Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės (arba toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimu trukdymu įgyvendinti [...] daugiabučio gyvenamojo namo (toliau vadinama ir – Namas) butų ir kitų patalpų savininkų (toliau vadinama ir – Patalpų savininkai) teises.

2. Skunde ir skundo papildymo rašte nurodyta: 2.1. „[...] žinoma, kad 2017 m. gruodžio mėn. baigiasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sudarytos sutartys su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis dėl daugiabučių namų, kurie nėra įsteigę bendrijos, pasirašę jungtinės veiklos sutarties, bendrojo naudojimo objektų administravimo. Pažymėtina, kad iki sutarčių pabaigos liko mažiau nei 6 mėnesiai, tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės administracija niekur neviešina informacijos gyventojams, kad iki metų galo gyventojai gali supaprastinta tvarka atsisakyti netinkamai dirbančio, sukčiaujančio, nepagrįstus mokesčius renkančio savivaldybės paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus ir imtis steigti namo bendriją, pasirašyti jungtinės veiklos sutartį ar rinktis kitą administratorių“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Informuoju, kad [...] namo gyventojai yra pareiškę norą atsisakyti UAB „A“ paslaugų“. Savivaldybei 2017-03-07 buvo pateiktas ¼ butų ir kitų patalpų savininkų prašymas pakeisti namo administratorių. 2017-03-01 įvyko butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl administratoriaus pakeitimo. Jame iš 144 butų savininkų dalyvavo 60 butų savininkų. 2017-04-24 įvyko pakartotinis butų savininkų susirinkimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo. Jame dalyvavo 55 butų savininkai iš 144. Įstatymo nustatytas ¼ butų savininkų kiekis. Buvo priimtas sprendimas atsisakyti UAB ‚A“ paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „B“.“ 2.3. „2017-06-01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio specialistė [...] elektroniniu paštu [...] paprašė gyventojų pasirinkto namo administratoriaus UAB „B“ vadovės X [...] pateikti raštišką sutikimą administruoti [...] namą su nurodytu administravimo tarifu. 2017-06-02 prašomas dokumentas buvo išsiųstas nurodytai valstybės tarnautojai.“ 2.4. „Laukėme žinių apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl savivaldybės paskirto administratoriaus įgaliojimų. Tačiau [...] 2017-06-20 buvo gautas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas, kuriame rašoma, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizuoja [...] namo bendraturčių balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo. Gyventojų tarpe kilo sąmyšis, nes visi suprato, kad sprendimas jau buvo priimtas ir vėl gavo balsavimo raštu biuletenius.“ 2.5. „Gyventojai skundėsi, kad net kelios dešimtys butų savininkų negavo balsavimo raštu biuletenių [...].“ 2.6. „2017-07-17 buvo paskelbtas pakartotinis balsavimas raštu. Biuletenių dalinime vėl nedalyvavo nė vienas namo gyventojas. [...]. Prie biuletenių vėl nėra pridėtas Savivaldybės administracijos patvirtintas Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas. Gyventojams leidžiama rinktis tik iš dviejų administratorių.“ 2.7. „Susidaro įspūdis, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio specialistė Janina Vaulinienė visiškai nėra susipažinusi su teisės aktais ir nesupranta, kaip turi būti organizuojama namo bendrojo  naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo, paskyrimo procedūra.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „atlikti Klaipėdos miesto savivaldybės, už bendrojo naudojimo objektų administratorių atranką, paskyrimą atsakingos institucijos, veiklos patikrinimą ir nustatyti, ar ji tinkamai įgyvendina teisės aktų reikalavimus. Taip pat prašau imtis priemonių, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio darbuotojai tinkamai atliktų jiems pavestas pareigas.“

4. Kartu su skundu Pareiškėja pateikė: 4.1. Namo Patalpų savininkų 2017-03-01 prašymą, kuriame nurodyta: „Mes, žemiau pasirašę [...], butų savininkai [58 parašai], prašome nuo 2017-04-01 mūsų namo bendrojo naudojimo objektų valdytoju (administratoriumi) paskirti UAB „B“ [...]. Informuojame, kad mūsų netenkina Savivaldybės paskirto administratoriaus UAB ‚A“ veikla. Prašome nedelsiant organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo procedūrą“; 4.2. Namo Patalpų savininkų 2017-03-01 susirinkimo protokolą, kuriame užfiksuota, kad „buvo nutarta organizuoti pakartotinį susirinkimą ne anksčiau nei po dviejų savaičių. Buvo nutarta ¼ butų savininkų parašų ir susirinkimo dalyvių sąrašą su protokolu pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Atsakingu asmeniu paskirti C“; 4.3. Namo Patalpų savininkų pakartotinio 2017-04-27 susirinkimo protokolą, kuriame, be kita ko, nurodyta: „nutarta: atsisakyti UAB „A“ paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pasirinkti UAB „B“. Visus butų savininkų susirinkimų dokumentus pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, kad jie pradėtų namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus keitimo procedūrą“; 4.4. Savivaldybės administracijos 2017-06-20 raštą Nr. (31.1) RS2-539 (Namo gyventojai C), kuriame, be kita ko, nurodyta: „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl būsto administratoriaus pakeitimo. Nurodote, kad daugiabučio namo [...], bendraturčiai priėmė sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo administratorių, atsisakant šiuo metu administruojančios UAB „A“ ir naujuoju administratoriumi pasirenkant UAB „B“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizuoja [...] namo bendraturčių balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo [...]. Vadovaujantis balsavimo rezultatais Savivaldybė priims sprendimą paskirti daugiabučiui, [...], įmonę administruoti bendrojo naudojimo objektus. Balsavimo raštu biuleteniai 2017-06-16 buvo patalpinti kiekvienam namo patalpų savininkui į pašto dėžutes. Informacija apie savivaldybės vykdomą balsavimą raštu patalpinta namo skelbimo lentose. Galutinis biuletenių grąžinimo terminas balsavimo raštu iniciatoriui 2017-06-30“; 4.5. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį (toliau vadinama ir – Balsavimo biuletenis) (asmens užpildžiusio Balsavimo raštu biuletenį nurodyta pasirašymo data – 2017-06-15), kuriame, be kita ko, nurodyta: 4.5.1. „5. Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama: 5.1. Pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių į UAB „B“; 5.2. Palikti bendrojo naudojimo objektų administratorių UAB ‚A“; 4.5.2. „6. Daugiabučio gyvenamojo namo, [...], patalpų savininkai kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, prašydami pakeisti namo bendrojo naudojimo objektų administratorių UAB „A“ į UAB „B“. Sprendimas keisti administratorių nebuvo įformintas tinkamai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1 961 patvirtintas Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas. [...]. Vadovaujantis Civilinio kodekso normomis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija organizuoja balsavimą raštu ir pagal šio balsavimo rezultatus priims sprendimą, už kurį Jūs nubalsuosite. [...]. Iškilus klausimams, su papildoma informacija galite susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyryje [...]. Butų ir kitų patalpų savininko sprendimas: [...].“

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui darbo tvarka pateikė: 5.1. Savivaldybės administracijos 2017-03-28 raštą Nr. (31.1)-RS2-225 (parengtą atsakant į Namo gyventojų 2017-03-01 kreipimąsi; jo gavimo Savivaldybės administracijoje žyma  – 2017-03-07, Nr. RS-660), kuriame, be kita ko, nurodyta: 5.1.1. „Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje gautas Jūsų prašymas dėl būsto administratoriaus pakeitimo. Nurodote, kad daugiabučio namo, [...], bendraturčių netenkina Savivaldybės paskirtasis administratorius UAB „A“, prašote organizuoti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo procedūrą, paskiriant administratoriumi UAB „B“. 5.1.2. „Pažymėtina, kad UAB „B“ nėra pateikęs prašymo įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, dėl šios priežasties Savivaldybes administracija negali UAB „B“ skirti [...] namo administratoriumi.“ 5.2. C (Namo Patalpų savininkų 2017-04-27 susirinkime paskirtos asmeniu, atsakingu už dokumentų, susijusių su Patalpų savininkų sprendimu dėl administratoriaus pakeitimo, pateikimą Savivaldybės administracijai; toliau vadinama ir – Namo patalpų savininkų atstovė) 2017-05-04 prašymą pakeisti administratorių, kadangi įvyko pakartotinis Patalpų savininkų susirinkimas. Prašyme taip pat nurodyta: „Pridedame: 1. Protokolas [pridėtas 2017-04-27 įvykusio Namo Patalpų savininkų susirinkimo protokolas]. 2. Gyventojų parašai. 3. Skelbimas susirinkimo.“; 5.3. Savivaldybės administracijos 2017-05-09 raštą Nr. (31.1)-RS2-376, kuriame, be kita ko, nurodyta: 5.3.1. Savivaldybės administracijoje „išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl būsto administratoriaus pakeitimo. Nurodote, kad daugiabučio namo, [...], bendraturčiai pakartotinio susirinkimo, įvykusio 2017-04-27, metu priėmė sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, atsisakant šiuo metu administruojančios UAB „A“ ir naujuoju administratoriumi pasirenkant UAB „B“. Šiam sprendimui pritarė 36 bendraturčiai (bendras [...] namo patalpų savininkų skaičius 144). Prie pareiškimo pridėjote 2017-04-27 įvykusio daugiabučio namo, [...], butų savininkų pakartotinio susirinkimo protokolą ir šio susirinkimo dalyvių sąrašą.“ 5.3.2. „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio [...] 2 dalis numato, kad jeigu, šiame straipsnyje nustatyta tvarka sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą, nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma [...].“ 5.3.3. „Pažymėtina, kad, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos turimais duomenimis, 2016-09-29 įvykusio daugiabučio namo, [...], patalpų savininkų susirinkimo darbotvarkėje nebuvo įtrauktas administratoriaus keitimo klausimas. Taigi, vadovaujantis paminėta Civilinio kodekso nuostata, 2017-05-04 [2017-04-27] įvykusio susirinkimo negalima laikyti pakartotiniu, kadangi 2016-09-29 įvykusio pirminio susirinkimo darbotvarkėje nebuvo įtrauktas administratoriaus keitimo klausimas. Tokiu atveju 36 bendraturčių, balsavusių 2017-05-04 [2017 04-27] įvykusio susirinkimo metu, balsai nesudaro kvorumo, pakankamo sprendimui priimti.“ 5.3.4. „Įvertinus išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimais, pakeisti administratorių, vadovaujantis 2017-04-27 įvykusio susirinkimo metu priimtu bendraturčių sprendimu, nėra pagrindo, kadangi šis susirinkimas nėra pakartotinis, dėl šios priežasties būtinas sprendimui priimti bendraturčių balsų skaičius yra 50 procentų plius 1.“ 5.3.5. „[...] Klaipėdos miesto savivaldybės administracija planuoja organizuoti [...] namo bendraturčių balsavimą raštu [...]. Šio balsavimo raštu metu bus išspręstas administratoriaus pakeitimo klausimas.“ 5.4. Patalpų savininkų 2017-05-30 kreipimąsi, pasirašytą Namo patalpų savininkų atstovės, kuriame, be kita ko, nurodyta: „Pakartotinai siunčiame Jums daugiabučio namo, esančio adresu [...], butų savininkų susirinkimų dėl namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo dokumentus. Prašome pradėti vykdyti administratoriaus pakeitimo procedūrą. Informuojame, kad UAB „A“ buvo informuota apie butų savininkų susirinkimus, tačiau dalyvavo tik viename susirinkime“; prie kreipimosi buvo pridėti dokumentai: ¼ butų savininkų, pritarusių bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pakeitimo procedūrai, sąrašas su parašais, 2017 03 01 ir 2017-04-27 butų savininkų susirinkimų protokolai. 5.5.  Savivaldybės administracijos 2017-06-20 raštą Nr. (31.1) RS2-539 (parengtą atsakant į Namo butų savininkų 2017-05-30 kreipimąsi), kuriame nurodyta: 5.5.1. Savivaldybės administracijoje „išnagrinėtas Jūsų prašymas dėl būsto administratoriaus pakeitimo. Nurodote, kad daugiabučio namo, [...], bendraturčiai priėmė sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, atsisakant šiuo metu administruojančios UAB „A“ ir naujuoju administratoriumi pasirenkant UAB „B“. 5.5.2. Savivaldybės administracija „organizuoja [...] namo bendraturčių balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo [...]. Vadovaujantis balsavimo rezultatais, Savivaldybė priims sprendimą paskirti daugiabučiui, [...], įmonę administruoti bendrojo naudojimo objektus. Balsavimo raštu biuleteniai 2017-06-16 buvo patalpinti kiekvienam namo patalpų savininkui į pašto dėžutes. Informacija apie savivaldybės vykdomą balsavimą raštu patalpinta namo skelbimo lentose. Galutinis biuletenių grąžinimo terminas balsavimo raštu iniciatoriui 2017-06-30.“ 5.6. Namo patalpų savininkų atstovės 2017-07-03 kreipimąsi, kuriame nurodyta: „Prašau pateikti [...] namo butų savininkų balsavimo raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo protokolo patvirtintą kopiją. Prašau paaiškinti, kodėl ne visi butų savininkai gavo balsavimo raštu biuletenius. Taip pat prašau paaiškinti (pateikti nuorodas į teiginius pagrindžiančius teisės aktus), kodėl nevykdote [...] namo butų savininkų 2017 m. kovo 1 d. sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.“ 5.7. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus 2017-07-17 raštą Nr. (11.25)-MD3-787, kuriame, be kita ko, nurodyta: 5.7.1. „Dėl balsavimo raštu biuletenių: Balsavimo raštu biuleteniai 2017-06-16 buvo pristatyti į pašto dėžutes visiems [...] bendraturčiams. Kadangi 2017-06-16 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos organizuoto balsavimo raštu metu sprendimas nepriimtas (balsavo mažiau negu pusė bendraturčių), organizuojame [...] namo bendraturčių pakartotinį balsavimą raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo [...].“ 5.8. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio vyriausiosios specialistės J. Vaulinienės ir asmens, kurio pavardė, vardas ir kiti duomenys nenurodyti, pasirašytą 2017-07-17 aktą, kuriuo „fiksuojama, kad 2017-07-17, 10.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrio vyr. specialistė Janina Vaulinienė, dalyvaujant UAB „A“ ir UAB „B“ atstovams, patalpino pakartotinio balsavimo raštu biuletenius daugiabučio namo, [...], savininkams į pašto dėžutes.“ 5.9. UAB „A“ 2017-04-24 raštą Nr. D-84.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 6.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 13 straipsnis – „1. Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. [...]“; 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...]; 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas“; 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 6.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]; 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“ 6.3. Vietos savivaldos įstatymo: 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...]; 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; [...]“; 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 42) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles; [...].“ 6.4. Civilinio kodekso (toliau vadinama – CK): 4.83 straipsnis – „[...]. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės“; 4.84. straipsnis – „2. Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.3. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu rengia ar susirinkimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo šaukia savivaldybės vykdomoji institucija šio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka. 4. Savivaldybės vykdomoji institucija bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama šio straipsnio 3 dalyje numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui“; 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. 2. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų, išskyrus sprendimus dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų bei kitus įstatymuose nustatytus sprendimus, kuriems priimti reikalinga butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. [...].5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu šioje dalyje nurodyti subjektai per vieną mėnesį nuo reikalavimo pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. [...].“ 6.5. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-09-20 nutarimu Nr. 567: 18 punktas – „Savivaldybės vykdomoji institucija, organizuodama butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo, kartu su balsavimo raštu ar šaukiamo susirinkimo dokumentais (balsavimo biuletenis, jeigu organizuojamas balsavimas raštu, arba skelbimas apie šaukiamą susirinkimą ir jo darbotvarkė, jeigu šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas) pateikia butų ir kitų patalpų savininkams Aprašo 8 punkte nurodytą sąrašą“; 19 punktas – „Pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį per pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu nė vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių nesurenka šiame punkte nurodyto butų ir kitų patalpų savininkų balsų skaičiaus, laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirinko.“ 6.6. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo (toliau vadinama – Balsavimo raštu tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-24 įsakymu Nr. D1-251: 3 punktas – „Balsavimą raštu (toliau – Balsavimas) organizuoja daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija, arba 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – Balsavimo organizatorius) tokia tvarka: 3.1. Balsavimo organizatorius apie rengiamą Balsavimą paskelbia savo interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų (toliau – Patalpos) savininkams gerai prieinamose bendrojo naudojimo patalpose įrengtose skelbimų lentose ir parengia Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį (toliau − Balsavimo biuletenis) (Tvarkos aprašo 1 priedas); 3.2. Balsavimo biuletenį Balsavimo organizatorius kiekvienų Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisės objektu įregistruotų Patalpų savininkui įteikia: 3.2.1. asmeniškai pasirašant balsavimo biuletenių išdavimo lape, kuriame turi būti Patalpų savininko vardas, pavardė, parašas, pasirašymo data, arba 3.2.2. išsiunčiant registruotu laišku, arba 3.2.3. įdedant į pašto dėžutes kartu su mėnesinio mokesčio bendrojo naudojimo objektų valdytojui pranešimu, jame pažymint apie pridedamą Balsavimo biuletenį, arba 3.2.4. įdedant į pašto dėžutes ir apie Balsavimo biuletenių įteikimą surašant aktą, kuriame turi būti Patalpų savininko vardas, pavardė, Patalpų adresas, įdėjimo į pašto dėžutę data. Aktą pasirašo Balsavimo organizatorius ar jo įgaliotas atstovas ir ne mažiau kaip du Patalpų savininkai; [...] 3.4. Kai Balsavimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija, Balsavimo biuleteniai Patalpų savininkams gali būti siunčiami paštu Patalpų adresu arba įdedami į pašto dėžutes; [...] 3.10. Balsavimo rezultatus skaičiuoja Balsavimo organizatoriaus sprendimu ne mažiau kaip iš 3 asmenų sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisija (toliau − Balsų skaičiavimo komisija). Jei Balsavimo organizatorius yra Patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, šioje Balsų skaičiavimo komisijoje turi būti Patalpų savininkų įgaliotas atstovas (-ai). Jei įgaliotas atstovas (-ai) neišrinktas (-i), į Balsų skaičiavimo komisiją gali būti pakviestas kitas (-i) Patalpų savininkas (-ai), raštu pareiškęs (-ę) valią būti Balsų skaičiavimo komisijos nariu; [...].“ 6.7. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo (toliau vadinama – Savininkų susirinkimo šaukimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961: 3 punktas – „Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija, arba 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų Civilinio kodekso 4.85 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju (toliau – Susirinkimo organizatorius). Susirinkimo organizatorius parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, kuriame turi būti nurodyta: 3.1. Susirinkimo organizatoriaus pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra), o, kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų – jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokią turi); [...]“; 8 punktas – „Kai butų ir kitų patalpų (jų dalies) savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu organizuoja 1/4 butų ar kitų patalpų savininkų, jie susirinkimo ar butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo originalą privalo perduoti paskelbti Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susirinkimo ar balsavimo raštu dienos.“ 6.8. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Asmenų aptarnavimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875: 34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“; 35 straipsnis – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis“; 45 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. [...]“; 47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį [...].“

Skundo tyrimui reikšminga teismų praktika

7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau vadinama – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015-05-22 nutartyje Nr. 3K-3-314-686/2015 konstatavo: „Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nurodytas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę, turi teisę laisvai nuspręsti dėl jiems priklausančios bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, o savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl administratoriaus skyrimo (pakeitimo) yra tik butų ir kitų savininkų valios išraišką įforminantis dokumentas. Nors savivaldybės vykdomoji institucija veikia kaip viešojo administravimo subjektas, tačiau jos priimtu sprendimu dėl administratoriaus skyrimo yra įforminami civilinio teisinio pobūdžio teisiniai administravimo santykiai, susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimu, todėl nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste tokio sprendimo teisėtumas vertinamas civilinės teisės normų aspektu.“

8. Specialioji teisėjų kolegija 2014-01-21 nutartyje, priimtoje teismingumo byloje Nr. T-135/2013, konstatavo: „Nagrinėjamu atveju ginčijamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento sprendimas, kuriuo buvo netenkintas pareiškėjų prašymas dėl daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administratoriaus pakeitimo iš UAB „Lazdynų butų ūkis“ į UAB „Lazdynų būstas“. Ginčijamas sprendimas priimtas savivaldos institucijai įgyvendinant Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje numatytus įgaliojimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nustatymu bei turto administratoriaus skyrimu. Pareiškėjai skundu iš esmės siekia, kad būtų pakeisti turto administravimo teisiniai santykiai, kurie yra civiliniai teisiniai. Kadangi ginčai, kylantys iš turto administravimo teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai, pareiškėjų reikalavimai turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.“

Tyrimo išvados

9. Įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, jog asmuo turi teisę pateikti skundą Seimo kontrolieriui, jeigu mano, kad viešojo administravimo institucijų piktnaudžiavimo ir (arba) biurokratiniais veiksmais (neveikimu) yra pažeidžiamos jo teisės ar laisvės. Vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais bei 4 dalimi, tuo atveju, jei skundo tyrimo metu paaiškėja, jog skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai arba Seimo kontrolierius padaro išvadą, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje ar įstaigoje, skundo tyrimas nutraukiamas.

10. Vertinant skundo turinį, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėja skundžia Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą), galimai nepagrįstai atsisakius vykdyti (įforminti) Namo Patalpų savininkų sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau vadinama ir – Administratorius) pasirinkimo, taip pat galimai netinkamai vykdžius Patalpų savininkų balsavimo raštu procedūras. Taigi, skunde keliami klausimai dėl galimai pažeistų Patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų.  Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja nėra Namo gyventoja, o jos vadovaujama įmonė – UAB „B“ – nėra paskirta Namo administratoriumi. Pažymėtina ir tai, kad Pareiškėja nepateikė jokių duomenų, įrodančių, kad jai priklauso kokios nors Name esančios patalpos, taip pat nepateikė teisę atstovauti Namo Patalpų savininkams patvirtinančio dokumento. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Pareiškėja neturi teisinio pagrindo atstovauti Namo butų savininkų interesams.

11. Pagal Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pavyzdžiui, institucijai (pareigūnams) nustatyta tvarka nepateikus atsakymo į kreipimąsi raštu, nepagrįstai ar nemotyvuotai atsisakant spręsti rūpimą klausimą ar pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją, dokumentus, nenurodant priimto sprendimo apskundimo tvarkos ir pan.); tačiau Seimo kontrolieriai nėra įgalioti nagrinėti ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje, taip pat civilinių ginčų. LAT yra konstatavęs, kad butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendindami bendrosios dalinės nuosavybės teisę, turi teisę laisvai nuspręsti dėl jiems priklausančios dalinės nuosavybės administravimo, o savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas dėl administratoriaus skyrimo (pakeitimo) yra tik butų ir kitų savininkų valios išraišką įforminantis dokumentas. Nors savivaldybės vykdomoji institucija veikia kaip viešojo administravimo subjektas, tačiau jos priimtu sprendimu dėl administratoriaus skyrimo yra įforminami civilinio teisinio pobūdžio teisiniai administravimo santykiai, susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimu (šios pažymos 7 punktas). Specialioji teisėjų kolegija, nagrinėdama bylos (pagal asmenų skundą dėl savivaldybės administracijos atsisakymo įforminti patalpų savininkų sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo) teismingumo klausimą, taip pat yra konstatavusi, kad ginčai, kylantys iš turto administravimo teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai ir asmenų reikalavimai (kylantys iš tokių santykių) turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (šios pažymos 8 punktas). Pažymėtina, kad Patalpų savininkai iš esmės siekia, kad būtų pakeisti turto administravimo santykiai, kurie yra civiliniai teisiniai santykiai, tačiau Savivaldybės administracija galimai nevykdo jų sprendimo ir neįformina jų valios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Taigi, tarp Namo Patalpų savininkų ir Savivaldybės administracijos iš esmės yra kilęs civilinio teisinio pobūdžio ginčas. Kaip jau buvo nurodyta pirmiau, Seimo kontrolierius nėra įgaliotas nagrinėti civilinių ginčų, kartu ir vertinti Namo butų savininkų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, tai gali padaryti tik teismas.

12. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog Pareiškėja kelia klausimus ne dėl savo pažeistų teisių ir laisvių, o dėl galimai pažeistų Namo Patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų, tačiau neturi teisinio pagrindo jiems atstovauti. Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, jog Namo Patalpų savininkų ir Savivaldybės administracijos ginčas iš esmės yra civilinio pobūdžio ir turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, bei vadovaujantis Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais ir 4 dalimi, skundo tyrimas nutrauktinas.

13. Nepaisant to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija ne tik neįformino Namo butų savininkų sprendimo, tačiau taip pat teikė atsakymus į Namo Patalpų savininkų kreipimusis bei vykdė Namo Patalpų savininkų balsavimo raštu procedūras. Atsižvelgdamas į tai ir suprasdamas esamos situacijos svarbą Namo butų savininkams, Seimo kontrolierius, netirdamas Pareiškėjos skundo iš esmės, nusprendžia pasisakyti dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų teikiant atsakymus į Namo Patalpų savininkų kreipimusis ir organizuojant Patalpų savininkų balsavimą raštu.

Dėl Savivaldybės administracijos Namo Patalpų savininkams teiktų atsakymų

14. VAĮ (šios pažymos 6.2 punktas) įtvirtinti viešojo administravimo subjektų veiklos, asmenų prašymų, skundų ar kreipimųsi nagrinėjimo principai, skirti tam, kad, be kita ko, būtų garantuota asmenų teisė į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. Tokiu būdu siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tinkamą įgyvendinimą. Vienas iš viešojo administravimo subjekto veiklą reglamentuojančių veiklos principų yra išsamumo principas, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.

15. CK 4.84 straipsnyje reglamentuota, kad savivaldybės vykdomoji institucija administratorių skiria penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama administratoriaus parinkimo procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui. Vadovaujantis CK 4.84 straipsniu, butų ir kitų patalpų savininkams teisės aktų nustatyta tvarka priėmus sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo ir (arba) pakeitimo, Savivaldybės vykdomoji institucija įformina jų sprendimą įsakymu ir skiria butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą asmenį administratoriumi. Taigi, savivaldybės institucijos priimtu sprendimu įforminama butų ir kitų patalpų savininkų valia.

17. Namo Patalpų savininkai 2017-03-01 raštu (58 parašai) kreipėsi į Savivaldybės administraciją nurodydami, kad jų netenkina administratoriaus (UAB „A“) veikla, bei prašydami nedelsiant organizuoti administratoriaus pakeitimo procedūrą ir Namo administratoriumi paskirti UAB „B“. Savivaldybės administracija 2017-03-28 raštu atsakė Namo Patalpų savininkams, nurodydama, kad UAB „B“ nėra pateikęs prašymo įtraukti šią įmonę į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (toliau vadinama – Sąrašas), todėl jo negalima skirti Namo administratoriumi. Jokių kitų paaiškinimų Savivaldybės administracija nepateikė (pvz., nenurodė, kokius veiksmus turi atlikti Namo Patalpų savininkai tam, kad UAB „B“, šiai įmonei pateikus prašymą ir įrauktus ją į Sąrašą, būtų paskirta Namo administratoriumi), todėl toks Savivaldybės rašto turinys galėjo suklaidinti Namo Patalpų savininkus ir jie galėjo tikėtis, kad vienintelė kliūtis paskirti UAB „B“ Namo administratoriumi – šios įmonės įrašymas į Sąrašą. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Namo Patalpų savininkų prašymą, kuriame buvo išreikštas aiškus pageidavimas spręsti administratoriaus pakeitimo klausimą, pasirašė 58 Namo patalpų savininkai (bendras Patalpų savininkų skaičius – 144), t. y. daugiau kaip 1/5 visų Namo Patalpų savininkų. Taigi, toks Patalpų savininkų kreipimasis (nesant kitų papildomų dokumentų, įrodančių, kad buvo priimtas Namo Patalpų savininkų sprendimas dėl administratoriaus pakeitimo) turėjo būti vertinamas kaip Patalpų savininkų išreikštas pageidavimas pakeisti administratorių, kurio pagrindu turėjo būti pradėta administratoriaus parinkimo procedūra pagal CK 4.84 4 dalį. Tačiau Savivaldybės administracija neįvertino šių aplinkybių ir nepaaiškino, ar planuoja imtis veiksmų (ir kokių) dėl Namo Patalpų savininkų išreikšto pageidavimo pakeisti administratorių, todėl Patalpų savininkams liko neaišku, ar Savivaldybė, atsižvelgdama į jų pageidavimą, imsis spręsti administratoriaus pakeitimo klausimą. Pažymėtina, kad toks neišsamus Savivaldybė administracijos atsakymas sąlygojo tolesnius Namo Patalpų savininkų veiksmus – buvo organizuotas pakartotinis Patalpų savininkų susirinkimas. 

18. Namo patalpų savininkų atstovė 2017-05-04 kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydama pakeisti administratorių ir nurodydama, kad 2017-04-27 įvyko pakartotinis Namo Patalpų savininkų susirinkimas dėl administratoriaus pakeitimo. Kartu su prašymu Savivaldybės administracijai buvo pateiktas 2017-04-27 įvykusio Patalpų savininkų susirinkimo protokolas ir kiti su 2017-04-27 įvykusiu Patalpų savininkų susirinkimu susiję dokumentai. Savivaldybės administracija 2017-05-09 atsakė į Namo patalpų savininkų atstovės kreipimąsi, paaiškino teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias patalpų savininkų sprendimų priėmimo tvarką, ir nurodė, kad Patalpų savininkų 2017-04-27 susirinkimas negali būti laikomas pakartotiniu, kadangi 2016-09-29 įvykusio susirinkimo darbotvarkėje (duomenis apie iki 2016 09 29 įvykusį susirinkimą Savivaldybės administracijai pateikė esamas Namo administratorius – UAB „A“) nebuvo numatytas Namo administratoriaus pakeitimo klausimas, todėl Patalpų savininkų 2017-04-27 susirinkimą laikyti pakartotiniu ir pakeisti administratorių nėra pagrindo. Savivaldybės administracija šiame rašte taip pat informavo, kad planuoja organizuoti Namo Patalpų savininkų balsavimą raštu, kurio metu bus sprendžiamas administratoriaus pakeitimo klausimas. Įvertinus šį Savivaldybės administracijos atsakymą, konstatuotina, kad Savivaldybės administracija tinkamai ir išsamiai atsakė į šį Namo patalpų savininkų atstovės kreipimąsi.

19. Namo Patalpų savininkai pakartotinai 2017-05-30 kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių ir nurodė, kad prašo vykdyti administratoriaus pakeitimo procedūrą, taip pat kartu pateikė 2017-03-01 ir 2017-04-27 įvykusių Patalpų savininkų susirinkimų protokolus bei kitus su susirinkimų organizavimu susijusius dokumentus. Savivaldybės administracija 2017-06-20 raštu atsakė į šį kreipimąsi, nurodydama, kad organizuoja balsavimą raštu ir kad, vadovaudamasi balsavimo raštu rezultatais, Savivaldybė priims sprendimą dėl Namo administratoriaus paskyrimo. Pažymėtina, kad Savivaldybė neatsižvelgė į Namo Patalpų savininkų pateiktą prašymą bei pateiktų dokumentų, susijusių su Patalpų savininkų priimtu sprendimu pakeisti administratorių, turinį ir nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl neatsižvelgia į Namo Patalpų savininkų 2017-03-01 ir 2017-04-27 susirinkimuose priimtus sprendimus ir (vadovaujantis CK 4.84 straipsnio 2 dalimi) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu neįformina Patalpų savininkų priimto sprendimo dėl administratoriaus pakeitimo (t. y. Namo administratoriumi neskiria Patalpų savininkų sprendimu pasirinkto administratoriaus).

20. Namo patalpų savininkų atstovė pakartotinai 2017-07-03 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, be kita ko, prašydama paaiškinti (pateikiant nuorodas į teiginius pagrindžiančius teisės aktus), kodėl Savivaldybės administracija nevykdo Patalpų savininkų 2017-03-01 sprendimo dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo. Savivaldybės administracija, 2017-07-17 raštu atsakydama į Namo patalpų savininkų atstovės keliamą klausimą dėl Patalpų savininkų sprendimo nevykdymo, nurodė, jog į šį klausimą buvo atsakyta 2017-03-24 [2017-03-28] raštu, ir nepateikė jokių papildomų paaiškinimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracijos 2017-03-28 raštu Namo Patalpų savininkams buvo paaiškinta, jog nėra pagrindo skirti UAB „B“ Namo administratoriumi, kadangi bendrovė nėra pateikusi prašymo įtraukti ją į Sąrašą, ir nepateikti jokie kiti paaiškinimai, susiję su Namo Patalpų savininkų 2017-03-01 sprendimo vykdymu / nevykdymu. Pažymėtina, kad, teikiant Savivaldybės administracijos 2017-07-17 atsakymą, situacija buvo gerokai pasikeitusi: UAB „B“ Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-30 įsakymu Nr. AD1-1401 buvo įtrauktas į Sąrašą, o informacija apie 2017-03-01 ir 2017-04-27 įvykusius Namo Patalpų savininkų susirinkimus buvo pateikta Savivaldybės administracijai. Taigi Savivaldybės administracijos nuoroda į 2017-03-28 raštą vertintina kaip nepagrįsta ir netinkama.

21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, Savivaldybei organizavus balsavimo raštu dėl Namo administratoriaus pasirinkimo procedūrą, Savivaldybės parengtame Balsavimo biuletenyje, kuris buvo talpinamas į Namo Patalpų savininkų pašto dėžutes pirmą kartą – 2016-06-16, buvo pateikta trumpa informacija, kad Patalpų savininkų sprendimas keisti administratorių nebuvo įformintas tinkamai. Tačiau pažymėtina, kad ir šiuo atveju Namo Patalpų savininkams nebuvo pateikta aiški, argumentuota ir teisės aktų nuostatomis pagrįsta informacija, kodėl Savivaldybė padarė tokias išvadas.

22. Seimo kontrolierius pažymi, kad, kaip jau nurodyta pirmiau, viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis išsamumo principu. Taigi, į asmenų kreipimusis turi būti atsakyta aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remiamasi vertinant prašymo ar skundo turinį, taip pat neturi likti neatsakytų klausimų ir palikta neaiškumų. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Savivaldybės administracija savo veikloje nesivadovavo VAĮ įtvirtintu išsamumo principu, todėl Namo Patalpų savininkams į jų 2017-03-01 2017-05-30 ir 2017-07-03 kreipimusis buvo pateikti neaiškūs, neargumentuoti ir teisės aktų nuostatomis nepagrįsti atsakymai. Pažymėtina, kad tokiuose Savivaldybės administracijos veiksmuose įžvelgtini biurokratizmo požymiai, dėl kurių buvo pažeista Patalpų savininkų teisė į gera viešąjį administravimą. Atsižvelgiant į tai Savivaldybės administracijos direktoriui teiktina rekomendacija.

Dėl Savivaldybės administracijos organizuotos balsavimo raštu procedūros

23. Vadovaujantis Balsavimo raštu tvarkos aprašu (šios pažymos 6.6 punktas), Balsavimo organizatorius apie rengiamą Balsavimą paskelbia savo interneto svetainėje ir daugiabučio gyvenamojo namo laiptinėje bei parengia nustatytos formos Balsavimo raštu biuletenį. Balsavimo raštu biuletenį Balsavimo organizatorius Patalpų savininkui įteikia vienu iš šiame tvarkos apraše nustatytų būdu. Kai Balsavimą organizuoja savivaldybės vykdomoji institucija, Balsavimo biuleteniai Patalpų savininkams gali būti siunčiami paštu Patalpų adresu arba įdedami į pašto dėžutes. Tuo atveju, kai Balsavimo organizatorius pasirenka įteikimo būdą įdedant Balsavimo biuletenį į pašto dėžutes, apie Balsavimo biuletenių įteikimą surašomas aktas, kuriame turi būti Patalpų savininko vardas, pavardė, Patalpų adresas, įdėjimo į pašto dėžutę data ir kurį pasirašo Balsavimo organizatorius ar jo įgaliotas atstovas ir ne mažiau kaip du Patalpų savininkai.

24. Iš Savivaldybės pateiktų dokumentų nustatyta, kad Savivaldybės administracija, likus daugiau kaip 6 mėnesiams iki esamo Namo administratoriaus paskyrimo termino pabaigos (Namo administratorius buvo paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-28 įsakymu Nr. AD1-3022), inicijavo Patalpų savininkų balsavimo raštu dėl Namo administratoriaus pasirinkimo procedūrą. Iš Savivaldybės administracijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad Balsavimo biuleteniai Namo Patalpų savininkams į pašto dėžutes buvo talpinami 2016-06-16 (pirmą kartą) ir 2017-07-17 (pakartotinai; pirmajam balsavimui neįvykus). Savivaldybės administracija Balsavimo biuletenius Namo Patalpų savininkams įteikė talpinant į pašto dėžutes, tačiau pažymėtina, kad Savivaldybės administracija nesilaikė Balsavimo raštu aprašo reikalavimų: 2017-06-16 Balsavimo biuletenių įteikimo aktas nebuvo surašytas, o 2017-07-17 buvo surašytas netinkamos formos aktas, kuriame nebuvo pateikta visa Balsavimo raštu aprašo 3.2.4 papunktyje nurodyta informacija (Patalpų savininkų vardai, pavardės, Patalpų adresai); taip pat, surašant 2017-07-17 aktą, nedalyvavo Namo Patalpų savininkų atstovai, nors tai imperatyviai nurodyta Balsavimo raštu aprašo 3.2.4 punkte. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant tinkamai įteikti Balsavimo biuletenius Namo butų Patalpų savininkams ir nesukelti abejonių, jog Balsavimo raštu biuleteniai nebuvo įteikti (būtent tai ir teigia Pareiškėja savo skunde; šios pažymos 2.5 punktas), būtina laikytis Balsavimo raštu tvarkos aprašo reikalavimų; todėl tuo atveju, kai Namo Patalpų savininkai neturi galimybės ir (arba) nesutinka dalyvauti įteikiant Balsavimo raštu biuletenius, Savivaldybės administracija privalo pasirinkti kitą Balsavimo raštu tvarkos apraše nustatytą būdą – Balsavimo biuletenius siųsti paštu.

25. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Savivaldybės administracija nesilaikė Balsavimo raštu aprašo reikalavimų ir netinkamai įvykdė Balsavimo raštu dėl Namo administratoriaus pasirinkimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kyla pagrįstų abejonių, dėl atliktos Balsavimo raštu procedūros tinkamumo ir šio balsavimo metu priimtų Namo Patalpų savininkų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, todėl Savivaldybės administracijai teiktina rekomendacija dėl pakartotinio Balsavimo raštu organizavimo teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėja savo skunde taip pat nurodė, kad Savivaldybės administracija netinkamai viešina informaciją susijusią su Patalpų savininkų teise pakeisti administratorius. Seimo kontrolierius pažymi, kad įvertinus Savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (https://www.klaipeda.lt/lit/img/1505065) esančią informaciją, konstatuotina, kad Savivaldybės administracijos puslapyje pateikta neišsami ir netiksli informacija dėl Patalpų savininkų susirinkimų organizavimo tvarkos, tuo atveju, kai administratorius keičiamas Patalpų savininkų iniciatyva nesuėjus penkerių metų terminui bei dėl administratoriaus keitimo tvarkos (procedūrų) tuo atveju, kai administratorius keičiamas likus šešiems mėnesiams iki termino pabaigos.

  III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

27. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimu trukdymu įgyvendinti Klaipėdos miesto [...] daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teises, tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui: 26.1. pateikti Namo Patalpų savininkams pakartotinį, aiškų išsamų, argumentuotą bei konkrečiomis teisės aktų nuostatomis pagrįstą paaiškinimą, dėl kokių priežasčių Savivaldybės administracija mano, jog Patalpų savininkų sprendimas dėl administratoriaus pakeitimo priimtas netinkamai ir negali būti įformintas Savivaldybės administracijos įsakymu (Seimo kontrolieriui pateikti rašto Namo Patalpų savininkams kopiją); 26.2. imtis teisinių ir organizacinių priemonių tam, kad Savivaldybės administracijos skelbiama informacija apie daugiabučių namų administratoriaus pakeitimo procedūras būtų papildyta išsamiais paaiškinimais dėl Patalpų savininkų susirinkimų organizavimo tvarkos, tuo atveju, kai administratorius keičiamas Patalpų savininkų iniciatyva nesuėjus penkerių metų terminui bei dėl administratoriaus keitimo tvarkos (procedūrų) tuo atveju, kai administratorius keičiamas likus šešiems mėnesiams iki termino pabaigos; 26.3. tuo atveju, jei Savivaldybė neturi pagrindo įforminti Namo Patalpų savininkų sprendimo, imtis teisinių ir organizacinių priemonių tam, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų pakartotinai organizuotas Patalpų savininkų balsavimas raštu dėl Namo administratoriaus pasirinkimo.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikiant informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus.

 

Seimo kontrolierius               Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1054
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį