Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių64
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749804

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo uždarosios akcinės bendrovės „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – A arba Įmonė) direktorės X (arba toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros (toliau citatose ir tekste vadinama – AAA) pareigūnų veiksmų, susijusių su taršos leidimo išdavimu.

2. Pareiškėja skunde nurodo: 2.1. „A [...] planuoja atidaryti popieriaus perdirbimo gamyklą ir gaminti „Ekovatą“. [...] prieš pradedant ūkinę veiklą reikia gauti taršos leidimą. Įmonė [...] pateikė prašymą AAA išduoti taršos leidimą, būtiną ūkinei veiklai vykdyti. Dėl AAA atsakingų pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Įmonei leidimas nėra išduodamas“ (šios ir kitų citatų kalba tekste netaisyta); 2.2. „A [...] 2017-07-07 raštu „Dėl paraiškos taršos leidimui“ [...] gauti pateikė dokumentaciją AAA (AAA dokumentaciją gavo 2017-07-07). AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 2017-07-31 raštu [...] pateikė pastabas paraiškai taršos leidimui gauti ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos [pastaba: toliau vadinama ir – Aplinkos ministerija arba AM] Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento [pastaba: toliau vadinama ir – Utenos RAAD] 2017-07-18 rašto [...] kopiją [...], kuriame taip pat buvo pastabos paraiškai taršos leidimui gauti“; 2.3. „A pagal pateiktas pastabas koregavo paraišką taršos leidimui gauti ir 2017-08-21 raštu [...] patelkė dokumentaciją pakartotiniam derinimui (AAA dokumentaciją gavo 2017-08-23). AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 2017-09-12 raštu [...] pateikė pastabas paraiškai taršos leidimui gauti“; 2.4.  „A pagal pateiktas pastabas koregavo paraišką taršos leidimui gauti ir 2017-09-14 raštu [...] pateikė dokumentaciją pakartotiniam derinimui (AAA dokumentaciją gavo 2017-09-18). AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas 2017-10-06 raštu [...] pateikė pastabas paraiškai taršos leidimui gauti“; 2.5. „AAA atsakingi darbuotojai, nesilaikydami teisės aktuose nustatytų reikalavimų, piktnaudžiaudami pareigomis neteisėtai vilkina sprendimo priėmimą dėl taršos išdavimo UAB „A“: 1. Teisės aktuose nustatytų terminų nesilaikymas. [...] AAA privalo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertinti, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių [pastaba: Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės; toliau citatose ir tekste vadinama – Taisyklės] reikalavimus. [...] AAA privalo per 10 darbo dienų išnagrinėti patikslintą paraišką taršos leidimui gauti. [...]. 2. Iš subjektų surinktos informacijos neapibendrinimas. [...] AAA privalo iš regiono aplinkos apsaugos departamento gautas pastabas apibendrinti ir tik tuomet pateikti paraišką taršos leidimui rengiančiam asmeniui. AAA atsakingi darbuotojai [...] neapibendrino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono apsaugos departamento 2017-07-18 raštu [...] pateiktų pastabų, bet pateikė jas kaip priedą prie AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-07-31 rašto [...]. [...]. 3. Nuolat „atsirandančios“ naujos pastabos. [...]. AAA atsakingi darbuotojai nagrinėjant patikslintą paraišką nuolat pateikinėja naujas pastabas, kurias galėjo pateikti ankstesniuose raštuose, tačiau jų nepateikdavo [...]. 4. Duomenų ir informacijos reikalavimas, kurių teikimas vadovaujantis Taisyklių IV dalyje „Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rengimo reikalavimai“ nenumatomas teikti. [...]. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas [...] nurodė pastabas, kurios nėra susijusios su Taisyklių [...] reikalaujama pateikti informacija ir yra perteklinės. 5. Atsakingi darbuotojai nemotyvuoja savo pastabų. [...]. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento atsakingi darbuotojai [...] ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsakingi darbuotojai [...] pateikė pastabas, tačiau prie pastabų nei karto nebuvo pateiktas paaiškinimas, kuriai Taršos leidimo sąlygai nustatyti reikalinga prašoma informacija. 6. Nepagrindžiamo reikalavimo atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas ir argumentų kaitaliojimo. AAA atsakingi darbuotojai [...] reikalauja atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, nors, mūsų manymu, UAB „A“ planuojama veikla neatitinka nustatytų kriterijų. [...]. 7. Nepagrįstos informacijos naudojimas siekiant surašyti kuo daugiau pastabų; prašymai pateikti informaciją, kuri jau yra nurodyta dokumentuose; nekonkrečių pastabų teikimas iš kurių neaišku, kokių duomenų trūksta. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo: „ištirti AAA atsakingų darbuotojų veiksmus ir pagal kompetenciją imtis priemonių, kad pažeidimus padarę asmenys būtų atitinkamai nubausti ir UAB ,,A“ pateikti dokumentai būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-07-31 rašte Nr. (28.5)-A4-7835, atsakant į tuo metu buvusios UAB ,,B“ 2017-07-07 paraišką taršos leidimui gauti, nurodyta: „AAA [...] išnagrinėta pateikta UAB ,,B“ popieriaus perdirbimo gamyklos [...] paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai taršos leidimui gauti (toliau – Paraiška). Vadovaujantis Taisyklių [...] 30 p. teikiamos pastabos: [...] 9. vadovaujantis Taisyklių 30 p. reikalavimais, Paraiška buvo pateikta LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui. Siunčiamas gautas 2017-07-18 raštas Nr. (17.8)-S-1164; [...].“

5. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-09-12 rašte Nr. (28.5)-A4-9341, atsakant dėl tuo metu buvusios UAB ,,B“ 2017-08-21 patikslintos paraiškos taršos leidimui gauti, nurodyta: „AAA [...] susipažino su 2017-08-21 pateikta patikslinta paraiška taršos leidimui gauti kartu su privalomaisiais priedais. Vadovaujantis Taisyklių [...] 30.2.2 papunkčiu, prašome pateikti paaiškinimus paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir grąžiname paraišką bei pateiktus dokumentus pataisymui. [...].“

6. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-10-06 rašte Nr. (28.5)-A4-10280, atsakant dėl A 2017-09-14 patikslintos paraiškos taršos leidimui gauti, nurodyta: „AAA [...] susipažino su 2017-09-14 pateikta patikslinta paraiška taršos leidimui gauti kartu su privalomaisiais priedais. Vadovaujantis Taisyklių [...] 30.2.2 papunkčiu ir atsižvelgdami į tai, kad nepilnai buvo atsakyta į AAA 2017-09-12 rašte Nr. (28.5)-A4-9341 teiktas pastabas, prašome pateikti paaiškinimus paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir grąžiname paraišką bei pateiktus dokumentus pataisymui pagal žemiau pateiktas AAA pastabas. [...].“

7. Telefoninio pokalbio, vykusio 2017-10-26, metu AAA pareigūnas Seimo kontrolieriaus patarėją informavo, kad skunde nurodytos datos, kada AAA gavo Pareiškėjos pateiktas paraišką ir patikslintas paraiškas taršos leidimui gauti, yra teisingos, t. y. 2017-07-07 paraiška gauta 2017-07-07; patikslinta 2017-08-21 paraiška gauta 2017-08-23; patikslinta 2017-09-14 gauta 2017-09-18).

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

8. Seimo kontrolierių įstatymas: 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...]“; 17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas. [...].“

9. Aplinkos apsaugos įstatymas: 19 straipsnis. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas „1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. [...]“; 192 straipsnis. Taršos leidimas „Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, taršos leidimo projekto rengimo, taršos leidimo išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. [...] Taršos leidimus išduoda, pakeičia ir galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija (įgaliotos institucijos). [...].“

10. Administracinių bylų teisenos įstatymas: 3 straipsnis. Ginčai dėl teisės „1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus. [...]“; 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-259 patvirtintose Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (Taisyklės) nurodyta: „3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, [...], Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), teikiantys pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų leidimams gauti ar pakeisti ir kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi. [...]“; „8. Leidimą pagal veiklos vykdytojo pateiktą paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina AAA“; „30. Gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA ją vertina ir derina šia tvarka: 30.1. užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyti; 30.2. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“: 30.2.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užregistravimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi; 30.2.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų ir (ar) RAAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams, jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia apibendrintas savo ir RAAD pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu su paraiška pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką; 30.2.3. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 30.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį; [...]“; „31. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos: 31.1. patikslintą paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“: 31.1.1. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. RAAD ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo iš AAA dienos įvertina paraišką ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus ir pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus AAA, kuriuos prireikus AAA aptaria su RAAD ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos priima sprendimą dėl paraiškos. Esant reikalui, prieš priimant sprendimą dėl paraiškos priėmimo, institucijų pastabos gali būti aptartos su veiklos vykdytoju. Jeigu RAAD per šiame papunktyje nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi; 31.1.2. jei patikslinta paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 31.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį RAAD neatsako ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį; [...]“; „313. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA nenurodė ir (ar) neprašė nagrinėdama pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.“

Tyrimo išvados

12. Pareiškėja skundžiasi AAA pareigūnų veiksmais, susijusiais su taršos leidimo išdavimu ir Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jų veiksmus bei pagal kompetenciją imtis priemonių, kad pažeidimus padarę asmenys būtų atitinkamai nubausti, A pateikti dokumentai būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka (žr. šios pažymos 2 ir 3 punktus). Seimo kontrolierius, įvertinęs Pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pacituotą šioje pažymoje, ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tyrimo išvadas pateikia šiomis dalimis: 1) dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo; 2) dėl AAA pareigūnų veiksmų, teikiant pastabas dėl UAB ,,A“ paraiškos taršos leidimui gauti.

Dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo

13. Pareiškėja skunde nurodo, kad AAA, nagrinėjusi paraišką ir patikslintas paraiškas taršos leidimui gauti, nesilaikė teisės aktuose nurodytų terminų (žr. šios pažymos 2.5 papunktį). Vadovaujantis Taisyklių (žr. šios pažymos 11 punktą) 30.1 papunkčiu, AAA, gavusi paraišką taršos leidimui gauti, „užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyti“. A 2017-07-07 pateikė paraišką taršos leidimui gauti, kuri AAA gauta taip pat 2017-07-07. AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamentas pastabas dėl paraiškos taršos leidimui gauti pateikė 2017-07-31 raštu, t. y. pastabas pateikė ne per 15 darbo dienų, kaip numatyta Taisyklėse, o per 16 darbo dienų (žr. šios pažymos 2.2 ir 2.5 papunkčius, 4 ir 7 punktus). Vadovaujantis tų pačių Taisyklių (žr. šios pažymos 11 punktą) 31 punktu, AAA, gavusi patikslintą paraišką taršos leidimui gauti ir atlikusi teisės akte nurodytus veiksmus, atsakymą turi pateikti per 10 darbo dienų. A patikslintas paraiškas taršos leidimui gauti pateikė 2017-08-21 (AAA gauta 2017-08-23) ir 2017-09-14 (AAA gauta 2017-09-18), o AAA atsakymus į jas pateikė atitinkamai 2017-09-12 ir 2017-10-06 raštais (žr. šios pažymos 2.3 ir 2.4 papunkčius, 5–7 punktus). Taigi AAA į 2017-08-21 ir 2017-09-14 patikslintas paraiškas atsakė per 14 darbo dienų, o ne per 10 darbo dienų, kaip numatyta Taisyklėse.

14. Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad AAA, nagrinėjusi 2017-07-07 paraišką taršos leidimui gauti, neapibendrino iš Aplinkos ministerijos Utenos RAAD surinktos informacijos ir pateikė ją kaip priedą prie savo 2017-07-31 rašto (žr. šios pažymos 2.5 papunktį). Pagal Taisyklių (žr. šios pažymos 10 punktą) 30.2.2 papunktį, „jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų ir (ar) RAAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams, jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia apibendrintas savo ir RAAD pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu su paraiška pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką“. Kaip nustatyta tyrimo metu, AAA neapibendrino iš Aplinkos ministerijos Utenos RAAD surinktos informacijos (2017-07-18 raštas Nr. (17.8)-S-1164) ir pateikė ją kaip priedą prie savo 2017-07-31 rašto (žr. šios pažymos 4 punktą).

15. Seimo kontrolierius, įvertinęs tai, kas išdėstyta 13 ir 14 punktuose, daro išvadą, kad AAA nesilaikė teisės aktų reikalavimų ir Pareiškėjos teisė į gerą viešąjį administravimą buvo pažeista. Seimo kontrolierius rekomenduoja AAA direktoriui atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytus pažeidimus ir užtikrinti, kad ateityje AAA pareigūnai laikytųsi Taisyklių reikalavimų.

Dėl AAA pareigūnų veiksmų, teikiant pastabas dėl UAB ,,A“ paraiškos taršos leidimui gauti

16. Pareiškėja skunde nurodo, kad AAA pareigūnai, vertinę A paraišką ir patikslintas paraiškas taršos leidimui gauti, nuolat pateikia naujų pastabų, kurias galėjo pateikti ankstesniuose raštuose, tačiau jų nepateikdavo; kad teikiamos pastabos yra nemotyvuotos, perteklinės ir nesusiję su Taisyklėse reikalaujama pateikti informacija; kad reikalauja atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras, nors, jos manymu, to nereikia. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo (žr. šios pažymos 8 punktą) 12 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje, tačiau nesprendžia viešojo administravimo srities ginčų. Tam, kad būtų galima įvertinti šiuo atveju skundžiamas aplinkybes dėl teikiamų pastabų, reikalingos aplinkos apsaugos specialiosios žinios, tačiau tokių žinių Seimo kontrolierius neturi. Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų vertinti, ar AAA teikiamos pastabos dėl „A planuojamos vykdyti veiklos, kuriai reikalingas taršos leidimas, yra būtinos (pavyzdžiui, dėl technologinės įrangos, cheminių medžiagų, teršalų gamybos metu išsiskyrimo į orą ir kt.); tačiau Seimo kontrolierius pastebi, kad AAA, teikdama šias pastabas, nurodo, kokiu teisiniu pagrindu vadovaujasi jas teikdama (AAA raštuose nurodomi Taisyklių konkretūs punktai). Kadangi Pareiškėja nurodo savo argumentus, kodėl, jos manymu, AAA teikiamos pastabos yra netinkamos, Seimo kontrolierius taip pat neišvengiamai turėtų spręsti ginčą, kilusį tarp A ir AAA, tačiau ginčų sprendimas nėra priskirtas Seimo kontrolieriaus kompetencijai. Kilęs ginčas šiuo konkrečiu atveju turėtų būti sprendžiamas įstatymo nustatyta tvarka – teismine tvarka (žr. šios pažymos 10 punktą). Kadangi, pagal Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio nuostatas, Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, o jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas, šiuo atveju šios skundo dalies tyrimas nutraukiamas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: 17.1. uždarosios akcinės bendrovės „A“ direktorės X skundo dalį dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti pagrįsta; 17.2. uždarosios akcinės bendrovės „A“ direktorės X skundo dalies dėl AAA pareigūnų veiksmų, teikiant pastabas dėl UAB ,,A“ paraiškos taršos leidimui gauti tyrimą nutraukti.

  SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytus bei šioje pažymoje konstatuotus pažeidimus (žr. šios pažymos 13–15 punktus) ir užtikrinti, kad ateityje Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai laikytųsi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimų.

19. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos. Informuojant apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus, Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus.

 

Seimo kontrolierius              Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1481
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį