Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių44
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių98
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė746476

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo UAB „X“ (toliau vadinama – Pareiškėja), atstovaujamos advokato padėjėjo A, skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NŽT, Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo) teisės aktų nustatyta tvarka neišnagrinėjus Pareiškėjos 2017-08-07 skundo dėl sprendimų panaikinimo.

2. Skunde nurodyta: 2.1. „[...]. UAB „X“, Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, per savo atstovą 2017-08-07 elektroniniu paštu išsiuntė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui su prašymu panaikinti NŽT Klaipėdos skyriaus vedėjo 2017-07-31 sprendimą Nr. 13SD-1325-(14.13.104.) ir 2017-05-18 sprendimą Nr. 13SK-160(14.13.111) bei įpareigoti NŽT Klaipėdos skyrių iš naujo patikrinti ir patikslinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. [...], [...], kadastro duomenis, [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „UAB „X“ atstovas, praėjus Žemės reformos įstatymo 18 str. 7 d. nustatytam terminui, skambino į NŽT klausdamas kam priskirtas skundo nagrinėjimas ir kodėl vėluojama“; 2.3. „[...] atstovas elektroniniu laišku 2017-09-14 dar kartą nusiuntė paklausimą, kodėl NŽT vadovas vėluoja su atsakymu. 2017-09-28, nesulaukus jokio atsakymo, buvo skambinta NŽT laikinai einančiai vadovo pareigas, Teisės departamento direktorei [...], kad skundą tebetiria specialistė [...] ir nurodė skambinti jai. Atstovas pasakė, kad ji nekelia ragelio, tada direktorė nurodė skambinti to skyriaus vedėjai [...], tačiau ir nurodyta vedėja taip pat nekėlė ragelio“.

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti: „ištirti šį skundą ir pripažinti pagrįstu bei inicijuoti tarnybinės atsakomybės iškėlimo klausimą kaltiems pareigūnams“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

4. Lietuvos Respublikos teisės aktai: 4.1. Viešojo administravimo įstatymo: 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą“; 31 straipsnis – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“; 36 straipsnis – „Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.“ 4.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 194 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų (toliau vadinama – Nuostatai): 1 punktas – „Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinanti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse“; 6 punktas – „Svarbiausieji Nacionalinės žemės tarnybos uždaviniai yra: [...]; 6.6. užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir atlikti jų priežiūrą, atlikti valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų valstybinę priežiūrą ir kokybės kontrolę“; 7 punktas – „Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas: [...]; 7.10. tvirtina žemėtvarkos planavimo dokumentus; [...]; 7.27. atlieka žemės sklypų kadastro duomenų patikrą; [...]; 7.30. rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, ir juos konsultuoja“; 13 punktas – „Nacionalinės žemės tarnybos direktorius: 13.1 organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos darbą, kad būtų tinkamai įgyvendinami Nacionalinei žemės tarnybai iškelti uždaviniai ir deleguotos funkcijos; 13.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko, žemės ūkio ministro pavedimų vykdymą; [...]; 13.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems pašalpas, tarnybines ar drausmines nuobaudas; [...].“

Teismų praktika

5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012, be kita ko, nurodyta:  „[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Kita aktuali informacija

6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius, teikdamas Tarnybos teritoriniams skyriams paaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio taikymo, 2011-04-18 rašte Nr. 1SD-(3.1)-2815 pažymėjo: „[...] skundai dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių žemėtvarkos skyrių priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo), kurie nesusiję su Žemės reformos įstatyme nustatytų Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų vykdymu, pavyzdžiui, skundai dėl privačios nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų kadastro duomenų patvirtinimo, nenagrinėjami išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Šių skundų nagrinėjimui taikytinos bendros Viešojo administravimo įstatymo [...] nuostatos ir jie nagrinėjami Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijoje, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, [...], nustatyta tvarka.“

Tyrimo išvados

7. Apibendrinus pažymos 2 punkte pateiktą informaciją, teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, pacituotą pažymos 4, 5 punktuose bei kitą aktualią skundo nagrinėjimui informaciją, pacituotą pažymos 6 punkte, konstatuotina: 7.1. Pareiškėja, 2017-08-07 pateikusi skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui dėl Tarnybos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus priimtų sprendimų panaikinimo, ir nesulaukusi atsakymo teisės aktų nustatytais terminais, papildomai 2017-09-14 el. ryšio priemonėmis bei 2017-09-28 telefonu kreipėsi dėl informacijos, sietinos su skundo nagrinėjimu, pateikimo, tačiau atsakymas, kada skundas bus išnagrinėtas, Pareiškėjai pateiktas nebuvo; 7.2. NŽT pagal Nuostatus yra įpareigota rengti atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus bei paklausimus, priskirtus NŽT kompetencijai, ir juos konsultuoti, o NŽT direktorius, organizuodamas Tarnybos darbus, turi užtikrinti, kad bus tinkamai įgyvendinami teisės aktai (pažymos 4.2 punktas); 7.3. Viešojo administravimo įstatymo (pažymos 4.1 punktas) 31 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Pareiškėjui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys (pažymos 4.1 punktas). Tarnyba, neišnagrinėjusi Pareiškėjos skundo per 20 darbo dienų, pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, atsakingo valdymo principą.

8. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Pareiškėjos 2017-08-07 skundas buvo gautas Tarnyboje (pažymos 2.3 punktas), tačiau atsakymas nepateiktas iki 2017-10-10 (Seimo kontrolieriaus patarėją Dovilę Ališauskienę apie tai telefonu informavo NŽT vyresnioji specialistė Loreta Dauskartė), pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio nuostatas, skundas dėl NŽT pareigūnų veiksmų (neveikimo), laiku nepateikus atsakymo į Pareiškėjos 2017-08-07 skundą, pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „X“ skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjos 2017-08-07 skundą per teisės aktų nustatytą terminą, pripažinti pagrįstu. 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui rekomenduoja: 10.1. imtis priemonių, kad Pareiškėjai nedelsiant būtų pateiktas atsakymas į jos 2017-08-07 skundą; 10.2. imtis veiksmų, kad ateityje pareiškėjų skundai / prašymai būtų nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų ir tvarkos.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                Augustinas Normantas 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1403
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį