Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 2 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundą ir nepateikus atsakymų į visus Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte pateiktus klausimus.

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad KD netinkamai išnagrinėjo jo 2017 m. rugsėjo 27 d. skundą, kurį šiai įstaigai persiuntė Seimo kontrolierius, t. y., 2017 m. spalio 25 d. KD rašte Nr. 2S 6485 pateikti ne visi atsakymai į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte pateiktus klausimus.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. 2017 m. rugsėjo 27 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautame skunde Pareiškėjas kėlė šias problemas, susijusias su jo buvimu Marijampolės pataisos namuose (toliau vadinama ir – Marijampolės PN]: 4.1. ,,2017 m. rugsėjo 8 d. [...] būrio patalpose buvau pastebėtas Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūno A. K. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi], jog esu pavartojęs alkoholinių gėrimų [...]. Alkotesteris parodė 0,42 promilės [...]. A. K. liepė kitiems pareigūnams suforminti padarytą pažeidimą [...], surašyti tarnybinį pranešimą, paimti mano pasiaiškinimą ir mane uždaryti į kamerų tipo patalpas 24 valandoms“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 4.2. ,,2017 m. rugsėjo 14 d. [...] būrio viršininkas S. D. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi] mane pristatė drausmės komisijai dėl nubaudimo, kur buvo paskirta nuobauda – atimta teisė pirkti maisto produktus. Tačiau kartu [...] S. D. pateikė prašymą dėl pervedimo [...]. Marijampolės PN direktorius priėmė sprendimą ir prašymą dėl pervedimo patenkino. Mane iš brigados Nr. [...] pervedė į brigadą Nr. [...]“; 4.3. ,,Tačiau 2017-09-14 prašymas dėl pervedimo yra nepagrįstas [...]“; 4.4. ,,Nuo 2016 m. liepos 17 d. iki 2017 m. rugsėjo 8 d. aš nei karto nesu pažeidęs nustatytos vidaus tvarkos [...]“; 4.5. ,,[...] [Kai] įstaigos vadovas patvirtino nuteistųjų maitinimo grafiką, kur [...] būrys turėjo eiti į valgyklą valgyti su [...] būrių nuteistaisiais. Tada mes, [...] būrio nuteistieji, parašėme prašymus, kad pakeistų maitinimo laiką, nurodydami, kad mums su [...] būrių nuteistaisiais valgyti [...] nėra saugu, nes jie mus puola, skriaudžia, žemina. Tada pataisos namų administracija pakeitė maitinimo grafiką [...]“; 4.6. ,,[...] būrių nuteistieji ketvirtadieniais nuo 9:15 val. pradedami leisti į dušinę, pagal nuteistųjų pirties grafiką, o [...] būrio nuteistieji ketvirtadienį leidžiami tuo metu į parduotuvę. Į parduotuvę reikia [...] eiti per ūkio kiemą, kur yra dušinės. Grįžtant iš parduotuvės [...] būrio nuteistiesiems [...] būrių nuteistieji atiminėja prekes“; 4.7. ,,[...] 2017 m. rugsėjo 15 d. [...] būrio viršininkas S. D. mane išvedė iš [...] būrio patalpų [...]. Būrio viršininkui pasakiau, jog aš neisiu bausmės atlikti į [...] brigadą, nes man ten nėra saugu [...]“; 4.8. ,,[...] Drausmės komisijoje aš paaiškinau, jog [...] brigadoje man nėra saugu ir aš nesikelsiu bausmės atlikti į [...] būrį, Marijampolės PN direktorius man skyrė nuobaudą – perkelti į kamerų tipo patalpas 15 [...] parų [...].“

5. 2017 m. spalio 6 d. tarpininkavimo raštu Nr. 4D-2017/1-1376/3D-2937 (toliau vadinama – Raštas) Seimo kontrolierius persiuntė Pareiškėjo skundą nagrinėti KD, prašydamas atidžiai išnagrinėti skunde nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui motyvuotą atsakymą, kartu išsiaiškinti: 5.1. dėl kokių priežasčių buvo pakeistas [...] brigados [...] būrio maitinimosi laikas; 5.2. dėl kokių priežasčių buvo nuspręsta perkelti Pareiškėją į kitą būrį; 5.3. dėl kokių priežasčių, perkeliant Pareiškėją į [...] brigadą, nebuvo atsižvelgta į šio rašto 4.5–4.7. punktuose nurodytas aplinkybes; 5.4. dėl kokių priežasčių Pareiškėjas tolesnės bausmės negali atlikti [....] brigadoje; 5.5. ar nuteistieji Marijampolės PN yra supažindinti su aktualios redakcijos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis; jeigu ne – dėl kokių priežasčių; jeigu taip – kokiu būdu. Taip pat prašyta, nustačius pažeidimų, pagal kompetenciją imtis priemonių jiems pašalinti.

6. Atsakydamas į Seimo kontrolieriaus Raštą, KD Pareiškėjui pateikė 2017 m. spalio 25 d. atsakymą Nr. 2S-6485, kuriame nurodoma: 6.1. „Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2017-09-14 Marijampolės PN direktoriaus įsakymu Nr. 7/07-772, atsižvelgiant į Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų nuomonę, Jūsų asmens savybes bei taikant diferencijuotą nuteistųjų paskirstymo schemą, buvote paskirtas į [...] būrį (pervestas iš [...] būrio). Pažymėtina, kad Jūsų perkėlimas buvo inicijuotas po Jūsų padaryto drausmės pažeidimo [...].“ 6.2. „Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad Jūsų pateikiamas motyvas ([...] būryje Jums nebus užtikrintas saugumas) nėra argumentuotas ir pagrįstas. [...]. 2017-09-15 atsisakėte vykdyti pareigūnų teisėtus nurodymus ir eiti į Jums paskirtą [...] būrį. Siekiant išsiaiškinti atsisakymo priežastis, su Jumis kalbėjosi Marijampolės PN Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai. 2017 09-18 pažymoje Nr. 89/06-561 nurodoma, kad atsisakote eiti į paskirtą būrį, kadangi nenorite būti žeminamas ir jaustis žemesniu pagal nuteistųjų neformaliųjų tradicijų palaikomas kastas. Minėtoje pažymoje nenustatyta konkrečių, išimtinių priežasčių, dėl kurių negalite atlikti bausmės Jums paskirtame būryje [...].“ 6.3. „Dėl Jūsų prašymo sudaryti sąlygas įsigyti naujos redakcijos Vidaus tvarkos taisykles [...] informuojame, kad su naujausiomis teisės aktų redakcijomis Jūs visuomet galite susipažinti įstaigos bibliotekoje. Jeigu pageidaujate gauti teisės aktų atspausdintas versijas, turėtumėte kreiptis į įstaigos administraciją, dokumentų kopijos Jums bus padarytos Vidaus tvarkos taisyklių 1921 punkte nurodyta tvarka.  

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso: 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

9. Vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

10. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

11. Pareiškėjas teigia, kad KD pareigūnai išnagrinėjo jo 2017 m. rugsėjo 27 d. kreipimąsi dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jo saugumo, perkeliant jį į kitą Marijampolės PN būrį bei paskiriant jam nuobaudą, tačiau 2017 m. spalio 25 d. raštu Nr. 2S-6485 neišsamiai į jį atsakė, nes nepateikė atsakymų į visus Seimo kontrolieriaus Rašte pateiktus klausimus.

12. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus KD, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 8, 10 punktai). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje konstatavo, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y., ir KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 9 punktas).

13. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad KD pareigūnai raštu Pareiškėjui atsakė iš eilės į visus jo skunde pateiktus klausimus, t. y., Pareiškėjas buvo paskirtas į [...] būrį (pervestas iš [...] būrio) dėl jo neigiamos įtakos kitiems nuteistiesiems po padaryto drausmės pažeidimo; duomenų, kad Pareiškėjo saugumui grėstų pavojus, nenustatyta, tokių duomenų nepateikė ir jis pats, Pareiškėjas su naujausiomis teisės aktų redakcijomis visuomet gali susipažinti įstaigos bibliotekoje arba kreiptis į įstaigos administraciją, kad jam būtų padarytos jų kopijos (šios pažymos 6 punktas).

14. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys, kad KD pagrįstai jam nepateikė atsakymų į kai kuriuos Seimo kontrolieriaus Rašte nurodytus klausimus, nes jie (šios pažymos 5.1, 5.5 punktai) nėra susiję su Pareiškėjo teisėmis ir pareigomis. Šie atsakymai turi būti pateikti Seimo kontrolieriui.

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundą ir nepateikus atsakymų į visus Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte pateiktus klausimus, yra nepagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundą ir nepateikus atsakymų į visus Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte pateiktus klausimus, atmesti.

 

Pavaduojantis Seimo kontrolierių Augustiną Normantą,

Seimo kontrolierius                                                                                                    Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1557
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį