Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo uždarosios akcinės bendrovės „X“ (toliau vadinama – Pareiškėja, Bendrovė) skundą, Bendrovės direktoriaus A pateiktą Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui ir persiųstą nagrinėti Seimo kontrolierių įstaigai, dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) pareigūnų veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su statinių gyvavimo trukmės nustatymu.

2. Bendrovė skunde nurodė: 2.1. Bendrovei nuosavybės teise priklauso vientisas funkciškai susijusių statinių kompleksas, esantis žemės sklype, [...]. Bendrovės valdyba 2012-04-30 nustatė (pakeitė) ekonomiškai pagrįstą vientiso funkciškai susijusių statinių komplekso (visų statinių) naudojimo trukmę 99 metams, šį terminą skaičiuodama nuo nurodyto sprendimo priėmimo dienos; 2.2. „Inspekcijos pareigūnai pradėjo reikšti teisės aktais nepagrįstą nuomonę, proteguoti privačius ekspertus – verslo subjektus. Neva, norint naudoti bet kokius senus, nors ir geros būklės, statinius, savininkams visais atvejais reikia kreiptis į privačius, brangiai kainuojančius ekspertus ir atlikti statinių ekspertizę, siekiant pratęsti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę ir toliau eksploatuoti statinius.“ (šios ir kitų citatų kalba nekeičiama); 2.3. Siekdama gauti oficialią teisės aktais pagrįstą informaciją, Bendrovė 2016-12-22 raštu Nr. 44 kreipėsi į Inspekciją, prašydama pateikti informaciją apie savo, kaip juridinio asmens, teises: ar Bendrovė, kaip teisėtai statytų ir teisėtai valdomų statinių, [...], savininkas (statytojas/užsakovas), 2012-04-30 turėjo teisę pasinaudoti statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565, 3 punkto nuostatomis, pagal kurias statytojas (užsakovas) turi teisę pakeisti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę ir kt.; 2.4. Inspekcijos 2017-01-20 atsakyme į Bendrovės 2016-12-22 kreipimąsi pateikta ne teisės šaltinių sistema pagrįsta informacija, o specialistų pamąstymai; 2.5. Dėl neaiškaus Inspekcijos specialistės I. Jarušaitienės parengto atsakymo 2017-01-24 pateikus Inspekcijai skundą, atsakymas Viešojo administravimo įstatymo nustatytu terminu nebuvo gautas. 2017-02-24 pateikus Inspekcijai skundą, atsakymas gautas tą pačią dieną;

2.6. Inspekcijos Teisės skyriaus vyr. specialistė J. Venckuvienė, l. e. Teisės skyriaus vedėjo pareigas D. Jasinavičiūtė ir Inspekcijos viršininko pavaduotoja Eglė Kuklierienė nesilaikė Viešojo administravimo įstatyme nustatytų terminų, skundų nagrinėjimo tvarkos: 2.6.1. pažeisdamos administracinės procedūros atlikimui nustatytą 20 darbo dienų terminą – atsakymas į Bendrovės 2017-01-24 skundą turėjo būti pateiktas 2017-02-22; 2.6.2. pažeisdamos reikalavimą per 5 darbo dienas informuoti pareiškėją, jei kreipimesi nurodyti klausimai nepatenka į institucijos kompetenciją; 2.6.3. ignoruodamos reikalavimą perduoti kreipimesi nurodytus klausimus nagrinėti kompetentingam viešojo administravimo subjektui, turinčiam reikiamus įgaliojimus; 2.7. Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistė I. Jarušaitienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė J. Venckuvienė, l. e. Teisės skyriaus vedėjo pareigas D. Jasinavičiūtė, Inspekcijos viršininko pavaduotoja E. Kuklierienė, šiuo metu laikinai einanti Inspekcijos viršininkės pareigas, pažeidė teisės aktų reikalavimus: 2.7.1. 2017-01-20 atsakymo nepagrįsdamos teisės aktų nuostatomis; 2.7.2. atsakydamos į 2017-01-24 skundą, 2017-02-24 rašte nepateikė konkretaus atsakymo, ar ekspertizė privaloma Bendrovės 2017-01-24 skunde nurodytu konkrečiu atveju; jeigu privaloma – kokių teisės nuostatų pagrindu; 2.8. Nurodyta Inspekcijos pareigūnų ir specialistų veika pažeidžia ir riboja Bendrovės teises, klaidina ir daro žalą teisėtai veikiančiam ūkio subjektui.

3. Bendrovė prašo Seimo kontrolieriaus: 3.1. „imtis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų priemonių, kad Inspekcijoje nebūtų pažeidinėjamos asmens teisės, neteisėtai varžomas disponavimas nuosavybe, būtų laikomasi ir vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės šaltinių sistema, o ne asmenine nuomone, kuria remiantis bandoma savininkus priversti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenumatytus, neteisėtus veiksmus“; 3.2. „įvertinti Inspekcijos darbuotojų – Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistės I. Jarušaitienės, Teisės skyriaus vyr. specialistės J. Venckuvienės, l. e. Teisės skyriaus vedėjo pareigas D. Jasinavičiūtės, Inspekcijos viršininko pavaduotojos Eglės Kuklerienės, šiuo metu laikinai einančios viršininkės pareigas, biurokratizmą ir piktnaudžiavimą viešojo administravimo srityje“; 3.3. siūlyti Inspekcijai pateikti teisės aktams neprieštaraujantį ir teisės aktais paremtą atsakymą į Bendrovės 2016-12-22 kreipimąsi bei 2017-01-24 skundą; 3.4. siūlyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui skirti drausminę nuobaudą Inspekcijos 2017-02-24 atsakymą į Bendrovės 2017-01-24 skundą vizavusiai tuometei Inspekcijos viršininko pavaduotojai Eglei Kuklierienei, šiuo metu laikinai einančiai Inspekcijos viršininkės pareigas; 3.5. siūlyti skirti drausmines nuobaudas Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistei I. Jarušaitienei, Teisės skyriaus vyr. specialistei J. Venckuvienei, l. e. Teisės skyriaus vedėjo pareigas D. Jasinavičiūtei.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, Bendrovės skunde nurodytas 8,2699 ha kitos paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. [...], kadastro Nr. [...]), [...], yra Lietuvos Respublikos nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2002-10-21 apskrities viršininko įsakymas Nr. 4336-01, 2007-01-08 apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-30-01, 2007-01-09 apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-35-01, 2012-04-27 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109)-360 ir 2012-05-10 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-(14.49.109)-516). Žemės sklypas suformuotas, atliekant kadastrinius matavimus (kadastro duomenų nustatymo data – 2010-11-29). Žemės sklype yra 69 statiniai. Prie juridinių faktų, susijusių su Žemės sklypu, pažymėta, kad su Bendrove 50 metų 2007 04 20 sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/2007-465 ir 2012-07-30 susitarimas.

5. Bendrovės valdybos 2012-04-30 posėdžio protokole pažymėta: „[...] SVARSTYTA: „X“, UAB, nuosavybės teise priklausančių, vientisą funkciškai susijusių statinių kompleksą sudarančių statinių, esančių [...], atnaujinimo ir naudojimo klausimas. NUTARTA: 1.1. Vadovaujantis Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 metų bei Vilniaus miesto tarybos 2010-06-30 sprendimu Nr. 1-1632 patvirtintu žemės sklypų detaliuoju planu, iki 2018 metų remonto/rekonstrukcijos būdu atnaujinti visus 59 „X“, UAB, vientiso funkciškai susijusių statinių komplekso statinius, [...], pakeičiant jų paskirtį į prekybos, paslaugų, pramogų. Balsavimo rezultatai: vienbalsiai „už“. 1.2. Atsižvelgiant į 2006–2012 metais atliktus „X“, UAB, statinių paprastojo remonto darbus bei planuojamą atnaujinimą (remontą/rekonstrukciją), visiems 59 „X“, UAB, vientiso funkciškai susijusių statinių komplekso statiniams, [...], ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo terminą pratęsti 99 metams – iki 2111 metų. 1.3. Balsavimo rezultatai: vienbalsiai „už“. Bendrovės valdybos 2012-04-30 sprendimo priede nurodyti šie statiniai: prekybos centras (unikalus Nr. [...]); šiltnamių pagalbinis pastatas (un. Nr. [...]); pagalbinis pastatas (un. Nr. [...]); garažas (un. Nr. [...]); cheminis cechas (un. Nr. [...]); budinčio pastatas (un. Nr. [...]); šiluminis mazgas (un. Nr. [...]); transformatorinė (un. Nr. [...]); transformatorinė (un. Nr. [...]); katilinė (un. Nr. [...]); šiltnamiai (un. Nr. [...] Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...], Nr. [...]), koridorius – praėjimas (un. Nr. [...]), kiti statiniai (inžineriniai) – koridorius, praėjimas (un. Nr. [...]); kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kolonėlė su kuro rezervuarais 2 vnt., automobilių aikštelė) (un. Nr. [...]).“

6. Inspekcija yra pasisakiusi dėl Bendrovei priklausančių statinių žemės sklype, [...], gyvavimo trukmės: 6.1. Lietuvos Respublikos Generalinės Prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorės Irmos Zaikienės 2015-12-01 rašte Nr. 17.2-13920 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pažymėta: „Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. [...] pagal Generalinės Prokuratūros ieškinį dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia ir statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 30 punkte yra numatyta, kad žemės nuomos terminas nustatomas atsižvelgiant į valstybės interesus pagal žemės sklype esančio statinio ar įrenginio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, kuri nustatoma pagal patvirtintus statinio ar įrenginio statybos projekto dokumentus, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvirtintu aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565, o statinių ar įrenginių, pastatytų iki 1996-01-01 – pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nurodytus statinio ar įrenginio nusidėvėjimo duomenis, vadovaujantis Pastatų, statinių, įrenginių, pastatytų iki 1996-01-01, saugaus naudojimo termino nustatymo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2003-05-19 įsakymu Nr. 237. Vadovaudamasi Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 p., prašau pateikti išvadą, kokia buvo žemės sklype kadastriniu Nr. [...], unikalus Nr. [...] buvusių (pagal pridedamą 2012 05-24 Nekilnojamojo turto registro išrašą) statinių gyvavimo trukmė, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus teisės aktus, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo sudarymo dienai (2012-05-24).“; 6.2. Inspekcijos 2015-12-07 rašte Nr. 2D-19111 Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai pažymėta: „Inspekcija gavo Jūsų 2015-12- raštą Nr. I7.2.-I3920, kuriame prašote „pateikti išvadą, kokia buvo žemės sklype (kadastrinis Nr. [...], unikalus Nr. [...] buvusių (pagal pridedamą 2012-05-24 Nekilnojamojo turto registro išrašą) statinių gyvavimo trukmė, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus teisės aktus, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo sudarymo dienai (2012-05-24)“. Išvada teikiama, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (toliau – STR 1.12.06:2002), Pastatų, statinių, įrenginių, pastatytų iki 1996-01-01, saugaus naudojimo termino nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-05-19 įsakymu Nr. 237, Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522, atsižvelgiant į su Jūsų raštu pateiktą 2012-06-24 nekilnojamojo turo registro išrašo kopiją (toliau – išrašas). Statinių, nurodytų išraše, gyvavimo trukmė (metais)/likutinė gyvavimo trukmė išrašo sudarymo dieną (metais): 1. Pastatas – prekybos centras (unikalus Nr. [...])- 100/75. 2. Pastatas – šiltnamių pagalbinis pastatas (un. Nr. [...]) – 80/41 (STR 1.12.06:2002 7.1 p.). 3. Pastatas – pagalbinis pastatas (un. Nr. [...]) – 80/26 (STR 1.12.06:2002 7.l p.). 4. Pastatas – garažas (un. Nr. [...]) – 80/60 (STR 1.12.06:2002 9.2 p.). 5. Pastatas – cheminis cechas (un. Nr. [...]) – 80/41 (STR 1.12.06:2002 16.1 p.). 6. Pastatas – budinčio pastatas (un. Nr. [...]) – 80/48 (STR 1.12.06:2002 65.1 p.). 7. Pastatas – šiluminis mazgas (un. Nr. [...]) – pagal pažymėjimą plane 1IH1p – 80/43 (STR 1.12.06:2002 65.1 p.), pagal sienas – monolitinis gelžbetonis – 100/63 (STR 1.12.06:2002 65.2 p.). 8. Pastatas–transformatorinė (un. Nr. [...]) – 80/53 (STR 1.12.06:2002 65.1 p.). 9. Pastatas – transformatorinė (un. Nr. [...]) – 80/58 (STR 1.12.06:2002 65.1 p.). 10. Pastatas – katilinė (un. Nr. [...]) – 80/40 (STR 1.12.06:2002 54.1 p.). 11. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 12. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 13. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 14. Pastatas –šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 15. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 16. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 17. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR l. 12.06:2002 21.2 p.). 18. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR l. 12.06:2002 21.2 p.). 19. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STRI. 12.06:2002 21.2 p.). 20. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 21. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 22. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 23. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 24. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 25. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 26. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR) 1.12.06:2002 21.2 p.). 27. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 28. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 29. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 30. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-17) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 31. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 32. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 33. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 34. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 35. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 36. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 37. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR) 1.12.06:2002 21.2 p.). 38. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 39. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 40. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 41. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 42. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 43. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 44. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 45. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 46. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 47. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 48. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 49. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 50. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR1.12.06:2002 21.2 p.). 51. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 52. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 53. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0(-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 54. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/0 (-4) (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 55. Pastatas – šiltnamis (un. Nr. [...]) – 35/14 (STR 1.12.06:2002 21.2 p.). 56. Pastatas – koridorius – praėjimas (un. Nr. [...]) 50/31 (STR 1.12.06:2002 65.3 p.). 57. Kiti statiniai (inžineriniai) – koridorius, praėjimas (un. Nr. [...]) – nenurodyta iš ko pastatytas. 58. Kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai (kolonėlė su kuro rezervuarais 2 vnt., automobilių aikštelė) (un. Nr. [...]): kuro rezervuarai – 35/15 (STR 1.12.06:2002 64.1 p.); automobilių aikštelė – 20/0 (STR 1.12.06:2002 60.1 p.). Pažymime, kad STR 1.12.06:2002 2 punkte nustatyta, kad reglamento priede nustatyta –statinių gyvavimo trukme negali būti vadovaujamasi, jei statinys naudojamas, pažeidžiant normalaus naudojimo sąlygas.“; 6.3. Inspekcija 2017-05-29 rašte Nr. 2D-7472 Seimo kontrolieriui pažymėjo, kad Inspekcija minėtu raštu [Inspekcijos 2015-12-07 raštas Nr. 2D-19111 Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai] atliko iš esmės tik techninį veiksmą, t. y. matematinį paskaičiavimą, teisiškai statinių gyvavimo trukmės reikšmės nevertino. [...].“

7. Informacija dėl teisminio proceso, susijusio su skunde nurodytu nekilnojamuoju turtu: 7.1. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. [...] pagal ieškovo Generalinės Prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą (toliau – ieškovas), ieškinį atsakovams Tarnybai, Bendrovei, Savivaldybės administracijai, Inspekcijai dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, statinių nugriovimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-11-10 sprendime pažymėta: „[...] Ieškovas prašo panaikinti 2012-07-30 sudarytą susitarimą, kuriuo buvo pakeista su atsakovu Bendrove 2007-04-20 sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis dėl 0,0673 ha ploto nuomos ir atsakovui išnuomotas 8,2699 ha valstybinės žemės plotas 50 metų terminui. Reikalavimą dėl nurodyto susitarimo pripažinimo negaliojančiu ieškovas grindžia aplinkybe, kad prieš sudarant 2012-07-30 susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo su atsakovu buvo nutrauktos 2 valstybinės žemės nuomos sutartys dėl žemės sklypų, kurių plotai, patvirtinus detaliojo plano sprendinius ir suformavus naują sklypą, pateko į naujai suformuoto valstybinio žemės sklypo plotą, o tai yra sąlyga, panaikinanti Bendrovei teisę lengvatine tvarka (be aukciono) nuomotis valstybinę žemę nuosavybės teise turimų statinių eksploatavimui. [...] Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 30 punkte nurodyta, kokių reikalavimų laikomasi išnuomojant naudojamus žemės sklypus. Teismas sutinka su ieškovo nurodytais argumentais, kad išnuomojant 82699 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą, turėjo būti atlikta valstybinės žemės išnuomojimo procedūra pagal Taisyklėse nustatytą tvarką. Minėta, kad Nekilnojamojo turto registro 2012-05-24 duomenimis ginčo sklype Bendrovei nuosavybės teise priklausančių statinių buvo 58, iš kurių 46 vnt. buvo šiltnamių, kurių kadastro duomenyse nurodyta, kad pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, statybos pabaigos metai – 1960, 1964, 1973, fizinio nusidėvėjimo procentas – 70 proc., 85 proc, sienos –„stiklas su karkasu“, išskyrus šiltnamį, su tarnybine (pagalbine) patalpa, unikalus Nr. [...], statytą 1991 metais (jo gyvavimo trukmė pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ yra 35 metai (iki 2026 metų) [...]. Nurodyti duomenys sąlygoja išvadą, kad Tarnyba nevertino sklype esančių statinių nusidėvėjimo duomenų, kurių vertinimas sąlygoja išnuomojamo valstybinės žemės sklypo nuomos termino nustatymą (Taisyklių 30.5, 30.6 p. p.). Nurodyti reikalavimai yra imperatyvūs. Be to, kaip matyti, kad ginčo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis buvo pakeista, Bendrovei nuosavybės teise priklausiusių pastatų, statinių pagrindinė naudojimo paskirtis nebuvo keista (Žemės įstatymo 9 str. 6 d.). Nustatytos aplinkybės sąlygoja išvadą, kad dalies statinių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis neatitinka ginčo žemės sklypo tikslinės naudojimo paskirties, nes pats atsakovas Tarnyba pripažįsta, kad nebuvo tinkamai įvykdyti Taisyklėse nurodyti reikalavimai (LR CPK 177 str., 187 str.). Taisyklėse nurodyti reikalavimai yra imperatyvūs, todėl jų nesilaikymas vertinamas kaip imperatyvių įstatymo nuostatų nesilaikymas. Nustatytos aplinkybės yra pagrindas teismui ex officio pripažinti negaliojančiu Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2012-07-27 įsakymą Nr. 49 VĮ-(14.49.2.)-1437 „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. [...]) [...], išnuomojimo „X“, UAB“ (LR CK 1.78 str. 5 d.). Ginčijamas 2012-07-30 susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo buvo sudarytas aukščiau nurodyto 2012-07-27 Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymo pagrindu, todėl aukščiau nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu nurodytas administracinis aktas pripažintinas negaliojančiu, kaip priimtas pažeidžiant aukščiau nurodytus imperatyvius teisės aktus (LR CK 1.78 str.). [...].“ Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-11-10 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. [...], ieškinį tenkino iš dalies, t. y. pripažino negaliojančiu susitarimą, panaikino statybą leidžiančius dokumentus ir deklaracijas apie statybos užbaigimą. Reikalavimo nukelti arba nugriauti statinius, [...], netenkino. Teismas pažymėjo, kad prašomiems nugriauti statiniams nėra suėjusi statinių gyvavimo trukmė pagal Statybos techninį reglamentą „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 7.2. Nesutikdami su teismo sprendimu, apeliacinius skundus pateikė ieškovas ir atsakovas Bendrovė. Ieškovo ir atsakovo Bendrovės apeliaciniai skundai išsiųsti į Vilniaus apygardos teismą; Seimo kontrolieriaus turimais duomenimis, įsiteisėjęs teismo sprendimas pirmiau nurodytoje civilinėje byloje nepriimtas.

8. Bendrovės direktoriaus A 2016-12-22 kreipimesi Nr. 44 Inspekcijos viršininkei pažymėta: „Bendrovė 2006 metais teisėtai įsigijo ir iki dabar nuosavybės teise valdo vientisą funkciškai susijusių, teisėtai statytų statinių kompleksą. Visas kompleksas yra viename, detaliuoju planu (patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu Nr. 1-1632) suformuotame valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. [...], kadastro Nr. [...] Vilniaus m. k. v. [...] LR aplinkos ministro 2003-05-19 įsakymu Nr. 237 patvirtintos „Pastatų, statinių, įrenginių, pastatytų iki 1996-01-01, saugaus naudojimo termino nustatymo tvarkos“ 1.4 punkte nustatyta, kad „pastato, statinio, įrenginio gyvavimo trukmė – teorinis laikotarpis, nustatomas aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (toliau – Reglamentas). Nurodyto Reglamento STR 1.12.06:2002 3 punkte nustatyta: „Reglamente nustatyta statinio gyvavimo trukme privaloma vadovautis, jei teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad konkreti teritorija (ar žemės sklypas) turi būti užstatyta minėtuose dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais. Toks reikalavimas gali būti nustatomas tiek visiems toje teritorijoje statomiems statiniams, tiek statiniams, formuojantiems urbanistinę aplinką. Visais kitais atvejais statinio gyvavimo trukmė nustatoma kaip ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė. Ją statytojas (užsakovas) gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus.“ Remdamasi Reglamento STR 1.12.06:2002 3 punkto nuostatomis, Bendrovės valdyba, planuodama statinių atnaujinimą, 2012-04-30 sprendimu nutarė 99 metus naudoti vientisą funkciškai susijusių statinių kompleksą, tuo tikslu investuodama lėšas į statinių priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir kitokius statybos/remonto darbus bei pagerinimus, taip palaikydama ir/ar pailgindama ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę. Bendrovės valdyba 2012-04-30 sprendimu nustatė (pakeitė) ekonomiškai pagrįstą vientiso funkciškai susijusių statinių komplekso (visų statinių) naudojimo trukmę 99 metams nuo valdybos 2012-04-30 sprendimo priėmimo dienos. Remiantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, prašome suteikti informaciją: 1. Ar teisėtai statytų ir teisėtai valdomų statinių, [...], savininkas (statytojas/užsakovas) Bendrovė 2012-04-30 turėjo teisę pasinaudoti Reglamento STR 1.12.06:2002 3 punkte numatytomis nuostatomis, kurios reglamentuoja, kad statytojas (užsakovas), atsižvelgdamas į savo interesus, gali pakeisti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę; 2. Ar Bendrovė, valdybos 2012-04-30 sprendimu 99 metams pratęsdama ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę, pažeidė kokius nors Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus. Jeigu pažeidė, tai kokius teisės aktus, kokius jų straipsnius ir nuostatas; 3. Prašome pateikti detalią informaciją apie kiekvieno (žemiau išvardinto) Bendrovės statinio ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės pabaigą (nurodant datą). Informaciją prašome pateikti, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos 2012-04-30 sprendimą pratęsti 99 metams nuo 2012-04-30 dienos ekonomiškai pagrįstą visų, be išimties, statinių (2012-04-30 turėjusių žemiau išvardintus duomenis), [...], naudojimo trukmę. [...] Atsakymo laukiame elektroniniu paštu [...].“;

9. Inspekcijos viršininko pavaduotojo Aido Valio (kaip rengėja nurodyta I. Jarušaitienė) 2017-01-20 rašte Nr. (7.9)-2D-1768 Bendrovei pažymėta: „Inspekcija gavo Jūsų 2016-12-22 prašymą Nr. 44 (toliau – prašymas), kuriame keliami klausimai, susiję su pastatų ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukme. Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (toliau – Reglamentas) 5.1 punkte nurodyta, kad statinio gyvavimo trukmė – teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio naudojimo pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines klimatines sąlygas, atitinka esminius statinio reikalavimus. Reglamento 3 punkte reglamentuota: „Reglamente nustatyta statinio gyvavimo trukme privaloma vadovautis, jei teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad konkreti teritorija (ar žemės sklypas) turi būti užstatyta minėtuose dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais. Toks reikalavimas gali būti nustatomas tiek visiems toje teritorijoje statomiems statiniams, tiek statiniams, formuojantiems urbanistinę aplinką. Visais kitais atvejais statinio gyvavimo trukmė nustatoma kaip ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė. Ją statytojas (užsakovas) gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus.“ Manome, kad Reglamento 3 punkto nuostata, nustatanti, kad „statytojas (užsakovas) ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus“, reiškia galimybę, atlikus statinio ekspertizę, nustatyti statinio techninį stovį, t. y. nustatyti ar ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę gali keisti, neatliekant statinio jokių statybos darbų ar tam reikia atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Atlikti statinio ekspertizę turi teisę nepriklausomi ekspertai, turintys VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras išduotus atestatus. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnyje nustatytos Inspekcijos atliekamos funkcijos, vykdant statybos valstybinę priežiūrą. Jūsų prašyme pateikti klausimai nepatenka į Inspekcijos vykdomų funkcijų kompetenciją. Vadovaujantis minėtu Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsniu, Inspekcija Jūsų prašyme pateiktų klausimų nenagrinės. [...].“;

10. Bendrovė 2017-01-24 skunde Inspekcijos viršininkei Nr. 5 pažymėjo: „2016-12-22 prašymu Nr. 44 kreipėmės į Inspekciją. Prašėme informacijos, ar teisėtai statytų ir teisėtai valdomų statinių [...], savininkas (statytojas/užsakovas) Bendrovė 2012-04-30 turėjo teisę pasinaudoti statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 3 punkte numatytomis nuostatomis, kurios reglamentuoja, kad statytojas (užsakovas), atsižvelgdamas į savo interesus, gali pakeisti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę ir kt. Gavome Inspekcijos atsakymą – 2017-01-20 raštą Nr. (7-9)-2D-768, kuriame pateikta informacija: „Manome, kad Reglamento 3 punkto nuostata, nustatanti, kad „statytojas (užsakovas) ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus“, reiškia galimybę, atlikus statinio ekspertizę, nustatyti statinio techninį stovį, t. y. nustatyti ar ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę gali keisti, neatliekant statinio jokių statybos darbų ar tam reikia atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus“. Nurodyta, kad „šis sprendimas gali būti skundžiamas Inspekcijos viršininkui“. Pasinaudodami savo teisėmis, teikiame skundą: Pirma: statybos techniniame reglamente STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (aktualiu laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-12-15 galiojančioje redakcijoje) yra konkrečiai nurodyta, kada privaloma atlikti pastato ekspertizę. Statytojui/užsakovui 2012-04-30 keičiant (pratęsiant) ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę privalomumo atlikti statinio ekspertizę tuo metu galiojančiame STR 1.06.03:2002 nėra, statinio ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė nėra statinio ekspertizės objektas; Antra: Ar nemanote, kad būtų tikslinga vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 bei kitais LR Aplinkos ministerijos patvirtintais teisės aktais, o ne specialisto pamąstymais. Ar neturėtų Inspekcijos specialistų nuomonė sutapti su STR 1.06.03:2002 nuostatomis. Remiantis tuo, kas išdėstyta, bei 2016-12-22 Bendrovės prašymu Nr. 44, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, pakartotinai prašome pateikti informaciją: - Ar teisėtai statytų ir teisėtai valdomų statinių, [...], savininkas (statytojas/užsakovas) Bendrovė 2012-04-30 teisėtai pasinaudojo Reglamento STR 1.06.03:2002 3 punkte numatytomis nuostatomis, kurios reglamentuoja, kad statytojas (užsakovas), atsižvelgdamas į savo interesus, gali pakeisti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę; - Ar Bendrovės 2012-04-30 valdybos sprendimas, pratęsiantis ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę iki 2111 metų, atsižvelgiant į Bendrovės atliktus remonto darbus bei planuojamą atnaujinimą (remontą/rekonstrukciją), nepažeidė tuo metu galiojančių statybos techninių reglamentų nuostatų. [...].“

11. Bendrovė 2017-02-24 pateikė skundą dėl laiku negauto atsakymo į 2017-01-24 kreipimąsi.

12. 2017-02-24 tuometės Inspekcijos viršininkės L. Nalivaikienės rašte Nr. (1.8)-2D-2380 Bendrovei pažymėta: „[...] Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 8 straipsnį, Inspekcija neturi kompetencijos atlikti 2016-12-22 prašyme Nr. 44 ir 2017-01-24 skunde Nr. 5 nurodytų veiksmų, t. y. įvertinti, ar Bendrovė teisėtai pakeitė ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę bei, ar Bendrovės 2012-04-30 valdybos sprendimas dėl ekonomiškai pagrįstos statinių naudojimo trukmės pratęsimo nepažeidė tuo metu galiojusių statybos techninių reglamentų nuostatų. Dėl šios priežasties tenkinti Bendrovės 2017-01-24 skundą Nr. 5 ir teikti prašomą informaciją Inspekcija neturi pagrindo. Pažymėtina, kad Inspekcijos 2017-01-20 rašte Nr. (7.9)-2D-768 yra pateikta nuomonė dėl galimybės atlikti statinio ekspertizę, su kuria Jūs nesutinkate. Visų pirma, Inspekcija nėra įgaliota oficialiai aiškinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktų, įskaitant ir statybos techninių reglamentų nuostatų. Taigi, išdėstyta pozicija aiškinant statybos techninio reglamento nuostatas, nėra privaloma ir laikytina tik Inspekcijos nuomone. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Inspekcijos rašte pateikta nuomonė atitinka ir oficialią Inspekcijos nuomonę, aiškinant teisės aktus, pateiktą Inspekcijos išaiškinimuose. [...] Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė – laikotarpis, per kurį tikslinga naudoti statinį, palaikant jo naudojimo savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus, atsižvelgiant į visus tarpusavyje susijusius aspektus: statinio projektavimo, statybos, naudojimo ir naudojamo statinio draudimo išlaidas, išlaidas, kurių reikia siekiant išvengti naudojimo sutrikimų; statinio griūties riziką ir pasekmes jo naudojimo laikotarpiu; planuojamą dalinį atnaujinimą; valymo, statinio priežiūros ir remonto išlaidas. Taigi ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė nustatoma, be kita ko, atsižvelgiant ir į esminių statinio reikalavimų užtikrinimą, todėl statinio ekspertizės atlikimas šiuo atveju galėtų padėti nustatyti, ar šie reikalavimai užtikrinami (vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 dalimi, statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus), tačiau, manytina, kad ekspertizė nėra privaloma visais atvejais. Kaip jau minėta, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 3 punktu, būtent statytojui yra suteikta teisė keisti ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, atsižvelgiant į savo paties interesus, todėl šis subjektas ir turi teisę priimti atitinkamą sprendimą. Atsiprašome, kad dėl didelio Inspekcijos darbuotojų darbo krūvio atsakymas į skundą teikiamas 2 darbo dienomis vėliau. [...].“

13. Seimo kontrolierius paprašė Savivaldybės administracijos pateikti informaciją apie žemės sklypo statinių, [...], eksploatacijai suformavimą, sprendimo dėl sklypo kadastro duomenų patvirtinimo priėmimą; apie Bendrovės skunde nurodytoje teritorijoje, kurioje yra statiniai, [...], vykdytą teritorijų planavimą; ar teritorijoje, kurioje yra statiniai, [...], galiojančiuose planavimo dokumentuose buvo reikalavimas, kad teritorija (žemės sklypas) gali būti užstatyta dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais, kaip tai reglamentuota Statybos techniniam reglamente STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus Mindaugo Pakalnio 2017-06-06 rašte Nr. A51-36847/17(3.3.16.5-EM4) Seimo kontrolieriui buvo pažymėta: „Informuojame, kad kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo) žemės sklypas, [...] (kadastro Nr. [...]), buvo suprojektuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-04-21 įsakymu Nr. A30-1040 „Dėl sklypo, [...] duomenų nustatymo“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimu Nr. 1-1632 „Dėl sklypo [...] detaliojo plano tvirtinimo“.

14. Dėl statinių ekspertizės atlikimo, sprendžiant ekonomiškai pagrįstos statinių naudojimo trukmės nustatymo klausimus Inspekcija Seimo kontrolieriui pažymėjo: „[...] Inspekcijos 2017-02-24 rašte paaiškinta, kad statinio ekspertizė yra tik priemonė, galinti pačiam statytojui padėti įvertinti statinių būklę ir priimti tinkamą sprendimą dėl ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės keitimo, tačiau ekspertizė nėra privaloma, o statytojas pats savarankiškai priima STR 1.12.06:2002 3 p. nurodytą sprendimą. Inspekcijos nuomonė dėl galimybės atlikti ekspertizę yra patariamojo pobūdžio, tačiau statytojas savo nuožiūra ir rizika gali priimti sprendimus pagal STR 1.12.06:2002 3 p. [...] Inspekcijos darbuotojai įspėti nepažeisti ir procedūrų atlikimo terminų. Dėl to, kad 2017-02-24 raštas pateiktas pavėluotai dėl darbuotojų darbo krūvio, be kita ko, pareiškėjo atsiprašėme 2017-02-24 atsakyme. [...] Pareiškėjo skunduose minimas veiksmas, t. y. ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės nustatymas jau pagal savo apibrėžimą reiškia, kad jis susijęs su statinių išlaikymo, priežiūros ir pan. kaštais, todėl pats statytojas ir turi spręsti bei vertinti savo finansines galimybes, iš to gaunamą naudą ir pan., kiek ilgai jis gali sau leisti naudoti statinį. Inspekcijos ar kitų priežiūros subjektų kišimasis į statytojo finansinius klausimus nėra pagrįstas teisės aktais. Šiuo atveju priežiūros institucijos pagal nustatytą kompetenciją galėtų imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu kiltų statinio avarijos grėsmė, įvyktų statinio avarija ir pan. [...] analizuojant teisės aktus, darytina išvada, kad statinio ekspertizės atlikimas yra labiau rekomendacinio pobūdžio, siekiant išsamiai įvertinti statinio būklę ir tinkamai nustatyti ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės pratęsimo terminą, jos atlikimo privalomumas teisės aktais nėra nustatytas. [...].“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

15. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas: 5 straipsnio 3 dalis: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

16. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas: 3 straipsnio 1 dalis: „Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais.“ 33 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisė į žalą padariusį valstybės tarnautoją „1. Žala, atsiradusi dėl valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos neteisėtų veiksmų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.“

17. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas: „8 straipsnis. Statybos valstybinės priežiūros institucija ir jos atliekamos funkcijos. 1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. 2. Statybos valstybinė priežiūra apima: [...] 10) konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą; 11) kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių; 12) kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus.“

18. Pagal Bedrovės 2016-12-22 ir 2017-01-24 kreipimųsi pateikimo Inspekcijai metu galiojusias Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas: 1 straipsnis: „Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administravimo procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą [...].“ 2 straipsnio 1 dalis: „1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.“ 14 straipsnis. Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. [...] 3. Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams: 1) nustatytiems šio įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 34 straipsniuose dėl pranešimų ir skundų, kuriais skundžiami viešojo administravimo subjekto veiksmai ar neveikimas; 2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; [...].“

19. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatas: „1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose (toliau – institucijos). [...] 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. [...] 8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis. [...] 34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. [...] 47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: 47.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“

20. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-22 nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų reikalavimus: „[...] 7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra: [...] 7.9. formuoti Lietuvos Europos Sąjungos politiką [...] teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros, statybos [...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą. [...] 8.2. siekdama 7.2 punkte nurodyto veiklos tikslo: 8.2.1. rengia įstatymų projektus, planavimo dokumentus [...] teritorijų planavimo ir priežiūros, architektūros ir urbanistikos, statybos ir jos priežiūros, [...] klausimais, dalyvauja juos rengiant, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šiame punkte nurodytų planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus; [...] 9. Aplinkos ministerija taip pat atlieka šias funkcijas: [...] 9.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones; [...].“

21. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų reikalavimus: „[...] 2. Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą. [...] 10. Inspekcijos veiklos tikslai: 10.1. užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai; 10.2. užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai; 10.3. užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityse būtų teikiamos skaidriai. [...] 11.2. įgyvendindama 10.2 papunktyje nurodytą tikslą: [...] 11.2.5. vykdo ūkio subjektų priežiūrą, teikdama konsultacijas ir metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka; [...].“

22. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ nuostatas: „[...] 3. Reglamento nustatyta statinio gyvavimo trukme privaloma vadovautis, jei teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad konkreti teritorija (ar žemės sklypas) turi būti užstatyta minėtuose dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais. Toks reikalavimas gali būti nustatomas tiek visiems toje teritorijoje statomiems statiniams, tiek statiniams, formuojantiems urbanistinę aplinką. Visais kitais atvejais statinio gyvavimo trukmė nustatoma kaip ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė. Ją statytojas (užsakovas) gali keisti, atsižvelgdamas į savo interesus.“

23. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 214 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ nuostatas: „[...] 4. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams. [...] 6. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos [...]: [...] 6.11. statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus esminius statinio reikalavimus. [...] 12. Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai: 12.1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos; 12.2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu. [...].“

24. Pagal Inspekcijos viršininko 2011-11-10 įsakymu Nr. 1V-194 patvirtintų Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nuostatas: „1. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato konsultacijų rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose nustatytą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kompetenciją. [...] 4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: Paklausimas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs (-ę) žodžiu ar raštu Inspekcijai pateiktas (-i) oficialus (-ūs) klausimas (-ai), prašymas suteikti konsultaciją. Konsultacija – Inspekcijos teikiama administracinė paslauga – žodinis ar rašytinis atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us) teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais. Patvirtinta rašytinė konsultacija – rašytinis Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens atsakymas į asmens paklausime pateiktą (-us) klausimą (-us). [...].“ Taisyklių priede nustatyta: „[...] 271. Įvairūs klausimai, susiję su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklos sričių priežiūra.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

25. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo: „[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...]. […] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] taip pat teisės aktuose reglamentavus asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) [...].“

Tyrimo išvados

26. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos, išskiriant šias dalis: 26.1. dėl statinių gyvavimo trukmės nustatymo; 26.2. dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimo pažeidimo.

Dėl statinių gyvavimo trukmės nustatymo

27. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su šioje dalyje aptariamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus: 27.1. Bendrovės pateiktame valdybos 2012-04-30 posėdžio protokole pažymėta, kad priimtas sprendimas atnaujinti visus 59 statinius, esančius žemės sklype, [...], bei pratęsti ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo terminą iki 2111 metų (žr. pažymos 5 punktą); 27.2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-11-10 sprendė klausimą dėl Bendrovės teisės į valstybinės žemės sklypo, [...], kuriame yra ginčo statiniai, nuomą, panaikino statinių statybą leidžiančius dokumentus ir deklaracijas apie statybos užbaigimą (žr. pažymos 7.1 punktą). Įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje dar nepriimtas (žr. pažymos 7.2 punktą). Gavusi Lietuvos Respublikos Generalinės Prokuratūros, byloje dalyvaujančios ieškovo teisėmis, prašymą (žr. pažymos 6.1 punktą), Inspekcija 2015-12-07 raštu pateikė išvadą dėl Bendrovei priklausančių statinių, [...], gyvavimo trukmės (žr. pažymos 6.2 punktą); 27.3. Inspekcija, teikdama Seimo kontrolieriui informaciją skundo tyrimui, pažymėjo, kad 2015-12-07 rašte išvada dėl statinių gyvavimo trukmės Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai (žr. pažymos 6.2 punktą) pateikta, atlikus iš esmės tik techninį veiksmą, t. y. matematinį paskaičiavimą, teisiškai statinių gyvavimo trukmės reikšmės nevertinant (žr. pažymos 6.3 punktą); 27.4. Atsakingo valdymo principas ir teisėtumo principas reikalauja, kad institucijų veikla būtų pagrįsta teisės aktų nuostatomis (žr. pažymos 16 ir 25 punktus); oficialūs institucijų raštai yra viena iš Inspekcijos veiklos sričių, todėl jie privalo atitikti teisės aktų reikalavimus, turi būti pagrįsti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis; 27.5. Reglamento 3 punkte nustatyta, kokiais atvejais privaloma vadovautis Reglamente nurodytais statinių gyvavimo terminais (žr. pažymos 22 punktą), jei teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodyta, kad konkreti teritorija (ar žemės sklypas) turi būti užstatyta minėtuose dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais. Nesant Reglamento 3 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytų žymų dėl konkrečios teritorijos užstatymo dokumentuose nurodytos gyvavimo trukmės statiniais, statytojas (užsakovas) yra laisvas statinio gyvavimo trukmę nustatyti kaip ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę ir keisti ją, atsižvelgdamas į savo interesus; 27.6. Bendrovė 2016-12-22 kreipėsi į Inspekciją, prašydama suteikti konsultaciją dėl ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės nustatymo kiekvienam iš žemės sklype, [...], esančių statinių, bei įvertinti Bendrovės valdybos 2012-04-30 sprendimo teisėtumą (žr. pažymos 8 punktą). Bendrovės kreipimųsi Inspekcijoje nagrinėjimo klausimai analizuojami atskiroje pažymos dalyje (žr. pažymos 30–33 punktus); 27.7. Nei Inspekcijos išvadoje Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai, nei skundo tyrimo Seimo kontrolierių įstaigoje metu nebuvo gauta duomenų dėl Reglamento 3 punkte nurodytos sąlygos nagrinėjamu atveju įgyvendinimo, t. y. nebuvo gauta duomenų apie reikalavimą konkrečią teritoriją (ar žemės sklypą) užstatyti teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade nurodytos gyvavimo trukmės statiniais (žr. pažymos 13 punktą); 27.8. Inspekcija, teikdama Seimo kontrolieriui skundo tyrimui reikalingą informaciją, pažymėjo, kad ekonomiškai pagrįstos statinių naudojimo trukmės pratęsimo klausimas, vadovaujantis Reglamentu, nagrinėjamu atveju galėjo būti priimamas (žr. pažymos 14 punktą). Statytojo sprendimas dėl naudojimo trukmės pratęsimo yra savarankiškas ir priimamas pagal jo paties interesus ir finansines galimybes; 27.9. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. Statybos valstybinė priežiūra apima ir konsultacijų bei metodinės pagalbos teikimą (žr. pažymos 17 punktą). Pastatyto statinio gyvavimo trukmę, atsižvelgiant į statybos produktus, nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-10-30 įsakymu Nr. 565 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (žr. pažymos 22 punktą). Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 1 punkte apibrėžtas taisyklių tikslas – siekis užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą pagal Inspekcijos kompetencija (žr. pažymos 24 punktą), tuo tarpu Inspekcijos 2017-02-24 rašte (žr. pažymos 12 punktą) išreikšta pozicija, jog Inspekcija nėra įgaliota aiškinti statybos techninių reglamentų nuostatų; 27.10. Dėl Bendrovės teiginio, kad Inspekcijos pareigūnų veikla daro žalą teisėtai veikiančiam ūkio subjektui, pažymėtina, jog žalos pobūdžio bei dydžio nustatymo klausimai priskirti teismų kompetencijai (žr. pažymos 16 punktą).

28. Už valstybės politikos statybos ir teritorijų planavimo srityse organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą atsakinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (žr. pažymos 20 punktą). Todėl tikslinga šiai institucijai rekomenduoti pateikti poziciją kiekvienu iš nurodytų klausimų: 28.1. ar galimas tik matematinis statinių gyvavimo trukmės paskaičiavimas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ nuostatas, neatsižvelgiant į 3 punkto reikalavimą, t. y. neišsiaiškinus, ar teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade numatyta konkrečią teritoriją (ar žemės sklypą) užstatyti nurodytos gyvavimo trukmės statiniais (žr. pažymos 6.3 ir 22 punktus); 28.2. ar statinių gyvavimo trukmė pagal Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ nuostatas, gali būti nustatyta, neatsižvelgiant į statytojo priimtą sprendimą dėl ekonomiškai pagrįstos statinių naudojimo trukmės pratęsimo; 28.3. ar Inspekcija, 2015-12-07 raštu teikdama išvadą Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai (žr. pažymos 6 punktą), turėjo atkreipti dėmesį į Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 3 punkto nuostatas, ir išvadą teikti, tik išsiaiškinus Reglamento 3 punkto sąlygos dėl konkrečios teritorijos užstatymo nustatytos gyvavimo trukmės statiniais (ne)buvimą (ž. Pažymos 22 punktą); 28.4. ar Inspekcija turi aiškinti statybos techninių reglamentų nuostatas, užtikrinant Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (žr. pažymos 24 punktą) reikalavimų įgyvendinimą (žr. pažymos 27.9 punktą).

29. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą, bei 17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, tyrimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu gauta informacija vertintina kitose institucijose (žr. pažymos 7 ir 28 punktus), vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, UAB „X“ skundo šioje dalyje tyrimas nutrauktinas.

Dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo

30. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su Bendrovės kreipimųsi Inspekcijoje nagrinėjimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus: 30.1. Dėl Bendrovės 2016-12-22 kreipimosi 30.1.1. Bendrovė 2016-12-22 kreipėsi į Inspekciją, prašydama pateikti konsultaciją konkrečioje situacijoje dėl Reglamento 3 punkto nuostatos taikymo, t. y. ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės nustatymo (žr. pažymos 8 punktą); 30.1.2. Į Bendrovės 2016-12-22 kreipimąsi (žr. pažymos 8 punktą) atsakyta Inspekcijos 2017 01-20 raštu (toliau – 2017-01-20 Raštas; žr. pažymos 9 punktą), t. y. praėjus beveik mėnesiui nuo kreipimosi gavimo dienos. 2017-01-20 Rašte nurodyta, kada privaloma vadovautis Reglamente nustatyta statinio gyvavimo trukme, t. y. kai statinių gyvavimo trukmė nurodyta teritorijų planavimo dokumentuose ir kt. Taip pat 2017-01-20 Rašte nurodyta, kad Reglamento 3 punkto nuostata dėl ekonomiškai pagrįsto statinių naudojimo termino nustatymo taikytina, atlikus statinio ekspertizę. 2017-01-20 Rašte nepažymėta, kad statytojas (užsakovas) gali rinktis, atlikti ar neatlikti statinio ekspertizę, todėl iš jo turinio galima suprasti, jog sprendimą dėl ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės nustatymo statytojas (užsakovas) gali priimti, tik atlikęs statinio ekspertizę. Be to, Bendrovė 2017-01-20 Raštu informuota, kad jos pateikti klausimai nėra Inspekcijos kompetencija, todėl prašyme pateikti klausimai nagrinėjami nebus; 30.1.3. Bendrovės 2016-12-22 kreipimasis vertintinas kaip prašymas dėl administracinės paslaugos (konsultacijos raštu) suteikimo (žr. pažymos 19 ir 24 punktus); 30.1.4. Nors Inspekcija 2017-01-20 Rašte nurodė, kad Bendrovės prašyme pateikti klausimai nėra jos kompetencija, šio teiginio argumentai Rašte nenurodyti, todėl iš atsakymo neaišku, kodėl Inspekcija atsisako pateikti savo poziciją kreipimesi nurodytais klausimais. Įstatymo pavadinimo ir straipsnio nurodymas nelaikytinas pakankamu išaiškinimu, dėl ko Inspekcija nevertina Bendrovės valdybos 2012-04-20 sprendimo dėl ekonomiškai pagrįsto statinių naudojimo termino teisėtumo; 30.1.5. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, kiekvienam viešojo administravimo subjektui yra nustatyta pareiga priimti skundus bei prašymus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus (žr. pažymos 18 punktą). Tuo atveju, kai viešojo administravimo subjektas yra neįgaliotas spręsti skunde, prašyme išdėstytus klausimus, jis turi pareigą per 5 darbo dienas apie tai informuoti pareiškėją. Taigi, apie tai, kad Bendrovės 2016-12-22 kreipimesi nurodyti prašymai dėl Bendrovės valdybos 2012-04-30 sprendimo įvertinimo nepriskirti Institucijos kompetencijai, Bendrovė turėjo būti raštu informuota per 5 darbo dienas. Tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie šio reikalavimo įgyvendinimą; 30.1.6. Teisėtumo principas reikalauja, kad institucijų veikla būtų pagrįsta teisės aktų nuostatomis (žr. pažymos 16 ir 25 punktus). Atsižvelgiant į tai, kad oficialūs raštai asmenims yra viena iš Inspekcijos veiklos sričių, raštu teikiamos konsultacijos, vadovaujantis atsakingo valdymo ir teisėtumo principais, turi būti pagrįstos konkrečiomis teisės aktų nuostatomis; 30.2. Dėl Bendrovės 2017-01-24 kreipimosi 30.2.1. nepatenkinta 2017-01-20 Rašte pateiktu atsakymu (žr. pažymos 9 punktą), Bendrovė 2017-01-24 pateikė Inspekcijai naują kreipimąsi (žr. pažymos 10 punktą). Bendrovė nurodė Inspekcijai netinkamus Inspekcijos pareigūnų veiksmus, nagrinėjant Bendrovės 2016-12-22 kreipimąsi, prašė teisiškai pagrįsti Inspekcijos 2017-01-20 rašte nurodytą teiginį dėl statinio ekspertizės atlikimo, norint priimti sprendimą dėl ekonomiškai pagrįsto statinio naudojimo termino nustatymo. Bendrovė taip pat pakartotinai paprašė pateikti poziciją dėl Bendrovės valdybos 2012-04-30 sprendimo teisėtumo, t. y. ar statinių ekonomiškai pagrįstas naudojimo terminas pratęstas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų; 30.2.2. Į Bendrovės 2017-01-24 kreipimąsi (žr. pažymos 10 punktą) atsakyta Inspekcijos 2017-02-24 raštu (žr. pažymos 12 punktą), t. y. praėjus mėnesiui nuo kreipimosi. Bendrovė informuota, kad ekonomiškai pagrįstos statinio naudojimo trukmės nustatymui statinių ekspertizė nėra privaloma visais atvejais, pabrėžta jos, kaip pagalbinės priemonės, siekiant užtikrinti esminių statinio reikalavimų laikymąsi, reikšmė. 2017-02-24 Rašte pakartota, kad Bendrovės valdybos priimto sprendimo teisėtumo vertinimas nėra Inspekcijos kompetencija.

31. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (žr. pažymos 25 punktą), kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, numatant, jog valdžia tarnauja žmonėms (žr. pažymos 15 punktą).

32. Apibendrinant, darytina išvada, kad nagrinėjant Bendrovės 2016-12-22 kreipimąsi, buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai (žr. pažymos 16, 18, 19 ir 30 punktus), atsakingo valdymo principas (žr. pažymos 15 ir 25 punktus) ir Pareiškėjos teisė į tinkamą viešąjį administravimą (žr. pažymos 18 punktą). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ši Bendrovės skundo dalis pripažintina pagrįsta. Atsižvelgiant į tai, kad į 2016-12-22 kreipimesi nurodytus klausimus Bendrovei išsamiai atsakyta kitais Inspekcijos raštais, o dėl nežymiai praleisto termino Bendrovės atsiprašyta, siūlyti vertinti pareigūnų veiksmus netikslinga.

33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas turėtų užtikrinti, kad: 33.1. teikiant atsakymus į asmenų prašymus, būtų laikomasi reikalavimo per 5 darbo dienas informuoti asmenį apie atsisakymą nagrinėti Inspekcijos kompetencijai nepriskirtus klausimus; 33.2. asmenų prašymai Inspekcijoje būtų nagrinėjami, nepažeidžiant išsamumo ir teisėtumo principų.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „X“ skundo dalies tyrimą dėl statinių gyvavimo trukmės nustatymo nutraukti.

35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: UAB „X“ skundo dalį dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimo pažeidimo pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 6 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

36.1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai – pateikti poziciją kiekvienu iš nurodytų klausimų: 36.1.1. ar galimas tik matematinis statinių gyvavimo trukmės paskaičiavimas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ nuostatas, neatsižvelgiant į 3 punkto reikalavimą, t. y. neišsiaiškinus, ar teritorijų planavimo sąlygose ar teritorijų planavimo dokumentuose, savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) išduotame projektavimo sąlygų sąvade numatyta konkrečią teritoriją (ar žemės sklypą) užstatyti nurodytos gyvavimo trukmės statiniais (žr. pažymos 6.3 ir 22 punktus); 36.1.2. ar statinių gyvavimo trukmė pagal Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ nuostatas, gali būti nustatyta, neatsižvelgiant į statytojo priimtą sprendimą dėl ekonomiškai pagrįstos statinių naudojimo trukmės pratęsimo; 36.1.3. ar Inspekcija, 2015-12-07 raštu teikdama išvadą Lietuvos Respublikos Generalinei Prokuratūrai (žr. pažymos 6 punktą), turėjo atkreipti dėmesį į Statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 3 punkto nuostatas, ir išvadą teikti, tik išsiaiškinus Reglamento 3 punkto sąlygos dėl konkrečios teritorijos užstatymo nustatytos gyvavimo trukmės statiniais (ne)buvimą (ž. Pažymos 22 punktą); 36.1.4. ar Inspekcija turi aiškinti statybos techninių reglamentų nuostatas, užtikrinant Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (žr. pažymos 24 punktą) reikalavimų įgyvendinimą (žr. pažymos 27.9 punktą).

36.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui užtikrinti, kad: 36.2.1. teikiant atsakymus į asmenų prašymus, būtų laikomasi reikalavimo per 5 darbo dienas informuoti asmenį apie atsisakymą nagrinėti Inspekcijos kompetencijai nepriskirtus klausimus; 36.2.2. asmenų prašymai Inspekcijoje būtų nagrinėjami, nepažeidžiant išsamumo ir teisėtumo principų.

Apie sprendimus dėl pateiktų rekomendacijų Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir UAB „X“ informuoti raštu iki 2017-11-27. Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius        Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-362
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį