Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo advokato A, atstovaujančio X (toliau vadinama – Pareiškėjas) ir Y (toliau vadinama – Pareiškėja; kartu vadinama – Pareiškėjai) (toliau vadinama – Pareiškėjų atstovas), skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas) Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjų prašymus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.    2. Pareiškėjų atstovas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „Pareiškėjas [...] 2017-01-26 kreipėsi dėl leidimo gyventi LR išdavimo kaip akcininkas įmonės, kuri vykdo veiklą pastaruosius 6 mėnesius, yra investavęs 14,480 Eur“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Pareiškėjo prašymas buvo pateiktas išnagrinėti skubos tvarka (per 2 mėnesius), tačiau buvo gautas pranešimas apie pareiškėjo prašymo nagrinėjimą bendra tvarka, nors „nagrinėjimo tvarkos apraše“ yra numatyta, kad, esant kokiems nors trūkumams, turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, ko tiksliai trūksta, tačiau mūsų atveju apie jokius trūkumus nebuvo informuota, pažymime, kad atsakovas tik formaliai nurodė, kad keičiasi nagrinėjimo tvarka“; 2.3. „Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo tvarkos pakeitimas gautas nebuvo [...]“; 2.4. „2017-05-17 priimtas sprendimas, kuriuo buvo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi“; 2.5. Pareiškėjos „[...] prašymo nagrinėjimo tvarkos pakeitimas taip pat nebuvo gautas, nors vėliausiai turėjo būti priimtas iki 2017-03-22“; 2.6. „Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai visiškai nesilaiko Apraše nurodytų terminų, [...], be pagrindo keičia prašymo nagrinėjimo tvarką, nenurodo kokių dokumentų/duomenų nagrinėjant prašymą trūksta [...].“

3. Pareiškėjų atstovas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Migracijos departamento pareigūnų veiksmus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-07-18 paklausimu Nr. 4D-2017/1-867/3D-2138 kreipėsi į  Migracijos departamento pareigūnus, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-17 raštu Nr. 10K-33594 informavo, kad: 4.1. „[...] 2017 m. sausio 26 d. Migracijos departamentui Pareiškėjas pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje [...] (t. y. kreipėsi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu)“; 4.2. „2017 m. sausio 26 d. prašymo pateikimo metu Pareiškėjas buvo apklaustas žodžiu apie bendrovės veiklą ir jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslus“; 4.3. „Atsižvelgiant į Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo sudėtingumą bei į tai, kad nepakako pagrindžiančios informacijos tam, kad būtų galima nustatyti, ar nėra pagrindų, nurodytų Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių užsieniečiui atsisakoma išduoti leidimą laikinai gyventi, t. y. reikėjo laiko įvertinti Pareiškėjo apklausos metu pateiktus paaiškinimus ir nustatyti pateiktų paaiškinimų atitikimą tikrovei, buvo nuspręsta Pareiškėjo prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėti ne skubos, o bendra tvarka. [...]. Užsienietis raštu apie tai nebuvo informuotas, tačiau prašymą nagrinėjęs valstybės tarnautojas apie tai pareiškėją informavo telefonu“; 4.4. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Aprašo 63.10 papunkčio nuostatomis, prašymas gali būti nagrinėjamas bendra tvarka ne tik dėl konkrečių dokumentų, bet ir dėl duomenų trūkumo. Nagrinėjamu atveju siekiant pašalinti duomenų trūkumą, įsitikinti užsieniečio ketinimų realumu ir įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė yra fiktyvi, Migracijos departamentas atliko Pareiškėjo apklausos metu pateiktų paaiškinimų išsamų vertinimą bei atitikimo pateiktiems dokumentams analizę“; 4.5. „2017 m. gegužės 17 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (15/4-1) 3I-512 (00250), kuriuo buvo nuspręsta Pareiškėjui atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi“; 4.6. „2017 m. sausio 26 d. Migracijos departamentui Pareiškėja pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad ji gyvens Lietuvos Respublikoje kartu su sutuoktiniu (Pareiškėju) (t. y. kreipėsi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 43 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu)“; 4.7. „[...] sprendimas dėl Pareiškėjos prašymo galėjo būti priimtas tik išnagrinėjus Pareiškėjo prašymą dėl leidimo laikinai gyventi. Atsižvelgiant į tai, kad dėl prašymo sudėtingumo Pareiškėjo prašymas buvo nagrinėjamas bendra tvarka, Pareiškėjos prašymas taip pat buvo nagrinėjamas bendra tvarka. 2017 m. kovo 23 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas pranešimas Nr. (15/4-18) 10K-12653, kuriuo Pareiškėja buvo informuota apie tai, kad jos prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjamas bendra tvarka, kadangi trūksta pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti“; 4.8. „2017 m. liepos 31 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (15/4-1) 3I-696 (00330), kuriuo buvo nuspręsta Pareiškėjai atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi“; 4.9. „[...] vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. [...]. Esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant. Laiku išnagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl didelio darbo krūvio sudėtinga“. Kartu su 2017-08-17 raštu Migracijos departamento pareigūnai pateikė šiame rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, įskaitant ir Migracijos departamento 2017-05-17 sprendimo Nr. (15/4-1) 3I-512 (00250), kopijas. Migracijos departamento 2017-05-17 sprendime, be kita ko, nurodyta: „[...] 2017-01-26, Pareiškėjo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi ir prie jo pridedamų dokumentų pateikimo metu, buvo atlikta žodžiu šio užsieniečio apklausa apie bendrovės vykdomą veiklą ir jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslus [...]. [...]. Įvertinus apklausos metu Pareiškėjo pateiktus duomenis, darytina išvada, kad šis užsienietis negali argumentuotai atsakyti į su bendrovės vykdoma veikla susijusius klausimus, neracionaliai apibūdina verslo pradėjimo Lietuvos Respublikoje aplinkybes, o svarbiausia – nurodė, jog neatliko apmokėjimo už bendrovės įsigytas akcijas.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Įstatymas; redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2017-05-01): 33 straipsnis. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminai – „1. Užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi turi būti išnagrinėtas: 1) dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, išskyrus šios dalies 2 ir 3 punktuose numatytus atvejus, – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos; [...]. 4. Jeigu nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų – šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos“; 341 straipsnis. Leidimo gyventi išdavimas, keitimas skubos tvarka – „1. Užsieniečio prašymu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka, šio Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai trumpinami per pusę. [...]. 4. Atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. [...]“; 40 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindai – „1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu: [...]; 3) yra šeimos susijungimo atvejis; [...]; 5) jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal šio Įstatymo 45 straipsnio nuostatas; [...].“

6. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005-10-12 įsakymu Nr. 1V-329 (redakcija, galiojusi nuo 2017-01-03 iki 2017-10-17) (toliau vadinama – Aprašas): 55 punktas – „Prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui, migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai dienos“; 59 punktas – „Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo Aprašo 71.2 papunktyje nurodyto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos“; 63 punktas – „Užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu: [...]; 63.9. atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi; 63.10. įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – užsieniečio prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti“; 64 punktas – „Jeigu likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka, ir pažyma, kurioje nurodoma užsieniečio sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį gali būti grąžinta užsieniečiui, ir jos grąžinimo priežastis, arba šio pranešimo ir pažymos skaitmeninės kopijos. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas padaro registruotos pažymos kopiją, patvirtina ją teisės aktų nustatyta tvarka ir prideda prie užsieniečio bylos“; 71 punktas - Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, [...], privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo sąlygas, ar jis atitinka sąlygas, kurios nustatytos leidimui laikinai gyventi gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu, ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Jis privalo: [...]; 71.2. sutikrinti, ar prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys sutampa su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose, ar kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą pateikti visi prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, nagrinėjančiam užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, [...], ir jame nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Šis pranešimas paštu ir (ar) šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikusiam asmeniui, [...]; [...].“

7. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 388 (toliau vadinama – Migracijos departamento nuostatai): 12 punktas – „Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas: [...]; 12.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ [...] nustatytais atvejais priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, [...], nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimą nuolat gyventi, priima sprendimus leidimų laikinai gyventi ir leidimų nuolat gyventi klausimais, išduoda ir keičia leidimus laikinai gyventi, išduoda leidimus nuolat gyventi; [...].“ Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-502-1605-12, pažymėjo: „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Įvertinus Skundo turinį nustatyta, kad Pareiškėjų atstovas nesutinka su Migracijos departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjų 2017-01-26 prašymus skubos tvarka išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi). Pareiškėjų atstovo teigimu, Migracijos departamento pareigūnai nusprendė Pareiškėjų prašymus nagrinėti bendrąja tvarka, nors tam nebuvo pagrindo, be to, nepateikė Pareiškėjams pranešimų, kad jų pranešimai bus nagrinėjami bendrąja tvarka.

10. Tyrimo metu Seimo kontrolierius kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-17 raštu informavo, kad 2017-01-26 Pareiškėjai Migracijos departamentui pateikė prašymus skubos tvarka išduoti leidimus laikinai gyventi (Pareiškėjas – Įstatymo 40 str. 1 d. 5 p. pagrindu, t. y. tuo pagrindu, kad jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 45 str., o Pareiškėja – Įstatymo 40 str. 1 d. 3 p. pagrindu – t. y. esant šeimos susijungimo atvejui). Pareiškėjui teikiant 2017-01-26 prašymą, Migracijos departamento pareigūnai jį apklausė apie bendrovės veiklą ir atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslus (Migracijos departamento 2017-05-17 sprendime nurodoma, kad, „įvertinus apklausos metu Pareiškėjo pateiktus duomenis, darytina išvada, kad šis užsienietis negali argumentuotai atsakyti į su bendrovės vykdoma veikla susijusius klausimus, neracionaliai apibūdina verslo pradėjimo Lietuvos Respublikoje aplinkybes, o svarbiausia – nurodė, jog neatliko apmokėjimo už bendrovės įsigytas akcijas“). Migracijos departamento pareigūnų teigimu, atsižvelgiant į tai, kad „reikėjo laiko įvertinti Pareiškėjo apklausos metu pateiktus paaiškinimus ir nustatyti pateiktų paaiškinimų atitikimą tikrovei“, buvo nuspręsta Pareiškėjo 2017-01-26 prašymą nagrinėti ne skubos, o bendrąja tvarka. Pažymėtina, kad apie tai Pareiškėjas raštu nebuvo informuotas (Migracijos departamento 2017-08-17 rašte nurodoma, kad prašymą nagrinėjęs valstybės tarnautojas Pareiškėją apie tai informavo telefonu). Kadangi sprendimas dėl Pareiškėjos prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi galėjo būti priimtas tik išnagrinėjus Pareiškėjo prašymą, Migracijos departamento 2017-03-23 pranešimu Pareiškėja buvo  informuota, kad jos prašymas nagrinėjamas bendrąja tvarka. 2017-05-17 Migracijos departamentas priėmė sprendimą, kuriuo Pareiškėjui buvo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi. 2017-07-31 analogiškas sprendimas priimtas Pareiškėjos atžvilgiu. Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-17 raštu Seimo kontrolierių taip pat informavo, kad „vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį“, dėl to įstaigos darbuotojai „neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“.

11. Užsieniečių prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo tvarka yra reglamentuota Įstatyme ir Apraše. Vadovaujantis Įstatymo 341 str. 1 d., užsieniečio prašymu prašymas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti leidimą gyventi skubos tvarka, šio Įstatymo 33 str. 1 d. nustatyti terminai trumpinami per pusę. Įstatymo 33 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (išskyrus kituose šios dalies punktuose numatytus atvejus) turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos. Vadinasi, prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka turi būti išnagrinėti per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo (analogiškas teisinis reglamentavimas įtvirtintas ir Aprašo 55 punkte). Įstatymo 341 str. 4 d. nustatyta, kad atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. Atvejai, kada prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, yra numatyti Aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro įsakymu, 63 punkte. Pavyzdžiui, užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendrąja tvarka, jeigu atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi (Aprašo 63.9 papunktis); jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti (Aprašo 63.10 papunktis). Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Aprašo 64 punktu, jeigu likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti leidimą  laikinai gyventi bus išnagrinėtas bendrąja tvarka. Pastebėtina, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Aprašo 71 punkte – pagal ją įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti leidimą pateikti visi prašymą išduoti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas privalo išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų (Aprašo 71.2 papunktis).

12. Kadangi Pareiškėjai pateikė prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka, vadinasi, vadovaujantis Įstatymo 341 str. 1 d. ir Aprašo 55 punktu, šie prašymai turėjo būti išnagrinėti per 2 mėnesius nuo jų pateikimo Migracijos departamentui (t. y. iki 2017-03-26, nes prašymai pateikti 2017-01-26). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, Migracijos departamento pareigūnai tokių prašymų nenagrinėti skubos tvarka ir priimti dėl jų sprendimą bendrąja tvarka gali tik esant vienam iš Aprašo 63 punkte nurodytų pagrindų. Nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai sprendimą nenagrinėti Pareiškėjų prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka priėmė vadovaudamiesi Aprašo 63.10 papunkčiu, t. y., atsižvelgdami į tai, kad nepakako pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos turi raštu apie tai informuoti šį prašymą pateikusį asmenį ir nustatyti pagrįstą terminą reikiamiems duomenims pateikti (analogiška pareiga Migracijos departamento valstybės tarnautojams, nagrinėjantiems užsieniečių prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi, nustatyta ir Aprašo 71.2 papunktyje). Taigi, jei, Migracijos departamento pareigūnų manymu, trūko pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo Pareiškėjams laikinai gyventi išdavimo priimti, jie turėjo apie tai informuoti Pareiškėjus ir nustatyti terminą reikiamiems duomenims pateikti. Be to, tai padaryti jie turėjo ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo Pareiškėjų prašymų pateikimo Migracijos departamentui (t. y. iki 2017-02-26). Kadangi nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai nesikreipė į Pareiškėjus dėl reikiamų duomenų pateikimo nei per mėnesį nuo prašymų gavimo, nei vėliau, kyla abejonių, ar sprendimui dėl leidimo Pareiškėjams laikinai gyventi išdavimo priimti tikrai trūko pagrindžiančių duomenų. Atitinkamai, kyla klausimas, ar Migracijos departamento pareigūnai pagrįstai nenagrinėjo Pareiškėjų prašymų skubos tvarka remdamiesi šiuo pagrindu.

13. Nors Migracijos departamento 2017-08-17 rašte Seimo kontrolieriui teigiama, kad buvo nuspręsta Pareiškėjų prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėti bendrąja tvarka atsižvelgiant į „nagrinėjimo sudėtingumą“, kad „reikėjo laiko įvertinti Pareiškėjo apklausos metu pateiktus paaiškinimus ir nustatyti pateiktų paaiškinimų atitikimą tikrovei“, šie argumentai vertintini kritiškai ir savaime nesudaro pagrindo nenagrinėti Pareiškėjų prašymų skubos tvarka. Be to, nors Migracijos departamento 2017-08-17 rašte taip pat nurodoma, kad nagrinėjamu atveju kilo abejonių dėl įmonės, kurios dalyvis yra Pareiškėjas, fiktyvumo, pastebėtina, kad, vadovaujantis Aprašo 63.9 papunkčiu, užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas, jei atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi. Skundo tyrimo metu nenustatyta, kad Pareiškėjų prašymų nagrinėjimo metu toks patikrinimas buvo atliekamas.

14. Atkreiptinas dėmesys, kad Migracijos departamento pareigūnai Pareiškėjui nei el. paštu, nei paštu nepateikė pranešimo, kuriame būtų nurodyta priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka, nors tokia pareiga įtvirtinta teisės aktuose (Aprašo 64 punktas). Todėl, net jei Migracijos departamento pareigūnai iš tikrųjų informavo Pareiškėją telefonu (kaip teigiama Migracijos departamento 2017-08-17 rašte) apie tai, kad jo 2017 01-26 prašymas bus nagrinėjamas bendrąja tvarka, toks informavimo būdas laikytinas netinkamu. Pažymėtina ir tai, kad nors Migracijos departamento pareigūnai informavo Pareiškėją (Pareiškėjo žmoną), kad jos 2017-01-26 prašymas bus nagrinėjamas bendrąja tvarka, sprendimas dėl šio prašymo buvo priimtas tik 2017-07-31, t. y. praleidus net ir prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka terminą (2017-05-26). Tyrimo metu nenustatyta, kad Migracijos departamento pareigūnai būtų priėmę sprendimą pratęsti Pareiškėjos prašymo nagrinėjimo terminą.

15. Migracijos departamento 2017-08-17 rašte Seimo kontrolieriui nurodoma, kad Migracijos departamento vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. Migracijos departamento administracijos teigimu, „esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“. Seimo kontrolierius pažymi, kad šios aplinkybės Migracijos departamento pareigūnams nesuteikia teisės nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų. Prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas ir sprendimų šiuo klausimų priėmimas – viena iš Migracijos departamento funkcijų (šios pažymos 7 punktas) ir šią funkciją įstaigos pareigūnai turi atlikti laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, kaip ir kitos valdžios įstaigos, Migracijos departamentas savo veikloje turi laikytis konstitucinių ir viešojo administravimo principų (šios pažymos 8 punktas). Pažymėtina ir tai, kad bent jau nagrinėjant Skundą aktualiuose teisės aktuose nėra nustatyta Migracijos departamento pareigūnų pareiga „prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“. Kaip jau buvo minėta, pagal Įstatymo 33 str. 4 d. ir Aprašo 71.2 papunktį, Migracijos departamento pareigūnai turi pareigą įvertinti, ar pakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, ir, jei nepakanka, informuoti apie tai pareiškėją, tačiau šie veiksmai turi būti atlikti ne „nedelsiant“ o per mėnesį.

16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Migracijos departamento pareigūnai nepagrįstai priėmė sprendimą Pareiškėjų 2017-01-26 prašymus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėti ne skubos, o bendrąja tvarka; apie šį sprendimą raštu neinformavo Pareiškėjo; nagrinėdami Pareiškėjos prašymą bendrąja tvarka praleido sprendimo priėmimo terminą, todėl Skundas pripažintinas pagrįstu.

  SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: advokato A, atstovaujančio X ir Y, skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjų prašymus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorei Evelinai Gudzinskaitei rekomenduoja: 18.1. imtis priemonių, kad įstaigos kompetencijai priskirti asmenų prašymai būtų išnagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus; 18.2. imtis priemonių, kad sprendimai dėl prašymų nagrinėjimo ne skubos, o bendrąja tvarka būtų pagrįsti; 18.3. imtis priemonių, kad asmenys būtų tinkamai informuojami apie tai, kad jų prašymai bus nagrinėjami ne skubos, o bendrąja tvarka (kaip nustatyta Aprašo 64 punkte).

19. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 str. 1 d. 7 p. pažyma teikiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai susipažinti.

Seimo kontrolierius                     Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-867
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį