Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių35
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749775

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ-KALĖJIMĄ, KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą ir 2017 m. birželio 14 d. (gautas 2017 m. birželio 16 d.) jo papildymo raštą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau vadinama – LTI-K) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma: 2.1. „2016-12-09 aš buvau apgyvendintas kameroje Nr. [...], kuri akivaizdžiai neatitinka higienos normų. Minėtoje kameroje yra atsilupę sienų dažai, nutrupėjusios sienų plytelės, sienelės aukštis yra 1,2 metro, be to, yra labai drėgna, šalta, nuo drėgmės pūva maisto produktai, drėksta patalynė, rūbai, langas neužsidaro sandariai, duryse stebėjimo langas neuždarinėjamas, taip yra pažeidžiamas mano kaip žmogaus privatumas ir teisės. Dėl šių aplinkybių bei prašymo ir skundų išspręsti problemas ignoravimo pablogėjo mano sveikata, esu priverstas kreiptis į Jus ir psichologus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „2017-01-18 prašymas Nr. 29-189 ir Nr. 29-191. Pakeisti dienines lempas, taip pat ar buvo daryti renovacijos darbai kameroje Nr. [...]. 2016-12-18 atsakyme pateikta nebuvo, atėję darbininkai užglaistė elektros laidus sienoje, prie tualeto sienoje užtaisė skylę. Dėl pakeisti dienines lempas, atsakyme pateikta, kad kameroje [...] atitinka Tardymo izoliatoriaus įrengimo ir eksploatavimo taisyklių reikalavimus“; 2.3. „2016-12-12 pateikiau skundą 29-2587 LTI-K administracijai. Kuriuose nurodžiau, kad iš manęs yra tyčiojamasi ir daromas psichologinis spaudimas, žiauriai elgiamasi. [...]. Tačiau į mano skundus nėra tinkamai reaguota [...], todėl esu pateikęs skundus Kalėjimų departamentui, bet į juos reaguota nėra. Buvau priverstas kreiptis į Kriminalinės žvalgybos skyrių su prašymu kuo skubiau perkelti į kitą kamerą. Bet mano prašymai yra ignoruojami [...]“; 2.4. „LTI-K atsakyme Nr. 96-34 kriminalinės žvalgybos inspektorius R. R. J. [asmens vardas ir pavardė Seimo kontrolieriui yra žinomi] rašydamas atsakymą vadovaujasi [...] bausmių vykdymo kodekso 52 str. ir 70 str. Aš nesu nuteistasis, tai kaip gali pareigūnas remtis bausmių vykdymo įstatymais“; 2.5. „LTI-K pateikti man atsakymai, kuriuos vertinu kaip eilinį biurokratizmo, piktnaudžiavimo atvejį. Taip pat ir Kalėjimų departamento atsakymą Nr. 8S-189. Atsakymuose nurodo, kad kamera Nr. [...] atitinka Lietuvos higienos normų HN 134:2015 reikalavimus. Kameroje Nr. [...] [...] akivaizdžiai yra matomi sienų bei lubų defektai, vietomis atšokę dažai, neužsidaro langas, kas akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams“; 2.6. „2016-12-12 d., pateikiau paaiškinimą ir skundą 2016-12-13 d., Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos dėl LTI-K administracijos veikimo (neveikimo). 2017 01 10 gavau Kalėjimų departamento atsakymą Nr. 8S-189 [...], kuris nenagrinėtas iš esmės ir vertintinas kaip eilinis Kalėjimų departamento biurokratizmo, piktnaudžiavimo atvejis nagrinėjant pareiškėjų skundus“; 2.7. „Atkreiptinas dėmesys į tai, kad administracijos pateiktame 2017-01-13 atsakyme Nr. 96-147 ir 2017-01-11 atsakyme Nr. 96-119 nurodo, kad „gyvenamosios kameros Nr. [...] atitinka visas HN 134:2015 [...]“ [...]. Tačiau kameroje akivaizdžiai matosi visi pažeidimai, bet į tai nereaguojama.“

3. Pareiškėjas prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Atsižvelgiant į Skunde išdėstytas aplinkybes, tyrimas bus atliekamas ir išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 4.1. dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų; 4.2. dėl LTI-K ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis.

Dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. 4D-2017/1-143/3D-427 kreipėsi į LTI-K, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. kovo 6 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 2 d. LTI-K raštą Nr. 9-2596 (toliau vadinama – LTI-K atsakymas). Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. 4D-2017/1-143/3D-429 kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. birželio 12 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 14 d. NVSC raštą Nr. 2-446 (16.3.187.10.12). Siekdamas išsiaiškinti Skundo tyrimui reikšmingas aplinkybes, 2017 m. rugsėjo 21 d. Seimo kontrolieriaus įgaliotas asmuo buvo nuvykęs į LTI-K rinkti informacijos, susijusios su Skunde keliamais klausimais. Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose bei Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu surinktuose dokumentuose nurodoma: 5.1. operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė LTI-K kameroje Nr. [...] buvo atlikta 2017 m. sausio 23 d. ir 2017 m. vasario 2 d.; šių patikrinimų metu higienos normų pažeidimų nebuvo nustatyta (2017 m. vasario 6 d. patikrinimo aktas Nr. PA.10-79 (16.16.8.10.12)); 5.2. LTI-K kameros Nr. [...] sienų dažai nėra atsilupę, sienų plytelės – nenutrupėjusios, patalpoje šilta, drėgmė nejuntama, langas užsidaro sandariai; kadangi šioje kameroje yra apgyvendinami asmenys, turintys ketinimų save žaloti, duryse įrengtas stebėjimo langelis nėra pridengiamas, kad pareigūnai galėtų nuolat stebėti kameroje esančius asmenis ir nedelsiant reaguoti, jeigu jie įvykdytų savo ketinimus (2017 m. rugsėjo 21 d. faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 4D-2017/1-143); 5.3. sanitarinio mazgo patalpa atitverta nuo likusio LTI-K kameros Nr. [...] ploto 1,22 metro aukščio pertvara (2017 m. rugsėjo 21 d. faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 4D-2017/1-143); 5.4. LTI-K kameroje Nr. [...] esančių asmenų privatumas jiems naudojantis sanitarinio mazgo patalpa yra užtikrinamas šią patalpą pridengus užuolaida (2017 m. rugsėjo 21 d. faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. 4D-2017/1-143).

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai ir teismų praktika

6. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. sausio 11 d. priimtos rekomendacijos šalims narėms Nr. (2006)2 „Dėl Europos kalinimo taisyklių“ (toliau vadinama – Kalinimo taisyklės): 19.3 punktas – „Kaliniai turi turėti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais, kurie būtų higieniški ir užtikrintų privatumą.“

7. Suėmimo vykdymo įstatymo (toliau vadinama – SVĮ): 44 straipsnis „Suimtųjų materialinis buitinis aprūpinimas“ – „1. Suimtiesiems užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. [...].“

8. Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių, patvirtintų 2009 m. liepos 10 d. KD direktoriaus įsakymu Nr. V-176 (toliau vadinama – Taisyklės): 8.1. 14.5 punktas – „sanitarinio mazgo patalpa. Ši patalpa turi būti atitverta nuo likusio kameros ploto ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara [...]“; 8.2. 15 punktas – „Drausmės izoliatoriaus kameroje turi būti sanitarinis mazgas, praustuvas, pritvirtinta prie grindų metalinė lova, sieninė lentyna asmens higienos reikmenims sudėti, viršutinių drabužių pakaba ir pritvirtinti prie grindų stalas bei taburetė. Lango stiklas iš vidaus aptraukiamas metaliniu tinklu. Elektros lemputė įrengiama nišoje virš kameros durų arba lubose ir aptraukiama metaliniu tinklu.“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, 2014 m. balandžio 9 d. apibendrinimo 59 punktas: „Pastebėtina, kad reikalavimų, susijusių su sanitariniais įrenginiais, nesilaikymas gali būti vienas iš veiksnių, nulemiančių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio, draudžiančio asmenį laikyti žeminančiomis žmogaus orumą sąlygomis, pažeidimą (2013 m. lapkričio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-1802/2013; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1840/2013). Ši administracinių teismų praktikos kryptis, be kita ko, remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, aiškinančia Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio turinį. Šiuo aspektu reikia priminti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas 2012 m. lapkričio 20 d. sprendimo byloje Kasperovičius prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 54872/08) 39 punkte konstatavo, kad nesudarius kalinamam asmeniui tinkamų sąlygų nakties metu pasinaudoti tualetu, buvo neužtikrintos Europos kalėjimų taisyklių 19.3 punkto nuostatos, reikalaujančios sudaryti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais, kurie būtų higieniški ir privatūs. Privatumo naudojantis sanitariniais įrenginiais neužtikrinimas taip pat buvo viena iš aplinkybių, nulėmusių Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio pažeidimo pripažinimą Savenkovas prieš Lietuvą byloje (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. sprendimo byloje Savenkovas prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 871/02, 81-82 paragrafus). Sprendžiant šio pobūdžio bylas, taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas akcentuoja, jog asmuo turi teisę į privatumą ne tik nuo kitų kalinamų asmenų, bet ir nuo pareigūnų. Pavyzdžiui, Glotov byloje konstatuota, kad žema (1,2 m) aukščio sienele atskirtas tualetas neatitinka Konvencijos 3 straipsnio reikalavimų. Byloje nustatyta, kad nagrinėtu atveju nebuvo sudarytos sąlygos privatumui, nes ši vieta visada buvo matoma tiek kartu kalinčių nuteistųjų, tiek pareigūnų (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimo byloje Glotov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 41558/05, 29 paragrafas; taip pat žr. 2009 m. kovo 12 d. sprendimo byloje Aleksandr Makarov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 15217/07, 97 paragrafą; 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo byloje Grishin prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 30983/02, 94 paragrafą, ir 2002 m. liepos 15 d. sprendimo byloje Kalashnikov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 47095/99, 99 paragrafą, ECHR 2002-VI).“

Skundo dalies išvados

9. Skunde nurodoma, kad LTI-K kamera Nr. [...] neatitinka higienos normų reikalavimų – „[...] kameroje yra atsilupę sienų dažai, nutrupėjusios sienų plytelės, sienelės aukštis yra 1,2 metro, be to, yra labai drėgna, šalta, nuo drėgmės pūva maisto produktai, drėksta patalynė, rūbai, langas neužsidaro sandariai, duryse stebėjimo langas neuždarinėjamas [...]“; Pareiškėjui abejonių kėlė ir dieninio kameros apšvietimo atitiktis teisės aktų reikalavimams.

10. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą suimtiesiems turi būti užtikrinamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Pažymėtina, kad laisvės atėmimo vietų atitikties visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) reikalavimams vertinimą atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centas (toliau vadinama – NVSC). Nagrinėjamu atveju operatyvioji visuomenės sveikatos saugos kontrolė LTI-K kameroje Nr. [...] buvo atlikta 2017 m. sausio 23 d. ir 2017 m. vasario 2 d. Šių patikrinimų metu higienos normų pažeidimų nebuvo nustatyta. Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu nustatyta, kad LTI-K kameros Nr. [...] sienų dažai nėra atsilupę, sienų plytelės nenutrupėjusios, patalpoje šilta, drėgmė nejuntama, langas užsidaro sandariai; kadangi šioje kameroje yra apgyvendinami asmenys, turintys ketinimų save žaloti, duryse įrengtas stebėjimo langelis nėra pridengiamas, kad pareigūnai galėtų nuolat stebėti kameroje esančius asmenis ir nedelsiant reaguoti, jeigu jie įvykdytų savo ketinimus. Taigi Pareiškėjo teiginiai dėl LTI-K kameros Nr. [...] neatitikimo higienos normų reikalavimams nebuvo patvirtinti.

11. Reikalavimų, nustatytų sanitariniams įrenginiams, nesilaikymas gali būti vienas iš veiksnių, nulemiančių draudimo asmenį laikyti žmogaus orumą žeminančiomis sąlygomis pažeidimą. Vienas iš tokių privalomų paisyti reikalavimų yra privatumo naudojantis sanitariniais įrenginiais užtikrinimas. Dėl šios priežasties yra svarbu tinkamas, teisės aktus atitinkantis sanitarinės patalpos įrengimas, kad tualetas nebūtų matomas nei kartu kalinčių nuteistųjų, nei pareigūnų. Taisyklių 15 punkte nustatyta, kad drausmės izoliatoriaus kameroje turi būti įrengta sanitarinio mazgo patalpa. Šios patalpos įrengimo reikalavimai yra nustatyti Taisyklių 14.5 punkte – sanitarinio mazgo patalpa turi būti atitverta nuo likusio kameros ploto ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara. Skundo aplinkybių patikrinimo vietoje metu nustatyta, kad sanitarinio mazgo patalpa atitverta nuo likusio LTI-K kameros Nr. [...] ploto 1,22 metro aukščio pertvara, t. y. neatitinkančia teisės aktų reikalavimų; Pasak LTI-K pareigūnų, ateityje planuojama šią pertvarą rekonstruoti taip, kad ji būtų teisės aktuose nustatyto aukščio; LTI-K kameroje Nr. [...] esančių asmenų privatumas jiems naudojantis sanitarinio mazgo patalpa yra užtikrinamas šią patalpą pridengiant užuolaida.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų, yra pagrįsta tiek, kiek tai susiję su Taisyklių 14.5, 15 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimu. LTI-K direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad LTI-K kameros Nr. [...] pertvara, skirianti sanitarinio mazgo patalpą nuo likusio kameros ploto, atitiktų Taisyklių 14.5, 15 punktuose nustatytus reikalavimus.

Dėl LTI-K ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis

Nustatytos Skundo daliai reikšmingos faktinės aplinkybės

13. Seimo kontrolierius 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. 4D-2017/1-143/3D-428 kreipėsi į KD, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2017 m. kovo 7 d. Seimo kontrolierius gavo 2017 m. kovo 7 d. KD raštą „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. 1S-935. Šiame rašte, LTI-K atsakyme ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodoma: 13.1. Pareiškėjas į LTI-K kreipėsi 2016 m. gruodžio 12 (su skundu ir paaiškinimu), 13, 21, 28, 29 dienomis, 2017 m. sausio 18 d. (pateikti trys raštai); šiuose raštuose Pareiškėjas prašė spręsti klausimus, susijusius su galimai netinkamomis laikymo sąlygomis LTI-K kameroje Nr. [...] ir LTI-K darbuotojo veiksmais, kuriais Pareiškėjui galimai buvo daromas psichologinis spaudimas; sienelės, skiriančios sanitarinį mazgą nuo likusio patalpos ploto, galimai netinkamo aukščio klausimas keliamas nebuvo; 13.2. į visus Pareiškėjo kreipimusis buvo atsakyta 2017 m. sausio 5, 11, 13, 26, 30 d. LTI-K raštais; šiuose raštuose: 13.2.1. konstatuojami faktai apie tai, kaip yra įrengta LTI-K kamera Nr. [...], pažymima, kad NVSC, atlikęs operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, higienos normų reikalavimų pažeidimų nenustatė, todėl daroma išvada, kad Pareiškėjo laikymo sąlygos LTI-K kameroje Nr. [...], kuriomis jis skundžiasi, atitinka teisės aktų reikalavimus; 13.2.2. nurodoma, kad, atlikus aplinkybių patikrinimą, neteisėtų LTI-K pareigūno veiksmų nenustatyta, nes jis su Pareiškėju bendravo pagarbiai, vadovaudamasis etikos principais, nedarė psichologinio spaudimo, priešingai, paaiškino, kokiais teisės aktais vadovaujantis suimtieji ir nuteistieji yra apgyvendinami įstaigoje, t. y. BVK 52 ir 70 straipsniais, SVĮ 10 straipsniu; kokiu teisiniu pagrindu, t. y. remiantis SVĮ 10 straipsniu, Pareiškėjas yra perkeltas į LTI-K kamerą Nr. [...]; šias aplinkybes LTI-K direktorius nustatė pagal pateiktus tarnybinius pranešimus ir vaizdo medžiagą; 13.2.3. Pareiškėjas informuojamas, kad atsakymai į kai kuriuos jo skundus pateikiami nebus, nes jis raštu pageidavo jo skundų nenagrinėti (Seimo kontrolieriui pateikti rašytiniai Pareiškėjo prašymai nenagrinėti jo skundų); 13.2.4. pranešama, kad iš Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto persiųstame skunde yra ginčijamas LTI-K atsakymas Pareiškėjui, todėl šį skundą yra kompetentingas nagrinėti KD; nustačius, kad šis skundas šiuo metu jau yra nagrinėjamas KD, LTI-K atsakymas į šį skundą nebus teikiamas; 13.2.5. paaiškinama, kad Pareiškėjo prašymas padaryti jo skundo kopiją nebus tenkinamas, nes, „[...] vadovaujantis Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 15 priedu, prašymo kopija nėra įtraukta į leistinų turėti daiktų sąrašą. [...]“; 13.3. 2016 m. gruodžio 12, 13 (4 kreipimaisi), 19, 28, 29 dienomis, 2017 m. sausio 12 d. Pareiškėjas kreipėsi į KD dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų ir LTI-K administracijos bei kitų pareigūnų veiksmų; 13.4. į šios pažymos 13.3 punkte nurodytus kreipimusis buvo atsakyta 2016 m. gruodžio 19 d., 2017 m. sausio 2, 4, 10, 18, 19, 24 dienų ir 2017 m. vasario 21 d. raštais; šiuose raštuose nurodoma, kad: 13.4.1. ištyrus LTI-K pateiktą dokumentinę ir filmuotą medžiagą, nebuvo nustatyta, kad Pareiškėjas laikomas netinkamomis sąlygomis ar kad LTI-K pareigūnai būtų netinkamai su juo elgęsi; 13.4.2. vadovaujantis SVĮ 49, BVK 183 straipsniais, dalis Pareiškėjo skundų yra persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją LTI-K direktoriui; 13.4.3. Pareiškėjo skundai dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų ir LTI-K administracijos bei kitų pareigūnų veiksmų yra išnagrinėti, todėl remiantis VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi nebus pakartotinai nagrinėjami.

Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai

14. SVĮ: 49 straipsnis „Pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. [...].“

15. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso: 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. [...].“

16. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) (toliau vadinama – VAĮ) : 16.1. 3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; [...]“; 16.2. 20 straipsnis „Asmens, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, teisės ir pareigos“ – „1. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę: [...] 7) prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti; [...]“; 16.3. 23 straipsnis „Skundo priėmimas ir nagrinėjimas“ – „6. Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. [...].“

17. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1R-172 (toliau vadinama – TIVTT) (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 1 d.): 15 priedo „Suimtiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašas“ 4.3 punktas – „Administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašai ar kopijos, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų bei tarptautinių institucijų atsakymai, kvitai, teisės aktų ir kreipimųsi kopijos.“

Skundo dalies tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos teismų praktika

18. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A-822-3206-12, konstatavo: „Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais. Panevėžio pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktas).“

Skundo dalies išvados

19. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas ne kartą raštu kreipėsi į LTI-K ir KD dėl netinkamų jo laikymo sąlygų ir galimai neteisėtų LTI-K pareigūno veiksmų. Pareiškėjo nuomone, į jo raštus pateikti atsakymai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

20. Nagrinėdami pareiškėjų skundus LTI-K ir KD, kaip viešojo administravimo subjektai, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, ir objektyvumo principo, kuris reiškia, kad oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Pažymėtina, kad LVAT, atskleisdamas objektyvumo principo turinį, 2011 m. balandžio 19 d. nutartyje nurodė, jog laisvės atėmimo institucijų, t. y. LTI-K ir KD, sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai (šios pažymos 18 punktas).

21. Skundo tyrimo metu nustatyta (šios pažymos 13.1, 13.2, 13.2.1 punktai), kad Pareiškėjas ne vieną kartą raštu kreipėsi į LTI-K direktorių dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų. LTI-K pareigūnai, atlikę tyrimus, pateikė atsakymus į visus minėtus kreipimusis. Šiuose atsakymuose Pareiškėjui pateikta informacija apie tai, kaip yra įrengta LTI-K kamera Nr. [...], pažymima, kad NVSC, atlikęs operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę, higienos normų reikalavimų pažeidimų nenustatė, todėl daroma išvada, kad Pareiškėjo laikymo sąlygos LTI-K kameroje Nr. [...], kuriomis jis skundžiasi, atitinka teisės aktų reikalavimus. KD, įvertinęs šių LTI-K atsakymų teisėtumą ir pagrįstumą, pažeidimų nenustatė. Tai konstatavo ir Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų (šios pažymos 9, 10 punktai). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad LTI-K pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundus dėl galimai netinkamų laikymo sąlygų bei pateikė objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįstus atsakymus. Pažymėtina, kad šiuose raštuose sienelės, skiriančios sanitarinį mazgą nuo likusio patalpos ploto, galimai netinkamo aukščio klausimas nebuvo keliamas (jis buvo nurodytas tik Seimo kontrolieriui pateiktame Skunde), todėl LTI-K ir KD pareigūnai savo atsakymuose pagrįstai nevertino šios aplinkybės.

22. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta (šios pažymos 13.1, 13.2, 13.2.2 punktai), kad Pareiškėjas ne kartą raštu kreipėsi į LTI-K direktorių dėl LTI-K darbuotojo veiksmų, kuriais galimai jam buvo daromas psichologinis spaudimas. LTI-K pareigūnai, atlikę tyrimus, pateikė atsakymus į visus minėtus kreipimusis. Šiuose atsakymuose nurodoma, kad, atlikus tarnybinių pranešimų ir vaizdo medžiagos analizę, neteisėtų LTI-K pareigūno veiksmų nenustatyta, t. y. jis su Pareiškėju bendravo pagarbiai, vadovaudamasis etikos principais, nedarė psichologinio spaudimo. KD, įvertinęs šių LTI-K atsakymų teisėtumą ir pagrįstumą, pažeidimų nenustatė. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad LTI-K pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundus dėl galimai netinkamų LTI-K pareigūno veiksmų ir pateikė teisės aktų reikalavimus atitinkančius atsakymus.

23. Pagal VAĮ 23 straipsnio 6 dalį, skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą. Apie sprendimą nenagrinėti skundo asmeniui privaloma pranešti raštu. Kaip jau buvo rašyta, Pareiškėjas ne kartą kreipėsi į KD dėl galimai netinkamų kalinimo sąlygų ir LTI-K administracijos bei kitų pareigūnų veiksmų. Gavęs pakartotinius Pareiškėjo skundus KD raštu jį informavo, kad jie yra išnagrinėti, todėl remiantis teisės aktų nuostatomis nebus nagrinėjami, t. y. KD pareigūnai atsakė taip, kaip tai yra nustatyta VAĮ 23 straipsnio 6 dalyje. Dėl šios priežasties konstatuoti, kad KD pareigūnų veiksmais (neveikimu) buvo pažeistos Pareiškėjo teisės, nėra pagrindo.

24. Skunde keliama abejonė LTI-K pareigūnų kvalifikacija, nes galimai viename iš atsakymų LTI-K pareigūnas atsakymą grindė BVK nuostatomis, kurios taikomos nuteistiesiems, nors Pareiškėjui šiuo metu yra taikomas suimtojo teisinis statusas. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad LTI-K pareigūnas 2017 m. sausio 5 d. rašte Nr. 96-34 Pareiškėjui paaiškino, kokiais teisės aktais vadovaujantis suimtieji ir nuteistieji yra apgyvendinami įstaigoje, t. y. BVK 52 ir 70 straipsniais, SVĮ 10 straipsniu, kokiu teisiniu pagrindu, t. y. remiantis SVĮ 10 straipsniu, Pareiškėjas yra perkeltas į LTI-K kamerą Nr. [...]. Remiantis šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad LTI-K pareigūnas teisingai taikė teisės aktų nuostatas, t. y. SVĮ, atsižvelgdamas į Pareiškėjo teisinį statusą, o BVK nuostatos buvo paminėtos siekiant suteikti Pareiškėjui papildomos teisinės informacijos, todėl abejoti LTI-K pareigūno kvalifikacija nėra pagrindo.

25. Pagal VAĮ 20 straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą, asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją nutraukti. Pareiškėjas LTI-K raštais, kuriuos jis skundžia, buvo informuotas, kad atsakymai į kai kuriuos jo skundus nebus pateikiami, nes raštu pageidavo jo skundų nenagrinėti. Seimo kontrolieriui buvo pateikti Pareiškėjo pateikti ir pasirašyti prašymai nutraukti administracinę procedūrą. Taigi LTI-K pareigūnai elgėsi taip, kaip tai yra reglamentuota teisės aktuose, todėl konstatuoti, kad buvo pažeistos Pareiškėjo teisės, nėra pagrindo.

26. Vadovaujantis SVĮ 49, BVK 183 straipsniais, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui, o jo veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami KD direktoriui. Nagrinėjamu atveju LTI-K pareigūnai, nustatę, kad iš Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto persiųstame skunde yra ginčijamas LTI-K atsakymas Pareiškėjui ir kad šis skundas yra persiųstas nagrinėti KD, jam pranešė, jog LTI-K atsakymas į šį skundą jam nebus teikiamas, t. y. Pareiškėjas buvo informuotas, kad jo skundas bus nagrinėjamas pagal kompetenciją ir atsakymą jam pateiks KD. Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas, nepasinaudojęs išankstine LTI-K pareigūnų veiksmų apskundimo tvarka, tiesiogiai kreipėsi į KD. KD pareigūnai, nustatę, kad Pareiškėjo skundai nebuvo nagrinėti LTI-K direktoriaus, vadovaudamiesi SVĮ 49, BVK 183 straipsniais juos persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad LTI-K ir KD pareigūnai, neatsakydami į Pareiškėjo skunduose iškeltus klausimus ir pranešdami Pareiškėjui, kad atsakymus į juos jam pateiks kompetentingos institucijos, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.

27. Skunde nurodoma, kad LTI-K pareigūnai nepagrįstai 2017 m. sausio 30 d. raštu Nr. 96-346 atsisakė padaryti Pareiškėjo prašymo kopiją. TIVTT 15 priedo 4.3 punkte (šios pažymos 17 punktas) nustatyta, kad suimtieji kameroje gali turėti administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiagą, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus ar kopijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų bei tarptautinių institucijų atsakymus, kvitus, teisės aktų ir kreipimųsi kopijas. Atkreiptinas dėmesys, kad LTI-K pareigūnai atsisakė padaryti Pareiškėjo prašymo kopiją argumentuodami tuo, kad pagal šį teisinį reglamentavimą jis negali turėti prašymų kopijų. Tai reiškia, kad LTI-K pareigūnai nepagrįstai atsisakė padaryti Pareiškėjo prašymo kopiją.

28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 19–27 punktuose, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl LTI-K ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, yra pagrįsta tiek, kiek tai susiję su LTI-K pareigūnų veiksmais (neveikimu), atsisakant padaryti Pareiškėjo prašymo kopiją. LTI-K direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad sprendžiant suimtųjų prašymų dėl kopijų padarymo tenkinimo / netenkinimo klausimus būtų vadovaujamasi TIVTT 15 priedo 4.3 punkte nustatytu teisiniu reglamentavimu.

29. Atsakydami į prašymą dėl melagingų duomenų teismui teikimo, Pareiškėją informuojame, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo kitų valstybės valdžios institucijų, pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ir kitų asmenų. Seimo kontrolierius nėra įgaliotas vertinti aplinkybių, susijusių su teisme išnagrinėtomis ir (arba) nagrinėjamomis bylomis, nes šių aplinkybių vertinimas būtų kišimasis į teismų vykdomą veiklą. Dėl šios priežasties Pareiškėjas, turėdamas duomenų, kad LTI-K pareigūnai teismui galimai teikia melagingus duomenis, apie tai turėtų pranešti atitinkamam teismui.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų, pripažinti pagrįsta.

31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl LTI-K pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, pripažinti pagrįsta.

32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesti.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius LTI-K direktoriui rekomenduoja: 33.1. imtis priemonių, kad LTI-K kameros Nr. [...] pertvara, skirianti sanitarinio mazgo patalpą nuo likusio kameros ploto, atitiktų Taisyklių 14.5, 15 punktuose nustatytus reikalavimus; 33.2. imtis priemonių, kad sprendžiant suimtųjų prašymų dėl kopijų padarymo tenkinimo / netenkinimo klausimus būtų vadovaujamasi TIVTT 15 priedo 4.3 punkte nustatytu teisiniu reglamentavimu.

34. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-143
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį