Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ ir LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Aplinkos ministerija, AM) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau ir citatose vadinama – Departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo kreipimusis dėl UAB „A“ (toliau vadinama ir – Įmonė) netinkamose vietose (žemės sklype, [...]) ir netinkamai laikomų atliekų.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodė: 2.1. „UAB „A“ [...] vykdo nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą [...]. Įmonei šiai veiklai 2007-12-21 išduotas ir 2010-01-14, 2011-11-04, 2012-07-25, 2013-09-24 koreguotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas). Įmonė laiko atliekas pažeisdama dvi sąlygas: atliekos laikomos [...] TIPK leidimo [...] Atliekų laikymo schemoje (toliau – Schema) nenurodytose vietose bei [...] tiesiog ant grunto.“ 2.2. „2015-04-03 kreipiausi į Kauno visuomenės sveikatos centrą [...]. Prašymo dalis dėl atliekų buvo 2015-04-08 pagal kompetenciją persiųsta [...] [Departamentui]. 2015-05-04 patikrinimo metu [...] Departamento [...] specialistas [...] ignoravo žodines pastabas apie ant grunto laikomas atliekas [...]. 2015-05-22 rašte [...] Departamentas nurodo, kad [...] dalis statybinių ir didžiųjų atliekų saugomos vietose, nenurodytose Schemoje. 2015-05-04 patikrinimo akte Nr. 53 rašoma ir apie [...] ant grunto laikomas atliekas. Įmonei 2015-05-20 duotas Privalomasis nurodymas Nr. 18 [...] nutraukti atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose atliekų sandėliavimo schemoje. Nurodyme taip pat neminimos ant grunto laikomos atliekos. 2015-05-22 rašte [...] ant grunto laikomų atliekų faktas vėl gi ignoruotas, nors patikrinimo metu ir nustatytas [...]. Įmonės atsakingam asmeniui [...] surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas [...], pažeidimo protokole šis pažeidimas neminimas.“ 2.3. „[...]. 2015-10-08 ir 2015-10-13 [...] kreipiausi į AM dėl Departamento ir VAAT [Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba; toliau vadinama ir – VAAT] neveikimo prižiūrint Įmonę. [...]. AM 2015-10-21 pažyma [...] informavo, jog skundai perduoti vykdyti VAAT, nors dėl šios įstaigos neveikimo taip pat skundžiuosi, tuo galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalį. 2015-11-10 VAAT atsakė [...], kad [...] įmonė nuo 2016-01-01 turi gauti TIPK leidimą. [...].“ 2.4. „2016-01-13 [...] kreipiausi į Departamentą dėl Įmonės veiklos neturint leidimo, remdamasis 2015-11-10 VAAT raštu Nr. 18T-1325. Taip pat pakartotinai dėl vis dar netinkamai ir netinkamose vietose laikomų atliekų, prašydamas nurodyti, iki kada Įmonė turi pašalinti patikrinimų metu nustatytus pažeidimus. 2016-01-23 [...] Departamentui [...] pranešiau apie Įmonės [...] [sklype] galimai be leidimo šalinamas atliekas“; 2.5. „2016-02-01 [...] kreipiausi į Departamentą ir AAA [Aplinkos apsaugos agentūra; toliau vadinama ir – AAA] [...] dėl neįvykdytų pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. KAP -33 reikalavimų pašalinti netinkamose vietose laikomas atliekas. 2016-02-04 raštu Nr. (ATS)-D2-197 [...] Departamentas nurodė, jog 2016-01-29 raštu Nr. KA2-20 pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. KAP-33 terminas pratęstas iki 2016-02-29, tačiau nepateikė jokios informacijos apie nurodymą pašalinti kitus pažeidimus, tarp kurių ir ant grunto laikomos atliekos“; 2.6. „2016-03-04 Aplinkos apsaugos agentūra atsakė [...], kad įmonei nereikia pakeisti Leidimo, priešingai nei teigė VAAT atsakyme Nr. 18T-1325“; 2.7. „Nuo 2015-04-03 pranešimo apie netinkamai ir netinkamose vietose laikomas atliekas praėjo 12 mėnesių, buvo atlikti planiniai ir neplaniniai patikrinimai, kurių dalyje fiksuotas atliekų laikymas ant grunto. Tačiau Departamento šis pažeidimas vis vien ignoruojamas, kaip ir vėlesni skundai bei klausimai apie jį. [...] [sklype] šalinamos atliekos ne tik nėra pašalintos, tačiau ir toliau kaupiamos šiame sklype, [...] tuo darant žalą [...] žemei, teršiant ją atliekomis bei gruntinius vandenis nesurenkamu iš [...] lietaus vandeniu ir keliant grėsmę [...] [sklypo] gyventojams. Dėl šios situacijos ne kartą kreipiausi į Aplinkos ministeriją, tačiau skundai tiesiog persiunčiami Departamentui arba VAAT ir vyksta atsirašinėjimas nesiimant veiksmų.“

3. Pareiškėjas  Seimo kontrolieriaus prašo: 3.1. „Įvertinti Departamento pareigūnų veiksmus“; 3.2. „Įpareigoti Departamento pareigūnus veikti“; 3.3. „Imtis priemonių, kad būtų pašalintos Įmonės netinkamai laikomos atliekos.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Aplinkos ministeriją, Departamentą.

5. Iš Departamento pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 5.1. Departamente 2015-04-10 gautas Pareiškėjo 2015-04-03 kreipimasis (persiųstas iš Kauno visuomenės sveikatos centro) dėl Įmonės galimo aplinkos teršimo vykdant veiklą; raštas nagrinėti pagal kompetenciją perduotas Departamento Kauno rajono agentūrai (toliau ir citatose vadinama – Kauno rajono agentūra). Kauno rajono agentūra 2015-05-04 atliko Įmonės patikrinimą „[...] dėl saugomų atliekų galimos įtakos gruntinio ir paviršinio vandens teršimo nuotekomis ir nustatė, kad atliekos saugomos ant grunto. [...] Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso 51 str. 18 d., Reglamento [UAB „A“ parengtas Atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas] 4.4 p. yra reikalavimas, kad „visos surinktos atliekos saugomos išbetonuotoje aikštelėje, nuo kurių lietaus nuotekos surenkamos į požeminius rezervuarus“, todėl už atliekų saugojimą ant grunto, t. y. nenumatytoje Sandėliavimo schemoje, atliekų saugojimo vietose, ir buvo skirta administracinė bauda.“ Atsakymą Departamentas pateikė 2015-05-22 raštu Nr. (KA)-D2-920, kurio Pareiškėjas buvo informuotas: „[...] 2015-05-04 ir 2015-05-14 Kauno rajono agentūros aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui patikrinus Pareiškėjo skunde minimus faktus nustatyta, kad UAB „A“ Įmonė vykdo nepavojingų atliekų tvarkymo veiklą [...]. Įmonei šiai veiklai 2007-12-21 išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25 [...]. Tikrinimo metu nustatyta, kad Įmonė dalį statybinių atliekų saugo vietose, nenurodytose Atliekų naudojimo ir šalinimo techniniame reglamente. Už šį pažeidimą Įmonės atsakingam asmeniui skirta administracinė nuobauda. Įmonei 2015-05-20 duotas Privalomasis nurodymas Nr. 18 iki 2015-07-20 nutraukti atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose atliekų sandėliavimo schemoje.  Apžiūrėjus Įmonės teritoriją, besiribojančią su gyvenamąja sodyba, [...] [...], nustatyta, kad išilgai tvoros suformuotas grunto pylimas. Paviršinių nuotekų ištekėjimo iš Įmonės teritorijos į privačią valdą neaptikta. Atlikti iš kūdros, esančios privačioje namų valdoje, [...], priešgaisrinio vandens telkinio, [...], kūdros šalia [...] ir iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių, [...], ištekančių nuotekų laboratoriniai tyrimai. Įvertinus tyrimų rezultatus, cheminių elementų kokybės rodiklius, nėra požymių, kad kūdrų vandens kokybę įtakotų Įmonės teritorijoje saugomos atliekos.“ 5.2. Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau vadinama – Alytaus RAAD) Varėnos rajono agentūra 2015-08-26 atliko Įmonės patikrinimą, surašė patikrinimo aktą Nr. 74 (atliktas planinis patikrinimas, atsižvelgiant į Alytaus RAAD 2015 m. tikrinamų objektų sąrašą taikant regioninės rotacijos principą): „Patikrinimo metu buvo atsižvelgta į 2015-08-20 gautą iš VAAT raštą Nr. 18T-987 „Dėl pranešimo ištyrimo“ pagal iš Pareiškėjo gautą pranešimą dėl galimų TIPK leidimo Nr. 5/25 sąlygų pažeidimų.“ Patikrinimo metu nustatyta, kad „[...] 2014 m. Įmonė viršijo didžiausius leistus pagaminti tepalų filtrų, tepalinės alyvos atliekų, kuro ir oro filtrų kiekius, sandėliuoja tekstilės, plastiko ir kitas atliekas, skirtas deginimui, prie kelio sandėliavimo schemoje nenurodytose atliekų saugojimo vietose, Įmonė neįvykdė Privalomojo nurodymo Nr. 18. Įmonės vadovai 2015-09-29 skirta administracinė nuobauda [...]. 2015-09-30 išduotas pakartotinis Privalomasis nurodymas Nr. KAP-33 nutraukti atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose Sandėliavimo schemoje“, kuris „[...] pratęstas du kartus: iki 2016-01-29, neįvykdžius reikalavimų dėl technologinių kliūčių, ir iki 2016-02-29, pagal Departamento [2016-02-11] raštą Nr. (KM)-D2-166 [...], įvertinant duomenis iš 2015-11-30 faktinių aplinkybių patikrinimo akto.“ 5.3. Pareiškėjas „[...] dėl Įmonės veiklos, neturint tam leidimo, kreipėsi į Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą ir Departamentą, el. paštu persiuntęs skundus: 2016-01-13, 2016-01-23“, kuriuose nurodė, kad „Įmonė nuo 2016-01-01 nebeturėdama galiojančio TIPK leidimo vykdo šias veiklas [surenka komunalines ir pakuočių atliekas iš gyventojų ir įmonių; savo teritorijoje šalina atliekas ir kt.] tuo pažeisdama teisės aktus.“ Departamente taip pat gautas Pareiškėjo 2016-02-01 skundas, kuriame nurodyta, kad „UAB „A“ nepašalino atliekų iš teritorijos, [...] [...], nors buvo įpareigota tai padaryti Kauno rajono agentūros 2015-09-30 surašytu pakartotiniu privalomuoju nurodymu Nr. PAK-33 [...].“  Departamentas 2016-02-04 raštu Nr. (ATS)-D2-197 Pareiškėją informavo, kad: 5.3.1. Departamentas, gavęs Pareiškėjo 2016-01-13, 2016-01-23, 2016-02-01 skundus, pavedė Kauno rajono agentūrai atlikti Įmonės neplaninį patikrinimą; 5.3.2. Įmonei duoto pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. KAP-33 įvykdymo terminas pratęstas iki 2016-02-29; 5.3.3. „[...] vadovaujantis TIPK taisyklių 3.2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nustatytais pagrindais [...] išduoti, peržiūrėti, keisti TIPK leidimus ir panaikinti jų galiojimą yra Aplinkos apsaugos agentūros kompetencija. Kadangi dėl UAB „A“ TIPK leidimo galiojimo ir veiklos teisėtumo Kauno apylinkės teisme vyksta teisminė procedūra (civilinė byla Nr. [...]), skundų dalys dėl TIPK leidimo galiojimo ir UAB „A“ veiklos teisėtumo nebus nagrinėjamos“; 5.3.4. „Patikrinimo metu [...] nustatyta, kad patalpų šildymui yra naudojama elektros energija. Įmonėje kurui naudojamų atliekų, kitokių atliekų deginimo faktų [...] nenustatyta.“ 5.3.5. „Dėl galimai nelegaliai įrengtos aikštelės [...] žemės sklype, [...], [...]. Minėtame sklype UAB „A“ nevykdo jokios atliekų tvarkymo veiklos.“ 5.4. Nuo 2015-04-03, kai buvo gautas pranešimas dėl netinkamai ir netinkamose vietose laikomų atliekų, Kauno rajono agentūra atliko: 5.4.1. 2015-05-04 neplaninį patikrinimą, surašė patikrinimo aktą Nr. 57, kuriame konstatavo, kad „UAB „A“ 2015-01-07 buvo duotas Privalomasis nurodymas Nr. 1 iki 2015-04-30 išvežti stiklo atliekas.“ Patikrinimo metu nustatyta, kad privalomasis nurodymas Nr. 1 „pilna apimti neįvykdytas. [...]. baigti išvežti planuojama iki 2015-05-05.“ Įmonės atsakingam asmeniui už atliekų sandėliavimą Reglamente nenurodytose vietose 2015-05-20 skirta administracinė nuobauda [...]. Bauda sumokėta“; 5.4.2. 2015-05-04 neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo tikrintas „[...] skundas dėl galimai gruntinio ir paviršinio vandens teršimo nuotekomis iš UAB „A“ teritorijoje saugomų atliekų.“ Neplaninio patikrinimo metu surašytas patikrinimo aktas Nr. 53, kuriame konstatuota: „[...]. Teritorija ribojasi su sklypu, [...], priklausančiu Pareiškėjui. Vizualiai paviršinis vanduo neužterštas, iš tvenkinių paimti mėginiai tyrimams. [...]. Atliekos saugomos ant grunto. [...]. Nustatyta, kad atliekų saugojimo vietos nesutampa su įmonės Reglamente nustatytomis vietomis“; 5.4.3. 2015-05-14 patikrinimą; surašytas patikrinimo aktas Nr. 62. Patikrinimo metu nustatyta, kad „[...]. Dalis atliekų saugomos vietose, kurios nenurodytos atliekų naudojimo ar šalinimo Reglamente nurodytose atliekų saugojimo schemoje. [...].“ Įmonės atsakinga, asmeniui „[...] 2015-05-20 duotas Privalomasis nurodymas Nr. 18, kuris nurodo iki 2015-07-20 nutraukti atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose įmonės Reglamento Sandėliavimo schemoje. Įmonės atsakingam asmeniui skirta administracinė nuobauda [...]. Bauda sumokėta“; 5.4.4. 2015-08-17 neplaninį patikrinimą; surašytas patikrinimo aktas (akto numeris  nenurodytas), kuriame konstatuota: „Sklype [...] rasta trys krūvos stiklo atliekų, krūvos galimai vežtos žiemą, nes ant jų auga žolė. Naujai atvežtų atliekų nėra, jokie rūšiavimo darbai sklype  nevykdomi [...]. Š. m. dėl šios aikštelės įrengimo sklype vyksta teisminis procesas Kauno apylinkės teisme“; 5.4.5. 2015-11-30 faktinių aplinkybių patikrinimą ir surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktą, kuriame konstatavo: „[...]. Šiuo metu didžiagabaritinių atliekų nuo buvusio kiekio sutvarkyta apie 60 proc. [...]. Statybinių atliekų sutvarkyta apie 40 proc. Pagrinde likę stambūs blokai [...]. Padangos [...] išvežtos į sandėliavimo vietą. Deginimui skirtos atliekos supresuotos [...]. Šias atliekas planuojama sutvarkyti per du mėnesius“; 5.4.6. 2016-01-27–2016-02-04 neplaninį patikrinimą (surašė patikrinimo aktą Nr. KAP-7), siekiant išsiaiškinti, ar vykdomi privalomojo nurodymo Nr. KAP-33 reikalavimai bei patikrinti 2016-01-13 ir 2016-01-25, 2016-02-01 Pareiškėjo skunduose pateiktą informaciją. Patikrinimo metu nustatyti „[...] pažeidimai naudojant ir laikant degias atliekas, pažeidžiant įmonės Reglamente nustatytus reikalavimus, draudžiančius sandėliuoti mišrias komunalines ir kitas mechaninio apdirbimo atliekas tiesiog ant žemės. Atsakingam asmeniui skirta administracinė bauda [...]“; 5.4.7. 2016-02-22 faktinių aplinkybių patikrinimą (surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktą), siekiant įvertinti, kaip yra vykdomas pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. KAP-33. Patikrinimo metu nustatė: „[...] tvarkomos didžiosios atliekos [...] ir mišrios statybinės ir griovimo atliekos [...]. Degiosios atliekos [...] dar nepradėtos tvarkyti. Didžiųjų atliekų sutvarkyta apie 75 proc. buvusio kiekio ir perduotos išvežti tolesniems atliekų tvarkytojams [...]. Mišrių statybinių ir griovimo atliekų sutvarkyta apie 10 proc. buvusio kiekio. [...]. Degios atliekos bus perkeliamos į nustatytą sandėliavimo vietą“; 5.4.8. 2016-03-07–2016-07-10 neplaninį patikrinimą (surašė patikrinimo aktą Nr. KAP-28) siekiant patikrinti pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. KAP-33 reikalavimų vykdymo eigą. Patikrinimo metu nustatyta, kad privalomojo nurodymo reikalavimai laiku nebuvo įvykdyti. Įmonės direktoriui surašytas administracinis protokolas, skirta administracinė bauda ir 2016-03-10 duotas privalomasis nurodymas Nr. KAP-4 „[...] iki 2016-05-10 pašalinti atliekas, sandėliuojamas zonose Nr. [...] (pagal Sandėliavimo schemą), ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų Sandėliavimo schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtos sandėliavimo vietos. Šiuo metu vyksta Įmonės patikrinimas, kurio metu bus vertinamas PN [privalomasis nurodymas; toliau vadinama ir – PN] Nr. KAP-4 vykdymas“; 5.4.9. 2016-03-18 faktinių duomenų patikrinimą ir surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktą dėl pakartotinių PN Nr. KAP-33 ir Nr. KAP-4 vykdymo. Konstatuota, kad „atliekos toliau rūšiuojamos“, o „naujai atgabentų atliekų nepastebėta“; 5.4.10. 2016-06-21 atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad PN Nr. KAP-4 „įvykdytas dalinai, mišrios komunalinės ir kitos mechaninio apdorojimo bioskaidžios atliekos sandėliuojamos zonose Nr. [...] (pagal Sandėliavimo schemą) tiesiog ant žemės, o 893 t mišrių statybinių ir griovimo atliekų iš neteisėtai sandėliuojamos vietos pašalintos.“ Už PN Nr. KAP-4 neįvykdymą skirta administracinė nuobauda. 5.5. „Privalomieji nurodymai 2015-05-20 Nr. 18 ir 2015-09-30 pakartotinas Privalomasis nurodymas Nr. KAP-33 buvo duoti nutraukti sandėliavimą Sandėliavimo schemoje nenurodytose atliekų saugojimo vietose, nes Reglamente kartu su Sandėliavimo schema, kuris yra TIPK leidimo Nr. 5/25 neatskiriama dalis, yra reikalavimas, kad „visos surinktos atliekos saugomos išbetonuotoje aikštelėje“.“ 5.6. „Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Departamente įvyko struktūriniai pertvarkymai (aplinkos ministro 2015-11-23 įsakymas Nr. Dl-836) ir Kauno rajono agentūra bei Kauno miesto agentūra sujungtos į naują padalinį Kauno agentūrą, tad UAB „A“ veiklos kontrolė nuo 2016-04-01 pavesta Kauno agentūros [pastaba: toliau vadinama – Kauno agentūra] pareigūnams. Be to, pažymime, kad visi Kauno rajono agentūros pareigūnai, vykdę UAB „A“ veiklos kontrolę, Departamente nebedirba.“

6. Iš Aplinkos ministerijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 6.1. „Aplinkos ministerija ūkinės veiklos objektų kontrolės nevykdo“; 6.2. „Vadovaujantis Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-02 įsakymu Nr. D1-580 [galiojo iki 2016-03-03], 9.1.6 punktu, VAAT tikrina, ar RAAD ir jų pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, analizuoja ir vertina, ar efektyviai vykdoma aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė. Pagal šių nuostatų 9.1.7 punktą: „RAAD ir jų pareigūnų veiklos efektyvumui įvertinti tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, o pagal šių nuostatų 9.1.10 punktą pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pranešimus ir prašymus ir kt. [...]. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo [...] skundai pagal kompetenciją perduoti VAAT [...].“ 6.3. Aplinkos ministerijoje 2015-10-09 gautas ir užregistruotas Pareiškėjo 2015-10-08 skundas bei 2015-10-13 gautas ir užregistruotas 2015-10-12 skundas, kuriuose rašoma: „2015-05-22 Departamentas atsakė į [...] raštą, nurodydamas, kad 2015-05-04 ir 2015-05-14 atlikti patikrinimai, kurių metu nustatyti Įmonės TIPK leidimo Nr. 5/25 techninio reglamento pažeidimai – atliekos laikomos nenumatytose vietose ir duotas privalomasis nurodymas Nr. 18 iki 2015-07-20 pašalinti pažeidimus.  [...]. 2015-10-02 VAAT, atsakydama į mano 2015-08-09 raštą, nurodo, kad Įmonėje rotacijos būdu Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atliko planinį patikrinimą, nustatė pažeidimus, surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą ir visą su tyrimu susijusią medžiagą perdavė Departamentui [...]. Departamentas neorganizavo neplaninio patikrinimo nustatyti, ar iki 2015-07-20 įvykdyti privalomojo nurodymo Nr. 18 reikalavimai. Šis Departamento neveikimas leidžia Įmonei tęsti gamtos žalojimą ir šalia gyvenančių žmonių sveikatos bei turto alinimą. Kitų pažeidimų, kurių esama, Departamentas nustatyti nesugebėjo. Nuo skundo [...] jau praėjo 6 mėnesiai, o atliekos tebelaikomos nenumatytose vietose [...].“  „UAB „A“ [...] vykdo veiklą nuolat pažeisdama TIPK leidimo Nr. 5/25 sąlygas ir įvairius teisės aktus. Ją prižiūrintis Departamentas šių pažeidimų nefiksuoja arba nesiima efektyvių priemonių, kad šie būtų pašalinti. Tokia įmonės ir Departamento bendra veikla tęsiasi ne trumpiau nei nuo 2009 m. Toliau pateikiamos Įmonės teritorijos palydovinės nuotraukos, kuriose aiškiai matomi stambūs lokalizuoti pažeidimai ir Įmonės daromos žalos gamtai ir aplinkinėms  teritorijoms bei prie pat gyvenantiems žmonėms mąstai.“  6.4. Aplinkos ministerijos 2015-10-21 pažyma Pareiškėjas buvo informuotas, kad jo 2015-10-08 ir 2015-10-02 skundai persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją VAAT.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai 7.1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo: 7.1.1. 3 straipsnis (galioja nuo 2004-04-06) – „Siekdamos užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai: [...]; 8) esant šiame Įstatyme numatytiems pagrindams, duoda fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus; 9) taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teisinio poveikio priemones – nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas [...]; 7.1.2. 12 straipsnis (galiojo nuo 2006-06-28) – „1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi šias teises ir pareigas: 1) pateikę tarnybinį pažymėjimą, netrukdomi patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių [...] bei privačias teritorijas [...] ir tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, atlikti kontrolinius tyrimus ir matavimus, [...]“; 7.1.3. 18 straipsnis (galioja nuo 2014-11-01) – „Privalomieji nurodymai duodami šiais atvejais: 1) kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti; 2) kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis ir nustatomas terminas jį nutraukti; 3) kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo priežastis; 4) kai nustatomas terminas likviduoti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu sukeltas pasekmes; 5) kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai“; 7.1.4. 21 straipsnis – „1. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, ne ilgesnius kaip 2 mėnesiai, nustato privalomąjį nurodymą duodantis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, yra reikalingas privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams įgyvendinti. [...]. 3. Įvykdęs privalomojo nurodymo reikalavimus, juridinis ar fizinis asmuo apie šio nurodymo įvykdymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykdymo arba nuo privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos turi pranešti raštu (pateikdamas tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnui, davusiam privalomąjį nurodymą“; 7.1.5. 22 straipsnis – „1. Asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo, nurodymo įvykdymo terminai gali būti pratęsti“; 7.1.6. 25 straipsnis – „Aplinkai kenksmingą veiklą sustabdyti galima šiais atvejais: 1) jei fizinis ar juridinis asmuo neįvykdė pakartotinai duoto privalomojo nurodymo dėl to paties aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančio įstatymo ar kito teisės akto pažeidimo pašalinimo; [...].“  7.2. Viešojo administravimo įstatymo (galiojo nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31): 23 straipsnis – „5. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami.“ 7.3. Seimo kontrolierių įstatymo: 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

8. Kiti teisės aktai 8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-28 nutarimo Nr. 532 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos likvidavimo“: 1 punktas – „Likviduoti biudžetinę įstaigą Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą [...].“ 8.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių: 42 punktas – „Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.“ 8.3. Aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 717 patvirtintų Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų: 8.3.1. 10 punktas – „Departamento veiklos tikslai: 10.1. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse;  [...]; 8.3.2. 11 punktas – „Departamentas atlieka šias funkcijas: 11.1. įgyvendindamas 10.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą: 11.1.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 11.1.2. organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų; [...]; 11.1.8. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų; [...]; 11.1.11. nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo; [...].“ 8.4. Aplinkos ministro 2011-02-18 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintų  Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo (toliau vadinama – Reikalavimų aprašas): 38 punktas – „[...]. Patikrinimo metu nustačius leidimo/licencijos sąlygų nesilaikymo atvejį, tikrinant ūkio subjektų leidime/licencijoje reglamentuotą veiklą, pažeidimą nustatęs kontrolę atliekantis subjektas turi vykdyti pažeidimų pašalinimo kontrolę, t. y. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atlikto patikrinimo atlikti pakartotinį šių ūkio subjektų patikrinimą vietoje.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Kauno apygardos administracinis teismas (toliau vadinama ir – Kauno AAT), išnagrinėjęs UAB „A“ skundą dėl Kauno agentūros 2016-09-01 PN Nr. 33; 2016-09-02 PN Nr. 35; 2016-12-12 PN Nr. 47; 2016-12-12 PN Nr. 48; 2017-03-01 PN Nr. PN-6 panaikinimo, 2017-09-27 sprendimu (bylos Nr. eI-526-402/2017) nusprendė panaikinti Kauno agentūros 2016-09-01 PN Nr. 33; 2016-09-02 PN Nr. 35; 2016-12-12 PN Nr. 47; 2017-03-01 PN Nr. PN-6, o kitoje dalyje – dėl Kauno agentūros 2016-12-12 PN Nr. 48 – skundą atmesti kaip nepagrįstą (sprendimas šio pažymos rengimo metu dar nėra įsiteisėjęs ir, kaip nurodė Departamentas, yra rengiamasi skųsti aukštesnės instancijos teismui). Kauno AAT 2017-09-27 sprendime (bylos Nr. eI-526-402/2017), konstatavo: „Bylos duomenimis nustatyta, kad [...] UAB „A“ yra nepavojingų atliekų tvarkytojas. [...] UAB „A“ nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą vykdo pagal Departamento 2007-12-21 išduotą TIPK leidimą Nr. 5/25. [...]. UAB „A“ nuo 2007 metų plėtė savo veiklą, didino perdirbamų atliekų kiekius ir rūšis, todėl TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo koreguotas 2010-02-08, 2011-12-02, 2012-08-03, 2013-09-24 korekcijomis. [...]. Byloje iškelto ginčo išsprendimui teismui būtina nustatyti, ar [...] [UAB „A“] 2007 12 21 išduotas TIPK leidimas Nr. 5/25 yra galiojantis. [...]. Iš aukščiau pateikto ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų analizės darytina išvada, jog TIPK leidimo galiojimas panaikinamas jį išdavusios institucijos motyvuotu sprendimu taisyklėse nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju toks sprendimas nebuvo priimtas, vadinasi, leidimą išdavusi institucija nesilaikė TIPK leidimo panaikinimo taisyklėse nustatytos tvarkos, dėl ko [...] [UAB „A“] pagrįstai mano, jog leidimo galiojimas tęsiasi ir jis yra galiojantis. Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog, Departamento nuomone, iki 2016-09-01 dienos UAB „A“ turimas TIPK leidimas buvo galiojantis, kadangi Departamento 2016-01-27–02-04 patikrinimo akte Nr. KAP-7 ir 2016-03-07–10 patikrinimo akte Nr. KAP-28 nurodyta, kad UAB „A“ 2007-12-21 išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 (paskutinė korekcija 2013-09-24) galiojimas yra neterminuotas. Kadangi nurodyti patikrinimo aktai buvo surašyti jau po 2015-12-31, vadinasi, Departamentas laikė, kad UAB „A“ nuo 2007-12-21 turimas TIPK leidimas Nr. 5/25 buvo galiojantis. [...]. Departamentas ginčijamus privalomus nurodymus Nr. 33, 35, 47, PN-6 davė motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas UAB „A“ neturi galiojančio TIPK leidimo, būtino nepavojingų atliekų tvarkymo veiklai vykdyti. Departamento nuomone, UAB „A“ turimas 2007-12-21 TIPK Nr. 5/25 leidimas negalioja sutinkamai su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymo „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. D1-528 2.32 punktu, kuriame nurodyta, kad, iki 2015 12 31 įskaitytinai įsakymo 2.3 punkte nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal 2013 m. TIPK taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Taigi, teismui nustačius priešingai, neliko privalomųjų nurodymų Nr. 33, 35, 47, PN-6 įstatyminio pagrindo. Iš aukščiau atliktos teisės normų analizės ir susiformavusios teismų praktikos teismas nustatė, jog UAB „A“ turimas TIPK leidimas teisės aktų nustatyta tvarka nepanaikintas, teisme nenuginčytas, todėl  nebuvo nustojęs galioti. [...] akivaizdu, kad UAB „A“ turimas TIPK leidimas nebuvo nustojęs galioti ir šiuo metu galioja, o atsakovas Departamentas taikė teisės normą, kuri prieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio nuostatoms. [...] ginčijami privalomieji nurodymai Nr. 33, 35, 47, PN-6 yra neteisėti ir naikintini  [...]. Dėl Privalomojo nurodymo Nr. 48 panaikinimo. 2016-03-10 privalomuoju nurodymu Nr. KAP-4 [...] [UAB „A“] buvo įpareigotas pašalinti atliekas, neleistinai sandėliuojamas gamybinės veiklos teritorijoje, [...], zonose Nr. [...] (pagal Schemą) ir 893 tonas mišrių statybinių ir griovimo atliekų, sandėliuojamų schemoje nenurodytoje vietoje, iš neteisėtai sandėliuojamos vietos. 2016-08-30 patikrinimo aktu Nr. KP-198 buvo nustatyta, kad šis privalomasis nurodymas neįvykdytas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 24 straipsnio nuostatomis [...] [Įmonei] buvo duotas 2016 12-12 pakartotinis privalomasis nurodymas Nr. 48. [...]. Teismo nuomone, privalomasis nurodymas Nr. 48 yra aiškus ir pagrįstas, kadangi pareiškėjas [UAB „A“] neleistinoje vietoje ir neleistinu būdu sandėliuodamas atliekas pažeidė Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento 4.4 p. reikalavimus, todėl naikinti jo nėra pagrindo. [...].“

10. Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą (bylos Nr. [...]), kurioje ieškovai patikslintu ieškiniu prašė „panaikinti [...] TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį, kuria [...] UAB „A“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas“, 2016-11-29 sprendimu patikslintą ieškovų ieškinį atmetė kaip nepagrįstą (sprendimas dar nėra įsigaliojęs, nes, kaip pažymėjo Departamentas, yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui – Kauno apygardos teismui). Kauno apylinkės teismas 2016-11-29 sprendime (bylos Nr. [...]), konstatavo: „36. 2013-07-15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-528 [...]  patvirtintos naujos „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės“ (toliau – Taisykles). Šio įsakymo 2.32 punktas numato, kad, iki 2015-12-31 įskaitytinai įsakymo 2.3 papunktyje nurodytu atveju negavus TIPK leidimo pagal Taisyklių reikalavimus, TIPK leidimas, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, ir taršos leidimas, išduotas pagal Taršos leidimų taisykles (jei buvo išduotas), laikomas negaliojančiu. Ši teisės norma įpareigojo atsakovę UAB „A“ iki 2015-12-31 (imtinai) gauti TIPK leidimą pagal pakeistus Taisyklių reikalavimus. 37. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija [...] UAB „A“ išsakė savo nuomonę, jog, įvertinus pasikeitusį teisinį reglamentavimą, atsakovė nuo 2015-07-07 galės vykdyti atliekų tvarkymo veiklą tik turėdama TIPK leidimą [...]. 2016-08-17 AAA atrankos išvadoje Nr. (28.2)-A4-8367 [...] 8 p. nurodyta, kad, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, atsakovės planuojamai ūkinei veiklai – nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimui UAB „A“ poveikio aplinkai įvertinimas privalomas [...]. 2016-09-01 Departamento [...] UAB „A“ surašytu Privalomuoju nurodymu Nr. 33 nurodyta nuo 2016-09-05 nutraukti atliekų priėmimą [...], neturint galiojančio leidimo. Konstatuota, kad atsakovė iki 2015-12-31 (imtinai) turėjo gauti TIPK leidimą atliekų naudojimo veiklai [...]. TIPK leidimas iki nustatyto termino negautas, turimas TIPK leidimas Nr. 5/25, išduotas pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą, laikomas negaliojančiu. Šis privalomas nurodymas 2016-09-22 Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-81 paliktas nepakeistas [...]. Atsakovei 2016-09-16 AAA raštu Nr. (2S.2)-A4-9366 nustatytas 20 dienų terminas pateikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registrui, tikslinančią atsakovės duomenis, išbraukiant atliekų tvarkymo veiklas, kurioms privaloma turėti leidimą [...]. 38. Atsakovė nepateikė teismui duomenų, jog ji atliko poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą TIPK leidimui gauti ir, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, jai buvo išduotas naujas TIPK leidimas. Ji rašytiniais įrodymais nepaneigė atsakovės Departamento, trečiojo asmens AAA [...] nurodytų aplinkybių, jog dėl pasikeitusio reglamentavimo nuo 2016-01-01 [...] UAB „A“ ginčijamas TIPK leidimas Nr. 5/25 nebegalioja. 39. Ginčijamam TIPK leidimui Nr. 5/25 nustojus galioti dėl pasikeitusio reglamentavimo, teismo sprendimas dėl reikalavimo pripažinti išduotą leidimą negaliojančiu negali sukelti jokių kitų teisinių pasekmių. [...].“ Tyrimo išvados

11. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis: 11.1. dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), persiunčiant Pareiškėjo kreipimusis nagrinėti pagal kompetenciją; 11.2. dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo kreipimosi raštuose keliamus klausimus.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), persiunčiant Pareiškėjo kreipimusis nagrinėti pagal kompetenciją

12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 6 punktas), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7 punkte, susijusius su Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), persiunčiant Pareiškėjo 2015-10-08 ir 2015-10-13 kreipimusis tuometei VAAT nagrinėti pagal kompetenciją ir tuo galimai pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies nuostatas, konstatuotina: 12.1. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje (galiojo nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31) buvo reglamentuota, kad draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami (pažymos 7.2 punktas); 12.2. Aplinkos ministerijoje 2015-10-09 ir 2015-10-13 gauti ir užregistruoti Pareiškėjo 2015-10-08 ir 2015-10-12 skundai (pažymos 6.3 punktas), kurie nagrinėti pagal kompetenciją buvo persiųsti VAAT (pažymos 6.2 punktas); 12.3. įvertinus 2015-10-08 ir 2015-10-12 skundų turinį nustatyta, kad Pareiškėjas skundėsi dėl Įmonės galimai nuo 2009 metų daromų pažeidimų vykdant veiklą bei dėl Departamento pareigūnų vykdomos UAB „A“ veiklos priežiūros (pažymos 6.3 punktas), t. y. kreipimosi raštuose nebuvo skundžiamasi dėl VAAT pareigūnų veiksmų.

13. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas 2015-10-08 ir 2015-10-12 raštuose skundėsi dėl UAB „A“ galimai daromų pažeidimų nuo 2009 metų vykdant veiklą bei dėl Departamento pareigūnų vykdomos UAB „A“ veiklos priežiūros, t. y. kreipimosi raštuose nebuvo skundžiamasi dėl VAAT pareigūnų veiksmų (pažymos 12.3 punktas), darytina išvada, jog Aplinkos ministerija persiųsdama VAAT nagrinėti Pareiškėjo skundus nepažeidė tuo metu galiojusių Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies nuostatų.

14. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), persiunčiant Pareiškėjo kreipimusis nagrinėti pagal kompetenciją, atmestina. 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo kreipimosi raštuose keliamus klausimus

15. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 5 punktas), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, teismų praktiką (pažymos  9–10 punktai), susijusius su Departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu), sprendžiant  Pareiškėjo kreipimosi raštuose keliamus klausimus dėl Įmonės“ veiklos, bei atsižvelgiant į Pareiškėjo Seimo kontrolieriui suformuluotus prašymus (pažymos 3 punktas), konstatuotina: 15.1. Departamentas, gavęs Pareiškėjo 2015-04-03 kreipimąsi dėl Įmonės galimo aplinkos teršimo vykdant veiklą, pavedė tuometei Kauno rajono agentūrai atlikti patikrinimą, įvertinant Pareiškėjo 2015-04-03 kreipimesi nurodytas aplinkybes (pažymos 5.1 punktas). Kauno rajono agentūra 2015-05-04 ir 2015-05-14 atliko Įmonės veiklos patikrinimus, surašė patikrinimo aktus (Nr. 53, Nr. 62), kuriuose konstatavo: „Atliekos saugomos ant grunto“; „Atliekų saugojimo vietos nesutampa su įmonės Reglamente nustatytomis vietomis“ (patikrinimo aktas Nr. 53); „[...] dalis atliekų sandėliuojamos gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose įmonės Reglamento Sandėliavimo schemoje“ (patikrinimo aktas Nr. 62) (pažymos 5.1 punktas, 5.4.2–5.4.3 papunkčiai). Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 42 punktu, reglamentuojančiu, kad atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo arba šalinimo techninį reglamentą (pažymos 8.2 punktas), parengtame UAB „A“ Reglamento 4.4 punkte nustatytas reikalavimas, jog „visos surinktos atliekos saugomos išbetonuotoje aikštelėje, nuo kurių lietaus nuotekos surenkamos į požeminius rezervuarus“. Kauno rajono agentūra, atsižvelgdama į 2015-05-04 ir 2015-05-14 patikrinimų metu nustatytas aplinkybes, Įmonei už atliekų saugojimą ant grunto, t. y. nenumatytoje Reglamento Sandėliavimo schemoje atliekų saugojimo vietoje, surašė PN Nr. 18, kuriuo Įmonė įpareigota iki 2015-07-20 nutraukti atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose įmonės Reglamento Sandėliavimo schemoje, bei skyrė administracinę baudą (pažymos 5.1 punktas, 5.4.3 papunktis); 15.2. informacija apie 2015-05-04, 2015-05-14 atliktų patikrinimų rezultatus, apie Įmonei duotą PN Nr. 18 bei taikytą administracinę atsakomybę Pareiškėjui suteikta Departamento 2015-05-22 raštu (pažymos 5.1 punktas); 15.3. Kauno rajono agentūros patikrinimo aktas Nr. 57 surašytas atliekant pakartotinį patikrinimą, t. y. siekiant įvertinti, ar Įmonė įvykdė 2015-01-07 PN Nr. 1, kuriuo buvo įpareigota iki 2015-04-30 išvežti stiklo atliekas (pažymos 5.4.1 papunktis), o ne atliekant patikrinimą pagal Pareiškėjo 2015-04-03 kreipimesi nurodytas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai patikrinimo akte Nr. 57 ir nebuvo konstatuotos aplinkybės dėl atliekų saugojimo ant grunto; 15.4. Seimo kontrolierius neturi objektyvių galimybių nustatyti Pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės, jog Kauno rajono agentūros specialistas „[...] ignoravo žodines pastabas apie ant grunto laikomas atliekas“ (pažymos 2.2 punkte), tačiau, kaip jau buvo pirmiau rašyta šioje pažymoje, Kauno rajono agentūra 2015-05-04 patikrinimo akte Nr. 53 konstatavo aplinkybę, jog atliekos laikomos ant grunto (pažymos 5.4.2 papunktis), o už atliekų saugojimą ant grunto, t. y. nenumatytoje Reglamento Sandėliavimo schemoje atliekų saugojimo vietoje, UAB „A“ atsakingam asmeniui buvo surašytas PN Nr. 18 bei skirta administracinė nuobauda (pažymos 5.4.3 papunktis); 15.5. Departamentas, gavęs Pareiškėjo 2016-01-13, 2016-01-23, 2016-02-01 skundus, dėl UAB „A“ neturint galiojančio TIPK leidimo nuo 2016-01-01 vykdomos veiklos, dėl pakartotinio PN Nr. KAP-33 reikalavimų nevykdymo, pavedė Kauno rajono agentūrai atlikti Įmonės neplaninį patikrinimą (pažymos 5.3 punktas, 5.4.6 papunktis). Kauno rajono agentūrai 2016-01-27–2016-02-04 atlikus neplaninį patikrinimą (patikrinimo aktas Nr. KAP-7), kurio metu buvo tikrinamos pirmiau nurodytos Pareiškėjo skunduose aprašytos aplinkybės, ir nustačius pažeidimus naudojant ir laikant degias atliekas, pažeidžiant įmonės Reglamente nustatytus reikalavimus, draudžiančius sandėliuoti mišrias komunalines ir kitas mechaninio apdirbimo atliekas tiesiog ant žemės, UAB „A“ atsakingam asmeniui skirta administracinė bauda (pažymos 5.3 punktas); 15.6. informacija apie Kauno rajono agentūros 2016-01-27–2016-02-04 atlikto  patikrinimo rezultatus, apie pakartotinio PN Nr. KAP-33 įvykdymo termino pratęsimą, apie tai, kad patalpų šildymui Įmonė naudoja elektros energiją, kad žemės sklype, [...], Įmonė nevykdo veiklos, bei apie tai, kad Pareiškėjo skundų dalys dėl TIPK leidimo galiojimo ir UAB „A“ veiklos teisėtumo nebus nagrinėjamos, nes Kauno apylinkės teisme vyksta teisminė procedūra (civilinė byla Nr. [...]) dėl TIPK leidimo galiojimo Įmonei, buvo pateikta Departamento 2016-02-04 raštu (pažymos 5.3.1–5.3.5 papunkčiai); 15.7. Alytaus RAAD Varėnos rajono agentūra 2015-08-26 atliko planinį Įmonės veiklos patikrinimą, kurio metu taip pat buvo tikrinamos aplinkybės, ar UAB „A“ įvykdė 2015-05-20 duoto PN Nr. 18 reikalavimus ir iki 2015-07-20 nutraukė atliekų sandėliavimą gamybinės teritorijos vietose, nenurodytose atliekų Sandėliavimo schemoje. Patikrinimo metu nustačius, jog PN Nr. 18 reikalavimai nėra įvykdyti, 2015-09-30 buvo surašytas pakartotinis PN Nr. KAP-33, kurio įvykdymo terminas buvo pratęstas du kartus, t. y. iki 2016-01-29 ir iki 2016-02-29 (pažymos 5.2 punktas); 15.8. Kauno rajono agentūra 2016-03-07–2016-03-10 (patikrinimo aktas Nr. KAP-28) atliko neplaninį UAB „A“ patikrinimą, kurio metu buvo tikrinama, kaip Įmonė vykdo 2015-09-30 pakartotinio PN Nr. KAP-33 reikalavimus. Patikrinimo metu nustačius, jog pakartotinio PN Nr. KAP-33 reikalavimai nėra įvykdyti, Įmonės atsakingam asmeniui skirta bauda ir 2016-03-10 duotas PN Nr. KAP-4, kuriuo Įmonė įpareigota iki 2016-05-10 pašalinti atliekas, sandėliuojamas zonose Nr. [...], ir 893 tonas atliekų, sandėliuojamų Sandėliavimo schemoje nenurodytoje vietoje (pažymos 5.4.8 papunktis); 15.9. Kauno rajono agentūra 2015-11-30, 2016-02-22, 2016-03-18 atliko faktinių aplinkybių patikrinimus (surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktus), kurių metu buvo tikrinama, kaip vykdomi duotų PN reikalavimai (pažymos 5.4.5, 5.4.7, 5.4.9 papunkčiai); 15.10. Kauno agentūra 2016-06-21 atliko neplaninį UAB „A“ veiklos patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad 2016-03-10 PN Nr. KAP-4 įvykdytas tik dalinai, todėl už PN Nr. KAP-4 reikalavimų nevykdymą Įmonės atsakingam asmeniui skirta administracinė bauda (pažymos 5.4.10 papunktis);   15.11. klausimas dėl Kauno agentūros surašytų 5 privalomųjų nurodymų (2016-09-01 PN Nr. 33; 2016-09-02 PN Nr. 35; 2016-12-12 PN Nr. 47; 2016-12-12 PN Nr. 48; 2017-03-01 PN Nr. PN-6) panaikinimo taip pat yra (buvo) sprendžiamas teisme, nes, kaip pažymėjo Departamentas, Kauno AAT 2017-09-27 sprendimą, kuriuo buvo panaikinti 4 (keturi: Nr. 33, Nr. 35, Nr. 47, Nr. PN-6) Kauno agentūros surašyti privalomieji nurodymai ir paliktas galioti PN Nr. 48, numatyta skųsti aukštesnės instancijos teismui (pažymos 9 punktas); 15.12. klausimas dėl Įmonei išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 dalies, kuria UAB „A“ leista surinkti, vežti iš gyventojų ir įmonių, laikyti, rūšiuoti ir perdirbti mišrias komunalines, buitines, bioskaidžias, didžiąsias ir kitas atliekas, panaikinimo yra (buvo) sprendžiamas teisme, nes, kaip nurodė Departamentas, Kauno apylinkės teismo 2016-11-29 sprendimas, kuriuo buvo atmestas patikslintas ieškovų ieškinys, yra apskųstas Kauno apygardos teismui (pažymos 10 punktas);   15.13. aplinkos ministro įsakymu Departamento Kauno rajono agentūra bei Kauno miesto agentūra sujungtos į naują padalinį Kauno agentūrą, tad Įmonės veiklos kontrolė nuo 2016-04-01 pavesta Kauno agentūros pareigūnams. Pažymėtina, kad visi Kauno rajono agentūros pareigūnai, vykdę UAB „A“ veiklos kontrolę, Departamente nebedirba (pažymos 5.6 punktas).

16. Apibendrinus tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados: 16.1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, turi teisę patekti (įeiti, įvažiuoti) į visų įmonių bei privačias teritorijas, tikrinti, ar juose laikomasi aplinkos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą ir atkūrimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, atlikti kontrolinius tyrimus ir matavimus (pažymos 9.1.2 papunktis). Siekdamos užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai, vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos kontrolės įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8, 9 punktais, duoda fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus, taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teisinio poveikio priemones – nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (pažymos 9.1.1 papunktis). Departamento pareigūnai, pagal Departamento nuostatų 10, 11 punktus, vykdydami aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys: vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų (pažymos 8.3 punktas). Nėra pagrindo teigti, jog Departamento, Kauno rajono agentūros (vėliau – Kauno agentūros) pareigūnai, gavę Pareiškėjo kreipimusis dėl UAB „A“ vykdomos veiklos, nesiėmė veiksmų pagal nustatytą kompetenciją, nes Departamentas, gavęs Pareiškėjo skundus, pavedė Kauno rajono agentūrai (Kauno agentūrai) atlikti patikrinimus. Kauno rajono agentūra (Kauno agentūra), vykdydama Departamento pavedimus bei savo iniciatyva, atlikdavo neplaninius ir faktinių aplinkybių patikrinimus dėl UAB „A“ vykdomos veiklos (2015-05-04, 2015-05-14, 2015-08-17, 2015-11-30,  2016-01-27–2016-02-04, 2016-02-22, 2016-03-07–2016-07-10, 2016-03-18, 2016-06-21), surašė patikrinimo bei faktinių aplinkybių patikrinimo aktus, davė privalomuosius nurodymus (2015-05-20 PN Nr. 18, 2015-09-30 pakartotinis PN Nr. KAP-33, 2016-03-10 PN Nr. KAP-4, 2016-09-01 PN Nr. 33; 2016-09-02 PN Nr. 35; 2016-12-12 PN Nr. 47; 2016-12-12 PN Nr. 48; 2017-03-01 PN Nr. PN-6), sprendė administracinės atsakomybės klausimą (pažymos 15.1, 15.3, 15.5, 15.8, 15.9, 15.10 punktai); 16.2. Kauno rajono agentūros 2015-05-20 PN Nr. 18 ir 2015-09-30 pakartotinis PN Nr. KAP-33 duoti siekiant nutraukti atliekų sandėliavimą Sandėliavimo schemoje nenurodytose atliekų saugojimo vietose (atliekos saugomos ant grunto), nes Reglamente kartu su Sandėliavimo schema, kuris yra TIPK leidimo Nr. 5/25 neatskiriama dalis, yra reikalavimas, kad „visos surinktos atliekos saugomos išbetonuotoje aikštelėje“ (pažymos 5.1, 5.5 punktai, 5.4.6 papunktis); 16.3. dėl Kauno agentūros privalomųjų nurodymų (2016-09-01 PN Nr. 33; 2016-09-02 PN Nr. 35; 2016-12-12 PN Nr. 47; 2016-12-12 PN Nr. 48; 2017-03-01 PN Nr. PN-6), kurie surašyti atsižvelgiant į tai, kad UAB „A“ nuo 2016-01-01 neturi galiojančio TIPK leidimo, panaikinimo, vyksta ginčas teisme (priimtas Kauno  AAT 2017-09-27 sprendimas dar nėra įsiteisėjęs) (pažymos 15.11 punktas). Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl Kauno apylinkės teismo 2016-11-29 sprendimo, kuriuo buvo atmestas patikslintas ieškovų (tarp jų, ir Departamento) ieškinys panaikinti UAB „A“ išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 dalį (pažymos 15.12 punktas).

17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 16.3 punkte, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei 17 straipsnio 4 dalimi, reglamentuojančiomis, kad Seimo kontrolierius priima sprendimą nutraukti skundo tyrimą, jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme (pažymos 7.3 punktas), skundo dalies dėl Departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo kreipimosi raštuose keliamus klausimus, tyrimas nutrauktinas.

18. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl UAB „A“ išduoto TIPK leidimo Nr. 5/25 dalies panaikinimo, į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-28 nutarimo Nr. 532 „Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos likvidavimo“ 1 punktu, VAAT yra likviduota (pažymos 8.1 punktas), Seimo kontrolierius nevertino šios pažymos 2.6 punkte pacituotos Pareiškėjo skunde nurodytos informacijos. 

19. Seimo kontrolierius atkreipia Aplinkos ministerijos dėmesį į tai, kad Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 21, 22 straipsniai reglamentuoja privalomojo nurodymo įvykdymo bei jo pratęsimo terminus, nustato terminą, per kurį fizinis, juridinis asmuo privalo informuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūną apie privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymą (pažymos 7.1.14, 7.1.5 papunkčiai). Reikalavimų aprašo 38 punkte reglamentuota, kad, patikrinimo metu nustačius leidimo / licencijos sąlygų nesilaikymo atvejį, tikrinant ūkio subjektų leidime / licencijoje reglamentuotą veiklą, pažeidimą nustatęs kontrolę atliekantis subjektas turi vykdyti pažeidimų pašalinimo kontrolę, t. y. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atlikto patikrinimo atlikti pakartotinį šių ūkio subjektų patikrinimą vietoje (pažymos 8.4 punktas). Pažymėtina, jog pirmiau nurodytuose teisės aktuose nereglamentuojama, per kiek laiko aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi atlikti patikrinimą, jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas ir nurodyta konkreti jo įvykdymo data, per 3 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos neinformuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno apie privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymą, kaip tai reglamentuota Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje (pažymos 7.1.4 papunktis). Atsižvelgęs  į Seimo kontrolierių įstaigoje gaunamų pareiškėjų skunduose nurodomas aplinkybes, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai galimai vilkina atlikti patikrinimus, kurių tikslas nustatyti, ar yra įvykdyti privalomojo nurodymo reikalavimai, ir (arba) tokius patikrinimus atlieka tik gavę pakartotinius pareiškėjų skundus, bei į tai, kad, vadovaujantis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, aplinkai kenksmingą veiklą sustabdyti galima, jei fizinis ar juridinis asmuo neįvykdė pakartotinai duoto privalomojo nurodymo dėl to paties aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančio įstatymo ar kito teisės akto pažeidimo pašalinimo (pažymos 7.1.6 papunktis), Seimo kontrolierius rekomenduoja Aplinkos ministerijai apsvarstyti galimybę papildyti Reikalavimų aprašą, nustatant terminą (-us), per kiek laiko aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi atlikti patikrinimą, jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas ir nurodyta konkreti jo įvykdymo data, per 3 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos neinformuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno apie privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymą.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), persiunčiant Pareiškėjo kreipimusis nagrinėti pagal kompetenciją, atmesti. 

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalies dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Pareiškėjo kreipimosi raštuose keliamus klausimus, tyrimą nutraukti. 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui rekomenduoja: apsvarstyti galimybę papildyti Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-02-18 įsakymu Nr. D1-145, reglamentuojant terminą (-us), per kiek laiko aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas turi atlikti patikrinimą, jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam buvo duotas privalomasis nurodymas ir nurodyta konkreti jo įvykdymo data, per 3 darbo dienas nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos neinformuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno apie privalomojo nurodymo reikalavimų įvykdymą.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai ir Pareiškėjui prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                   Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-497
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį