Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių36
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749776

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau vadinama ir – VMVT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai nesuteikus jos prašomos informacijos.

2. Pareiškėja skunde, be kita ko, nurodo: 2.1. „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas valstybinis veterinarijos inspektorius 2017 m. birželio 8 d. Nr. 45PP-677 pavedimu atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą pavedė atlikti ūkio subjekto veiklos patikrinimą, adresu [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 2.2. „2017 m. birželio 8 d. Nr. 45PP-677 pavedime atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą (toliau – Pavedimas) nurodyta: tikrinimo rūšis – neplaninis, tikrinimo tikslas – gyvūnų gerovės kontrolė, skundo tyrimas, tikrinimo atlikimo data – 2017 m. birželio 8 d. ir kt.“; 2.3. „Siekdama išsiaiškinti, ar nėra pažeistos mano teisės, kurias turiu teisę teisės aktų nustatyta tvarka ginti, 2017 m. birželio 13 d. prašymu „Dėl informacijos suteikimo“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis, būdama įsitikinusi, kad 2017 m. birželio 8 d. dieną Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos galimai nepagrįstai buvau trukdoma ir apklausinėjama, kreipiausi į Panevėžio valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau – Tarnyba), prašiau man pateikti dokumento (skundo) patvirtintą kopiją, kurio pagrindu 2017 m. birželio 8 d. Tarnybos tarnautojos aš buvau trukdoma ir manęs buvo klausinėjama apie įvykius, kurie neatitinka faktinės padėties“; 2.4. „Tarnyba 2017 m. liepos 5 d. [raštu] Nr. 45SD-214 „Dėl informacijos pateikimo“ į mano prašymą atsakė, kad, vadovaudamasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B l-341 13 punktu, nustatančiu, kad pranešimus (skundus) tiriantys teritorinių VMVT atsakingieji pareigūnai privalo laikytis konfidencialumo (neplatinti informacijos apie pareiškėją) principo, todėl mano prašymo pateikti skundo kopiją tenkinti negali“; 2.5. „Nesutikdama su Tarnybos atsakymu 2017 m. liepos 5 d. [raštu] Nr. 45SD-214 „Dėl informacijos pateikimo“ į mano prašymą, jog atsisakoma pateikti skundo kopiją, kuriuo galimai yra paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, 2017 m. liepos 7 d. skundu „Dėl galimų teisių pažeidimo viešojo administravimo srityje ir įpareigojimo atlikti veiksmus“ kreipiausi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorių [...]“; 2.6.  „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2017 m. rugpjūčio 3 d. [raštu] Nr. 86-(4.16.)-2127 „Dėl skundo tyrimo“ pateikė atsakymą į mano skundą. Nurodė, kad pritaria mano skunde nurodytiems argumentams. Pripažino, kad atsakymas turėtų būti laikomas individualiu administraciniu aktu, kuriam taikomi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Pažymėjo, kad tarnybos atsakymas nėra pagrįstas aiškiai nurodytais objektyviais duomenimis ir faktais, motyvais, nenurodyta apskundimo tvarka. Pranešė, kad atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis skunde pateiktu prašymu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš naujo išnagrinėjo mano prašymą, atsisakė tenkinti mano prašymą pateikti Panevėžio valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 2017 m. birželio 2 d. gauto skundo patvirtintą kopiją“; 2.7. „Pažymėtina, kad aš prašiau informacijos apie save, neturėjau tikslo sužinoti skundo autoriaus pavardės ar vardo, tai yra skundą rašiusio asmens ypatingų duomenų. [...]. Manau, kad šiuo atveju prašoma skundo kopija man galėjo būti pateikta ir nuasmeninta“; 2.8.  „Manau, kad tiek Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, tiek Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsisakymuose, kuriais atsisakyta pateikti skundo kopiją, nėra Įstatymo 15 straipsnio l dalyje nurodytų pagrindų, jog sąlygų, kodėl aš negalėčiau gauti prašomo dokumento patvirtintos kopijos, nėra“; 2.9.  „Pažymėtina, kad 2017 m. liepos 7 d. skundu „Dėl galimų teisių pažeidimo viešojo administravimo srityje ir įpareigojimo atlikti veiksmus“ kreipdamasi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorių, prašiau, nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, imtis priemonių, tačiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui nustačius, pritarus, jog Panevėžio valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje nagrinėjant mano prašymą galimai padaryti teisių pažeidimai viešojo administravimo srityje, 2017 m. rugpjūčio 3 d. atsakyme Nr. 86-(4.16.)-2127 „Dėl skundo tyrimo“ nėra pasisakyta, kokių priemonių imtasi tarnautojų atžvilgiu dėl mano teisių galimų pažeidimų, kokios priemonės atliktos, jog tokie atvejai galimai nesikartotų.“

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2017-09-15 raštu Nr. 4D-2017/1-1161/3D-2749 „Dėl informacijos pateikimo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“ kreipėsi į VMVT prašydamas pateikti informaciją bei imtis priemonių, kad Pareiškėjos prašomas dokumentas (2017-06-02 Panevėžio VMVT gautas pranešimas) jai būtų pateiktas kuo skubiau, informaciją apie pranešimą pateikusį asmenį (t. y. asmens duomenis) paverčiant neįskaitoma.

5. VMVT 2017-10-17 raštu Nr. B6-(1.19)-2757 Seimo kontrolierių, be kita ko, informavo: „[...] pareiškėja [...] informuota VMVT 2017-10-12 raštu Nr. B6-(4.16)-2702 „Dėl informacijos pateikimo“ dėl VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų veiksmų vertinimo, taip pat jai pateikta VMVT Panevėžio valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 2017-06-02 gauto pranešimo (reg. 4540-1386), kuriame pateikusio asmens duomenys padaryti neįskaitomi, kopiją.“

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai   6. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 6.1.  Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas): 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“; 22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“ 6.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau vadinama – Teisės gauti informaciją įstatymas): 2 straipsnis – „2. Šis įstatymas netaikomas: [...]; 6) dokumentų, kurių teikimas nėra draudžiamas, daliai, kurią sudaro asmens duomenys, kurių pakartotinis naudojimas nėra suderinamas su norminiais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu; [...]“; 4 straipsnis – „1. Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“

Tyrimo išvados

7.  Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją ir dokumentus, konstatuotina, kad po Pareiškėjos kreipimosi į Seimo kontrolierių dienos (t. y. 2017-08-14), VMVT, atsižvelgusi į Seimo kontrolieriaus kreipimąsi, 2017-10-12 raštu Nr. B6-(4.16)-2702 pateikė pakartotinį atsakymą Pareiškėjai, kuriame paaiškino dėl VMVT Panevėžio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų veiksmų vertinimo, taip pat nurodė, kokių veiksmų buvo imtasi, kad ateityje VMVT pareigūnai atsakymus rengtų teisės aktų nustatyta tvarka, bei pateikė Pareiškėjai jos prašomą dokumentą.

8.  Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 7.1 punktas), skundo tyrimas nutrauktinas, nes Pareiškėjos skunde keliama problema dėl informacijos teikimo išspręsta (t. y. Pareiškėjai pateikti papildomi paaiškinimai bei jos prašoma informacija) ir pateikti tai įrodantys dokumentai.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

9. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl VMVT pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesuteikus jos prašomos informacijos, tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1161
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį