Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių44
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė746476

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKO TYRIMO DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS PAŽYMA

TYRIMO PAGRINDAS

1. Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto 2016-04-05 sprendimu Nr. 4D-2016/1-524. 1.1. Tyrimo tikslas. Nustatyti, ar Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama – LAVL) pareigūnai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad būtų svarstomas klausimas dėl nuteistojo A atleidimo nuo tolesnio bausmės atlikimo. 1.2. Tyrimo pagrindas. Pagrindas pradėti tyrimą savo iniciatyva yra Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu skundas yra gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. Šiuo atveju tyrimą savo iniciatyva Seimo kontrolierius pradeda įvertinęs 2016-03-15 anoniminiame skunde (skundas pasirašytas bendruomenės „B“ vardu, tačiau patikrinus Juridinių asmenų registre nustatyta, kad organizacija tokiu pavadinimu nėra teisiškai registruota) išdėstytas aplinkybes. 1.3. Tyrimo objektas. LAVL pareigūnų veiksmai, sprendžiant klausimus, susijusius su nuteistojo A atleidimu nuo tolesnio bausmės atlikimo.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

2. Seimo kontrolierius kreipėsi į LAVL ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnus, prašydamas paaiškinti aplinkybes, susijusias su A atleidimu nuo tolesnio bausmės atlikimo.

3. Iš LAVL ir Kalėjimų departamento pateiktų bei kitų tyrimo metu surinktų dokumentų ir informacijos nustatyta: 3.1. Seimo kontrolierius 2016-01-20 gavo „B“ skundą, kuriame, be kita, ko buvo skundžiamasi dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai atsisakant taikyti A lygtinį paleidimą ar atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės.  Šį skundą Seimo kontrolierius tarpininkaudamas 2016-01-28 raštu Nr. 4D-2016/1-98/3D-274 persiuntė Kalėjimų departamentui, be kita ko, prašydamas išsiaiškinti skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su galimybe taikyti nuteistajam A lygtinį paleidimą ar atleidimą nuo bausmės atlikimo; 3.2. Kalėjimų departamento pareigūnai Seimo kontrolierių 2016-02-24 raštu Nr. 1S-662 informavo, kad: 3.2.1. „[...] nuteistasis A 2015-09-24, patekęs į Šiaulių tardymo izoliatorių, 2015-09-25 pirminės gydytojo apžiūros metu informavo nuo 2011 m. sergantis sunkia nepagydoma liga. [...]. 2015-10-13 nuteistasis A atvyko į Alytaus PN, kur sveikatos priežiūros specialistų apžiūros metu skundėsi silpnumu ir nurodė, kad sunku vaikščioti. Jam buvo patvirtinta jau anksčiau nustatyta sunki, lėtinės eigos nepagydoma liga. 2015-11-20 A apžiūrėjęs gydytojas nustatė, kad jo sveikatos būklė laipsniškai blogėja, progresuoja bendras silpnumas ir kiti sveikatos sutrikimai. 2015-11-23 Alytaus PN l. e. Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo pareigas gydytojas R. Ralys A Asmens sveikatos istorijoje pažymėjo, kad paciento sveikatos būklė blogėja, stebimas nuolatinės slaugos poreikis. Gydytojas, suderinęs su LAVL Vidaus ligų skyriaus viršininke Tatjana Minkevičiene, neplaniniu konvojumi 2015-11-24 išsiuntė nuteistąjį į LAVL diagnozei patikslinti, taip pat spręsti klausimą dėl lygtinio paleidimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 3.2.2. „Nuo 2015-11-24 iki 2015-12-08 A buvo gydytas LAVL, patvirtinti sunkūs lėtiniai susirgimai. Tačiau paskyrus gydymą ir būklei pagerėjus, iš ligoninės pacientas išrašytas ir konvojuotas atgal į Alytaus PN“; 3.2.3. „2016-01-26 nustačius A sveikatos būklės pablogėjimą, 2016-01-27 pacientas konvojuotas į LAVL gydytojo neurologo konsultacijai spręsti tolimesnio gydymo ir slaugos klausimo, kur gydomas iki šiol (2016-02-25)“; 3.2.4. „Turimais duomenimis, gydantis LAVL gydytojas 2016-02-05 užpildė Sveikatos būklės patikrinimo aktą (iki tos dalies, kurioje įrašus daro Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) ir pateikė LAVL direktoriui, kuris, remiantis Aprašo nuostatomis (14 p.), per 2 darbo dienas perdavė GKK pirmininkui [...]“; 3.3. Kalėjimų departamento pareigūnai Seimo kontrolierių 2016-05-18 raštu Nr. 1S-1805 informavo, kad „2016-02-26 Vilniaus apylinkės teismas svarstė LAVL teikimą dėl A atleidimo nuo bausmės dėl ligos ir tą pačią dieną (2016-02-26) buvo parengta nutartis Nr. T-206-1017/2016, kurios nuorašas atsiųstas LAVL administracijai su prašymu supažindinti su ja A [...]. Pažymėtina, kad A su 2016-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo supažindintas 2016-03-03 [...], tačiau minėta nutartis, kuria A atleistas nuo tolimesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos, įsiteisėjo tik 2016-03-14, kai tuo tarpu nuteistasis 2016-03-09 mirė“; 3.4. LAVL 2016-05-23 raštu Nr. S-2596 Seimo kontrolierių informavo, kad: 3.4.1. „2015-11-24 pacientas buvo pakartotinai atsiųstas į LAVL iš Alytaus PN [...]. Siuntimo priežastis nurodoma: [duomenys neskelbiami]. Pacientui buvo skirtas gydymas, tęstas gydymas [duomenys neskelbiami]. Bendrai būklei pagerėjus, 2015-12-08 pacientas buvo išrašytas [...]“; 3.4.2. „2016-01-27 pacientas labai sunkioje būklėje vėl pristatytas į LAVL, siuntimo diagnozė: [duomenys neskelbiami]. [duomenys neskelbiami]“; 3.4.3. „A į kitas gydymo įstaigas nebuvo siunčiamas, kadangi pagrindinio susirgimo diagnozė buvo aiški, [duomenys neskelbiami]“.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

4. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymo (toliau vadinama – BVK): 176 straipsnis. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai – „Nuteistieji atleidžiami nuo bausmės atlikimo šiais pagrindais: [...]; 6) susirgę sunkia nepagydoma liga, kai teismas priima atitinkamą nutartį; [...]“; 177 straipsnis. Atleidimas nuo bausmės atlikimo dėl ligos – „1. Susirgęs sunkia nepagydoma liga nuteistasis gali būti apylinkės teismo atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo. 2. Teikimą atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos teismui paduoda bausmės vykdymo institucijos vadovas. Kartu su teikimu teismui nusiunčiama gydytojų komisijos išvada ir nuteistojo asmens byla.“

5. Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-12-27 įsakymu Nr. 1R-308/V-1247 (redakcija, galiojusi nuo 2014-01-01 iki 2016-06-07) (toliau vadinama – Aprašas): 2 punktas – „Apraše vartojama sąvoka: Sunki nepagydoma liga – liga, nurodyta Sunkių nepagydomų ligų sąraše (1 priedas)“; 10 punktas – „Arešto ar laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, kuriam laisvės atėmimo vietos gydytojas įtaria sunkią nepagydomą ligą ar psichikos ligą, dėl kurios jis negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, pristatomas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę sveikatos būklės patikrinimui“; 11 punktas – „Atvykusio į Laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistojo, nurodyto Aprašo 10 punkte, sveikatos būklės patikrinimą atlieka gydantis gydytojas“; 13 punktas – „Gydytojas, patikrinęs nuteistojo sveikatos būklę ir nustatęs, kad nuteistasis serga sunkia nepagydoma liga, tai pažymi nuteistojo Gydymo stacionare ligos istorijos (medicininės apskaitos forma Nr. 003-1/ap) dienyne ir užpildo Sveikatos būklės patikrinimo aktą (2 priedas) iki dalies, kurioje įrašoma GKK išvada. Sveikatos būklės patikrinimo aktas registruojamas Sveikatos būklės patikrinimo aktų registracijos žurnale (3 priedas). Sveikatos būklės patikrinimo aktas pateikiamas LAVL vadovui“; 14 punktas – „Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovas, gavęs Aprašo 13 punkte nurodytą Sveikatos būklės patikrinimo aktą, per 2 darbo dienas perduoda jį GKK, veikiančios Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, pirmininkui“; 15 punktas – „GKK pirmininkas, gavęs Aprašo 14 punkte nurodytą Sveikatos būklės patikrinimo aktą, organizuoja GKK darbą taip, kad per 5 darbo dienas nuo Sveikatos būklės patikrinimo akto gavimo GKK nariai apžiūrėtų nuteistąjį, įvertintų jo Gydymo stacionare ligos istorijoje ir asmens sveikatos istorijoje įrašytus tyrimų rezultatus, kitus medicininius dokumentus ir GKK posėdyje priimtų sprendimą dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo“; 16 punktas – „Aprašo 15 punkte nurodytas sprendimas dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo priimamas GKK narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia GKK pirmininko balsas. GKK pirmininkas šį sprendimą įrašo Sveikatos būklės patikrinimo akte ir Sveikatos būklės patikrinimo aktų registre. Sveikatos būklės patikrinimo aktas su įrašytu GKK sprendimu pateikiamas Laisvės atėmimo vietų ligoninės vadovui“. Aprašo 1 priedas „Sunkių nepagydomų ligų sąrašas“ – I. Infekcinės ir parazitinės ligos. 1. Žmogaus imunodeficito viruso liga, AIDS, esant sunkių negydytinų komplikacijų stadijai.“

Tyrimo išvados

6. Tyrimas Seimo kontrolieriaus iniciatyva buvo pradėtas kilus abejonių, ar LAVL pareigūnai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl nuteistojo A atleidimo nuo tolesnio bausmės atlikimo.

7. Tyrimo metu nustatyta, kad A 2015-10-13 atvyko į Alytaus PN, kur sveikatos priežiūros specialistų apžiūros metu jam buvo patvirtinta jau anksčiau nustatyta sunki, lėtinės eigos nepagydoma liga. 2015-11-24 Alytaus PN gydytojas, atsižvelgdamas į tai, kad A sveikatos būklė blogėjo, atsirado nuolatinės slaugos poreikis, išsiuntė nuteistąjį į LAVL diagnozei patikslinti ir spręsti klausimą dėl atleidimo nuo bausmės. 2015-11-24–2015-12-08 A buvo gydomas LAVL, kur jam buvo nustatyta klinikinė diagnoze: [duomenys neskelbiami]. Nuteistajam buvo skirtas gydymas, toliau tęsiamas gydymas [duomenys neskelbiami]. LAVL pareigūnų teigimu, skyrus gydymą A būklė pagerėjo, todėl jis buvo konvojuotas atgal į Alytaus PN. 2016-01-27 A vėl buvo konvojuotas į LAVL, šį kartą labai sunkios būklės. A gydantis LAVL gydytojas 2016-02-05 užpildė sveikatos būklės patikrinimo aktą ir pateikė LAVL direktoriui, kuris aktą perdavė gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkui. Gydytojų konsultacinė komisija konstatavo, kad A diagnozė atitinka Aprašo 1 priedo I dalies 1 punktą, todėl teismui teikiamas aktas dėl atleidimo nuo bausmės pagal ligą. 2016-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria A buvo atleistas nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos, tačiau ši nutartis įsiteisėjo tik 2016-03-14, o A 2016-03-09 mirė.

8. BVK 176 str. 6 d. yra numatytas vienas iš atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindų – t. y. kad nuteistieji atleidžiami nuo bausmės atlikimo susirgę sunkia nepagydoma liga, kai teismas priima atitinkamą nutartį. Vadovaujantis BVK 177 str. 2 d., teikimą atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos teismui paduoda bausmės vykdymo institucijos vadovas. Kartu su teikimu teismui nusiunčiama gydytojų komisijos išvada ir nuteistojo asmens byla. Nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo susirgus sunkia nepagydoma liga tvarka yra detalizuota Apraše. Šio Aprašo 1 priede yra pateiktas Sunkių nepagydomų ligų sąrašas. Pagal šio sąrašo I dalies 1 punktą, sunkioms nepagydomoms ligoms yra priskiriama žmogaus imunodeficito viruso liga, AIDS, esant sunkių negydytinų komplikacijų stadijai. Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, kuriam laisvės atėmimo vietos gydytojas įtaria sunkią nepagydomą ligą, pristatomas į LAVL sveikatos būklės patikrinimui. Vadovaujantis Aprašo 11 punktu, šio nuteistojo sveikatos būklės patikrinimą atlieka gydantis gydytojas. Aprašo 13 punkte reglamentuota, kad gydytojas, patikrinęs nuteistojo sveikatos būklę ir nustatęs, kad nuteistasis serga sunkia nepagydoma liga, tai pažymi nuteistojo Gydymo stacionare ligos istorijos dienyne ir užpildo sveikatos būklės patikrinimo aktą iki dalies, kurioje įrašoma GKK išvada. Sveikatos būklės patikrinimo aktas pateikiamas LAVL vadovui. LAVL vadovas sveikatos būklės patikrinimo aktą perduoda GKK, veikiančiai LAVL (Aprašo 14 punktas), kuri priima sprendimą dėl nuteistajam nustatytos sunkios nepagydomos ligos patvirtinimo (Aprašo 15–16 punktai).

9. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, kyla abejonių, ar LAVL gydytojas tinkamai įvertino A sveikatos būklę, kai Alytaus PN gydytojo iniciatyva A buvo pirmą kartą pristatytas į LAVL spręsti klausimą dėl teikimo teismui dėl atleidimo nuo bausmės (2016-11-27–2015-12-08), t. y., ar LAVL gydytojas pagrįstai nevertino A ligos kaip sunkios ir nepagydomos ir nepildė sveikatos būklės patikrinimo akto. Nors LAVL pareigūnai teigia, kad minėtu laikotarpiu A būklė pagerėjo, todėl jis buvo grąžintas į Alytaus PN ir klausimas dėl teikimo teismui dėl atleidimo nuo bausmės nebuvo sprendžiamas, pastebėtina, jog LAVL Seimo kontrolieriui pateiktame rašte nurodoma, kad „A būklė blogėjo [duomenys neskelbiami]“, t. y. LAVL pateikta informacija apie Pareiškėjo sveikatos būklę yra prieštaringa – viena vertus, teigiama, kad A būklė buvo pagerėjusi, kita vertus – kad būklė nuolat blogėjo nuo pat pradžių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kai Alytaus PN gydytojo iniciatyva A antrą kartą buvo nuvežtas į LAVL ir pagaliau buvo pateiktas teikimas teismui dėl jo atleidimo nuo bausmės atlikimo susirgus sunkia nepagydoma liga, A mirė nespėjus įsiteisėti teismo sprendimui dėl atleidimo nuo bausmės, o tokia situacija yra netoleruotina.   10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Seimo kontrolieriaus tyrimas (atliktas savo iniciatyva) dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su nuteistojo A atleidimu nuo tolesnio bausmės atlikimo, yra pagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su nuteistojo A atleidimu nuo tolesnio bausmės atlikimo, pripažinti atliktu pagrįstai.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius LAVL direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad panašios situacijos nepasikartotų ir įstaigos pareigūnai laiku imtųsi veiksmų sprendžiant klausimus, susijusius su nepagydomomis ir sunkiomis ligomis sergančių nuteistųjų atleidimu nuo bausmės atlikimo.

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                   Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-524
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį