrįstu.

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia, tyrimą dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai teikiant Pareiškėjoms atsakymus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 15, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 16.1. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas, įvertinti veiksmus (neveikimą) Savivaldybės pareigūnų, vykdžiusių prašymų, dokumentų dėl kelio ženklo Nr. 531 įrengimo (panaikinimo) priėmimą  ir teikusių Saugaus eismo komisijai sprendimo priėmimui; 16.2. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas, įvertinti Savivaldybės pareigūnų, 2016-2017 metais rengusių atsakymus Pareiškėjoms, veiksmus (neveikimą); 16.3. motyvuotai informuoti, ar buvo priimtas sprendimas dėl kelio ženklo Nr. 528 su lentele Nr. 811 ir koks; jeigu nebuvo priimtas sprendimas, kodėl; ar kelio ženklas Nr. 531 jau nuimtas ir kada; jeigu nenuimtas, kada ir kokių numatoma imtis priemonių, kad šis kelio ženklas būtų pašalintas;   16.4. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas, imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad ateityje prašymai būtų nagrinėjami iš esmės, atsakymai būtų rengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, tvarka teisės aktų nustatyta tvarka būtų išaiškinama apskundimo; 16.5. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas, imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad ateityje Seimo kontrolieriams būtų teikiama išsami, motyvuota informacija ir prašomi dokumentai, nežiūrint į tai, kad skunduose keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius         Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1270; 4D-2017/2-1555
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį