Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-07-18 gavo Lietuvos Respublikos Seimo narės Monikos Navickienės persiųstą X ir kitų suinteresuotų asmenų (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją bei vykdant pastato, esančio [...] (toliau vadinama – ir Pastatas), naudojimo priežiūrą.

2.       Pareiškėjai skunde, be kitų aplinkybių, nurodo: 2.1. „[...]. 2017-05-26 „Saugios kaimynystės“ grupės „A“ atstovai: B, C, D, E, F pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administraciją nurodydami, kad individualių namų rajono gyventojai nuo 2016 m. birželio mėnesį kreipėsi į [Savivaldybę] su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu individualiame sklype vykdoma komercinė veikla [Pastate], kokiu pagrindu žemės sklypo paskirtis pakeista iš gyvenamosios į komercinę, kas suteikė teisę teikti apgyvendinimo paslaugas. Tačiau per metus [Savivaldybės] darbuotojai tik informavo, kad vyksta tyrimas [...]“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „2017-06-01 Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas pateikė atsakymą, rašto Nr. A51-35822, [...] kad Departamentas šiuo metu vykdo administracinio nusižengimo teiseną dėl [Pastato] [...] naudojimo ne pagal paskirtį. Taip pat informavo, kad Departamento specialistai kartu su Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnais 2016-11-30 pakartotinai patikrino, ar [Pastatas] ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9). Patikrinimo metu nustatyta, kad [Pastate], kurio pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), vykdoma veikla (gyvenamosios paskirties patalpų nuoma) neatitinka pastato pagrindinės naudojimo paskirties (pastatai skirti gyventi vienai šeimai), t. y. patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, nurodytą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.“ 2.3.  „Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, Departamentas pateikė išvadą, kad pastatas naudojamas kaip viešbučio paskirties pastatas, t. y. trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai) ir 2017-01-27 raštu kvietė pastato naudotoją atvykti į Departamentą administracinio nusižengimo protokolui surašyti už pažeidimus, numatytus Administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnio l dalyje, tačiau naudotojas laiku neatvyko [...]. [...].“

3. Pareiškėjai Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.  

4.    Kartu su skundu, be kitų dokumentų, pateikta: 4.1.  Savivaldybės administracijos 2016-08-08 raštas Nr. A51-60073/16(3.3.4.4-EM4), adresuotas Pareiškėjui X (kopija), kuriame nurodyta: 4.1.1. „[...]. Savivaldybės administracija 2016 m. liepos 29 d. raštu Nr. A51-5748/16(2.3.4.13-SM3) Jūsų pranešimo kopiją persiuntė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal kompetenciją įvertinti išdėstytas aplinkybes dėl galimai neteisėtai teikiamų apgyvendinimo paslaugų, atlikti tyrimą, priimti sprendimus ir apie atliktus veiksmus pranešti Jums.“ 4.1.2. „[Savivaldybės administracija] pagal kompetenciją atlieka pranešime nurodytų aplinkybių tyrimą dėl galimo gyvenamųjų patalpų naudojimo ne pagal paskirtį ir apie rezultatus praneš Jums papildomai.“             4.2.    Savivaldybės administracijos 2016-08-29 raštas Nr. A51-64055/16(2.3.4.13-SM3), adresuotas Pareiškėjui X (kopija), kuriame nurodyta: 4.2.1. „[...] [Savivaldybė] gavo Jūsų 2016 m. birželio 28 d. pranešimą (gauta 2016 m. liepos 15 d., reg. Nr. A50-23737/16) dėl galimo statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį ir galimai neteisėtai vykdomos apgyvendinimo veiklos [Pastate]“. 4.2.2. „[...] Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnas Ramūnas Sabaliauskas pagal kompetenciją 2016 m. rugpjūčio 12 d. apie 10 val. atliko pranešime nurodytų aplinkybių tyrimą ir apie rezultatus 2016 m. rugpjūčio 12 d. surašė elektroninį pranešimą tarnybinės veiklos klausimais A121-15796/16(2.1.19-SM4). Patikrinimo metu gyvenamojo namo savininkė G paaiškino, kad patalpos nuomojamos teisėtai, asmuo šiai veiklai turi Valstybinėje mokesčių inspekcijoje išduotą verslo liudijimą. R. Sabaliauskas nenustatė pažeidimų, priskirtų Viešosios tvarkos skyriaus kompetencijai (Pastatas buvo tuščias ir nebuvo galimybės patikrinti skunde nurodytų aplinkybių dėl triukšmo, girtuokliavimo, grasinimų).“ 4.2.3.  „Pažeidimų nustatymas ir kaltininkų patraukimas administracinėn atsakomybėn labai priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei ateityje pastebėsite galimus pažeidimus, apie tai nedelsiant praneškite policijai telefonu 112 arba Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento pareigūnai, atvykę pagal pranešimą turėtų galimybę tinkamai surinkti įrodymus apie pažeidimą, nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ir patraukti juos atsakomybėn. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, todėl nenutrūkstamas policijos darbas organizuojamas visą parą, o Savivaldybė neturi galimybės nuolat ir nedelsdami reaguoti į asmenų pranešimus apie padarytus teisės pažeidimus. Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 22 val.“ 4.3. Savivaldybės administracijos 2016-09-15 raštas Nr. A51-68550/16(3.3.10.2-EM4), adresuotas Pareiškėjui X (kopija), kuriame nurodyta: 4.3.1. „[Savivaldybės administracijos] Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius (toliau - Skyrius) susipažino su gyvenamojo namo, esančio [...], gyventojo X (toliau - Pareiškėjas) gautu pareiškimu dėl [Pastato] ir jo patalpų naudojimo ne pagal paskirtį (2016-07-15, reg. A50-23737/16).“ 4.3.2. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 42 straipsniu, gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų minėto straipsnio l dalies 2 punkte, naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-28 įsakymu Nr. 30-3983 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse nurodoma, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas Vilniaus mieste atlieka Skyriaus specialistai.“ 4.3.3. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 40 straipsnio l dalimi, statinių, naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį. [Pastatas] nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (toliau - Savininkas). Skyriaus specialistas 2016-08-12 11:15 val. patikrino [Pastato] ir jo patalpų naudojimą pagal paskirtį ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-1755/16(2.1.15-UK9). Informuojame, kad patikrinimo metu nustatyta, jog [Pastatas] yra naudojamas; [Pastato] patalpose stovi lovos, baldai. Ant [Pastate] esančių patalpų durų pakabinti patalpų numeriai, pakabintos taisyklės nuomininkams. Interneto tinklalapiuose, [...] pateikiama informacija, kad [Pastatas] ir jo patalpos nuomojamos, nurodytos nuomos kainos, nuomotojų kontaktai. Patikrinus VĮ Registrų centro Nekilnojamojo tinto registro duomenis nustatyta, kad Namo (daikto) pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai).“ 4.3.4. „Skyrius, siekdamas išsamiai išnagrinėti, ar [Pastatas] ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, įpareigojo Savininkę iki 2016-09-23 pateikti papildomus dokumentus (Pastato projektą, kadastro duomenų bylą, valdos techninės apskaitos bylą), kurie yra svarbūs priimant sprendimą, ar [Pastatas] ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį.“ 4.3.5. „Išnagrinėjus pateiktą papildomą informaciją Skyrius priims sprendimą apie patalpų naudojimą pagal paskirtį, apie kurį papildomai informuos Pareiškėją ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių.“             4.4.      Pareiškėjų 2017-05-26 kreipimasis, be kita ko, adresuotas Savivaldybės merui (kopija), kuriame nurodyta:             4.4.1. „Gyvename individualių namų kvartale Vilniuje, kuris ribojamas [...] gatvėmis. Individualių namų žemės sklypų naudojimo būdas yra gyvenamosios teritorijos. Tačiau individualaus namo adresu [...] savininkė G vieno buto gyvenamą pastatą perstatė į nakvynės namus, kuriuose jau nuo 2014 metų apgyvendinami pastoviai migruojantys neaiškaus užsiėmimo ir tautybės piliečiai [...]. Gyvenamas namas pertvarkomas, jis plečiamas pristatant priestatus, įrengiant gyvenamas patalpas buvusiame garaže ir įstiklintose terasose. Šiame name, pastoviai nakvoja virš 50 žmonių. Tokios neteisėtos komercinės veiklos vykdymas viduryje individualių gyvenamųjų namų kvartalo pažeidžia kvartalo gyventojų teises ir laisves, gyventojai patiria įvairių nepatogumų dėl trukdomos viešosios rimties bei viešosios tvarkos pažeidinėjimo. Iš nakvynės namų savininkų girdime įvairių grasinimų, jie nepagristais pareiškimais skundžia kaimynystėje gyvenančius įvairioms įstaigoms. Veikiantys nakvynės namai griauna aplinkinių gyventojų, kurių dauguma sudaro jaunos šeimos su vaikais, lūkesčius gyventi ramioje ir saugioje aplinkoje.“            4.4.2. „Individualių namų kvartalo gyventojai dar 2016 m. birželio mėnesį kreipėsi į [Savivaldybę] su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu individualiame sklype vykdoma komercinė veikla naudojant gyvenamą pastatą ne pagal paskirtį, kokiu pagrindu žemės sklypo paskirtis pakeista iš gyvenamosios į komercinę, kas suteikė teisę teikti apgyvendinimo paslaugas. Tačiau per metus [Savivaldybės] darbuotojai nesugebėjo (o gal ir nenorėjo) atsakyti į šiuos klausimus, tik pranešė, kad vyksta tyrimas. Toks Savivaldybės darbuotojų aplaidus ir nekompetentingas pareiškimo tyrimas kelia kvartalo gyventojų teisėtą nepasitenkinimą ir pasipiktinimą. [...].“            4.4.3. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtiname Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše nurodyta, kokia veikla galima gyvenamosios paskirties name, bet ten pažymėta, kad veikta galima tik nepaleidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str. yra nustatyta, kad, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Kaip matome, šiuos atveju nesilaikoma ne tik įstatymų, bet ir Konstitucijos.“           4.4.4. „Individualių namų kvartalo gyventojai prašo pripažinti, kad gyvenamas namas [...] faktiškai naudojamas ne pagal paskirtį, uždrausti nakvynės namų veiklą viduryje individualių namų kvartalo ir gyvenamojo namo [...] savininkei už gyvenamojo vieno buto namo naudojimą ne pagal paskirtį taikyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 str. numatytas poveikio priemones.“            4.5.   Savivaldybės administracijos 2017-06-01 raštas Nr. A51-35822/17(3.3.10.1-EM4), adresuotas B, C, D ir kt. (kopija), kuriame nurodyta:            4.5.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) specialistai išnagrinėjo B ir kitų individualių namų kvartalo gyventojų 2017-05-26 raštą dėl pastato [...] (toliau - Pastatas), naudojimo ne pagal paskirtį.“            4.5.2. „Departamentas šiuo metu vykdo administracinio nusižengimo teiseną dėl gyvenamojo namo ir jo patalpų, esančio [...], naudojimo ne pagal paskirtį. Departamento specialistas 2016-08-12 11.15 val. patikrino, ar Pastatas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-1755/16(2.l.15-UK9). Informuojame, kad patikrinimo metu nustatyta, jog pastatas yra naudojamas: Pastato patalpose stovi lovos, baldai. Ant Pastate esančių patalpų durų pakabinti patalpų numeriai, pakabintos taisyklės nuomininkams. Internete tinklalapyje [...], pateikiama informacija, kad Pastatas ir jo patalpos nuomojamos, nurodytos nuomos kainos, nuomotojų kontaktai. Departamento specialistas kartu su Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnais 2016-11-30 20.00 val. pakartotinai patikrino, ar Pastatas ir jo patalpos naudojamas pagal paskirtį, ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9). Patikrinimo metu nustatyta, kad patalpomis naudojasi daugiau nei dešimt Baltarusijos, Ukrainos darbiniais santykiais ir mokančių nuomos mokestį už gyvenamąjį plotą.“            4.5.3. „Pagal užfiksuotus požymius minėtame Pastate (unikalus Nr.  1099-2009-6019), kurio pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), vykdoma veikla (gyvenamosios paskirties patalpų nuoma) neatitinka pastato pagrindinės naudojimo paskirties (pastatai, skirti gyventi vienai šeimai), t. y. patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, nurodytą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.“            4.6.4. „Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį. Atsižvelgdamas į aukščiau paminėtas aplinkybes, Departamentas padarė išvadą, kad Pastatas naudojamas kaip viešbučio paskirties pastatas, t. y. trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai) ir 2017-01-25 raštu Nr. A51-3539/l7(3.3.10.l-EM4) kvietė pastato naudotoją 2017 m. sausio 30 d. 9.00 val. atvykti į Departamentą administracinio nusižengimo protokolui surašyti už pažeidimus, numatytus Administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnio l dalyje. Naudotojas nurodytu laiku į Departamentą neatvyko.“            4.7.5. „Informuojame, kad Pastato savininkas apskundė Departamento specialisto veiksmus vykdant administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą dėl Pastato ir jo patalpų naudojimo ne pagal paskirtį, Savivaldybės administracijos Personalo departamentas tarnybinio nusižengimo nenustatė, todėl Departamentas atnaujino administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą.“            4.8.6. „[...] Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 39 straipsnyje nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos. [...].“   TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20 straipsniais, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir darbo tvarka į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

6.          Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:             6.1.    „[Savivaldybės administracijos] Miesto ūkio ir transporto departamentas (toliau - Departamentas) [...] pirmą kartą [...] [Pareiškėjų] 2016-06-28 pareiškimą dėl [Pastato] [...] naudojimo ne pagal paskirtį gavo 2016-07-15 [...]. Pareiškimas ir klausimai buvo adresuoti ne tik Savivaldybės administracijai, bet ir Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros inspekcijai bei Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - Inspekcija).“              6.2.   „Patikrinus Valstybės įmonės „Registrų centras“ (toliau - registrų centras) duomenis buvo nustatyta, kad sklypo paskirtis nėra pakeista, sklypo paskirtis - gyvenamosios teritorijos. Dėl Namo naudojimo ne pagal paskirtį Departamento Būsto administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyris pradėjo tyrimą ir Pareiškėjus informavo 2016-09-15 raštu Nr. A51-68550/16(3.3.10.2-EM4), todėl manome, kad Pareiškėjų skundas dėl daugiau nei metus negauto atsakymo yra nepagrįstas.“             6.3.   „Gavęs 2016-06-28 skundą Skyriaus statinių naudojimo priežiūros specialistas Tomas Boldarevas (nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio nebedirba Savivaldybėje) 2016-08-12 11:15 val. patikrino [Pastato] ir jo patalpų naudojimą pagal paskirtį ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-1755/16(2.1.15-UK9). Patikrinime dalyvavo ir Inspekcijos specialistai, kuriems Namo savininkė G (toliau - Savininkė) pateikė dokumentaciją, susijusią su vykdoma apgyvendinimo veikla. Departamentui Inspekcija pateikė 2016-08-16 Operatyvaus patikrinimo pažymą [...], kurioje nurodoma, kad „[...] operatyvaus patikrinimo metu, kartu su Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistu nuvykta į gyvenamosios paskirties namą adresu [...]. Patikrinimo metu nustatyta, kad [Pastatą] nuomoja G, kuriai ir priklauso [Pastato] nuosavybės teisės. Name įrengti atskiri nuomai pritaikyti 8 kambariai. Patikrinimo metu name nuomininkų nebuvo. Verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis: Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos) (įeina į EVRK klases 68.20; 55.20;55.90) [...]“. Kadangi patikrinime dalyvavo ir Inspekcijos specialistai, papildomai į juos kreiptasi nebuvo.“              6.4.   „Skyrius siekdamas išsamiai išnagrinėti, ar Namas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, įpareigojo Savininkę iki 2016-09-23 pateikti papildomus dokumentus (Namo projektą, kadastro duomenų bylą, valdos techninės apskaitos bylą), kurie yra svarbūs priimant sprendimą, ar Namas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį. Įvykus Skyriaus darbuotojų kaitai ir perskirsčius kuruojamas seniūnijas 2016 spalio mėn. užduotis buvo paskirta nagrinėti vyr. specialistui Nerijui Linkui. Skyriaus specialistas, norėdamas nustatyti Namo nuomos naudojimo faktą (pirmojo patikrinimo metu nuomininkų nebuvo), 2016-11-30 20.00 val. kartu su Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnais pakartotinai patikrino, ar Namas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9). Patikrinimo metu nustatyta, kad patalpomis naudojasi daugiau nei dešimt Baltarusijos, Ukrainos piliečių, susijusių darbiniais santykiais ir mokantys nuomos mokestį už gyvenamąjį plotą. Kadangi nuo 2017-01-01 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau - ATPK) buvo pakeistas į Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau - ANK) pradėjus teiseną pagal ATPK, nebūtų galimas tęstinis jos vykdymas, todėl buvo priimtas sprendimas kviesti protokolui jau įsigaliojus ANK. Skyrius 2017-01-18 raštu Nr. A51-3539/17(3.3.10.1-EM4) kvietė pastato nuomininką (Registrų centre įregistruota neterminuota pastato nuomos sutartis) L (toliau - Nuomininkas) atvykti protokolo surašymui. Nuomininkas nurodytą dieną neatvyko, o Savininkė 2017-02-06 raštu (reg. Nr. A60-76/17(34010) apskundė Skyriaus specialisto veiksmus Savivaldybės administracijai ir prašė nušalinti vyriausiąjį specialistą Nerijų Linkų nuo teisenos nagrinėjimo.“              6.5. „Skyrius laikinai sustabdė teisenos vykdymą, kol Savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius nagrinėjo Savininkės skundą. Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius Skyriaus specialisto Nerijaus Linkaus veiksmuose pažeidimų nerado. Apie tai 2017-03-20 raštu Nr. A63-200/17(3.2.1-EM4) buvo informuota Savininkė. Skunde Savininkė nurodė nutraukusi sutartį su Nuomininku. Patikrinus Registrų centro duomenis to nebuvo nustatyta (buvo galiojanti neterminuota nuomos sutartis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl kvietimai protokolui surašyti ir pranešimas apie planuojamą Namo patikrinimą buvo siunčiamas Namo naudotojui kuris buvo įrašytas Registrų centre. Skyrius 2017-05-26 raštu Nr. A51-34401/17(3.3.10.1-EM4) įpareigojo Savininkę ir Nuomininką iki 2017-06-01 pateikti Nuomos sutartį patvirtinančius dokumentus, kad būtų galima įvertinti atsakomybes, tenkančias Pastato savininkui ir nuomininkui naudojant Pastatą.“               6.6. „Savininkė 2017-06-07 elektroniniu paštu pateikė sutartį. Kadangi sutartis prieštaravo Registrų centre esantiems duomenims, Skyrius tarnybiniu raštu Nr. A121-14360/17 kreipėsi į Savivaldybės administracijos Teisės departamentą dėl išaiškinimo, kas šiuo atveju atsakingas už Pastato naudojimą ne pagal paskirtį. Gavęs išaiškinimą „[...] kadangi tai yra prezumpcija, registro duomenys gali būti nuginčijami. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju Skyriuje buvo gauta informacijos, jog NTR išraše pateikiama informacija neatitinka faktinių aplinkybių. Teisės departamento nuomone, Patalpos savininkės pateiktas dokumentas apie nuomos sutarties nutraukimą, turint galvoje, kad šis dokumentas nėra naudingas Pastato savininkei, kadangi atsakomybę ANK 359 str. pagrindu perkelia pačiai savininkei, laikytinas pakankamu pagrindu abejoti Registrų centro duomenų teisingumu, kurių teisingumo prezumpcija įtvirtinta įstatyme. Taigi, Teisės departamento nuomone, šiuo atveju vadovautis išimtinai tik NTR išrašo duomenimis apie Pastato naudotoją ir ignoruoti gautą informaciją apie nutrauktą Pastato nuomos sutartį, leidžiančią abejoti NTR duomenų teisingumu, pažeistų administracinių nusižengimų tyrimo visapusiškumo ir išsamumo reikalavimus [...]“.                6.7. „Departamentas 2017-07-31 raštu Nr. A63-532/17(3.2.1-EM4) kvietė Namo Savininkę 2017-08-08 atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Savininkė nurodytu laiku neatvyko, todėl Skyrius kartotinai 2017-08-23 raštu Nr. A51-55747/17(3.3.10.2-EM4) kvietė 2017-08-29 atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Savininkei atvykus Skyriaus specialistas Nerijus Linkus 2017-08-29 surašė Administracinio nusižengimo protokolą Nr. SAVAD-13ANP-115253241-17. Protokolo surašymas nenutraukia teisenos, todėl jei nebus nutrauktas pažeidimo vykdymas, Savininkė bus kviečiama pakartotinai administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Teisės aktais Savivaldybės administracijai nesuteiktos kitokios poveikio priemonės.“                6.8.  „Raštas (reg. Nr. A50-16882/17) Savivaldybės administracijos interesantų priėmimo langelyje užregistruotas 2017-05-26, nagrinėti specialistui Nerijui Linkui perduotas 2017-05-29. Rašte nebuvo pateikta naujų aplinkybių, todėl buvo prijungtas prie vykdomo tyrimo. Į raštą buvo atsakyta Pareiškėjams 2017-06-01 raštu Nr. A51-35822/17(3.3.10.1-EM4), [...]. [...].“                6.9. „Skyriaus specialisto veiksmus jau tyrė Savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius, pažeidimų nebuvo nustatyta. [...] Departamentas negali skirti specialisto tik vienos teisenos nagrinėjimui, todėl visos užduotys vykdomos nustatyta tvarka.“                6.10. 2016-08-12 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. A32-1755/16(2.1.15-UK9) (kopija) nurodyta:                6.10.1. „Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Tomas Boldorevas patikrino [Pastatą], [...]; paskirtis – Gyvenamoji (vieno buto pastatai); [...]; Pastatas nuosavybės teise priklauso G, [...].“                6.10.2. „Nustatyta: [...]. Patalpos įrengtos gyvenamajai paskirčiai: stovi lovos, baldai. Gyvenamasis namas naudojamas gyvenamajai paskirčiai.“                6.10.3. „Išvada: Pastatas yra baigtas statyti ([...], nustatyti Pastato naudojimo požymiai, Pastatas yra naudojamas (patikrinimo metu 2016-08-12 11:15 val.) gyvenamajai paskirčiai). [...].“                6.10. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-08-19 operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. (4.65)FR1043-5887 (kopija) nurodyta:                6.10.1. „Operatyvus patikrinimas pradėtas 2016-08-12, baigtas 2016-08-19. Vykdydamas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-08-11 operatyvaus patikrinimo pavedimą Nr. FR1043-5949, vyr. specialistai Mantas Šlekys, Virginijus Mažuolis patikrino: G [...], [...], verslo liudijimas Nr. [...]. [...].                6.10.2. „Vykdoma veikla: gyvenamosios paskirties patalpų nuoma. Tikrinta veikla: veiklos apskaita, deklaracijų pateikimo tvarka ir kt.“  6.10.3. „Nustatyta: 2016-08-12 11.00 val. operatyvaus patikrinimo metu kartu su Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistu nuvykta į [Pastatą]. Patikrinimo metu nustatyta, kad [Pastatą] nuomoja G, kuriai ir priklauso [Pastato] nuosavybės teisės. [Pastate] įrengti atskiri nuomai pritaikyti 8 kambariai. Patikrinimo metu [Pastate] nuomininkų nebuvo.“  6.10.4. „Patikrinimo metu G paaiškino, kad Gyventojų pajamų mokestį (toliau - GPM) sumoka įsigydama verslo liudijimą. Tais atvejais, kai juridiniai asmenys nuomojasi patalpas, jie ir sumoka GPM. Iš G paimtas paaiškinimas raštu Nr. (4.65)339-KD-1585. G patikrinimui pateikė 2016-07-27 VAVMI išduotą verslo liudijimą Nr. [...]. Verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis: Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos) (įeina i EVRK klases 68.20; 55.20;55.90).“  6.10.5. „Patikrinimui G pateikė nuomos apskaitos dokumentus, kurie išimti Dokumentų poėmio aktu Nr. (4.65)FR07Q7-2763. Taip pat surašyta Faktų fiksavimo pažyma Nr. (4.65)FR 1050-2193.“  6.10.6. „2016-04-21 G VAVMI pateikė Metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) ir deklaravo, kad nekilnojamojo daikto nuomos pajamos iš juridinių asmenų 2015 m. sudarė 8989,41 EUR. Nuomos pajamos pagal verslo liudijimus - 14095.00 EUR. Patikrinus G patikrinimui pateiktus apskaitos dokumentus nustatyta, kad 2015 m. spalio 5-8 dienomis bei 2015 m. gruodžio 24-31 asmuo neturėjo įsigijusi verslo liudijimo, tačiau tomis dienomis gavo nuomos pajamų. G pasiūlyta įsivertinti gautas pajamas ir esant pagrindui patikslinti Metinę pajamų deklaraciją. 2016-08-18 G VAVMI pateikė patikslintą Metinę pajamų deklaraciją ir papildomai deklaravo 1735.00 EUR iš nuomos gautų pajamų bei 260 EUR mokėtiną GPM.“  6.11.7. „Atlikus G operatyvų patikrinimą nustatyta, kad asmuo 2016-04-21 VAVMI pateikdama Metinę pajamų deklaraciją (forma GPM308) nedeklaravo 1735,00 EUR gautų pajamų ir 260 EUR mokėtino GPM. Tuo G pažeidė 2002-07-02 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 str. l dalį.“ 6.11.8. „Už operatyvaus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus G atžvilgiu pradėta administracinė teisena pagal ATPK 1721 str. l dalį. Surašytas Administracinio teisės pažeidimo protokolas.“                6.12. 2016-11-30 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. A32 2415/16(2.1.15-UK9) (kopija) nurodyta: „[...]. Išvada: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priedo 1.1 punktas skelbia, kad gyvenamieji vieno buto pastatai yra skirti gyventi vienai šeimai. Patikrinimo metu nustatyta, kad patalpomis naudojasi daugiau nei 10 žmonių, susijusių darbiniais santykiais, todėl neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose įvardinto apibrėžimo. Patalpos naudojamos ne pagal paskirtį. [...].“ 6.13. Savivaldybės administracijos 2017-07-31 rašte Nr. A63-532/17(3.2.1-EM4), adresuotame G (kopija), nurodyta: 6.13.1. „[...]. [...] Departamento Būsto administravimo skyrius atnaujino administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą dėl Pastato patalpų naudojimo ne pagal paskirtį. [...].“ 6.13.2. „Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR) duomenimis, Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai). Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priede pateikiamas pastatų, kurie priskiriami gyvenamosios paskirties pastatams ir yra gyvenamieji (vieno buto pastatai) (1.1 punktas) paskirties paaiškinimas, kad tai yra pastatai, skirti gyventi vienai šeimai, taip pat toks paaiškinimas nurodytas ir Statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas“ 6 punkte. [...].“ 6.13.3. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirti atvejų ir tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame įvardijama galima negamybinė veikla (konkrečiai nurodant EVRK klases) gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias patalpas, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedaranti žalos dviejų butų namo, daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžianti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Tvarkos apraše nėra nurodyta, kad veikla, įeinanti į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90 (Jūsų verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis) galima gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, nepakeitus jų paskirties.“ 6.13.4. „Departamento 2016-11-30 20.00 val. patikrinimo akte Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9) buvo užfiksuota administracijos patalpos, daugiau nei 5 sunumeruoti, rakinami kambariai su įranga nakvynės poreikiams tenkinti, bendro naudojimo sanitariniai mazgai kiekviename aukšte. Bendro naudojimo patalpose buvo iškabintos taisyklės (kuriose yra atvykimo išvykimo laikai, kambariams įvardinti naudojama sąvoka numeriai) specialiais ženklais (pagal „Gaisrinės saugos ženklu naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatus“) paženklintas išėjimas, gesintuvų vietos, draudžiantys rūkyti ženklai. Specialiai [Pastato] nuomai sukurtame interneto tinklapyje [...] yra surašytos paslaugos kainos, rašoma, kad keičiama patalynė, valomos patalpos, yra administracija. Šie faktai patvirtina, kad Pastate vykdoma veikla, kuri turi kolektyvinių apgyvendinimo paslaugų požymių (penki ar daugiau numerių, bendro naudojimo patalpos skirtos apgyvendinimui organizuoti, bendras kambarių (numerių) komercinis valdymas. Tokią veiklą vykdyti paslaugų tiekėjas turi teisės aktų nustatyta tvarka registruotame ir pagal statinio naudojimo paskirtį (viešbučio ar poilsio) bei apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus specialiai suplanuotame ir įrengtame pastate.“               6.13.5. „Patikrinimo metu nustatyta, kad Pastatas vienbutis gyvenamasis namas skirtas gyventi vienai šeimai, naudojamas kaip viešbučių paskirties pastatas (Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas“ 7.1. punktas viešbučių paskirties pastatai - trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai), tokia veikla neatitinka Pastato naudojimo paskirties, todėl Pastato naudotojas pažeidė Statybos įstatymo 47 straipsnio pirma dalį „naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką“.               6.13.6. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi NTR esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl kvietimai protokolui surašyti ir pranešimas apie planuojamą Pastato patikrinimą buvo siunčiamas Pastato naudotojui kuris buvo įrašytas NTR. Jūs tik 2017-06-07 Departamentui pateikėte 2015-07-04 Pastato nuomos sutarties nutraukimo kopiją. [...].“              6.13.7. „Skyrius nagrinėja tik Pastato naudojimą pagal paskirtį, ne Pastato nuomos teisėtumą, mokesčius ar kitas su mokesčių apskaičiavimu susijusias aplinkybes. Verslo liudijimas nesuteikia teisės naudoti Pastatą (patalpas) ne pagal paskirtį (registruotą NTR). Atsižvelgus į Jūsų 2017-06-07 pateiktus Pastato nuomos sutarties nutraukimo dokumentus, šiuo metu Pastato savininkė G yra atsakinga už Pastato naudojimą ne pagal paskirtį, nurodytą NTR. Pastate, kuris nuosavybės teise priklauso G ir kurio pagrindinė (NTR duomenimis) naudojimo paskirtis - gyvenamoji (vieno buto pastatai), teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos. Apgyvendinimo paslaugų teikimo veikla neatitinka patalpų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties - gyvenamoji (vieno buto pastatai), t. y. Pastatas naudojamos ne pagal paskirtį, nurodytą NTR.“              6.13.8. „Kviečiame pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1099-2009-6019), esančio [...], savininkę G 2017-08-08 14.00 val. atvykti į Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrį Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 611 kab., pas vyriausiąjį specialistą Nerijų Linkų administracinio nusižengimo protokolui surašyti už pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnio l dalyje. [...].“              6.14. Savivaldybės administracijos 2017-08-23 rašte Nr. 51-55747/17(3.3.10-EM4), adresuotame G (kopija), nurodyta:              6.14.1. „Kartotinai primename, kad [Savivaldybės administracijos] Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) 2017-07-31 raštu Nr. A63--532/17(3.2.1-EM4) buvote kviesta 2017-08-08 atvykti į Skyrių, administracinių nusižengimų protokolo surašymui, tačiau neatvykote. 2017-08-02 el. laišku atsiųstame pranešime teigėte, kad dėl vaiko atostogų nebūsite Vilniuje ir negalite atvykti, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų nepateikėte.“              6.14.2. „[...] pakartotinai kviečiame G 2017-08-29 14.00 val. atvykti į Skyrių (Konstitucijos pr. 3, Vilnius 611 kab.) pas Skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiąjį specialistą Nerijų Linkų administracinio nusižengimo protokolui surašyti už pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 359 straipsnio l dalyje. [...].“              6.15. Savivaldybės administracijos 2017-09-15 nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-13ANN-117990897-17 (kopija) nurodyta:              6.15.1. „[...]. Pažeidimo esmė: [...]. Patikrinimo metu nustatyta, kad Pastatas vienbutis gyvenamasis namas skirtas gyventi vienai šeimai, naudojamas kaip viešbučių paskirties pastatas (Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas“ 7.1. punktas viešbučių paskirties pastatai - trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai), tokia veikla neatitinka Pastato naudojimo paskirties, todėl Pastato naudotojas pažeidė Statybos įstatymo 47 straipsnio pirmą dalį „naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarka“. Už šį pažeidimą numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnio l dalyje. [...].“             6.15.2. „Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 str. l d. nutariau skirti asmeniui administracine nuobaudą ir (arba) administracinio poveikio priemonę: bauda 140 EUR. [...].“

7.       Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktų dokumentų nustatyta: 7.1.    Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2017-06-28 rašte Nr. 2.10-7981(16.3.187.10.12), adresuotame Seimo narei M. Navickienei (kopija), nurodyta: 7.1.1. „Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau - Vilniaus departamentas), [...] 2016 m. rugpjūčio 4 d. gavo Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus 2016 m. liepos 29 d. raštu Nr. A51-57480/16(2.3.4.13-SM3) „Dėl pranešimo kopijos siuntimo nagrinėti pagal kompetenciją“ persiųstą [...] g. gyventojų skundą dėl galimai neteisėtai vykdomos apgyvendinimo veiklos [...].“ 7.1.2. „Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Matevičienė (toliau - specialistė) dalyvavo Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio surengtame reide-patikrinime. Specialistė reido-patikrinimo metu patalpose, [...], teikiamų apgyvendinimo paslaugų veiklos vykdymo nenustatė. Turimais duomenimis, minėtose patalpose vykdomos gyvenamosios paskirties patalpų nuomos paslaugos, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (reido metu pateiktas 2016 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos verslo liudijimas Nr. [...], išduotas gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90).“ 7.1.3. „[...] Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos gyvenamosios paskirties patalpų nuomos kontrolė nepavesta. Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, l punkte nurodyta, kad ši higienos norma netaikoma patalpų nuomos paslaugoms.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8.        Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:   8.1.     Įstatymai:   8.1.1.  Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:     12 straipsnio 1 dalis – „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“    13 straipsnio 1 dalis – „Pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.“                22 straipsnio 3 dalis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

   8.1.2. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:    6 straipsnio 1 dalis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: „[...]; 21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; [...].“                8.1.3.  Statybos įstatyme nustatyta:    47 straipsnio 1 dalis – „Statinių naudotojai privalo: 1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; 2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus; [...].“ 8.1.4. Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta:               359 straipsnio 1 dalis  - „Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“               563 straipsnis – „Administracinių nusižengimų teisenos paskirtis yra greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytos.“               567 straipsnio 1 dalis – „Pagal šį kodeksą įgaliotos institucijos pareigūnas, atlikdamas administracinio nusižengimo tyrimą, privalo imtis visų priemonių, kad būtų visapusiškai, objektyviai ir kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylas, teismas, taip pat institucija (pareigūnas), kai byla nagrinėjama ne teismo tvarka, privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant bylai svarbias aplinkybes.“ 8.1.5. Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta:               4 straipsnis – „Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“ 8.1.6. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nustatyta: 15 straipsnis – „Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: [...]; 2) pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą; [...]; 7) vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose; [...].“ 8.1.7. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01) buvo nustatyta:               3 straipsnis – „Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka.“   4 straipsnis – „Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; [...]; 5) pagalbos, reiškiančios, kad visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją. 8.1.8.  Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-04-01) nustatyta: 6 straipsnis – „Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: 1) dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai; [...]; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; [...]; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; [...].“ 8.1.8. Administracinių teisės pažeidimų kodekse (neteko galios 2017-01-01) buvo reglamentuojama: 158 straipsnis – „Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių pažeidimas, neūkiškas jų prižiūrėjimas, naudojimas ne pagal paskirtį, gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų, jų įrengimų ir tvarkymo objektų gadinimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu ar be konfiskavimo.“ 1892 straipsnis – „Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, – užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.“ 8.1.9. Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatyme nustatyta:   2 straipsnis – „Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.“   3 straipsnio 1 dalis – „Jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d. padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka Administracinių nusižengimų kodekse numatyto administracinio nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė.“   4 straipsnis – „1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytais atvejais veikos perkvalifikuojamos ar teisena nutraukiama: 1) administracinio nusižengimo tyrimo metu – administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno sprendimu; 2) administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ne teismo tvarka metu – institucijos vadovo, vadovo įgalioto asmens ar kolegialaus organo sprendimu; 3) administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme metu – teismo sprendimu. 2. Administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos iki 2017 m. sausio 1 d. buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nutarimai dėl nuobaudos skyrimo dar neįsiteisėjo, šio įstatymo 3 straipsnyje numatytais atvejais, gavus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą (šis prašymas gali būti įtrauktas ir į skundą ar apeliacinį skundą), perkvalifikuoja teismas ar institucija, priėmusi nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, arba teismas, kuris nagrinėja skundą ar apeliacinį skundą dėl nutarimo byloje.“               8.2.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministerijų teisės aktai:               8.2.1. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintame Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 red.) reglamentuojama:              „68.20. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“.              „55.20. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla“.              „55.90. Kita apgyvendinimo veikla. Trumpalaikio apgyvendinimo studentų namuose, universitetų, mokyklų bendrabučiuose, sezoninių arba migruojančių darbininkų bendrabučiuose ir kitose, niekur kitur nepriskirtose, poilsinėse paslaugų veikla“.               8.2.2. Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 (Vyriausybės 2005-06-23 nutarimo Nr. 695 redakcija) patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose reglamentuojama:              3 priedas              1 punktas – „Gyvenamosios paskirties pastatai. 1.1. Gyvenamoji (vieno buto pastatai) pastatai, skirti gyventi vienai šeimai. [...].“              8.2.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymu Nr. 30-685 patvirtintose Statinių naudojimo priežiūros taisyklėse reglamentuojama:              5 punktas – „Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų (toliau – priežiūros vykdytojai) funkcijas vykdo: Savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo  skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai, Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistai, kurie išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) / statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį (Reglamento 13 priede nurodyta forma), [...].“              7 punktas – „Priežiūros vykdytojas atlieka statinio faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kai neatliekamas statinio techninės priežiūros vykdymo patikrinimas: 7.1. tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar Savivaldybės taryba. Sprendimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Savivaldybės tarybos sprendimu; 7.2. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinio (jo patalpų) naudojimo pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimo ne pagal paskirtį; 7.3. viešojo administravimo subjektų ar teisėsaugos institucijų prašymu ar pavedimu, kurių tikslas nustatyti aplinkybes, susijusias su konkretaus statinio būkle, naudojimu ar priežiūra,  patikrinti, ar statiniai naudojami nepažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų reikalavimų. Priežiūros vykdytojas gali kreiptis į kitus viešojo administravimo subjektus ir siūlyti jų atstovams dalyvauti patikrinime; [...]; 7.5. žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Rašytiniai paaiškinimai pridedami prie patikrinimo akto (išvados); 7.6. priežiūros vykdytojas atlikdamas statinio faktinių duomenų patikrinimą surašo faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą [...], kuriame nurodo patikrinimo metu vietoje nustatytus faktinius duomenis, žodinius paaiškinimus ir atlieka fotofiksaciją.“             10 punktas – „Priežiūros vykdytojas turi teisę: [...]; 10.11. priežiūros vykdytojas vadovaudamasis surašyto akto ar faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto duomenimis, kai nustatyta, kad statiniai naudojami pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojami ne pagal paskirtį, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, surašo administracinio nusižengimo protokolą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnyje „Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį“ nustatytais atvejais. Protokolas išsiunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio nusižengimo bylą, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso numatyta tvarka ir terminais.             8.2.4. Aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymu Nr. D1 –713 patvirtintame statybos techninio reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ reglamentuojama:             6 punktas – „Gyvenamieji pastatai pagal tipą skirstomi į pogrupius [3.26]: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms; 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau; 6.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).“             7 punktas – „Negyvenamieji pastatai pagal paskirtį skirstomi į pogrupius [3.26]: 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai); [...]“             8.2.5. Vyriausybės 2011-10-12 nutarimu Nr. 1178 patvirtintame Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše reglamentuojama:             3 punktas – „Gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias patalpas, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, galima Aprašo 4 punkte nurodyta negamybinė veikla, nedaranti žalos dviejų butų namo, daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžianti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.“              4 punktas – „Vieno ar dviejų butų ir daugiabučiame name ar jo gyvenamosiose patalpose galima ši Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877), nurodytų rūšių veikla: 4.1. užsakomasis pardavimas paštu arba internetu [...]; 4.2. kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla [...]; 4.3. informacinių paslaugų veikla [...]; 4.4. draudimo, perdraudimo ir pensijų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla [...]; 4.5. pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla [...]; 4.6. nekilnojamojo turto operacijos [...]; 4.7. teisinė ir apskaitos veikla [...]; 4.8. konsultacinė valdymo veikla [...]; 4.9. architektūros veikla [...]; 4.10. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos [...]; 4.11. fotografavimo veikla [...]; 4.12. vertimo raštu ir žodžiu veikla [...]; 4.13. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas [...]; 4.14. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas [...]; 4.15. pradinis ugdymas [...]; 4.16. bendrasis vidurinis ugdymas [...]; 4.17. meninė kūryba [...]; 4.18. bibliotekų ir archyvų veikla [...]; 4.19. muziejų veikla [...]; 4.20. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla [...].“ 8.2.6. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse reglamentuojama:              45 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. [...].“              47 punktas – „Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 9.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-12-15 nutartyje (administracinė byla Nr. A-4-689-03), be kita ko, nurodyta:   „[...]. [...] pagal ATPK 257 straipsnį įrodymus ir jų pakankamumą bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) turi vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, t. y. įstatymas įrodymų vertinimo procesą sieja su subjektyviais kriterijais. Todėl įrodymų nepakankamumas nesudaro pagrindo vertinti pareigūno, nagrinėjusio administracinio teisės pažeidimo bylą, veiksmų kaip neteisėtų.“ „[...] institucijų (pareigūnų), traukiančių administracinėn atsakomybėn padariusius administracinius teisės pažeidimus asmenis bei nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, procesinės veiklos [...] teisėtumo kontrolė yra griežtai reglamentuojama ATPK [Administracinių teisės pažeidimo kodekso] normomis ir ją gali vykdyti tik ATPK įvardyti subjektai. [...] administracinių teisės pažeidimų teisena ir joje dalyvaujantys subjektai nepatenka į viešojo administravimo sistemą [...].“ 9.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-10-18 nutartyje (administracinė byla Nr. A492-2452/2012), be kita ko, nurodyta: „[...]. [...], pareiškėjo skunduose nurodyti reikalavimai - įvertinti vaikų saugą ir sveikatos apsaugą Vilniaus miesto lopšelyje – darželyje „Rūta“ bendrai, įvertinti lopšelio – darželio „Rūta“ direktorės pavaduotojos veiksmus, pasiūlyti jai paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri buvo paskleista apie pareiškėją, patikrinti lopšelio – darželio „Rūta“ direktorės V. R. veiklos teisėtumą nagrinėjant skundą bei įpareigoti ją pakartotinai išnagrinėti anksčiau atsakovui pateiktą skundą nesusiję su pareiškėjo materialiųjų teisių pažeidimais, yra nagrinėtini Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių“ (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.               Šių Taisyklių nustatyta tvarka, remiantis 2 punktu, nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją. Pareiškėjo skundas savo turiniu ir pobūdžiu, kai nėra siekiama apginti savo konkrečią teisę ar teisėtą interesą, iš esmės atitinka aukščiau aptarto kreipimosi apibrėžimą, todėl turėjo būti išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas minėtose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir apimtimi. [...].“ 9.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-31 nutartyje (administracinė byla Nr. A552 -241/2013), be kita ko, nurodyta: „[...]. Piliečiai, nurodydami valstybės tarnautojų galimai padarytus pažeidimus, gali inicijuoti tarnybinių patikrinimų atlikimą, tačiau neturi teisės apskųsti tarnybinių patikrinimų išvadų ar vadovų, turinčių teisę skirti tarnybines nuobaudas, sprendimų. Asmenys, inicijavę tarnybinio patikrinimo atlikimą, pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgyja teisę tik būti tinkamai informuoti apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus. [...].“ 9.4. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-02-22 nutartyje (administracinė byla Nr. A-1150-520/2016), be kita ko, nurodyta: „[...]. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką skundžiamo sprendimo teisėtumo klausimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į pareiškėjo ginamų teisių ar teisėtų interesų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta, ar tenkinant pareiškėjo reikalavimus bus apgintos kokios nors jo pažeistos teisės ar įstatymų saugomi interesai, ar tai turės įtakos kokioms nors jo teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-60/2012; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2102/2012). [...].“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, išvados teikiamos Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus vertinant atskirai šiais aspektais:             10.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją;             10.2.  dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Pastato naudojimo priežiūrą.

  Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją

11.  Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 9 punkte, konstatuotina:             11.1.  Seimo kontrolierius 2017-07-18 gavo Seimo narės M. Navickienės persiųstą Pareiškėjų skundą dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją.             11.2.  Dėl Pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją.

12.  Pareiškėjai skunde nurodė, kad „[...] 2016 m. birželio mėnesį kreipėsi į [Savivaldybę] su prašymu paaiškinti, kokiu pagrindu individualiame sklype vykdoma komercinė veikla [Pastate], kokiu pagrindu žemės sklypo paskirtis pakeista iš gyvenamosios į komercinę, kas suteikė teisę teikti apgyvendinimo paslaugas“, ir kad  „[...] per metus [Savivaldybės] darbuotojai tik informavo, kad vyksta tyrimas“ (pažymos 2.1 punktas).              Pareiškėjų skundo tyrimui aktualios Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2014-07-01 iki 2017-04-01, 4 straipsnio nuostatos, reglamentavusios pagrindinius principus, kuriais turėjo vadovautis įstaigos, teikdamos informaciją, t. y. informacijos išsamumo principą, reiškiantį, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija, teisėtumo principą, reiškiantį, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais, taip pat pagalbos principą, reiškiantį, jog visuomenei teikiama pagalba pasinaudoti galimybe gauti informaciją, ir kt. Nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo redakcija, kurios 6 straipsnyje įtvirtinti dokumentų išsamumo, teisėtumo, pagalbos ir kiti principai (pažymos 8.1.8 punktas).              Seimo kontrolierius taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 45 punkte nustatyta, kad į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Vadovaujantis Taisyklių 47.4 punkto nuostatomis, atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog „Pareiškėjo skundas savo turiniu ir pobūdžiu, kai nėra siekiama apginti savo konkrečią teisę ar teisėtą interesą, iš esmės atitinka aukščiau aptarto kreipimosi apibrėžimą, todėl [turi] būti išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas minėtose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir apimtimi“ (pažymos 9.2 punktas).

13. Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Savivaldybės administracija 2016-07-15 gavo Pareiškėjų 2016-06-28 kreipimąsi dėl šalia jų gyvenamųjų namų esančio Pastato galimo naudojimo ne pagal paskirtį (pažymos 6.1 punktas). Atsižvelgdama į tai, Savivaldybės administracija 2016-08-08 raštu Nr. A51-60073/16(3.3.4.4-EM4) informavo Pareiškėją X apie tai, kad: 13.1. jo ir kitų Pareiškėjų 2016-06-28 kreipimosi kopija 2016-07-29 raštu Nr. A51-5748/16(2.3.4.13-SM3) buvo persiųsta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentui ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal kompetenciją įvertinti minėtame kreipimesi išdėstytas aplinkybes dėl galimai neteisėtai teikiamų apgyvendinimo paslaugų, atlikti tyrimą, priimti sprendimus ir apie tai informuoti suinteresuotus asmenis; 13.2. pagal kompetenciją atlieka 2016-06-28 pranešime nurodytų aplinkybių tyrimą dėl galimo Pastato naudojimo ne pagal paskirtį ir apie tyrimo rezultatus „praneš [...] papildomai“ (pažymos 4.1 punktas). Šiame kontekste Seimo kontrolierius pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra akcentavęs, kad „Piliečiai, nurodydami valstybės tarnautojų galimai padarytus pažeidimus, gali inicijuoti tarnybinių patikrinimų atlikimą, tačiau neturi teisės apskųsti tarnybinių patikrinimų išvadų ar vadovų, turinčių teisę skirti tarnybines nuobaudas, sprendimų“, ir kad „Asmenys, inicijavę tarnybinio patikrinimo atlikimą, pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgyja teisę tik būti tinkamai informuoti apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus“ (pažymos 9.3 punktas). Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolieriaus nuomone, vadovaujantis teisės analogija, Savivaldybės administracija, tinkamai informavo Pareiškėją X apie faktą, jog pagal kompetenciją buvo imtasi priemonių nagrinėjant minėtą 2016-06-28 kreipimąsi ir sprendžiant jame nurodytus probleminius aspektus, susijusius su Pastato naudojimu galimai ne pagal paskirtį.

14. Iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos taip pat nustatyta, kad Savivaldybės administracija 2016-08-29 raštu Nr. A51-64055/16(2.3.4.13-SM3) papildomai informavo Pareiškėją X apie tai, kad: 14.1. 2016-08-12 atliko tyrimą dėl Pareiškėjų 2016-06-28 skunde nurodytų aplinkybių (kiek tai sietina su Savivaldybės administracijos kompetencija);               14.2. 2016-08-12 patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta;               14.3. Pastato savininkė G jo patalpų nuomos veiklą vykdo pagal Valstybinėje mokesčių inspekcijoje išduotą verslo liudijimą (pažymos 4.2 punktas).                15. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija (dokumentais), Savivaldybės administracija 2016-09-15 raštu Nr. A51-68550/16(3.3.10.2-EM4) pateikė Pareiškėjams dar vieną papildomą atsakymą, kuriame, be kita ko, nurodė, kad:               15.1. Savivaldybės administracija, siekdama išsamiai išnagrinėti, ar Pastatas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį, įpareigojo Pastato savininkę G iki 2016-09-23 pateikti papildomus dokumentus, kurie, Savivaldybės administracijos teigimu, svarbūs priimant sprendimą, ar Pastatas ir jo patalpos naudojamos pagal paskirtį;               15.2. taip pat tikslingai pažymėjo, kad, išnagrinėjus pateiktą papildomą informaciją bus priimtas sprendimas dėl Pastato ir jo patalpų naudojimo pagal paskirtį, apie kurį Pareiškėjai papildomai bus informuoti (pažymos 4.2 punktas).

16. Vadovaujantis Seimo kontrolieriui pateikta surinkta informacija, Savivaldybėje 2017-05-26 buvo gautas pakartotinis Pareiškėjų 2017-05-26 kreipimasis dėl Pastato naudojimo galimai ne pagal paskirtį, kuriuo Pareiškėjai pakartotinai prašė Savivaldybės „uždrausti nakvynės namų veiklą viduryje individualių namų kvartalo ir [Pastato] savininkei už gyvenamojo vieno buto namo naudojimą ne pagal paskirtį taikyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 158 str. numatytas poveikio priemones“ (pažymos 4.4.4 punktas). Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, kad pakartotiniame Pareiškėjų 2017-05-26 kreipimesi „nebuvo pateikta naujų aplinkybių, todėl buvo prijungtas prie vykdomo tyrimo“ (pažymos 6.8 punktas).               Tyrimo metu nustatyta, kad į pakartotinį Pareiškėjų kreipimąsi Savivaldybės administracija 2017-06-01 raštu Nr. A51-35822/17(3.3.10.1-EM4) pateikė atsakymą, kuriuo:               16.1. pakartotinai informavo Pareiškėjus apie 2016-08-12 atliktą Pastato naudojimo pagal paskirtį patikrinimą, taip pat nurodė, jog 2016-11-30 buvo atliktas dar vienas tokio pobūdžio patikrinimas, kuriuo metu užfiksuoti požymiai, jog Pastate vykdoma veikla (gyvenamosios paskirties patalpų nuoma) neatitinka Pastato pagrindinės naudojimo paskirties (pastatai, skirti gyventi vienai šeimai), t. y. patalpos naudojamos ne pagal paskirtį, kuri nurodyta VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;                16.2. tinkamai informavo Pareiškėjus apie tai, kad Pastato savininkas apskundė Savivaldybės administracijos specialisto veiksmus vykdant administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą dėl Pastato ir jo patalpų naudojimo ne pagal paskirtį, tačiau buvo nustatyta, kad Savivaldybės administracijos Personalo departamentas tarnybinio nusižengimo nenustatė, todėl Savivaldybės administracija atnaujino administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą (pažymos 4.5 punktas).

17. Apibendrinant, konstatuotina, jog Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai, susiję su Pareiškėjų kreipimųsi nagrinėjimu ir informacijos Pareiškėjams teikimu, skundo tyrimo atveju laikytini buvę tinkamais (Savivaldybės administracija teikė pagal teisės aktus teiktiną informaciją (atsakymus) Pareiškėjams, t. y. 2016-08-08 raštu Nr. A51 60073/16(3.3.4.4-EM4) informavo juos apie faktą, jog pagal kompetenciją buvo imtasi priemonių sprendžiant Pareiškėjų nurodytus probleminius aspektus, susijusius su Pastato naudojimu galimai ne pagal paskirtį, taip pat nurodė, į kokias konkrečias institucijas buvo kreiptasi tam, jog būtų atkreiptas dėmesys į Pareiškėjų keliamą problemą, vėliau 2016-09-15 raštu Nr. A51-68550/16(3.3.10.2-EM4) ir 2017-06-01 raštu Nr. A51-35822/17(3.3.10.1-EM4) informavo Pareiškėjus apie tolimesnius Savivaldybės administracijos veiksmus, kokių buvo imtasi, sprendžiant Pareiškėjų kreipimusiuose nurodytus probleminius klausimus), laikantis pažymos 12 punkte minėtų informacijos (dokumentų) teikimo principų, taigi darytina išvada, jog Pareiškėjų teisė į gerą viešąjį administravimą pažeista nebuvo, dėl to Pareiškėjų skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją, yra atmestina.

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Pastato naudojimo priežiūrą

18.  Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 punktai), į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8 punkte, ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nurodytą pažymos 9 punkte, konstatuotina:               18.1. Seimo kontrolierius 2017-07-18 gavo Seimo narės M. Navickienės persiųstą Pareiškėjų skundą dėl Savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), vykdant Pastato naudojimo priežiūrą.               18.2. Dėl Pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir darbo tvarka į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

19. Statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose reglamentuojama, jog statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką, taip pat laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios teisės aktuose įtvirtintus esminius statinių reikalavimus.                Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 21 punkte kaip viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra įtvirtinta statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjų skundo tyrimo atveju aktualios ir Statinių naudojimo priežiūros taisyklės. Šio teisės akto 5 punkte nurodyta, kad statinių naudojimo priežiūros vykdytojų funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistai, Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento specialistai, kurie išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)/statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį. Vadovaujantis Statinių naudojimo priežiūros taisyklių 7.2 punkte įtvirtintomis nuostatomis, priežiūros vykdytojas atlieka statinio faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kai yra gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinio (jo patalpų) naudojimo galimai pažeidžiant Statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimo ne pagal paskirtį. Vadovaujantis minėto teisės akto 7.6 punkte reglamentuojamomis teisės normomis, priežiūros vykdytojas, atlikdamas statinio faktinių duomenų patikrinimą, turi surašyti faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą, kuriame turi būti nurodyti patikrinimo metu vietoje nustatyti faktiniai duomenys, žodiniai paaiškinimai ir atlikta fotofiksacija.

20. Tyrimo metu nustatyta, kad pareigūnai, kartu dalyvaujant ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistui, 2016-08-12 atliko patikrinimą vietoje dėl Pastato ir jo patalpų naudojimo pagal paskirtį ir surašė 2016-08-12 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. A32-1755/16(2.1.15-UK9), kuriame, be kita ko, pažymėjo, jog Pastatas (2016-08-12 patikrinimo metu) naudojamas gyvenamajai paskirčiai (pažymos 6.10.3 punktas).                                Remiantis tyrimo metu Savivaldybės administracijos pateiktais paaiškinimais, atsižvelgiant į tai, kad pirmojo 2016-08-12 patikrinimo metu nuomininkų Pastate nebuvo, 2016 11-30 atliktas pakartotinis Pastato ir jo patalpų naudojimo pagal paskirtį patikrinimas, surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9). Šio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad Pastate esančiomis patalpomis „naudojasi daugiau nei dešimt Baltarusijos, Ukrainos piliečių, susijusių darbiniais santykiais ir mokantys nuomos mokestį už gyvenamąjį plotą“ (pažymos 6.4 punktas). Savivaldybės administracijos 2016-11-30 patikrinimo akte Nr. A32-2415/16(2.1.15-UK9) užfiksuotos administracijos patalpos, daugiau nei 5 sunumeruoti, rakinami kambariai su įranga nakvynės poreikiams tenkinti, bendro naudojimo sanitariniai mazgai kiekviename Pastato aukšte. Minėtame 2016-11-30 patikrinimo akte taip pat nurodyta, kad Pastato bendro naudojimo patalpose iškabintos taisyklės (kuriose yra atvykimo išvykimo laikai, kambariams įvardinti naudojama sąvoka numeriai) specialiais ženklais (pagal Gaisrinės saugos ženklu naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatus) paženklintas išėjimas, gesintuvų vietos, draudžiantys rūkyti ženklai. Savivaldybės administracijos teigimu, šie faktai patvirtina, kad Pastate vykdoma veikla, turinti kolektyvinių apgyvendinimo paslaugų požymių, o vykdyti tokią veiklą paslaugų tiekėjas gali tik teisės aktų nustatyta tvarka registruotame ir pagal statinio naudojimo paskirtį (viešbučio ar poilsio) bei apgyvendinimo saugumo ir higienos normų reikalavimus specialiai suplanuotame ir įrengtame pastate (pažymos 6.13.4 punktas).                 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuoti, jog Savivaldybės administracija nevykdo (netinkamai vykdo) Pastato naudojimo priežiūrą, Seimo kontrolieriaus nuomone, nėra pagrindo.  Šiame kontekste Seimo kontrolierius atkreipia Pareiškėjų dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis teisės normomis, pareiškėjas turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės. Pažymėtina, kad Pareiškėjai savo skunde nenurodo, kuo jų kaimynystėje esančio Pastato naudojimas ne pagal paskirtį pažeidžia tam tikras konkrečias Pareiškėjų teises ir (ar) teisėtus interesus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, jog „[...] skundžiamo sprendimo teisėtumo klausimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į pareiškėjo ginamų teisių ar teisėtų interesų kontekstą, t. y. turi būti įvertinta, ar tenkinant pareiškėjo reikalavimus bus apgintos kokios nors jo pažeistos teisės ar įstatymų saugomi interesai, ar tai turės įtakos kokioms nors jo teisėms ar įstatymų saugomiems interesams“ (pažymos 9.4 punktas).    21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei atkreipiant dėmesį į Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalį, kuria vadovaujantis skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės, Pareiškėjų skundo dalies tyrimas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant Pastato naudojimo priežiūrą, yra nutrauktinas.

22. Seimo kontrolierius papildomai atkreipia dėmesį, jog Pareiškėjų skundo tyrimo metu patikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad šiuo metu įregistruota Pastato paskirtis yra gyvenamoji (vieno buto pastatai). Kaip nurodyta statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 6 punkte, gyvenamieji pastatai pagal tipą yra skirstomi į pogrupius, t. y. į gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatus, skirtus gyventi vienai šeimai (tai nurodyta ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 3 priedo 1.1 punkte), į gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatus, skirtus gyventi dviem šeimoms, gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatus, skirtus gyventi trims šeimoms ir daugiau, taip pat į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatus, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). Šiame kontekste Seimo kontrolierius pažymi, kad Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo 3 punkte reglamentuojama, jog gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, kurias savininkas naudoja kaip gyvenamąsias patalpas, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, galima šio teisės akto 4 punkte nurodyta negamybinė veikla, nedaranti žalos dviejų butų namo, daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžianti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų (pažymos 8.2.5 punktas). Taigi, Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše įtvirtintas baigtinis negamybinių veiklų sąrašas, kurių vykdymui nereikia keisti gyvenamosios paskirties pastato paskirties į kitą paskirtį. Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše nėra numatyta, kad veikla, įeinanti į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90 (pažymos 8.2.1 punktas), kurios, remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija, nurodytos Pastato savininkės G verslo liudijime, galima gyvenamosios paskirties (vieno ar dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) pastate (name) ar patalpose, nepakeitus jų paskirties.                Savivaldybės administracija nurodė, kad,  atsižvelgdama į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą neterminuotos Pastato nuomos sutarties faktą, bei į tai, kad, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, savo 2017-01-18 raštu Nr. A51-3539/17(3.3.10.1-EM4) kvietė Pastato nuomininką L atvykti administracinio protokolo surašymui, bet L nurodytą dieną neatvyko, o Pastato savininkė G 2017-02-06 raštu (reg. Nr. A60-76/17(34010) pateikė skundą Savivaldybės administracijai ir prašė nušalinti Pareiškėjų 2016-06-28 skunde nurodytas aplinkybes tiriantį specialistą Nerijų Linkų nuo teisenos nagrinėjimo (pažymos 6.4 punktas). Atsižvelgiant į tai,  Savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius išnagrinėjo G skundą, tačiau specialisto N. Linkaus veiksmuose pažeidimų nenustatė (pažymos 6.5 punktas).                Savivaldybės administracija tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje taip pat nurodė, kad 2017-05-26 raštu Nr. A51-34401/17(3.3.10.1-EM4) teikė įpareigojimus Pastato savininkei G ir nuomininkui L iki 2017-06-01 pateikti Pastato nuomos sutartį patvirtinančius dokumentus (pažymos 6.5 punktas). Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija, G 2017-06-07 el. paštu atsiuntė minėtą sutartį, iš kurios turinio nustatyta, jog ji 2015-07-04 buvo nutraukta (pažymos 6.6 punktas).                Atsižvelgiant į tai bei atkreipiant dėmesį į 2016-11-30 patikrinimo metu Savivaldybės administracijos nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su Pastato naudojimu ne pagal paskirtį, Savivaldybės administracija 2017-07-31 raštu Nr. A63-532/17(3.2.1-EM4) kvietė pačią Pastato savininkę G 2017-08-08 atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui, nurodytu laiku neatvykus, pakartotinai G kviesta 2017-08-23 raštu Nr. A51-55747/17(3.3.10.2-EM4) 2017-08-29 atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikta informacija (dokumentais), G 2017-08-29 atvykus į Savivaldybę, jai 2017 08-29 buvo surašytas Administracinio nusižengimo protokolas Nr. SAVAD-13ANP-115253241-17 dėl Pastato naudojimo ne pagal paskirtį (pažymos 6.7 punktas). Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 359 straipsnio 1 dalies nuostatomis, statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. Atsižvelgiant į tai,  2017-09-15 priimtas Savivaldybės administracijos nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. SAVAD-13ANN-117990897-17, kuriuo G skirta administracinė nuobaudą (140 Eur bauda) (pažymos 6.15.2 punktas). Tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktoje informacijoje Savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad, jei nebus nutrauktas pažeidimo vykdymas dėl Pastato naudojimo ne pagal paskirtį, G bus kviečiama pakartotinai administracinio nusižengimo protokolo surašymui (pažymos 6.7 punktas). Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracijai tikslinga toliau vykdyti Pastato naudojimo priežiūrą, pakartotinai atliekant patikrinimą dėl galimai toliau ne pagal paskirtį naudojamo Pastato ir, jei būtų nustatyta pažeidimų, pagal kompetenciją imtis priemonių pažeidimams pašalinti, apie tyrimo rezultatus raštu informuoti Pareiškėjus ir Seimo kontrolierių.                  Seimo kontrolierius pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisena nepriskirta viešojo administravimo sričiai (pažymos 9.1 punktas). Atsižvelgdami į tai, kad pirmiau nurodytos aplinkybės, susijusios su administracinių teisės pažeidimų bylų teisena, taip pat į tai, kad Seimo kontrolieriai tiria skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 8.1.1 punktas), Seimo kontrolierius Pareiškėjų skundo tyrimo metu nevertino aplinkybių (Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų), susijusių su administracinės teisės pažeidimo tyrimo teisenos nagrinėjimu, tačiau iš tyrimo metu surinktos informacijos (dokumentų) pastebėjo vilkinimo požymių. Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose Savivaldybės administracija nurodė, jog „kadangi nuo 2017-01-01 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau - ATPK) buvo pakeistas į Administracinių nusižengimų kodeksą (toliau - ANK) pradėjus teiseną pagal ATPK, nebūtų galimas tęstinis jos vykdymas, todėl buvo priimtas sprendimas kviesti [Pastato savininkę G] protokolui jau įsigaliojus ANK“. Šiame kontekste Seimo kontrolierius atkreipia Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad Administracinių teisės pažeidimų kodeksas taip pat numatė administracinę atsakomybę už statinio (jo patalpų), gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimą ne pagal paskirtį (pažymos 8.1.8 punktas). Be to, Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatyme yra numatyta iki 2017-01-01 padarytų administracinių teisės pažeidimų, atitinkančių Administracinių nusižengimų kodekse numatytų administracinių nusižengimų požymius, perkvalifikavimo tvarka (pažymos 8.1.9 punktas). Seimo kontrolierius taip pat pažymi, kad Administracinių nusižengimų kodekso 563 straipsnyje nurodyta, jog administracinių nusižengimų teisenos paskirtis yra greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytos. Atitinkamai, pagal šį kodeksą įgaliotos institucijos (įtraukiant ir Savivaldybės administraciją) pareigūnas, atlikdamas administracinio nusižengimo tyrimą, privalo imtis visų priemonių, kad būtų visapusiškai, objektyviai ir kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės (Administracinių nusižengimų kodekso 567 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, siūlytina Savivaldybės administracijai imtis papildomų priemonių, jog ateityje, Savivaldybės administracijai atliekant administracinio nusižengimo tyrimus, būtų visapusiškai, objektyviai ir per kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės.

23. Savo 2017-05-26 kreipimesi Pareiškėjai atkreipė Savivaldybės administracijos dėmesį į tai, jog šalia Pastato esančių gyvenamųjų namų gyventojai „patiria įvairių nepatogumų dėl trukdomos viešosios rimties bei viešosios tvarkos pažeidinėjimo“, taip pat, jog „veikiantys nakvynės namai griauna aplinkinių gyventojų, kurių dauguma sudaro jaunos šeimos su vaikais, lūkesčius gyventi ramioje ir saugioje aplinkoje“ (pažymos 4.3.1 punktas). Šiame kontekste pažymėtina, jog Savivaldybės administracija 2016-08-12 patikrinimo metu nenustatė viešosios tvarkos pažeidimų (pažymos 4.2.2 punktas) ir apie šiuos Pareiškėjų nurodytus aspektus dėl galimo triukšmo, rimties trukdymo Seimo kontrolieriaus tyrimo metu surinktoje iš institucijų informacijoje duomenų nėra.              Visgi, iš tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateiktų Pareiškėjų fotofiksacijų matyti, kad šalia Pastato esančiame kieme stovi nemažai automobilių, užfiksuotas gana intensyvus žmonių srautas. Atsižvelgiant į tai, bei atkreipiant dėmesį į Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas nuostatas, kuriomis vadovaujantis, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę), Seimo kontrolieriaus nuomone, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui tikslinga pateikti Pareiškėjams ir Seimo kontrolieriui išvadas (rezultatus) dėl visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) kontrolės Pastato teritorijoje.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:               X ir kitų suinteresuotų asmenų skundo dalį dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis raštu ir teikiant informaciją, atmesti.

              25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:               X ir kitų suinteresuotų asmenų skundo dalies tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų (neveikimo), vykdant pastato, esančio [...], naudojimo priežiūrą, nutraukti.

  SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomenduoja:               26.1. toliau vykdyti pastato, esančio [...], naudojimo priežiūrą, pakartotinai atliekant patikrinimą dėl galimai ne pagal paskirtį naudojamo minėto pastato ir, jei būtų nustatyta pažeidimų, pagal kompetenciją imtis priemonių pažeidimams pašalinti, apie tyrimo rezultatus raštu informuoti pareiškėjus bei Seimo kontrolierių;               26.2. imtis papildomų priemonių, jog ateityje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atliekant administracinio nusižengimo tyrimus, būtų visapusiškai, objektyviai ir per kiek įmanoma per trumpesnį laiką ištirtos veikos aplinkybės.

27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduoja:             pateikti pareiškėjams ir Seimo kontrolieriui išvadas (rezultatus) dėl visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) kontrolės pastato, esančio [...], teritorijoje.

               Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašome pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius               Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-1023
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį