Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir Y (arba toliau vadinama – Pareiškėjai), pagal įgaliojimą atstovaujamų advokatų kontoros „A“ advokato B, skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesilaikius teisės aktų nustatytų terminų sprendžiant žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams klausimą.

2. Skunde, be kita ko, nurodyta: 2.1. „Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) 2014 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. (23.10-71 )-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ kreipėsi į NŽT Kauno skyrių dėl 57 žemės sklypų, įskaitant žemės sklypus, priklausančius X ir Y, paėmimo visuomenės poreikiams. [...]. Šį faktą įrodo 2015 m. liepos 27 d. gautas Ūkio ministerijos raštas Nr. (23.671)3-3853 [...], kuriame pažymėta minima informacija, [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „2015 m. rugpjūčio 14 d. savininkams buvo įteikti NŽT raštai Nr. 7SD-4763-(14.7.104.), Nr. 7SD-4785-(14.7.104.) [...], kuriais jie buvo informuoti, kad NŽT išnagrinėjo 2014 m. lapkričio 19 d. Ūkio ministerijos prašymą ir 2015 m. rugpjūčio 12 d. priėmė įsakymą Nr. 1P-258-(1.3) „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos [pastaba: toliau citatose ir tekste vadinama – Kauno LEZ] teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ [...]“; 2.3. „[...] Ūkio ministerija NŽT prašymą pateikė 2014 m. lapkričio 19 d., o NŽT sprendimą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios priėmė tik 2015 m. rugpjūčio 12 d., t. y., praėjus kiek mažiau nei devyniems mėnesiams – 266 kalendorinėms dienoms.“

3. Skunde Seimo kontrolieriaus prašoma: „pateikti juridinį NŽT tarnautojų veiksmų dėl savininkų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams tvarkos nesilaikymo vertinimą ir imtis teisės aktuose suteiktų priemonių, kad tokie neteisėti NŽT tarnautojų veiksmai nepasikartotų.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės

4. Iš prie skundo pridėtų dokumentų nustatyta ši informacija:

4.1. Ūkio ministerijos 2015-07-27 rašte Nr. (23.6-71)-3-3853 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros“, adresuotame advokatui B ir NŽT, be kita ko, nurodyta: „Ūkio ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų 2015 m. gegužės 27 d. raštą, kuriuo prašoma pateikti informaciją, susijusią su žemės sklypų dalių, priklausančių X [...] ir Y [...], paėmimu visuomenės poreikiams. [...]. Ūkio ministerija 2014 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ kreipėsi į NŽT Kauno rajono skyrių dėl 57 žemės sklypų, įskaitant žemės sklypus, priklausančius X ir Y, paėmimo visuomenės poreikiams. [...] dėl visų visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų buvo parengtas bendras aiškinamasis raštas bei sąnaudų ir naudos analizė [...]. [...] Ūkio ministerija yra paskirta Kauno LEZ esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija. [...] pasiūlymą dėl sprendimo pradėti ar nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą NŽT vadovui teikia NŽT teritorinis padalinys, o ne žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija. [...] tokio pasiūlymo kopijos iš NŽT Kauno rajono skyriaus Ūkio ministerija nėra gavusi. [...]. [...] žemės sklypų savininkams apie NŽT vadovo priimtą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą praneša NŽT teritorinis padalinys. Žemės sklypų savininkai apie NŽT vadovo sprendimą pradėti žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą nebuvo informuoti, nes NŽT vadovo sprendimas dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams šiuo metu nėra priimtas. [...]“;

4.2. NŽT direktoriaus 2015-08-12 įsakyme Nr. 1P-258-(1.3) „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno LEZ zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (arba toliau citatose ir tekste vadinama – Įsakymas), be kita ko, nurodyta: „[...] 1. Pradedu žemės sklypų, nurodytų šiuo įsakymu patvirtintame Žemės sklypų, reikalingų visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), sąraše, visuomenės poreikiams paėmimo procedūrą. [...]. 3. Pavedu: [...]; 3.2. NŽT Kauno rajono skyriui per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo: 3.2.1. apie šį įsakymą registruotais laiškais (įteikiamais pasirašytinai) informuoti žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 2 punktu patvirtintame sąraše, savininkus ir naudotoją [...]“;

4.3. NŽT Kauno rajono skyriaus 2015-08-14 raštais Nr. 7SD-4763-(14.7.104.) ir Nr. 7SD-4785-(17.7.104.) atitinkamai X ir Y buvo informuoti, kad pradėta jų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies, reikalingos visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), paėmimo procedūra.

5. NŽT 2015-10-21 rašte Nr. 1SS-2892-(8.5), adresuotame advokatui B, be kita ko, nurodyta: „NŽT išnagrinėjo pakartotinį Jūsų prašymą [...]. Prašyme prašote: [...] 3) nurodyti priežastis, kodėl sprendimas dėl X ir Y nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kadastro Nr. [...]; Nr. [...]; Nr. [...]; Nr. [...]) paėmimo visuomenės poreikiams buvo priimtas nesilaikant Taisyklių [pastaba: Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924; toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės] 8 ir 9 punktuose numatytų terminų; [...]. Atsakydami į trečią Jūsų klausimą informuojame, kad Ūkio ministerijos prašymas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams ŽPDRIS [pastaba: Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema; toliau citatose ir tekste vadinama – ŽPDRIS] buvo gautas 2015-06-22. Taisyklių 8.1 papunktyje nustatyta, kad, kai žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama pagal Taisyklių 5.1 papunktį, teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo suinteresuotos institucijos pateikto prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo išnagrinėja prašymą, su juo pateiktus dokumentus, NŽT vadovui teikia pasiūlymą dėl sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo. Tų pačių Taisyklių 8.1.1 papunktyje nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto, kuris turi būti rengiamas, kai paimami žemės sklypai nesuprojektuoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose ar detaliuosiuose planuose, teritorijos ribų planas. Šį planą Skyriaus [pastaba: NŽT Kauno rajono skyrius] specialistai parengė ir ŽPDRIS patalpino 2015-07-30. Apgailestaujame, kad dėl Skyriaus darbuotojų didelio darbo krūvio teritorijos ribų plano parengimas užtruko, tačiau tai įtakos pačio sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą turiniui neturi. Savo prašyme teigiate, kad priimant Įsakymą buvo pažeistas Taisyklių 9 punktas, pagal kurį NŽT vadovas gautus Taisyklių 8.1 arba 8.2 punkte nurodytus dokumentus per 10 darbo dienų išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos nepradėti. Pažymėtina, kad visi Taisyklių 8.1 arba 8.2 punkte nurodyti dokumentai buvo pateikti 2015-07-30, o Įsakymas priimtas 2015-08-12. Atsižvelgiant į tai, Jūsų teiginys, kad Įsakymas priimtas pažeidžiant Taisyklių 9 punkto reikalavimus, neatitinka tikrovės. [...].“

6. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į  NŽT ir Ūkio ministeriją, prašydamas pateikti informaciją, reikalingą skundo nagrinėjimui.

7. Ūkio ministerija Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją: 7.1. į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, kada ir kokiu būdu (-ais) kreipėsi į NŽT dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, atsakyta: „[...] Ūkio ministerija į NŽT Kauno rajono skyrių dėl Pareiškėjams ir kitiems savininkams priklausančios žemės (iš viso 57 žemės sklypų) paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradėjimo kreipėsi 2014 m. lapkričio 19 d. su prašymu, įformintu tos pačios datos Ūkio ministerijos raštu Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (toliau – Prašymas). Prašymas į NŽT Kauno rajono skyrių, o Prašymo kopija į NŽT buvo išsiųsti paštu registruotu laišku. Ūkio ministerija Prašymą, išskirtą į du atskirus prašymus, per ŽPDRIS NŽT Kauno rajono skyriui pateikė 2015 m. birželio 3 d. (dėl Prašyme nurodytų nepertvarkomų žemės sklypų) ir 2015 m. birželio 18 d. (dėl Prašyme nurodytų pertvarkomų žemės sklypų)“; 7.2. į Seimo kontrolieriaus prašymą nurodyti, dėl kokių priežasčių ir kurių pareigūnų kaltės 2014-11-19 raštas Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ NŽT per ŽPDRIS buvo pateiktas tik 2015-06-22, t. y., praėjus daugiau nei pusei metų, atsakyta: „Ūkio ministerijai 2014 m. lapkričio 19 d. į NŽT ir jos Kauno rajono skyrių išsiuntus Prašymą, o NŽT vadovui ilgą laiką nepriimant sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, tiek darbo tvarka, tiek oficialiai buvo aiškinamasi, dėl kokių priežasčių nėra priimamas toks sprendimas. NŽT Kauno rajono skyrius 2015 m. vasario 19 d. raštu Nr. 7SD-825-(I4.7.104.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (toliau – NŽT Kauno rajono skyriaus 2015 m. vasario 19 d. raštas) paprašė Ūkio ministerijos pateikti du atskirus prašymus pradėti Prašyme nurodytų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, atskirai išvardinant pertvarkomus ir nepertvarkomus žemės sklypus. Minėtu raštu NŽT Kauno rajono skyrius informavo Ūkio ministeriją, kad 2015 m. sausio 2 d. pradėjo veikti ŽPDRIS, todėl prašė prašymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams teikti per šią sistemą. Šiame kontekste pažymėtina, jog siekiant, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vyktų kaip įmanoma operatyviau, Ūkio ministerija laikėsi pozicijos, kad į du atskirus prašymus išskaidytas Prašymas pakartotinai per ŽPDRIS neturėtų būti teikiamas, kadangi Prašymo išsiuntimo į NŽT bei jos Kauno rajono skyrių dieną (2014 m. lapkričio 19 d.) ŽPDRIS neveikė, be to, registruotais laiškais apie Prašymo išsiuntimą buvo informuoti paimamos visuomenės poreikiams žemės savininkai (iš viso 55 asmenys), jiems taip pat telefonu buvo teikiamos konsultacijos dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros eigos ir tolimesnių veiksmų. Ūkio ministerija nematė jokio pagrindo NŽT Kauno rajono skyriui išskaidyti Prašymą ir pateikti du atskirus prašymus priimti sprendimams dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios, kuriuose būtų atskirai išvardinti pertvarkomi ir nepertvarkomi žemės sklypai, kadangi tokios pareigos nenustatė teisės aktai, be to, Ūkio ministerijos nuomone, nebuvo jokių kliūčių NŽT vadovui, atsižvelgiant į Prašymą, savo iniciatyva priimti atskirus sprendimus dėl pertvarkomų ir nepertvarkomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios. Dėl šių priežasčių buvo pagrįstai manoma, kad Prašymo, išskaidyto į du atskirus prašymus (dėl pertvarkomų ir nepertvarkomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams), formalus pateikimas per ŽPDRIS užvilkins Prašyme nurodytų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, todėl Ūkio ministerija pagrįstai tikėjosi ir laikėsi pozicijos, kad NŽT vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą turėjo būti priimtas nepateikus dviejų atskirų prašymų per ŽPDRIS. 2015 m. balandžio 15 d. vykusio susitikimo su NŽT atstovėmis metu, atstovėms laikantis NŽT Kauno rajono skyriaus 2015 m. vasario 19 d. rašte išdėstytos pozicijos ir Ūkio ministerijai siekiant, kad žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra vyktų kaip įmanoma greičiau, Ūkio ministerija nusprendė sutikti su NŽT prašymu, todėl buvo sutarta, kad Ūkio ministerija per ŽPDRIS pateiks du atskirus prašymus dėl pertvarkomų ir nepertvarkomų žemės sklypų (kurie jau buvo nurodyti Prašyme) paėmimo visuomenės poreikiams. Apie tai Ūkio ministerija 2015 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (23.10-71)-3-1984 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ informavo NŽT bei jos Kauno rajono skyrių. 2015 m. gegužės 6 d. Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus patarėjui Virginijui Pašakarniui pirmą kartą pavyko prisijungti prie ŽPDRIS ir pateikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai pradėti reikalingus dokumentus. Šio prisijungimo metu NŽT per ŽPDRIS buvo pateiktas Ūkio ministerijos įgaliojimas V. Pašakarniui darbui su ŽPDRIS, įregistruota žemės paėmimo visuomenės poreikiams paslauga Nr. ZPVP-7224 dėl nepertvarkomų žemės sklypų (kurie buvo nurodyti Prašyme) paėmimo visuomenės poreikiams projekto ir buvo pabandyta suvesti procedūrai vykdyti reikiamus duomenis. Kadangi ŽPDRIS informacinė sistema duomenų negalėjo priimti ir nurodydavo, kad įvyko „sisteminė klaida“, todėl tik 2015 m. birželio 3 d. duomenis pavyko įkelti į ŽPDRIS. 2015 m. birželio 4 d. buvo pabandyta įkelti duomenis ir dėl pertvarkomų žemės sklypų (kurie buvo nurodyti Prašyme) paėmimo visuomenės poreikiams projekto (paslaugos registracijos Nr. ZPVP-7266), tačiau dėl ŽPDRIS sisteminių trukdžių tai pavyko padaryti tik 2015 m. birželio 18 d. (paslaugos registracijos Nr. ZPVP-7898). Pažymime, kad, teikdamas prašymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios per ŽPDRIS, V. Pašakarnis nuolat bendravo su ŽDPRIS administruojančiais NŽT specialistais bei ŽPDRIS rengėjais dėl identifikuojamų sistemos klaidų. Pirmiau išvardintos aplinkybės patvirtina tai, kad Prašymo pateikimas per ŽPDRIS užtruko ne dėl Ūkio ministerijos pareigūnų kaltės“; 7.3. į Seimo kontrolieriaus klausimą, nuo kada veikia ŽPDRIS, atsakyta: „Kaip matyti iš NŽT Kauno rajono skyriaus 2015 m. vasario 19 d. rašto, ŽPDRIS pradėjo veikti 2015 m. sausio 2 d. Prašymo išsiuntimo į NŽT bei jos Kauno rajono skyrių dieną (2014 m. lapkričio 19 d.) ŽPDRIS neveikė. Pažymėtina, kad, V. Pašakarnio paaiškinimu, 2015 m. pradžioje buvo galima sąlyginai prisijungti tik prie bandomosios ŽPDRIS sistemos versijos, tačiau bandymai prisijungti prie realiai veikiančios ŽPDRIS sistemos buvo nesėkmingi.“

8. NŽT Seimo kontrolieriui pateikė šią informaciją: 8.1. į Seimo kontrolieriaus prašymą informuoti, ar Ūkio ministerijos 2014-11-19 raštas Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“, gautas NŽT per ŽPDRIS tik 2015-06-22, buvo gautas ir anksčiau; jeigu buvo gautas anksčiau, nurodyti, kada ir kokiu būdu (-ais) buvo gautas; kokių veiksmų buvo imtasi jį gavus; jeigu nebuvo imtasi jokių veiksmų, dėl kokių priežasčių ir kurių pareigūnų kaltės, atsakyta: „Išnagrinėjus NŽT esančius dokumentus nustatyta, kad NŽT Kauno rajono skyrius (toliau – Skyrius) 2014-11-21 paštu gavo Ūkio ministerijos 2014-11-19 raštą Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“, kuriame buvo prašoma pradėti 57 žemės sklypų, esančių Kauno LEZ „C“ ir „D“ teritorijose, paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Pažymėtina, kad [...] Ūkio ministerija yra Kauno LEZ esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija. Pranešame, kad Skyrius 2015-02-19 raštu Nr. 7SD-825-(14.7.104.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pranešė Ūkio ministerijai, kad, „[...] Išnagrinėjus suinteresuotos institucijos 2014 m. lapkričio 21 d. gautą prašymą ir prašomų paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų, esančių Kauno LEZ teritorijoje, sąrašą, nustatyta, kad vienu sąrašu yra išvardinti numatomi paimti žemės sklypai, suprojektuoti detaliajame plane, ir žemės sklypai, kurių dalį reikia paimti visuomenės poreikiams ir kuriems reikalingas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Kadangi žemės sklypams, kurie paėmimo visuomenės poreikiams tikslais turės būti pertvarkyti, yra reikalingas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, prašome suinteresuotą instituciją pateikti du atskirus prašymus su prašomų paimti visuomenės poreikiams žemės sklypų, esančių Kauno LEZ teritorijoje, sąrašais atskirai išvardinant pertvarkomus ir nepertvarkomus žemės sklypus [...].“ Šiuo raštu taip pat buvo pranešta, kad 2015 m. sausio 2 d. pradėjo veikti ŽPDRIS ir buvo paprašyta prašymą dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams pateikti Taisyklėse nustatyta tvarka.  Informuojame, kad Ūkio ministerija ŽPDRIS užsakė dvi elektronines paslaugas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, kurioms ŽPDRIS suteikė numerius Nr. ZPVP-7224 ir Nr. ZPVP-789S. Ūkio ministerija, ŽPDRIS užsakydama paslaugą Nr. ZPVP-7224, pateikė „Prašymą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą“. Šis prašymas ŽPDRIS užregistruotas 2015 m. birželio 8 d. ir jam suteiktas registracijos Nr. GVP-72. Ūkio ministerija šios paslaugos lauke „Sklypai ir jų savininkai“ nurodė 11 žemės sklypų, kurių visą plotą numatoma paimti visuomenės poreikiams, duomenis, lauke „Priedai“ pateikė 2014-11-19 raštą Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (toliau – 2014-11-19 raštas), 2015-04-21 raštą Nr. (23.10-71)-3-1984 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (toliau – 2015-04-21 raštas) ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planus: Kauno rajono savivaldybėje Karmėlavos (5233) kadastro vietovėje esančio žemės sklypo Nr. [...], kurio plotas 0,8200 ha, teritorijos ribų planą ir Kauno rajono savivaldybėje Karmėlavos (5233) kadastro vietovėje esančių žemės sklypų, kurių bendras plotas 49,4400 ha, teritorijos ribų planą. Pažymėtina, kad „Priedų“ lauke pateiktame 2015-04-21 rašte buvo patikslintas 2014-11-19 rašto 2 priedas, t. y., jame buvo atskirai išvardyti pertvarkomi ir nepertvarkomi prašomi paimti visuomenės poreikiams žemės sklypai. Ūkio ministerija, ŽPDRIS užsakydama paslaugą Nr. ZPVP-7898, pateikė 2014-11-19 raštą. Šis prašymo dokumentas ŽPDRIS užregistruotas 2015 m. birželio 22 d. ir jam suteiktas registracijos Nr. GVP-75. Ūkio ministerija šios paslaugos lauke „Sklypai ir jų savininkai“ nurodė 42 žemės sklypų, kurių tik dalį ploto numatoma paimti visuomenės poreikiams, duomenis, lauke „Priedai“ pateikė Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą – Kauno rajono savivaldybėje Karmėlavos (5233) kadastro vietovėje esančių žemės sklypų, kurių bendras plotas 49,4400 ha, teritorijos ribų planą. NŽT direktoriaus 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 1P-223-(1.3.) „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 2015-07-15 įsakymas) buvo patvirtintas žemės sklypų, reikalingų visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) sąrašas ir pradėta jų paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo įsakymu buvo patvirtintas tik nepertvarkomų žemės sklypų, kurie numatyti paimti visuomenės poreikiams, sąrašas. NŽT direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1P-258-(1.3.) „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“ (toliau – 2015-08-12 įsakymas) buvo patvirtintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) projekto teritorijos ribų planas, žemės sklypų, reikalingų visuomenės poreikiams (Kauno LEZ teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje), sąrašas ir pradėta jų visuomenės poreikiams paėmimo procedūra. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo įsakymu buvo patvirtintas sąrašas tik tų žemės sklypų, kurių dalys patenka į Kauno LEZ teritoriją ir kuriuos reikės pertvarkyti“; 8.2. į Seimo kontrolieriaus klausimą, dėl kokių priežasčių NŽT direktoriaus 2015-08-12 Įsakyme nurodyta, kad atsižvelgiant į Ūkio ministerijos 2014-11-19 raštą Nr. (23.10-71)-3-6126 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ yra priimtas šis Įsakymas, o ne atsižvelgiant į 2015-06-22 gautą raštą per ŽPDRIS, atsakyta: „[...] paaiškiname, kad Ūkio ministerija, 2015 m. birželio 8 d. ŽPDRIS paslaugoje Nr. ZPVP-7224 pateikdama 2015-04-21 raštą, tik patikslino 2014-11-19 rašto 2 priedą, o 2015 m. birželio 22 d. paslaugoje Nr. ZPVP-7898 pateikė tik 2014-11-19 raštą, į kurį atsižvelgiant ir buvo priimtas 2015-08-12 įsakymas“; 8.3. į Seimo kontrolieriaus klausimą, nuo kada veikia ŽPDRIS, atsakyta: „Informuojame, kad projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“, kurio metu buvo sukurta ŽPDRIS, pabaiga – 2014-11-30. Informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas projekto „E. paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“ priežiūros komiteto narių buvo pasirašytas 2014-12-11 ir pateiktas užregistruoti Informacinių sistemų registre. ŽPDRIS veikia nuo 2015-01-02.“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

9. Žemės įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-10-01 iki 2014-11-27, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 45 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai „1. Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu pagal valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą, kai ši žemė pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus, parengtus Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant viešąjį interesą reikalinga: [...]“; 46 straipsnis. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams tvarka „1. [...]. Valstybės institucija ar savivaldybės taryba, pateikdamos prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, taip pat raštu praneša žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui apie tokio prašymo pateikimą ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę. 2. Kai Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos išnagrinėja valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, jeigu: 1) pateiktas konkretaus visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo pagrindimas, paremtas sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais, ir 2) galioja specialiojo teritorijų planavimo dokumentas ar detalusis planas, kuriame nurodytas konkretus visuomenės poreikis ir pateiktas konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimas, paremtas sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais. [...] 4. Valstybės institucijų ir savivaldybių tarybų prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisykles, taip pat žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros inicijavimo tiesiogiai įgyvendinant įstatymus, kuriuose nustatytas konkretus visuomenės poreikis, kuriam paimamas tam tikroje vietoje esantis tam tikro ploto žemės sklypas, taisykles nustato Vyriausybė. 5. Apie Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pranešama institucijai, suinteresuotai žemės sklypo paėmimu. Jeigu priimamas sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, apie tai registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, pranešama žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) kitam naudotojui. [...] [...]“;

10. Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 patvirtintose Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėse (Taisyklės) (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-07-02 iki 2016-04-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes) nurodyta: „1. [...]. Prašymai paimti žemę visuomenės poreikiams teikiami ir visi veiksmai, susiję su žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). [...]“; „5. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra gali būti pradedama: 5.1. suinteresuotos institucijos prašymu; [...].“ „6. Suinteresuota institucija teritoriniam padaliniui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikia automatizuotai per ŽPDRIS, jame nurodo prašymą teikiančio subjekto pavadinimą ir duomenis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą žemės paėmimo visuomenės poreikiams tikslą, trumpai apibūdina teritoriją, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams. Suinteresuota institucija kartu su prašymu turi pateikti [...]“; „7. Suinteresuota institucija, pateikdama teritoriniam padaliniui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, taip pat registruotu laišku, įteikiamu pasirašytinai, praneša žemės sklypo, kurį numatoma paimti visuomenės poreikiams, savininkui ir (ar) naudotojui apie tokio prašymo pateikimą ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę. [...]“; „8. Kai žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradedama pagal Taisyklių 5.1 punktą (išskyrus Taisyklių 10.1 punkte nurodytą atvejį), teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo suinteresuotos institucijos pateikto prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo išnagrinėja prašymą, su juo pateiktus dokumentus ir nustatęs, ar paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, Nacionalinės žemės tarnybos vadovui teikia vieną iš pasiūlymų: 8.1. pasiūlymą dėl sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo, jeigu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, drauge pateikia: [...] 8.2. pasiūlymą dėl sprendimo nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros priėmimo, jeigu paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas neatitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų arba nepateiktas bent vienas iš Taisyklių 6 punkte nurodytų dokumentų ar duomenų“;  „9. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas gautus Taisyklių 8.1 arba 8.2 punkte nurodytus dokumentus per 10 darbo dienų išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos nepradėti.“

Tyrimo išvados

11. Pareiškėjai skundžiasi NŽT pareigūnų veiksmais (neveikimu), nesilaikius teisės aktų nustatytų terminų sprendžiant žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams klausimą (žr. šios pažymos 2 punktą). Vadovaujantis Žemės įstatymo ir Taisyklių (Žr. šios pažymos 9 ir 10 punktus) nuostatomis, NŽT Kauno rajono skyrius, paštu gavęs Ūkio ministerijos 2014-11-19 prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, turėjo per 30 kalendorinių dienų nuo šio pateikto prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo išnagrinėti jį, su juo pateiktus dokumentus ir, nustatęs, ar paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, o prašymas – šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, NŽT vadovui teikti vieną iš pasiūlymų: pasiūlymą dėl sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą priėmimo arba pasiūlymą dėl sprendimo nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros priėmimo. Tuo tarpu NŽT vadovas gautus dokumentus per 10 darbo dienų turi išnagrinėti ir priimti motyvuotą sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos nepradėti. NŽT Kauno rajono skyrius tik 2015-02-19 raštu paprašė Ūkio ministerijos pateikti du atskirus prašymus pradėti žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, atskirai išvardinant pertvarkomus ir nepertvarkomus žemės sklypus. NŽT Kauno rajono skyrius šiuos prašymus Ūkio ministerijos prašė pateikti per nuo 2015-01-02 veikiančią ŽPDRI sistemą. Pažymėtina, jog Ūkio ministerija Seimo kontrolieriui paaiškino, kad į du atskirus prašymus išskaidytas Prašymas pakartotinai per ŽPDRIS neturėjo būti teikiamas, kadangi išsiunčiant Prašymą 2014-11-19 ŽPDRIS neveikė, be to, registruotais laiškais apie Prašymo išsiuntimą buvo informuoti paimamos visuomenės poreikiams žemės savininkai. Taip pat Ūkio ministerija Seimo kontrolierių informavo, kad „nematė jokio pagrindo NŽT Kauno rajono skyriui išskaidyti Prašymą ir pateikti du atskirus prašymus priimti sprendimams dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios, kuriuose būtų atskirai išvardinti pertvarkomi ir nepertvarkomi žemės sklypai, kadangi tokios pareigos nenustatė teisės aktai, be to, Ūkio ministerijos nuomone, nebuvo jokių kliūčių NŽT vadovui, atsižvelgiant į Prašymą, savo iniciatyva priimti atskirus sprendimus dėl pertvarkomų ir nepertvarkomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios.“ Tyrimo metu nustatyta, jog 2015-04-15 įvyko Ūkio ministerijos ir NŽT atstovų susitikimas, kurio metu buvo sutarta, kad Ūkio ministerija per ŽPDRIS vis dėlto pateiks du atskirus prašymus dėl pertvarkomų ir nepertvarkomų žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams. Apie tai Ūkio ministerija 2015-04-21 raštu informavo NŽT bei jos Kauno rajono skyrių. Tyrimo metu Seimo kontrolierius taip pat buvo informuotas, kad ŽPDRIS ilgą laiką neveikė tinkamai, todėl prašymų padavimas užtruko. NŽT direktorius įsakymus dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams priėmė 2015-07-15 (šiuo įsakymu buvo patvirtintas tik nepertvarkomų žemės sklypų, kurie numatyti paimti visuomenės poreikiams, sąrašas) ir 2015-08-12 (šiuo įsakymu buvo patvirtintas sąrašas tik tų žemės sklypų, kurių dalys patenka į Kauno LEZ teritoriją ir kuriuos reikės pertvarkyti), t. y. po aštuonių mėnesių nuo pirminio Ūkio ministerijos 2014-11-19 prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teisės aktuose nustatytų terminų nebuvo laikytasi, taigi teisės aktuose nustatyta sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos nepradėti tvarka buvo pažeista. Seimo kontrolierius Pareiškėjų skundą pripažįsta pagrįstu, o NŽT vadovui rekomenduoja ateityje užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sprendimų pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nustatytos tvarkos ir terminų.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X ir Y skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesilaikius terminų sprendžiant žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams klausimą, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui rekomenduoja atsižvelgti į šioje pažymoje išdėstytas pastabas ir užtikrinti, kad ateityje tarnybos pareigūnai laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių sprendimų pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nustatytos tvarkos ir terminų.

14. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

 

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                     Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2015/1-1357
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį