Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių44
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė746476

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

 SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, Vilniaus miesto gyventojo (toliau vadinama – Pareiškėjas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant eismo saugumo klausimus, t. y. neteisėtai įrengto užtvaro demontavimo klausimą (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde nurodoma: 2.1. „2017-06-21 kreipiausi, kad [...] namu ([...]) yra užtverta automatiniu kelio užtvaru, todėl ja važiuoti nėra galimybės“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Savivaldybė atsakydama 2017-07-12 raštu nurodė, kad užtvaras yra neteisėtas, taip pat nurodė, kad Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas S. Poškus tikrino [...] informaciją ir 2017-07-05 surašė faktinių duomenų patikrinimo aktą [...]. Patikrinimo metu pareigūnas nustatė, kad kelio užtvaras (pakeliama svirtis) buvo pakelta ir eismo neribojo. Pareigūnas bendravo su UAB „A“ [toliau vadinama – Bendrovė] atsakingu asmeniu, pravedė prevencinį pokalbį bei išaiškino atsakomybę už Taisyklių [Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių] pažeidimus. Pakartotinio patikrinimo metu 2017-07-12 kelio užtvaras (pakeliama svirtis) buvo demontuota“; 2.3. „[...] užtvaras buvo tik pakeltas, tačiau realiai nebuvo išmontuotas. Savivaldybė, nors ir pripažinusi faktą, kad užtvaras įrengtas neteisėtai, nesiėmė jokių veiksmų, kurie realiai pašalintų užtvarą nuo kelio. [...] aplinkybė, kad užtvaras patikrinimo metu yra pakeltas, nereiškia, kad jis yra demontuotas. Užtvaro mechanizmas niekada nebuvo demontuotas. Taip pat ant gatvės važiuojamosios dalies niekada nebuvo demontuoti eismą ribojantys stulpeliai“; 2.4. „[...] Savivaldybės reagavimas į skundą buvo formalus, realiai neišsprendžiantis neteisėto užtvaro demontavimo klausimo.“

3. Skundo tyrimui pateikti dokumentai, iš kurių nustatyta: 3.1. Pareiškėjas 2017-06-21 elektroniniu laišku kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas atsakyti: „Ar ši gatvės atkarpa [„[...] namu ([...]“] yra privati ar vieša? Ar yra išduotas Savivaldybės leidimas dėl dalies gatvės užtvaro įrengimo? Jei toks leidimas yra išduotas, tai prašome informuoti, kas, kam ir kokiu teisiniu pagrindu išdavė tokį leidimą (pateikiant tokio sprendimo dokumento kopiją)? Nustačius, kad kelio užtvaras įrengtas neteisėtai, prašome imtis priemonių dėl tokio užtvaro pašalinimo ir už tai atsakingų asmenų patraukimo atsakomybėn.“ 3.2. Savivaldybė 2017-07-12 raštu pateikė atsakymą: „Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimu Nr. 1-326 (Savivaldybės tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-70 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės), 15.20 punktas nustato, kad draudžiama „eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be leidimo, kuris išduodamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą.“ 2017 m. birželio 22 d. elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-13 885/17(2,1.19-SM3) kreipėmės į Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą, Miesto plėtros departamentą ir Verkių seniūniją ir prašėme pateikti informaciją, ar Savivaldybės administracijos padaliniai išdavė leidimus, suderino projektus arba davė sutikimą riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...]. Savivaldybės Verkių seniūnija 2017-06-22 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-13918/17(2.1.19-S18) nurodė, kad nebuvo išdavę leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...]. Savivaldybės Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius 2017-06-23 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14034/17(2.1.19-MP) nurodė, kad nebuvo išdavę leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...]. Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyrius 2017-07-07 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14991/17(2.1.19-UK) nurodė, kad nebuvo išdavę leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...]. Savivaldybės administracija gavo [...] Bendrovės 2017-07-04 pranešimą [...], kuriame nurodė, kad Bendrovė pagal 2015-02-17 išduotą statybos leidimą Nr. LNS-01-150217-00161 pastatė administracinį pastatą ir kitus statinius. Projekte taip pat buvo numatyta [...] gatvės pratęsimo statyba. [...] gatvės dalis, kurioje yra įrengtas minėtas kelio užtvaras, dar nėra perduota Savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas Svajūnas Poškus tikrino Jūsų pranešime pateiktą informaciją ir 2017-07-05 surašė faktinių duomenų patikrinimo aktą Nr. A32-1294/17(2.I.19-SM4). Patikrinimų metu pareigūnas nustatė, kad kelio užtvaras (pakeliama svirtis) buvo pakelta ir eismo neribojo. [...]. Pakartotinio patikrinimo metu 2017-07-12 kelio užtvaras (pakeliama svirtis) buvo demontuota.“

 TYRIMAS IR IŠVADOS   4. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 5.1. „Savivaldybės administracija buvo gavusi Pareiškėjo 2017-06-21 pranešimą (Savivaldybėje registruota 2017-06-21, reg. Nr. A97-12600/17(3.3.2.13K-EM4) ir 2017-06-28 pranešimą (Savivaldybėje registruota 2017-06-28, reg. Nr. A97-13095/17(3.3,2.13K-EM4) dėl galimai neteisėtai įrengto kelio užtvaro prie pastato, [...].“ 5.2. „Savivaldybės Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus Organizavimo poskyrio vyriausiasis specialistas, gavęs pavedimą nagrinėti Pareiškėjo pranešimą, kreipėsi į Savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrių, prašydamas: patikrinti pranešime pateiktą informaciją, apklausti [...] pastato savininkus bei nuomininkus, nustatyti asmenis, kurie įrengė minėtą kelio užtvarą, įpareigoti asmenis pateikti techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus, o nepateikus šių duomenų, įpareigoti asmenis pašalinti neteisėtą kliūtį.“ 5.3. „Vadovaudamasis Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-05 įsakymu Nr. 30-1134 „Dėl Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo tvirtinimo“, Savivaldybės Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius 2017-06-22 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-13885/17(2.1.19-SM3) kreipėsi į Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentą, Miesto plėtros departamentą ir Verkių seniūniją prašydamas pateikti Informaciją, ar Savivaldybės padaliniai išdavė leidimus, suderino projektus arba davė sutikimą riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...].“ 5.4. „Savivaldybės Verkių seniūnija 2017-06-22 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-13918/17(2.1.19-S18) nurodė, kad nebuvo išdavę leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...].“ 5.5. „Savivaldybės Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyrius 2017-06-23  elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14034/17(2.1.19-MP) nurodė, kad nebuvo išdavę leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...].“ 5.6. „Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyrius 2017-07-07 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-14991/17(2.1.19-UK) nurodė, kad nebuvo išdavė leidimų, nederino projektų ir nedavė sutikimo riboti eismą įrengiant kelio užtvarą prie pastato, [...].“ 5.7. „Savivaldybė gavo uždarosios akcinės bendrovės „A“ 2017-07-04 pranešimą (Savivaldybėje registruota 2017-07-04, reg. Nr. A97-13555/17(3.3.2.13K-EM4), kuriame nurodė, kad Bendrovė pagal 2015-02-17 išduotą statybos leidimą Nr. LNS-01-150217-OO161 pastatė administracinį pastatą ir kitus statinius. Projekte taip pat buvo numatyta [...] gatvės pratęsimo statyba. [...] gatvės dalis, kurioje yra įrengtas minėtas kelio užtvaras, dar nėra perduota Savivaldybės administracijai.“ 5.8. „Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad „Valstybinės reikšmės kelias ar jo ruožas Susisiekimo ministerijos teikimu išbraukiamas iš valstybinės reikšmės kelių sąrašo, kai nutiesiamas naujas valstybinės reikšmės kelias arba miestų ar kitų gyvenamųjų vietovių aplinkkelis, pasikeičia kelio socialinė ekonominė reikšmė ir (ar) kelyje sumažėja transporto priemonių eismo intensyvumas, rekonstrukcijos metu kelių ruožai ištiesinami ir (ar) nutiesiamas to paties pavadinimo kelio ruožas naujoje vietoje. Gavus atitinkamos savivaldybės tarybos sutikimą, tokie keliai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami savivaldybių nuosavybėn su visais jiems priklausančiais statiniais ir techninėmis eismo reguliavimo priemonėmis ir įrašomi į vietinės reikšmės kelių sąrašą. Savivaldybės tarybos sutikimu vietinės reikšmės kelias ar (ir) kelio ruožas išbraukiamas iš vietinės reikšmės kelių sąrašo, kai pasikeičia to kelio socialinė ekonominė reikšmė ir kelyje padidėja transporto priemonių eismo intensyvumas ir (ar) jis rekonstruojamas į valstybinės reikšmės kelią ir suderinus su Susisiekimo ministerija perduodamas su visais jam priklausančiais statiniais ir techninėmis eismo reguliavimo priemonėmis valstybės nuosavybėn bei turto patikėjimo teise valdyti, naudotis ir juo disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir įrašomas į valstybinės reikšmės kelių sąrašą.“ 5.9. „Savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas Svajūnas Poškus tikrino pranešime pateiktą informaciją ir 2017-07-05 surašė faktinių duomenų patikrinimo aktą Nr. A32-1294/17(2.1,19-SM4). Patikrinimų metu pareigūnas nustatė, kad kelio užtvaras (pakeliama svirtis) buvo pakelta ir eismo neribojo. Pareigūnas bendravo su Bendrovės atsakingu asmeniu, pravedė prevencinį pokalbį bei išaiškino atsakomybę už Tvarkymo ir švaros taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimu Nr. 1-326 (Savivaldybės tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-70 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės), pažeidimus. Pakartotinio patikrinimo metu 2017-07-12 kelio užvaro dalis (pakeliama svirtis) buvo demontuota ir eismo neribojo. Savivaldybės administracija buvo gavusi pakartotinį Pareiškėjo 2017-08-31 pranešimą (Savivaldybėje registruota 2017-09-31, reg. Nr. A97-17875/17(3,3.2.13K-EM4) dėl galimai neteisėtai įrengto kelio užtvaro prie pastato, [...].“ 5.10. „Savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas Žilvinas Jucius tikrino pakartotiniame pranešime pateiktą informaciją, kuri pasitvirtino. Pareigūnas bendravo su Bendrovės atsakingu asmeniu, pravedė prevencinį pokalbi bei išaiškino atsakomybę už Taisyklių pažeidimus. Pakartotinio patikrinimo metu 2017-09-19 kelio užtvarai (pakeliama svirtis, kuoliukai) buvo demontuoti.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 6.1. Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojama: 6.1.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: [...] 11)  reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; [...].“ 6.1.2. 6 straipsnio 1 dalis – „[...] viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: [...] 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, [...] ir saugaus eismo organizavimas; [...].“ 6.2. Kelių įstatymo 4 straipsnyje reglamentuojama: „3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. [...].“ 6.3. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija, galiojanti nuo 2015-09-01) nustatyta:  „2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojas), piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. [...]. 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...]., 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. [...].“ 6.4. Vilniaus miesto savivaldybės 2015-06-17 sprendimu patvirtintose Tvarkymo ir švaros taisyklėse reglamentuojama:  „15. Draudžiama: [...] 15.20.  eismo zonose įrengti, eksploatuoti ar naudoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) be leidimo, kuris išduodamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašą; [...].“

Tyrimo išvados

7. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą, konstatuotina: 7.1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir saugaus eismo organizavimas; 7.2. nagrinėjamu atveju: 7.2.1. Pareiškėjas skundžiasi Savivaldybės pareigūnų neveikimu, sprendžiant neteisėtai įrengto užtvaro demontavimo klausimą; 7.2.2. Savivaldybė, vykdydama jai priskirtą funkciją (pažymos 6.1.2 punktas), pagal kompetenciją bei vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, sprendė Pareiškėjo nurodomą problemą: išsiaiškino, ar Savivaldybės padaliniai nėra išdavę leidimų, suderinę projektus ar davę sutikimus riboti eismą įrengiant automatinį kelio užtvarą prie namo, [...], paprašė Bendrovės paaiškinimo, atliko faktinių duomenų patikrinimą ir surašė 2017-07-05 patikrinimo aktą, pakartotinai patikrino 2017-07-12 ir 2017-09-19; 7.2.3. Savivaldybė 2017-07-12 raštu Pareiškėją informavo apie priimtas priemones sprendžiant kelio užtvaro demontavimo klausimą. Pažymėtina, kad Savivaldybė atsakyme Pareiškėjui (2017-07-12) pateikė informaciją, jog 2017-07-12 patikrinimo metu nustatyta, kad demontuota kelio užtvaro pakeliamoji svirtis, tačiau neinformavo, kada bus demontuotas visas kelio užtvaro mechanizmas. Dėl šios priežasties Pareiškėjas buvo priverstas vėl kreiptis į Savivaldybę bei į Seimo kontrolierių dėl galimo Savivaldybės pareigūnų neveikimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47 punktu, atsakymai pareiškėjams turi būti parengiami atsižvelgus į prašymo turinį (pažymos 6.3 punktas); 7.2.4. Savivaldybė nėra prievartos (baudimo) taikymo institucija, taigi, prevenciškai (bendravimas su Bendrovės atsakingais asmenimis, išaiškinant galiojančių teisės aktų nuostatas, įspėjimas laikytis teisės aktų reikalavimų), ėmėsi visų priemonių užtvaro demontavimo klausimui spręsti. Šiuo metu problema iš esmės išspręsta, neteisėtai įrengtas užtvaras ir užtvaro mechanizmas demontuoti.

8. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, jog problema išspręsta, nes kelio užtvaras demontuotas, taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės), skundo tyrimas nutrauktinas.

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3  punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo tyrimą nutraukti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į pažymos išvadų 7.2.3 punktą, imtis priemonių, kad ateityje nagrinėjant asmenų prašymus bei teikiant jiems atsakymus būtų vadovaujamasi teisės aktų nuostatomis, t. y. būtų teikiami išsamūs, atitinkantys prašymo turinį atsakymai.

Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius         Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1243
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį