Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
TYRIMO SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VEIKLOS PAŽYMA

TYRIMO PAGRINDAS   1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) skelbiant Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Tyrimo tikslas. Nustatyti, ar Ministerija teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Tyrimo pagrindas. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 13 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad, jeigu skundas yra gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. Tyrimą savo iniciatyva Seimo kontrolierius pradėjo atsižvelgęs į tai, kad Ministerijos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija / Teisės aktų pažeidimai / Seimo kontrolierių pažymos“ duomenys paskutinį kartą buvo atnaujinti 2015-05-19 (http://sam.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktu-pazeidimai/lietuvos-respublikos-seimo-kontrolieriu-pazymos) ir nėra paskelbtos šios Seimo kontrolieriaus pažymos: 2014-07-04 Nr. 4D-2013/1-1036, 2015-02-23 Nr. 4D-2014/1-463, 2015-06-29 Nr. 4D-2014/1-1584, 2015-05-05 Nr. 4D-2015/1-133, 2015-05-26 Nr. 4D-2015/1-273, 2015-12-11 Nr. 4D-2015/1-567, 2016-05-04 Nr. 4D-2015/1-1768, 2016-11-04 Nr. 4D-2016/1-1039, 2016-08-09 Nr. 4D-2016/1-1135, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-529, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-1065, bei į tai, kad Seimo kontrolieriaus pažymos  skelbiamos galimai nesilaikant asmens duomenų apsaugos reikalavimų, t. y. viešai paskelbiant asmenų, kurių skundus nagrinėjo Seimo kontrolierius, asmens duomenis (vardus ir pavardes ir kt.). Tyrimo objektas. Ministerijos pareigūnų veiksmai (neveikimas) skelbiant Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus, kaip tai reglamentuojama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

2. Tyrimo metu patikrinus Ministerijos interneto svetainės http://sam.lrv.lt/ sritį „Teisinė informacija / Teisės aktų pažeidimai / Seimo kontrolierių pažymos“ nustatyta, kad šioje interneto svetainės srityje, paskutinį kartą atnaujintoje 2015-05-19: 2.1. skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos: 2010-11-22 Nr. 4D-2010/1-896, 2011-02-22 Nr. 4D-2010/1-1191, 2011-02-28 Nr. 4D-2010/1-1083; 2011-03-16 Nr. 4D-2011/1-143, 2011-05-30 Nr. 4D-2011/4-222, 2011-10-11 N. 4D-2011/1-559, 2011-06-22 Nr. 4D-2011/1-496, 2013-08-13 Nr. 4D-2013/1-1154; neskelbiama informacija apie šiose pažymose pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Ministerijoje rezultatus; 2.2. Seimo kontrolieriaus pažymos 2010-11-22 Nr. 4D-2010/1-896, 2011-02-22 Nr. 4D-2010/1-1191, 2011-02-28 Nr. 4D-2010/1-1083; 2011-05-30 Nr. 4D-2011/4-222, 2013-08-13 Nr. 4D-2013/1-1154 skelbiamos nurodant pareiškėjų asmens duomenis: vardus pavardes ir kt.; 2.3. nepaskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos: 2014-07-04 Nr. 4D-2013/1-1036, 2015-02-23 Nr. 4D-2014/1-463, 2015-06-29 Nr. 4D-2014/1-1584, 2015-05-05 Nr. 4D-2015/1-133, 2015-05-26 Nr. 4D-2015/1-273, 2015-12-11 Nr. 4D-2015/1-567, 2016-05-04 Nr. 4D-2015/1-1768, 2016-11-04 Nr. 4D-2016/1-1039, 2016-08-09 Nr. 4D-2016/1-1135, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-529, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-1065 bei informacija apie šiose pažymose pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus.

3. Danguolė Skaisgirytė 2017-10-04 kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą ir žodžiu nurodė, kad Ministerijos interneto svetainėje su ja susijusi Seimo kontrolieriaus pažyma (2013-08-13 Nr. 4D-2013/1-1154) skelbiama nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, tai yra viešai paskelbiant jos vardą ir pavardę bei kitus asmens duomenis. D. Skaisgirytė taip pat nurodė, kad asmens duomenys skelbiami be jos sutikimo.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

4. Lietuvos Respublikos teisės aktai: 4.1. Seimo kontrolierių įstatymo: 2 straipsnis – „1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. [...]“; 3 straipsnis – „Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. [...]“; 13 straipsnis – „3. Skundai paprastai paduodami raštu. Jeigu skundas gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. [...].“ 4.2. Viešojo administravimo įstatymo: 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: [...] 10) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 11) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; [...].“ 4.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau vadinama – Teisės gauti informaciją įstatymas) (redakcija galiojusi iki 2017-04-01): 6 straipsnis – „1. Įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas, struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktais nustatytą informaciją. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje interneto svetainėje Vyriausybės nustatyta tvarka ir laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat kitų įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti skelbiami: 1) Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus; [...].“ 4.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2017-04-01): 5 straipsnis – „1. Informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje. 2. Institucijos interneto svetainėje, laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės paslapčių ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, turi būti skelbiama: 1) nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos dėl atlikto tyrimo dėl skundo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus; [...].“ 4.5. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo: 2 straipsnis – „1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. [...] 3. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse); 4. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. [...] 8. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. [...]“; 5 straipsnis – „1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu: 1) duomenų subjektas duoda sutikimą; 2) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 3) pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; 4) siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus; 5) įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; 6) reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 2. Draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai: 1) duomenų subjektas duoda sutikimą; [...]. 3. Duomenys apie asmens sveikatą taip pat gali būti tvarkomi šio įstatymo 10 straipsnyje ir sveikatos sritį reglamentuojančių įstatymų nustatytais tikslais ir tvarka. [...].“ 4.6. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480: 12 punktas – „Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, [...]. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys: [...]; 12.2. teisinė informacija: 12.2.1. teisės aktai; 12.2.2. teisės aktų projektai; 12.2.3. tyrimai ir analizės; 12.2.4. teisės aktų pažeidimai; [...]“; 14 punktas – „[...]. Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ informacija skelbiama šia tvarka: 14.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos skelbiamos nedelsiant, kai tik gaunamos, o informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – nedelsiant, ją pateikus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau nei vienus metus nuo informacijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo dienos. [...].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatavo: „[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000 06 30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...]. [...] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) [...].“

Tyrimo išvados

6. Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Pagrindinis Seimo kontrolieriaus veiklos tikslas yra prižiūrėti, ar valdžios (savivaldybių) įstaigos vykdo konstitucinę pareigą tinkamai tarnauti žmonėms ir tokiu būdu prisidėti sprendžiant asmenų problemas. Tuomet, kai nustatomi netinkamo viešojo administravimo atvejai arba žmogaus teisių pažeidimai, Seimo kontrolierius teikia siūlymą (rekomendaciją) dėl nustatytų pažeidimų, jų priežasčių ir sąlygų pašalinimo ar viešojo administravimo gerinimo, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės. Tokiu būdu Seimo kontrolieriai siekia, kad pareigūnai ir institucijos pakoreguotų savo veiklą pagal gero viešojo administravimo principus.

7. Teisės gauti informaciją įstatymo (redakcijos galiojusios iki 2017-04-01; šios pažymos 3.3 punktas) 6 straipsnyje nustatyta, kad institucijos svetainėje Vyriausybės nustatyta tvarka ir laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų turi būti skelbiamos Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Pažymėtina, kad nuo 2017-04-01 Teisės gauti informaciją įstatymas išdėstytas nauja redakcija, tačiau įstatymo nuostatos, susijusios su Seimo kontrolierių pažymų skelbimu, iš esmės nepasikeitė, t. y. šiuo metu galiojančioje Teisės gauti informaciją įstatymo redakcijoje taip pat įtvirtinta, kad institucijos interneto svetainėje, laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės paslapčių ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, turi būti skelbiamos nuasmenintos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos dėl atlikto tyrimo dėl skundo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus (šios pažymos 3.4 punktas). Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 14 punktu Seimo kontrolierių pažymos turi būti paskelbtos nedelsiant, kai tik jos gaunamos, o informacija apie Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – nedelsiant, ją pateikus Seimo kontrolieriui. Apraše taip pat nurodyta, kad Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus institucijų interneto svetainių srityje „Teisinė informacija / Teisės aktų pažeidimai / Seimo kontrolierių pažymos“ turi būti skelbiamos ne trumpiau nei vienerius metus nuo informacijos apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo dienos (šios pažymos 3.5 punktas). Išdėstytos teisės aktų nuostatos padeda užtikrinti tiek Seimo kontrolierių, tiek valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų, kurioms pateikiama pažyma, atliekamų darbų ir priimamų sprendimų viešumą. Informacija apie Seimo kontrolieriaus pažymas, pateiktas rekomendacijas ir jų vykdymą padeda visuomenei susipažinti su objektyvia institucijos padėtimi, jos veiklos efektyvumu ir spręsti apie tai, kaip joje užtikrinamas esminis konstitucinis valstybės tarnybos principas, kad valstybės institucijos tarnauja žmonėms. Pažymėtina ir tai, kad institucijos savo veikloje, be kita ko, privalo vadovautis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais savivaldybės veiklos skaidrumo ir atsakomybės už priimtus sprendimus principais (šios pažymos 3.2 punktas), todėl, nepaskelbus Seimo kontrolieriaus pažymos, nesilaikoma imperatyvių įstatymų reikalavimų dėl informacijos skelbimo ir pažeidžiami viešojo administravimo principai. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, nepaskelbus Seimo kontrolieriaus pažymos, ne tik pažeidžiami imperatyvūs įstatymų reikalavimai, tačiau kartu institucijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojai užkertama galimybė su ja susipažinti ir pagal pateiktas rekomendacijas tobulinti savo veiklą. Taigi, toks institucijos neveikimas neužtikrina Seimo kontrolieriaus rekomendacijų tinkamo įgyvendinimo ir sudaro prielaidas pareigūnams toliau dirbti nepašalinus atlikto tyrimo metu nustatytų pažeidimų ir (arba) ateityje juos kartoti.

8. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Teisės gauti informaciją įstatyme (tiek iki 2017-04-01 galiojusioje, tiek nuo 2017-04-01 galiojančioje redakcijose) nustatyta, kad Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus institucijos interneto svetainėje turi būti skelbiamos laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Pažymėtina, kad nuo 2017-04-01 galiojanti Teisės gauti informaciją įstatymo redakcija papildyta konkrečia nuostata, jog Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos skelbiamos nuasmenintos. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme reglamentuota, kad asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, o ypatingais asmens duomenimis, be kita ko, laikomi duomenys apie asmens sveikatą. Šiame įstatyme taip pat įtvirtinta, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi (kartu ir skelbiami) tik tuo atveju, jei asmuo (duomenų subjektas) duoda sutikimą. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad institucijoms pateiktos Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus turi būti skelbiamos nuasmeninus informaciją, susijusią su asmens duomenimis, nebent institucija yra gavusi duomenų subjekto sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

9. Įvertinus tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 3 ir 6–8 punktuose, konstatuotina, kad Ministerija: 9.1. interneto svetainės http://sam.lrv.lt/ sritį „Teisinė informacija / Teisės aktų pažeidimai / Seimo kontrolierių pažymos“ paskutinį kartą atnaujino 2015-05-19; 9.2. nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų ir interneto svetainėje nepagrįstai nepaskelbė Seimo kontrolierių pažymų 2014-07-04 Nr. 4D-2013/1-1036, 2015-02-23 Nr. 4D-2014/1-463, 2015-06-29 Nr. 4D-2014/1-1584, 2015-05-05 Nr. 4D-2015/1-133, 2015-05-26 Nr. 4D-2015/1-273, 2015-12-11 Nr. 4D-2015/1-567, 2016-05-04 Nr. 4D-2015/1-1768, 2016-11-04 Nr. 4D-2016/1-1039, 2016-08-09 Nr. 4D-2016/1-1135, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-529, 2017-08-28 Nr. 4D-2017/1-1065 (pažymų gavimo Ministerijoje faktą patvirtina Ministerijos Seimo kontrolieriui pateikti raštai (informacija) apie Seimo kontrolierių pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus); 9.3. nevykdė teisės aktuose nustatytų pareigų ir interneto svetainėje nepagrįstai nepaskelbė informacijos apie Seimo kontrolierių pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus; 9.4. Seimo kontrolieriaus 2013-08-13 pažymą Nr. 4D-2013/1-1154 paskelbė pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus, t. y. be asmens sutikimo viešai paskelbė asmens, pateikusio skundą Seimo kontrolieriui, vardą, pavardę bei kitus asmens duomenis; 9.5. Seimo kontrolieriaus pažymas: 2010-11-22 Nr. 4D-2010/1-896, 2011-02-22 Nr. 4D-2010/1-1191, 2011-02-28 Nr. 4D-2010/1-1083; 2011-05-30 Nr. 4D-2011/4-222 paskelbė galimai pažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus, t. y. galimai be asmenų sutikimo viešai paskelbė asmenų, pateikusių skundus Seimo kontrolieriui, vardus, pavardes bei kitus asmens duomenis.

10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Ministerijos svetainėje galimai buvo nepaskelbtos ir kitos Seimo kontrolieriaus pažymos (2013-02-18 Nr. 4D-2013/1-26, 2014-04-24 Nr. 4D-2014/1-401, 2014-05-06 Nr. 4D-2014/1-22) bei informacija apie Seimo kontrolierių pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus, tačiau nuo šių pažymų surašymo dienos iki Ministerijos svetainės atnaujinimo dienos (2015-05-19) praėjo daugiau nei metai, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, jog šios pažymos nebuvo paskelbtos. Atsižvelgiant į tai, šio tyrimo metu Ministerijos pareigūnų veiksmai, nepaskelbus Seimo kontrolieriau pažymų (2013-02-18 Nr. 4D-2013/1-26, 2014-04-24 Nr. 4D-2014/1-401, 2014-05-06 Nr. 4D-2014/1-22), nebuvo vertinami.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Ministerijos pareigūnai savo veikloje nesivadovavo teisės aktuose įtvirtintais valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, atsakomybės už priimtus sprendimus, veiklos skaidrumo ir gero viešojo administravimo principais ir jų veiksmuose įžvelgtini biurokratizmo požymiai, todėl savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), skelbiant Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus, pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl Ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), skelbiant Seimo kontrolierių pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus, pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui: 13.1. nedelsiant imtis priemonių, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos ir informacija apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinant asmens duomenų apsaugą būtų paskelbtos Ministerijos interneto svetainėje; 13.2. išsiaiškinti priežastis dėl kurių Ministerijos interneto svetainėje nebuvo paskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos bei informacija apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atsakingų Ministerijos valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, tarnybinio (-ų) nusižengimo (-ų) tyrimą (-us); 13.3. imtis teisinių bei organizacinių priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas tinkamas duomenų atnaujinimas ir skelbimas Ministerijos interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija / Teisės aktų pažeidimai / Seimo kontrolierių pažymos“.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikiant informaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi dėl kiekvienos rekomendacijos.

Seimo kontrolierius         Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/1-1419
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį