Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas arba KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti dušu ir medicininės pagalbos prieinamumu (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad: 2.1. „2017 m. sausio 30 d. padaviau skundą raštu Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) direktoriui [...], kuriame prašiau išaiškinti, kodėl 2017-01-26 Lukiškių TI K nutarimu (Dėl nuteistojo nubaudimo) prieš perkeliant mane į kamerų tipo patalpas (toliau – KTP) 15 parų laikotarpiui nebuvo man leista pasinaudoti šiltu dušu bei taip pat kodėl man prašant nebuvau iškviestas pas mediką (gydytoją)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Lukiškių TI-K į mano 2017 m. sausio 30 d. skundą atsakė 2017-02-07 raštu Nr. 96-461 (Dėl perkėlimo į kamerų tipo patalpas) [...]. Šį 2017-02-07 Lukiškių TI-K raštą Nr. 96-461 apskundžiau raštu 2017-03-06 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriui [...]. Į mano 2017-03-06 skundą Kalėjimų departamentas atsakė 2017-04-06 raštu (sprendimu) Nr. 2S-2359 (Dėl skundo išnagrinėjimo)“; 2.3. „Aš nesutinku nei su Lukiškių TI-K 2017-02-07 rašte [...], nei su Kalėjimų departamento 2017-04-06 rašte [...] man pateikta pozicija dėl nesudarymo galimybės susitikti su mediku bei pasinaudoti dušu esant poreikiui [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 4D-2017/1-678/3D-1454 kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. gegužės 30 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. gegužės 29 d. KD raštą „Dėl informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui“ Nr. 1S-2155. Seimo kontrolierius 2017 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 4D-2017/1-678/3D-1463 kreipėsi į LTI-K prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. gegužės 31 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. gegužės 31 d. LTI-K raštą „Dėl X skundo prieš Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą“ Nr. 9-6348. Šiuose raštuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose rašoma, kad: 4.1. 2017 m. sausio 30 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K prašydamas nurodyti, kodėl „2017 m. sausio 26 d. prieš uždarant mane į kamerų tipo patalpas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 144 str. 1 d., mano sveikatos būklės nepatikrino gydytojas. [...], kodėl 2017 m. sausio 26 d. prieš uždarant mane į kamerų tipo patalpas, pažeidžiant BVK 144 str. 4 d., man nebuvo atliekamas išvis joks sanitarinis paruošimas“; 4.2. 2017 m. vasario 7 d. LTI-K raštu Nr. 96-461 Pareiškėjui išaiškino, kad jis 2017 m. sausio 30 d. skunde vadovavosi negaliojančia Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK) 144 straipsnio redakcija, nes „galiojančioje aktualioje BVK redakcijoje nėra numatyta, kad prieš perkeliant nuteistąjį į kamerų tipo patalpas jo sveikatos būklę turi patikrinti gydytojas ar nuteistajam turi būti atliekamas sanitarinis paruošimas bei skiriamas dušas“; 4.3. 2017 m. kovo 6 d. Pareiškėjas kreipėsi į Kalėjimų departamentą skųsdamas 2017 m. vasario 7 d. LTI-K raštą Nr. 96-461; 4.4. 2017 m. balandžio 6 d. KD raštu Nr. 2S-2359 buvo pakartotinai paaiškinta, kad Pareiškėjas vadovavosi negaliojančia BVK 144 straipsnio redakcija, nes šiuo metu galiojančioje šio straipsnio redakcijoje nenustatyta, kad prieš perkeliant nuteistąjį į kamerų tipo patalpas jo sveikatos būklę turėtų patikrinti gydytojas ar jam turėtų būti atliekamas sanitarinis paruošimas bei skiriamas dušas; papildomai Pareiškėjas buvo informuotas, kad, nuteistajam blogai pasijutus, asmens sveikatos priežiūros paslaugos jam teikiamos bendrąja tvarka, užsirašius į priėmimą pas gydytoją; tuo tarpu Kalėjimų departamentas, atlikęs tyrimą, nenustatė, kad nuo 2017 m. sausio 20 d. iki 2017 m. sausio 31 d. Pareiškėjas būtų kreipęsis į įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybos specialistus.

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (BVK) (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d.): 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...]“; 144 straipsnis „Laikinas nuteistojo izoliavimas“ – „Kai kitomis priemonėmis negalima užkirsti kelio šiurkščiam teisėtvarkos pažeidimui ir būtina pažeidimą padariusį nuteistąjį, išskyrus šio Kodekso 142 straipsnio 4 dalyje nurodytus asmenis, laikinai, kol nėra pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno, izoliuoti, jis gali būti laikinai perkeltas į kamerų tipo patalpas. Toks nuteistojo laikinas izoliavimas galimas tik iki pataisos įstaigos direktoriaus ar jį pavaduojančio pareigūno atvykimo į pataisos įstaigą, bet ne ilgiau kaip dvidešimt keturioms valandoms, ir nelaikomas nuobauda. Jeigu už padarytą režimo pažeidimą paskiriama nuobauda – perkėlimas į kamerų tipo patalpas, laikino izoliavimo laikas įskaitomas į bendrą nutarimu paskirtos nuobaudos laiką.“

6. BVK (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2016 m. balandžio 1 d.): 144 straipsnis „Nuobaudų – uždaryti nuteistąjį į baudos arba drausmės izoliatorių ar į karcerį arba perkelti į kamerų tipo patalpas vykdymo tvarka“ – „1. Nuteistojo, kuriam paskirta nuobauda – uždaryti į baudos arba drausmės izoliatorių ar į karcerį, taip pat perkelti į kamerų tipo patalpas, sveikatą privalo patikrinti gydytojas ir pataisos įstaigos direktoriaus nutarime, kuriuo paskirtos šios nuobaudos, pažymėti, ar nuteistasis gali paskirtą nuobaudą atlikti. [...]. 4. Uždaromiems į baudos arba drausmės izoliatorių ar į karcerį, perkeliamiems į kamerų tipo patalpas nuteistiesiems atliekamas pilnas sanitarinis paruošimas. [...].“

7. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo: 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...].“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2876/2011, nurodė: „Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai [...].“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, yra konstatuota: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“   Tyrimo išvados

10. Pareiškėjas teigia, kad LTI-K ir Kalėjimų departamento pareigūnai neobjektyviai nagrinėja jo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti dušu ir apsilankyti pas gydytoją prieš perkėlimą  į kamerų tipo patalpas.

11. Nagrinėdami pareiškėjų skundus, LTI-K ir KD, kaip viešojo administravimo subjektai, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (šios pažymos 7, 9 punktai). Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje daro išvadą, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. tiek LTI-K, tiek KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 8 punktas).

12. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2017 m. sausio 30 d. Pareiškėjas kreipėsi į LTI-K prašydamas nurodyti, kodėl prieš perkeliant jį į kamerų tipo patalpas nebuvo vadovaujamasi BVK 144 straipsniu, t. y. jo sveikatos būklė nebuvo patikrinta gydytojo ir nebuvo atliktas sanitarinis paruošimas; 2017 m. vasario 7 d. raštu Nr. 96-461 LTI-K Pareiškėjui paaiškino, kad 2017 m. sausio 30 d. skunde jis vadovavosi negaliojančia BVK 144 straipsnio redakcija, nes šiuo metu galiojančioje BVK redakcijoje nėra nustatyta, kad prieš perkeliant nuteistąjį į kamerų tipo patalpas jo sveikatos būklę turi patikrinti gydytojas ar nuteistajam turi būti atliekamas sanitarinis paruošimas; 2017 m. kovo 6 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD skųsdamas 2017 m. vasario 7 d. LTI-K raštą Nr. 96-461; 2017 m. balandžio 6 d. KD raštu Nr. 2S-2359 buvo pakartotinai paaiškinta, kad Pareiškėjas vadovavosi negaliojančia BVK 144 straipsnio redakcija, nes šiuo metu galiojančioje šio straipsnio redakcijoje nenustatyta, kad prieš perkeliant nuteistąjį į kamerų tipo patalpas jo sveikatos būklę turėtų patikrinti gydytojas ar jam turėtų būti atliekamas sanitarinis paruošimas; papildomai Pareiškėjas buvo informuotas, kad, nuteistajam blogai pasijutus, asmens sveikatos priežiūros paslaugos jam teikiamos bendrąja tvarka, užsirašius į priėmimą pas gydytoją. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad LTI-K ir KD pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundus, t. y. Pareiškėjui suteikė informaciją, kad jis vadovaujasi negaliojančia BVK 144 straipsnio redakcija, paaiškino šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, susijusį su nuteistojo perkėlimu į kamerų tipo patalpas, gydytojo apžiūra ir sanitariniu paruošimu, todėl pateikė objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstus atsakymus, laikydamiesi BVK 183 straipsnyje nustatytų terminų.

13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl LTI-K ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nagrinėjant Pareiškėjo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti dušu ir medicininės pagalbos prieinamumu, yra nepagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl LTI-K ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nagrinėjant Pareiškėjo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti dušu ir medicininės pagalbos prieinamumu, atmesti.

Seimo kontrolierius               Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-678
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį