Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ, VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, VŠĮ BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau vadinama – Inspekcija arba VTPSI), VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (toliau vadinama – BETA arba Agentūra) pareigūnų ir darbuotojų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant skundus dėl daugiabučio namo, [...] (toliau vadinama – Namas arba namas), bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, kartu ir Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriaus, UAB „A“ (toliau vadinama – Administratorius) darbuotojų veiksmų, organizuojant bei vykdant Namo atnaujinimą (modernizavimą), o taip pat dėl Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo UAB „A“ darbuotojų veiksmų, galimai netinkamai organizavus ir Namo atnaujinimą (modernizavimą) (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma: 2.1. „Name nuo 2016 metų rugsėjo mėnesio pabaigos vykdoma renovacija pagal 2015 m. birželio mėnesį UAB „B“ (generalinis projektuotojas UAB „C“) parengtą Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Name man nuosavybės teise priklauso butas Nr. [...], mano močiutei, D –butas Nr. [...]. Šiuose abiejuose butuose, atliekant renovacijos darbus, aukštai virš grindų buvo ištiesti Namo bendri šildymo sistemos vamzdynai su apšiltinimo medžiaga ir su balansiniais ventiliais. Po šiais butais nėra rūsio patalpų, nors ankstesni vamzdynai buvo kanaluose po grindimis [...]. Esame šokiruoti tokiu projektuotojo sprendimu, nes visiškai sudarkytas mūsų asmeninis turtas, paslėpti tų vamzdžių neįmanoma, pastatyti normaliai baldų taip pat. Pasirinktas techninis sprendimas taip pat neabejotinai kelia grėsmę žmogaus saugumui ir sveikatai. Rangovas tikina viską atlikęs pagal projektą.“ 2.3. „Toks techninis sprendimas prieštarauja ne tik Lietuvos Respublikos teisės aktams, bet ir bet kokiai logikai. Kadangi dirbu ir gyvenu Vilniuje, mane atstovauti dėl namo renovacijos darbų įgaliojau D. Pristatant projektą nei renovacijos darbų administratorius, nei projektuotojas nesupažindino D apie šitokius vamzdyno pakeitimus ir techninius sprendimus, pažeidžiančius mūsų turtinius interesus, negavo iš jos nei žodinio, nei raštiško sutikimo dėl tokio asmenų turtinių interesų pažeidimo (turto sugadinimo).“ 2.4. „Dar 2016-10-26 mano mama (E) elektroniniu paštu rašė administratoriui dėl netinkamai šiuose dviejuose butuose paklotų vamzdžių. Pažymėtina, kad Name šildymas pajungtas lapkričio mėnesį, todėl tuo metu nesikreipėme dėl šildymo sistemos pertvarkymo darbų, apsaugant kitų namo gyventojų interesus.“ 2.5. „Kaip jau minėta, atsižvelgiant į kitų Namo gyventojų interesus, baigiantis šildymo sezonui pradėjome ieškoti mūsų pažeistų teisių sprendimo / gynimo būdo. Todėl buvo sušauktas susirinkimas su Administratoriumi[...] , rangovais, techniniu prižiūrėtoju, tačiau visi sutartinai nurodė, kad toks yra techninis projektas. Ieškant geriausio / racionaliausio techninio sprendimo, atitinkančio statybos teisės aktų reikalavimus, nepažeidžiančio mūsų asmeninių turtinių teisių ir nesukeliančio pavojaus žmogaus sveikatai ir saugumui, projektuotojas privalėjo užsukti į šiuos butus ir įvertinti galimybes, tačiau tai nebuvo padaryta.“ 2.6. „Po minėto susirinkimo D (mano močiutė) 2017-04-29 registruotais laiškais išsiuntė Administratoriui ir BETA skundą dėl netinkamai atliktų šildymo sistemos pertvarkymo darbų. Agentūros specialistai lankėsi abiejuose butuose ir 2017-06-07 raštu atsakė, kad rekonstrukcijos darbai atlikti pagal projektą, bet patikros metu projektiniuose sprendimuose pasigedo aiškumo, todėl agentūra kreipsis į VTPSI atlikti renovacijos projekto patikrą ir informuos skundo siuntėją. Vykdomos renovacijos Administratorius raštu informavo, kad išsiuntė paklausimą projektuotojui. Niekas daugiau butuose neapsilankė ir D atsakymų neatsiuntė.“ 2.7. „2017-05-30 raštus aš pats pateikiau Inspekcijai, Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento [toliau vadinama – Šiaulių departamentas] direktorei ir BETA vadovui, tačiau atsakymą gavau tik iš Šiaulių departamento (2017-06-23 raštas Nr. 20-8972-(19.2) „Dėl šildymo sistemos pertvarkymo darbų“. Kitos dvi institucijos atsakymo nepateikė. Šiuose raštuose prašiau skubiai sustabdyti Namo renovacijos darbus, įpareigoti atsakingus asmenis pašalinti asmens turtinius interesus pažeidžiančius veiksmus, keliančius pavojų žmogaus saugumui ir sveikatai, nustatyti, ar šildymo sistemos pertvarkymo darbai minėtu adresu atlikti pagal techninį projektą, o šis parengtas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tinkamiausiomis techninėmis sąlygomis, apie vykdomą tyrimo procesą prašiau informuoti raštu ir elektroniniu paštu.“ 2.8. „Atsižvelgiant į gautą atsakymą, galima daryti išvadą, kad sprendimus priėmę asmenys visa apimtimi neanalizavo aukščiau išdėstytos problemos. Į minėtus butus patikrinimui ir realios situacijos suvokimui institucijos specialistai nebuvo atvykę, todėl kyla pagrįstas klausimas, kodėl nebuvo atsižvelgta į rašte išdėstytus klausimus ir prašymus, neatsakyta į išdėstytus argumentus ir nurodytus prašymus. Institucijų specialistų neveikimas negali užkirsti kelio ginti asmens pažeistas teises ir teisėtus interesus.“

3. Pareiškėjas prašo „patikrinti 2017-06-23 rašto Nr. 20-8972-(19.2) „Dėl šildymo sistemos pertvarkymo darbų“ pagrįstumą ir atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams bei asmenų, priėmusių sprendimą, piktnaudžiavimo (neveikimo) klausimą. Prašau skubiai sustabdyti daugiabučio namo renovacijos darbus ir daugiabučio namo renovacijos darbų priėmimo procesą.“

4. Iš prie Skundo pridėtų dokumentų nustatyta toliau pateikiama informacija: Šiaulių departamentas 2017-06-23 raštu pateikė Pareiškėjui atsakymą: „Susipažinus su informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikta dokumentacija nustatyta, kad UAB „C“ 2015 m. parengė Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą Nr. ETP43-01-TDP (toliau vadinama – Projektas). Atlikus patikrinimą surašytas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. SPA-796-(19.2). Tikrinimo metu nustatyta, kad atlikti vidaus šildymo sistemos montavimo darbai, stogo apšiltinimo ir izoliavimo darbai, pakeisti langai, apšiltintos sienos, atliekamas fasado tinkavimas struktūriniu tinku. Projekto brėžiniai patvirtinti statinio statybos techninio prižiūrėtojo žyma „Pritariu statyti“. Vizualiai apžiūrėjus, nukrypimų nuo Projekto nenustatyta, šildymo sistema [...] butuose įrengta pagal projektinius sprendinius. [...]. Namo patalpų savininkų 2015-08-10 Projekto aptarimo protokole nurodoma, kad, be kitų klausimų, svarstytas projektuotojų pristatytas šildymo sistemos projektas. Su šildymo sistemos sprendiniais gyventojai sutiko. Iš Name esančių 12 butų savininkų viešame aptarime dalyvavo penki dalyviai. Projekto aptarime dalyvavo ir [...] buto savininkė D [...]. 2015-08-13 Projekto aptarimo protokole nurodoma: kadangi Projekto ekspertizė nėra privaloma, nutarta jos neatlikti. Viešame aptarime dalyvavo keturi namo gyventojai. Namui Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2015-09-01 išdavė leidimą statyti naują (-ius) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) Nr. LNS-66-150901-00068 pagal UAB „C“ 2015 m. parengtą Projektą. Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 16 straipsnio 5 dalies nuostatas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktą, Projektas gali būti keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, dėl šildymo sistemos projektinių sprendinių keitimo turite kreiptis į Administratorių. Jeigu Jūsų netenkina Šiaulių departamento atsakymas, turite teisę jį apskųsti Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro g. 80, Šiauliai) per vieną mėnesį nuo gavimo Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

TYRIMAS IR IŠVADOS   5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Inspekciją, BETA, Aplinkos ministeriją (toliau vadinama – Ministerija), Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau vadinama – VEI), Radviliškio rajono savivaldybės administraciją (toliau vadinama – Savivaldybė), prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Inspekcija  Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 6.1. „[...] Šiaulių departamento pareigūnai, dalyvaujant Administratoriui, rangovo UAB „F“ (toliau vadinama – Rangovas) atstovams, statinio statybos techninės priežiūros vadovui bei Namo butams Nr. [...] atstovaujančiai D, 2017-08-24 atliko patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2378-(19.2).“ 6.2. „Patikrinimo metu vizualiai buvo apžiūrėtos buto Nr. [...] ir buto Nr. [...] patalpos ir jose įrengta šildymo sistema. Nustatyta, kad bute Nr. [...] ir Nr. [...] virš grindų (prie išorinių pastato sienų) yra sumontuotos iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių dvivamzdės šildymo sistemos magistralinės trasos, kurios izoliuotos šilumine izoliacija. Stovų atšakose yra sumontuoti reguliavimo (balansavimo) ventiliai. Demontuotų senųjų stovų vietose buvo sumontuoti nauji stovai iš plonasienių plieninių vamzdžių. Butų patalpose sumontuoti plieniniai radiatoriai su termostatinėmis galvutėmis, šilumos dalikliais ir indikatoriais. Buto Nr. [...] vienoje iš patalpų, prie stovo ST.8 (žymėjimas statinio projekto brėžiniuose Nr. 2015-64-TDP-1066-SV-BR-5.2 ir 5.5), medinėse grindyse yra įrengtas apžiūros liukas, pro kurį matomi seni nedemontuoti šildymo vamzdynai. Rangovo atstovas paaiškino, kad buto Nr. [...] vonios patalpos betoninėse grindyse paslėpti seni vamzdynai taip pat nėra demontuoti. Rangovo atstovas nurodė, o D patvirtino, kad bute Nr. [...], prieš įrengiant naują šildymo sistemą, buvęs šildymo sistemos magistralinis vamzdynas buvo sumontuotas virš grindų, o ne pogrindžio kanaluose.“ 6.3. „[...] patikrinimo metu Administratorius surašė susirinkimo protokolą, kurio kopijos buvo įteiktos visiems patikrinime dalyvavusiems suinteresuotiems asmenims. Patikrinimo metu buvo nuspręsta, kad statinio projektuotojas, pagal statinio statybos techninės priežiūros vadovo parengtą užduotį ([...] [Šiaulių] departamentui buvo pateiktas 2017-08-30 ir užregistruotas informacinėje sistemoje „Avilys“ Nr. 1D-1142-(19.2)), kurioje yra pateikiami galimi Pareiškėjo keliamų problemų sprendimo būdai, ir atsižvelgdamas į butų Nr. [...] ir Nr. [...]atstovės prašymą, nepažeidžiant jos interesų, parengs statinio projekto naują laidą. Pagal parengtą naują statinio projekto laidą Rangovas pateiks planuojamų atlikti statybos darbų sąmatą, kuri bus pristatyta Administratoriaus organizuotame pastato savininkų susirinkime sprendimui priimti. Administratorius patikrinimą atlikusius Šiaulių departamento pareigūnus papildomai informavo, kad iki 2017-09-01 atskiru raštu statybos dalyviams (projektuotojui, Rangovui, Administratoriui) bus pateikta informacija apie nustatytus terminus, per kuriuos turi būti parengta statinio projekto nauja laida, sudaryta statybos darbų sąmata ir organizuotas pastato savininkų susirinkimas.“ 6.4. „Šiaulių departamentas, vadovaudamasis 2016 m. darbo planu, 2016-11-23 atliko vykdomų pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų patikrinimą ir surašė pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-1910-(19.6) ir statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SAT-527-(19.60). Gauto skundo pagrindu, 2017-06-22 Šiaulių departamentas atliko skunde nurodytų aplinkybių patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą (kontrolinį klausimyną) Nr. SPA-796-(19.2). Pažymėtina, kad pirmiau minėtų patikrinimų metu Šiaulių departamentas pažeidimų nenustatė.“ 6.5. „[...] peržiūrėjus ir išnagrinėjus šildymo projekto dalies Nr. 2015-64-TDP-1066-ŠV (toliau vadinama – Statinio projekto dalis) sprendinius, buvo nustatyti neesminiai statinio projekto dalies sprendinių pakeitimai, t. y., pakeista stovo ST.8 vieta bute Nr. [...] ir magistralinių šildymo sistemos vamzdžių konfigūracija šiame bute. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau vadinama – Reglamentas)  45 punkte nurodyta: kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. Vadovaujantis Reglamento 46 punktu, kai, keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas. Už statinio projekto dalies atitiktį teisės aktų reikalavimams ir tolesnes galimas pasekmes atsako projektuotojas ir projektuotojo paskirtas statinio projekto vadovas. Projekto vadovo funkcijos yra detalizuotos šio Reglamento l priede. Pagal minėto priedo 2.9 papunkčio nuostatas, projekto vadovas pasirašydamas projektą prisiima atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Projektuotojo įmonės vadovo ar kitų jo įgaliotų asmenų parašai projekte neatleidžia projekto vadovo nuo atsakomybės už projekto kokybę ir nesumažina atsakomybės.“ 6.6. „Inspekcijos žiniomis, statinio projektuotojas UAB „C“ (toliau vadinama –  Projektuotojas), atsižvelgdamas į statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasiūlymus, yra parengęs šildymo dalies projektinius pasiūlymus, kurie buvo perduoti Administratoriui [...] suderinti su Namo gyventojais ir butų Nr. [...] ir Nr. [...] savininkais. Administratorius su pastato gyventojų pritarimu, esant abejonėms dėl pateiktų pasiūlymų atitikties teisės aktams pagrįstumo, vadovaujantis Reglamento 70 punktu, gali organizuoti statinio projekto dalies ekspertizę savo iniciatyva. Reglamento 86 punkte nurodyta, kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte pateiktos pastabos yra privalomos statytojui ir projektuotojui.“ 6.7. Vadovaudamasi „Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau vadinama – Priežiūros įstatymas) 8 straipsnio 2 dalimi, Inspekcija, atlikdama statybos valstybinės priežiūros funkcijas, atlieka statomų statinių patikrinimus, vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras, tikrina išduotų statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą, atlieka statybos užbaigimo procedūras. Inspekcija neatlieka statinių ar statinio projekto ekspertizių.“ 6.8. „[...] Administratoriaus 2015-08-10 organizuotame Namo gyventojų susirinkime [...] buvo pateiktas ir pristatytas statinio projektas. Susirinkimo metu pastato gyventojai susipažino su statinio projektu ir statinio projekto sprendiniams pritarė. Projektuotojas paaiškinime [...] nurodo, kad pastato gyventojai su statinio projekto sprendiniais buvo ne kartą supažindinami. Projektuotojas taip pat paaiškino, kad su butų Nr. [...] savininkais, dėl šiuose butuose suprojektuotų šildymo sistemos sprendinių, atskirai nederino. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (CK). Šio Kodekso 4.82 straipsnio l dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 2015-08-10 Administratoriaus organizuotame pastato gyventojų susirinkime balsavo dauguma, todėl buvo bendras pritarimas statinio projekto sprendiniams. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 15 punkte nurodoma, kad prie pastato bendrojo naudojimo objekto yra priskiriamos bendrosios pastato inžinerinės sistemos – tai pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus). Kadangi pastate esanti šildymo sistema yra bendro naudojimo objektas, todėl pakeitimai, susiję šildymo sistemos pertvarkymu butuose Nr. [...], turi būti derinami su pastato gyventojais Kodekso 4.85 straipsnyje numatyta tvarka.“ 6.9. Inspekcija 2017-10-05 raštu Pareiškėją informavo (kopija pateikta Seimo kontrolieriui): „Namo gyventojų patvirtinto investicinio projekto pagrindu, 2015-06-22 ir 2015-08-13 dienomis, buvo atliekami Namo techninio darbo projekto aptarimai. Šių aptarimų metu suinteresuoti asmenys turėjo teisę pareikšti savo pastabas, nuomonę, nusiskundimus ir reikalavimus dėl neatitikimų projektiniuose sprendiniuose, kurie galimai pažeistų jų interesus. Į svarstymuose dalyvavusių asmenų pastabas projektuotojai atsižvelgė. Pažymime, kad nei Jūs, nei galimai įgaliota jus atstovauti D šiuose svarstymuose nedalyvavo ir jokių pastabų ar pretenzijų projektiniams sprendiniams nereiškė. Atkreipiame dėmėsi, kad ir iki pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicinio projekto patvirtinimo, techninio darbo projekto parengimo, aptarimo ir tvirtinimo šilumos tiekimo vamzdžiai (patalpose, po kuriomis nėra rūsio) buvo išvedžioti virš grindų. Inspekcijos nuomone, projektinės dokumentacijos parengimas, derinimas, tvirtinimas ir statybą leidžiančio dokumento išdavimas buvo vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal statytojo patvirtintą techninį darbo projektą [toliau vadinama ir – Techninis darbo projektas] buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas ir pradėti statybos darbai. Departamentas Jūsų skundų pagrindu minėtame objekte atliko patikrinimus, bet pažeidimų nenustatė.“ 6.10. Namo butų savininkai 2015-08-10 svarstė Techninį darbų projektą, surašytas protokolas (Seimo kontrolieriui pateikta protokolo kopija), iš kurio nustatyta: „Susirinkimo vieta: UAB „A“ patalpose, [...]. Susirinkimo laikas: pradžia 18:30 val.; pabaiga 19:30 val. Susirinkime dalyvauja: name esančių butų ar kitų patalpų skaičius iš viso: 12, dalyvaujančių viešame aptarime dalyvių skaičius: 6; [...]. Darbotvarkė: Techninio darbo projekto aptarimas. 1. Svarstyta: Rangos darbų su projekto parengimu konkursą laimėjo UAB „F“. Techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu Nr. [...] ir 2015-03-27 rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutarties Nr. [...] projektavimo technine užduotimi. Techniniame darbo projekte numatyta: [pastaba: įrašas ranka, sunkiai įskaitomas] nutarti datą projektų pristatymui, kadangi tik pristatymo metu gautas galutinis projektas. Svarstyta atstatyti antro aukšto ventiliacijos šachtą išanalizavus [pastaba: neįskaitomas žodis] sprendimą dėl savavališkos statybos. Projektuotojas pristatė šildymo sistemos projekto dalį.“ Pateiktas Namo butų savininkų, dalyvavusių 2015-08-10 susirinkime, sąrašas, iš kurio nustatyta, kad dalyvavo butų Nr. [...] savininkai (iš viso 5 asmenys). 6.11. Savivaldybė 2015-09-01 išdavė leidimą Statytojui UAB „A“ atnaujinti (modernizuoti) pastatą „pagal projektuotojo UAB „C“ parengtą statinio projektą. [...] leidžiama atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Statinio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) [...].“ 6.12. Inspekcija, gavusi Pareiškėjo prašymus, skundus, atliko faktinių aplinkybių patikrinimus, teikė atsakymus, aiškino teisės aktų nuostatas: 1) į 2017-05-30 prašymą (skundą) atsakė 2017-06-23 raštu, pažymėdama, kad, „nagrinėjant skundą, atliktas patikrinimas, surašytas aktas [...]. Tikrinimo metu nustatyta, kad atlikti vidaus šildymo sistemos montavimo darbai, stogo apšiltinimo ir izoliavimo darbai, pakeisti langai, apšiltintos sienos, atliekamas fasado tinkavimas struktūriniu tinku. [...]. Vizualiai apžiūrėjus nukrypimų nenustatyta, šildymo sistema [...] butuose įrengta pagal projektinius sprendinius. [...].  [...] Namo patalpų savininkų 2015-08-10 Projekto aptarimo protokole nurodoma, kad, be kitų klausimų, svarstytas projektuotojų pristatytas šildymo sistemos projektas. Su šildymo sistemos sprendiniais gyventojai sutiko. [...]. [...] dėl šildymo sistemos projektinių sprendinių keitimo turite kreiptis į Administratorių“; 2) Inspekcija atliko faktinių aplinkybių patikrinimą ir 2017-08-30 surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą [...], kuriame pažymėta: „patikrino atliktus šildymo sistemos pertvarkymo darbus butuose Nr. [...] modernizuojamame name. Patikrinime dalyvavo D, statinio statybos vadovas G, projekto vadovas. Situacijos aprašymas: [...] apžiūrėjus buto Nr. [...] patalpas, nustatyta, kad virš grindų įvesta dvivamzdė magistralinė šildymo sistemos trasa [...]. Po buto Nr. [...] patalpų (virtuvės ir dviejų kambarių) grindimis (medinės) yra išlikęs buvęs šildymo sistemos vamzdynas, kuris nebuvo demontuotas. Pastebėta, kad pasikeitė stovo ST.8 vieta, lyginant su statinių projekto brėžinyje [...] nurodyta vieta. Vizualiai apžiūrėjus buto Nr. [...] patalpas, buvo nustatyta, kad sumontuota dvivamzdė magistralinė šildymo sistemos trasa [...]. Stovai sumontuoti demontuotų senųjų vamzdžių vietose, Buto Nr. [...] atstovė paaiškino, kad bute anksčiau buvo magistralinė trasa, taip pat sumontuota virš grindų. Buto Nr. [...] atstovė paaiškino, kad bute Nr. [...] anksčiau buvusi magistralinė šildymo trasa, kuri nėra šiuo metu demontuota, įrengta po grindimis.“ 6.13. Prie Namo laiptinės 2017-08-08 vyko butų savininkų susirinkimas; surašytas  susirinkimo protokolas. Protokole pažymėta: „Susirinkime dalyvauja: Name esančių butų ar kitų patalpų skaičius iš viso: 12, dalyvaujančių bendrasavininkų, turinčių balso teisę, skaičius: 5. Kvorumas: nėra. Darbotvarkė: [...] buto skundus dėl šildymo sistemos vamzdyno. Svarstyta: Gyventojai susirinkimo metu pakartotinai informavo, jog kategoriškai nesutinka papildomai finansuoti dėl [...] butų vamzdyno pertvarkymo. Kita alternatyva yra nuimti nuo vamzdyno izoliaciją. Projektuotojas komentavo, jog 1 a. projekte numatytas vamzdynas be izoliacijos. Izoliacija gali būti, bet ji neprivaloma. [...]. [...] butų savininkas teigia, kad netenkina kevalų nuėmimas. Gyventojų teigimu, projektuotojai nebuvo įėję nei į vieną butą. Jie dalyvavo tik susirinkime. Susirinkimuose gyventojams nebuvo pristatyta, jog [...] butuose bus pravestas vamzdynas virš grindų. Projektuotojai teigia, jog vadovavosi technine užduotimi, o konkrečiai dėl šių sprendinių nebuvo akcentuota. [...] butų savininkai atsisakė pasirašyti į dalyvių sąrašą. Rangovas informavo, jog vamzdyną pertvarkyti preliminariai kainuotų apie 12 000 Eur. Projekto pakeitimas apie 200 Eur. [...]. Užsakyti dalies ekspertizę, kurią dalinai finansuoja BETA. Nutarta. Rangovas iki š. m. rugpjūčio 14 d. pateiks sąmatą dėl [...] butų vamzdyno pertvarkymo. [...].“

7. BETA Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 7.1. „[...] dalyvaujant Programoje, daugiabučio namo atnaujinimas turi būti vykdomas pagal Agentūros suderintą (vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 11-10 įsakymu Nr. D l -677) (toliau vadinama – Tvarkos aprašas), bei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą (susirinkime arba balsuojant raštu (vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos Įstatuose nustatyta tvarka) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų planą. Tvarkos aprašas apibrėžia, jog: „Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame [...] pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.“ 7.2. „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros, statybos rangos ir projekto parengimo darbų pirkimus organizuoja ir vykdo projekto administratorius, statybos rangos darbai perkami ir pirkimo sutartis sudaroma su vienu statybos rangovu visoms su Agentūra suderintame ir daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame Investicijų plane numatytoms priemonėms (statybos rangos darbams) arba atskirai vienai ar kelioms priemonėms įgyvendinti. Vadovaujantis Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725 (toliau vadinama – Taisyklės), Agentūra, vertindama projekto Administratoriaus pateiktą rangos sutartį, „įsitikina, kad statybos rangos darbai nupirkti Nutarime nustatyta tvarka, nupirktų darbų kaina neviršija Investicijų plane nustatytos statybos rangos darbų kainos ir nupirktų darbų kaina, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neviršija šių darbų kainos, nustatytos Investicijų plane.“ 7.3. „Pagal Taisyklių 21 punktą: „Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos rangovui pagal kreditavimo sutartyje nustatytas kredito naudojimo sąlygas, kai projekto administratorius pateikia finansuotojui Agentūros (ar jos įgalioto atstovo) pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir sąskaitas faktūras. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas Agentūrai teikiamas po to, kai jį, patvirtindami, kad statybos rangos darbai atlikti pagal investicijų planą, pasirašo rangovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir projekto administratorius [...]. Prieš pasirašydama šį aktą Agentūra (ar jos įgaliotas atstovas) vizualiai įsitikina, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka investicijų plane nurodytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones.“ 7.4. „Vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, prieš pasirašant Agentūrai pateiktus statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo aktus, [...] buvo atlikta atnaujinamo (modernizuojamo) Namo apžiūra. Agentūros projektų įgyvendinimo skyriaus specialistas nuvyko į atnaujinamą (modernizuojamą) daugiabutį ir, vizualiai apžiūrint, patikrino, ar statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti darbai ir įgyvendintos priemonės atitinka investicijų plane numatytas atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Atliktų darbų aktuose nurodytų darbų ar jų kiekių neatitikimų atliktiems darbams nenustatyta [...].“ 7.5. „Reaguojant į Agentūroje gautą Namo gyventojos D skundą (registruotas 2017-05-03, reg Nr. B l-2955), Agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus specialistai inicijavo objekto šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) atliktų darbų patikrą, kurios metu, kartu dalyvaujant Projekto Administratoriaus atstovui, Rangovo atstovui ir skundą pateikusiai gyventojai D, buvo nustatyta, kad atnaujinant (modernizuojant) pastato šildymo sistemą radiatoriai butuose pakeisti naujais plieniniais mažo vandens kiekio šoninio pajungimo radiatoriais, prie radiatorių sumontuoti termostatiniai ventiliai, nuotoliniu būdu nuskaitomi šilumos dalikliai – indikatoriai. Pakeisti naujais šildymo sistemos ir karšto vandens stovai ir vamzdynas. Vamzdžiai izoliuoti mineralinės vatos kevalais, padengtais folija. D atstovaujamuose Nr. [...] butuose, po kuriais nėra rūsio patalpų, minėti vamzdžiai pakloti virš gyvenamųjų patalpų grindų. Kaip patikros metu Agentūrą žodžiu informavo Rangovo atstovas, visi statybos rangos darbai atlikti vadovaujantis techniniu darbo projektu, tačiau patikros dalyviai projektiniuose sprendiniuose pasigedo aiškumo ir, dėl atliktų statybos darbų atitikties techniniam darbo projektui patikrinimo pagal kompetenciją, 2017-05-29 elektroniniu laišku kreipėsi į Inspekciją su prašymu atlikti Namo atliktų statybos darbų patikrą ir atitiktį numatytiems techniniame darbo projekte sprendiniams.“ 7.6. Pagal „[...] Investicinio plano rengimo metu (Investicinis planas parengtas pagal 2013-10-07 sutartį Nr. 498) galiojusios Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo [...] IV dalies 14 punktą: „Investicijų planas rengiamas vadovaujantis namo Energinio naudingumo sertifikato ir namo konstrukcijų, inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimo duomenimis, kuriuos pateikia Užsakovas ir prireikus papildo investicijų plano rengėjas. [...], 16 punktą: Pagrindiniai namo techniniai rodikliai nustatomi vadovaujantis namo kadastriniais duomenimis, namo esamos būklės energinio naudingumo sertifikato duomenimis, namo techninio paso (jeigu toks yra) duomenimis, prireikus atliekami konstrukcijų natūriniai matavimai vietoje; 17 punktą: Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė įvertinama pagal namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (užsakovo) pateiktus Namo kasmetinių ir neeilinių apžiūrų aktus [...], projektuotojo vizualinės apžiūros duomenimis, kurie pateikiami vizualinės apžiūros akte ir fotofiksacine medžiaga.“ 7.7. „Vadovaujantis Taisyklėmis ir Tvarkos aprašu, Agentūrai pateiktas Administratoriaus [parengtas] Namo patalpų savininkų 2013-12-12 investicinio plano viešo aptarimo protokolas, 2012-04-30 statinių apžiūros aktas, pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0076-0175, parengtas ir išduotas prieš pastato atnaujinimą (modernizavimą), bei 2013-10-23 parengtas Investicinis planas Nr. SU0134, kurio 4–9 puslapiuose pateiktas Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas, vizualinė namo apžiūra – fotofiksacine medžiaga, [...].“ 7.8. „Investicinio plano dalyje „Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas“ 4.7 punkte „Šildymo inžinerinės sistemos išsamus būklės aprašymas“ (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) nurodyta: „Namo Šilumos punktas prie miesto šilumos tinklų prijungtas pagal [...] schemą. Termofikacinio vandens temperatūra reguliuojama priklausomai nuo lauko temperatūros. Šildymo sistema apatinio paskirstymo, išbalansuota, pastato patalpos šildomos nepakankamai ir netolygiai. Šildymo prietaisai (radiatoriai) butuose įvairūs.“ Dalyje 4.10 „Šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų vamzdynų būklė ir izoliacija“ įvertinime nurodyta: „Vamzdynai rūsyje ir visame pastate nusidėvėję, aprūdiję. Daugelyje vietų izoliacija suirusi, nukritusi, neizoliuotos sklendės, ventiliai, izoliacijos būklė bloga. Per šildymo sistemos ir karšto vandens stovus bei vamzdžius dideli šilumos nuostoliai.“ 7.9. „Parengto Techninio darbo projekto aptarimą organizuoja projekto užsakovas, t. y. Projekto Administratorius. Agentūrai projekto aptarimo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolai nėra teikiami.“ 7.10. „Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [...] 11 priedo 17 dalimi, „Projektas turi būti patvirtintas reglamento nustatyta tvarka prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentų. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais prieš patvirtinant projektą. Aptarimą organizuoja statytojas (projekto užsakovas), apie aptarimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aptarimo dienos raštu pranešdamas butų ir kitų patalpų savininkams. Projektą pristato projekto vadovas. Po aptarimo prireikus statytojo (projekto užsakovo) ir projekto vadovo bendru sutarimu projektas patikslinamas ir tvirtinamas reglamento nustatyta tvarka.“ 7.11. „Investicinis planas suderinimui Agentūrai pateiktas Administratoriaus 2013-12-13 prašymu Nr. l [...]. Agentūros specialistui patikrinus ir įsitikinus, kad pateiktas Investicinis planas ir pridedami dokumentai atitinka Tvarkos aprašo ir Taisyklių reikalavimus, Namo Investicinis planas Nr. SU0134 suderintas Agentūroje 2014-01-15 raštu Nr.(4)-B2-125. Butų ir kitų patalpų savininkai pritarė Investiciniam planui 2014-02-20 (Agentūrai pateiktas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas Nr. 181). Iš protokole pateiktos informacijos: Namo butų ir kitų patalpų skaičius 12; susirinkimo metu dalyvavo 7 butų ir kitų patalpų savininkai, turintys 58,33 % visų namo butų ir kitų patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus. Darbotvarkėje numatytas klausimas: Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų. Protokole užfiksuota, jog „Už“ 7 (septyni) balsais buvo patvirtinta visa namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų suma, nutarta, kaip bus skirstomos su namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo projektu susijusios išlaidos. Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir administravimas ir (ar) jo įgyvendinimas, ir (ar) finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu planu, pavestas namo bendrųjų objektų valdytojui Namo Administratoriui, Projekto Administratorius įgaliotas sudaryti patalpų savininkų vardu lengvatinio kredito sutartį, užfiksuotas projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio dydis. [...].“ 7.12. „Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies nuostatas; projektuotojas, pasirašydamas projektą, prisiima atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, privalomų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.“ 7.13. „Rengiant ir įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektą, butų ir kitų patalpų savininkus atstovauja bendro naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (toliau vadinama – Projekto Administratorius). Pagal Taisykles, Projekto Administratorius, atlikdamas statytojo (užsakovo) funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investiciniu planu, organizuoja projekto parengimą, įgyvendinimą ir (ar) finansavimą, atlieka visas kitas funkcijas, nustatytas Įstatyme, Programoje, Taisyklėse, ar Projektų rengimo tvarkos apraše.“ Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimus organizuoja ir vykdo Projekto Administratorius.“ 7.14. „Namo statybos techninę priežiūrą vykdo UAB „M“ pagal sutartį Nr. GPO73975 RB-SUT-16-00003. Projekto Administratorius UAB „A“ nėra pateikęs Agentūrai prašymo išduoti dokumentą, patvirtinantį, kad statybos techninės priežiūros sutartis tinkama finansuoti, bei nėra pateikęs prašymo minėtą sutartį apmokėti / kompensuoti.“ 7.15. „Rangos darbų su projekto parengimu 2015-03-27 sutartis (toliau vadinama – Sutartis) Nr. RB-SUT-15-000016 darbams, numatytiems investicijų plane atlikti, pasirašyta su UAB „F“, laimėjusia Projekto Administratoriaus įvykdytus pirkimus. Iš Agentūrai pateiktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, šiuo metu yra atlikta apie 80 proc. Sutartyje numatytų darbų.“ 7.15. „Agentūra rekomendavo Projekto Administratoriui kreiptis į Techninio darbo projekto rengėją su prašymu pakomentuoti šildymo sistemos vamzdyno lokacijos sprendinį. Iš Projekto Administratoriaus Agentūrai persiųsto projekto rengėjų 2017-07-27 atsakymo raštu Nr. 9-2017: „rengiant Namo techninio darbo projekto šildymo-vėdinimo ir vandentiekio-kanalizacijos dalis buvo vadovautasi projektavimo užduotimi [...], projektuojant šildymo sistemą pastato dalyje, kur nėra rūsio, butuose [...] magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai projekte numatyti, kad būtų klojami palei grindis, nes pirkimuose ir projektavimo užduotyje nėra numatytas pirmo aukšto grindų ardymas ir atstatymas. Jeigu būtų pageidavimas koreguoti projektą, reikėtų už jį papildomo apmokėjimo, nes pirminis projektas atliktas nenukrypstant nuo projektavimo užduoties.“ Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Agentūra rekomendavo Projekto Administratoriui inicijuoti projekto dalies ekspertizę bei elektroniniu laišku detaliai paaiškino teisės aktais reglamentuotą projekto dalies ekspertizės procedūros inicijavimo, apmokėjimo tvarką bei numatytos valstybės paramos dydį.“ 7.16. „Pažymėtiną, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 86 punktą: „Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos statytojui ir projektuotojui yra privalomos.“ 7.17. BETA, gavusi skundą, 2017-05-26 atliko statybos rangos darbų patikrą ir surašė Pažymą. Pažymoje nurodyta: „Nustatyta: [...]. Projekte yra numatyta naujus vamzdžius kloti ir tvirtinti demontuojamų senųjų vamzdžių vietoje. Butuose, po kuriais nėra rūsio, rangovas greičiausiai turėjo sumontuoti vamzdžius paslėptai, pogrindžio kanaluose. Šiuo metu darbai yra atlikti, šildymo sistemos vamzdžiai izoliuoti [...] ir pakloti [...] butų gyvenamosiose patalpose virš grindų. O esami pogrindžio kanalai liko nepanaudoti. Gyventojai turi pagrindo nepasitenkinimui, nes dalis grindų ploto yra užimta sistemos vamzdynų, izoliuotų mineralinės vatos kevalais. Rekomendacijos administratoriui: kartu su techniniu prižiūrėtoju patikrinti, ar Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti vadovaujantis statinio techniniu projektu, ir, jei reikia, kreiptis į statybos valstybinės priežiūros pareigūnus. Agentūra savo ruožtu kreipsis į Inspekciją [...].“ 7.18. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano dalyje „Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas“, 4.10 punkte „Šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų vamzdynų būklė ir izoliacija“, pažymėta: „Vamzdynai rūsyje ir visame pastate susidėvėję, aprūdiję. Daugelyje vietų izoliacija suirusi, nukritusi, neizoliuotos sklendės, ventiliai, izoliacijos būklė bloga. Per šildymo sistemos ir karšto vandentiekio stovus bei vamzdžius dideli šilumos nuostoliai“; dalyje 6 „Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės“, 6.1.5 punkte „Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas“ nėra pasisakyta apie butuose [...] (po kuriais nėra rūsio) šildymo sistemos ir karšto vandens stovų ir vamzdžių keitimo. Pasisakyta, kad turi būti parengtas šildymo sistemos pertvarkymo techninis darbų projektas. Prie Investicijų plano pridėta nuotraukos (Namo fasado, šilumos punkto), tarp kurių nėra nuotraukų dėl Namo bendrojo naudojimo vamzdynų išvedžiojimo butuose [...] (iki renovacijos).

8. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, kad: „[...] Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas vykdytas ne per Savivaldybės tarybos 2013-07-25 sprendimu Nr. T-565 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ (toliau vadinama – Sprendimas) patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau vadinama – Programa). Sprendime Programos įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „N“. Savivaldybės administracija prižiūri ir kontroliuoja Programos įgyvendinimo administratoriaus vykdomą veiklą ir užtikrina, kad būtų laikomasi įsipareigojimų. Visus veiksmus, susijusius su minėto pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimu ir įgyvendinimu, vykdė UAB „A“ [Administratorius], veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų administratorius. Savivaldybės administracija nevykdė Administratoriaus veiklos, rengiant bei įgyvendinant pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą, kontrolės ir priežiūros [...].“

9. Ministerija Seimo kontrolierių informavo: „Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, investicijų planu, technine užduotimi, kitais dokumentais, nurodytais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertinė“ (toliau vadinama – Reglamentas) 11 priede „Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas“. Techninis darbo projektas rengiamas, kai butų ir kitų patalpų savininkai patvirtina investicijų planą ir gauna preliminarų finansuotojo pritarimą dėl projekto finansavimo. Techninio darbo projekto rengimui pateikiami investicijų planas, techninė užduotis ir kiti dokumentai, nurodyti minėtame statybos techniniame reglamente. Techniniame darbo projekte projekto sprendiniai numatomi pagal investicijų plane numatytas pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones. Priedo 17 punkte nustatyta, kad projektas turi būti patvirtintas Reglamento nustatyta tvarka prieš gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju projektas turi būti viešai aptartas su daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkais prieš patvirtinant projektą. Aptarimą organizuoja statytojas (projekto užsakovas), apie aptarimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki aptarimo dienos raštu praneša butų ir kitų patalpų savininkams. Projektą pristato projekto vadovas. Po aptarimo statytojo (projekto užsakovo) ir projekto vadovo bendru sutarimu projektas, prireikus, patikslinamas ir tvirtinamas Reglamento nustatyta tvarka. Projektuotojo atsakomybė dėl darbų kokybės nustatyta Civilinio kodekso 6.703 str.,  Projektuotojas (tyrinėtojas) atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybas darbų perdirbimą dėl netinkamai atliktų projektavimo (tyrinėjimo) darbų arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbų rezultatą, ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą; jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto ekspertizė neatlikta (pagal Reglamentą, ji neprivaloma), todėl manome, kad tikslinga atlikti projekto šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimo dalies ekspertizę, kadangi neaišku, kodėl vamzdynai nepakloti buvusiuose kanaluose po grindimis. Tikrinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimą, darbų kokybę tikrina Inspekcijos, BETA specialistai, statybos techninis prižiūrėtojas. Manome, kad į Namo gyventojų skundus reagavo ir Inspekcijos, ir BETA specialistai (agentūra patikrinimo aktus pateikė 2017-08-31 raštu Nr. (4)-B2-5035). Atsižvelgiant į tai, kad projekto administratorius daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą organizuoja atstovaudamas butų ir kitu patalpų savininkams, Projekto Administratorius UAB „A“ turėtų spręsti kilusią situaciją. Manome, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimas ir tvirtinimas pakankamai reglamentuotas: Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje savivaldybės administracijai nustatyta prievolė pagal kompetenciją tikrinti statinio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, privalomas viešas aptarimas. Pagal Aplinkos ministerijos turimą informaciją, atsižvelgiant į Reglamento reikalavimą, viešas techninio darbo projekto aptarimas buvo organizuotas.“

10. VEI Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:  „VEI [...] atliko Namo butuose Nr. [...] įrengtų Namo šildymo sistemos vamzdynų su balansiniais ventiliais patikrinimą. Patikrinimo metu, be kitų suinteresuotų asmenų, dalyvavo ir buto Nr. [...] savininkas X. Atlikus patikrinimą, surašytas faktinių aplinkybių patikrinimo aktas Nr. 150V8-51 (priedas), kuriame užfiksuota: - Namo šildymo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas pagal UAB „B“ parengtą Techninį darbo projektą Nr. 2015-64-TDP-1066-ŠV (toliau vadinama – Projektas); - Statytojas – namo bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB „A“ [toliau vadinama ir – Statytojas]; - Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo rangovas – UAB „F“; - Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo techninę priežiūrą vykdo techninės priežiūros vadovas L; - Projekto pirmo aukšto plane su projektuojama šildymo sistema (2015-64-TDP-1066-ŠV-BR-5.2) ir Rekonstruojamos šildymo sistemos vamzdyno aksonometrinėje schemoje (2015-64-TDP-1066-SV-BR-5.5) namo šildymo sistemos izoliuoti magistraliniai vamzdynai su stovų atšakose įrengtais rutuliniais ir balansiniais ventiliais butuose Nr. [...] suprojektuoti virš grindų ir įrengti laikantis šių projektinių sprendinių; - Rekonstruojamos šildymo sistemos vamzdyno aksonometrinėje schemoje pastaba Nr. 8 nurodo: „vamzdynus kloti ir tvirtinti demontuojamų senųjų vietoje“; - Bute Nr. [...] akivaizdžiai matosi, kad seni namo šildymo sistemos vamzdynai buvo įrengti kanale po grindimis. Seni vamzdžiai nedemontuoti. Statybos techninio reglamento STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (toliau vadinama – Reglamentas) 18.3 punkte reglamentuojama: „neleidžiama tiesti šildymo ir šilumos tiekimo tranzitinių vamzdynų per patalpas, kuriose dėl jų trūkimo galėtų kilti gaisro ar sprogimo pavojus arba grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei (elektros skydinės, transformatorinės, slėptuvės ir pan.), taip pat dirbtinai šaldomose (šaldymo kamerų ir pan.) patalpose“. Reglamento 19.2 punkte reglamentuojama: „Šildymo sistemos atšakose ir stovuose turi būti tiek uždaromosios, hidraulinio balansavimo ir reguliuojamosios armatūros, kiek jos reikia sistemai suderinti, paleisti, reguliuoti, patogiai ir taupiai eksploatuoti. Sistemos armatūra, kurios valdymas turi įtakos daugiau kaip vienam vartotojui, turi būti bet kuriuo metu prieinamose vietose, jos neleidžiama statyti pogrindiniuose ir nepereinamuose kanaluose.“ Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 141.2 punkte nustatyta, kad pastato valdytojas turi teisę keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose [...] nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VEI nuomone, namo bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdynai su balansiniais ventiliais gali būti įrengti butuose virš grindų, nustatyta tvarka eksploatuojant šildymo sistemos įrenginius, tai nekelia (nekels) pavojaus žmonių saugumui, sveikatai, taip pat normaliam šildymo sistemos funkcionavimui, tačiau namo šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) proceso metu turi būti numatyta galimybė bet kuriuo metu prieiti prie namo butuose įrengtos armatūros (rutulinių ir balansinių ventilių) ir išvengta interesų konflikto tarp namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvių. VEI nuomone, esamoje situacijoje, kai šildymo sistemos pakeitimas faktiškai jau įvykdytas, interesų konflikto šalims geranoriškai neradus visiems priimtino sprendimo, klausimas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

11. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama: 11.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; [...].“ 11.2. 6 straipsnio 1 dalis – vienos iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka“; 42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“   11.2. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (toliau vadinama – Įstatymas) reglamentuojama:        11.2.1. 2 straipsnis – „2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) – daugiabučio namo atnaujinimo projekto dalis, kurioje pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos kitoms atnaujinimo projekto dalims parengti. 3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – projekto administratorius) – bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius. 4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – bendrojo naudojimo objektų valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.84 straipsnį paskirtas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. 5. Savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius – savivaldybės paskirta jos įsteigta pelno nesiekianti įstaiga arba kita kontroliuojama įmonė, kuriai butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti pavedama organizuoti atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimą.   11.2.2. 3 straipsnis – „8. Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Ši įstaiga atlieka šias funkcijas: 1) vertina savivaldybių programų atitiktį Vyriausybės patvirtintai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai; 2) vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą; 3) administruoja ir teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą valstybės paramą (išskyrus lengvatinių kreditų teikimą ir kredito ir palūkanų apmokėjimą už nepasiturinčius gyventojus); 4) teikia nereikšmingą pagalbą; 5) konsultuoja daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvius (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus, savivaldybes ir savivaldybių programų įgyvendinimo administratorius) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir valstybės paramos teikimo klausimais, organizuoja visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą; 6) organizuoja Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėseną.“ 11.2.3. 5 straipsnis – „1. Sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu statytojo (užsakovo) ir kitos su projekto įgyvendinimu susijusios pareigos pavedimo sutartimi gali būti pavedamos kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui. Pavedimo sutartį pagal butų ir kitų patalpų savininkų sprendime nustatytas sąlygas sudaro ir jos vykdymą kontroliuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Pavedimo sutarties pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija. [...].“ 11.2.4. 6 straipsnis – „1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus. [...].“ 11.3. Statybos įstatyme reglamentuojama: 11.3.1. 12 straipsnis (redakcija, galiojusi rengiant Investicinį projektą) – „1. Statytojas (užsakovas) privalo: 1) pateikti statinio projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus; 2) organizuoti (arba pavesti tai padaryti projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui juos atlikti; 3) turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; 4) šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą; [...]; 5) organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą; 6) organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva; 7) užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas; [...]. 4. Statytojas (užsakovas) už šiame straipsnyje nustatytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.“ 11.3.2. 24 straipsnis – „1. Statinio projektas rengiamas: 1) statybos projektas – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai; 2) rekonstravimo projektas – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingasis statinys rekonstruojamas į neypatingąjį ar ypatingąjį statinį; 3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui (modernizavimui). Toks projektas gali būti rengiamas pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinio projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams (kai tai nėra kultūros paveldas), arba pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus; [...].“ 11.3.3. 27 straipsnis – „9. Šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka tikrina: 1) savivaldybės administracija; [...].“ 11.3.4. 35 straipsnis –  „Statinio statybos techninė priežiūra privaloma (išskyrus atvejus, kai ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. 2. Statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“ 11.4. Vyriausybės 2011-12-28 nutarimu Nr. 1556 patvirtintoje Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2013-07-31) reglamentuota: „22. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jo įgyvendinimą pagal butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Kai atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės programą, administruoti projekto (ar jo dalies) parengimą ir (ar) įgyvendinimą ir (ar) organizuoti finansavimą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu Pavedimo sutartimi gali būti pavesta savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui, kuris daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies rengimą ir (ar) įgyvendinimą administruos ir (ar) finansavimą organizuos pagal Pavedimo sutartyje butų ir kitų patalpų savininkų nustatytas sąlygas ir atlygį. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas turi atitikti Programos priede nustatytus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų specialiuosius techninius reikalavimus. [...]. 26. Programos įgyvendinimą administruoja viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra pagal Valstybės paramos įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje ir kituose teisės aktuose nustatytą kompetenciją, naudodama tam skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus arba Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, ir teikia Aplinkos ministerijai ataskaitas. [...].“   11.5. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse (Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725, reglamentuojama: „15. Sprendimą dėl projekto įgyvendinimo pagal Programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, investicijų plano patvirtinimo, lėšų projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) skolinimosi savo arba Projekto administratoriaus, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu ir lengvatinio kreditavimo sutarties sąlygų priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka. [...].“ 11.6. Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (toliau vadinama – Nuostatai; aktuali redakcija, galiojanti nuo 2015-08-13) reglamentuojama: „3. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ‒ patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant. 4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...]; 4.2. Sudaro ir tvarko namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (toliau ‒ objektų aprašas). Jeigu priimant administravimą objektų aprašas neperduodamas, sudaro ir tvirtina jį per 2 mėnesius nuo sprendimo dėl administratoriaus skyrimo įsigaliojimo dienos. Objektų aprašas tvirtinamas 2 egzemplioriais. Vieną egzempliorių per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo Nuostatų 14.5 papunktyje nurodytu būdu teikia savivaldybės vykdomajai institucijai, kitą – saugo teisės aktų nustatyta tvarka. Objektų aprašą skelbia Nuostatų 14.1 papunktyje nurodytu būdu, jo kopijas Nuostatų 14.4 papunktyje nurodytu būdu per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo teikia patalpų savininkams. Objektų aprašas 1/4 patalpų savininkų rašytiniu prašymu svarstomas patalpų savininkų susirinkime ir tikslinamas jų sprendimu. Objektų aprašo pavyzdinę formą nustato aplinkos ministras. 4.3. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, žemės sklypų priežiūrą, organizuoja namo techninę priežiūrą, […]. 4.8. Teisės aktų nustatytais atvejais rengia, teikia patalpų savininkams pasiūlymus dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo ir šaukia patalpų savininkų susirinkimą arba organizuoja balsavimą raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo). […]. 7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; [...]. 18. Administratoriaus veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.“ 11.7. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija, galiojanti nuo 2015-09-01) nustatyta: „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis. [...] 34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. 35. Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. [...] 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. [...] 50. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame, vadovaujantis Taisyklių 12, 38, 39–42 punktais, pranešime apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli atsakymo apskundimo tvarka ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“ 11.8. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos apraše (Tvarkos aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-11-10 įsakymu Nr. D1-677 (redakcija, galiojusi nuo 2013-06-08), nustatyta: „17. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė įvertinama pagal namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (užsakovo) pateiktus namo kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, kurios vykdomos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 […] ar statybinių tyrinėjimų, atliktų vadovaujantis Statybos įstatymu, jeigu tokie būtini, duomenis, taip pat statinių gyvavimo trukmės normatyvais, kuriuos nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565, projektuotojo vizualinės apžiūros duomenimis, kurie pateikiami vizualinės apžiūros akte ir fotofiksacine medžiaga. [...]. 26. Parengtas Investicijų plano projektas gali būti viešai aptartas su namo butų ir kitų patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą organizuoja ir jo tvarką nustato namo Užsakovas kartu su Investicijų plano rengėju. 28. Parengtą ar po viešo aptarimo patikslintą Investicijų plano projektą Užsakovas pateikia derinti Agentūrai. Agentūra per 10 darbo dienų įvertina Investicijų plano atitiktį Programai, Valstybės paramos taisyklėms, Tvarkos aprašui ir derina arba raštu pateikia motyvuotą atsisakymą jį derinti. 29. Suderintą Investicijų planą tvirtina namo butų ir kitų patalpų savininkai priimdami sprendimą balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo protokolas turi būti įregistruotas Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 [...] nustatyta tvarka, jo kopija įsegama į Investicijų plano bylą ir per 10 darbo dienų pateikiama Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytai įstaigai. 30. Jeigu namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatvirtina suderinto su Agentūra Investicijų plano ir (ar) jį keičia, pakeistas Investicijų planas pakartotinai derinamas su Agentūra Tvarkos aprašo 28 punkte nustatyta tvarka ir terminais. [...]. 34. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka. 35. Parengus ir nustatyta tvarka patvirtinus Investicijų planą ir statinio projektą, Užsakovas organizuoja Projekto įgyvendinimą ir, esant reikalui, kreipiasi į finansuotoją dėl kredito suteikimo. 36. Projekto ar jo dalių rengėjai atsako pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka. Ginčai dėl Tvarkos aprašo taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000-12-21 nutarime yra nurodęs „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas [...].“

Tyrimo išvados

13. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 13.1. pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą, sprendimus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui (arba jo daliai) parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka; 13.2. vadovaujantis Įstatymo nuostatomis (pažymos 11.2 punktas), daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius – bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius. Vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu, Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Administratorius) atlikdamas Statybos įstatyme nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas.  13.3. vadovaujantis Įstatymo nuostatomis (pažymos 11.2 punktas), Vyriausybės patvirtintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą administruoja Vyriausybės įsteigta viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, kurios veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis; ji vykdo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą, konsultuoja butų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, atlieka patikras vietoje, tikrina rangos darbų kokybę. Siekiant užtikrinti rangos darbų kokybę modernizuojamuose namuose buvo patikslintos BETA ir VTPSI funkcijos, Agentūroje  įsteigtas Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyrius; 13.4. vadovaujantis Priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Inspekcija, atlikdama statybos valstybinės priežiūros funkcijas, atlieka statinių patikrinimus, vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras, tikrina išduotų statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą; 13.5. nagrinėjamu atveju: 13.5.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas ne pagal techninį projektą, nes Namo butuose Nr. [...] (nuosavybės teise priklauso Pareiškėjui) ir Nr. [...] (buto savininkė – Pareiškėjo močiutė D) šildymo sistemos vamzdynai išvedžioti virš grindų, teigia, kad su butų savininkais nebuvo tartasi, jie sutikimo nedavė; 13.5.2. pažymėtina, kad Namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas bei Investicijų planas parengtas ne pagal Savivaldybės programą, bet vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa. Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas, administravimas ir jo įgyvendinimas, finansavimas pavestas Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui UAB „A“, kuri yra ir Projekto Administratorius, ir Statytojas. Butų savininkai Investiciniam planui pritarė 2014-02-20 susirinkime; 13.5.3. Pareiškėjas (ir D) dėl galimų Namo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbų projekto pažeidimų kreipėsi į Inspekciją, BETA, kurios pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją nagrinėjo prašymus, skundus, teikė atsakymus: 1) Inspekcija, Šiaulių departamentas, vadovaujantis darbo planu, 2016-11-23 atliko vykdomų Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų patikrinimą, surašė patikrinimo nagrinėjant skundą, aktą, 2017-06-22 atliko skunde nurodytų aplinkybių patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo aktą, 2017-08-24, dalyvaujant Projekto Administratoriui (Statytojui), D, atliko patikrinimą vietoje (vizualiai apžiūrėjo butų Nr. [...] patalpas ir jose įrengtą šildymo sistemą, patikrino, ar įrengimas atitinka techninio projekto ir šildymo projekto dalies sprendinius), surašė faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje aktą. 2017-08-24 patikrinimo metu Inspekcija peržiūrėjo ir išnagrinėjo šildymo projekto dalies sprendinius bei nustatė, kad buvo atlikti neesminiai statinio projekto dalies sprendinių pakeitimai, t. y., pakeista stovo vieta bute Nr. [...] ir magistralinių šildymo sistemos vamzdžių konfigūracija. Pažymėtina, kad šio tyrimo metu nustatyta (Inspekcija, VEI pateikė Seimo kontrolieriui paaiškinimus): buvo atlikti neesminiai statinio projekto dalies sprendinių pakeitimai (po statybos leidimo išdavimo), t. y., pakeista stovo vieta bute Nr. [...] ir magistralinių šildymo sistemos vamzdžių konfigūracija; rekonstruojamos šildymo sistemos vamzdynus buvo nurodyta kloti ir tvirtinti demontuojamų senųjų vietoje (pastaba Nr. 8 aksonometrinėje schemoje; pažymos 10 punktas); bute Nr. [...] po grindimis buvę seni vamzdynai nedemontuoti, nauji pakloti virš grindų; bute Nr. [...] iki renovacijos vamzdynas buvo paklotas virš grindų (tai patvirtino D, pažymos 6.2 punktas), taigi nauji vamzdžiai nutiesti taip pat virš  grindų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad visi pakeitimai, susiję su Namo bendrojo naudojimo šildymo sistema, turi būti derinami su butų savininkais Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. Seimo kontrolieriui nepateikta informacija, ar po statybos leidimo išdavimo atlikti statinio projekto dalies pakeitimai buvo derinami su butų savininkais. Įvertinus Seimo kontrolieriui pateiktus dokumentus, prašytą informaciją, Šiaulių departamento 2017-06-23 atsakymas Pareiškėjui nelaikytinas tinkamu: Pareiškėjui formaliai atsakyta, kad nukrypimų nuo projekto nenustatyta, šildymo sistema [...] butuose įrengta pagal projektinius sprendinius, paaiškinta dėl projekto sprendinių galimo keitimo, akcentuota, kad Namo butų savininkai buvo supažindinti (2015-08-10, 2015-08-13; Inspekcija 2017-10-05 rašte Pareiškėjui nurodo, kad ir 2015-06-22 Namo butų savininkai aptarinėjo Namo techninio darbo projektą) su techniniu darbo projektu bei šildymo sistemos projektu ir jiems pritarė. Nepaaiškinta Pareiškėjui, kaip galimai turėtų būti sprendžiama ši problema, kur kreiptis, Namo Administratoriaus, kuris yra ir užsakovas, ir Statytojas, veiksmai šiame konflikte, ir t. t. Kritiškai vertintinas ir Inspekcijos 2017-10-05 atsakymas (pažymos 6.9 punktas) Pareiškėjui, kuriame teigiama, jog iki Namo atnaujinimo (modernizavimo) (Investicinio plano, Techninio darbo projekto parengimo) Namo bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdynas butuose Nr. [...] buvo išvedžiotas virš grindų. Pažymėtina, kad tikrinimų metu nustatyta, jog bute Nr. [...] seni Namo šildymo sistemos vamzdynai buvo įrengti kanale po grindimis, senieji vamzdžiai ten ir palikti nedemontuoti. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį ir į tai, kad Inspekcijos paaiškinimuose nurodomas 2015-08-10 Namo butų savininkų susirinkimo [kurio metu, kaip teigiama, buvo aptartas Techninis darbo projektas ir jam pritarta] protokolas (bent tai, ką pateikė Seimo kontrolieriui) nelaikytinas tinkamu, nes jame nėra nurodyti balsavimo rezultatai, ar buvo pasisakiusiųjų; protokole nurodyta, kad dalyvavo 6 butų savininkai, nors, pagal dalyvavusiųjų sąrašą – dalyvavo ir pasirašė tik 5. D dalyvavo tame susirinkime. Pažymėtina ir tai, kad Inspekcija Seimo kontrolieriui nepateikė 2015-08-13, 2015-06-22 Namo butų savininkų susirinkimų protokolų kopijų, nors savo paaiškinimuose juos nurodo ir vadovaujasi teikdama išvadas; 2) BETA, vadovaudamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis, tikrina, ar pateikti namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai planai atitinka Tvarkos aprašo (pažymos 11.7 punktas), Taisyklių (pažymos 1.5 punktas) reikalavimus, ir juos derina, jeigu dokumentai atitinka minimų teisės aktų reikalavimus. Agentūrai pagal kompetenciją nepriskirta derinti ir vertinti namų atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbo projektų. Tiriamu atveju Agentūros pareigūnai, pagal jiems teisės aktais suteiktą kompetenciją, reaguodami į gautą skundą (D), atliko Namo šildymo sistemos atnaujinimo (modernizavimo) atliktų darbų patikrą, kurios metu dalyvavo Administratorius, Rangovas, D. BETA pareigūnai kreipėsi į Inspekciją, prašydami atlikti statybos darbų patikrą ir atitiktį numatytiems Techninio darbo projekto sprendiniams. Agentūra tinkamai 2017-06-07 raštu pateikė D informaciją apie Projekto vykdymo eigą, atliktos patikros išvadas ir perduotą informaciją Inspekcijai, informavo, kad apie patikros rezultatus informuos papildomai. Agentūroje buvo gautas Pareiškėjo 2017-05-30 prašymas, kuriame nurodoma, kad atliekant Namo šildymo sistemos atnaujinimą (modernizavimą) bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdynai butuose Nr. [...] buvo nutiesti virš grindų. Pažymėtina, kad Agentūra Seimo kontrolieriui nepateikė informacijos, ar šis Pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas iš esmės (ar buvo apsiribota, kad atsakymą Pareiškėjui pateikė Inspekcija), kada jam buvo pateiktas atsakymas; ar D buvo pateikta (ir kokia) papildoma informacija apie patikros rezultatus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Agentūra pateikė informaciją, jog Namo butų savininkai kategoriškai nesutinka papildomai finansuoti [...] butuose virš grindų nutiesto vamzdyno pertvarkymo darbus. Esant tokiai situacijai, Agentūra Administratoriui rekomendavo inicijuoti Projekto dalies ekspertizę ir paaiškino teisės aktais reglamentuotą Projekto dalies ekspertizės procedūros inicijavimo, apmokėjimo tvarką ir numatytos valstybės paramos dalį; 13.5.4. Seimo kontrolieriaus prašymu, VEI atliko Namo butuose Nr. [...] įrengtų namo šildymo sistemos vamzdynų su balansiniais ventiliais patikrinimą ir pateikė išvadas (pažymos 10 punktas). VEI patikrinimo metu nustatė, kad rekonstruojamos šildymo sistemos vamzdyno aksonometrinėje schemoje yra pastaba Nr. 8, jog vamzdynus kloti ir tvirtinti demontuojamų senųjų vietoje (bute Nr. [...] seni namo šildymo sistemos vamzdynai buvo įrengti kanale po grindimis, seni vamzdžiai nedemontuoti). VEI pažymėjo, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 141.2 punkte nustatyta, jog pastato valdytojas turi teisę keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų. VEI nuomone, esamoje situacijoje, kai šildymo sistemos pakeitimas faktiškai jau įvykdytas, interesų konflikto šalims geranoriškai neradus visiems priimtino sprendimo, klausimas turi būti sprendžiamas teisme; 13.5.5. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano užsakovas (Projekto Administratorius,  taip pat ir Statytojas) yra šio Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Namo Administratorius) UAB „A“. Taigi, Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – Namo Administratorius, administruodamas namo bendrojo naudojimo objektus, užtikrina jų priežiūrą, taip pat atstovauja namo butų savininkams įgyvendinant jų sprendimus, susijusius su bendrąja nuosavybe. Administratorius, vykdydamas jam priskirtus uždavinius, atlieka ir funkcijas, kurių viena yra – sudaryti ir tvarkyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą (jį tvirtinti, paskelbti, pateikti butų savininkams), organizuoti Namo techninę priežiūrą, ir t. t. Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis aplinkos ministro 2010-11-02 įsakymu Nr. D11-895 patvirtintu Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pasato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašu, Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (jeigu toks yra sudarytas) grafoje „Šildymo sistema“ turėjo būti aprašyta visa šildymo sistema, šilumos punktas bei šildymo vamzdynai, kartu ir nurodyti su bendrosiomis inžinierinėmis sistemomis susiję pastato patalpų savininkai (buto (-ų) numeriai ir t. t.). Pažymėtina, kad, vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 punkto nuostatomis,  pastato bendrojo naudojimo objektai: 1) bendrosios pastato konstrukcijos [...]; 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus). Taigi, Projekto Administratorius (Užsakovas, Statytojas), nagrinėjamu atveju, būdamas ir Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas: 1) žinojo, kad po Namo butais Nr. [...] nėra rūsio bei kaip (kur) yra išvedžioti Namo bendrojo naudojimo šildymo sistemos vamzdynai; 2) galimai netinkamai parengė bei pateikė Investicijų plano rengėjui Namo dokumentus, informaciją apie Namo karšto vandens ir šildymo sistemas („Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinė-techninė būklė įvertinama pagal namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo (užsakovo) pateiktus namo kasmetinių ir neeilinių apžiūrų [...] projektuotojo vizualinės apžiūros duomenis, kurie pateikiami vizualinės apžiūros akte ir fotofiksacine medžiaga“; pažymos 11.8 punktas). Pažymėtina, kad prie Namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano nėra pridėtų butuose Nr. [...] buvusių vamzdynų  nuotraukų, Investiciniame plane (jo dalies „Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas“ 4.10 punkte) nėra aprašyti vamzdynai, iki modernizavimo buvę butuose Nr. [...] (pažymos 4.18 punktas); 3) galimai netinkamai parengė ir pateikė Techninio darbo projekto rengėjui privalomuosius Projekto rengimo dokumentus (projektuotojų teigimu, jie vadovavosi tik technine užduotimi; pažymos 6.13, 11.3 punktai); 4) galimai netinkamai organizavo Namo butų savininkų susirinkimą, skirtą Techninio darbo projekto aptarimui (valstybės institucijų paaiškinimuose nurodomas 2015-08-10 Namo butų savininkų susirinkimo, kurio metu, kaip teigiama, buvo aptartas Techninis darbo projektas ir jam pritarta (aptarimas galimai buvo formalus, nepaaiškinant  Techninio projekto sprendinių konkrečių butų savininkams), protokolas nelaikytinas tinkamu, nes jame nėra nurodyti balsavimo rezultatai, ar buvo pasisakiusiųjų; protokole nurodyta, kad dalyvavo 6 butų savininkai, nors, pagal dalyvavusiųjų sąrašą, – dalyvavo ir pasirašė tik 5). 5) po statybos leidimo išdavimo buvo keisti techninio projekto dalies (šildymo dalies) sprendiniai, kurie turėjo būti derinami su butų savininkais, ir tuo labiau – su butų Nr. [...], nes tai daugiausia susiję su jų interesais (sveikata, turtu). Iš Skundo tyrimui pateiktos informacijos nustatyta, kad pakeisti sprendiniai nebuvo derinti su butų savininkais. 13.5.6. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis (pažymos 11.2 punktas), Savivaldybė vykdo statinių naudojimo priežiūrą bei  Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Nagrinėjamu atveju, Namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdytas ne pagal Savivaldybės patvirtintą programą, dėl šios priežasties Projekto Administratoriaus veiklos šiame procese ji nekontroliavo. Savivaldybė privalo vykdyti Namo naudojimo priežiūrą ir Administratoriaus, kaip namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo, veiklos, susijusios su Nuostatuose nurodytų funkcijų ir pareigų atlikimu, priežiūrą ir kontrolę (pažymos 11.6 punktas), tačiau galimai šių funkcijų nevykdė (vykdė netinkamai). Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriui nepateikta informacija apie tai.

14. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina: 14.1. „[...] viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas; administracinis aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui viršijus savo įstatyminės kompetencijos ribas (lot. – ultra vires) yra besąlygiškai neteisėtas ir naikintinas. (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A14-1052/2007). BETA, Inspekcija pagal šioms valstybės institucijoms teisės aktais priskirtą kompetenciją, gavusios skundus, atliko patikrinimus, teikė išvadas, rekomendacijas, atsakymus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis (pažymos 11.7 punktas), atsakymai turi būti parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį. Taigi: 14.1.1. Inspekcijos 2017-06-23 atsakymas Pareiškėjui nelaikytinas tinkamu: Pareiškėjui pateiktas formalus atsakymas (nurodyta, jog nukrypimų nuo Projekto nenustatyta, šildymo sistema [...] butuose įrengta pagal projektinius sprendinius, paaiškinta dėl Projekto sprendinių galimo keitimo, akcentuota, kad Namo butų savininkai buvo supažindinti su Techniniu darbo projektu bei šildymo sistemos projektu ir su jais sutiko; nepaaiškinta Pareiškėjui, kaip galimai turėtų būti sprendžiama ši problema, kur kreiptis; taip pat Namo Administratoriaus, kuris yra ir užsakovas, ir Statytojas, veiksmai šiame konflikte, ir t. t.). Atsakyme (2017-10-05 raštas) pateikta informacija prieštarauja nustatytoms aplinkybėms, t. y., kad bute Nr. [...] aptikti po grindimis nedemontuoti seni šildymo vamzdžiai. Dėl šios pažymos 13.5.3 1) punkte pateiktų išvadų Pareiškėjo Skundas pripažintinas pagrįstu; 14.1.2. BETA Seimo kontrolieriui nepateikė informacijos, ar 2017-05-30 Pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas iš esmės (ar buvo apsiribota tuo, kad atsakymą Pareiškėjui pateikė Inspekcija), kada jam buvo pateiktas atsakymas, taip pat ir dėl to, ar D apie patikros rezultatus buvo pateikta (ir kokia) papildoma informacija, kurią savo 2017-06-07 atsakyme žadėjo Agentūra. Dėl šios pažymos 13.5.3 2) punkte pateiktų išvadų Pareiškėjo Skundas pripažintinas pagrįstu; 14.2. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas yra pirminis ir svarbiausias dokumentas atnaujinant daugiabutį. Tinkamas investicinis planas turi didelės įtakos kokybiškam renovacijos rezultatui. Nagrinėjamu atveju Investicijų plano rengimui reikiamus dokumentus pateikė Projekto Administratorius UAB „A“ (jis yra ir Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, ir Užsakovas, ir Statytojas), sudaręs sutartį su plano rengėjais. Tyrimo metu nustatyta, kad Projekto Administratorius galimai nepakankamai ėmėsi priemonių, kad Namo atnaujinimas (modernizavimas) vyktų sklandžiai, be konfliktų (pažymos 13.5.5 punktas). Pažymėtina, kad jis, kaip Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, tinkamai nesiėmė priemonių, kad būtų įgyvendinti Namo butų savininkų su bendrąja nuosavybe susiję sprendimai ir pavedimai, priimti CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant, taigi neveikė butų savininkų interesais, funkcijas ir pareigas (vykdyti inžinierinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, šaukti butų savininkų susirinkimus arba organizuoti balsavimą raštu, pareigas vykdyti sąžiningai, apdairiai ir tik naudos gavėjo interesais), atliko aplaidžiai (pažymos 11.6 punktas). Namo butų savininkai neturi specialių žinių patirties, jie nėra inžinieriai, konstruktoriai, statytojai, galintys tinkamai įvertinti parengtų projektų sprendinius, jų atitikimą teisės aktų nuostatoms, taigi jų interesai Namo atnaujinimo (modernizavimo) procese buvo pažeisti. Pažymėtina, kad  visą išsamią informaciją bei tinkamai parengtus dokumentus Namo atnaujinimo (modernizavimo) klausimu butų savininkams privalėjo pateikti Administratorius, atstovaujantis butų savininkų interesams, prieš priimant sprendimą dėl Namo atnaujinimo (modernizavimo), tvirtinant Investicijų planą. Kadangi Projekto Administratorius yra ir Namo Administratorius, atstovaujantis Namo butų savininkų interesams, jis ir turi spręsti šią konfliktinę situaciją bei rasti visiems Namo butų savininkams tinkamą sprendimą. Vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pvz., dėl pareigūnų laiku nepriimtų sprendimų, kuriuos pagal įstatymą jie įgalioti priimti, dėl informacijos asmenims apie jų teises, priimtų sprendimų apskundimo tvarką nesuteikimo, dėl pagal kompetenciją pareiškėjams pateiktų neišsamių paaiškinimų ir pan.). Pažymėtina, kad UAB „A“ nėra viešojo administravimo institucija ar įstaiga, o jos darbuotojai – pareigūnai, kurie atitiktų Seimo kontrolierių įstatyme pateiktą pareigūno sąvoką ir kurių veiklos tyrimas būtų priskirtas Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Seimo kontrolieriui pagal kompetenciją nepriskirta vertinti jų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo, teikti rekomendacijas; 14.3. Savivaldybė galimai netinkamai vykdė Namo Administratoriaus veiklos (organizuojant butų savininkų susirinkimus, sudarant Namo bendrojo naudojimo objektų aprašą bei teikiant butų savininkams, informacijos teikimas butų savininkams ir kt.) priežiūrą ir kontrolę bei Namo naudojimo priežiūrą (pažymos 13.5.6 punktas), taigi šioje dalyje Skundas pripažintinas pagrįstu. 14.4.  Namo atnaujinimą (modernizavimą) vykdant ne pagal savivaldybės Programą, Namo butų savininkų interesų apsauga yra nepakankama: 1) Savivaldybė bendrojo naudojimo objektų valdytojo – Namo Administratoriaus (kuris yra ir Projekto Administratorius, ir Statytojas (užsakovas)) veiklos, atnaujinimo (modernizavimo) procese nekontroliavo (pažymos 8 punktas). Pagal Statybos įstatymą, Savivaldybei (nagrinėjamu atveju ji išdavė statybos leidimą) nustatyta prievolė tikrinti tik statinio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams, bet ne Projekto Administratoriaus, nors jis yra ir Savivaldybės paskirtas Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, veiksmus, organizuojant Namo atnaujinimą (modernizavimą).  2) BETA, Inspekcijos funkcijos ir kompetencija namų atnaujinimo (modernizavimo) procese yra apibrėžtos teisės aktuose. Šioms valstybės institucijoms nepriskirta tikrinti Projekto Administratoriaus veiksmų, teikiant dokumentus, informaciją Techniniam darbo projektui rengti, organizuojant butų savininkų susirinkimus aptarti Techninio darbo projekto sprendinius, ir t .t. Pažymėtina, kad BETA Projekto Administratoriui rekomendavo (pažymos 7.15 punktas) inicijuoti Techninio projekto dalies ekspertizę, bet kontrolės funkcija (ar rekomendacija įvykdyta, Techninio projekto kontrolė) teisės aktais Agentūrai nenustatyta. Aplinkos ministerija pateikė nuomonę (pažymos 9 punktas), kad „tikslinga atlikti projekto šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimo dalies ekspertizę, kadangi neaišku, kodėl vamzdynai nepakloti buvusiuose kanaluose po grindimis“, tačiau nenurodo, kuo vadovaujantis ir kas tai turėtų atlikti, arba kas turėtų įpareigoti Projekto Administratorių, esant tokiai situacijai, atlikti ekspertizę. Kaip nustatyta iš pateiktos informacijos, Namo butų savininkai atsisako papildomai mokėti už eksperto paslaugas. 14.5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Namo atnaujinimo (modernizavimo) problemos išaiškėjo jau po atliktų darbų butuose Nr. [...], nes investicinis planas, techninis darbų projektas butų savininkams pateikti tvirtinti galimai tinkamai su jais neaptarus, neišaiškinus jiems Namo atnaujinimo (modernizavimo) procedūrų, projekto sprendinių, o  šiuo nagrinėjamu atveju, neaptarus ir individualiai su [...] butų savininkais. Pažymėtina tai, kad, priklausomai nuo to, kokius dokumentus, kokią informaciją apie atnaujinamą (modernizuojamą) Namą pateikė Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas – Administratorius (jis ir Projekto Administratorius, ir Statytojas), atstovaujantis Namo butų savininkams įgyvendinant jų sprendimus, susijusius su bendrąja nuosavybe, taip buvo parengti Investicinis planas bei Techninis darbų projektas. O valstybės institucijos, vykdžiusios Namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo priežiūrą, statybos valstybinę priežiūrą, vadovaudamosi galiojančių teisės aktų nuostatomis, pasiteisino, kad butų savininkai su viskuo sutiko, balsavo, patvirtino, todėl gali tik kreiptis  į teismą. Taigi, darytina išvada, kad nėra pakankamai aiškios valstybės institucijų, vykdančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūrą, kontrolės ribos, todėl kontrolė neatliekama arba ji yra neefektyvi (ypač projektavimo etape).

15.  Įvertinus jau išnagrinėtus asmenų skundus bei gaunamus žodinius nusiskundimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojų (administratorių) veiksmų galimai netinkamai organizuojant namų atnaujinimą (modernizavimą), darytina išvada, jog teisinis reglamentavimas nėra pakankamas, siekiant, kad ateityje būtų išvengta panašių situacijų, t. y. nėra aiški bendrojo naudojimo objektų valdytojų, kai jie yra ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriai (ne savivaldybių paskirti), ir užsakovai, ir statytojai, veiklos kontrolės apimtis bei savivaldybių funkcijos tokioje situacijoje (kai namų atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas ne pagal savivaldybių programas), projektų ekspertizė atlikimo tvarka (nors ji nėra privaloma).

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000-12-21 nutarime yra nurodęs „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas [...]“. Namo modernizavimas yra remiamas valstybės teikiant valstybės paramą (Įstatymo 4 straipsnis), todėl už modernizavimo įgyvendinimo priežiūrą atsakingi turi būti ne tik Namo butų ir kitų patalpų savininkai, bet ir valstybė bei savivaldybė per įgaliotas institucijas. Ši priežiūra neturi būti formali. Atsižvelgus į tai, Seimo kontrolieriaus nuomone, vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytais principais (pagarbos asmens teisėms ir laisvėms – reiškiančiu, kad teisės aktų nuostatos turi užtikrinti ir negali paneigti Konstitucijoje, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens teisių ir laisvių, teisėtų interesų; efektyvumo – reiškiančiu, kad rengiant teisės akto projektą turi būti įvertinamos visos galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte turi būti įtvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisiančios pasiekti priemonės, turi būti skelbiami ir įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai, o teisėkūros veiksmai atliekami per protingus terminus; sistemiškumo – reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina; aiškumo – reiškiančiu, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas), tikslinga siūlyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai spręsti klausimą:  dėl teisės aktų tobulinimo, peržiūrint / tikslinant valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų funkcijas / įgaliojimus projektų administratorių (kai jie yra ir statytojai, ir bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir kai atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas ne pagal savivaldybių programas),   veiksmų, organizuojant namų atnaujinimą (modernizavimą), kontrolės ir priežiūros klausimu.       Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai (Konstitucinio Teismo 2003-05-30, 2004-01-26 nutarimai).

Kadangi Namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, tikslinga šią pažymą pateikti  Vyriausybei.

16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje   Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo: „Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad piliečiai turi teisę [...] apskųsti jų sprendimus, garantavus piliečiams galimybę ginti savo teises teisme, peticijos teisę, taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. [...]. Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ (2013-03-05 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A556-439/2013). Konstitucinė nuostata, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, konstitucinis atviros visuomenės imperatyvas, konstitucinė valstybės tarnybos samprata suponuoja tai, kad valstybės tarnyba turi būti atvira, prieinama žmonėms, kurių reikalus ji tvarko. Minėta, kad valstybės, kaip visos visuomenės organizacijos, paskirtis, taigi ir valstybės tarnybos paskirtis, – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. [...]. Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...].“

17. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad: 17.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi, neradus bendro sutarimo su kitais Namo gyventojais arba su statybos dalyviais dėl statinio Projekto dalies sprendinių pakeitimo, Projekto ekspertizės ar finansavimo, jis turi teisę civiline tvarka kreiptis į teismą dėl savo galimai pažeistų teisių gynimo; 17.2. vadovaujantis Civilinio kodekso 4,85 straipsnio 9 dalies nuostatomis, buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

  18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia tyrimo dalį dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Namo Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę bei Namo naudojimo priežiūrą, pripažinti pagrįsta.

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia, X skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8, 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja: 21.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui: 21.1.1. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas (pažymos 13.5.5, 14, 15 punktai), pagal kompetenciją imtis visų priemonių dėl teisės aktų, reglamentuojančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą, projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, dalyvaujančių namų modernizavimo procese, funkcijų įvertinimo bei tikslinimo (projekto administratorių, kai jie yra ir namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, ir statytojai, veiksmų kontrolės aspektu); 21.1.2. tobulinti teisinį reglamentavimą, užtikrinant efektyvesnę daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų interesų apsaugą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procese;

21.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkui – atkreipti dėmesį į pažymos išvadas (pažymos 13.5.3 punkto 1) papunktis, 14.1.1 punktas), imtis priemonių ir užtikrinti, kad ateityje asmenų prašymai būtų nagrinėjami iš esmės, atsakymai būtų rengiami atsižvelgiant į prašymo turinį;

21.3. Būsto energijos taupymo agentūros direktoriui: 21.3.1. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas (pažymos 13.5.3 punkto 2) papunktis, 14.1.2 punktas), imtis priemonių ir užtikrinti, kad ateityje asmenų prašymai būtų nagrinėjami iš esmės, atsakymai būtų rengiami atsižvelgiant į prašymo turinį; 21.3.2. informuoti, ar 2017-05-30 Pareiškėjo skundas buvo nagrinėjamas iš esmės, kada jam buvo pateiktas atsakymas, taip pat informuoti, ar D buvo pateikta (ir kokia) papildoma informacija apie patikros rezultatus.

  21.4. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei:  21.4.1. atkreipti dėmesį į pažymos išvadas (pažymos 13.5.5, 13.5.6,  14.2, 14.3 punktai), pavesti atlikti Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo UAB „A“ veiklos ir statinio naudojimo priežiūrą ir kontrolę teisės aktuose nustatyta tvarka.  21.4.2. imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad ateityje būtų tinkamai vykdoma Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (administratorių) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.

Skundo tyrimo pažymą pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierių  Augustiną Normantą pavaduojantis

Seimo kontrolierius                       Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1044
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį