Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ MIGRACIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo advokato A, atstovaujančio X (toliau vadinama – Pareiškėjas) (toliau vadinama – Pareiškėjo atstovas), skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Migracijos departamentas) Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.    2. Pareiškėjo atstovas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „Pareiškėjas 2017-11-29 kreipėsi dėl leidimo gyventi LR išdavimo kaip direktoriui įmonės, kuri vykdo veiklą pastaruosius 6 mėnesius, yra investavęs 14.480 eurų“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Pareiškėjo prašymas buvo pateiktas išnagrinėti skubos tvarka (per 2 mėnesius), tačiau 2017-01-05 atsiuntė kvietimą į pokalbį bei sustabdė nagrinėjimą, kadangi nepakanka prašymą pagrindžiančių duomenų, tačiau kokių duomenų nepakanka iki šiol nėra žinoma. Pažymime, kad nors prašymas buvo pateiktas nagrinėti skubos tvarka, per visą nagrinėjimą nebuvo gautas joks dokumentas, žymintis tai, kad prašymas bus nagrinėjamas bendra tvarka“; 2.3. „Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas 2017-03-08 išsiuntė Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų skyriui prašymą patikrinti, ar bendrovė užsiima deklaruota veikla, kyla pagrįstas klausimas, kokius veiksmus atsakovas atliko iki 2017-03-08 [...]“; 2.4. „Taigi, pareiškėjo 2016-11-29 prašymas buvo pateiktas nagrinėjimui skubos tvarka, todėl sprendimas turėjo būti priimtas iki 2017-01-29, tačiau buvo priimtas tik 2017-05-31“; 2.5. „Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai visiškai nesilaiko Apraše nurodytų terminų, be pagrindo keičia prašymo nagrinėjimo tvarką, nenurodo kokių dokumentų/duomenų nagrinėjant prašymą trūksta [...].“

3. Pareiškėjo atstovas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Migracijos departamento pareigūnų veiksmus.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-07-18 paklausimu Nr. 4D-2017/1-889/3D-2141 kreipėsi į  Migracijos departamento pareigūnus, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-11 raštu Nr. 10K-33236 informavo, kad: 4.1. „[...] 2016 m. lapkričio 29 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai (toliau vadinama – Migracijos valdyba) Pareiškėjas pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje [...] (t. y. kreipėsi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu)“; 4.2. „2016 m. gruodžio 5 d. Migracijos departamentui iš Migracijos valdybos buvo atsiųsta Pareiškėjo byla dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje“; 4.3. „Per vieną mėnesį nuo Pareiškėjo bylos gavimo Migracijos departamentas išnagrinėjo Pareiškėjo kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi pateiktus dokumentus ir, nustatęs nelegalios migracijos rizikos veiksnius, konstatavo, kad trūksta duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Atsižvelgiant į tai, 2017 m. sausio 5 d. Pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas Nr. (15/4-12) 10K-1482, kuriuo jis buvo informuotas, kad prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas, užsienietis įpareigotas iki 2017 m. vasario 5 d. asmeniškai atvykti į Migracijos departamentą ar artimiausią Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą užsienyje, kur bus surengta Pareiškėjo apklausa, siekiant patikslinti duomenis apie jo vykdomą veiklą [...]. Minėtame pranešime užsieniečiui buvo nurodyta, kad jo prašymo nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo pranešimo išsiuntimo dienos (t. y. 2017 m. sausio 5 d.) ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų gavimo dienos (t. y. kai Pareiškėjas atvyks į apklausą pateikti duomenų dėl savo teisėtos veiklos vykdymo įmonėje“; 4.4. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 4 dalies nuostatomis, prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi terminas gali būti stabdomas ne tik dėl konkrečių dokumentų, bet ir dėl duomenų trūkumo. Nagrinėjamu atveju siekiant pašalinti duomenų trūkumą, įsitikinti užsieniečio ketinimų realumu ir įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė yra fiktyvi, Migracijos departamentas išsiuntė pranešimą užsieniečiui atvykti į apklausą, taip pat paprašė Migracijos valdybos atlikti patikrinimą įmonės buveinėje“; 4.5. „Pareiškėjas į Migracijos departamentą apklausai atvyko tik 2017 m. kovo 28 d. Nuo apklausos atlikimo dienos buvo atnaujintas Pareiškėjo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminas“; 4.6. „Nagrinėjant Pareiškėjo prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi, buvo [...] atliktas [įmonės pavadinimas] patikrinimas įmonės registracijos adresu (į Migracijos valdybą kreiptasi 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. (15/4-10)10K-10378, įmonės patikrinimo rezultatai gauti 2017 m. balandžio 11 d.) [...]“; 4.7. „2017 m. gegužės 31 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. (15/4-1)3I-548, kuriuo buvo nuspręsta Pareiškėjui atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi.“; 4.8. „Pareiškėjo prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi buvo išnagrinėtas ne skubos, o bendra tvarka dėl bylos sudėtingumo – prašymo nagrinėjimo metu buvo atliekamas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi“; 4.9. „Įvertinus aplinkybę, kad laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 5 d. iki 2017 m. kovo 28 d. užsieniečio prašymo nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas, laikytina, kad prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo bendra tvarka terminas (4 mėnesiai) nebuvo pažeistas“; 4.10. „[...] vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. [...]. Esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant. Laiku išnagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl didelio darbo krūvio sudėtinga“. Kartu su 2017-08-17 raštu Migracijos departamento pareigūnai pateikė šiame rašte nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų, kopijas.

  Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Įstatymas; redakcija, galiojusi nuo 2016-09-20 iki 2017-01-01): 33 straipsnis. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminai – „Užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi turi būti išnagrinėtas: 1) dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, išskyrus šios dalies 2 ir 21 punktuose numatytus atvejus, – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos; [...]. 4. Jeigu nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų – šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos“; 341 straipsnis. Leidimo gyventi išdavimas, keitimas skubos tvarka – „1. Užsieniečio prašymu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka, šio Įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai trumpinami per pusę. [...]. 4. Atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti ar pakeisti leidimą gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. [...]“; 40 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindai – „1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu: [...]; 5) jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje pagal šio Įstatymo 45 straipsnio nuostatas; [...]“; 45 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla – „1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis: 1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius, ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo; 2) yra šios dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus atitinkančios įmonės vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje; [...]“.

6. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005-10-12 įsakymu Nr. 1V-329 (redakcija, galiojusi nuo 2016-04-14 iki 2016-11-30) (toliau vadinama – Aprašas): 55 punktas – „Prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos“; 59 punktas – „Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo Aprašo 71.2 papunktyje nurodyto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos“; 63 punktas – „Užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu: [...]; 63.9. atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi; 63.10. įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti“; 64 punktas – „Jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą [...] skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroniniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka [...]“; 71 punktas - Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus [...] privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo sąlygas, ar jis atitinka sąlygas, kurios nustatytos leidimui laikinai gyventi gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu, ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Jis privalo: [...]; 71.2. sutikrinti, ar prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys sutampa su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose, ar kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą pateikti visi prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, nagrinėjančiam užsieniečio prašymą išduoti leidimą [...] ir kartu pateiktus dokumentus, [...], ir jame nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Šis pranešimas paštu ir (ar) šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikusiam asmeniui [...]“; 101 punktas – „Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 100 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad įmonė buvo įsteigta ar įsigyta nesiekiant vykdyti šios įmonės steigimo dokumentuose nurodytos veiklos Lietuvos Respublikoje, o siekiant užsieniečiui, kuris yra šios įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi. Šiuo atveju informacija gaunama: 101.1. užsienietį, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, apklausus raštu (užpildomas apklausos lapas); [...]; 101.3. nuvykus į įmonės registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, kai įmonė yra įsikūrusi ne tuo adresu, kuriuo ji registruota; [...]“.

7. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000-10-06 įsakymu Nr. 388 (toliau vadinama – Migracijos departamento nuostatai): 12 punktas – „Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas: [...]; 12.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ [...] nustatytais atvejais priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, [...], nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimą nuolat gyventi, priima sprendimus leidimų laikinai gyventi ir leidimų nuolat gyventi klausimais, išduoda ir keičia leidimus laikinai gyventi, išduoda leidimus nuolat gyventi; [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-502-1605-12, pažymėjo: „Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

9. Įvertinus Skundo turinį nustatyta, kad Pareiškėjo atstovas nesutinka su Migracijos departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-11-29 prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi). Pareiškėjo atstovo teigimu, Migracijos departamento pareigūnai sustabdė prašymo nagrinėjimą, kadangi trūko prašymą pagrindžiančių duomenų, tačiau Pareiškėjui iki šiol nėra žinoma, kokių duomenų trūko. Be to, prašymas buvo nagrinėjamas ne skubos, o bendrąją tvarka, tačiau Pareiškėjui nebuvo pateiktas joks dokumentas, kuriame tai būtų nurodyta. Pareiškėjo atstovui taip pat kyla klausimas, kodėl Migracijos departamentas Migracijos valdybai prašymą patikrinti, ar bendrovė, kurios direktorius yra Pareiškėjas, užsiima deklaruota veikla, išsiuntė tik 2017-03-08.

10. Tyrimo metu Seimo kontrolierius kreipėsi į Migracijos departamentą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. Migracijos departamento pareigūnai 2017-08-11 raštu informavo, kad 2017-11-29 Pareiškėjas Migracijos valdybai pateikė prašymą skubos tvarka išduoti leidimą laikinai gyventi tuo pagrindu, kad jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje būdamas [bendrovės pavadinimas] direktoriumi (Pagal Įstatymo 45 str. 1 d. 2 p.). 2016-12-05 Pareiškėjo byla dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo buvo perduota Migracijos departamentui. Migracijos departamento 2017-08-11 rašte nurodoma, kad įstaigos pareigūnai per vieną mėnesį nuo Pareiškėjo bylos gavimo įstaigoje išnagrinėjo Pareiškėjo pateiktus dokumentus, ir, nustatę nelegalios migracijos rizikos veiksnius, konstatavo, kad trūksta duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Atsižvelgiant į tai, Migracijos departamento 2017-01-05 raštu Pareiškėjas informuotas, kad jo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas ir kad jis turi iki 2017-02-05 atvykti į Migracijos departamentą ar artimiausią Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą, kur bus surengta Pareiškėjo apklausa siekiant patikslinti duomenis apie jo vykdomą veiklą. Į apklausą Pareiškėjas atvyko tik 2017-03-28. Nuo apklausos atlikimo dienos buvo atnaujintas Pareiškėjo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo terminas. Migracijos departamento pareigūnų teigimu, kadangi nuo 2017-01-05 iki 2017-03-28 Pareiškėjo prašymo nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas, laikytina, kad prašymo nagrinėjimo bendra tvarka (o prašymas buvo nagrinėjamas bendra tvarka „[...] dėl bylos sudėtingumo – prašymo nagrinėjimo metu buvo atliekamas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi“) terminas nebuvo praleistas. Pažymėtina, kad Migracijos departamento pareigūnai 2017-03-08 raštu kreipėsi į Migracijos valdybą, prašydami atlikti patikrinimą įmonėje, kurios direktorius yra Pareiškėjas. Patikrinimo rezultatai Migracijos departamente gauti 2017-04-11. Migracijos departamento pareigūnai 2017-07-18 raštu Seimo kontrolierių taip pat informavo, kad „vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį“, dėl to įstaigos darbuotojai „neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“.

11. Užsieniečių prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo tvarka yra reglamentuota Įstatyme ir Apraše. Vadovaujantis Įstatymo 341 str. 1 d., užsieniečio prašymu prašymas išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje gali būti nagrinėjamas skubos tvarka. Nagrinėjant užsieniečio prašymą išduoti leidimą gyventi skubos tvarka, šio Įstatymo 33 str. 1 d. nustatyti terminai trumpinami per pusę. Įstatymo 33 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (išskyrus kituose šios dalies punktuose numatytus atvejus) turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo atitinkamoje institucijoje dienos. Vadinasi, prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka turi būti išnagrinėti per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo (analogiškas teisinis reglamentavimas įtvirtintas ir Aprašo 55 punkte). Įstatymo 341 str. 4 d. nustatyta, kad atvejus, kai užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas, nustato vidaus reikalų ministras. Atvejai, kada prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas, yra numatyti Aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro įsakymu, 63 punkte. Pavyzdžiui, Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusioje Aprašo reakcijoje buvo numatyta, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendrąja tvarka, jeigu atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi (Aprašo 63.9 papunktis); jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti (Aprašo 63.10 papunktis). Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusios Aprašo redakcijos 64 punktu, jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti leidimą  laikinai gyventi bus išnagrinėtas bendrąja tvarka. Pastebėtina, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais raštu apie tai informuoja šį prašymą pateikusį asmenį ir nustato pagrįstą terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Prašymo išduoti leidimą gyventi nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo minėto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo toje institucijoje dienos. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Aprašo 71 punkte – pagal ją įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti leidimą pateikti visi prašymą išduoti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas privalo išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų (Aprašo 71.2 papunktis).

12. Kadangi Pareiškėjas pateikė prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo skubos tvarka, vadinasi, vadovaujantis Įstatymo 341 str. 1 d. ir tuo metu galiojusios Aprašo redakcijos 55 punktu (kuriame buvo tiesiogiai įtvirtinta, kad prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai) šis prašymas turėjo būti išnagrinėtas per 2 mėnesius nuo jo pateikimo Migracijos valdybai (t. y. iki 2017-01-29, nes prašymas Migracijos valdybai pateiktas 2016-11-29). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, Migracijos departamento pareigūnai tokių prašymų nenagrinėti skubos tvarka ir priimti dėl jų sprendimą bendrąja tvarka gali tik esant vienam iš Aprašo 63 punkte nurodytų pagrindų. Migracijos departamento pareigūnai taip pat turi teisę prašymo nagrinėjimą sustabdyti, jei yra Įstatymo 33 str. 4 d. nustatytas pagrindas (t. y. jeigu nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų). Šiuo atveju prašymo nagrinėjimas sustabdomas nuo rašto, kuriuo prašymą pateikęs asmuo informuojamas apie duomenų ir (ar) dokumentų trūkumą ir jų pateikimo terminą, išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo institucijoje dienos. Iš tyrimo metu surinktos informacijos nustatyta, kad nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai priėmė ir sprendimą sustabdyti Pareiškėjo prašymo nagrinėjimą, ir sprendimą Pareiškėjo prašymą nagrinėti bendrąja tvarka. Migracijos departamento pareigūnai sprendimą sustabdyti Pareiškėjo prašymo nagrinėjimą priėmė vadovaudamiesi Įstatymo 33 str. 4 d., t. y., atsižvelgdami į tai, kad nepakako pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Migracijos departamento pareigūnų teigimu, siekiant pašalinti duomenų trūkumą, Pareiškėjui buvo išsiųstas 2017-01-05 pranešimas atvykti į apklausą, kuriuo Pareiškėjas taip pat informuotas apie tai, kad jo prašymo nagrinėjimas sustabdomas iki tol, kol bus gauti reikalingi duomenys (t. y. bus atlikta Pareiškėjo apklausa).  Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Įstatymo 33 str. 4 d., jeigu nepakanka prašymą išduoti leidimą gyventi pagrindžiančių duomenų, sprendimą dėl leidimo gyventi išdavimo priimti įgaliota institucija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gyventi gavimo dienos turi raštu apie tai informuoti šį prašymą pateikusį asmenį ir nustatyti pagrįstą terminą reikiamiems duomenims pateikti. Analogiška pareiga Migracijos departamento valstybės tarnautojams, nagrinėjantiems užsieniečių prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi, nustatyta ir Aprašo 71.2 papunktyje. Šiame papunktyje papildomai nurodyta, kad pranešime apie duomenų ir (arba) dokumentų trūkumą nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui. Taigi, jei, Migracijos departamento pareigūnų manymu, trūko pagrindžiančių duomenų sprendimui dėl leidimo Pareiškėjui laikinai gyventi išdavimo priimti, jie turėjo apie tai informuoti Pareiškėją ir nurodyti, kokius duomenis ir (ar) dokumentus jis turi pateikti Migracijos departamentui. Tai, kad Migracijos departamento pareigūnai informavo Pareiškėją, jog bus atliekama jo apklausa, nereiškia, kad Pareiškėjas buvo informuotas apie tai, kokius duomenis ir (ar) dokumentus jis turi pateikti. Todėl darytina išvada, kad apklausos atlikimas nesudaro pagrindo stabdyti prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą.  Kita vertus, apklausa yra vienas iš informacijos gavimo būdų Migracijos departamentui atliekant patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios vadovas yra užsienietis, yra fiktyvi, o, kaip nurodoma Migracijos departamento 2017-08-11 rašte Seimo kontrolieriui, toks patikrinimas nagrinėjamu atveju buvo atliekamas. Pastebėtina, kad tai, jog atliekamas patikrinimas dėl įmonės fiktyvumo, yra vienas iš pagrindų, kuriame esant prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka yra nagrinėjamas bendrąja tvarka (Aprašo 63.9 papunktis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Migracijos departamento pareigūnai neturėjo pagrindo sustabdyti Pareiškėjo prašymo nagrinėjimą, tačiau turėjo pagrindą prašymą nagrinėti bendrąja tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad, nors nagrinėjamu atveju buvo priimtas ir sprendimą sustabdyti Pareiškėjo prašymo nagrinėjimą, ir sprendimas Pareiškėjo prašymą nagrinėti bendrąja tvarka, Pareiškėjas buvo informuotas tik apie sprendimą sustabdyti prašymo nagrinėjimą. Migracijos departamento pareigūnai Pareiškėjui nei el. paštu, nei paštu nepateikė pranešimo, kuriame būtų nurodyta priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka, nors tokia pareiga įtvirtinta teisės aktuose (Aprašo 64 punktas).

13. Pastebėtina, kad pagal Pareiškėjo prašymo pateikimo metu galiojusios Aprašo redakcijos 64 punktą, sprendimas prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka nagrinėti ne skubos, o bendrąja tvarka, turėjo būti priimtas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki šio prašymo nagrinėjimo skubos tvarka termino pabaigos. Kadangi nagrinėjamu atveju sprendimas prašymą nagrinėti bendrąja tvarka buvo priimtas tuo pagrindu, kad buvo atliekamas patikrinimas dėl įmonės, kurios vadovas yra Pareiškėjas, fiktyvumo, manytina, kad priėmus sprendimą dėl prašymo nagrinėjimo bendrąja tvarka Migracijos departamentas jau galėjo pradėti patikrinimo veiksmus. Todėl kyla klausimas, kodėl Migracijos departamento pareigūnai dėl patikrinimo įmonės buveinėje atlikimo į Migracijos valdybą kreipėsi tik 2017-03-08.

14. Migracijos departamento 2017-08-11 rašte Seimo kontrolieriui nurodoma, kad Migracijos departamento vienam valstybės tarnautojui tenkantis darbo krūvis beveik 3 kartus viršija normalų darbo krūvį. Migracijos departamento administracijos teigimu, „esant tokioms aplinkybėms, susidarė situacija, kad Migracijos departamento valstybės tarnautojai neturi galimybės prašymo nagrinėjimo veiksmus atlikti nedelsiant“. Seimo kontrolierius pažymi, kad šios aplinkybės Migracijos departamento pareigūnams nesuteikia teisės nesilaikyti nustatytos prašymų nagrinėjimo tvarkos ir terminų. Prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas ir sprendimų šiuo klausimų priėmimas – viena iš Migracijos departamento funkcijų (šios pažymos 7 punktas) ir šią funkciją įstaigos pareigūnai turi atlikti laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, kaip ir kitos valdžios įstaigos, Migracijos departamentas savo veikloje turi laikytis konstitucinių ir viešojo administravimo principų (šios pažymos 8 punktas).

15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Migracijos departamento pareigūnai nepagrįstai sustabdė Pareiškėjo 2016-11-29 prašymo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimą, neinformavo Pareiškėjo apie tai, kad jo prašymas bus nagrinėjamas ne skubos, o bendrąja tvarka, taip pat delsė kreiptis į Migracijos valdybą dėl įmonės patikrinimo, todėl Skundas pripažintinas pagrįstu.

  SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: advokato A, atstovaujančio X, skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Imigracijos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorei Evelinai Gudzinskaitei rekomenduoja: 17.1. imtis priemonių, kad įstaigos kompetencijai priskirti asmenų prašymai būtų išnagrinėjami per teisės aktuose nustatytus terminus; 17.2. atsižvelgiant į šioje pažymoje konstatuotus pažeidimus, imtis priemonių, kad prašymų nagrinėjimas būtų stabdomas tik esant teisės aktuose numatytiems pagrindams; 17.3. imtis priemonių, kad asmenys būtų tinkamai informuojami apie tai, kad jų prašymai bus nagrinėjami ne skubos, o bendrąja tvarka (kaip nustatyta Aprašo 64 punkte).

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 str. 1 d. 7 p. pažyma teikiama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai susipažinti.

Seimo kontrolierius               Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-889
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį