Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

                                                SKUNDO ESMĖ

1.   Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-07-24 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą ir 2017-07-25 skundo papildymo dokumentus dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su Pareiškėjos vaiko patekimu į Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklos, priskirtinos pagal gyvenamąją teritoriją, 5 klasę.

2.        Pareiškėja skunde ir skundo papildymo dokumentuose, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1.  „2017-03-01 pateikėme prašymą dėl sūnaus B galimybės mokytis 5 klasėje C licėjuje [toliau vadinama – Licėjus] (ši mokykla mums priskirta pagal gyvenamąją teritoriją) ir A progimnazijoje (ši mokykla yra netoli mūsų sūnaus B senelių namų). Nepatekome nei į vieną iš jų“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2017-06-12 sūnus laikė egzaminą dėl patekimo į [Licėjų], ir nors už pradinės mokyklos standartizuotą matematikos testą gavo aukštesnįjį įvertinimą (tai aukščiausias pradinukų įvertinimas), mokykla priklauso pagal gyvenamąją teritoriją, jis į [Licėjų] nepateko. [...].“ 2.3. „[Licėjaus] administracija priėmimo į 5 klases konkursą organizavo kviečiant vaikus iš viso Vilniaus miesto, nors mokykla turi priskirtą teritoriją, todėl konkurse turėjo dalyvauti prašymus mokytis [Licėjuje] pateikę ir mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys vaikai.“ 2.4. „Dėl nepatekimo į [Licėjų] [...] bei dėl [Licėjaus] administracijos organizuoto konkurso tvarkos pateikėme [2017-06-19] skundą [Savivaldybės administracijai] [...], skundo numeris [...].“ 2.5.  „[...]. 2017-07-24 gavau atsakymą į [Savivaldybės] administracijai pateiktą skundą dėl mano sūnaus B nepatekimo į [Licėjų] [...].“ 2.6. „[...]. Licėjaus administracijai vėlai organizavus konkursą (konkursas Licėjuje organizuotas 2017-06-12, rezultatai paskelbti - 2017-06-16; kitos Vilniaus miesto mokyklos nuo 2017-06-10 iki 2017-06-15 jau skelbė priimtų vaikų sąrašus), [...]. [...].“

3.       Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.  

4. Kartu su skundu, be kitų dokumentų, pateikta: 4.1.        Pareiškėjos 2017-06-19 kreipimasis, be kita ko, adresuotas Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui (kopija), kuriame nurodyta:           4.1.1.  „[...] Šių metų kovo l dieną pateikėme prašymą mokytis 5 klasėje [Licėjuje] (ši mokykla mums priskirta pagal gyvenamąją teritoriją) ir A progimnazijoje (ši mokykla yra netoli B senelių namų). Nepatekome nei į vieną iš jų, ir dabar mums siūloma pasirinkti tą mokyklą, kurioje tiesiog liko laisvų vietų. [...].“           4.1.2. „Peržiūrėjus patekusiųjų į [Licėjų] mokinių sąrašą, jame yra pavardės vaikų, kurie negyvena [Licėjaus] aptarnaujamoje teritorijoje, be to, pradinėje mokykloje mokėsi tikrai ne geriau nei mūsų sunūs. [...]. [...] kyla klausimas, kodėl [Licėjus] vykdė atranką iš visų Vilniaus miesto vaikų, nors vadovaujantis teisės aktais [...] ir protingumo kriterijais, atrankoje turėjo dalyvauti tik vaikai pagal gyvenamąją teritoriją ir į [Licėjų] patekti geriausi, jei visiems neužtenka vietų. [...].“            4.1.3.  „Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, reikalauju, jog mano sūnus B būtų priimtas į mokyklą pagal gyvenamąją teritoriją – [Licėjų] [...] arba į A progimnaziją.“            4.1.4.   „Tikiuosi skubaus, raštiško ir motyvuoto atsakymo, [...].“            4.2.   Savivaldybės administracijos 2017-07-21 raštas Nr. A63-504/17-(3.2.1-EM4), adresuotas Pareiškėjai (kopija), kuriame nurodyta:            4.2.1.   „Informuojame, kad Jūsų 2016 m. birželio 19 d. skundas išnagrinėtas.“   4.2.2.  „Norėtume atkreipti dėmesį, kad priėmimą į [Savivaldybės] [...] bendrojo ugdymo mokyklas vykdo mokyklų mokinių priėmimo mokytis komisijos. Komisijos, vykdydamos mokinių priėmimą mokytis, vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794, reikalavimus. [...].“            4.2.3.  „Jūsų noras, kad sūnus B būtų priimtas mokytis į [Licėjaus] penktąją klasę [...] yra suprantamas. Atkreipiame dėmesį, kad Licėjus yra išskirtinė gimnazija, vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas). [...]. Pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, į konservatoriją, menų mokyklą, dailės mokyklą, menų gimnaziją, dailės gimnaziją ar kitą mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, priimami gabūs muzikai, dailei, menui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai vaikai, išlaikę stojamuosius egzaminus. Visos Savivaldybės mokyklos, vykdančios specializuoto ugdymo krypties programas, mokinių priėmimą vykdė pagal mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintas mokinių priėmimo tvarkas ir mokinių atrankos kriterijus, skelbiamus mokyklų internete svetainėse, iki kovo 1 d.“             4.2.4.  „Apgailestaujame, kad Licėjus šiuo metu negali priimti Jūsų sūnaus mokytis. Viena iš prašymo netenkinimo priežasčių yra ta, kad  Licėjus perpildytas ir neturi laisvų mokymosi vietų. 2016-2017 mokslo metais Licėjuje mokėsi 1324 mokiniai, buvo suformuota 50 klasių komplektų (projektinis pajėgumas yra pritaikytos 1010 mokinių). Mokymą Licėjus 2016-2017 mokslo metais organizavo dvejuose skirtinguose taškuose: [...] ir [...].“             4.2.5.  „Dėl laisvų mokymosi vietų stokos Licėjus ateinantiems mokslo metams neketino komplektuoti nė vienos papildomos penktosios klasės. Galimybė formuoti dar vieną penktąją klasę atsirado, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija š. m. gegužės mėn. pabaigoje suteikė teisę Savivaldybės mokykloms ateinantiems mokslo metams naudotis Vilniaus „D“ pagrindinės mokyklos patalpomis ir šiose patalpose ugdymo reikmėms skyrė keturias mokomąsias klases. Šiuo metu į papildomą penktąją klasę mokytis yra priimta 32 mokiniai. Daugiau mokinių mokytis penktose klasėse Licėjus priimti negali. Tokia galimybė atsirastų, jei priimti mokytis mokiniai pakeistų savo apsisprendimą mokytis Licėjuje ir pasirinktų kitas miesto mokyklas (savivaldybės, valstybines ar nevalstybines).“              4.2.6. „Siūlytume papildyti prašymą naujomis mokyklomis, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Apie laisvas mokymosi vietas skelbiama Savivaldybės internete svetainėje. [...] Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše įteisinta, kad nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

6.          Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:             6.1.    „[...]. [...] mokinių priėmimas į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas yra vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytais ir šiais principais: skaidrumo - mokinių priėmimas mokytis vykdomas pagal aiškiai apibrėžtą aptarnavimo teritoriją ir paviešintą mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, vadovaujantis vienodai taikomais principais visoms Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms; viešumo - informacija apie priėmimo mokytis kriterijus, laisvas mokymosi vietas mokyklose skelbiama tiek mokyklų, tiek Savivaldybės interneto svetainėse; prieinamumo ir lankstumo - sudaromos sąlygos Savivaldybėje gyvenantiems asmenims mokytis pagal atitinkamas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, ar specializuoto ugdymo krypties programas, nepriklausomai nuo jų gimtosios kalbos, lyties, nepaisant socialinės padėties.“             6.2.   „Prašymai mokytis 2017-2018 mokslo metams į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pirmas ir kitas klases, jei asmenys pageidavo ar dėl įvairių priežasčių keitė mokyklą, buvo teikiami internetu per elektroninę prašymų registracijos sistemą nuo š. m. kovo 1 d. Asmenų užpildyti prašymai buvo automatiškai (internetu) perduodami asmenų prašymuose nurodytoms mokykloms. Prieigą prie šios sistemos buvo suteikta ribotam Savivaldybės specialistų skaičiui, kurie konsultavo miesto gyventojus priėmimo į mokyklas klausimais ir stebėjo mokinių priėmimo eigą mokyklose. Elektroninė sistema yra sudaryta taip, kad prašymą galėjo koreguoti tik jį pateikęs asmuo ir kai kurie elektroninę prašymų registracijos sistemą administruojantys Savivaldybės specialistai, kurie įvykus techniniams trikdžiams, turėjo galimybę atstatyti sistemos gedimus arba pareiškėjo teikimu keisti prašymo būseną. Sistemą administruojantys specialistai matė prašymo judėjimo etapus ir prašymo koregavimo datas. Informacija apie prašymų pildymo žingsnius buvo nuolat skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir prieš prasidedant naujam priėmimo mokytis prašymų nagrinėjimo etapui ši informacija buvo atnaujinama. [...].“             6.3.  „Licėjus, kaip ir kitos Savivaldybės mokyklos, prašymus gavo per elektroninę prašymų registracijos sistemą. [...]. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbus informaciją apie prašymų nagrinėjimo terminus, Licėjus pakeitė priėmimo komisijos darbo grafiką ir prašymus mokytis į pirmas ir kitas klases išnagrinėjo anksčiau, negu buvo numatyta pirminiame variante. Priėmimas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdomas teritoriniu principu, pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas mokyklų aptarnavimo teritorijas, išskyrus [Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo] 10.2 punkte nustatytas mokyklas, kurios mokinių priėmimą vykdo iš visos Savivaldybės teritorijos, o taip gali priimti mokinius iš kitų savivaldybių, jeigu jos priskiriamos regioninėms mokykloms. Tai būtų nuotolinio mokymo gimnazijos, suaugusiųjų mokyklos, specialiosios mokyklos, vienintelės savivaldybės teritorijoje veikiančios mokyklos, kurios bendrojo ugdymo programas vykdo tautinės bendrijos ar lietuvių mokomąja kalba ir gimnazijos, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę mokinių priėmimą vykdyti nesilaikant teritorinio principo.“              6.4. „Licėjus yra viena iš išskirtinių Savivaldybės bendrojo ugdymo gimnazijos tipo mokyklų, galinčių komplektuoti mokinius iš visos Savivaldybės teritorijos. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintus bendruosius kriterijus, į konservatoriją, menų mokyklą, dailės mokyklą, menų gimnaziją, dailės gimnaziją ar kitą mokyklą, vykdančią specializuoto ugdymo krypties programas, priimami gabūs muzikai, dailei, menui ar kitai mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypties programai vaikai, išlaikę stojamuosius egzaminus. Toks reikalavimas yra įteisintas ir Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794 patvirtintame Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše (78 punktas). [...].“             6.5. „Licėjus yra perpildytas: 2016-2017 mokslo metais šioje ugdymo įstaigoje mokėsi 1324 mokiniai, buvo suformuota 50 klasių komplektų (Licėjaus projektinis pajėgumas pritaikytas 1010 mokinių). Mokymą Licėjus 2016-2017 mokslo metais organizavo dvejuose skirtinguose pastatuose, esančiuose [...] ir [...]. Dėl riboto laisvų mokymosi vietų skaičiaus Licėjus 2017-2018 mokslo metams planavo komplektuoti tris pirmąsias klases ir neplanavo komplektuoti nė vienos papildomos penktosios klasės. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai sutikus leisti Savivaldybei ugdymo reikmėms naudotis Vilniaus „D“ mokyklos patalpomis, esančiomis [...], minėtos patalpos buvo suteiktos artimiausiai Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklai, t. y. Licėjui. Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymas skirti šias patalpas suteikė galimybę Licėjui, kaip artimiausiai Savivaldybės mokyklai, papildomai formuoti tris pirmas ir vieną penktą klases. 2017-2018 mokslo metais ugdymo procesą organizuoja trijuose skirtinguose pastatuose, esančiuose [...]. Patalpose, esančiose [...], yra mokomi 1-8 ir I-IV (9-12) klasių mokiniai, [...] esančiose patalpose - 1-4 klasių mokiniai, o patalpose, esančiose [...] - 1-ų klasių mokiniai. 2017 m. rugsėjo l d. duomenimis, šiais mokslo metais Licėjuje mokosi 1475 mokiniai, tai 151 mokiniu daugiau, palyginus su 2016-2017 mokslo metais. [...].“               6.6. „Analizuojant gyventojų skundus priėmimo mokytis į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas klausimais, remiamasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794, Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapiais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-824, ir skaidrumo, viešumo, prieinamumo ir lankstumo ir kitais teisės aktuose nustatytais principais, Savivaldybės mokyklų priėmimo komisijų darbo tvarka. [...].“              6.7. „[Pareiškėjos] skundas-reikalavimas (toliau - Kreipimasis) Savivaldybėje buvo gautas elektroniniu būdu 2017 m. birželio 20 d. Kreipimasis registruotas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ 2017 m. birželio 20 d. (registracijos numeris: A60-313/17(67561, registracijos data: 2017-06-20). Kreipimosi registravimo patvirtinimas išsiųstas Pareiškėjai elektroniniu paštu: [...]. Skundo nagrinėjimas buvo perduotas nagrinėti pagrindiniam vykdytojui 2017 m. birželio 21 d. Skundą nagrinėjo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Navickienė. [...].“             6.8. „Pareiškėjos [Kreipimasis] buvo nagrinėjamas iš esmės. Nagrinėjant [Kreipimąsi] buvo vadovaujamasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, [...], Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo aptarnavimo teritorijų žemėlapiais, [...], Mokinių priėmimo į C licėjų 2017-2018 m. m. tvarka, [...], C licėjaus interneto svetainėje skelbiama informacija, Licėjaus priėmimo į mokyklą protokolu, elektroninėje prašymų registracijos sistemoje esama informacija. [...].“             6.9. „[Pareiškėjos] Kreipimąsi nagrinėjantis Savivaldybės valstybės tarnautojas skundo nagrinėjimo metu B priėmimo mokytis aplinkybes aiškinosi nuotoliniu būdu, pasinaudojus informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Aiškinantis B prašymo netenkinimo priežastis ir aplinkybes, buvo remiamasi elektroninėje prašymų registracijos sistemoje esamais duomenimis, C licėjaus ir A progimnazijos interneto svetainėse skelbiama informacija. Nagrinėjant Pareiškėjos kreipimąsi buvo kalbėta su E licėjaus direktore E, kuri yra atsakinga už mokinių priėmimo mokytis vykdymą, remtasi Priėmimo mokytis komisijų protokolo analize. [...].“             6.10. „[Pareiškėjos] Kreipimosi nagrinėjimo terminas nebuvo pratęstas. Dėl Kreipimosi nagrinėjimo pratęsimo [Pareiškėjos] skundą nagrinėjantis valstybės tarnautojas nesikreipė. Pagrindo pratęsti Kreipimosi nagrinėjimo terminą nebuvo. Rezultatai buvo aiškūs - C licėjaus priėmimo komisijos sprendimu B nebuvo priimtas mokytis į šią ugdymo įstaigą pagal atrankos rezultatus, kaip asmuo, surinkęs už testą pakankamai mažą taškų skaičių (taškų skaičius žinomas, bet neskelbiamas). Licėjaus priėmimo komisijai keisti minėto sprendimo nebuvo teisinio pagrindo.“             6.11. „Nors Mokinių priėmimą mokytis vykdo ugdymo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisijos, [Pareiškėja] kreipėsi į Savivaldybės administraciją. Kreipimesi buvo reikalaujama priimti jos sūnų mokytis į [Licėjų], o ir telefoninių pokalbių metu buvo teigiama, kad bus kreipiamasi į aukštesnes institucijas, jei jos sūnus nebus pakviestas mokytis į elektroniniame prašyme nurodytas mokyklas. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai (departamentai) pagal nustatytas funkcijas koordinuoja centralizuotą asmenų prašymų mokytis pateikimo procesą į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per elektroninę prašymų registracijos sistemą, bet prašymų nenagrinėja ir priėmimo į mokyklas nevykdo, o taip pat nedaro įtakos ugdymo mokyklų priėmimo komisijoms, jei priėmimo metu laikomasi nustatytos tvarkos.“             6.12. „[...]. Pareiškėjai Licėjuje buvo išaiškinta, kodėl jos sūnus B nebuvo pakviestas mokytis per pirmąjį etapą, bet toks atsakymas [Pareiškėjos] netenkino. Pažymėtina, kad [Pareiškėja] Kreipimesi nereiškė pretenzijų dėl [...] C licėjaus priėmimo komisijos darbo. Kitų gyventojų nusiskundimų dėl galimai neskaidraus prašymų nagrinėjimo taip pat nebuvo gauta. Pareiškėjos ir kitų miesto gyventojų netenkino priėmimo mokytis į Licėjų ypatumai ir tai, kad atrankoje galėjo dalyvauti ir ne Licėjaus aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys.“              6.13. „Pagal Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794, 21 punktą, mokyklų priėmimo komisijų posėdžiuose stebėtojo teisėmis suteikiama galimybė dalyvauti asmenims (tėvai ar globėjai, t. y. asmenys, ginantys vaiko interesus), kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijų sprendimai: apie savo ketinimą dalyvauti komisijų posėdžiuose asmenys turi prieš tris darbo dienas informuoti priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė pateikti pastabas. Minėta teise [Pareiškėja] nepasinaudojo.“             6.14. „[...]. Asmeninis, kurių prašymai mokytis Licėjuje nebuvo patenkinti, buvo užtikrintos mokymosi vietos F ir G progimnazijose ar kitose Savivaldybės mokyklose, kurios buvo nurodytos asmenų per elektroninę prašymų registracijos sistemą pateiktuose prašymuose. Pareiškėja, papildydama prašymą, nenurodė šių artimiausių jos gyvenamajai vietai progimnazijų. Koreguodama prašymą, Pareiškėja įrašė tik vieną papildomą mokyklą, t. y. Vilniaus „H“ progimnaziją. [...].“             6.15. „Atsakymas Pareiškėjai buvo pateiktas per 22 darbo dienas nuo Kreipimosi gavimo Savivaldybėje pradžios. Atsakyti Pareiškėjai nebuvo delsiama. Buvo laukiama pakartotinio mokinių priėmimo mokytis rezultatų Savivaldybės mokyklose, nes dalis asmenų koregavo prašymus ar keitė prašymo būseną, sužinoję apie laisvas mokymosi vietas jų pageidaujamose mokytis neteritorinėse mokyklose, turinčiose laisvų mokymosi vietų. [...]. Dėl Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus specialistų padidėjusio darbo krūvio birželio-rugpjūčio mėnesiais (miesto gyventojų konsultavimas mokinių priėmimo mokytis ir mokyklų keitimo klausimais, gyventojų skundų ugdymosi klausimais nagrinėjimas, dalyvavimas brandos egzaminų organizavime, įvairių probleminių situacijų aiškinimasis, atsakymų teikimas į gyventojų raštus, elektroninius laiškus, telefonų skambučius) skyriaus specialistai ne visada buvo pajėgūs atsakyti raštu nustatytais terminais į gyventojus dominančius klausimus. [...].“             6.16. „Mokytis Licėjaus pirmose klasėse nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo pateikta 454 asmenų prašymai, Licėjus patenkino daugiau kaip 180 asmenų prašymų. Mokytis Licėjaus penktose klasėse per elektroninę prašymų registracijos sistemą buvo pateikti 205 unikalūs asmenų prašymai, iš jų: 54 asmenų gyvenamoji vieta buvo deklaruota Licėjaus aptarnavimo teritorijoje, 14 asmenų deklaruota gyvenamoji vieta nenurodyta, 137 asmenų deklaruota gyvenamoji vieta priklausė kitų Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijoms. Konkursinėje atrankoje dalyvavo 121 pretendentas. Po pirmojo prašymų nagrinėjimo etapo mokytis Licėjaus 5-ose klasėse buvo pakviesti 36 asmenys (2017-06-16 protokolas Nr. 2), vėliau gavo kvietimus mokytis ir pasirašė mokymosi sutartis dar 3 mokiniai. Taigi į Licėjaus 5-ąsias klases buvo pakviesti mokytis 39 mokiniai. 26 pakviestieji į Licėjų mokytis mokiniai savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę Licėjaus aptarnavimo teritorijoje. Daugiau prašymų Licėjus patenkinti negalėjo, nes neturėjo laisvų, mokymui tinkamų patalpų, kad mokymo procesą galėtų organizuoti viena pamaina. Organizuoti pamokas dviem pamainomis mokyklai, įgyvendinančiai specializuoto ugdymo krypties programas, būtų neatsakinga mokinių atžvilgiu. Į A progimnazijos 5-ąsias klases buvo pateikti 137 unikalūs prašymai, iš jų: 42 asmenų gyvenamoji vieta buvo deklaruota progimnazijos aptarnavimo teritorijoje, 12 asmenų deklaruota gyvenamoji vieta nenurodyta, 83 asmenų deklaruota gyvenamoji vieta priklausė kitų Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijoms. [...].“              6.17. „Mokinių priėmimą mokytis Licėjus vykdė, vadovaudamasis Mokinių priėmimo į C licėjų 2017-2018 m. m. tvarka, patvirtinta Licėjaus direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-110. Tvarka yra paskelbta Licėjaus interneto svetainėje nustatytu laiku. Pagal Licėjaus tvarkos aprašo 6 punktą, jei prašymų priimti mokytis į 1-4 ir 5-8 klases skaičius yra didesnis negu Licėjaus atitinkamoje klasėje laisvų mokymosi vietų, tai, atsižvelgiant į mokinio gyvenamąją vietą, prie pagrindinių mokinių atrankos kriterijų įtraukiamas kriterijus „Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos adresas priskirtas C licėjui“. Mokyklų teritorijų žemėlapis skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt ir Licėjaus interneto svetainėje [...]. [...]. Mokinių priėmimą mokytis Licėjus vykdė, vadovaudamasis [Mokinių priėmimo į C licėjų 2017-2018 m. m. tvarkos] [...] 6 punkto [reikalavimais]. [...].“              6.18. „Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamente [gautuose] piliečių prašymuose, kreipimusiuose ir skunduose keliamiems klausimams, susijusiems su priėmimo vykdymu į [Licėjų] išnagrinėti, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. A15-1690/17(2.1.4.-KS) sudaryta komisija šiuo metu aiškinasi priėmimo mokytis vykdymą ir prašymų nagrinėjimo klausimus Licėjuje. Išvadas Komisija turėtų pateikti š. m. spalio 1 d. [...].“             6.19. „Prognozuoti, kas lėmė tokį pirminį priėmimo mokytis rezultatą, yra sudėtinga, bet kaip vieną iš galimų priežasčių galima įvardinti neproporcingai didelį norinčiųjų mokytis asmenų prašymų ir mokyklų realaus laisvų mokymosi vietų skaičiaus santykį. [Pareiškėjos] sūnus B 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo pakviestas mokytis į A progimnazijos, o 2017 m. rugpjūčio 18 d. - į C licėjaus penktąją klasę. Pareiškėja iki š. m. rugpjūčio 26 d. galėjo laisvai apsispręsti ir pasirinkti vieną iš mokyklą, į kurią mokytis pakviestas jos sūnus [...].“             6.20. „[...]. Pareiškėjos problema išspręsta. Šiuo metu B mokosi Licėjaus penktoje klasėje. Papildomi veiksmai priklausys nuo komisijos pateiktų išvadų apie priėmimo mokytis Licėjuje organizavimą ir vykdymą.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

7.        Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:   7.1.     Įstatymai:   7.1.1.  Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:   12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...].“              22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“   7.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:               6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; [...].“   7.1.3. Švietimo įstatyme nustatyta:   5 straipsnis – „Švietimo sistemos principai yra šie: 1) lygios galimybės – švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą, kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują; [...].“              7.2.     Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai:              7.2.1. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama:             34 punktas - „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“             35 punktas – „Jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“ 7.2.2. Savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794 patvirtintame Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuojama:             10 punktas – „Priėmimą mokytis iš visos Savivaldybės teritorijos vykdo: 10.1.   mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas baltarusių, žydų ar kitos tautinės bendrijos kalba, jei jos yra vienintelės Savivaldybės teritorijoje; 10.2.   nuotolinio mokymo gimnazijos ir gimnazijos, kurioms Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia teisę mokinių priėmimą vykdyti nesilaikant teritorinio principo. Šios gimnazijos mokinių priėmimą vykdo gimnazijos direktorių įsakymais patvirtinta mokinių priėmimo tvarka; [...].“              81 punktas – „Priėmimą mokytis organizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. Priėmimo komisijos sudarymo principus, funkcijas ir atsakomybę nustato šio aprašo IV skyrius.“             131 punktas – „Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.“ 7.2.3. Licėjaus direktoriaus 2017-02-27 įsakymu Nr. V-110 patvirtintoje Mokinių priėmimo į C licėjų 2017–2018 m. m. tvarkoje reglamentuojama: 3 punktas – „C licėjus yra gimnazijos tipo inžinerinio ugdymo mokykla, skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai, ir vykdanti šias specializuoto ugdymo krypties programas: [...]; 3.2. pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (5–8 kl. ir I–II gimn. kl.); [...].“             4 punktas – „Į C licėjų pradėti mokytis mokiniai priimami konkurso būdu pagal šioje tvarkoje numatytus taškais įvertinamus kriterijus iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos. Konkursinės atrankos taškai apskaičiuojami sumuojant pagrindinių ir papildomų kriterijų taškus. Pagal suminį surinktų taškų skaičių sudaroma pretendentų eilė.“             5 punktas – „Į 1 klases ir kitų klasių laisvas mokymosi vietas priimami mokytis daugiausiai konkursinės atrankos taškų surinkę mokiniai.“             6 punktas – „Jei prašymų priimti mokytis į 1–4 ir 5–8 klases skaičius yra didesnis negu C licėjaus atitinkamoje klasėje laisvų mokymosi vietų, tai, atsižvelgiant į mokinio gyvenamąją vietą, prie pagrindinių mokinių atrankos kriterijų įtraukiamas kriterijus „Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos adresas priskirtas C licėjui“. Mokyklų teritorijų žemėlapis skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt ir [...] interneto svetainėje [...].“             44 punktas – „Konkurso taškai skiriami atsižvelgiant į numatytus kriterijus: Pagrindiniai kriterijai: 44.1. Pasiekimų, reikalingų inžineriniam ugdymui, vertinimas; [...]; 44.3. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai (į 5 ir 7 kl.) (pristatoma individuali ataskaita); 44.4. Mokyklų teritorijų žemėlapyje mokinio gyvenamosios vietos adresas priskirtas C licėjui* [*Kriterijus įtraukiamas, jei prašymų skaičius yra didesnis negu C licėjuje yra laisvų mokymosi vietų ir taikomas tik C licėjui priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams].“

Tyrimo išvados

8.     Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–6 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 7 punkte, konstatuotina: 8.1.   Pareiškėja 2017-07-24 skundu ir 2017-07-25 skundo papildymo dokumentais kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su Pareiškėjos vaiko patekimu į Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklos, priskirtinos pagal gyvenamąją teritoriją, 5 klasę. 8.2.  Dėl Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

9. Švietimo įstatymo 5 straipsnyje reglamentuojami pagrindiniai švietimo sistemos principai, iš kurių vienas - lygios galimybės principas, reiškiantis, kad švietimo sistema yra socialiai teisinga, ji užtikrina asmens teisių įgyvendinimą, kiekvienam asmeniui ji laiduoja švietimo prieinamumą, bendrojo išsilavinimo bei pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują.                 Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatomis, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra. ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas.                 Pareiškėjos skundo tyrimui aktualios Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše (toliau vadinama – Aprašas) įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarką, priėmimo mokytis bendruosius kriterijus ir pirmumo kriterijus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jei pateiktų prašymų skaičius yra didesnis už mokymosi vietų skaičių mokykloje,  dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų priėmimo ir registravimo tvarką, priėmimo į mokyklą įforminimą ir pan. Aprašo 131 punkte nurodyta, kad priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo už švietimą atsakingas Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.                   10. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėja 2017-06-19 raštu kreipėsi į Savivaldybę (kreipimosi gavimo data Savivaldybėje – 2017-06-20), be kita ko, nurodydama, kad 2017-03-01 pateikė prašymą jos sūnui B mokytis 5 klasėje Licėjuje ir A progimnazijoje, tačiau po pirmojo prašymų nagrinėjimo etapo jos sūnus nebuvo pakviestas nei į vieną iš minėtų ugdymo įstaigų ir buvo pasiūlyta „pasirinkti tą mokyklą, kurioje tiesiog liko laisvų vietų“ (pažymos 4.1.1 punktas). 2017-06-19 kreipimesi Pareiškėja prašė Savivaldybės, kad jos sūnus „[...] būtų priimtas į mokyklą pagal gyvenamąją teritoriją – [Licėjų] [...] arba į A progimnaziją“ (pažymos 4.1.3 punktas).                 Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija 2017-07-21 raštu Nr. A63-504/17-(3.2.1-EM4) pateikė Pareiškėjai atsakymą, kuriame:  10.1. informavo apie tai, kad priėmimą į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas vykdo mokyklų mokinių priėmimo mokytis komisijos (pažymos 4.2.2 punktas),;  10.2. paaiškino, jog visos Savivaldybės mokyklos, kurios vykdo specializuoto ugdymo krypties programas (įtraukiant ir Licėjų), mokinių priėmimą vykdė pagal mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintas mokinių priėmimo tvarkas ir mokinių atrankos kriterijus, viešai skelbiamus mokyklų internete svetainėse (pažymos 4.2.3 punktas);  10.3. taip pat paaiškino, dėl kokių priežasčių 2017-03-01 prašymas jos sūnui B mokytis 5 klasėje Licėjuje netenkintas (pažymos 4.2.4 punktas);  10.4. nurodė, kad jeigu priimti mokytis į Licėjų mokiniai pakeistų savo apsisprendimą mokytis Licėjuje ir pasirinktų kitas miesto mokyklas, tokiu atveju atsirastų galimybė priimti papildomą skaičių mokinių (pažymos 4.2.5 punktas).                 Siekdama išspręsti Pareiškėjos 2017-06-19 kreipimesi nurodytą problemą, susijusią su jos sūnaus su patekimu į Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklos 5 klasę, Savivaldybės administracija siūlė Pareiškėjai papildyti prašymą naujomis mokyklomis, kuriose yra laisvų mokymosi vietų, pažymėdama, jog apie laisvas mokymosi vietas yra skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, bei atkreipdama dėmesį į Aprašo 58 punkte įtvirtintą nuostatą, kad nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų (pažymos 4.2.6 punktas).

11. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, kad, vadovaujantis Aprašo 81 punkte įtvirtintomis teisės normomis, priėmimą mokytis organizuoja mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog Seimo kontrolieriui tyrimo metu pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, kad jos struktūriniai padaliniai savo kompetencijos ribose koordinuoja centralizuotą asmenų prašymų mokytis pateikimo procesą į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per elektroninę prašymų registracijos sistemą, tačiau prašymų nenagrinėja ir priėmimo į mokyklas nevykdo, taip pat nedaro įtakos ugdymo mokyklų priėmimo komisijoms, jeigu priėmimo metu laikomasi nustatytos tvarkos (pažymos 6.11 punktas).               Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje Savivaldybės administracija taip pat pažymėjo, kad Švietimo, kultūros ir sporto departamente gautuose piliečių prašymuose ir skunduose keliamiems klausimams dėl mokinių priėmimo į Licėjų vykdymo išnagrinėti, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017-07-17 įsakymu Nr. A15-1690/17(2.1.4.-KS) buvo sudaryta komisija (toliau vadinama – Komisija), kuri aiškinasi priėmimo mokytis į minėtą ugdymo įstaigą vykdymą ir prašymų nagrinėjimo klausimus Licėjuje, Komisija darbo išvadas turėtų pateikti 2017-10-01 (pažymos 6.18 punktas). Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai tikslinga informuoti Seimo kontrolierių apie komisijos darbo išvadas ir, jei būtų nustatyta pažeidimų, susijusių su priėmimo mokytis Licėjuje organizavimu ir vykdymu, pagal kompetenciją imtis priemonių pažeidimams pašalinti. Taip pat siūlytina Savivaldybės administracijai imtis priemonių tobulinti priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pirmas ir kitas klases bei informavimo apie tai tvarką.

12. Pareiškėjos skundo tyrimo metu Savivaldybės administracija informavo Seimo kontrolierių, jog Pareiškėjos sūnus B 2017-08-17 buvo pakviestas mokytis į A progimnazijos, o 2017-08-18 - į Licėjaus penktąją klasę, ir kad šiuo metu Pareiškėjos vaikas mokosi Licėjaus penktoje klasėje (pažymos 6.19 ir 6.20 punktai).                Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog skundo tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės.                Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad Pareiškėjos skundo tyrimas dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su Pareiškėjos vaiko patekimu į Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklos, priskirtinos pagal gyvenamąją teritoriją, 5 klasę, yra nutrauktinas, nes, remiantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės.

13. Seimo kontrolierius papildomai atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 34 punkte reglamentuojamas teisės normas, kuriose nurodyta, kad asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Atitinkamai, jeigu asmens prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų, o pratęsus Taisyklių 34 punkte nustatytą terminą, institucija nedelsdama išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis (Taisyklių 35 punktas).              Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija (dokumentais), Savivaldybė 2017-07-21 atsakymą Nr. A63-504/17-(3.2.1-EM4) į Pareiškėjos 2017-06-19 kreipimąsi parengė pavėluotai, t. y. pažeidžiant Taisyklių 34 punkte įtvirtintą 20 darbo dienų terminą. Taip pat pažymėtina, jog pagal Savivaldybės administracijos tyrimo metu pateiktą informaciją, Pareiškėjos 2017-06-19 kreipimosi nagrinėjimo terminas pratęstas nebuvo ir Pareiškėja apie tai informuota taip pat nebuvo. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Savivaldybės administracijai imtis papildomų priemonių, kad ateityje, gavus asmenų prašymus, atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:               X skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su X vaiko patekimu į Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklos, priskirtinos pagal gyvenamąją teritoriją, 5 klasę, nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja:               15.1.  informuoti Seimo kontrolierių apie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2017-07-17 įsakymu Nr. A15 1690/17(2.1.4.-KS) sudarytos komisijos darbo išvadas ir, jei būtų nustatyta pažeidimų, susijusių su priėmimo mokytis C licėjuje organizavimu ir vykdymu, pagal kompetenciją imtis priemonių pažeidimams pašalinti;               15.2. tobulinti priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pirmas ir kitas klases bei informavimo apie tai tvarką;               15.3.  imtis papildomų priemonių, kad ateityje, gavus asmenų prašymus, atsakymai į juos būtų parengti ir pareiškėjai informuojami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.                      

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                   Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1048
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį