Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ IR VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VILNIAUS MIESTO ANTRĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-08-28 gavo X (toliau tekste ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas), kuriame prašoma įvertinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – TM) pareigūnų veiksmus (neveikimą), galimai netinkamai nagrinėjant skundą bei nesudarant Pareiškėjui galimybės užsirašyti į priėmimą pas viceministrą Paulių Griciūną, bei skundžiami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – VRM) pareigūnų veiksmai (neveikimas), nagrinėjant Pareiškėjo 2017-05-19 skundą, nepateikiant į jį atsakymo bei nesudarant galimybės užsirašyti į priėmimą pas viceministrą.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „[...] noriu atkreipti [...] dėmesį, kad, paprašius Teisingumo ministerijos atlikti patikrinimą, Teisingumo ministerija mano prašymą persiuntė į tą pačią įstaigą, kurią buvo prašoma patikrinti [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „[...] prašau [...] išsiaiškinti, kodėl aš negaliu užsirašyti į priėmimą pas viceministrą Vidaus reikalų ministerijoje. Dokumentų priėmimo skyriuje atsisako priimti mano prašymą ir užrašyti pas viceministrą bei nustatyti mano prašymo siuntinėjimą iš vienos įstaigos į kitą. Iki šiol negavau atsakymo į prašymą Vidaus reikalų ministrui, kurį buvau pateikęs susitikimo metu, prašymo registracija 2017-05-19 Nr. 5-S-4593.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] padėti surasti atsakymą į prašymą ir įvertinti pareigūnų veiksmus“.

4. 2017 m. rugsėjo 5 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Skundo papildymo raštas, kuriuo Pareiškėjas informuoja: „Prašau atsižvelgti į tai, kad Valstybinė teismo medicinos tarnyba priklauso Sveikatos apsaugos ministerijai, o ne Teisingumo ministerijai [...], tada dėl nepriėmimo pas viceministrą pretenzijų Teisingumo ministerijai neturiu.“

 5. 2017 m. spalio 16 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautas Skundo patikslinimo raštas, kuriame teigiama: „patikslinu, kad man yra neatsakyta į prašymą, VRM gautą 2017-05-15 Nr. 1P 327 [...], PD gautą Nr. 5AP-18“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

6. Seimo kontrolierius 2017-09-19 raštu Nr. 4D-2017/2-1193/3D-2778 kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. spalio 6 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. spalio 5 d. VRM raštą Nr. 1D-5270 „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“. Šiame rašte nurodoma: 6.1. „[...] VRM 2017 m. gegužės 19 d. skundo (prašymo) Nr. 5-S-4593 nėra gavusi. [...] Pareiškėjas raštiško prašymo užsirašyti į priėmimą pas Vidaus reikalų viceministrą nėra pateikęs“; 6.2. „Pareiškėjas 2017-03-14 buvo pateikęs prašymą užsirašyti į priėmimą pas vidaus reikalų ministrą E. Misiūną ir 2017 m. gegužės 15 d. Pareiškėjas dalyvavo susitikime su vidaus reikalų ministru.“

7. Seimo kontrolierių įstaigoje gavus 2017 m. spalio 16 d. Skundo patikslinimo raštą (šios pažymos 5 punktas), Seimo kontrolierius 2017-10-19 raštu Nr. 4D-2017/2-1231/3D-3038 kreipėsi į vidaus reikalų ministrą, prašydamas paaiškinti patikslintame Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. spalio 25 d. VRM raštą Nr. 1D-5641(56) „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma: 7.1. „Informuojame, kad 2017-05-15 Vidaus reikalų ministerijoje buvo gautas X 2017 05 15 prašymas dėl plauko ištyrimo, taip pat dėl nuolatinio persekiojimo.“ 7.2. „Vidaus reikalų viceministro sprendimu Pareiškėjo prašymą pavesta nagrinėti Policijos departamentui prie VRM. Apie šį sprendimą Vidaus reikalų ministerijos Bendrasis departamentas informavo Pareiškėją 2017-05-19 raštu Nr. 1D-2737.“ 7.3. „VRM duomenimis, Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdyba Pareiškėjo prašymą persiuntė Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. antrojo policijos komisariato viršininkas 2017-06-05 raštu Nr. 10-S-97886 atsakė Pareiškėjui, kad prašymas nebus nagrinėjamas.“ 7.4. „VRM 2017-06-28 iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir 2017-07-14 iš paties Pareiškėjo buvo gauti skundas ir prašymas, į kuriuos atsakyta VRM 2017-07-25 raštu Nr. 1D-4015. Šiame atsakyme Pareiškėjui taip pat paaiškinta ir apie 2017-05-15 prašymo nagrinėjimą.“

8. Seimo kontrolierių įstaigoje gavus 2017 m. spalio 16 d. Skundo patikslinimo raštą (šios pažymos 5 punktas), Seimo kontrolierius 2017-10-19 raštu Nr. 4D-2017/2-1231/3D-3037 kreipėsi į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – PD) generalinį komisarą L. Pernavą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. lapkričio 3 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. lapkričio 2 d. PD raštą Nr. 5-S-10345 „Dėl informacijos pateikimo“. Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma: 8.1. „PD Pareiškėjo 2017-05-15 skundas gautas 2017-05-19 ir 2017-05-24 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-218 „Dėl asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ 25 punktu, aplinkybių įvertinimui ir sprendimo priėmimui lydimuoju raštu Nr. 5-S-4742 buvo persiųstas į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (toliau – Vilniaus aps. VPK). Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai informavo Pareiškėją apie priimtą sprendimą 2017-06-05 raštu Nr. 10-S-97886(1.39E-10-13).“ 8.2. PD prie VRM Viešosios policijos valdybos 2017-05-22 rašte Nr. 5-S-4742 „Dėl X prašymo“ nurodoma, kad, „vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 5V-218 „Dėl asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ 25 punktu, siunčiame įvertinti X 2017-05-15 prašyme Nr. 5-AP-518, persiųstame iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM Reg. Nr. 1P-327), nurodytas aplinkybes ir priimti sprendimą.“ 8.3. Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017-06-05 rašte Nr. 10-S-97886 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ (adresuotame Pareiškėjui) nurodoma: „vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 dėl „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių“ patvirtinimo 38 dalimi, „jeigu institucija, užregistravusi asmens prašymą, nustato, kad prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to institucija negali tokio prašymo išnagrinėti, prašymo nagrinėjimas institucijos vadovo sprendimu nutraukiamas“. Jūsų pateiktas pareiškimas yra nekonkretus ir nesuprantamas, todėl priimtas sprendimas Jūsų pareiškimo nenagrinėti.“ 8.4. 2017-05-15 Pareiškėjo kreipimesi (kopija), adresuotame vidaus reikalų ministrui (registracijos VRM Nr. 1P-327), rašoma: „[...] Prašau ištirti mano plauką bei išsiaiškinti persekiojimo priežastis policijos pareigūnų, taksistų bei parduotuvių darbuotojų [...] Paskutinius persekiojimus organizavo patrulis T. [pavardė Seimo kontrolieriui yra žinoma], bylos Nr. [...] [...].“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 9.1. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus;15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti“; 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“; 14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. [...].“

9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) (redakcija, galiojusi iki 2017-11-22): 8 punktas – „Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis“; 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“; 35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“; 36 punktas – „Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir institucija tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Institucija pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas“; 38 punktas – „Jeigu institucija, užregistravusi asmens prašymą, nustato, kad prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to institucija negali tokio prašymo išnagrinėti, prašymo nagrinėjimas institucijos vadovo sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo nagrinėjimo nutraukimą institucija nedelsdama praneša asmeniui“; 47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį [...]“; 50 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, [...], pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012) yra konstatavęs:    „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

11. Pareiškėjo Skunde, Seimo kontrolierių įstaigoje gautame 2017-08-28, buvo prašoma įvertinti TM pareigūnų veiksmus (neveikimą), galimai netinkamai nagrinėjant skundą bei nesudarant Pareiškėjui galimybės užsirašyti į priėmimą pas viceministrą P. Griciūną, taip pat buvo skundžiamasi dėl VRM pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2017-05-19 kreipimąsi, nepateikiant į jį atsakymo bei nesudarant galimybės užrašyti į priėmimą pas viceministrą. Atsižvelgiant į Skundo papildymo (šios pažymos 4 punktas) raštą, kuriame Pareiškėjas nurodo, jog neturi pretenzijų TM (šios pažymos 4 punktas), Skundo dalies tyrimas dėl TM pareigūnų veiksmų (neveikimo), nutrauktinas. Atsižvelgiant į Pareiškėjo Skundo patikslinimo rašto turinį (šios pažymos 5 punktas), šioje pažymoje bus tiriama ir išvada teikiama dėl 2017 m. spalio 16 d. Seimo kontrolierių įstaigoje gautame 2017 m. spalio 16 d. Pareiškėjo Skundo patikslinimo rašte nurodytų aplinkybių, jog Pareiškėjui nėra atsakyta į jo 2017-05-15 kreipimąsi, kuris VRM gautas 2017-05-15 ir užregistruotas Nr. 1P-327, o vėliau persiųstas nagrinėti PD (registracijos Nr. 5AP-18).

12. VAĮ 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. VAĮ ir Taisyklėse (šios pažymos 9.1 ir 9.2 punktai) įtvirtinti viešojo administravimo subjektų veiklos, asmenų skundų, prašymų ar kreipimųsi nagrinėjimo principai ir taisyklės, be kita ko, numatant, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį, teikdamas atsakymus.

13. Taisyklių 8 punkte nurodyta, kad, jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis. Taip pat Taisyklėse reglamentuota, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėti ir pareiškėjui atsakymas pateiktas per 20 darbo dienų. Prašymų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

14. Skundo tyrimo metu, vertinant skundžiamą faktą, jog Pareiškėjas negavo atsakymo į 2017-05-15 vidaus reikalų ministrui pateiktą kreipimąsi, analizuotinos šio skundo persiuntimo iš vienos institucijos į kitą aplinkybės: 14.1. Pareiškėjo 2017-05-15 skundas užregistruojamas VRM 2017-05-15, registracijos Nr. 1P-327; 14.2. VRM . 2017-05-19 raštu Nr. 1D-2737 informavo Pareiškėją apie prašymo persiuntimą nagrinėti PD; 14.3. PD 2017-05-19 raštu Nr. 5-S-4593 Pareiškėjas informuojamas apie skundo gavimą; 14.4. PD Viešosios policijos valdyba 2017-05-22 raštu Nr. 5-S-4742 informuoja Pareiškėją, kad jo skundas persiunčiamas Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau vadinama ir – Vilniaus apskr. VPK); 14.5. Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas 2017-06-05 raštu Nr. 10-S-97886 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ informuoja Pareiškėją apie priimtą sprendimą.

15. Kadangi Pareiškėjo 2017-05-15 skundas buvo pateiktas VRM, o pagal kompetenciją VRM nėra įgaliota spręsti skunde nurodytų aplinkybių, Pareiškėjo skundas laikantis Taisyklėse nurodytų reikalavimų buvo persiųstas nagrinėti PD, vėliau Vilniaus apskr. VPK Vilniaus miesto antrajam policijos komisariatui (toliau vadinama – Vilniaus m. antrasis PK); todėl konstatuotina, jog Pareiškėjas apie skundo gavimą, užregistravimą ir persiuntimą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai buvo tinkamai ir laiku informuojamas, laikantis Taisyklėse nurodytų terminų. Todėl Skundo dalies tyrimas dėl VRM pareigūnų veiksmų (neveikimo), atmestinas.

16. Taisyklių 38 straipsnyje reglamentuota, kad, jeigu institucija, užregistravusi asmens prašymą, nustato, kad prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to institucija negali tokio prašymo išnagrinėti, prašymo nagrinėjimas institucijos vadovo sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo nagrinėjimo nutraukimą institucija nedelsdama praneša asmeniui. Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. antrasis PK 2017-06-05 raštu Nr. 10-S-97886 „Dėl prašymo išnagrinėjimo“ informavo Pareiškėją, kad vadovaujantis Taisyklių 38 punktu yra priimtas sprendimas, jog Pareiškėjo 207-05-15 skundas nekonkretus ir nesuprantamas, todėl nenagrinėtinas. Skundo tyrimo metu vertinant 2017-06-05 Vilniaus apskr. VPK antrojo PK raštu Nr. 10-S-97886 Pareiškėjui pateiktą atsakymą, kyla pagrįstų abejonių, ar pareigūnai, vertindami Pareiškėjo 2017-05-15 kreipimosi turinį, galėjo jo nesuprasti. Pareiškėjas savo 2017-05-15 kreipimesi, be kita ko, aiškiai nurodė (šios pažymos 8.4. punktas), jog „[...] Prašau ištirti mano plauką bei išsiaiškinti persekiojimo priežastis policijos pareigūnų [...] Paskutinius persekiojimus organizavo patrulis T. [pavardė Seimo kontrolieriui yra žinoma], bylos Nr. [...] [...]“, taigi kreipimesi prašoma ištirti plauką bei išsiaiškinti policijos pareigūnų galimai vykdomo persekiojimo priežastis bei nurodoma konkretaus policijos pareigūno pavardė ir bylos numeris. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, jog Pareiškėjo skunde (šios pažymos 8.4. punktas) nurodyta aplinkybė dėl taksi paslaugas teikiančių įmonių ir parduotuvių darbuotojų galimai vykdomo persekiojimo nėra konkreti, todėl vadovaujantis Taisyklių 38 punktu galėtų būti vertinama kaip nekonkreti, tačiau Seimo kontrolieriui kyla pagrįstų abejonių, kodėl 2017-06-05 Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrojo PK Pareiškėjui pateiktame atsakyme nebuvo visiškai pasisakyta dėl Pareiškėjo 2017-05-15 kreipimesi nurodytų „policijos pareigūnų persekiojimo“. Taigi, įvertinus Pareiškėjo kreipimosi turinį galima daryti prielaidą, jog tokio prašymo nagrinėjimui galimai gali trūkti duomenų, tačiau jis yra konkretus ir suprantamas. Vadovaujantis gero administravimo principu, kuris apibrėžia, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms bei įtvirtina teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, pareigūnai, pareigūnai, būdami rūpestingi ir nustatę, jog kreipimesi trūksta tam tikrų duomenų, vadovaudamiesi Taisyklių 36 punkte įtvirtinta nuostata, turėjo per 5 darbo dienas kreiptis su prašymu į Pareiškėją, kad būtų pateikta papildoma / patikslinta informacija. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek VRM, tiek PD, persiųsdami Pareiškėjo kreipimąsi nagrinėti pagal kompetenciją į kitas institucijas, nevertino Pareiškėjo kreipimosi kaip nesuprantamo turinio.

17. Taisyklių 50 punkte yra įvardinti viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo apskundimo reikalavimai. Pažymėtina, jog vertinant 2017-06-05 Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrojo PK raštu Nr. 10-S-97886 Pareiškėjui pateiktą atsakymą, galima konstatuoti, jog rašte nurodyta sprendimo apskundimo tvarka (šis sprendimas gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka) yra neišsami ir neatitinka Taisyklių 50 punkto reikalavimų, t. y., atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis turi būti nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei į teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrojo PK raštu Nr. 10-S-97886 Pareiškėjui pateiktas atsakymas į 2017-05-15 kreipimąsi yra nemotyvuotas, dėl prašymo „ištirti plauką“ neatsakyta, neišsiaiškintos aplinkybės dėl policijos pareigūnų galimai vykdomo persekiojimo bei minėtame rašte (atsakyme) sprendimo apskundimo tvarka nurodyta netinkamai, t. y. nesilaikant Taisyklių 50 punkto reikalavimų, todėl Skundo dalies tyrimas dėl galimai netinkamo 2017-06-05 Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrojo PK raštu Nr. 10-S-97886 Pareiškėjui pateikto atsakymo į jo 2017-05-15 kreipimąsi, pripažįstamas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nutraukti.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atmesti.

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto antrojo PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), pateikiant Pareiškėjui atsakymą į 2017-05-15 kreipimąsi, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. antrojo PK vadovui rekomenduoja: 22.1. imtis priemonių, kad ateityje gaunami pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami išsamiai, atsakant pagal turinį, apie apskundimo tvarką informuojant laikantis teisės aktuose nurodytų reikalavimų (pažymos 9 punktas); 22.2. pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2017-05-15 kreipimąsi ir pateikti jam atsakymus į visus klausimus.

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                                                                                                  Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1231
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį