Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749804

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, VALSTYBINĘ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPA

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – VTPSI), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – VSTT), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau citatose ir tekste vadinama – VRAAD) bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis, susijusius su pakrantės apsaugos juostoje galimai nelegaliai pastatytais statiniais.

2. Pareiškėjas skunde nurodo: 2.1. „2014-09-02 kreipiausi į VTPSI [...] dėl A žemės sklypo (kad. Nr. [...]) [pastaba: toliau citatose ir tekste –  Žemės sklypas], esančio [...], pateikdamas sekančius klausimus (toliau – Klausimai): 1) Koks A priklausančių pastatų atstumas iki vandens ([...] HE [hidroelektrinė] tvenkinio)? 2) Kodėl pastatų atstumas iki vandens ([...] HE tvenkinio) neatitinka saugomose teritorijose leistinų normų? VTPSI, pasitelkusi didžiules pajėgas: 1) visų lygių VTPSI padalinius (VTPSI Vilniaus skyrių, Vilniaus skyriaus Trakų padalinį), 2) Aukštadvario regioninio parko direkciją [...] [pastaba: toliau citatose ir tekste – Parko direkcija], 3) VRAAD [...], 4) NŽT [...] į šiuos du klausimus nuo 2014-09-02 iki šiol (daugiau kaip per 20 mėnesių) nesugebėjo atsakyti arba, galimai dėl įsigaliojančios nusižengimų padarymo senaties, akivaizdžiai vilkino laiką, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, savivaliavo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Šiuos kaltinimus (chronologine tvarka) pagrindžiu skundų į VTPSI ir atsakymų iš jos analize: 2014-07-11 ir 2014-09-02 Klausimus pateikiau Parko direkcijai. 2014-08-26 gavau VTPSI raštą Nr. (23.2)-2D-13258 (atsakymą į Parko direkcijos paklausimą), kad visi statiniai pastatyti už vandens telkinio apsauginės juostos ribų, tačiau rašte nebuvo nurodyti konkretūs atstumai, visiškai nepasisakyta dėl vandens apsaugos zonų. Į 2014-09-02 mano pateiktą skundą VTPSI 2014-10-06 raštu Nr. (23.2)-2D-15322 neatsakė nei į vieną pateiktą Klausimą [...]. Atsakyme rašoma, kad VTPSI nenustatinėja žemės sklypų vandens apsaugos juostų. Šiuo raštu VTPSI parodė, kad nesiima jokių veiksmų atsakyti į Klausimus ir konkrečiame sklype nustatyti vandens apsaugos juostas ir zonas bei šalinti neteisėtus statinius. [...]. 2014-12-10 pateikiau skundą VTPSI vėl prašydamas atsakyti į Klausimus – nurodyti atstumus iki vandens telkinio, nustatyti vandens apsaugos juostas. 2015-01-06 iš VTPSI Vilniaus skyriaus gavau atsakymą Nr. (23.2)-2D-149, kuriame vėl teigiama „Skyrius nėra įgaliotas ir nenustatinėja žemės sklypų vandens apsaugos juostų“. [...]. 2015-01-19 pateikiau skundą VTPSI, prašydamas vėl atsakyti į Klausimus, o kartu įvertinti VTPSI Vilniaus skyriaus pavaldžių asmenų veiklą, atlikti tarnybinį patikrinimą. 2015-02-18 iš VTPSI gavau atsakymą Nr. 2D-2464 (7.9), kuriame vėl neatsakoma į Klausimus. VTPSI viršininko pavaduotojo 2015-02-12 pavedimu Nr. PS-11 VTPSI skyriui pavedama kreiptis raštu į Parko direkciją ir VRAAD Trakų rajono agentūrą [pastaba: toliau citatose ir tekste vadinama – VRAAD Trakų rajono agentūra] [...] dėl išvados, ar statinių, nurodytų skyriaus vyr. specialisto akte Nr. SPA-1587, statyba toje vietoje galima. Taigi prasidėjo atvirkštinis procesas, mano 2014-07-11 ir 2014-09-02 raštų pagrindu 2014-07-24 Parko direkcija kreipiasi į VTPSI, 2015-02-12 VTPSI Vilniaus skyriui paveda kreiptis atgal į Parko direkciją, tiesa, papildomai jau ir į VRAAD Trakų rajono agentūrą (vėliau paaiškėjo, kad VRAAD Trakų rajono agentūra į tai negali atsakyti)“; 2.3. „[...] 2015-02-24 parašiau prašymą ir įteikiau raštą dėl Klausimų mane priimti VTPSI viršininkės Lauros Nalivaikienės. Priėmimo metu VTPSI viršininkė nesigilino į Klausimų esmę, bet pareiškė, kad: „A dėl jos statybų bus pritaikyta senatis“; 2.4. „2015-04-09 iš VTPSI gavau raštą Nr. 2U-4904 (1.8), kuriame pranešama, kad VTPSI: „2015-03-20 organizavo faktinių duomenų patikrinimą, kuriame dalyvavo ir VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas Zigmantas Butvila. Patikrinimo metu užfiksuoti Žemės sklype pastatytų pastatų atstumai iki [...] HE tvenkinio ir surašytas 2015-03-24 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-247. VRAAD Trakų rajono agentūros atstovas pastabų dėl minėtame akte nurodytų aplinkybių neišreiškė. Tačiau VRAAD neatsakė į VTPSI 2015-02-13 raštą Nr. (23.17)-2D-2322, todėl VTPSI šiuo metu negali pateikti informacijos dėl [...] HE tvenkinio apsaugos juostos ir apsaugos zonos dydžio Žemės sklype.“ Toliau VTPSI atsakyme rašoma: kadangi VRAAD neatsakė į VTPSI 2015-02-13 raštą Nr. (23.17)-2D-2322, reikia kreiptis į kompetentingas institucijas dėl išvadų. VTPSI nenurodo, nei į kokią instituciją ketina kreiptis, nei kodėl anksčiau nebuvo kreipiamasi [...]“; 2.5. „Matydamas, kad dėl atsakymo į Klausimus procesas ir toliau vilkinamas, 2015-06-11 dėl Klausimų vėl parašiau prašymą priėmimui pas VTPSI viršininkę Laurą Nalivaikienę. Susitikimo su viršininke metu ir 2015-06-11 rašte aiškiai parodau, kad VTPSI darbuotojas Vigantas Piragis ir Departamento darbuotojas Zigmantas Butvilas dėl Klausimų aiškiai pateikia prieštaringus duomenis ir visais būdais galimai bando užmaskuoti A statybų pažeidimus. Iškėliau klausimą, kodėl VTPSI mane klaidina ir vilkina laiką. Susitikimo metu VTPSI viršininkė vėl nesigilino į klausimo esmę ir pareiškė, kad: „A statyboms greičiausiai pritaikysime senatį“; 2.6. „2015-07-31 iš VTPSI gavau raštą Nr. 2D-11300(1.6), kuriame, remiantis VRAAD 2015-07-13 raštu Nr. VR.6-157, pripažįstama, kad dalis statinių, esančių Žemės sklype, [...] galimai patenka į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą. 2015-07-13 rašte Nr. VR.6-157 tai patvirtina ir VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas Zigmantas Butvilas: „Vadovaujantis turima informacija galima daryti išvadą, kad dalis statinių (pavėsinė, pirtis) ir tvoros galimai patenka į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą“. Kartu VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas konstatuoja: „Apsaugos zonos plotis yra 200 metrų ir visi sklype esantys statiniai patenka į ją.“ VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas teisingai atkreipė dėmesį, kad: „Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyrius 2014-08-26 rašte Nr. (23.2)-2D-13258, adresuotame X, konstatavo, kad visi statiniai pastatyti už vandens telkinio apsauginės juostos ribų [...]“. Tuo pačiu patvirtindamas, kad VTPSI teikia melagingus duomenis“; 2.7. „[...] 2015-08-14 pateikiau raštą VTPSI ir paprašiau atsakyti, kodėl VTPSI Vilniaus skyriaus konkretūs darbuotojai pateikė melagingus duomenis. 2015-09-18 iš VTPSI gavau raštą Nr. 2D-13995(1.8), kuriame teigiama: „Akcentuotina, kad nors Parko direkcija (2015-05-07 raštas Nr. V3-2.8-87) ir VRAAD Trakų skyrius (2015-07-13 raštas Nr. VR.6-157) yra nurodę, kad visi sklype esantys statiniai yra pastatyti [...] HE tvenkinio apsaugos zonoje, tačiau nei viena iš šių institucijų nepateikė išvados, kad šie statiniai pažeidžia veiklos ribojimus, nustatytus šioje zonoje“; 2.8. „2015-12-17 iš NŽT gavau raštą Nr. 1SS-3564-(8.5.), kuriame pranešama, kad Žemės sklype į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą (nuo vandens telkinio ribos mažesniu nei 25 m atstumu) patenka: tvora – 8,53 m, statinys (1) – 10,83 m, statinys ([...] (3) – 16,62 m, taip pat įrengti lieptai“; 2.9. „2016-01-11 raštu Nr. 30-37 VTPSI pranešiau, kad iš NŽT gauta informacija aiškiai rodo, kad pažeistas Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktas: [...]. Visi minėti A pastatai yra arčiau kaip 50 metrų nuo vandens telkinių. [...] VTPSI prašiau pradėti procedūras dėl [...] Žemės sklype neteisėtai pastatytų statinių pašalinimo“; 2.10. „2016-02-02 iš VTPSI gavau raštą Nr. 2D-1580(7.9), kuriame pranešama, kad [...] Žemės sklype esantys statiniai, patenkantys į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą, yra pastatyti 2001 metais, todėl [...] VTPSI šių statinių statybos teisėtumo nagrinėjimą nutraukia. [...] VTPSI neteisėtoms A statyboms bando pritaikyti senatį, nors eilei pastatų nesuėjusi 10 metų senatis. VSTT 2015-03-05 rašte Nr. (5)-V3-466(2.8) informuojama, kad dalis statinių buvo statyta 2006–2010 metais. Mano pirmasis pranešimas dėl [...] Žemės sklype esančių statinių, kurie galimai papuola į vandens apsaugos juostą, buvo pateiktas 2014-09-02“; 2.11. „2016-04-14 iš NŽT gavau raštą Nr. 1SS-1141-(9.5.), kuriame rašoma, kad 2016 m. vasario 26 d. atlikta Žemės sklypo naudojimo valstybinė kontrolė: patikrinimo metu nustatyta, kad į [...] HE vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą patenka Nekilnojamojo turto registre registruotas statinys – pirtis, statinys – namų ūkio pastatas ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas statinys – pavėsinė ir tvoros dalis, įrengti du lieptai“; 2.12. „2016-04-29 rašte VTPSI pažymėjau, kad šiuo metu aplinkybės dėl [...] Žemės sklypo pakrantės apsaugos juostoje esančių statinių visiškai aiškios, todėl įstatymais nustatyta tvarka privaloma imtis konkrečių priemonių, kad iš pakrantės apsaugos juostos būtų pašalinti neteisėtai [...] pastatyti statiniai. Taip pat prašiau ištirti aplinkybes, kodėl VTPSI darbuotojai iki šiol ignoravo minėtus pažeidimus“.

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti: „1. [...] VTPSI neveikimą, formalų atsirašinėjimą, laiko vilkinimą, vengimą ginti viešą interesą, kad [...] Žemės sklype iš pakrantės apsaugos juostos būtų pašalinti neteisėtai pastatyti statiniai. 2. [...] VTPSI teiktą melagingą informaciją, kad A statiniai yra už pakrantės apsaugos juostos (2014-08-26 raštas Nr. (23.2)-2D-13258) ir kad minėtos pilietės neteisėtai pastatytiems statiniams suėjusi senatis (tai paneigia VSTT raštas Nr. (5)V-3-466(2.8). 3. [...] ir kitų institucijų valstybės tarnautojų (NŽT, VSTT, VRAAD) neveikimą, formalų atsirašinėjimą, laiko vilkinimą, vengimą ginti viešą interesą, kad [...] Žemės sklype iš pakrantės apsaugos juostos būtų pašalinti neteisėtai pastatyti statiniai.“

4. Seimo kontrolieriaus taip pat prašoma atsakyti, „kodėl VTPSI, NŽT, VSTT, VRAAD tarnautojai savivaliauja, kai jiems suteikti įgaliojimai naudojami pažeidžiant įstatymus bei kitus teisės aktus?“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimo metu nustatytos aplinkybės

5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į  VTPSI, VSTT, VRAAD ir NŽT, prašydamas pateikti informaciją, reikalingą skundo nagrinėjimui. Toliau nurodyta šių institucijų Seimo kontrolieriui pateikta informacija, pagrįsta dokumentų kopijomis.

6. VSTT Seimo kontrolieriui pateikė šią informaciją: 6.1. „[...] Žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre [...] įregistruotas 2000-12-04 (suformuotas Apskrities viršininko įsakymu Nr. 4161-79). Trakų rajono savivaldybės mero 2000-12-19 potvarkiu Nr. 135 buvo patvirtintas nagrinėjamo Žemės sklypo detalusis planas (toliau – Detalusis planas), kurio pagrindu buvo pakeista pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą, privačios namų valdos statiniams išdėstyti. 2001 metais buvo patvirtintas Techninis projektas „Sodyba [...] kaime, Trakų rajone“. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos tarnyba 2001-07-19 išdavė leidimą Nr. 589 vykdyti statybos darbus. Statinių statybos projektai rengti ir statiniai statyti 2001 ir vėlesniais metais. Detalusis planas nepanaikintas ir yra galiojantis“;

6.2. „[...] į VSTT tiesiogiai kreipėsi asociacija „B“ (atstovaujama X) (toliau – Asociacija) [...].“ Asociacijos 2016-08-17 rašte, be kita ko, nurodyta: „Pranešu VSTT, kad Parko direkcijos direktorius Vaclovas Plegevičius dėl A Žemės sklypo [...] statybos pažeidimų asmenims ir institucijoms teikė suklastotus, melagingus duomenis. [...].“ „Rašte Asociacijos atstovas X [...] prašė: „remiantis konkrečiai išdėstytais argumentais ir faktais dėl siekimo nuslėpti padarytus pažeidimus, [...] atlikti Direktoriaus [Parko direkcijos direktorius] veiklos tarnybinį patikrinimą ir apie jo rezultatus [...] informuoti. Taip pat [...] įvertinti ir spręsti valstybės tarnautojo Vaclovo Plegevičiaus veiksmais (ir neveikimu) padarytos žalos valstybei kompensavimo klausimą. Apie priimtus sprendimus prašome informuoti“ [...]“;

6.3. „Kadangi Asociacijos rašte skundžiama Direktoriaus tarnybinė veikla dėl veiksmų, susijusių su informacijos teikimu, situacijos nagrinėjimu 2014–2015 m. A nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype, VSTT pradėjo administracinę procedūrą: VSTT direktoriaus 2016-08-26 įsakymu Nr. V-158 sudarė komisiją Direktoriaus veiklos tarnybiniam patikrinimui atlikti. [...]“;

6.4. „Komisija, atlikusi tyrimą, VSTT direktoriui 2016-10-10 pateikė išvadą Nr. V6-18, kurioje, išanalizavusi su ginču susijusią medžiagą, atlikusi faktinių aplinkybių tyrimą, nustatė: - Institucijos (VRAAD, VTPSI, NŽT), nagrinėjusios Pareiškėjo skundus 2014 m. – 2015 m., dėl Žemės sklype esančių statinių, teiktuose atsakymuose skirtingai (prieštaringai) traktavo Trakų rajono savivaldybės mero 2000-12-19 potvarkiu Nr. 135 patvirtintą nagrinėjamo Žemės sklypo Detalųjį planą, Detaliojo plano sprendinius, teikė skirtingus duomenis dėl vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos pločio, kt.; - Direktorius, teikdamas paaiškinimą Komisijai nurodė, kad, nagrinėdamas Detalųjį planą, laikėsi ir laikosi pozicijos, kad Detaliajame plane nurodytos „sanitarinių bei apsauginių zonų ribos“ yra netapačios vandens telkinio apsaugos juostų riboms. Tokios pačios nuomonės laikėsi ir kitos institucijos, nes Pareiškėjas pranešime cituoja ir prideda VTPSI 2016-07-07 raštą Nr. (1.8)-2D-9704 [...], kur nurodyta, kad VRAAD 2015-07-13 rašte Nr. VR-12.6-157 nurodė, kad [...] [[...]] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostos plotis Detaliajame plane – 10 m. Taip pat VTPSI gautoje VRAAD, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų institucijų patvirtintų [...] [[...]] HE tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių ištraukoje nurodyta, kad [...] [[...]] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostos plotis nagrinėjamoje vietoje – 5 m. NŽT 2016-04-14 raštu Nr. 46SD-(14.46.7)-1677 VTPSI pateikė atsakymą, kad „paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos plotis Detaliajame plane nėra nustatytas. Pažymėtina, kad Direkcija (Direktorius) pagal teisės aktuose nurodytą kompetenciją, nenustatė (nematavo) atstumų nuo vandens telkinių, nematavo jų pakrančių apsaugos juostų pločių, o teikdamas atsakymus Pareiškėjui, vadovavosi galiojančiais (patvirtintais) planavimo dokumentais ir statinių techniniais projektais; - Trakų rajono savivaldybės mero 2000-12-19 potvarkiu Nr. 135 patvirtintas Detalusis planas nepanaikintas ir yra galiojantis; - VTPSI tik 2016 m., išnagrinėjusi visą informaciją, minėtų institucijų raštus, Detalųjį planą, padarė išvadą, kad ežero ([...] HE tvenkinio) pakrantės apsaugos juosta – 25 m nuo Žemės sklypo ribos, o [...] upės pakrantės apsaugos juosta – 20 m nuo Žemės sklypo ribos; - VTPSI tik 2016 m. birželio mėn. su ieškiniu dėl statybos leidimo panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą (civilinė byla Nr. [...]). Komisija išvadoje VSTT direktoriui pasiūlė, atsižvelgiant į tai, kad Asociacijos „B“ 2016 08-17 VSTT pranešime nurodytos aplinkybės susijusios su Trakų rajono apylinkės teisme inicijuotu VTPSI teisminiu ginču, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, administracinė procedūra turi būti stabdoma, iki kol įsiteisės Trakų rajono apylinkės teisme pradėta nagrinėti civilinė byla Nr. [...]. Kitu atveju, jei VSTT Direktoriaus atžvilgiu priimtų kitokį sprendimą, nei vėliau Teismas, VSTT sprendimas turėtų būti panaikintas. VSTT direktorius [...] sustabdė administracinę procedūrą [...], iki įsiteisės teismo sprendimas pradėtoje nagrinėti civilinėje byloje Nr. [...] Trakų rajono apylinkės teisme. Esant susidariusiai situacijai, kai Trakų rajono apylinkės teisme pradėta nagrinėti civilinė byla Nr. [...], kitų atsakymų, susijusių [su] šiuo metu teisme nagrinėjama byla, neteiksime. [...].“

6.5. Parko direkcijos 2016-08-08 rašte Nr. V3-2.8-175, teikiant atsakymą į VSTT 2016-07-25 prašymą pateikti detalią informaciją („chronologiškai išdėstant visą įvykių eigą nuo pirmo Jums Pareiškėjo pateikto paklausimo 2014-07-14; Jūsų įvykdytus veiksmus tiek teikiant atsakymus Pareiškėjui ir institucijoms, vykdant patikrinimus, tiek ir Jūsų institucijos veiksmų eigą, nagrinėjus, derinus ir kt. detalųjį planą, statinių projektus skundo objekte ([...] Žemės sklype)“), nurodyta: „Parko direkcija 2014-07-15 gavo X 2014-07-11 pranešimą „Dėl pažeidimų Aukštadvario regioniniame parke“. Išnagrinėjome situaciją, parengėme ir išsiuntėme motyvuotą atsakymą pranešėjui. Dėl galimų pažeidimų pagal kompetenciją kreipėmės į VTPSI Valstybinės priežiūros skyrių, kuris nenustatė minimų pažeidimų. Vėliau X „Dėl pažeidimų Aukštadvario regioniniame parke (pakartotinai)“ dar penkis kartus kreipėsi į Parko direkciją (2014-08-04, 2014-09-02, 2014-09-26, 2014-12-17, 2015-01-21 pranešimai). Primygtinai buvo keliamas klausimas dėl statybų kitos (gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) paskirties Žemės sklype [...] teisėtumo, į kurį atsakė kompetentinga institucija VTPSI. Be to, reiškiami spėjimai, įtarimai, keliami ne Parko direkcijos kompetencijai skirti klausimai: dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, nuotekų tvarkymo, dėl turizmo paslaugų teikimo. Nagrinėjome ir atsakėme į visus Pareiškėjo [...]pranešimus. Papildomai nagrinėjome padėtį vietovėje, dokumentus, susijusius su žemės nuosavybe, statybomis, bendravome su Žemės sklypo savininku, kaimo gyventojais. Dėl galimai teršiamo [...] hidroelektrinės vandens tvenkinio Parko direkcija kreipėsi į VRAAD Trakų rajono agentūrą. VRAAD Trakų rajono agentūra teršimo buitinėmis atliekomis nenustatė. [...]. Statinių statybos projektai rengti ir statiniai statyti 2001 ir vėlesniais metais. Parko direkcija, kaip institucija, atsakinga už parko priežiūrą ir tvarkymą, derino detalųjį planą, o vėliau ir techninius statinių projektus. Pagal Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planą, [...] nuo 2005 metų [...] Žemės sklypas [...] yra Aukštadvario regioniniame parke [...] rekreacinio prioriteto zonoje, rekreacinių agrarinių teritorijų ekstensyvaus pritaikymo (Ž2bl) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje. Nesutinkame su Pareiškėjo [...]skundu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui ir Pareiškėjo teiginiu dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimusis. Parko direkcija nuo 2014-06-09 iki 2016-03-24 nagrinėjo 20 Pareiškėjo pranešimų, skundų ir teikė atsakymus. Pasitvirtinus informacijai, pažeidėjams taikė administracinio poveikio priemones. [...].“

7. NŽT Seimo kontrolieriui pateikė šią informaciją: 7.1. „[...] NŽT gavo šiuos X [...] skundus: 1. 2015-11-09 gautas 2015-11-04 skundas Nr. 1GS-2114 „Dėl galimai melagingų duomenų pateikimo, faktų klastojimo“, kuriame Pareiškėjas nurodė, kad NŽT Trakų skyrius (toliau – Trakų skyrius) galbūt pateikia melagingus duomenis, nurodydamas, kad Žemės sklypo [...] pakrantės apsaugos juostos plotis yra 25 metrai ir į šią juostą patenka tvora ir pavėsinė. Tačiau VTPSI faktinių duomenų patikrinimo 2015-03-24 akte Nr. FAK-247 nurodyta, kad nuo vandens telkinio ([...] HE) iki pastatų: pavėsinės – 9,25 m ir 9,38 m, ūkio pastato – 15,30 m, pirties – 8,30 ir 11,30 m, tvoros – 5,40 m. 2. 2016-01-18 gautas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016-01-18 raštu Nr. 3IN-59 persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją 2016-01-06 skundas Nr. 1GS-94 dėl galbūt neteisėtų Trakų skyriaus darbuotojų veiksmų. 3. 2016-02-08 gautas 2016-01-06 skundas Nr. 1GS-239 dėl galbūt neteisėtų Trakų skyriaus darbuotojų veiksmų. 4. 2016-04-04 gautas Pareiškėjo elektroninis laiškas Nr. 1GP-566, kuriuo Pareiškėjas prašo informuoti apie 2016 m. vasario 26 d. atlikto Žemės sklypo [...] naudojimo valstybinės kontrolės rezultatus. 5. 2016-05-11 gautas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 31N-636 persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją 2016-04-19 skundas Nr. 1GS-1059 dėl statinių, patenkančių į [...] HE vandens tvenkinio pakrantės apsaugos juostą ir į [...] upės apsaugos juostą. Informuojame, kad, siekdami įvertinti Pareiškėjo 2015-11-04 skunde nurodytas aplinkybes, NŽT centrinio padalinio specialistai 2015-12-11 nuvyko į vietą ir nustatė, kad Žemės sklype [...] į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą (nuo vandens telkinio ribos mažesniu nei 25 m atstumu) patenka: tvora – 8,53 m, statinys (1) – 10,83 m, statinys (2) – 9,54 m, statinys (3) – 15,62 m, taip pat yra įrengti lieptai. Pažymėtina, kad Trakų skyriaus specialistai, vykdydami 2015 m. rugsėjo 10 d. Žemės sklypo [...] naudojimo valstybinę kontrolę, žemės naudojimo patikrinimo 2015-09-11 akte Nr. 46ŽN-53-(l4.46.73) nenurodė visų statinių, kurie patenka į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Trakų skyrius [...] nesilaikė Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), ir Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų NŽT direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo dokumentų formų ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų“; 7.2. „[...] Trakų skyriui NŽT direktoriaus 2015 m. gruodžio 21 d. pavedimu Nr. 1PAV-436-(1.8.) (toliau – Pavedimas) buvo pavesta pakartotinai atlikti Žemės sklypo [...] naudojimo valstybinę kontrolę ir užtikrinti nustatytų pažeidimų pašalinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Trakų skyrius, vykdydamas Pavedimą, kartu su VTPSI ir VRAAD Trakų rajono agentūros darbuotojais 2016 m. vasario 26 d. atliko Žemės sklypo [...] naudojimo valstybinę kontrolę. Patikrinimo metu nustatyta, kad į [...] [[...]] HE vandens tvenkinio pakrantės apsaugos juostą patenka Nekilnojamojo turto registre registruotas statinys – pirtis, statinys – namų ūkio pastatas ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas statinys – pavėsinė ir tvoros dalis, įrengti du lieptai. Taip pat nustatyta, kad į [...] upės apsaugos juostą patenka Nekilnojamojo turto registre neregistruota tvoros dalis.  Atsižvelgdamas į tai, kad kranto linija buvo nustatyta pagal patikrinimo dieną buvusį [...] [[...]] HE vandens tvenkinio lygį, Trakų skyrius 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. 46SD-1496-(14.46.7.) kreipėsi į VRAAD Trakų rajono agentūrą, prašydamas pateikti informaciją apie [...] [[...]] HE vandens tvenkinyje 2016 m. vasario 26 d. užfiksuotą vandens lygį ir nurodyti, ar tą dieną [...] [[...]] HE vandens tvenkinyje buvo palaikomas įprastai patvenktas lygis“; 7.3. „Trakų skyrius, gavęs papildomą informaciją iš VRAAD Trakų rajono agentūros ir atsižvelgdamas į tai, kad galimi pažeidimai yra priskirtini VRAAD Trakų rajono agentūros ir VTPSI kompetencijai, 2016 m. balandžio 14 d. raštu Nr. 46SD-1678-(14.46.7.) „Dėl informacijos pateikimo“ ir 2016 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 46SD-1737-(14.46.7.) „Dėl informacijos pateikimo“ persiuntė 2016 m. kovo 1 d. žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 46ŽN-9-(14.46.73.) pagal kompetenciją nagrinėti VTPSI ir VRAAD Trakų rajono agentūrai. [...].“

8. VRAAD Seimo kontrolieriui pateikė šią informaciją: 8.1. „[...] statybos valstybinę priežiūrą atlieka VTPSI. [...] X keliami klausimai iš esmės yra susiję su pastatytų statinių statybos teisėtumu ir dėl šios priežasties priskiriami VTPSI išimtinei kompetencijai“; 8.2. „[...] VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015-02-13 raštas Nr. (23.17)-2D-2322, kuriuo buvo prašoma: „pateikti išvadą, ar Sklype esančių statinių (malkinės, tvoros, pavėsinės) statyba toje vietoje galima“, buvo gautas VRAAD Trakų rajono agentūroje. Akcentuotina, jog VTPSI 2015-02-13 raštas Nr. (23.17)-2D-2322 adresuotas dviem adresatams: pirmasis adresatas – Parko direkcija, antrasis adresatas –  VRAAD Trakų rajono agentūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 11 punktu, prašymo, adresuoto kelioms institucijoms, nagrinėjimą organizuoja pirmasis adresatas. Taigi būtent Parko direkcija turėjo pateikti tiesioginį atsakymą VTPSI. Kita vertus, svarbu pažymėti, jog VTPSI 2015-02-13 raštas Nr. (23.17)-2D-2322 VRAAD Trakų rajono agentūrai adresuotas ne pagal kompetenciją. Atkreiptinas dėmesys, jog Žemės sklypui [...] yra nustatyta specialioji naudojimo sąlyga – nacionaliniai ir regioniniai parkai, nes šis Žemės sklypas patenka į Aukštadvario regioninio parko teritoriją. Tokiais atvejais, kai statiniai patenka į valstybinių parkų teritorijas, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procese, tame tarpe, ir statinių projektų tikrinime, dalyvauja tik saugomų teritorijų direkcijos. Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 9 priedo 3 punktu, būtent saugomų teritorijų direkcijos tikrina projektų sprendinių atitiktį reikalavimams, nustatytiems saugomos teritorijos teritorijų planavimo dokumentuose, apsaugos reglamente (statinių išdėstymas žemės sklype, leistinų žemės sklypo užstatymo rodiklių, statinių formų, tūrių, medžiagiškumo), kituose veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose teisės aktuose (Saugomų teritorijų įstatyme, valstybinio parko ir / ar valstybinio draustinio nuostatuose, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose ir kt.). [...] VRAAD neturėjo įgaliojimų spręsti VTPSI 2015-02-13 rašte Nr. (23.17)-2D-2322 keliamų klausimų, o šiuos klausimus turėjo teisę spręsti ir pareigą tiesioginį atsakymą pateikti VTPSI tik pirmasis šio rašto adresatas – Parko direkcija. Apie šią situaciją buvo informuotas ir VTPSI 2015-02-13 rašto Nr. (23.17)-2D-2322 rengėjas V. Piragis, kuriam VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas, bendradarbiavimo pagrindu, suteikė kolegišką pagalbą, atliekant matavimus vietoje, ir visą turimą informaciją, 2015 m. kovo 20 d. atliekant patikrinimą vietoje, adresu [...]. (VTPSI 2015-03-24 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-247 [...])“; 8.3. „[...] neteisingai interpretuojamas VTPSI 2015-02-13 rašto Nr. (23.17)-2D-2322 turinys. [...] nurodyta, jog „VRAAD neatsakė į VTPSI 2015-02-13 raštą Nr. (23.17)-2D-2322, todėl VTPSI šiuo metu negali pateikti informacijos dėl [...] [[...]] HE tvenkinio apsaugos juostos ir apsaugos zonos dydžio žemės sklype.“ Pažymėtina, jog VTPSI 2015-02-13 raštu Nr. (23.17)-2D-2322 nebuvo prašyta pateikti informacijos apie [...] [[...]] HE tvenkinio apsaugos juostos ir apsaugos zonos dydį [...]“; 8.4. „Papildomai pateikiame motyvuotus paaiškinimus ir argumentus, susijusius su VRAAD pozicija, susirašinėjimo su VTPSI dėl paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos dydžio klausimais, kurie gali būti reikšmingi, siekiant visapusiškai ir objektyviai ištirti X skundą. VRAAD Trakų rajono agentūroje gautas VTPSI 2015-04-21 raštas Nr. 2D-5542, kuriuo buvo prašoma pateikti informaciją, kur yra paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos riba sklype, ar sklype esantys visi statiniai patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą ir zoną bei ar visi sklype esantys statiniai pastatyti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, ar jie galėjo būti pastatyti. VRAAD Trakų rajono agentūra 2015-05-27 raštu Nr. VR-12.6-100 atsakė VTPSI. VRAAD Trakų rajono agentūra akcentavo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo tvarką, norėdama priminti, jog ne VRAAD sprendimais nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tame tarpe, ir paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, konkrečiam žemės sklypui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2 punktas nustato, jog specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui nustatomos priimant sprendimus dėl nuosavybės teisės į žemę ar mišką atstatymo, sprendimus dėl valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai, taip pat sudarant valstybinės žemės pirkimo–pardavimo, nuomos bei panaudos sutartis, tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus. Papildomai informuojame, jog principinius kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomi konkretūs paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų dydžiai, reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540 patvirtintas Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Pagal Aprašo 2 punktą, šio teisės akto reikalavimai privalomi asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo dokumentus, žemėtvarkos projektus, kitus dokumentus ir planus, kuriuose nustatomos teritorijų prie paviršinių vandens telkinių naudojimo sąlygos, bei asmenims, vykdantiems tokios veiklos valstybinę kontrolę. Apraše nustatytos paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų skaičiavimo taisyklės reikalauja specialios technikos ir specialių žinių: pakrantės juostos riba matuojama nuo pakrantės šlaito, o kai jo nėra – nuo kranto linijos – sausumos ir paviršinio vandens telkinio vandens paviršiaus sąlyčio linijos, esant vidutinio vandeningumo metų vandens lygiui vasaros–rudens laikotarpiu (Aprašo 4, 5 punktai). Probleminis yra ne tik atskaitos taško, nuo kurio skaičiuojama pakrantės apsaugos juosta, nustatymas, bet ir išorinės ribos atstumo nustatymas. Pakrantės apsaugos juostos išorinės ribos atstumas priklauso nuo pakrantės žemės paviršiaus vidutinio nuolydžio / polinkio kampo, kuris nustatomas prilyginant jį polinkio kampui tiesiosios linijos, kurios dviejų taškų, tarp kurių atstumas projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas lygus didžiausiam aukščių skirtumui žemės paviršiaus 10 m pločio ruože, matuojant statmenai kranto linijai nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos, o kai pakrantės šlaito nėra – nuo kranto linijos (Aprašo 5, 8 punktai). Akivaizdu, jog tiksliai pagal Aprašo reikalavimus nustatyti pakrantės apsaugos juostos lokalizaciją reikalinga ne tik speciali technika, bet ir profesionalių geodezistų, matininkų ar žemėtvarkos specialistų kvalifikuota pagalba. Tik toponuotraukoje, sudarytoje tam kvalifikaciją ir atestatus turinčių specialistų, kurioje pažymimos altitudės, gali būti tiksliai nustatyta konkrečiam žemės sklypui taikoma pakrantės apsaugos juostos lokalizacija. VRAAD Trakų rajono agentūra 2015-05-27 raštu Nr. VR-12.6-100 VTPSI atsakė, jog neturi duomenų apie pakrantės apsaugos juostos lokalizaciją konkrečiame žemės sklype. Akcentuotina, jog tais atvejais, kai VRAAD nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymui iškyla poreikis nustatyti pakrantės apsaugos juostos lokalizaciją žemės sklype, pasitelkiami į pagalbą žemėtvarkos specialistai, matininkai, esant teisminiams ginčams – užsakomos topografinės nuotraukos. Siekiant pagelbėti VTPSI, VRAAD Trakų rajono agentūra paprašė NŽT pateikti turimą informaciją apie pakrantės apsaugos juostos lokalizaciją VTPSI nurodytame Žemės sklype. VRAAD Trakų rajono agentūra 2015-05-27 raštu Nr. VR-12.6-100 taip pat atsakė į VTPSI prašymą įvertinti pastatų statybos teisėtumą, nurodydama, jog neturi įgaliojimų ir kompetencijos tokio pobūdžio klausimus spręsti, nes nevykdo valstybinės statybos priežiūros ir kontrolės funkcijų. VTPSI 2015-06-16 raštu Nr. 2D-8803 „Dėl informacijos pateikimo“ dar kartą kreipėsi į VRAAD, ragindama pateikti informaciją tais pačiais klausimais, kurie yra suformuluoti VRAAD Trakų rajono agentūrai adresuotame VTPSI 2015-04-21 rašte Nr. 2D-5542. VRAAD 2015-07-13 rašte Nr. VR-12.6-157 „Dėl informacijos pateikimo“ dar kartą akcentavo, jog neturi kompetencijos ir įgaliojimų vertinti pastatytų statinių teisėtumo. Pažymėtina, jog visais atvejais, kai VRAAD, vykdydamas tiesiogines funkcijas, susiduria su skundais dėl statinių teisėtumo įvertinimo, tokio pobūdžio skundus perduoda būtent VTPSI, institucijai, vykdančiai valstybines statybos priežiūros ir kontrolės funkcijas. VRAAD 2015-07-13 rašte Nr. VR-12.6-157 dar kartą VTPSI nurodė, jog VRAAD tikslios informacijos apie paviršinio vandens telkimo pakrantės apsaugos juostos lokalizaciją neturi, ir atkreipė dėmesį į Aprašo principines nuostatas, susijusias su paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų ir zonų dydžiais, t. y. į teisės aktus, kuriais gali ir turi vadovautis VTPSI tokia pat apimtimi kaip ir VRAAD. VRAAD 2015-07-13 rašte Nr. VR-12.6-157, įvertinęs informaciją, gautą iš NŽT 2015-07-02 raštu Nr. 1SD-1809-(8.2), kad specialioji sąlyga paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos ir juostos taikoma visam sklypui, pateikė informaciją, jog apsaugos zonoje yra visas VTPSI nurodytas Žemės sklypas kartu su jame esančiais statiniais. Atsakant į VTPSI klausimą dėl statinių tikslios vietos vandens telkinio atžvilgiu – dar kartą priminta, jog jau 2015-03-24 akte [...] VTPSI, padedant VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjui, nustatė šiuos atstumus.“

9. VTPSI Seimo kontrolieriui pateikė šią informaciją: 9.1. „[...] Pareiškėjas 2014-07-11 ir 2014-09-02 [...] klausimus pateikė Parko direkcijai. Parko direkcija 2014-07-24 raštu Nr. V3-2.8-102 jai skirtą Pareiškėjo 2014-07-11 kreipimąsi persiuntė VTPSI (reg. 2014-07-29, Nr. 3D-2267). VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau –Vilniaus skyrius), pagal kompetenciją išnagrinėjęs Parko direkcijos persiųstą Pareiškėjo kreipimąsi, Pareiškėjui atsakė 2014-08-26 raštu Nr. 2D-13258. Šiame rašte VTPSI Vilniaus skyrius informavo Pareiškėją apie 2014-08-12 atlikto statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, kuriame dalyvavo ir pats Pareiškėjas, rezultatus. VTPSI Vilniaus skyrius 2014-08-26 rašte Nr. 2D-13258 nurodė, kad Žemės sklype yra pastatyti 6 pastatai (gyvenamasis namas [...], svečių namas [...], ūkinis pastatas [...], pirtis [...], namų ūkio pastatas [...] ir stoginė [...]) bei du inžineriniai statiniai – lieptai [...] ir [...], kurie įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklype taip pat pastatyti Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti I grupės nesudėtingi statiniai: pastatas – malkinė ir inžineriniai statiniai –pavėsinė ir tvora. Įvertinęs Nekilnojamojo turto registrų duomenis, patikrinimo metu Žemės sklypo savininkės A pateiktus dokumentus, faktines aplinkybes bei teisės aktuose numatytus su statyba susijusius reikalavimus, VTPSI Vilniaus skyrius nenustatė teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Atlikto patikrinimo metu statytojos A pateiktame Žemės sklypo kadastrinių matavimų plane punktyrine linija pažymėta vandens telkinio apsauginė juosta. 2014-08-26 rašte Nr. 2D-13258 konstatuota, kad visi statiniai pastatyti už vandens telkinio apsauginės juostos ribų“; 9.2. „Pažymėtina, kad Pareiškėjas 2014-07-11 skunde, į kurį buvo pateiktas 2014-08-26 atsakymas Nr. 2D-13258, nekėlė klausimų dėl statybos Žemės sklype, pažeidžiant reikalavimus, nustatytus veiklai paviršinio vandens telkinio apsaugos zonoje. Atkreiptinas dėmesys, kad šie reikalavimai priskirtini gamtosauginiams reikalavimams, kurie nėra nustatyti statybą ar teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir kurių pažeidimų VTPSI neturi kompetencijos savarankiškai konstatuoti. Todėl vėliau Pareiškėjui iškėlus tokius klausimus, VTPSI, remdamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi bei Viešojo administravimo įstatymo 37 straipsniu, kreipėsi į už aplinkos ir vandens telkinių apsaugą atsakingas institucijas dėl išvadų pateikimo. Akcentuotina, kad nei viena kompetentinga institucija (VSTT, RAAD ar Parko direkcija) nepateikė VTPSI informacijos dėl reikalavimų, susijusių su vandens telkinio apsaugos zona, pažeidimo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas 2014-07-11 skunde neprašė nurodyti konkrečių pastatų atstumų iki vandens telkinio. Pažymėtina, kad už aplinkos apsaugą atsakingos institucijos (VSTT, RAAD ar Parko direkcija) vėlesniuose raštuose nurodė, kad statiniai yra pastatyti už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ribų“; 9.3. „Kartu su 2014-09-02 skundu Pareiškėjas tapačius klausimus VTPSI pateikė pakartotinai (reg. 2014-09-05, Nr. 3D-2713). VTPSI Vilniaus skyrius 2014-10-06 raštu Nr. 2D-15322 atsakė Pareiškėjui [...] nurodydamas, kad dėl Žemės sklype esančių statinių teisėtumo Pareiškėjui atsakyta 2014-08-26 raštu Nr. 2D-13258, bei įvertindamas, kad VTPSI (Skyrius) jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir Pareiškėjas nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą, vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų VTPSI viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka, Pareiškėjo pakartotinai keliamų klausimų nenagrinėjo“; 9.4. į Seimo kontrolieriaus prašymą paaiškinti, kuo vadovaujantis VTPSI nurodo, kad jai nepriklauso pagal kompetenciją atsakyti dėl Pareiškėjo keliamo klausimo dėl statinių, galimai esančių vandens apsaugos juostoje, atsakyta: „Vadovaujantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (toliau – VTPSI Nuostatai), 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.4 papunkčiais, VTPSI, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atlieka tikrinimus dėl su teritorijų planavimu ir statyba susijusių klausimų atitikties teisės aktams. VTPSI klausimų dėl vandens telkinių ir teritorijos, esančios prie jų, naudojimo pagal kompetenciją nėra įgaliota spręsti pati, tačiau, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kaip jau minėta, dėl išvadų šiais klausimais pateikimo kreipiasi į kompetentingas institucijas. Gavusi išvadas bei nustačiusi pažeidimus, VTPSI pagal kompetenciją imasi veiksmų nustatytiems pažeidimams pašalinti. Pažymėtina, kad sprendimus dėl žemės sklype esančių statinių statybos teisėtumo VTPSI priėmė remdamasi kompetentingų institucijų pateikta informacija, kad nei vienas iš Žemės sklype esančių statinių nepatenka į pakrantės apsaugos juostą“; 9.5. „2014-12-10 Pareiškėjas pateikė VTPSI skundą (reg. 2014-12-10, Nr. 3D-3729), kuriuo dar kartą uždavė tuos pačius klausimus. VTPSI Vilniaus skyrius Pareiškėjui atsakė 2015-01-06 raštu Nr. 2D-149, be kita ko, pažymėdamas, kad „Kadangi Jūs nepateikiate naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti priimtą sprendimą, Skyrius informuoja, kad, vadovaujantis Taisyklių 41.7 punktu, Jūsų Pranešimas toliau nebus nagrinėjamas“; 9.6. „2015-01-19 Pareiškėjas pateikė skundą (reg. 2015-01-21, Nr. 3D-153), kuriame, be jau nurodytų Pareiškėjo keliamų klausimų, susijusių su Žemės sklype esančių statinių statyba, keliami ir su VTPSI tarnautojų kompetencija susiję klausimai. VTPSI 2015-02-18 raštu Nr. 2D-2464 dėl dalies iškeltų klausimų pateikė tarpinį atsakymą. Ji nurodė: „VTPSI viršininko pavaduotojo 2015-02-12 pavedimu Nr. PS-11 pavedė skyriui, vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, kreiptis raštu į Parko direkciją ir VRAAD Trakų rajono agentūrą dėl išvados, ar statinių (malkinė, tvora, pavėsinė), nurodytų skyriaus vyr. specialisto Viganto Piragio 2014-08-12 surašytame statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, akte Nr. SPA-1587, statyba toje vietoje galima. Vilniaus skyrius [...] 2015-02-13 raštu Nr. (23.17)-2D-2322 paprašė Parko direkcijos ir VRAAD Trakų rajono agentūros pateikti išvadą, ar nurodytų statinių statyba toje vietoje galima. VTPSI, gavusi išvadą, kad nurodytų statinių statyba toje vietoje negalima, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi, surašys statytojui (savininkui) privalomąjį nurodymą nugriauti statinius.“ Atsakymas dėl valstybės tarnautojų, nagrinėjusių ankstesnius Pareiškėjo skundus, nebuvo pateiktas 2015-02-18 rašte Nr. 2D-2464, kadangi tuo metu dar nebuvo nustatyta, ar Žemės sklype statant statinius buvo padaryti pažeidimai“; 9.7. į Seimo kontrolieriaus prašymą nurodyti, dėl kokių priežasčių ir kuo vadovaujantis Pareiškėjo kreipimaisi buvo persiuntinėjami institucijoms, atsakyta: „Žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre yra registruota specialioji žemės naudojimo sąlyga – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos ir nurodytas jos plotas. Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, minėta specialioji žemės naudojimo sąlyga yra reglamentuota kaip viena sąlyga (XXIX skyrius). Todėl Nekilnojamojo turto registre nėra išskirta, kokią dalį sudaro pakrantės apsaugos juosta, o kokią – pakrantės apsaugos zona, nors veiklos apribojimai juostoje ir zonoje yra skirtingi. Todėl iš viešų Nekilnojamojo turto registro duomenų nebuvo ir nėra galimybės nustatyti pakrantės apsaugos juostos ribos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-02-27 įsakymu Nr. 717 (toliau – VRAAD Nuostatai), 11.1.1 ir 11.1.3 papunkčiais, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 55 straipsnio 1 dalimi ir 242 straipsnio 1 dalimi, VTPSI pagal kompetenciją 2015-02-13 raštu Nr. 2D-2322 kreipėsi į VRAAD, o 2015-02-13 raštu Nr. (23.17)-2D-2322 į Parko direkciją, prašydama pateikti informaciją, kur žemės sklype yra pakrantės apsaugos juosta, o kur apsaugos zona. Pažymėtina, kad į VTPSI kompetenciją neįeina Saugomų teritorijų įstatymo reikalavimų vykdymo kontrolė. [...]. VTPSI neturi kompetencijos konstatuoti pažeidimų, susijusių su minėtų reikalavimų nesilaikymu, todėl ir kreipėsi į RAAD ir Parko direkciją. Kaip jau buvo nurodyta 2015-02-18 rašte Nr. 2D-2464, „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad, jeigu statybos patikrinimo metu kyla įtarimų, kad tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima, o tokio statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti statinio projektą, VTPSI pareigūnas privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus (nugriauti statinį ar jo dalį ir pan.) surašo tik gavęs atitinkamų viešojo administravimo subjektų išvadas, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima.“ Kaip jau minėta, Pareiškėjas kėlė klausimus dėl galimo statinių neteisėtumo dėl statybos paviršinio vandens pakrantės apsaugos juostoje ir zonoje. Taigi į 2015-02-18 rašte Nr. 2D-2464 nurodytas institucijas buvo kreiptasi, kad gauti kompetentingas išvadas bei informaciją dėl paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų ir zonų Žemės sklype. Pažymėtina, kad Parko direkcija nepagrįstai persiuntinėjo jai teiktus Pareiškėjo raštus ir nesiėmė jokių veiksmų dėl Pareiškėjo keliamų klausimų tyrimo. Akcentuotina, kad Žemės sklypas yra Aukštadvario regioniniame parke. Remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, VSTT organizuoja šios teritorijos apsaugą ir tvarkymą, už šio įstatymo reikalavimų įgyvendinimą Aukštadvario regioninio parko teritorijoje yra atsakinga Parko direkcija. [...]“; 9.8. „2015-03-10, po vizito pas VTPSI viršininką, Pareiškėjas pateikė 2015-02-24 skundą (reg. 2015-03-10, Nr. 3D-482). [...]. Skunde nurodytas teiginys, kad „Priėmimo metu viršininkė nesigilino į Klausimų esmę, bet pareiškė, kad: „A dėl jos statybų bus pritaikyta senatis“. Pažymėtina, kad šiuo atveju skunde pateikiama informacija apie VTPSI vadovo pateiktą nuomonę ir preliminarūs situacijos vertinimai. Šiuo atveju tai tik tam tikri svarstymai, tačiau ne administraciniai aktai ar sprendimai. Pažymėtina, kad priėmimo metu Pareiškėjui buvo pateikta informacija apie tyrimo eigą ir numatomus atlikti veiksmus. Atkreiptinas dėmesys, kad susitikimo metu Pareiškėjo 2015-01-19 skundo tyrimas dar nebuvo baigtas. Į jį buvo atsakyta teisės aktų nustatytais terminais 2015-10-21 raštu Nr. 2D-15963, remiantis Taisyklių 36 punktu, kuriame nustatyta, kad asmenų skundai ir pranešimai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų užregistravimo (su visais papildomais dokumentais ir informacija) VTPSI arba per 20 darbo dienų nuo visų privalomų pateikti dokumentų ir informacijos užregistravimo VTPSI (kai skundui ar pranešimui išnagrinėti reikia kreiptis į kitus subjektus dėl dokumentų ir informacijos gavimo), jei Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ar jo pagrindu priimti teisės aktai nenustato kitaip. Šiame punkte taip pat nustatyta, kad, jei prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu pareiškėjas jį patikslina (papildo) arba suformuluoja iš esmės naujus reikalavimus, nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto (papildyto) prašymo, skundo ar pranešimo užregistravimo VTPSI dienos. 2015-10-21 rašte Nr. 2D-15963 nurodyta ši VTPSI renkamos informacijos eiga: „Siekdama nustatyti Žemės sklype pastatytų statinių atitiktį teisės aktų reikalavimams, VTPSI kreipėsi į VRAAD. [...] atsižvelgiant į tai, kad VRAAD neatsakė į VTPSI 2015-02-13 raštą Nr. (23.17)-2D-2322, VTPSI nurodytu metu negalėjo pateikti informacijos dėl [...] [[...]] HE tvenkinio apsaugos įuostos ir apsaugos zonos dydžio Žemės sklype. VTPSI 2015-06-16 raštu Nr. 2D-8803 pakartotinai kreipėsi į VRAAD ir 2015-07-13 gavo atsakymą Nr. VR-12.6-157 [...]. Pažymėtina, kad Parko direkcija 2015-03-10 raštu Nr. V3-2.8.-47 ir 2015-05-07 raštu Nr. V3-2.8.-87 atsakydama į VTPSI paklausimus pagal kompetenciją nurodė [...]. VTPSI kreipėsi į VRAAD ir NŽT dėl patikrinimo atlikimo. NŽT Trakų skyrius 2015-09-10 atliko Žemės sklypo patikrinimą, surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 46ŽN-53(14.46.73.) ir jo kopiją pateikė VTPSI su 2015-09-14 raštu Nr. 4SD-3340(14.46.7), kurį VTPSI gavo 2015-09-18“; 9.9. į Seimo kontrolieriaus prašymą paaiškinti, dėl kokių priežasčių VTPSI, pirmiau rašiusi, kad nėra įgaliota ir „nenustatinėja žemės sklypų vandens apsaugos juostų“, 2015-03-20 patikrinimo metu fiksavo žemės sklype pastatytų pastatų atstumus iki [...] HE tvenkinio, atsakyta: „Dėl Žemės sklype pastatytų statinių faktinių atstumų iki [...] HE tvenkinio VTPSI Pareiškėjui atsakė 2015-04-09 raštu Nr. 2D-4904, prie kurio buvo pridėta 2015-03-24 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-247 kopija su priedo kopija. […]. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015-04-09 rašte Nr. 2D-4904 VTPSI informavo Pareiškėją ir nurodė, kad „VTPSI 2015-03-20 organizavo faktinių duomenų patikrinimą, kuriame dalyvavo ir VRAAD Trakų rajono agentūros vedėjas Zigmantas Butvilas. Be kita ko, patikrinimo metu buvo užfiksuoti Žemės sklype pastatytų pastatų atstumai iki [...] [[...]] HE tvenkinio ir surašytas 2015-03-24 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-247.“ VTPSI faktinių duomenų patikrinimo metu turimais prietaisais išmatavo atstumą nuo vandens telkinio kranto linijos iki pastato artimiausio vandens tvenkiniui taško. [...] Žemės sklypui Nekilnojamojo turto registre yra registruota specialioji žemės naudojimo sąlyga – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos ir nurodytas jos plotas. [...] Atkreiptinas dėmesys, kad kranto linijos, pakrantės šlaito, nuolydžio / polinkio kampo nustatymui reikalingos specialios žinios ir prietaisai, kurių VTPSI neturi“; 9.10. „Skunde nurodoma, kad VTPSI 2015-04-09 rašte Nr. 2D-4904 „nenurodo nei į kokią instituciją ketina kreiptis, nei kodėl anksčiau nebuvo kreiptasi“. [...] VTPSI pagal kompetenciją 2015-02-13 raštu Nr. 2D-2322 kreipėsi į VRAAD, prašydama pateikti išvadą, ar nurodytų statinių statyba toje vietoje galima, tačiau į šį raštą VTPSI jokio atsakymo negavo. Ši informacija 2015-04-09 rašte Nr. 2D-4904 ir buvo pateikta Pareiškėjui. Manytina, kad, kadangi VRAAD neatliko savo pareigos ir nepateikė atsakymo VTPSI, akivaizdu, kad VTPSI, nurodydama, kad atsakymas bus pateiktas gavus kompetentingų institucijų atsakymus, turėjo omenyje VRAAD, į kurį ir buvo kreiptasi pakartotinai 2015-04-21 raštu Nr. 2D-5542. Pažymėtina, kad 2015-04-09 raštu Nr. 2D-4904 VTPSI Pareiškėjui atsakė dėl Pareiškėjo 2015-02-24 skunde keliamų klausimų dėl faktinių pastatų atstumų iki [...] HE tvenkinio. VTPSI pakartotinai 2015-04-21 raštu Nr. 2D-5542 kreipėsi į VRAAD ir gavo atsakymą iš šios įstaigos padalinio – Trakų rajono agentūros (2015-05-27 raštas Nr. VR-12.6-100), kad užduoti klausimai nepriskirtini šios institucijos kompetencijai, įskaitant ir klausimus dėl statinių atitikimo teisės aktų reikalavimams, reglamentuojantiems veiklą paviršinio vandens pakrantės apsaugos juostoje ir zonoje, todėl VTPSI paklausimas dėl pakrantės apsaugos juostos ir zonos lokalizacijos persiunčiamas NŽT. VTPSI, nesutikdama su VRAAD padalinio Trakų rajono agentūros 2015-05-27 rašte Nr. VR-12.6-100 pateiktu teisės aktų vertinimu, kreipėsi į VRAAD (2015-06-16 raštu Nr. 2D-8803), prašydama pagal kompetenciją atsakyti į užduotus klausimus ir įvertinti Trakų agentūros atsakymą. Papildomai pažymėtina, kad priežastys, dėl kurių buvo kreiptasi į kitas institucijas nurodytu laiku, nurodytos 2015-02-18 rašte Nr. 2D-2464, kuris buvo parengtas, atsakant į Pareiškėjo 2015-01-19 pateiktą skundą, t. y. buvo nurodytas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pagrindas“; 9.11. „2015-06-11 Pareiškėjas pateikė VTPSI kreipimąsi (reg. 2015-06-11, Nr. 1D-8059), kuriuo prašė dėl anksčiau minėtuose Pareiškėjo skunduose keliamų klausimų priimti Pareiškėją pokalbiui. Pažymėtina, kad susitikimo metu, įvykusio 2015-06-19, Pareiškėjas VTPSI papildomų duomenų, susijusių su Žemės sklype esančių statinių statyba, nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad susitikimo metu 2015-02-24 skundo tyrimas dar nebuvo baigtas, kadangi VRAAD tik 2015-07-13 raštu Nr. VR-12.6-157 (po trečio VTPSI paklausimo, kuris buvo pateiktas 2015-06-16 raštu Nr. 2D-8803, nurodant, kad VRAAD nepagrįstai atsisako pateikti informaciją) pateikė atsakymą VTPSI į jos paklausimą dėl Žemės sklype esančių pakrantės apsaugos juostų ir zonų. Šiame rašte VRAAD nurodė abstrakčią informaciją, kad dalis statinių, esančių žemės sklype (pavėsinė, pirtis ir tvora), galimai patenka į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą. Taip pat buvo pateikta informacija, kad visi Žemės sklype esantys statiniai patenka į pakrantės apsaugos zoną. Nei viename iš šių ar ankstesnių raštų VRAAD nenurodė, kad statiniai, esantys Žemės sklype, pažeidžia teisės aktų reikalavimus, susijusius su vandens telkinių ir teritorijos, esančios prie jų, naudojimu. Pažymėtina, kad VRAAD 2015-07-13 rašte Nr. VR-12.6-157 nepateikė konkrečios informacijos dėl [...] HE pakrantės apsaugos juostos Žemės sklype ribos, o taip pat informacijos apie tai, kad nors VTPSI 2015-04-21 raštas Nr. 2D-5542 ir buvo persiųstas NŽT, tačiau jokio atsakymo nebuvo gauta. Pažymėtina, kad gavusi [...] nurodytą informaciją, VTPSI, kartu su 2015-07-31 raštu Nr. 2D-11300, persiuntė ją Pareiškėjui. Šiame rašte VTPSI, be kita ko, pažymėjo, kad siekiant tiksliai nustatyti, kokie statiniai (jų dalys) patenka į minėtą pakrantės apsaugos juostą, VTPSI atliks pakartotinį patikrinimą kartu su VRAAD ir NŽT darbuotojais, atsižvelgdama į patikrinimo rezultatus, VTPSI priims atitinkamus sprendimus dėl tolimesnių veiksmų būtinybės bei apie tai informuos Pareiškėją“; 9.12. į Seimo kontrolieriaus prašymą motyvuotai paaiškinti, kodėl pirmiau nurodytuose VTPSI raštuose buvo rašoma priešingai – „visi statiniai pastatyti už vandens telkinio apsauginės juostos ribų, atsakyta: „[...] VTPSI Vilniaus skyrius, teikdamas ankstesnius atsakymus Pareiškėjui, rėmėsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Analogišką išvadą teikė ir už aplinkos apsaugą atsakingos institucijos – VSTT, RAAD ir Parko direkcija“; 9.13. „Pareiškėjas pateikė 2015-08-14 skundą (reg. 2015-08-19, Nr. 3D-2208), kuriame nurodė, kad VTPSI Vilniaus skyrius 2014-08-26 rašte Nr. 2D-13258 pateikė melagingus duomenis, kad visi statiniai, esantys Žemės sklype, pastatyti už [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostos ribų. Tuo tarpu VTPSI, kaip buvo nurodyta 2015-07-31 rašte Nr. 2D-11300, 2015-08-18 raštu Nr. 2D-12150 kreipėsi į NŽT. Į Pareiškėjo 2015-08-14 skundą VTPSI atsakė 2015-09-18 raštu Nr. 2D-13995, kuriame pažymėjo, kad VTPSI Vilniaus skyrius, teikdamas informaciją, vadovavosi turimais duomenimis, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad šios informacijos teisingumas iki šiol nėra paneigtas, kadangi nei iš vienos kompetentingos institucijos nebuvo gauta informacija apie pakrantės apsaugos juostos dydį ir ribas žemės sklype. VTPSI 2015-09-18 rašte Nr. 2D-13995, be kita ko, nurodė, jog, kaip jau buvo Pareiškėjui atsakyta VTPSI 2015-07-31 raštu Nr. 2D-11300 (taip pat ir Aplinkos ministerijos 2015-08-31 raštu Nr. (18-1)-D8-6406), dėl Žemės sklype esančios [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostos ribų ir dėl statinių patekimo į ją VTPSI Pareiškėjui pateiks atsakymą, kai NŽT kompetentingi specialistai atliks matavimus ir pateiks šią informaciją VTPSI. NŽT Trakų skyrius 2015-09-10 atliko Žemės sklypo patikrinimą, surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 46ŽN-53(14.46.73.) ir jo kopiją pateikė VTPSI su 2015-09-14 raštu Nr. 4SD-3340(14.46.7), kurį VTPSI gavo 2015-09-18. NŽT nurodė, kad į [...] HE pakrantės apsaugos juostą, apskaičiuotą pagal šiuo metu esančią faktinę situaciją (kranto liniją, šlaito nuolydį), patenka pavėsinė ir tvoros dalis, kurie nėra registruoti NTR. Tačiau VTPSI 2015-08-13 buvo pateikti liudytojų Liongino Vaisėto, Stasės Vaisėtienės ir Prano Jackevičiaus parodymai dėl pavėsinės ir tvoros statybos 2001 metais ir tai sudarė pagrindą nutraukti skundo nagrinėjimą, nes, remiantis turima informacija, į VTPSI dėl nurodytų statinių statybos teisėtumo nustatymo buvo kreiptasi praėjus daugiau nei 10 metų nuo jų pastatymo momento. Jokios priešingos informacijos dėl šių statinių statybos datos nei Pareiškėjas, nei kiti asmenys tuo metu nebuvo pateikę. Akcentuotina, kad VTPSI teikė paklausimus ir Parko direkcijai, ar statinių statyba Žemės sklype neprieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems veiklą saugomose teritorijose. Parko direkcija (2015-03-10 raštas Nr. V3-2.8.-47 ir 2015-05-07 raštas Nr. V3-2.8.-87) pagal kompetenciją nurodė, kad pažeidimų ji nenustatė. Tokią poziciją išdėstė ir VSTT 2015-03-05 rašte Nr. (5)-466(2.8), kuris buvo adresuotas Pareiškėjui ir Parko direkcijai. Atkreiptinas dėmesys, kad VSTT 2015-03-05 rašte Nr. (5)-466(2.8) nurodė statybos datas (2006–2010 m.) tų žemės sklype esančių statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir kurie, remiantis NŽT žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 46ŽN-53(14.46.73.), nepateko į pakrantės apsaugos juostą. Taip pat šios institucijos nurodė, kad visi statiniai yra pastatyti už pakrantės apsaugos juostos ribų. Atsižvelgiant į šią VTPSI gautą informaciją (o taip pat ir informaciją dėl Žemės sklype pastatytų statinių statybos laiko), VTPSI Pareiškėjui pateikė 2015-10-21 atsakymą Nr. 2D-15963, kad visi statiniai, nurodyti NŽT, kaip patenkantys į [...] HE tvenkinio apsaugos juostą, yra pastatyti seniau nei prieš 10 metų, todėl, remiantis Taisyklių redakcija, kuri galiojo tuo metu, 42.7, 42.8.4 ir 42.9 punktais, VTPSI šių statinių statybos teisėtumo nagrinėjimą nutraukia. Tuo tarpu dėl kitų statinių statybos [...] HE pakrantės apsaugos zonoje jokios informacijos dėl šioje zonoje taikomų apribojimų pažeidimų iš už aplinkos ir saugomų teritorijų apsaugą atsakingų institucijų gauta nebuvo, todėl inicijuoti nesančių pažeidimų šalinimo nebuvo pagrindo“; 9.14. „Pareiškėjas 2016-01-11 VTPSI pateikė pranešimą (reg. 2016-01-11, Nr. 30-37) ir NŽT 2015-12-17 rašto Nr. lSS-3564-(8.5), kuris buvo adresuotas tik Pareiškėjui ir nebuvo atsiųstas VTPSI, kopiją. Šiame rašte NŽT pripažino, kad 2015-09-11 akte Nr. 46ŽN-53-(14.46.73), kuris buvo pateiktas su 2015-09-14 raštu Nr. 46SD-3340(14.46.7), pateikė netikslią informaciją ir nenurodė visų statinių, kurie šiuo metu patenka į [...] HE paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą. 2015-09-11 akte Nr. 46ŽN-53-(14.46.73) ir 2015-09-14 rašte Nr. 46SD-3340(14.46.7) buvo nurodyta, kad į šią juostą patenka dalis tvoros ir pavėsinė. Tuo tarpu 2015-12-17 rašte Nr. 1SS-3564-(8.5) nurodyta, kad į minėtą juostą patenka – pavėsinė, tvora, taip pat ūkinis pastatas [...], pirtis [...] [...], lieptas [...] [...] ir lieptas [...] [...]. NŽT 2015-12-17 rašte nurodyta, kad NŽT nusprendė inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl NŽT Trakų skyriaus specialistų veiksmų, atliekant žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, ir pavesti Trakų skyriui pakartotinai atlikti Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę“; 9.15. „Atsakant į Pareiškėjo 2016-01-11 kreipimąsi, buvo parengtas VTPSI 2016-02-02 raštas Nr. 2D-1580. Pažymėtina, kad tikslius duomenis apie Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę NŽT Trakų skyrius pateikė tik 2016-04-14 raštu Nr. 46SD-1678-(14.46.7.) (reg. Nr. 1D-5433) su pridėtu 2016-03-01 žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 46ŽN-9-(14.46.73.). Informacija, pateikta NŽT 2015-12-17 rašte (pridėtame Pareiškėjo 2016-01-11 pranešime), apie statinius Žemės sklype nebuvo tiksli ir galutinė, todėl negalėjo būti laikoma naujomis aplinkybėmis“; 9.16. „VTPSI gavo Pareiškėjo 2016-02-11 skundą „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnautojų neveikimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, formalaus atsirašinėjimo, laiko vilkinimo“ (reg. 2016-02-11, Nr. 3D-315), kuriame Pareiškėjas kėlė klausimus dėl galimai savavališkai pastatytų statinių Žemės sklype ir nurodė, kad Pareiškėjo netenkina VTPSI anksčiau pateikti atsakymai į Pareiškėjo kartotinius skundus šiuo klausimu. VTPSI 2016-07-07 raštu Nr. 2D-9704, skirtu Pareiškėjui, atsakė į jo skundus dėl statinių Žemės sklype, be kita ko, nurodė ir kitas reikšmingas aplinkybes [...]. Dėl galimai netinkamai VTPSI 2016-02-02 raštu Nr. 2D-1580 pateikto atsakymo į Pareiškėjo klausimus (pateiktus 2016-01-11 raštu) VTPSI 2016-07-07 rašte Nr. 2D-9704 informavo Pareiškėją, kad pradėta tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra VTPSI darbuotojų atžvilgiu [...]. Pažymėtina, kad NŽT 2015-12-17 rašte nurodyta apie numatomus atlikti veiksmus, o konkrečių duomenų, pagal kuriuos būtų galima keisti VTPSI sprendimus, nėra. Pareiškėjas neturėjo tikslios informacijos, susijusios su Žemės sklypo naudojimo valstybine kontrole, ir tokios negalėjo turėti, kol NŽT Trakų skyrius neatliko pakartotinės Žemės sklypo naudojimo valstybinės kontrolės. NŽT patikslinančių duomenų apie Žemės sklypo naudojimo kontrolę iki 2016-02-02 VTPSI nepateikė, todėl Pareiškėjui buvo atsakyta vadovaujantis turimais duomenimis. Duomenis apie Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę NŽT Trakų skyrius pateikė tik 2016-04-14 raštu Nr. 46SD-1678-(14.46J.) (reg. Nr. 1D-5433) su pridėtu 2016-03-01 žemės naudojimo patikrinimo aktu Nr. 46ŽN-9-(14.46.73.). Informacija, pateikta 2015-12-17 rašte apie statinius Žemės sklype, nebuvo tiksli ir galutinė, todėl negalėjo būti laikoma naujomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai Pareiškėjo skunde keliami klausimai, remiantis turimais duomenimis, negalėjo būti nagrinėjami iš naujo. Pats Pareiškėjas 2016-07-07 skunde (persiųstame iš Aplinkos ministerijos 2016-07-14 raštu Nr. (16-4)-D8-5513) nurodė, kad Žemės sklype „[...] esami pažeidimai aiškiai užfiksuoti ir įvardinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016-05-20 rašte Nr. 31N-636 (8.1E).“ VTPSI gautas Pareiškėjo 2016-02-11 pranešimas (reg. Nr. 3D-315) dėl priėmimo pokalbiui, 2016-02-11 pranešimas (reg. Nr. 1D-2118) ir papildomas 2016-03-09 pranešimas (reg. Nr. 1D-3601). Apie statybos teisėtumo tyrimą VTPSI Pareiškėją informavo 2016-04-13 raštu Nr. 2D-4995“; 9.17. į Seimo kontrolieriaus prašymą motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių ir kuo vadovaujantis yra taikoma 10 metų senatis, jeigu, kaip rašo Pareiškėjas, dalis statinių statyta 2006–2010 metais, atsakyta: „VTPSI gavo Lietuvos Respublikos Seimo narės Dalios Kuodytės 2016-04-29 raštą Nr. SN-S-K(02)-117 „Dėl įstatymų pažeidimų ir viešojo intereso gynimo“, prie kurio buvo pridėtas Pareiškėjo liudijimas, kad Nekilnojamojo turto registre neregistruoti nesudėtingi statiniai – tvora, pavėsinė, malkinė yra pastatyti 2006–2010 metais. Šios informacijos Pareiškėjas VTPSI anksčiau niekada nebuvo pateikęs. Atsižvelgiant į tai, VTPSI atnaujino ir šių statinių teisėtumo tyrimą. VTPSI yra gavusi informaciją iš Parko direkcijos (2015-05-07 raštas Nr. V3-2.8-87), VRAAD (2015-07-13 raštas Nr. VR-12.6-157) ir VSTT (2015-03-05 raštas Nr. (5)-V3-466(2.8)), kad Žemės sklypui [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juosta yra pažymėta Žemės sklypo detaliajame plane, patvirtintame Trakų rajono savivaldybės mero 2000-12-19 potvarkiu Nr. 135 (toliau – Detalusis planas), jos plotis – 10 metrų. VTPSI taip pat yra gavusi iš VRAAD [...] HE tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių, sudarytų 2005 metais, patvirtintų šio departamento, Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų institucijų, ištrauką, kurioje [...] HE tvenkinio apsaugos juosta Žemės sklype yra pažymėta 5 metrų pločio. Statytoja A 2016-04-29 pateikė paaiškinimus, nurodydama, kad [...] HE pakrantės apsaugos juosta nustatyta Aukštadvario kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte ir jos dydis – 10 metrų. Atsižvelgiant į šią prieštaringą informaciją ir į tai, kad NŽT šiuo metu nustatė kitokią pakrantės apsaugos juostos ribą nei pirmiau minėtuose dokumentuose, VTPSI 2016-03-22 raštu Nr. 2D-3811 kreipėsi į NŽT, prašydama paaiškinti, kokios pakrantės apsaugos juostos ribos buvo nurodytos apskrities viršininko įsakymuose, kuriais remiantis buvo įrašyta atitinkama specialioji žemės naudojimo sąlyga Nekilnojamojo turto registre, taip pat kokia yra Žemės sklypo Detaliajame plane, patvirtintame 2000-12-19 Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 135, sprendinio –nurodytos [...] HE pakrantės apsaugos juostos ribų ir ploto, teisinė reikšmė (ar šis sprendinys galiojo Žemės sklypui, jeigu galiojo, tai kokį laikotarpį, ar jis galiojo statant Nekilnojamojo turto registre registruotus statinius 2001–2010 metais, ar galioja šiuo metu). VTPSI gavo atsakymą (2016-04-14 raštas Nr. 46SD-(14.46.7)-1677), kad apskrities viršininko įsakymuose buvo nurodomas tik bendras specialiosios sąlygos pakrantės apsaugos zonos ir juostos plotas, sudarant žemės sklypo planus pakrantės apsaugos juosta nebuvo išskiriama. Dėl Detaliojo plano teisinės reikšmės VTPSI buvo pasiūlyta kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administraciją. Taip pat NŽT pateikė jos turimą Žemės sklypo Detaliojo plano dalies kopiją, kurioje pateiktas sprendinys — sanitarinių bei apsauginių zonų riba, o rašte nurodyta, kad Detaliajame plane paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta apskritai nėra nustatyta. VTPSI, nustačiusi, kad valstybės institucijos teikia skirtingą ir prieštaringą informaciją (Parko direkcijos (2015-05-07 raštas Nr. V3-2.8-87), VRAAD (2015-07-13 raštas Nr. VR-12.6-157) ir VSTT (2015-03-05 raštas Nr. (5)-V3-466(2.8)), dėl Detaliojo plano sprendinių 2016-04-29 raštu Nr. 2D-5912 ir 2016-05-16 raštu Nr. 2D-6878 kreipėsi į Trakų savivaldybės administraciją dėl Statybos leidimo kopijos, statybos projekto, kuriam realizuoti buvo išduotas statybos leidimas, kopijos, kitų dokumentų, susijusių su statybos leidimo išdavimu, kopijų, o taip pat viso Detaliojo plano kopijos pateikimo. Trakų rajono savivaldybės administracija 2016-05-31 raštu Nr. MP3-166 pateikė minėtų dokumentų kopijas. Pažymėtina, kad nuo 2000-07-22 iki 2001-11-15 paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymą reglamentavo Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2000-07-17 įsakymu Nr. 304. Šio teisės akto 13 punkte buvo nurodyta, kad vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų dokumentai yra teritorijų planavimo dokumentai – bendrieji, detalieji ar specialieji (žemėtvarkos, miškotvarkos ar kt. projektai, schemos) planai ir Valstybinio žemės kadastro žemėlapiai, kuriuose žymimos apsaugos juostų bei zonų ribos. Remiantis Detaliojo plano sprendiniais (brėžiniu ir tekstine dalimi) darytina išvada, kad Gilušio ežero ([...] HE tvenkinio) pakrantės apsaugos juosta yra 25 metrai nuo Žemės sklypo ribos, o [...] upės pakrantės apsaugos juosta yra 20 metrų nuo Žemės sklypo ribos. Statiniai, kurie, pasak NŽT, patenka į [...] HE pakrantės apsaugos juostą ir, remiantis VTPSI turima informacija, buvo pastatyti vėliau nei prieš 10 metų nuo pirminio Pareiškėjo skundo pateikimo (ūkinio pastato [...], liepto [...] ir liepto [...]), Nekilnojamojo turto registre yra registruoti remiantis 2010-05-03 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. SP1-1218 (toliau – Aktas). Šiame Akte nurodyta, kad leidimas šiems statiniams statyti buvo išduotas 2009-08-12 Nr. (AS1-291) (toliau – Statybos leidimas). Remiantis turima informacija, VTPSI atliktas Statybos leidimo ir Akto teisėtumo patikrinimas. VTPSI 2016-06-03 raštu Nr. 2D-8016 kreipėsi į VSTT, prašydama pateikti išvadą dėl galimybės statyti statinius Žemės sklype esančioje paviršinių vandens telkinių pakrantės juostoje. VSTT 2016-06-17 raštu Nr. (5)-906(2.18) pateikė išvadą VTPSI, kad jokie ūkininko sodybos priklausiniai, išskyrus lieptus, negalėjo būti pastatyti Žemės sklype, paviršinio vandens telkinio apsaugos juostoje. Taigi, nustatyta, kad ūkinis pastatas [...], tvoros dalis, patenkantys į Detaliuoju planu nustatytą [...] HE pakrantės apsaugos juostą, pastatyti neteisėtai. VTPSI nustatė pažeidimus, susijusius ir su liepto [...] ir liepto [...] statyba. Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtinto aplinkos ministro 2002-04-16 įsakymu Nr. 184, redakcijos, galiojusios Akto išdavimo metu, 1 priedo 2 lentelės 20 punktu, lieptas [...] laikytinas I grupės nesudėtingu statiniu, lieptas [...] – II grupės nesudėtingu statiniu. Šiame punkte taip pat nurodyta, kad, norint statyti tokius statinius, privaloma sutartis dėl leidimo naudoti vandens telkinio dalį nesudėtingo statinio statybai ir jo naudojimui sudaroma su vandens telkinio (dalies) savininku (valdytoju, naudotoju). Tačiau VTPSI neturi duomenų, kad tokia sutartis būtų buvusi sudaryta. Remiantis tuo, kas išdėstyta, VTPSI padarė išvadą, kad Statybos leidimas ir Aktas išduoti neteisėtai, todėl 2016-06-17 su ieškiniu dėl Statybos leidimo dalies, kuria leista statyti ūkinį pastatą [...], Akto dalies, kuria buvo pripažinti tinkami naudoti ūkinis pastatas [...] ir lieptai [...] ir [...], panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo (toliau – Ieškinys) kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą. VTPSI Vilniaus skyrius 2016-06-08 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir surašė aktą Nr. FAK-1295. Patikrinimo metu pamatuota, kokia tvoros dalis, esanti Žemės sklype, patenka į paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą, nustatytą Detaliajame plane. Patikrinimo metu nustatyta, kad į pakrantės apsaugos juostą patenkanti tvoros dalis sudaro apie 148 metrus. Dėl šios tvoros dalies pašalinimo Žemės sklypo savininkei A 2016-06-10 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-599, kuriuo statytoja įpareigota iki 2016-09-09 nugriauti tvoros dalį (viso 148,00 m), pastatytą paviršinio vandens telkinio apsaugos juostoje, ir sutvarkyti statybvietę.  VTPSI viršininko pavaduotojas, įvertinęs VSTT 2016-06-17 rašte Nr. (5)-906(2.18) pateiktą išvadą, 2016-06-23 pavedimu Nr. PA-46 nurodė VTPSI Vilniaus skyriui iki 2016-07-08 nustatyti, kokie dar Nekilnojamojo turto registre neregistruoti statiniai ar jų dalys (išskyrus hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, kurių statyba paviršinio vandens telkinio apsaugos juostoje yra leistini remiantis Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi) yra pastatyti Žemės sklype, Detaliajame plane pažymėtoje paviršinio vandens telkinio vandens juostoje, ir surašyti privalomuosius nurodymus dėl jų (ar jų dalių) pašalinimo. Vykdant nurodytą pavedimą, Vilniaus skyriuje dėl stoginės Žemės sklypo savininkei A 2016-07-01 surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-654, kuriuo statytoja įpareigota iki 2016-10-03 nugriauti stoginę ir sutvarkyti statybvietę. Vilniaus skyriuje dėl malkinės Žemės sklypo savininkei A 2016-07-01 taip pat surašytas privalomasis nurodymas Nr. PN-655, kuriuo statytoja įpareigota iki 2016-10-03 nugriauti malkinę ir sutvarkyti statybvietę. Pirtis [...] [...] Nekilnojamojo turto registre buvo registruota užbaigus jos statybą 2003-05-08 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. (100)-11.73-52. Jos statybai buvo išduotas 2001-07-19 statybos leidimas Nr. 589. Remiantis NŽT 2015-12-17 rašte Nr. 1SS-3564-(8.5) ir 2016-04-14 rašte Nr. 46SD-1678-(14.46.7.) pateikta informacija, šis pastatas taip pat patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą. Remiantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu, skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, jeigu nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieni metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Remiantis to paties straipsnio 6 dalies nuostatomis, skundai ar pranešimai dėl statybos užbaigimo aktų teisėtumo nenagrinėjami, jei nuo jų išdavimo praėjo daugiau kaip vieni metai, išskyrus atvejus, kai dėl šių dokumentų išdavimo, surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo pirties statybos momento yra praėję apie 15 metų. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (100)-11.73-52 statytojai išduotas 2003 m., t. y. prieš 13 metų, o statybos leidimas dar seniau. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) yra ne kartą nurodęs, kad teismas, įvertinęs galiojančio reguliavimo turinį ir realias galimybes apginti viešąjį interesą bei pusiausvyrą tarp ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą tais atvejais, kai yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento (2008-07-25 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008; 2015-01-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-87/2014). Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2011-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011; 2013-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2013). Pažymėtina, kad, panaikinus minėtus administracinius aktus, statytojas įgytų pagrindą reikalauti žalos iš Lietuvos valstybės ir Trakų rajono savivaldybės atlyginimo. Atsižvelgiant į pažeidimo mastą, teismų praktiką bei į galimai kilsiančią prievolę Lietuvos valstybei ir Trakų [rajono] savivaldybei, panaikinus 2001-07-19 statybos leidimą Nr. 589 ir 2003-05-08 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (100)-11.73-52, atlyginti žalą, VTPSI mano, kad viešasis interesas negali būti apgintas teismine tvarka ginčijant minėtus administracinius aktus, ir šiuo metu nesikreipė į teismą dėl minėtų administracinių aktų ginčijimo ir pirties nugriovimo. VTPSI 2016-07-22 raštu Nr. 2D-10565 pateikė paklausimą Aplinkos ministerijai dėl galimybės (pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir atsižvelgiant į paminėtų teismų praktiką dėl teisinio tikrumo ir stabilumo principų taikymo) ginti viešąjį interesą ir imtis statybos valstybinės priežiūros veiksmų dėl Žemės sklype esančios pirties [...] [...]“; 9.18. „Pareiškėjas savo skunduose kėlė klausimus, susijusius su, jo nuomone, padarytais aplinkos apsaugos – vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimais. Kaip jau buvo nurodyta, VTPSI, vadovaudamasi jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais (VTPSI Nuostatais, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, Statybos įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais), nagrinėjamu atveju vykdė statybos valstybinę priežiūrą. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje detalizuota statybos valstybinės priežiūros apimtis – statybos srityje priimtų aktų teisėtumo tikrinimas ir statybos dalyvių atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimas. Kaip jau buvo nurodyta, klausimų, susijusių su vandens telkinių ir teritorijos, esančios prie jų, naudojimu, nei Teritorijų planavimo ir Statybos valstybinės priežiūros įstatyme, nei kituose VTPSI veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatyta. Dėl šių klausimų atsakymo VTPSI kreipėsi į kitas (anksčiau nurodytas) kompetentingas valdžios institucijas (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 7 dalis, Viešojo administravimo įstatymo 37 straipsnis). Gavusi (kaip vėliau paaiškėjo) neteisingas išvadas dėl pakrantės apsaugos juostos lokalizacijos, detaliojo plano sprendinių ir statinių, kurie patenka į juostą, taip pat neturėdama kitokių duomenų dėl statinių statybos datos, išskyrus pateiktus statytojos ir nurodytus NTR, VTPSI netyrė statinių teisėtumo (2015-10-21 atsakymas Nr. 2D-15963). Tik vėliau, gavusi informaciją iš Pareiškėjo (NŽT 2015-12-17 raštą Nr. 1SS-3564-(8.5), kuris patikslintas NŽT 2016-04-14 raštu Nr. 1SS-1141-(9.5.) ir paties Pareiškėjo anksčiau neteiktą liudijimą, VTPSI gautą su LR Seimo narės Dalios Kuodytės 2016-04-29 raštu Nr. SN-S-K(02)-117 [...], VTPSI atnaujino tyrimą.“

10. Trakų rajono apylinkės teismo 2017-03-29 nutartyje, be kita ko, nurodyta: „Trakų rajono apylinkės teismo teisėja [...] išnagrinėjo  civilinę bylą pagal ieškovo VTPSI ieškinį atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai ir A, dalyvaujant tretiesiems asmenims NŽT, Parko direkcijai, VRAAD ir A, dėl statybos leidimo dalies panaikinimo, pripažinimo tinkamu naudoti akto dalies panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo ir nustatė: ieškovas VTPSI 2016-06-20 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2009-08-12 išduoto statybos leidimo Nr. AS1-291 (toliau – Statybos leidimas) dalį, kuria buvo leista statyti pagalbinio ūkio pastatą (namų ūkio pastatą [...]) [...]; 2) panaikinti VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010-02-08 potvarkiu Nr. P3-306 sudarytos komisijos teritorijų planavimo ir statybos 2010-05-03 pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. SP1-1218 (toliau – Aktas) dalyje, kuria yra pripažinti tinkamais naudoti pagalbinio ūkio pastatas (namų ūkio pastatas [...]) [...], lieptas [...] [...] ir lieptas [...] [...]; 3) įpareigoti A per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti pagalbinio ūkio pastatą (namų ūkio pastatą [...]) [...] ir sutvarkyti statybvietę; 4) teismo sprendime nurodyti, kad, jeigu A nepašalins neteisėtų statybos padarinių per teismo sprendime nustatytą terminą, nugriauti pagalbinio ūkio pastatą (namų ūkio pastatą [...]) [...] ir / ar sutvarkyti statybvietę turi teisę VTPSI A lėšomis; 5) pranešti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie civilinės bylos dėl statinių [...] iškėlimą. Ieškovas 2017-03-22 pateikė teismui rašytinį pareiškimą, kuriuo atsisako pareikšto ieškinio [...] ir prašo bylą nutraukti, kadangi ieškinyje nurodyti VTPSI nustatyti pažeidimai po civilinės bylos iškėlimo buvo pašalinti, o būtent: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-09-06 įsakymu Nr. P2-915 (bei vėlesniu jo 2017-01-16 pakeitimu Nr. P2-29) patvirtino atsakovės A Žemės sklypo [...] detaliojo plano korektūrą, kuria [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juosta nustatyta 10 metrų; po detaliojo plano korektūros pagalbinis ūkio pastatas (namų ūkio pastatas [...]) į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą nebepatenka, dėl to, atsakovei A atlikus minėtą detaliojo plano korektūrą, pagalbinio ūkio pastato (namų ūkio pastato [...]) statyba nebelaikytina neteisėta, bei atsakovė nugriovė lieptą [...] [...] ir lieptą [...] [...], tai patvirtina VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2016-11-22 išrašas [...]. Pareiškimas tenkintinas, byla nutrauktina. [...] Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). [...].“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

11. Seimo kontrolierių įstatymas: 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...] 4. Seimo kontrolieriai [...] netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo“; 15 straipsnis. Skundų padavimo terminas „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.“

12. Viešojo administravimo įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-06-27 iki 2017-03-31, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]“; 19 straipsnis. Administracinė procedūra ir jos dalyviai „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...]“; 31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys“; 37 straipsnis. Tarnybinės pagalbos prašymo atvejai „Viešojo administravimo subjektas gali prašyti kito viešojo administravimo subjekto tarnybinės pagalbos administracinės procedūros sprendimui priimti, jeigu: 1) administracinės procedūros sprendimui priimti reikia informacijos, kurios jis pats neturi; 2) reikalingi dokumentai, kuriuos turi tik viešojo administravimo subjektas, į kurį kreipiamasi; 3) kitais būtinais atvejais.“

13. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2012-07-25 iki 2015-09-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes) nustatyta: „1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau vadinama – asmenys) prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose (toliau vadinama – institucijos)“; „5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. [...].“

14. Saugomų teritorijų įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-02-01, su kai kuriais vėlesniais pakeitimais, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 5 straipsnis. Veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai „1. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja: 1) šis Įstatymas, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kiti įstatymai; 2) saugomų teritorijų nuostatai; 3) saugomų teritorijų planavimo dokumentai; 4) saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus; 5) apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo. [...]“; 12 straipsnis. Valstybiniai parkai „[...] 2. Pagal reikšmę skiriami: [...] 2) regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti. [...]. 3. Valstybinių parkų planavimo schemose (ribų ir tvarkymo planuose) išskiriamos šios funkcinio prioriteto zonos: konservacinio (rezervatai ir draustiniai), ekologinės apsaugos, rekreacinio bei ūkinio (žemės, miškų ar vandenų ūkio) ir kito prioriteto zonos. Šiuose dokumentuose taip pat išskiriamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kuriose kraštovaizdžio apsaugai, naudojimui ir tvarkymui taikomi saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai“; 27 straipsnis. Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimas „[...] 4. Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, išskyrus kultūrinius rezervatus, kultūrinius draustinius, istorinius nacionalinius parkus bei kultūros paveldo objektus, apsaugą ir tvarkymą organizuoja biudžetinė įstaiga – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Ją steigia Aplinkos ministerija. 5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atlieka šias funkcijas: [...]; 5) steigia valstybinių rezervatų, valstybinių parkų bei biosferos rezervatų direkcijas (biudžetines įstaigas), kontroliuoja jų veiklą užtikrinant nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo laikymąsi bei aplinkosaugos tikslinių programų įgyvendinimą; [...] 8. Veiklą valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose organizuoja valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos – biudžetinės įstaigos. Jos atsako už kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla teritorijoje atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką, turi kitas direkcijos nuostatų nustatytas teises ir pareigas. [...]“; 30 straipsnis. Saugomų teritorijų kontrolės organizavimas „1. Žemės naudojimo ir žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų veiklos, susijusios su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais apribojimais, kontrolę saugomose teritorijose pagal kompetenciją vykdo valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai, valstybiniai žemės tarnybų pareigūnai, teritorijų planavimo ir statybos priežiūros pareigūnai ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnai. 2. Saugomų teritorijų valstybinę kontrolę reglamentuoja ir valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų uždavinius bei funkcijas nustato Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatai. [...].“

15. Aplinkos ministro 2004-01-27 įsakymu Nr. D1-43 patvirtintuose Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatuose nustatyta: „2. Valstybinė saugomų teritorijų apsaugos kontrolė yra įgaliotų institucijų ir pareigūnų vykdoma reikalavimų, nustatytų įstatymais, kitais teisės aktais bei saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, laikymosi priežiūra, kurios tikslas – užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą ir saugomų teritorijų lankymą bei naudojimą“; „6. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai, valstybiniai žemės tarnybų pareigūnai, teritorijų planavimo ir statybos priežiūros pareigūnai bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnai saugomose teritorijose kontrolę vykdo pagal kompetenciją, apibrėžtą teisės aktuose“; „7. Valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kartu su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos bei kitų institucijų pareigūnais, jei jų priežiūros dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję, gali atlikti bendrus planinius patikrinimus (reidus).“

16. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2014-01-01, aktuali nagrinėjant skunde nurodytas aplinkybes): 11 straipsnis. Statybos patikrinimas „[...] 2. Statybos patikrinimus atlieka Inspekcijos pareigūnai. Į statybos patikrinimus gali būti kviečiami kitų viešojo administravimo subjektų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. 3. Inspekcijos pareigūnas iki statybos patikrinimo: 1) pasinaudodamas jam suteikta prieiga prie Nekilnojamojo turto registro centrinės duomenų bazės, gauna ir išnagrinėja šio registro išrašą apie žemės sklypą, kuriame numatoma atlikti statybos patikrinimą, ir apie kitus nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos; 2) pasinaudodamas jam suteikta prieiga prie IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai iš statybą leidžiantį dokumentą išdavusio viešojo administravimo subjekto, pateikęs privalomąjį nurodymą, gauna ir išnagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas statybą leidžiančio dokumento ir statinio projekto kopijas (jeigu nėra galimybės gauti nurodytus dokumentus iš IS „Infostatyba“); vietoj statinio projekto kopijos gali būti pateikiama kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu; 3) išnagrinėja toje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentus; 4) apie numatomą statybos patikrinimą raštu informuoja statytoją, pridėdamas privalomąjį nurodymą statybos patikrinimo dieną pateikti Inspekcijos pareigūnui su statyba susijusius dokumentus; 5) pagal turimus dokumentus patikrina statybą leidžiančio dokumento teisėtumą (jeigu jis buvo privalomas) šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu kyla abejonių dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo. 4. Inspekcijos pareigūnas kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais kitų viešojo administravimo subjektų atstovais patikrinimo metu: 1) išnagrinėja statytojo pateiktus dokumentus ir patikrinimo metu pareikalautus dokumentus; 2) patikrina statinio atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, nurodytiems Statybos įstatyme; 3) turi teisę pasirinktinai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, išskyrus nurodytus šios dalies 2 punkte; 4) patikrina, ar statinio statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, kai statinio projektas nėra privalomas; 5) patikrina, ar statybos metu teisės aktų nustatyta tvarka pildomi su statybos vykdymu susiję dokumentai; 6) patikrina, ar statybos dalyviai turi teisę užsiimti atitinkama statybos veikla; 7) patikrina, ar statybos dalyviai yra apsidraudę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (kai jis privalomas). 5. Inspekcijos pareigūnas turi teisę patikrinti ir kitų, negu nurodyti šio straipsnio 4 dalyje, statybos vykdymo reikalavimų atitiktį teisės aktams. 6. Užbaigus statybos patikrinimą, surašomas statybos patikrinimo aktas. [...]. 7. [...]. Jeigu statybos patikrinimo metu kyla įtarimų, kad tokio statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima, o tokio statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti statinio projektą, Inspekcijos pareigūnas privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus (nugriauti statinį ar jo dalį ir pan.) surašo tik gavęs atitinkamų viešojo administravimo subjektų išvadas, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima.“

17. Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 717 patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatuose nustatyta: „11. Departamentas atlieka šias funkcijas: [...] 11.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; [...] 11.1.3. kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius; [...].“

18. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002-01-30 įsakymu Nr. 11 (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. V-323 redakcija) patvirtintuose Aukštadvario regioninio parko direkcijos nuostatuose nustatyta: „10. Direkcija, siekdama savo tikslų, atlieka šias funkcijas: [...] 10.3. organizuoja, koordinuoja ir / ar vykdo regioninio parko kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, kultūros paveldo objektų apsaugą, teritorijos ir jos atitinkamų dalių, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugą, pritaikymą lankymui, rekreacinį naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą; [...] 10.5. pagal kompetenciją vykdo regioninio parko kontrolę; [...] 10.7. nustatytąja tvarka dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir statinių projektų rengimo bei derinimo procese [...].“

19. Žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 (žemės ūkio ministro 2010-06-29 įsakymo Nr. 3D-600 redakcija) patvirtintuose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatuose nustatyta: „7. Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas: [...] 7.14. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę; [...]; 7.20. organizuoja žemės išteklių naudojimo stebėseną; [...] 7.27. atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą; [...] 7.30. rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, ir juos konsultuoja; [...].“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-12-27 nutartyje, be kita ko, konstatuota: „Teisėjų kolegija [...] pastebi, jog valdžios institucijų sistema yra sukurta taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompetenciją, kurių privalo laikytis. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ) viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (3 straipsnio 1, 4 punktai.). Pagal viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-906/2009, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1229/2010).“ Tyrimo išvados

21. Pareiškėjas skundžiasi VTPSI, VSTT, VRAAD bei NŽT pareigūnų veiksmais, (neveikimu), nagrinėjant jo kreipimusis, susijusius su Žemės sklype, pakrantės apsaugos juostoje, galimai nelegaliai pastatytais statiniais, ir Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti šių institucijų pareigūnų veiksmus (žr. šios pažymos 2 ir 3 punktus). Pažymėtina, kad Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Seimo kontrolieriai neturi įgaliojimų tirti ir vertinti Žemės sklype pastatytų statinių legalumo, pakrančių apsaugos juostų atstumų, nes tam reikalingos specialiosios žinios. Seimo kontrolierius pagal jam suteiktą kompetenciją vertino skundžiamas aplinkybes tik teisės taikymo aspektu, t. y. vertino, ar VTPSI, VSTT, VRAAD bei NŽT pareigūnai, spręsdami Pareiškėjo nurodytą problemą, veikė laikydamiesi teisės aktų. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Seimo kontrolierių įstatymo 15 straipsnį, skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo ir skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip. Pažymėtina, kad dauguma skundžiamų pareigūnų veiksmų yra padaryti daugiau nei prieš vienerius metus. Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šioje pažymoje, kartu ir jame įtvirtintą VTPSI, VSTT, VRAAD bei NŽT  kompetenciją bei funkcijas (pavyzdžiui, kad pagal Saugomų teritorijų įstatymo 30 straipsnio 1 dalį „žemės naudojimo ir žemės savininkų, valdytojų bei naudotojų veiklos, susijusios su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais apribojimais, kontrolę saugomose teritorijose pagal kompetenciją vykdo valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, valstybiniai miškų pareigūnai, valstybiniai žemės tarnybų pareigūnai, teritorijų planavimo ir statybos priežiūros pareigūnai ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnai), teismų praktiką ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad Pareiškėjo skundas yra pagrįstas, nes jo teisė į gerą viešąjį administravimą buvo pažeista. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu įstatymo viršenybės principu ir atsižvelgiant į šioje pažymoje nurodytą teismų praktiką, pastebėtina, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias funkcijas ir kompetenciją, kurių ji savo veikloje privalo laikytis, t. y. institucijų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, priimami sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Taigi institucijos, nagrinėjusios Pareiškėjo nurodytą klausimą, savo veikloje turėjo laikytis joms teisės aktų suteiktų kompetencijų ir funkcijų, taip pat teisės aktais turėjo grįsti savo priimtus sprendimus. Tačiau šių principų ne visuomet buvo laikytasi, kas pagrindžiama toliau nurodytais kai kuriais pavyzdžiais, nustatytais tyrimo metu. VTPSI Seimo kontrolieriui paaiškino, kad „VTPSI klausimų dėl vandens telkinių ir teritorijos, esančios prie jų, naudojimo pagal kompetenciją nėra įgaliota spręsti pati, tačiau, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, [...] dėl išvadų šiais klausimais pateikimo kreipiasi į kompetentingas institucijas. Gavusi išvadas bei nustačiusi pažeidimus, VTPSI pagal kompetenciją imasi veiksmų nustatytiems pažeidimams pašalinti“ (žr. šios pažymos 9.4 papunktį), tačiau, Pareiškėjui dar 2014 m. kreipusis dėl galimai nelegalių statybų Žemės sklype, VTPSI atliko patikrinimą Žemės sklype ir konstatavo, kad „visi statiniai pastatyti už vandens telkinio apsauginės juostos ribų, praėjimas pakrante nėra ribotas“ (taigi, galima daryti išvadą, kad VTPSI po patikrinimo buvo žinoma apie pakrantės apsaugos juostos ribas). Duomenų, kad tuo metu būtų buvę kreiptasi į kitas institucijas dėl išvadų apie pakrantės apsaugos juostos ribas, Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta. Dėl informacijos apie Žemės sklype esančių statinių statybos galimumą VTPSI į kitas institucijas (Parko direkciją, VRAAD) kreipėsi jau vėliau, 2015 metais.  VTPSI Seimo kontrolieriui paaiškino, kad „nei viena kompetentinga institucija (VSTT, RAAD ar Parko direkcija) nepateikė VTPSI informacijos dėl reikalavimų, susijusių su vandens telkinio apsaugos zona, pažeidimo“, ir tik vėlesniuose raštuose „už aplinkos apsaugą atsakingos institucijos (VSTT, RAAD ar Parko direkcija) [...] nurodė, kad statiniai yra pastatyti už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ribų“. Tuo tarpu, pavyzdžiui, VRAAD Seimo kontrolieriui pateikė informaciją, kad VTPSI raštas, kuriuo buvo prašoma išvados dėl Žemės sklype esančių statinių statybos galimumo, buvo adresuotas dviem adresatams (pirmasis – Parko direkcija, antrasis – VRAAD Trakų rajono agentūra), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 11 punktu, prašymo, adresuoto kelioms institucijoms, nagrinėjimą turi organizuoti pirmasis adresatas, taigi būtent Parko direkcija turėjo pateikti VTPSI tiesioginį atsakymą. Seimo kontrolierius pastebi, kad šiomis taisyklėmis vadovaujamasi, nagrinėjant asmenų prašymus viešojo administravimo institucijose, tačiau tuo atveju, jeigu reikia dokumentų ar informacijos, kurių tam tikras viešojo administravimo subjektas neturi, o turi viešojo administravimo subjektas, į kurį kreipiamasi, vadovaujamasi tarnybinės pagalbos prašymu. Šiuo atveju nepateisinamas kompetentingų institucijų, į kurias kreipėsi VTPSI tarnybinės pagalbos, reikalingos informacijos VTPSI laiku nepateikimas, o tuo atveju, jeigu jos neturėjo prašomos informacijos, apie tai buvo būtina raštu informuoti VTPSI. Kaip nustatyta tyrimo metu, tik po ilgo susirašinėjimo tarpusavyje, institucijos suteikė viena kitai reikalingą informaciją. Tyrimo metu Seimo kontrolieriui buvo pateikta informacija, kad NŽT Trakų skyriaus pareigūnai, 2015-09-10 vykdę Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, žemės naudojimo patikrinimo akte nenurodė visų statinių, kurie patenka į vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą, taigi nesilaikė Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų reikalavimų. 2016-02-26 vykdant pakartotinę Žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, jau buvo nustatyta, kad „į [...] [[...]] HE vandens tvenkinio pakrantės apsaugos juostą patenka Nekilnojamojo turto registre registruotas statinys – pirtis, statinys – namų ūkio pastatas ir Nekilnojamojo turto registre neregistruotas statinys – pavėsinė ir tvoros dalis, įrengti du lieptai“; „į [...] upės apsaugos juostą patenka Nekilnojamojo turto registre neregistruota tvoros dalis“. Akcentuotina ir tai, kad Pareiškėjas savo skunduose ne kartą prašė įvertinti atitinkamų institucijų pareigūnų veiksmus (neveikimą). Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, gavus asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, turi būti pradedama administracinė procedūra ir dėl to priimamas administracinės procedūros sprendimas. Kaip nustatyta tyrimo metu, šios pareigos ne visada buvo laikytasi, taip pat ne visada laikytasi terminų, kad „administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų“. Pavyzdžiui, VTPSI ne kartą atsakymuose į Pareiškėjo skundus dėl VTPSI pareigūnų veiksmų (neveikimo) Pareiškėjui arba neužsimena apie administracinės procedūros pradėjimą, arba nurodo, kaip kad, pavyzdžiui, 2016-07-07 rašte Nr. (1.8)-2D-9704, kad nuo skundžiamų veiksmų padarymo yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, todėl VTPSI „valstybės tarnautojams nebūtų galimybės skirti tarnybinės nuobaudos net ir nustačius tarnybinį nusižengimą. Apie būtinybę laikytis skundų ir pranešimų nagrinėjimo tvarkos [...] VTPSI valstybės tarnautojai yra įspėti žodžiu“. Tačiau šiuo atveju pastebėtina, kad VTPSI 2016-07-07 raštas yra pateiktas  atsakant į Pareiškėjo 2016-02-11 ir 2016-04-29 skundus, taigi praėjus daug daugiau nei 20 ar 30 (pratęsus terminą) darbo dienų, todėl atsakymas, kad praėjo per daug laiko nuo skundžiamų veiksmų padarymo ir dėl to administracinė procedūra nebus pradėta, yra netoleruotinas, nes nebuvo laikytasi teisės aktų reikalavimų. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad tyrimo metu VTPSI Seimo kontrolieriui paaiškino, jog apie tai, kad „Nekilnojamojo turto registre neregistruoti nesudėtingi statiniai – tvora, pavėsinė, malkinė yra pastatyti 2006–2010 metais“, sužinojo tik gavusi Lietuvos Respublikos Seimo narės D. Kuodytės 2016-04-29 raštą, prie kurio buvo pridėtas Pareiškėjo liudijimas, ir tos informacijos Pareiškėjas VTPSI anksčiau niekada nebuvo pateikęs; atsižvelgusi į tai, VTPSI atnaujino ir šių statinių teisėtumo tyrimą. Vadovaujantis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, VTPSI pareigūnas iki statybos patikrinimo, be kita ko, pasinaudodamas jam suteikta prieiga prie Nekilnojamojo turto registro Centrinės duomenų bazės, gauna ir išnagrinėja šio registro išrašą apie žemės sklypą, kuriame numatoma atlikti statybos patikrinimą, ir apie kitus nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos. Pažymėtina, kad, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Žemės sklype vėliau nei prieš 10 metų (skaičiuojant nuo 2014 metų, t. y. pirmojo Pareiškėjo kreipimosi) buvo pastatyti ne tik statiniai, neregistruoti šiame registre, bet, pavyzdžiui, ir namų ūkio pastatas su elingo patalpomis arba lieptai, kurių statybos teisėtumą vėliau pati VTPSI ginčijo teisme. Taigi nėra aišku, dėl kokių priežasčių VTPSI nurodo, kad jai nebuvo žinomas statinių, esančių Žemės sklype, statymo laikas, nors pati VTPSI turi pareigą išnagrinėti nekilnojamojo turto registro duomenis prieš vykdant statybos patikrinimą. VTPSI, atnaujinusi statinių teisėtumo tyrimą, nustatė pažeidimus ir 2016-06-17 su ieškiniu kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą „dėl Statybos leidimo dalies, kuria leista statyti ūkinį pastatą [...], Akto dalies, kuria buvo pripažinti tinkami naudoti ūkinis pastatas [...] ir lieptai [...] ir [...], panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo“. Pažymėtina, kad Trakų rajono apylinkės teismas 2017-03-29 nutartyje, be kita ko, konstatavo: VTPSI „2017-03-22 pateikė teismui rašytinį pareiškimą, kuriuo atsisako pareikšto ieškinio [...] dėl statybos leidimo dalies panaikinimo, pripažinimo tinkamu naudoti akto dalies panaikinimo ir neteisėtos statybos padarinių pašalinimo ir prašo bylą nutraukti, kadangi ieškinyje nurodyti VTPSI nustatyti pažeidimai po civilinės bylos iškėlimo buvo pašalinti, o būtent: Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016-09-06 įsakymu Nr. P2-915 (bei vėlesniu jo 2017-01-16 pakeitimu Nr. P2-29) patvirtino Atsakovės A žemės sklypo [...], adresu [...], šalia [...] [[...]] HE tvenkinio, detaliojo plano korektūrą, kuria [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juosta nustatyta 10 metrų; po detaliojo plano korektūros pagalbinis ūkio pastatas (namų ūkio pastatas [...]) į [...] HE tvenkinio pakrantės apsaugos juostą nebepatenka, dėl to atsakovei A atlikus minėtą detaliojo plano korektūrą, pagalbinio ūkio pastato (namų ūkio pastato [...]) statyba nebelaikytina neteisėta, bei atsakovė nugriovė lieptą [...] [...] ir lieptą [...] [...], tai patvirtina VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko 2016-11-22 išrašas [...].“ Trakų rajono apylinkės teismas VTPSI pareiškimą tenkino ir civilinė byla buvo nutraukta. Kadangi, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo, Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo Seimo kontrolierius šiuo atveju nevertina. Apibendrinant Seimo kontrolieriui pateiktos tyrimo medžiagos turinį, galima daryti išvadą, kad šio tyrimo metu nagrinėjamos institucijos, gavusios Pareiškėjo kreipimusis dėl Žemės sklype galimai nelegaliai pastatytų statinių pakrantės apsaugos juostoje, nežinojo, kuriai iš jų pagal kompetencija privalu spręsti šį klausimą, viena kitai persiųsdavo Pareiškėjo kreipimusis, be to, įvairiai ir skirtingai traktavo Žemės sklypo vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos plotį (5, 10 arba 25 metrai). Seimo kontrolierius tokią situaciją vertina neigiamai, kadangi Pareiškėjo keltų klausimų sprendimas užtruko nepateisinamai ilgai.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis, susijusius su pakrantės apsaugos juostoje galimai nelegaliai pastatytais statiniais, pripažįsta pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui rekomenduoja atsižvelgti į šioje pažymoje išdėstytas pastabas ir užtikrinti, kad ateityje pareigūnai savo veikloje vadovautųsi jų institucijų kompetenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir taip būtų užtikrintas institucijai pavestų funkcijų vykdymas.

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

Seimo kontrolierius            Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-742
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį