Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių2
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749450

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 15 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neteikiant informacijos apie išlaidas už suvartotą elektros energiją, ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą dėl elektros prietaisų paėmimo LTI-K.

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad: 2.1. „Kalėjimų departamentas nenuosekliai išnagrinėjo mano skundą [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Iš tiesų iš manęs buvo atimti elektros prietaisai nesilaikant teisės aktų [...]. [...]. Pareigūnai LTI-K nevykdė nustatytų teisės aktų reikalavimų, todėl aš niekaip nebuvau įspėtas apie galimą paėmimą elektros prietaisų, jei būčiau įspėtas, galėčiau sumokėti 83 cnt ir netektų būti vienam kameroje be garsą skleidžiančios aparatūros.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 24 d. raštu Nr. 4D-2017/1-200/3D-537 kreipėsi į KD prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. kovo 17 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 15 d. KD raštą „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“ Nr. 1S-1085. Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 24 d. raštu Nr. 4D-2017/1-200/3D-536 kreipėsi į LTI-K prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2016 m. kovo 16 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 16 d. LTI-K raštą „Dėl X skundo prieš Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą“ Nr. 9-3179. 2017 m. spalio 25 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 16 d. LTI-K rašto „Dėl X skundo prieš Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą“ Nr. 9-3179 papildymo raštą. Šiuose raštuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad: 4.1. 2016 m. spalio 18 d. buvo nustatyta, kad Pareiškėjas turi dviejų mėnesių skolą (0,83 Eur) už jam priklausančių elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją (2016 m. spalio 18 d. pažyma apie suimtųjų ir nuteistųjų, turinčių skolą už jų turimų elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, Nr. 24-8065); 4.2. 2016 m. spalio 20 d. LTI-K administracijos įgaliotam darbuotojui buvo pavesta paimti Pareiškėjo elektros prietaisus; pavedimas buvo įvykdytas vadovaujantis LTI-K direktoriaus nutarimu „Dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš nuteistojo“ Nr. 127-13/2016-10-27; 4.3. 2016 m. lapkričio 2 d. sumokėjus skolą, 2016 m. lapkričio 3 d. elektros prietaisai buvo grąžinti Pareiškėjui; 4.4. 2016 m. lapkričio 2 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD dėl iš jo paimtų elektros prietaisų; KD persiuntė šį skundą nagrinėti LTI-K; 4.5. 2016 m. gruodžio 2 d. LTI-K raštu Nr. 96-3897 Pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2016 m. lapkričio 2 d. skundą; šiame atsakyme Pareiškėjas informuojamas, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, esant dviejų mėnesių skolai už sunaudotą elektros energiją, laisvės atėmimo vietos pareigūnai turi pareigą iš suimtojo / nuteistojo paimti jo turimus elektros prietaisus iki tol, kol bus sumokėta minėta skola; paaiškinta, kad išlaidos už garso grotuvo sunaudotą elektros energiją iš suimtųjų ir nuteistųjų išskaičiuojamos, nepaisant to, kad jo galingumas neviršija 10 W; rašte taip pat pateikiama informacija, kad „teisės aktų reikalavimai nenumato Lukiškių TI-K pareigos įspėti suimtuosius, turinčius skolą už elektros prietaisų sunaudotą energiją, prieš paimant ir padedant elektros prietaisus į sandėlį. Turėdami ir naudodamiesi elektros prietaisais Jūs privalote savarankiškai rūpintis, kad būtų laiku padengtos išlaidos už sunaudotą elektros energiją arba, jeigu neturėsite galimybės sumokėti už elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, juos galite padėti į Lukiškių TI-K sandėlį“; 4.6. 2016 m. gruodžio 22 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD prašydamas įvertinti 2016 m. gruodžio 2 d. LTI-K atsakymą Nr. 96-3897 ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių iš jo buvo paimtas garso grotuvas, nors jo galingumas neviršija 10 W, ir kodėl su LTI-K pareigūnais nebuvo įmanoma susitarti dėl elektros prietaisų nepaėmimo iki tol, kol artimieji sumokės skolą; 4.7. 2017 m. sausio 25 d. raštu Nr. 2S-441 KD Pareiškėjui paaiškino, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą išlaidos iš suimtųjų ir nuteistųjų neišskaičiuojamos tik už barzdaskučių ir radijo imtuvų, kurių galia iki 10 W, sunaudotą energiją, t. y. garso grotuvui ši išimtis netaikoma; be to, rašte nurodoma, kad LTI-K pareigūnai elgėsi taip, kaip tai yra nustatyta teisės aktuose, t. y. jie turėjo pareigą paimti Pareiškėjo elektros prietaisus, nes buvo susidariusi skola (0,83 Eur) už jam priklausančių elektros prietaisų per du mėnesius sunaudotą elektros energiją; 4.8. duomenų apie tai, ar Pareiškėjas buvo supažindintas su jam reikalingomis sumokėti sumomis už 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais suvartotą elektros energiją, nėra išlikę; dėl kokių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka nėra saugomi minėto laikotarpio elektros prietaisų sąrašai ir su jais susiję dokumentai, šiuo metu yra aiškinamasi.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama – SVĮ): 5.1. 27 straipsnis „Suimtųjų teisė naudotis elektros prietaisais ir kitais daiktais“ – „1. Suimtiesiems leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais elektros prietaisais ir kitais daiktais. 2. Suimtiesiems leidžiamų naudotis elektros prietaisų techninius parametrus, įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi jais tvarką, taip pat šių prietaisų elektros energijos sąnaudų ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apskaičiavimo ir apmokėjimo taisykles nustato Kalėjimų departamento direktorius. 3. Elektros prietaisai ir kiti daiktai motyvuotu tardymo izoliatoriaus direktoriaus arba jo įgalioto pareigūno nutarimu paimami iš suimtųjų: [...] 2) turinčių skolą už elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, – iki bus sumokėta skola; [...]“; 5.2. 49 straipsnis „Pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. [...].“

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso: 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

8. Suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 30 d. KD direktoriaus įsakymu Nr. V-108 (toliau vadinama – Taisyklės): 8.1. 7 punktas – „Vieno mėnesio išlaidos už sunaudotą elektros energiją kiekvienam elektros prietaisui skelbiamos suimtiesiems ir nuteistiesiems laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka“; 8.2. 11 punktas – „[...]. Išlaidos už barzdaskučių ir radijo imtuvų, kurių galia iki 10 W, sunaudotą elektros energiją iš suimtųjų ir nuteistųjų neišskaičiuojamos“; 8.3. 14 punktas – „Iš suimtųjų ir nuteistųjų, turinčių dviejų mėnesių skolą už jų turimų elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 3 dalies 2 punktu, elektros prietaisai motyvuotu laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriaus nutarimu paimami, iki bus sumokėta skola.“

9. Suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų daiktų elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo LTI-K tvarkos, patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 19 d. LTI-K direktoriaus įsakymu Nr. 1-220 (toliau vadinama – Tvarka): 14 punktas – „APS [Apsaugos ir priežiūros skyriaus] pareigūnas, įgaliotas sudaryti Elektros prietaisų sąrašą, Elektroninės apskaitos sistemos pagalba sudaro Elektros prietaisų ir išlaidų už jų sunaudotą elektros energiją sąrašus (toliau – Elektros prietaisų sąrašas) (1 priedas), kurie formuojami automatiniu būdu, atsižvelgiant į šios tvarkos 4–13 punktus“; 15 punktas – „APS pareigūnas, įgaliotas sudaryti Elektros prietaisų sąrašą, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 darbo dienos, BAS [Buhalterinės apskaitos skyriaus] darbuotojui pateikia suformuotus Elektros prietaisų sąrašus, kuris iš suimtųjų ir nuteistųjų asmeninių sąskaitų išskaičiuoja pinigines lėšas. Išskaičiavęs pinigines lėšas, BAS darbuotojas Elektros prietaisų sąrašus perduoda SRS viršininkui, kuris išdalina Elektros prietaisų sąrašus SRS būrio viršininkams pagal kuruojamus objektus. SRS būrio viršininkai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoja Elektros prietaisų sąrašuose nurodytų vieno mėnesio išlaidų už sunaudotą elektros energiją paskelbimą kiekvienam suimtajam ir nuteistajam pasirašytinai. Pasirašytus Elektros prietaisų sąrašus SRS būrio viršininkai grąžina BAS darbuotojui. Elektros prietaisų sąrašus ir su juo susijusius dokumentus BAS darbuotojas saugo teisės aktų nustatyta tvarka atskiroje byloje.“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

11. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Tyrimo išvados

12. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 12.1. dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą; 12.2. dėl Pareiškėjo teisės gauti informaciją, susijusią su išlaidomis už suvartotą elektros energiją.

Dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą

13. Pareiškėjas teigia, kad KD pareigūnai išnagrinėjo jo 2016 m. gruodžio 22 d. kreipimąsi dėl galimai nepagrįstai iš jo paimtų elektros prietaisų, tačiau 2017 m. sausio 25 d. raštu neišsamiai atsakė į raštą.

14. Suimtiesiems leidžiama naudotis už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigytais ar perduotais Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nurodytais elektros prietaisais, tačiau jie turi pareigą sumokėti už šių prietaisų sunaudotą elektros energiją. Pagal SVĮ 27 straipsnio 3 dalies 2 punktą (šios pažymos 5.1 punktas) ir Taisyklių 14 punktą (šios pažymos 8.3 punktas) iš suimtųjų, turinčių dviejų mėnesių skolą už jų turimų elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, elektros prietaisai motyvuotu laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriaus nutarimu paimami, iki bus sumokėta skola.

15. Iš Skundo medžiagos paaiškėjo, kad 2016 m. spalio 18 d. buvo nustatyta, jog Pareiškėjas turi dviejų mėnesių skolą (0,83 Eur) už jam priklausančių elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją; 2016 m. spalio 20 d. LTI-K administracijos įgaliotam darbuotojui buvo pavesta paimti Pareiškėjo elektros prietaisus; pavedimas buvo įvykdytas vadovaujantis LTI-K direktoriaus nutarimu „Dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš nuteistojo“ Nr. 127-13/2016-10-27; 2016 m. lapkričio 2 d. sumokėjus skolą, 2016 m. lapkričio 3 d. elektros prietaisai Pareiškėjui buvo grąžinti. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad LTI-K pareigūnai elgėsi taip, kaip tai yra nustatyta teisės aktuose, t. y. nustatė, kad Pareiškėjas turi dviejų mėnesių skolą už elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją, vadovaudamiesi LTI-K direktoriaus nutarimu paėmė iš Pareiškėjo elektros prietaisus, kuriuos grąžino iš karto, kai buvo sumokėta susidariusi skola.

16. Pažymėtina, kad LTI-K pareigūnai raštu Pareiškėjui paaiškino, kad pagal Taisyklių 11 punktą (šios pažymos 8.2 punktas) suimtieji yra atleidžiami nuo mokesčio už elektros energijos suvartojimą tik tuomet, jeigu jie naudojasi barzdaskutėmis ir radijo imtuvais, kurių galia neviršija 10 W, t. y. garso grotuvams ši išimtis netaikoma ir Pareiškėjas turėjo pareigą sumokėti už jo turimo garso grotuvo suvartotą elektros energiją (šios pažymos 4.5 punktas).

17. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus KD, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 7, 11 punktai). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. ir KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 10 punktas).

18. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 22 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD prašydamas įvertinti 2016 m. gruodžio 2 d. LTI-K atsakymą Nr. 96-3897 ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių iš jo buvo paimtas garso grotuvas, nors jo galingumas neviršija 10 W, ir kodėl su LTI-K pareigūnais nebuvo įmanoma susitarti dėl elektros prietaisų nepaėmimo iki tol, kol artimieji sumokės skolą. 2017 m. sausio 25 d. KD raštu Nr. 2S-441 Pareiškėjui paaiškino, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą išlaidos iš suimtųjų ir nuteistųjų neišskaičiuojamos tik už barzdaskučių ir radijo imtuvų, kurių galia iki 10 W, sunaudotą energiją, t. y. garso grotuvui ši išimtis netaikoma; be to, rašte nurodoma, kad LTI-K pareigūnai elgėsi taip, kaip tai yra nustatyta teisės aktuose, t. y. jie turėjo pareigą paimti Pareiškėjo elektros prietaisus, nes buvo susidariusi dviejų mėnesių skola (0,83 Eur) už jam priklausančių elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją. Atkreiptinas dėmesys, kad KD pareigūnų pozicija sutampa su Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis (šios pažymos 14–16 punktai). Dėl šios priežasties konstatuotina, kad KD pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundą dėl galimai nepagrįstai iš jo paimtų elektros prietaisų ir pateikė objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstą atsakymą.

19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 14–18 punktuose, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą dėl elektros prietaisų paėmimo LTI-K, yra nepagrįsta.

Dėl Pareiškėjo teisės gauti informaciją, susijusią su išlaidomis už suvartotą elektros energiją

20. Pareiškėjo teigimu, jeigu jis būtų įspėtas apie susidariusią skolą, būtų ją apmokėjęs ir jam nebūtų reikėję kelias dienas praleisti be garsą skleidžiančios aparatūros.

21. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Taisyklių 7 punktą suimtieji turi būti informuojami apie vieno mėnesio išlaidas už suvartotą elektros energiją laisvės atėmimo vietos, šiuo atveju LTI-K, direktoriaus nustatyta tvarka. Pagal Tvarkoje nustatytą teisinį reglamentavimą Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkai, iš Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojo gavę sąrašus su nuteistųjų ir suimtųjų vardais, pavardėmis ir reikiama mokėti už sunaudotą elektros energiją suma, paskelbia juos suimtiesiems ir nuteistiesiems pasirašytinai, o vėliau grąžina Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui (šios pažymos 9 punktas). Pasak LTI-K pareigūnų, duomenų apie tai, kad Pareiškėjas buvo supažindintas su jam reikalingomis sumokėti sumomis už 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais suvartotą elektros energiją, nėra išlikę. Dėl kokių priežasčių teisės aktų nustatyta tvarka nėra saugomi minėto laikotarpio elektros prietaisų sąrašai ir su jais susiję dokumentai, šiuo metu yra aiškinamasi. Šios aplinkybės leidžia abejoti, ar Pareiškėjas buvo informuotas apie reikalingas mokėti sumas už suvartotą elektros energiją.

22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 21 punkte, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisės gauti informaciją, susijusią su išlaidomis už suvartotą elektros energiją, pagrįsta. LTI-K direktoriui rekomenduotina atlikti išsamų tyrimą, išsiaiškinant, dėl kokių priežasčių duomenys apie nuteistųjų ir suimtųjų, įskaitant Pareiškėją, 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais suvartotą elektros energiją nėra išlikę, nustatant asmenis, atsakingus už šių duomenų dingimą, ir spręsti jų atsakomybės klausimą (apie tyrimo rezultatus informuojant Seimo kontrolierių) bei imtis priemonių, kad ateityje elektros prietaisų sąrašai ir su jais susiję dokumentai būtų saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat LTI-K direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje visi suimtieji ir nuteistieji būtų tinkamai informuojami apie mokėtinas sumas už suvartotą elektros energiją, t. y. taip, kaip tai yra nustatyta Tvarkos 14, 15 punktuose.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

23 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą dėl elektros prietaisų paėmimo LTI-K, atmesti.

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Pareiškėjo teisės gauti informaciją, susijusią su išlaidomis už suvartotą elektros energiją, pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius LTI-K direktoriui rekomenduoja: 25.1. atlikti išsamų tyrimą, išsiaiškinant, dėl kokių priežasčių duomenys apie nuteistųjų ir suimtųjų, įskaitant Pareiškėją, 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais suvartotą elektros energiją, nėra išlikę, nustatant asmenis, atsakingus už šių duomenų dingimą, ir spręsti jų atsakomybės klausimą (apie tyrimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių); 25.2. imtis priemonių, kad ateityje elektros prietaisų sąrašai ir su jais susiję dokumentai būtų saugomi teisės aktų nustatyta tvarka; 25.3. imtis priemonių, kad ateityje visi suimtieji ir nuteistieji būtų tinkamai informuojami apie mokėtinas sumas už jų suvartotą elektros energiją, t. y. taip, kaip tai yra nustatyta Tvarkos 14, 15 punktuose.

26. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                        Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-200
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį