Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas) dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau vadinama – NVSC) Marijampolės departamento ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą dėl galimai netinkamų laikymo sąlygų Marijampolės pataisos namuose (toliau vadinama – Marijampolės PN).

2. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „Šiuo metu bausmę atlieku Marijampolės PN [...] būryje. Esu paskirtas gyventi [...] būrio patalpoje Nr. [...], kuriame viso gyvena 70 nuteistųjų, dėl ko yra patalpa perpildyta ir neatitinka jokių reikalavimų bei neužtikrina numatyto ne mažesnio kaip 3,6 kv. m gyvenamojo ploto vienam nuteistajam“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „Lovos nesaugios ir kliba bei girgžda [...], išduoti čiužiniai yra antisanitarinės būklės, supuvę ir suplyšę bei neatitinka jokių higienos normų [...]“; 2.3. „[...] būryje viso bendrai bausmę atlieka 95 nuteistieji, klozetai tik 3 (trys) ir 2 (du) pisuarai, kurie yra netvarkingi bei neatitinka higienos normų, kadangi nėra jokių pertvarų [...]. Prausykloje yra tik 5 vnt. (penki) praustuvų, skirtų 95 nuteistiesiems, kas taip pat neatitinka jokių normų [...]“; 2.4. „Rūbų džiovinti nėra kur, maistas genda, nes yra tik vienas šaldytuvas“; 2.5. „Lauke pasivaikščioti galimybių nėra, nes mažai vietos, o nuteistųjų daug [...]“; 2.6. „Dėl esamų sąlygų kreipiausi į visas institucijas [...], Kalėjimų departamentą, [...] NVSC [...] dėl mano skundo buvo atlikti tyrimai ir atvažiavo komisija iš NVSC, kurie viską patikrino ir sako čia daug pažeidimų [...] bet oficialioj išvadoj parašė, jog pažeidimų nėra, nors yra akivaizdūs visi pažeidimai.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Iš tyrimo metu surinktų dokumentų ir informacijos nustatyta: 4.1.   Pareiškėjas NVSC Kauno departamentui pateikė 2016-07-15 skundą dėl galimai netinkamų laikymo sąlygų Marijampolės PN. Pareiškėjas šiame skunde nurodė iš esmės tokius pačius galimus pažeidimus, kaip ir Skunde (šios pažymos 2.1–2.5 papunktis), taip pat nurodė, kad Marijampolės PN valgyklos aplinka yra nehigieniška; 4.2. NVSC Kauno departamento pareigūnai Pareiškėjo 2016-07-15 skundą persiuntė NVSC Marijampolės departamentui; 4.3. NVSC Marijampolės departamento pareigūnai 2016-07-26 raštu Nr. 2.4.-800 (23.4.1.4.12) Pareiškėją informavo, kad atliks tiesioginę valstybinę operatyviąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau vadinama – Kontrolė) Marijampolės PN, taip pat prašė Pareiškėjo pranešti apie sutikimą arba nesutikimą persiųsti jo 2016-07-15 skundą Marijampolės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau vadinama – Marijampolės VMVT) ir Kalėjimų departamentui, nes Pareiškėjas šiame skunde kėlė reikalavimus, kurie nėra reglamentuoti Lietuvos higienos normoje HN: 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-08-03 įsakymu Nr. V-908 (toliau vadinama – HN 134:2015); 4.4. NVSC Marijampolės departamento pareigūnė 2016-08-05 Marijampolės PN atliko patikrinimą vietoje (NVSC Marijampolės departamento 2016-08-12 patikrinimo aktas); 4.5. NVSC Marijampolės departamente 2016-08-08 gautas Pareiškėjo sutikimas persiųsti jo 2016-07-15 skundą nurodytoms institucijoms; 4.6. NVSC Marijampolės departamento pareigūnai 2016-08-10 raštu Nr. 2.4.-893(23.4.1.4.12) Pareiškėjo 2016-07-15 skundą persiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Marijampolės VMVT, o 2016-08-09 raštu Nr. 2.4.-883(23.4.1.4.12) – Kalėjimų departamentui. Pareiškėjui adresuotos šių raštų dėl skundo persiuntimo kopijos; 4.7. Kalėjimų departamento pareigūnai Seimo kontrolierių informavo, kad 2016-08-11 raštu Nr. 2S-4445 Pareiškėjo 2016-07-15 skundą persiuntė Marijampolės PN, ir pateikė šio rašto kopiją. 2016-08-11 rašte nurodyta, kad Pareiškėjas nesikreipė į Marijampolės PN direktorių ir neskundžia jo sprendimų, todėl skundas persiunčiamas Marijampolės PN direktoriui; 4.8. Marijampolės VMVT 2016-08-18 raštu Nr. 41S(41.5)-480 (atsakoma į Pareiškėjo 2016-07-15 skundą) Pareiškėją informavo, kad „pagal 2016 metais atliktus Marijampolės VMVT inspektorių planinius ir neplaninius patikrinimus Marijampolės PN valgykloje neatitikimų dėl higienos ir maisto tvarkymo nenustatyta“; 4.9. NVSC Marijampolės departamentas į Pareiškėjo 2016-07-15 skundą atsakė 2016-08-19 raštu Nr. 2.4-957(23.4.1.4.12), kuriame nurodyta: 4.9.1. „[...] 2016 m. rugpjūčio 5 d. Marijampolės departamento specialistė atliko Kontrolę Marijampolės PN. Kontrolės metu [...] patikrinta [...] nuteistųjų būrio gyvenamoji patalpa Nr. [...]. Paaiškiname, kad [...] [...] būrio patalpa Nr. [...] yra Jūsų įvardinta patalpa Nr. [...]“; 4.9.2. „Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus Fizikinių veiksnių tyrimo poskyrio specialistas atlikto dirbtinio apšvietimo matavimus minėtoje patalpoje. [...] patalpoje nustatyta dirbtinė apšvieta 54 lx [liuksų]. Įvertinus atlikto tyrimo matavimo duomenis, nustatyta: dirbtinė apšvieta neatitiko HN 134:2015 14 p. reikalavimų. Gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx. Marijampolės PN administracija įpareigota pažeidimą pašalinti iki 2016 m. rugpjūčio 26 d.“; 4.9.3. „Kontrolės metu nustatyta, kad tualeto patalpoje, kuria naudojasi [...] būrio nuteistieji, yra įrengtos penkios praustuvės bei trys unitazai, du pisuarai ir vienas dušas, tikrinimo metu buvo veikiantys. Nuteistiesiems skirtoje dušų patalpoje yra tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, sudaryta galimybė praustis kartą per savaitę, atitinka HN 134:2015 18 p. [...] būrio nuteistieji prausiasi pagal Marijampolės PN direktoriaus 2016 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 4/07-137 patvirtintą grafiką penktadieniais“; 4.9.4. „[...] būrio patalynė ir rankšluosčiai skalbiami pagal Marijampolės PN direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 4/07-15 patvirtintą grafiką kartą per savaitę trečiadieniais. [...] būryje yra skalbimo mašina, kuria galite naudotis [...]. Pagal Marijampolės PN direktoriaus 2016 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4/07-15 patvirtintą [...] grafiką [...] lovos skalbiniai ir rankšluosčiai išskalbiami, išdžiovinami ir tą pačią dieną grąžinami [...] būrio nuteistiesiems. Kontrolės metu nustatyta, kad Jūs esate aprūpintas čiužiniu, antklode, pagalve, lovos skalbiniais ir rankšluosčiais. Marijampolės PN [...] pateikė informaciją, kad Jums 2015 m. lapkričio 24 d. išduotas 1 čiužinys, 1 antklodė, 1 pagalvė ir 3 puodukai. [...]. [...] vienam nuteistajam yra išduodamas vienas čiužinys, kurio dėvėjimo arba naudojimo laikas yra 4 metai. Čiužiniui susidėvėjus anksčiau laiko, esant nuteistojo prašymui, čiužinys yra pakeičiamas nauju, tačiau, Marijampolės PN administracijos teigimu, Jūs nesate pateikęs prašymo Marijampolės PN direktoriui dėl susidėvėjusio čiužinio pakeitimo“; 4.9.5. „Kitų klausimų, nurodytų Jūsų skunde, HN 134:2015 nereglamentuoja, todėl Jūsų skundas šiose dalyse [...] persiųstas Kalėjimų departamentui [...] bei [...] Marijampolės VMVT viršininkui“; 4.10. 2016-08-31 atlikti pakartotiniai dirbtinio apšvietimo matavimai Marijampolės PN [...] nuteistųjų būrio gyvenamojoje patalpoje Nr. [...], nustatyta dirbtinė apšvieta – 265 lx; 4.11. Marijampolės PN pareigūnai Seimo kontrolierių informavo, kad iš Kalėjimų departamento 2016-08-11 rašto Nr. 2S-4445 negavo, ir pateikė išrašą iš Marijampolės PN gaunamų dokumentų registro.

Skundo tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

5. Bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK): 173 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas – „1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas“; 183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. [...].“

6. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2016-04-01 iki 2017-01-01) (toliau vadinama – VSPĮ): 15 straipsnis. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kompetencija – „Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: 1) vykdo [...] policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų [...] valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę; 2) pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą; [...].“

7. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ): 12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

8. Viešojo administravimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2015-05-01 iki 2017-03-31) (toliau vadinama – VAĮ): 23 straipsnis. Skundo priėmimas ir nagrinėjimas – „[...]. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. [...]“; 34 straipsnis. Administracinės procedūros sprendimo priėmimas – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“

9. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-02-28 įsakymu Nr. 1R-58 (toliau vadinama – Kalėjimų departamento nuostatai): 1 punktas – „Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą“; 8 punktas – „Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.3. prižiūri ir kontroliuoja bausmių (išskyrus baudas) [...] ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose; [...]; 8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai; [...].“

10. HN 134:2015: 14 punktas – „Gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx“; 24 punktas – „Laisvės atėmimo vietoje naudojami skalbiniai skalbiami ne laisvės atėmimo vietoje esančioje arba laisvės atėmimo vietoje įrengtoje skalbykloje“; 40 punktas – „Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais“; 43 punktas – „Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) turi būti keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę“; 44 punktas – „Laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše.“

Tyrimo išvados

11. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai: 11.1. dėl NVSC Marijampolės departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-07-15 skundą ir vertinant Marijampolės PN patalpų atitiktį higienos normų reikalavimams; 11.2. dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą.

Dėl NVSC Marijampolės departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-07-15 skundą ir vertinant Marijampolės PN patalpų atitiktį higienos normų reikalavimams

12. Įvertinus Skundo turinį nustatyta, kad Pareiškėjas nesutinka su NVSC Marijampolės departamento pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant jo skundą ir atliekant Marijampolės PN patalpų patikrinimą. Pareiškėjo teigimu, NVSC pareigūnai oficialiai neužfiksavo pažeidimų, nors šie pažeidimai, Pareiškėjo manymu, yra akivaizdūs (Skunde Pareiškėjas nurodo aplinkybes dėl gyvenamojo ploto trūkumo, netinkamų čiužinių, netvarkingų tualetų ir prausyklos, rūbų džiovinimo, šaldytuvų trūkumo, galimybės pasivaikščioti lauke nebuvimo).

13. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaudamasis SKĮ 12 str. 1 d. Seimo kontrolierius tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Pažymime, jog Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų tirti ir vertinti skunde nurodytų aplinkybių techniniu, medicininiu, atitikties higienos normoms ar kitokiu aspektu, reikalaujančiu tam tikros srities specialių žinių. Pareiškėjo Skunde pateikti argumentai, kad NVSC pareigūnai Marijampolės PN nepagrįstai neužfiksavo galimų pažeidimų, gali būti įvairiai interpretuojami (suprantami) ir yra ginčo dalykas, kuris nagrinėtinas teisme. Šioje tyrimo dalyje Seimo kontrolierius vertins, ar NVSC pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo skundą ir ar tinkamai atliko patikrinimą Marijampolės PN, tačiau nevertins patikrinimo metu nustatytų duomenų teisingumo.

14. BVK 173 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas. Vadovaujantis VSPĮ redakcija, galiojusia Pareiškėjo skundo Seimo kontrolieriui pateikimo metu, pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą vykdė NVSC.

15. Tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2016-07-15 skundu dėl galimai netinkamų laikymo sąlygų Marijampolės PN kreipėsi NVSC Kauno departamentą, kurio pareigūnai Pareiškėjo skundą persiuntė NVSC Marijampolės departamentui. NVSC Marijampolės departamento pareigūnai 2016-07-26 raštu Pareiškėją informavo, kad atliks Kontrolę Marijampolės PN, ir prašė pranešti, ar asmuo sutinka, kad jo skundas būtų persiųstas Marijampolės VMVT ir Kalėjimų departamentui, nes kai kurie Pareiškėjo keliami klausimai nėra reglamentuoti higienos normoje. NVSC Marijampolės departamento pareigūnė 2016-08-05 atliko Kontrolę Marijampolės PN (NVSC Marijampolės departamento 2016-08-12 patikrinimo aktas). Gavę Pareiškėjo sutikimą dėl jo skundo persiuntimo, Marijampolės NVSC pareigūnai 2017-08-09 raštu Pareiškėjo 2016 07 15 skundą persiuntė pagal kompetenciją nagrinėti Kalėjimų departamentui, o 2017-08-10 raštu – Marijampolės VMVT. NVSC Marijampolės departamento pareigūnai į Pareiškėjo 2016 07 15 skundą atsakė 2016-08-19 raštu, kuriuo informavo Pareiškėją apie Kontrolės metu nustatytas aplinkybes.   16. Iš NVSC Marijampolės departamento 2016-08-12 patikrinimo akto ir 2016-08-19 atsakymo Pareiškėjui turinio nustatyta, kad įstaigos pareigūnė Kontrolės Marijampolės PN metu patikrino iš esmės visas Pareiškėjo 2016-07-15 skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su HN 134:2015 reikalavimais, t. y. patikrino, ar nuteistiesiems sudarytos sąlygos skalbti viršutinius ir apatinius drabužius (HN 134:2015 40 punktas), ar ne rečiau nei kartą per savaitę keičiami lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (HN 134:2015 43 punktas), ar nuteistiesiems sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas). Kontrolės metu nustatyta, kad tualeto patalpoje, kuria naudojasi būrio, į kurį paskirtas Pareiškėjas, nuteistieji, yra įrengtos penkios praustuvės, trys unitazai, du pisuarai bei vienas dušas, ir tyrimo metu jie buvo veikiantys. Pastebėtina, kad HN 134:2015 nėra nustatyta, kiek tualetų, praustuvių ar dušų turi būti įrengta laisvės atėmimo vietoje. NVSC Marijampolės departamento pareigūnė Kontrolės metu taip pat nustatė, kad 2015-11-24 Pareiškėjui buvo išduotas čiužinys, kurio naudojimo laikas yra 4 metai, o dėl čiužinio pakeitimo Pareiškėjas į Marijampolės PN administraciją nėra kreipęsis. Kontrolės metu buvo nustatytas HN 134:2015 14 punkto pažeidimas – dirbtinė apšvieta Marijampolės PN gyvenamosiose patalpose buvo 54 lx, o turi būti ne mažesnė nei 200 lx. 2016-08-31 Marijampolės PN buvo atlikti pakartotiniai dirbtinio apšvietimo matavimai ir nustatyta, kad pažeidimas pašalintas.

17. Pastebėtina, kad NVSC Marijampolės departamento pareigūnai, 2016-08-08 gavę Pareiškėjo sutikimą, 2016-07-15 skundo dalį, nesusijusią su HN 134:2015 numatytais reikalavimais, 2016-08-10 raštais persiuntė pagal kompetenciją nagrinėti Marijampolės VMVT ir Kalėjimų departamentui, kaip buvo numatyta tuo metu galiojusios VAĮ redakcijos 23 str. 4 dalyje.

18. Apie 2016-07-15 skundo nagrinėjimo rezultatus Pareiškėjas buvo informuotas NVSC Marijampolės departamento 2016-08-19 raštu, kuriame nurodytos skundo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės (Kontrolės metu nustatytos aplinkybės), teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas (atitinkamos HN 134:2015 nuostatos), ir sprendimo apskundimo tvarka. Konstatuotina, kad NVSC Marijampolės departamento 2016-08-19 atsakymas Pareiškėjui atitinka administracinės procedūros sprendimui keliamus reikalavimus (VAĮ 34 str. 1 d.).

19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad NVSC Marijampolės departamento pareigūnai, gavę Pareiškėjo 2016-07-15 skundą, ėmėsi reikiamų įstaigos kompetencijai priskirtų veiksmų, t. y. atliko Kontrolę Marijampolės PN, kurios metu buvo vertinamos skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su higienos normų reikalavimais. Kontrolės metu nustatytos aplinkybės išsamiai aprašytos patikrinimo akte bei Pareiškėjui pateiktame 2016-08-19 atsakyme, kuris iš esmės atitinka administracinės procedūros sprendimui keliamus reikalavimus. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių Skundo dalis dėl NVSC Marijampolės departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-07-15 skundą ir vertinant Marijampolės PN patalpų atitiktį higienos normų reikalavimams atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą

 20. Tyrimo metu nustatyta, kad NVSC Marijampolės departamentas Pareiškėjo 2016-07-15 skundą 2016-08-10 raštu pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti Kalėjimų departamentui.  Kalėjimų departamento pareigūnai Seimo kontrolierių informavo, kad 2016-08-11 raštu Pareiškėjo skundas buvo persiųstas Marijampolės PN (Kalėjimų departamentas Seimo kontrolieriui pateikė rašto dėl skundo persiuntimo kopiją, tačiau nepateikė jo išsiuntimą patvirtinančių duomenų). Marijampolės PN pareigūnai Seimo kontrolierių informavo, kad iš Kalėjimų departamento 2016 08 11 rašto negavo. Įvertinus Marijampolės PN pateiktą gaunamų dokumentų registro išrašą nustatyta, kad nuo 2016-08-11 iki 2016-08-18 šis raštas įstaigoje nebuvo gautas.

 21. Vadovaujantis Kalėjimų departamento nuostatais, Kalėjimų departamentas yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, prižiūri ir kontroliuoja bausmių (išskyrus baudas) Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, taip pat nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai.  BVK 183 str. 1 dalyje reglamentuota, kad viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. BVK 183 str. 2 d. reglamentuota, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui.    Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad Kalėjimų departamento pareigūnai turėjo pagrindą persiųsti Pareiškėjo 2016-07-15 skundą Marijampolės PN, kadangi nenustatyta, kad Pareiškėjas dėl šiame skunde nurodytų problemų būtų kreipęsis į Marijampolės PN direktorių. Tačiau šiuo atveju susiklostė tokia situacija, kad Kalėjimų departamentas nenagrinėjo Pareiškėjo 2016-07-15 skundo ir jo galimai nepersiuntė Marijampolės PN, todėl Pareiškėjo 2016-07-15 skundas liko neišnagrinėtas, o tokia situacija yra netoleruotina.

 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą pripažintina pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

23. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia: X skundo dalį dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-07-15 skundą ir vertinant Marijampolės pataisos namų patalpų atitiktį higienos normų reikalavimams atmesti.

24. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia: X skundo dalį dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundą pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

25. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pareigas laikinai einančiam Viktorui Davidenko rekomenduoja: 25.1. nustatyti, dėl kokių priežasčių X 2016-07-15 skundas (persiųstas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento) nebuvo persiųstas Marijampolės pataisos namams; jei skundas buvo persiųstas, išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių jis nebuvo išnagrinėtas; nustačius pareigūnų veiksmuose buvus galimos drausminės atsakomybės pagrindus, atlikti tarnybinius tyrimus; 25.2. imtis priemonių, kad ateityje tokio pobūdžio situacijos nebepasikartotų ir Kalėjimų departamente gauti asmenų skundai būtų išnagrinėjami arba persiunčiami kompetentingoms įstaigoms.

26. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-1222
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį