Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

                                                SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-07-25 gavo A (toliau vadinama – ir Mokykla) profesinės organizacijos pirmininkės X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į Pareiškėjos 2017-05-18 el. kreipimąsi.

2.       Pareiškėja skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „2017-05-04 [Mokykloje] dirbo [Savivaldybės] komisija, kuriai vadovavo [Savivaldybės] Švietimo departamento direktoriaus pavaduotojas A. Puodžiukas. 6 narių komisija turėjo ištirti ir priimti sprendimą dėl neteisėto Mokyklos tarybos paleidimo“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).            2.2.    „Kadangi šios komisijos posėdžio metu profesinės (VŠPS) organizacijos komiteto nariams buvo užduodami keisti klausimai, visai neliečiantys Mokyklos tarybos ir jos paleidimo klausimo, mes buvome priversti kreiptis į komisijos pirmininką A. Puodžiuką raštu [...] ir išdėstyti keletą klausimų apie Mokyklos tarybą (aukščiausią mokyklos savivaldos organą).            2.3.    „Deja, iki šiol pirmininko A. Puodžiuko atsakymo negavome, nors tie klausimai yra principingi, ypač sprendžiant Mokyklos tarybos paleidimo teisėtumo klausimą. [...].“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

4.  Su skundu, be kita ko, pateikta: 4.1.  Pareiškėjos 2017-05-18 kreipimasis, adresuotas Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui (kopija), kuriuo prašoma atsakyti: „1.   Ar turi [Mokyklos] tarybos protokolai juridinę galią? Pagal kuriuos teisės aktus?  2.    Kaip turi būti [Mokyklos] protokolai teisiškai įforminti?  3.    Dėl mūsų Mokyklos Tarybos nuostatų p. 29 [pažymos 7.2.2 punktas]:              a.    Ar turi šio punkto formuluotė juridinę prasmę (nepasitikėjimas, konfliktinė situacija ir pan.)?  b.   Ar teisėtai [Mokyklos taryba] įtraukė šį punktą su tokia formuluote be suderinimo su bendruomene?              c.   Ar [Mokyklos] steigėjas privalo atlikti juridinę ekspertizę Mokyklos Tarybos nuostatų ir jų atitikimo teisės aktams, valstybiniams standartams? Jeigu ne, tai kas gali - [Švietimo ir mokslo ministerija], Seimo kontrolierius, Vyriausybė ir pan.?  d.      Kur kreiptis, jeigu Mokyklos Tarybos posėdžiuose vyksta neteisėti veiksmai?“              4.2. Savivaldybės administracijos 2017-05-19 raštas Nr. A51-32568/17-(3.3.13.1-EM4), adresuotame Pareiškėjai, B ir Mokyklos bendruomenei (kopija), kuriuo suinteresuoti asmenys informuojami apie Komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-26 įsakymu Nr. 40-239, A profesinės organizacijos skundui ištirti, 2017-05-18 išvadas ir rekomendacijas Nr. A32-870/17-(2.1.15-KS).

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6.         Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:             6.1   „[...]. [Pareiškėjos] 2017-05-18 kreipimasis dėl informacijos, sietinos su Mokyklos tarybos veikla (toliau - Kreipimasis), adresuotas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui, buvo pateiktas 2017-05-19 Savivaldybės interneto tinklalapio www.vilnius.lt rubrikoje „Skundų administratorius“. 2017-05-23 minėtas kreipimasis buvo užregistruotas elektroniniu paštu gautų Savivaldybės funkcijų vykdymo klausimais registre Nr. A97-10210/17(3.3.2.13K-EM4). Registravimo patvirtinimas Pareiškėjai išsiųstas 2017-05-23 el. paštu.“             6.2.  „Savivaldybės E miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Vieno langelio poskyrio vyriausioji specialistė Vaiva Kirsnienė 2017-05-23 kreipimąsi kaip registruotą dokumentą perdavė Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui Algminui Pakalniškiui. [Pareiškėjos] kreipimasis buvo pavestas nagrinėti Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Jolantai Dambrauskaitei.“             6.3.  „Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Dambrauskaitė, iš esmės išnagrinėjusi kreipimąsi, 2017-05-26 parengė atsakymą [Nr. A51-34563/17(3.3.13.1-EM-4] Pareiškėjai, kuris buvo 2017-05-29 išsiųstas jai el. paštu [...]. Pareiškėjai buvo pateikta visa 2017-05-18 kreipimesi prašoma informacija. [...].“             6.4. „Atsakymas į 2017-05-18 kreipimąsi buvo pateiktas [2017-05-29 raštu Nr. A51-34563/17-(3.3.13.1-Em4), t. y. laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos ir terminų.“             6.5. „[Pareiškėja skunde Seimo kontrolieriui nurodė], jog „iki šiol pirmininko A. Puodžiuko atsakymo negavome, nors tie klausimai yra principingi, ypač sprendžiant Mokyklos paleidimo teisėtumo klausimą“, [teigė, jog] nebuvo gautas komisijos pirmininko A. Puodžiuko atsakymas. Informuojame, kad minėto [Pareiškėjos] skundo tyrimo išvados buvo pateiktos 2017-05-19 el. paštu Pareiškėjai (rašto Nr. A51-32568/17(3.3.13.1-EM4) [...]. Taip pat 2017 m. gegužės 18 d. buvo parengta komisijos, sudarytos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 40-239 „A profesinės organizacijos skundui ištirti“ pažyma (toliau - Pažyma). Komisija organizavo susitikimus su Mokyklos bendruomenės atstovais ir Mokyklos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos nariais, analizavo teisės aktus ir dokumentus, susijusius su minėtos Mokyklos veikla. Pažymoje buvo pateiktos išvados ir siūlymai Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriui bei Mokyklos direktorei [...]. Taip pat Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos specialistai atliko administracijos, pedagogų, mokinių dalykinių ir emocinių santykių Mokykloje įvertinimą - išvados ir siūlymai pateikta Mokyklai.“             6.6.  Komisijos, sudarytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 40-239, A profesinės organizacijos skundui ištirti, 2017 05-18 išvadose ir rekomendacijose Nr. A32-870/17-(2.1.15-KS) (kopija), be kita ko, nurodyta:             6.6.1. „[...]. Išvados:            1.  Pagal kompetenciją dokumentų klastojimo atvejus tiria Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos įstatymų numatyta tvarka. Tiek savivaldybės institucijos, tiek Komisija neturi įgaliojimų ir kompetencijos pripažinti Mokyklos tarybos protokolus neteisėtais ar suklastotais.            2.    Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalis, apibrėždama savivaldybę kaip vykdomąją instituciją švietimo valdymo srityje, savivaldybės vykdymo funkcijose nenumato ugdymo įstaigų savivaldos organizacijų darbo organizavimo ar jų veiklos koordinavimo. Už Mokyklos veiklą, demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai priimamus sprendimus atsako Mokyklos direktorius, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 59 straipsnio 5 dalyje.           3.   Mokyklos taryba savo veiklą nutraukė 2017 m. balandžio 25 d. posėdyje balsų dauguma.           4.  Lankantis Komisijai Mokykloje, analizuojant gautus skundus ir raštus bei bendraujant su bendruomenės atstovais, buvo juntamas grupių nuomonių susipriešinimas, įtampa, neigiamas mikroklimatas. Pažymėtina, kad konfliktai bandomi spręsti iš jėgos pozicijų, o ne dialogo ir bendradarbiavimo keliu. Esant tokiai padėčiai didėja rizika, kad tiesioginiam darbui su mokiniais, užtikrinti sklandų ir kokybišką ugdymo procesą, gali pritrūkti ir mokytojų, ir Mokyklos administracijos dėmesio.“           6.6.2. Siūlymai:           Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriui:           1.  Įgyvendinti Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos atlikto tyrimo išvadose pateiktų siūlymų 12 ir 13 punktus iki 2017 m. birželio 20 d.            A mokyklos direktorei:            1.  Organizuoti [Mokyklos] tarybos rinkimus iki 2017 m. birželio 20 d.            2.  Inicijuoti [Mokyklos] tarybos nuostatų pataisas dėl Mokyklos tarybos kadencijų įvedimo bei atsiskaitymo bendruomenei tvarkos įteisinimo iki 2017 m. birželio 30 d.            3. Pagal Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos atlikto tyrimo išvadose pateiktų siūlymų 1-11 ir 14-15 punktus sudaryti priemonių planą ir pateikti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui iki 2017 m. birželio 9 d.            4.   Su šia pažyma ir pridedamomis PPT išvadomis supažindinti Mokyklos darbuotojus iki 2017 m. gegužės 26 d.“            6.7. Savivaldybės administracijos 2017-05-29 rašte Nr. A51-34563/17(3.3.13.1-EM-4), adresuotame Pareiškėjai (el. p. [...]) (kopija), nurodyta:            6.7.1. „[Savivaldybė] gavo A profesinės organizacijos 2017 m. gegužės 18 d. prašymą „Dėl mokyklos tarybos“.            6.7.2. „Atsakydami į Jūsų pateiktus klausimus informuojame, kad mokyklos taryba yra savivaldos institucija, kurios veiklą apibrėžia LR Švietimo įstatymas bei [Savivaldybės] tarybos patvirtinti A mokyklos nuostatai.“            6.7.3. „[...] Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos taryba, [...], Mokyklos tarybos nutarimu nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Mokyklos tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma. Nėra reglamentuota, kad nuostatai turi būti derinami su bendruomene. Mokyklos taryba turi teisę keisti ar papildyti tarybos nuostatus.“              6.7.4. „Mokyklos tarybos nutarimai, neprieštaraujantys Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai Mokyklos bendruomenei. Mokyklos tarybos nutarimai yra fiksuojami protokole. Nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Protokolai turi būti rengiami vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis ir registruojami vadovaujantis Mokyklos direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu.“              6.7.5. „Mokyklos steigėjas neatlieka Mokyklos savivaldos institucijų nuostatų juridinių ekspertizių. Savivaldos institucijų priimtus sprendimus ar galimai neteisėtus veiksmus užginčyti ar nustatyti jų galimą prieštaravimą teisės aktams gali teismas.“           

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7.        Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:   7.1.     Įstatymai:   7.1.1.  Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:   12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“   7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:               6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; [...].“              7.2.     Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai:              7.2.1. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama:             34 punktas - „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“             47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“              7.2.2. Mokyklos tarybos 2017-02-28  Protokolu Nr. 4 patvirtintuose A mokyklos tarybos nuostatuose reglamentuojama:             29 punktas – „Jei tarp Mokyklos Tarybos narių kyla nepasitikėjimas ir/ar konfliktinės situacijos, kurios trukdo sklandžiai vykdyti mokyklos tarybos darbą, tai tokia taryba turi būti paleista. (2017-01-30 Protokolas Nr.4, pasirašytas 2017-02-28)“.             7.2.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-20 įsakymu Nr. 40-79 patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamente nurodyta:             10.79 punktas – „Skundų administratorius – Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas už per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą gautų dokumentų administravimą. Skundų administratorius gavęs per IVS „@vilys“ asmens dokumentą perduoda tą dokumentą Savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui nagrinėti pagal kompetenciją, sukurdamas jam užduotį IVS „@vilys“.                93 punktas – „Už gautų dokumentų įvykdymą per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą atsakingas yra Savivaldybės struktūrinio padalinio vadovas, gavęs asmens prašymą, pareiškimą ar skundą. Už gautų dokumentų per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją atsakingas yra skundų administratorius (jei nėra paskirtas kitas asmuo).“

Tyrimo išvados

8.  Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, konstatuotina:               8.1.   Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinta nuostata, kuria vadovaujantis, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.               8.2.   Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja 2017-05-18 el. būdu kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl informacijos, sietinos su Mokyklos tarybos veikla, pateikimo (toliau vadinama – Kreipimasis) (pažymos 4.1 punktas).               8.3.  Skunde Seimo kontrolieriui Pareiškėja nurodė, kad Savivaldybės administracija nepateikė atsakymo į Kreipimąsi (pažymos 2.3 punktas), ir prašė Seimo kontrolieriaus įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti minėtą atsakymą.                           8.4. Dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 47.2 punkte reglamentuojama, jog atsakymai yra parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Vadovaujantis Taisyklių 34 punkte įtvirtintomis nuostatomis, asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį į Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento 93 punktą, kuriame nustatyta, kad už gautų dokumentų įvykdymą per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą yra atsakingas Savivaldybės struktūrinio padalinio vadovas, gavęs asmens prašymą, pareiškimą ar skundą, o už gautų dokumentų per Savivaldybės elektroninę paslaugų valdymo sistemą perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją yra atsakingas skundų administratorius (jei nėra paskirtas kitas asmuo). Vadovaujantis minėto teisės akto 10.79 punkte įtvirtintomis teisės normomis, skundų administratoriumi laikytinas Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojas, atsakingas už per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą gautų dokumentų administravimą. Pažymėtina, jog skundų administratorius, gavęs per IVS „@vilys“ asmens dokumentą, turi perduoti tą dokumentą Savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui nagrinėti pagal kompetenciją, sukurdamas jam užduotį IVS „@vilys“.  Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija (dokumentais), Savivaldybė Kreipimąsi gavo 2017-05-19 Savivaldybės interneto tinklalapio www.vilnius.lt rubrikoje „Skundų administratorius“, kuris buvo užregistruotas elektroniniu paštu gautų Savivaldybės funkcijų vykdymo klausimais registre Nr. A97-10210/17(3.3.2.13K-EM4), apie registravimo patvirtinimą Pareiškėja informuota 2017-05-23 el. paštu (pažymos 6.1 punktas). Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad 2017-05-23 Kreipimasis kaip registruotas dokumentas darbo tvarka buvo perduotas Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui, kuris perdavė nagrinėti Kreipimąsi šio departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiajam specialistui (pažymos 6.2 punktas) Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos (dokumentų) nustatyta, kad Savivaldybės administracija el. paštu pateikė Pareiškėjai 2017-05-29 atsakymą Nr. A51 34563/17(3.3.13.1-EM-4) į jos Kreipimąsi, kuriuo:             9.1.  nurodė teisės aktus, kurie reglamentuoja Mokyklos tarybos veiklą (pažymos 6.7.2  punktas);                       9.2.  informavo, kas tvirtina Mokyklos tarybos nuostatus, taip pat, kas turi teisę keisti (papildyti) Mokyklos tarybos nuostatus, kokia tvarka jie gali būti keičiami (papildomi), atkreipiant dėmesį į tai, jog, pagal juose įtvirtintas aktualias teisės normas, Mokyklos tarybos nuostatai neprivalo būti derinami su Mokyklos bendruomene (pažymos 6.7.3 punktas);            9.3.  paaiškino dėl Mokyklos tarybos nutarimų teisinės reikšmės, kokiais teisės aktais vadovaujantis jie turi būti rengiami (fiksuojami) (pažymos 6.7.4 punktas);            9.4.   paaiškino, jog Mokyklos steigėjas (šiuo atveju – Savivaldybė) neatlieka Mokyklos tarybos nuostatų „juridinių ekspertizių“, o vertinti Mokyklos tarybos priimtus sprendimus (jų teisėtumą ir pagrįstumą) gali teismas (pažymos 6.7.5 punktas).             10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Pareiškėjos skunde Seimo kontrolieriui nurodytos aplinkybės dėl iš Savivaldybės administracijos negauto atsakymo į Kreipimąsi nepasitvirtino, dėl to Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), nepateikus atsakymo į Pareiškėjos 2017-05-18 el. kreipimąsi, yra atmestinas.

11. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pareiškėja skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad „2017-05-04 [Mokykloje] dirbo [Savivaldybės] komisija, kuriai vadovavo [Savivaldybės] Švietimo departamento direktoriaus pavaduotojas A. Puodžiukas“, ir kad  „6 narių komisija turėjo ištirti ir priimti sprendimą dėl neteisėto Mokyklos tarybos paleidimo“ (pažymos 2.1 punktas).             Seimo kontrolieriui tyrimo metu pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, kad 2017-05-18 buvo parengta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-26 įsakymu Nr. 40-239 sudarytos komisijos A profesinės organizacijos skundui ištirti 2017-05-18 pažyma Nr. A32-870/17-(2.1.15-KS), kurioje buvo pateiktos išvados ir siūlymai Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriui bei Mokyklos direktorei (pažymos 6.6.2 punktas).             Apie tai Pareiškėja ir kiti suinteresuoti asmenys buvo informuoti Savivaldybės administracijos 2017-05-19 raštu Nr. A51-32568/17-(3.3.13.1-EM4) (pažymos 4.2.2 punktas).

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

            12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:             A profesinės organizacijos pirmininkės X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikus X atsakymo į jos 2017-05-18 el. kreipimąsi, atmesti.

 

Seimo kontrolierius                 Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1061
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį