Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių65
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749805

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS UTENOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTĄir UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Aplinkos ministerija arba AM) Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau ir citatose vadinama – Utenos RAAD) ir Utenos rajono savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant jo žemės sklype (kadastro Nr. [...]; [...]) (toliau vadinama – Žemės sklypas) rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodė, kad: 2.1. „[...] 2014 m. balandžio mėn., vykdydamas kasimo darbus [...] Žemės sklype [...]. radau užkastas neaiškios kilmės chemines medžiagas. Apie rastus objektus nedelsdamas informavau suinteresuotas institucijas. [...]“; 2.2. „iš Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo [...] matyti, kad teismas atsakingu subjektu už cheminių medžiagų surinkimą ir tolimesnį jų tvarkymą pripažino Savivaldybės administraciją. Kaip jau minėjau, nors atsakingas subjektas aiškus, tačiau problema iki šiol nėra išspręsta“; 2.3. „[...] įvertinti Utenos RAAD veiksmus, sprendžiant rastų cheminių medžiagų likvidavimo klausimą: t. y., įvertinti pareigūnų priimtų sprendimų teisėtumą, vertinant, ar jų veiksmuose (neveikime) nėra (nebuvo) biurokratizmo. [...] aš, be kita ko, tokius Utenos RAAD pareigūnų veiksmus, kuomet nebuvo stengiamasi tinkamai, pagrįstai, operatyviai spręsti problemą, tiesiogiai susijusią su minėtos institucijos funkcijomis, o buvo surašomi privalomieji nurodymai neatsakingam subjektui, taip pat priimami nepagrįsti ir sunkiai suprantami sprendimai dėl cheminių medžiagų pripažinimo bešeimininkėmis, o aš, kaip Pareiškėjas, nuolat nukreipiamas kreiptis vis į kitas institucijas, vertinu kaip biurokratizmą“; 2.4. „iki šiol šios svarbios Lietuvos geologijos tarnybos išvados ir rekomendacijos nėra įgyvendintos: neišvežtas jau iškastas ir krūvose paliktas užterštas gruntas, nesprendžiama dėl papildomo (kaip nustatyta, akivaizdžiai taip pat užteršto) grunto kasimo. [...] kaip minėta, nei Utenos rajono savivaldybės administracija, nei Utenos RAAD, kaip subjektas, turintis vykdyti priežiūrą ir kontrolę, tinkamai nevykdo savo pareigų, vilkina reikalingus atlikti užteršto grunto kasimo darbus. Pažymėtina, kad nuo cheminių medžiagų radimo momento jau praėjo beveik 2 metai, o nuo Lietuvos geologijos tarnybos pateiktų išvadų, kad atlikti kasimo darbai nebuvo pakankami ir reikalinga iškasti didesnį grunto kiekį, – beveik 5 mėnesiai“; 2.5. „ne kartą kreipiausi į Utenos rajono savivaldybės administraciją, prašydamas baigti reikalingus teršalų surinkimo darbus, man vis buvo žadama, kad tai bus atliekama artimiausiu metu, tačiau darbai nevyksta.“

3. Pareiškėjas  Seimo kontrolieriaus prašo: 1) „įvertinti atitinkamų institucijų pareigūnų veiksmus (neveikimą) ir Jūsų kompetencijos ribose imtis visų įmanomų priemonių, kad cheminės medžiagos būtų tinkamai sutvarkytos“; 2) įvertinti Utenos RAAD veiksmus, sprendžiant rastų cheminių medžiagų likvidavimo klausimą: t. y., įvertinti pareigūnų priimtų sprendimų teisėtumą, vertinant, ar jų veiksmuose (neveikime) nėra (nebuvo) biurokratizmo.

4. Pareiškėjas kartu su skundu pateikė Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015-11-11 sprendimą (administracinė byla Nr. [...]) (toliau vadinama – Teismo sprendimas), kuriame konstatuota: „Bylos medžiaga nustatyta, kad Pareiškėjas [...], įgydamas žemės sklypą, nežinojo aplinkybės, jog jame buvo užkastas kolūkio sandėlis su visais buvusiais pesticidais. [...], atrastos užkastos cheminės medžiagos, negalėtų būti laikytinos nei kolūkio sandėlio, kuris buvo užverstas žemėmis, nei Pareiškėjo įgytos žemės priklausiniais, todėl Pareiškėjas įgydamas žemės sklypą netapo jame užkasto sandėlio ir sandėlyje esančių cheminių medžiagų turėtoju, dėl to neatsirado pareiga jas tvarkyti savo sąskaita. [...]. Iš skundžiamo privalomojo nurodymo turinio spręstina, jog nors jis ir nėra pakankamai motyvuotas, tačiau formaliai atitinka AAVKĮ [Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo] 20 straipsnyje nustatytus privalomojo nurodymo turiniui keliamus reikalavimus. Tačiau teismas daro išvadą, kad tokio privalomojo nurodymo davimas Pareiškėjui [...] yra nepagrįstas, kadangi objektyviai neįmanomas įvykdyti asmeniui, neturinčiam nei specialių žinių, nei techninių galimybių ar apsauginių priemonių. Priešingai, tokio privalomo nurodymo pateikimas subjektui, neturinčiam reikiamų pajėgumų, gali sukelti realią grėsmę ne tik aplinkai, bet ir asmens, gavusio tokį privalomąjį nurodymą, sveikatai bei gyvybei, be kita ko, pakenkti ir visuomenei. [...] Privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-04 Pareiškėjui [...] buvo duotas nepagrįstai ir yra neteisėtas. Neteisėti administraciniai aktai negali būti teisinės pareigos atsiradimo pagrindu, todėl Pareiškėjui duotas Privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-04 yra naikintinas. [...]. [...]. Nagrinėjamu aspektu, taip pat vertintina Savivaldybei suteiktų įgaliojimų apimtis, pasireiškianti įgyvendinant teisės aktuose nustatytas funkcijas. [...]. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymą, atliekos – tai medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato (2 straipsnio 6 punktas). Rastos užkastos cheminės medžiagos nagrinėjamoje byloje gali būti tapatinamos atliekoms minėtosios sąvokos aiškinimo prasme, kadangi jos buvo naudojamos kolūkio ūkinėje veikloje, todėl ir aplinkybė, kad cheminės medžiagos buvo paslėptos užkasant sandėlį, kuriame, jos buvo laikomos, iš esmės patvirtina kolūkio vadovybės siekį jomis atsikratyti. Svarbu akcentuoti, jog minėtame Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnyje numatyta savivaldybės pareiga organizuoti atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, [šalinimo] tvarką, taip pat aiškintinas Atliekų tvarkymo įstatymo atliekų tvarkymo sąvokos turinio aspektu. Taigi, pagal minėtojo įstatymo 2 straipsnio 18 punktą, atliekų tvarkymas – tai atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Be to, pažymėtina, kad iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog cheminių medžiagų, Atliekų tvarkymo įstatymo teisės normų aiškinimo prasme – atliekų, turėtojo nustatyti neįmanoma, kadangi cheminės medžiagos buvo paslėptos 1978 m. kolūkio vadovo nurodymu, todėl nesant galimybės šios aplinkybės patikrinti, iš esmės atliekų turėtojas neegzistuoja, nes, kaip jau buvo minėta, Pareiškėjui [...] įgijus nuosavybės teise žemės sklypą, jame rastos cheminės medžiagos savaime netapo jo nuosavybe. Taigi, minėtų Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų aiškinimo kontekste, atliekų, kaip nustatyta, pavojingų cheminių medžiagų, tvarkymas priskirtinas savivaldybės veiklos sričiai, vadinasi, jai kyla pareiga imtis veiksmų šių cheminių medžiagų surinkimui, vežimui, naudojimui ir šalinimui bei organizuoti ir stebėti šias veiklas. [...]. Bylos duomenimis nustatyta, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūrai 2014-04-07 raštu Nr. (11-s)-112 informavus Savivaldybę apie Pareiškėjui [...] nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype rastas pavojingas chemines medžiagas, 2014-04-10 Savivaldybė sušaukė Utenos raj. savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdį, kuriame nusprendė rastas pavojingas chemines medžiagas traktuoti kaip ekstremalų įvykį ir pavesti Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui organizuoti šių medžiagų išvežimą ir utilizaciją. 2014-05-19 Utenos rajono savivaldybės administracija ir UAB „A“ pasirašė pavojingų medžiagų surinkimo, išvežimo ir utilizavimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S3-47 dėl pavojingų cheminių medžiagų ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršto grunto iškasimo, išvežimo ir pridavimo utilizuoti. Tačiau pradėjus atlikti šiuos darbus, paaiškėjo, kad pavojingų cheminių medžiagų bei šiomis medžiagomis užteršto grunto yra ne 0,5–1,3 t, o 18–25 t, t. y. žymiai didesnis pavojingų cheminių medžiagų kiekis, negu buvo numatyta skirti lėšų jų pašalinimui, pasirašant pirkimo–pardavimo sutartį. Todėl Pareiškėjo žemės sklype esančios cheminės medžiagos nebuvo išvežtos ir utilizuotos, kaip kad buvo nuspręsta Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijos posėdyje. Tai reiškia, kad jos ir toliau galėjo daryti neigiamą poveikį aplinkai. Taigi nors dėl Savivaldybės neveikimo galėjo būti padaryta žala aplinkai, tačiau tolimesni jos veiksmai iš esmės buvo susiję tik su darbų finansavimo klausimų su Aplinkos ministerija sprendimu: 2014-07-02 Utenos raj. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau ir – Aplinkos ministerija) pateikė paraišką lėšų, reikalingų pavojingoms cheminėms medžiagoms bei jomis užteršto grunto sutvarkymui, gauti. 2014-12-11 ji gavo Aplinkos ministerijos raštą Nr. (9-l)-D8-9163 apie tai, kad sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas atidėtas iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta, kad atliekos yra bešeimininkės. Tuomet 2015-03-27 raštu Nr. (3.21.)S-750 Savivaldybė pakartotinai kreipėsi į Aplinkos ministeriją su prašymu skubos tvarka svarstyti pateiktą paraišką projektui dėl pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymo finansavimo. O 2015-05-11 įvykusiame Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir ekstremalių situacijų centro posėdyje buvo nuspręsta laukti atsakymo iš Aplinkos ministerijos ir tik tuomet, jeigu bus gautas teigiamas atsakymas, organizuoti pavojingų cheminių medžiagų tvarkymo darbus. Taigi, nustatyta, kad paaiškėjus, jog Pareiškėjo žemės sklype yra užkasti didesni pavojingų cheminių medžiagų kiekiai, Savivaldybė toliau nebesprendė aplinkos apsaugos užtikrinimo klausimų jokiomis kitomis priemonėmis, kaip tik siekdama finansavimo iš Aplinkos ministerijos. Todėl Pareiškėjo žemės sklype tebesant cheminėms medžiagoms, reikėjo skubiai imtis priemonių, siekiant išvengti žalos aplinkai darymo bei tokios žalos sumažinimo, 2015-05-13 Utenos rajono savivaldybės administracijos vadovui – direktoriui J. Slapšinskui buvo duotas Privalomasis nurodymas Nr. (11 KE)-35.  Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog ta aplinkybė, kad, Savivaldybei pradėjus vykdyti pavojingų cheminių medžiagų ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis užteršto grunto kasimo darbus, paaiškėjo didesni pavojingų cheminių medžiagų kiekiai, nepaneigė Savivaldybės pareigos šiuo konkrečiu atveju užtikrinti aplinkos apsaugą. [...]. Iš Aplinkos apsaugos įstatymo 321 straipsnio Savivaldybei kylanti pareiga vykdyti būtinas priemones aplinkos apsaugos srityje nėra siejama su finansavimo jų įgyvendinimui šaltiniais. Taigi, Savivaldybės administracijos negalėjimas vykdyti šios pareigos dėl negavimo finansavimo iš Aplinkos ministerijos negali pateisinti minėtuoju įstatymu nustatytos pareigos nevykdymo. Todėl teismas daro išvadą, kad skundžiamame Privalomame nurodyme Nr. (11-KE)-35 įpareigojimas Savivaldybės administracijos direktoriui skubos tvarka organizuoti visų cheminių medžiagų išvežimą ir utilizaciją, kuris 2015-06-05 Utenos RAAD direktoriaus sprendimu Nr. (4.2.)-s-823 buvo pakeistas į įpareigojimą paimti chemines medžiagas iš aplinkos ir užtikrinti paimtų medžiagų pridavimą įgaliotiems subjektams tolimesniam tvarkymui arba saugoti teisės aktais nustatyta tvarka saugiu aplinkai būdu, yra pagrįstas.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolieriui 2015-03-30 pateiktame skunde (bylos Nr. 4D-2015/1-451) (toliau vadinama – 2015-03-30 skundas) Pareiškėjas nurodė: „Savivaldybei pagal galimybes skyrus lėšų, apie 6 t medžiagų buvo iškasta ir sutvarkyta įmonės, turinčios licenciją tvarkyti pavojingas medžiagas. Likusi didelė dalis chemikalų, tikėtina nesandariose laiko pažeistose tarose, vis dar yra žemėse. Savivaldybė parengė ir Aplinkos ministerijai pateikė paraišką projektui „Rastų senų, pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymą Utenos rajone“ finansuoti, siekdama gauti lėšų likusiems nurodytiems teršalams likviduoti. Nors paraiška buvo pateikta dar 2014 m. liepos mėn., tačiau Aplinkos ministerijos raštas (atsakymas) buvo parengtas tik 2014-12-14. Be to, jame buvo nurodyta, kad Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo taryba netenkina prašymo, kol rastosios cheminės medžiagos bus teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos bešeimininkėmis. Esą pripažinus jas bešeimininkėmis, taryba pakartotinai svarstys paraišką. [...] Su prašymu inicijuoti tokias procedūras kreipiausi į Utenos RAAD ir Savivaldybės administraciją. Utenos RAAD nurodė, kad inicijavimo ji nesiims ir to turiu imtis pats. [...] kreipiausi į Valstybinę mokesčių inspekciją. Pastaroji atsakė, kad VMI neturi pagrindo imtis tokių veiksmų, t. y. cheminių medžiagų pripažinimo bešeimininkėmis. [...].  [...] pakartotinai kreipiausi į Aplinkos ministeriją, tačiau ir vėl gavau neigiamą atsakymą. Buvo pažymėta, kad atliekas turi tvarkyti Savivaldybė ir aš. [...] Utenos RAAD vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2015-01-29 surašė man Privalomąjį nurodymą, kuriuo įpareigojo mane, už tai visiškai neatsakingą fizinį asmenį, organizuoti cheminių medžiagų surinkimą. [...] atsakinga institucija nesiima jokių priemonių, tačiau įpareigoja mane, asmenį, kuris nėra cheminių medžiagų savininkas, [...] sutvarkyti dešimtis tonų cheminių medžiagų. [...] aplinkosaugos institucijos (Utenos RAAD ir Aplinkos ministerijos) pareigūnai elgėsi biurokratiškai, ko pasekoje pavojingos cheminės medžiagos vis dar nuolat daro žalą gamtai ir kelia grėsmę žmonių sveikatai.“

6. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybę, Utenos RAAD, Aplinkos ministeriją, Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Geologijos tarnyba).

7. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos), nustatyta: 7.1. Utenos RAAD Utenos rajono agentūrai 2014-04-07 raštu Nr. (11-s)-112 informavus Savivaldybės administraciją, kad „[...] Pareiškėjo privačioje valdoje, vykdant kasimo darbus rasta neaiškios kilmės cheminių medžiagų [...], Savivaldybė aktyviai ėmė ieškoti sprendimų pavojingų medžiagų likvidavimo klausimui spręsti“, t. y. 2014-04-10 sušaukė Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – ESK) posėdį, kurio metu, įvertinus turimą informaciją bei vadovaujantis Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241, 14, 15 papunkčiais (kyla pavojus žmogaus gyvybei, sveikatai, turtui ir (ar) aplinkai; kyla pavojus kultūros vertybei), rastas užkastas pavojingas chemines medžiagas nuspręsta traktuoti kaip ekstremalų įvykį. Atsižvelgiant į tai, buvo priimtas sprendimas, gavus laboratorinių tyrimų rezultatus, skubos tvarka organizuoti pavojingų medžiagų išvežimą bei utilizavimą. Išlaidas, susijusias su pavojingų medžiagų utilizavimu, buvo nuspręsta apmokėti iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padariniams likviduoti skirtų lėšų ir / ar iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo. Šių darbų finansavimui buvo skirta 10 000,00 Lt. Atlikus viešąjį pirkimą, 2014-05-19 su UAB „A“ buvo pasirašyta paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis Nr. S3-47.“ „[...] pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, jog reikalinga tvarkyti daug didesnius cheminių medžiagų bei jomis užterštų pavojingų atliekų kiekius, nes užkastos senos talpos yra pažeistos, dalis jų suirusios, pavojingos medžiagos susimaišiusios su gruntu, statybinių medžiagų, pakuočių liekanomis. Pagal ankščiau minėtą su UAB „A“ pasirašytą sutartį buvo sutvarkyta tik dalis pavojingų medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų.“ „Atsiradus liudininkui ir paaiškėjus, kad šioje vietoje dar 1978 metais buvo nugriautas ir kartu su visomis ten buvusiomis cheminėmis medžiagomis užkastas kolūkio cheminių medžiagų (naudotų grūdų beicavimui) sandėlis ir, preliminariais vertinimais, reikia tvarkyti nuo 18 iki 25 t cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų apie 15 kv. m plote, Savivaldybės administracija 2014-07-02 raštu Nr. (3.21)-1-1879 kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl minėtų cheminių medžiagų iškasimo, išvežimo bei utilizavimo darbų finansavimo.“ 7.2. „Siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą ir kad likusias neiškastas talpas su cheminėmis medžiagomis kuo mažiau veiktų atmosferiniai reiškiniai, iškasa, iš kurios buvo iškasta dalis atkastų cheminių medžiagų (didžioji dalis cheminių medžiagų liko „nepajudintos“ grunte), buvo uždengta polietilenine plėvele. Iškasa aptverta STOP juosta.“ 7.3. „Pagrindinis ginčo objektas buvo susijęs su darbų finansavimu, t. y. kas turės apmokėti vykdomų darbų išlaidas. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnyje yra įtvirtinta, jog savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Taigi ši teisės norma reglamentuoja tik komunalinių atliekų tvarkymą bei jų tvarkymo organizavimą. Atkreiptinas dėmesys, jog to paties įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje yra pateikta komunalinių atliekų sąvoka, pagal kurią, komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. To paties įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje yra paaiškinta sąvoka, kas yra Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų. Žinodama atliekų turėtoją, Savivaldybės administracija svarstė, kas turėtų padengti Pareiškėjo žemės sklype rastų pavojingų medžiagų sutvarkymo išlaidas. Apie tai daug kartų buvo kalbėta ir su pačiu Pareiškėju, ir su Utenos RAAD bei Aplinkos ministerijos darbuotojais, diskutuota su teisininkais, kurie neatmetė galimybės, kad Pareiškėjas galimai žemės sklypą įsigijo žinodamas apie esamą situaciją.“ 7.4. Aplinkos ministerija atsakymą į Savivaldybės 2014-07-02 raštą Nr. (3.21)-1-1879 pateikė 2014-12-11 raštu Nr. (9-1)-D8-9163 informuodama, kad „[...] sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas atidėtas iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta, kad atliekos yra bešeimininkės“. 7.5. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi Aplinkos ministerijos 2014-12-11 raštą Nr. (9-1)-D8-9163, 2015-03-27 raštu Nr. (3.21.) S-750 dar kartą kreipėsi į AM prašydama: „[...] pakartotinai svarstyti Savivaldybės administracijos 2014-07-02 pateiktą paraišką projektui „Rastų senų pavojingų medžiagų sutvarkymas Utenos rajone“ finansuoti Aplinkos apsaugos rėmimo programos (toliau – AARP) lėšomis.“ 7.6. Aplinkos ministerija 2015-05-20 raštu Nr. (9-1)-D8-3838 Savivaldybės administraciją informavo: „[...] siekiant nustatyti realius cheminių medžiagų kiekius ir jų tvarkymo kaštus, siūloma pateiktą paraišką išskaidyti į dvi dalis. Pirmiausia siūloma AARP lėšų naudojimo tarybai skubiai pateikti paraišką skubių prevencinių priemonių įgyvendinimo finansavimui (užkertant kelią galimam neigiamam poveikiui aplinkai), siekiant rastas pavojingas chemines medžiagas saugiai išimti iš aplinkos, ištirti, nustatyti jų kiekį, supakuoti bei saugiai laikinai laikyti. Taip pat pirmajame etape siūloma prašyti finansavimo ir ekogeologinių tyrimų cheminių medžiagų buvimo teritorijoje atlikimui, o įgyvendinus pirmą etapą ir identifikavus chemines medžiagas, jų kiekį bei likusios teritorijos būklę, Savivaldybės administracija turėtų parengti tikslią cheminių medžiagų ir užterštos teritorijos (jei bus užteršta) sutvarkymo programą / sąmatą bei teikti antrą paraišką jos įgyvendinimui.“ Atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2015-05-20 rašte Nr. (9-1)-D8-3838 pateiktą siūlymą, Savivaldybės administracija 2015-06-08 raštu Nr. (3.21)S-1578 „[...] pateikė naują paraišką [toliau ir citatose vadinama – I etapo paraiška] AARP lėšomis finansuojamam projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone“ (toliau vadinama – Projektas) (išvežimas, susvėrimas, sandėliavimas, ekogeologiniai tyrimai, užterštos teritorijos tvarkymo planas) [...]“ bei tuo pačiu metu vykdė „[...] cheminių medžiagų išėmimo iš aplinkos darbų viešųjų pirkimų procedūras ir [...] 2015-07-10 su viešojo pirkimo laimėtoju UAB „B“ buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis „Rastų senų pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų saugus išėmimas iš aplinkos (iškasant), jų ištyrimas, kiekio nustatymas, supakavimas ir pridavimas saugiam laikinam saugojimui (sandėliavimui) ir saugojimas“. Iš Aplinkos ministerijos 2015-08-07 gautas raštas Nr. Nr. (9-1)-D8-5923, kuriuo Savivaldybės administracija buvo informuota, kad „[...] I etapo paraiška buvo svarstyta AARP 2015-06-26 lėšų naudojimo tarybos posėdyje, kurio metu nutarta rekomenduoti skirti lėšas Projektui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-07-20 įsakymu Nr. D1-557 šiam Projektui skirta 10 351,00 Eur dotacija. Savivaldybė iš savo biudžeto prisideda ne mažiau kaip 30 proc. projekto vertės, t. y. 4 436,00 Eur. Bendra projekto vertė – 14 787,00 Eur. 2016-02-19 Savivaldybės administracija su Aplinkos ministerija pasirašė Dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS 2015-26-AAPR/S9-105.“ Pažymėtina, kad cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos iš aplinkos saugiai iškastos, supakuotos ir išvežtos į laikino saugojimo vietą 2015-07-28, t. y. iki Aplinkos ministerijos 2015-08-07 rašto Nr. Nr. (9-1)-D8-5923, kuriuo Savivaldybė buvo informuota apie skiriamą finansavimą, gavimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad „[...] 2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui [...] Utenos RAAD Utenos rajono agentūros pateiktas Privalomas nurodymas Nr. (11-KE)-35, kuris Utenos RAAD direktoriaus sprendimu 2015-06-05 Nr. (4.2.)-S-823 buvo pakeistas į įpareigojimą paimti chemines medžiagas iš aplinkos ir užtikrinti medžiagų pridavimą įgaliotiems subjektams tolimesniam tvarkymui arba saugoti teisės aktais nustatyta tvarka saugiu aplinkai būdu, įvykdytas dar prieš įsigaliojant 2015-11-11 Panevėžio apygardos administracinio Teismo sprendimui administracinėje byloje Nr. [...]“, t. y. „cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos 2015-07-28 buvo saugiai išimtos iš aplinkos, supakuotos ir išvežtos į laikino saugojimo vietą. [...].“  „2016-05-06 buvo pasirašytas šalių susitarimo protokolas Nr. 1/S9-43 prie 2015-11-02 Dotacijos teikimo sutarties Nr. UFS-2015-26-AARP/S9-105, kuriuo buvo patikslinta pagal I etapo paraišką Projekto preliminari išlaidų sąmata.“ 7.7. „2015-09-08 Utenos RAAD Utenos rajono agentūra Savivaldybės administracijai pateikė Geologijos tarnybos išvadas apie grunto (2015-07-28 surinktų 6 kietųjų medžiagų mėginių: 4 mėginiai paimti iš duobės dugno po to, kai buvo iškasti ir išvežti šiame sklype aptikti palaidoti seni pesticidai, 2 mėginiai – iš iškasto vizualiai neužteršto grunto krūvos) užterštumą“, t. y. Geologijos tarnyba nurodė, jog „[...] reikia atlikti detalų teritorijos ekogeologinį tyrimą, kurio metu būtų nustatytas viso neleistinai užteršto grunto plotas ir tūris bei požeminio vandens užterštumas ir gautų duomenų pagrindu parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas.“ Savivaldybės administracija, įvertinusi Geologijos tarnybos išvadose pateiktas rekomendacijas, „[...] iniciavo viešųjų pirkimų procedūras ekogeologinių tyrimų cheminių medžiagų buvimo (galimos taršos išplitimo) atlikimui ir 2015-11-30 su viešojo pirkimo laimėtoju UAB „C“ pasirašė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S3-117.“ Pagal šią sutartį UAB „C“ 2015 m. gruodžio – 2016 m. sausio mėn. atliko teritorijos, iš kurios 2015-07-28 buvo išimtos ir išvežtos cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos, detalųjį ekogeologinį tyrimą, parengė užterštos teritorijos tvarkymo planą – „Buvusio pesticidų sandėlio (potencialaus taršos židinio Nr. [...]), [...], užterštos teritorijos tvarkymo planas (toliau vadinama – teritorijos tvarkymo planas) (atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ir šiuos darbus Savivaldybės administracija buvo įtraukusi, teikdama paraišką finansavimui gauti (2015-06-08 raštas Nr. (3.21)8-1578).“ 7.8. „[...] 2015-10-30 Savivaldybės administracija pateikė antrąją paraišką [toliau ir citatose vadinama – II etapo paraiška] AARP lėšomis finansuojamam projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (tęsinys)“ [toliau ir citatose vadinama – Projekto tęsinys]. 2016-04-11 iš Aplinkos ministerijos gautas atsakymas, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-02-29 įsakymu Nr. D1-150 šiam projektui skirta 11 500,00 Eur dotacija. Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų šiam projektui skiria ne mažiau 30 proc. projekto vertės, t. y. iki 5 000,00 Eur. Bendra projekto vertė – 14 787,00 Eur. Pagal II etapo paraišką Savivaldybė 2016-06-14/2016-06-22 su Aplinkos ministerija pasirašė Dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2016-17-AARP/S9-67.“ 7.9. Įgyvendinant Projektą (I etapo paraiška), „[...] pagal 2016-06-14 / 2016-06-22 Dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2016-17-AARP/S9-67, 2016-04-18 inicijuotas pirkimas „Iškastų rastų pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo) paslaugos“, 2016-08-11 su konkurso laimėtoju UAB „B“ pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. S3-51 dėl minėtų cheminiu medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo). 2016-05-31 inicijuotas pirkimas „Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimas iš sandėliavimo vietos ir perdavimas atliekų tvarkytojui utilizuoti“, 2016-11-07 su konkurso laimėtoju UAB „A“ pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. UT16-11-07-01/S3-80 „Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimas iš sandėliavimo vietos ir perdavimas atliekų tvarkytojui utilizuoti“. 2016-11-21 supakuotos cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos buvo išvežtos iš sandėliavimo vietos ir perduotos atliekų tvarkytojui UAB „D“ utilizuoti [...].“ 7.10. „2016-04-08 Savivaldybės administracija Aplinkos ministerijai pateikė trečiąją paraišką [toliau ir citatose vadinama – III etapo paraiška] AARP lėšomis finansuojamam projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (tęsinys)“ [toliau ir citatose vadinama – Projekto tęsinys Nr. 2]. Šia III paraiška siekiama toliau tęsti pradėtą veiklą, t. y. vadovaujantis parengtu teritorijos tvarkymo planu, į specialaus valymo aikštelę išvežti ir priduoti utilizavimui virš ribinės vertės pesticidais užterštą gruntą, rekultivuoti išvalytą teritoriją, iškasų vietas užpilant švariu gruntu, bei įvertinti atliktų darbų kokybę. Projekto vertė – 24 386,72 Eur. Savivaldybė prisidės ne mažiau kaip 30 proc. projekto vertės.“ Savivaldybės administracija Aplinkos ministerijos 2016-05-27 raštu Nr. Nr. (9-l)-D8-4240 „Dėl paraiškos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms gauti“ buvo informuota, kad: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-05-26 įsakymu Nr. D1-381 Projekto tęsiniui Nr. 2 skirta 15 000,00 Eur dotacija;  Savivaldybė yra kviečiama pasirašyti Dotacijos teikimo sutartį; iki sutarties pasirašymo būtinas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Savivaldybės prisidėjimo savomis lėšomis.“ Savivaldybės administracija sprendimo projektą parengė artimiausiam tarybos posėdžiui. Savivaldybės taryba 2016-06-30 sprendimu Nr. TS-215 „Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (III etapas)“ pritarė Projekto tęsiniui Nr. 2 ir nusprendė finansuoti ne mažiau kaip 30 proc. įgyvendinamo Projekto tęsinio Nr. 2 išlaidų iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Apie priimtą sprendimą tą pačią dieną elektroniniu paštu buvo informuota Aplinkos ministerija. „2016-09-07 Savivaldybės administracija su Aplinkos ministerija pasirašė Dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2016-16-AARP/S9-87 dėl Projekto tęsinio Nr. 2 [...] finansavimo [...]. Projekto įgyvendinimo vertė – 24 386,72 Eur, iš jų 15 000,00 Eur – Aplinkos apsaugos ministerijos skirta dotacija.“ „[...]. 2016 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais vyko Dotacijos teikimo sutarties projekto derinimas (el. pašto susirašinėjimai). Kaip rodo ankstesnių Dotacijos teikimo sutarčių pasirašymo patirtis, derinimo procedūros užtrunka apie 4 mėn. (pvz., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-557 pasirašytas 2015-07-20, o sutartis registruota 2015-11-02; įsakymas Nr. D1-350 pasirašytas 2016-02-29, o sutartis registruota 2016-06-14/2016-06-22). Tačiau nors dar nebuvo pasirašyta Dotacijos teikimo sutartis, Savivaldybės administracija rengė viešojo pirkimo dokumentus ir jau 2016-08-03 buvo inicijuotas viešasis pirkimas, t. y. pateikta paraiška – užduotis planiniam viešajam pirkimui „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“. 7.11. „[...] užterštos teritorijos tvarkymo plane teritorijos tvarkymo darbų techninei priežiūrai keliami reikalavimai numato, jog tvarkymo darbų techninę priežiūrą gali atlikti darbų vadovo kvalifikaciją turintis tvarkymo užsakovo atstovas arba atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį turintis specialiai tam pasamdytas fizinis ar juridinis asmuo. Vadovaujantis minėtais reikalavimais, 2016-10-19 buvo inicijuotas viešasis pirkimas „Techninių darbų priežiūros paslaugos“, 2016-12-09 su UAB „E“ pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. S3-91 dėl techninės priežiūros vykdant buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, darbus.“ 7.12. „2017-01-25 buvo gautas Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus raštas Nr. VS-184 „Dėl viešojo pirkimo „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“ procedūrų pabaigos“ [...], kuriame informuojama, kad vykdant minėtą viešąjį pirkimą supaprastintu skelbiamų derybų būdu CVP IS priemonėmis [...] Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, buvo atmesti visi konkurso dalyvių pasiūlymai, kadangi visų dalyvių pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos. Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 3 punkto nuostatomis, Savivaldybės viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą pirkimą nuo 2017 01-29 laikyti pasibaigusiu.“ „[...] 2017-02-21 viešasis pirkimas „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“ buvo inicijuotas pakartotinai, t. y. pateikta paraiška – užduotis planiniam viešajam pirkimui.“ 7.13. „2016-12-07 Projekto [pagal I etapo paraišką] [...] įgyvendinimo ataskaita Aplinkos ministerijai ir [...] Utenos RAAD pateikta 2016-12-08 raštu Nr. (3.24)8-3070 „Dėl projekto įgyvendinimo ataskaitos“ [...], Projekto tęsinio [pagal II etapo paraišką] [...] – 2016-12-08 raštu Nr. (3.24)S-306S „Dėl projekto įgyvendinimo ataskaitos“ [...].“ „2016-12-16 Utenos RAAD pareigūnai atliko minėtų Projekto ir Projekto tęsinio įvykdymo patikrinimą [...].“ 7.14. „Projekto tęsinys Nr. 2 [pagal III etapo paraišką] dar vykdomas.“ Jau yra baigtos viešojo pirkimo „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“ viešųjų pirkimų procedūros ir su konkurso laimėtoju UAB ,,F“ pasirašyta 2017-08-18/2017-08-21 paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. S3 80 [...]. 2016-02-09 su UAB „E“ pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. S3-91 dėl techninės priežiūros, vykdant buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, darbus.“ 7.15. „Vadovaujantis 2016-09-07 Dotacijos teikimo sutarties Nr. UFS-20I6-16-AARP/S9-S7 (toliau – Sutartis) 2.3.11 papunkčiu, Projekto tęsinys Nr. 2 (pagal III etapo paraišką) turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2017-08-31. Vadovaudamasi Sutarties 3.1 punktu ir atsižvelgdama į tai, kad pirmasis viešasis pirkimas nepasiekė tikslo ir reikėjo viešąjį pirkimą skelbti pakartotinai, Savivaldybės administracija 2017-07-24 raštu Nr. (3.21)5-2045 [...] kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama projekto pagal III etapo paraišką įgyvendinimo terminą pratęsti iki 2017-12-15.“ 7.16. Telefoninio pokalbio metu (2017-10-05) Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos ir civilinės apsaugos skyriaus vyr. specialistė Zita Jasiunavičienė Seimo kontrolieriaus patarėją informavo, kad projekto pagal III etapo paraišką įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2017-12-15.

8. Iš Utenos RAAD pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 8.1. Pareiškėjas, 2014-04-04 vykdydamas kasimo darbus jam nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype, „rado užkastas neaiškios kilmės chemines medžiagas ir apie tai 2014-04-07 telefonu informavo Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą“. Apie rastas chemines medžiagas Pareiškėjas Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą taip pat informavo 2014-04-15 raštu, prašydamas: „[...] padėti sutvarkyti rastas chemines medžiagas.“ Į Pareiškėjo 2014-04-15 raštą nebuvo atsakyta, nes Pareiškėjas „[...] žodžiu buvo informuotas, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra jau reagavo į jo 2014-04-07 pranešimą telefonu [...].“ 8.2. 2014-04-07 10.00 val. Utenos rajono agentūros vyr. specialistas Romualdas Motiejaitis, gavęs žodinį pavedimą iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros vedėjo Eimanto Puodžiuko, kartu su Utenos RAAD Valstybinės analitinės kontrolės skyriaus laboratorijos specialistais nuvyko į Pareiškėjo Žemės sklypą ir paėmė rastų cheminių medžiagų mėginius (Pareiškėjas dalyvavo atliekant pranešimo patikrinimą ir mėginių ėmimą). Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-04-07 raštu Nr. (11-s)-112 apie Pareiškėjo Žemės sklype rastas neaiškios kilmės chemines medžiagas informavo Savivaldybės administraciją,  prašydama kuo skubiau imtis priemonių neaiškios kilmės cheminėms medžiagoms surinkti ir sandėliuoti. Apie įvykį elektroniniu paštu informuota ir Aplinkos apsaugos agentūra. 8.3. „Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-04-29 raštu Nr. (11-s)-142 informavo Savivaldybės administraciją apie gautus 2014-04-23 Aplinkos apsaugos agentūros atliktų cheminių medžiagų identifikacijos rezultatus.“ Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-05-30 raštu Nr. (11-s)-201 Savivaldybės administraciją informavo apie administracinės procedūros pradėjimo negalimumą, nes „apklausus liudytoją nustatyta, kad cheminių medžiagų sandėlis apie 15 kv. m ploto 1978 m. buvo nugriautas ir visos ten buvusios cheminės medžiagos užkastos.“ Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-05-30 elektroniniu paštu apie atliktus cheminių medžiagų tvarkymo darbus Pareiškėjo Žemės sklype informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, nurodydama, kad „Savivaldybė cheminių medžiagų tvarkymui skyrė 10 000 litų. UAB „A“ už minėtus pinigus sutvarkė 6,199 t cheminių medžiagų. Tvarkant minėtas chemines medžiagas paaiškėjo, kad jų kiekiai yra didesni, negu buvo manoma, todėl cheminių medžiagų tvarkymo darbai bus tęsiami toliau.“ 8.4. „Savivaldybei 2014 m. gegužės pabaigoje išvežus dalį cheminių medžiagų, Utenos RAAD 2014-06-02 atliko grunto mėginio paėmimą. Apie Aplinkos apsaugos agentūros 2014-06-09 atliktus grunto mėginio identifikacijos rezultatus Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2014-06-18 raštu Nr. (11-s)-218 informavo Savivaldybės administraciją.“ 8.5. „2015-01-07 Savivaldybės administracija raštu Nr. (3.24)s-28 informavo Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą, kad LR aplinkos ministerija 2014-12-31 raštu Nr. (9-1)-D8-9163 atsakydama į Savivaldybės administracijos 2014-07-02 paraišką projektui „Rastų senų pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymas Utenos rajone“ finansavimui gauti nurodė, kad sprendimas dėl lėšų skyrimo atidėtas iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta, kad atliekos bešeimininkės. Remdamasi LR aplinkos ministerijos raštu Savivaldybės administracija paprašė Utenos RAAD Utenos rajono agentūrą organizuoti Pareiškėjo Žemės sklype rastų cheminių medžiagų pripažinimo bešeimininkėmis proceso inicijavimą.“ 8.6. „2015-01-20 Utenos RAAD Utenos rajono agentūra surašė Pareiškėjui privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-02), kuriame nurodoma papildomai uždengti atkastas chemines medžiagas, kad būtų kuo mažesnė grėsmė aplinkai. 2015-01-29 Utenos RAAD Utenos rajono agentūra surašė Pareiškėjui privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-04), kuriame nurodoma organizuoti cheminių medžiagų surinkimo darbus aplinkai saugiu būdu [...]. Terminas įvykdyti privalomąjį nurodymą duotas iki 2015-03-29.“ 8.7. „2015-04-01 Pareiškėjas raštu Utenos RAAD Utenos rajono agentūrai nurodė, kad, vadovaudamasis 2015-01-29 duotuoju privalomuoju nurodymu Nr. (11-KE)-04, kreipėsi į VMI su prašymu inicijuoti jo Žemės sklype rastų cheminių medžiagų pripažinimą bešeimininkėmis. Pareiškėjas pateikė VMI atsakymo kopiją.“ „2015-04-09 VMI raštu Nr. (23.4-08)R-2823, atsakydama į Utenos RAAD 2015-03-26 raštą Nr. (4.2)-s-434, nurodė, kad pagal LR cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nuostatas tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat jų turinčių gaminių savininko ar kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių tvarkymą.“ 8.8. „Utenos RAAD Utenos rajono agentūra remdamasi 2015-04-09 VMI raštu Nr. (23.4-08)R-2823, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015-03-13 rašte Nr. (17-2)-D8-1911 pateiktu išaiškinimu, kad už bešeimininkių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą yra atsakinga vietos savivaldos institucija, ir nurodymu Savivaldybei priimti sprendimą dėl atliekų tvarkymo, 2015-04-16 raštu Nr. (11-s)-121 nurodė Savivaldybės administracijai skubos tvarka pateikti išsamią informaciją, kas yra padaryta tvarkant Pareiškėjo Žemės sklype rastas chemines medžiagas ir kaip bus organizuojama ir kokiais terminais bus sutvarkytos visos cheminės medžiagos.“ „Negavusi iš Savivaldybės administracijos atsakymo į 2015-04-16 raštą Nr. (11-s)-121, 2015-05-05 raštu Nr. (11-s)-153 dar kartą kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl Pareiškėjo Žemės sklype rastų cheminių medžiagų tvarkymo darbų.“ 8.9. „2015-05-20 gautas raštas Nr. (9-l)-D8-3838 dėl pakartotinai svarstyti pateiktos paraiškos iš LR aplinkos ministerijos. 2015-05-21 gautas raštas Nr. 18T-605 dėl pakartotinai svarstyti pateiktos paraiškos iš Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos.“ 8.10. „2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui surašytas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-35, kurio įvykdymo terminas 2015-06-05 Utenos RAAD direktoriaus sprendimu Nr. (4.2)-s-823 buvo pratęstas iki 2015-09-04.“ 8.11. „2015-10-27 patikrintas 2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui duotojo privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-35 įvykdymas. Surašytas patikrinimo aktas Nr. (11-KD)-202. Patikrinimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracijos direktorius nuo 2015-06-01 iki 2015-07-28 organizavo Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype rastų cheminių medžiagų iškasimo ir laikino, aplinkai saugiu būdu, susandėliavimo darbus. Nustatyta, kad 2015-07-28 UAB „B“, vadovaujantis 2015-07-10 Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartimi Nr. S3-84, atliko Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype [...] rastų užkastų cheminių medžiagų iškasimo, indentifikavimo, svorio nustatymo, supakavimo ir laikino susandėliavimo UAB „G“ eksploatuojamame nepavojingų atliekų sąvartyne darbus. Vykdant šiuos darbus dalyvavo ir Utenos RAAD Utenos rajono agentūros vedėjas E. Puodžiukas [Pareiškėjas, speciali stebėtojų komisija]. Baigus patikrinimą, padaryta išvada, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2015-05-13 teiktas Privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-35 Savivaldybės administracijos direktoriui įvykdytas.“ 8.12. Utenos RAAD 2016-01-25 gavo UAB „C“ derinimui pateiktą prašymą Nr. 31 „Buvusio pesticidų sandėlio [...], užterštos teritorijos tvarkymo planą“ (toliau – Tvarkymo planas). Utenos RAAD, įvertinęs Tvarkymo plane pateiktą informaciją (tvarkymo tikslus ir uždavinius, tvarkymo elementus, planuojamas tvarkymo priemones ir. kt.), 2016-02-12 raštu Nr. P-U-9-S-304 Tvarkymo plano sprendiniams pritarė.“ „Utenos RAAD įvertinęs 2016-04-19 LR aplinkos ministerijos pateiktą paraišką Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2016 m. lėšomis finansuojamam projektui „Skubių prevencinių priemonių“ įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone“ bei atsižvelgęs į Lietuvos geologijos tarnybos [...] 2016-02-02 rašte Nr. (6)-1.7-448 „Dėl buvusio pesticidų sandėlio [...], detalaus ekogeologinio tyrimo vertinimo“ išdėstytą informaciją 2016-04-25 rašte Nr. (16.1.)-s-808 nurodė, kad projektas, kurio tikslas – iš užterštos teritorijos pašalinti (iškasti) virš ribinės vertės pesticidais užterštą gruntą ir tokiu būdu likviduoti jo neigiamą poveikį aplinkai ir žmogui bei pašalintą gruntą nukenksminti specialiose užteršto grunto valymo aikštelėse, taikant techniškai ir aplinkosauginiu požiūriu efektyvius ir saugius būdus, yra tikslingas ir tinkamas.“ 8.13. „Utenos RAAD Utenos rajono agentūra žinodama, kad vyksta paraiškos Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2016 m. lėšomis finansuojamam projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimo, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone“ derinimas ir įgyvendinimas etapais, stebi šį procesą ir įžvelgusi delsimą ar nukrypimą nuo suderintų veiksmų nedelsiant taikys poveikio priemones. Taip pat vykdo tvarkomos teritorijos stebėjimą, kad iškasta cheminių medžiagų vieta būtų apsaugota nuo kritulių ją apdengiant. Įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta užteršta teritorija, likviduotas pesticidais užteršto grunto neigiamas poveikis aplinkai ir žmogui.“

9. Iš Geologijos tarnybos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 9.1. „Pesticidai Aldrinas, Toksafenas, DDT (l,l,l-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas, Chlordanas, Dieldrinas, Endrinas, Heksachlorbenzenas (HCB), Heptachloras, Mireksas, Heksachlorcikloheksanas (HCH, lindanas) priskiriami ypatingai pavojingai cheminių medžiagų grupei – patvariesiems organiniams teršalams. Šios cheminės medžiagos yra nurodytos 2001 m. Stokholmo konvencijoje dėl patvariųjų teršalų, kurios pagrindinis tikslas yra apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo patvariųjų organinių teršalų (POT) poveikio. Todėl atliekose aptiktose Žemės sklype ir sklypo grunte nustatytos cheminės medžiagos yra priskirtinos pavojingų cheminių medžiagų grupei.“ 9.2. Geologijos tarnyba 2016-02-10 atliko buvusio pesticidų sandėlio (potencialaus taršos židinio Nr. [...]), [...], detaliojo ekogeologinio tyrimo vertinimą ir surašė vertinamąją išvadą Nr. (6) 1.7-448, t. y. rekomendavo: „[...] atlikti detalų teritorijos ekogeologinį tyrimą, kurio metu būtų nustatytas viso neleistinai užteršto grunto plotas ir tūris bei požeminio vandens užterštumas ir pastarųjų tikslių duomenų pagrindu parengtas teritorijos tvarkymo planas.“ Atsižvelgiant į tai, Lietuvos geologijos tarnyba 2016-02-10 raštu Nr. (6)-1.7-448 „Dėl buvusio pesticidų sandėlio (potencialaus taršos židinio Nr. [...]) [...], detalaus ekogeologinio tyrimo vertinimo“, pateiktame UAB „C“ (kopijos – Savivaldybei ir Utenos RAAD) nurodė: parengti teritorijos tvarkymo planą ir juo vadovaujantis pabaigti tvarkyti užterštą teritoriją; „įvertinti galimą užteršto grunto tūrio padidėjimą tvarkymo darbų metu“; kontrolinių tyrimų metu būtina „ištirti ne tik HCH, DDD ir DDT, bet ir insekticido toksafeno koncentracijas“ bei nerekomendavo naudoti gruntinį vandenį.“

10. Iš Aplinkos ministerijos ir AM Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento bei Atliekų departamento pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta: 10.1. Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimu informaciją Seimo kontrolieriui teikia Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentas (toliau vadinama – ETRD) ir Atliekų departamentas. 10.2. „2014-07-02 raštu Nr. (3.21)1-1879 Savivaldybės administracija pateikė paraišką projektui „Rastų senų pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymas Utenos rajone“ su priedais, prašė skirti 158 900 Lt. Per 2014 m. rugpjūtį buvo gautas AM Žemės gelmių skyriaus kokybinis paraiškos vertinimas, kuris būtinas [...] teikiant paraišką svarstymui dėl AARP lėšų skyrimo. 2014-08-25 Savivaldybės Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Zita Jasiunavičienė atsiuntė rastų talpų nuotraukas. 2014-08-28 paraiška buvo svarstoma AARP lėšų naudojimo tarybos posėdyje, kurio metu nutarta: „Neskirti. AARP lėšų naudojimas atliekų tvarkymui privataus žmogaus žemėje negalimas. [...].“ Rugsėjo mėnesį vyko Savivaldybės ir ETRD Ekonomikos skyriaus vyr. specialistės Akvilės Balžekaitės susirašinėjimas, buvo planuojami posėdžiai šiuo klausimu [...].“ 10.3. „2014-10-06 raštu Nr. (9-l)-D15-666 AM ETRD kreipėsi į Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyrių, prašydamas išaiškinimo, ar galima finansuoti projektą AARP lėšomis, jei Paraiškoje nurodomos medžiagos būtų tvarkomos fiziniam asmeniui priklausančioje žemėje. 2014-10-09 raštu Nr. (16-1)-D15-685 AM Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyrius informavo ETRD Ekonomikos skyrių, kad reikia atsižvelgti į RAAD pateiktą išvadą, kadangi Aprašo [Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas] 31 punkte nurodoma, kad Savivaldybių paraiškose pateiktus duomenis, informaciją, Ekonomikos skyrius teikia jų teritorijoje veikiantiems RAAD, kurie pateikia argumentuotą pritarimo ar nepritarimo projektui išvadą. 2014-10-15 raštu Nr. (9-1)-D8-7629 Aplinkos ministerija pateikė paraišką Utenos RAAD vertinimui, nurodydama terminą – iki 2014-10-24. 2014-10-24 raštu Nr. (1.93)-S-1664 Utenos RAAD atsiuntė išvadą, kad Paraiškoje nurodyta būklė atitinka tikrovę, ir pasiūlė atskirti medžiagų iškasimo ir jų utilizavimo paslaugas, siekiant AARP lėšas panaudoti racionaliau.“ 10.4. „2014-11-18 AARP lėšų naudojimo tarybos posėdžio metu [...] priimtas sprendimas atidėti paraiškos svarstymą: „Atidėti. Sprendimas bus priimtas tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus patvirtinimą, kad atliekos bešeimininkės“. 2014-12-11 raštu Nr. (9-1)-D8-9163 AM informavo Savivaldybę ir AM Žemės gelmių skyrių apie AARP lėšų naudojimo Tarybos (toliau – Taryba) posėdžio sprendimą ir apie tai, kad, Savivaldybei pateikus teismo sprendimą, kad atliekos bešeimininkės, Taryba pakartotinai svarstytų paraišką.“ 10.5. „Savivaldybė 2015-06-08 raštu Nr. (3.21)8-1578 pateikė I etapo paraišką (10 351 Eur), kurioje numatomi tokie darbai: cheminių medžiagų išėmimas, ištyrimas, kiekio nustatymas, supakavimas ir pridavimas saugojimui, ekogeologinių tyrimų likusioje teritorijoje atlikimas (preliminarūs ir detalūs tyrimai). AM 2015-06-15 raštu Nr. (9-l)-D8-4516 persiuntė I etapo paraišką Utenos RAAD ir VAAT [Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba] išvadai skubos tvarka. ETRD 2015-06-17 gautas Atliekų departamento kokybinis I etapo paraiškos vertinimas, kuriame pritariama projekto finansavimui. 2015-06-22 Utenos RAAD raštu Nr. (16.1)-s-900 pateikė pritarimą projekto įgyvendinimui ir prašė priimti sprendimą kuo skubiau. 2015-06-26 AARP lėšų naudojimo Tarybos posėdyje nuspręsta skirti lėšas I etapo paraiškai (2015-06-26 protokolas Nr. 6). Lėšos skirtos 2015-07-20 įsakymu Nr. D1-557. 2015-08-07 AM raštu Nr. (9-l)-D8-5923 informavo Savivaldybę, kad paraiška buvo svarstyta 2015-06-26 AARP lėšų naudojimo Tarybos posėdyje, kurio metu nutarta rekomenduoti skirti lėšas, lėšos skirtos jau minėtu įsakymu.“ 10.6. „Norint imtis papildomų kasimo darbų reikėjo atlikti detalius ekogeologinius tyrimus bei parengti teritorijos sutvarkymo planą (tai nurodyta ir Lietuvos geologijos tarnybos išvadoje 2015-09-02) [...].“ „Detalūs teritorijos ekogeologiniai tyrimai atlikti bei teritorijos sutvarkymo planas parengtas naudojantis AARP lėšomis, skirtomis pagal I etapo paraišką. Šių duomenų pagrindu parengta III etapo paraiška [...].“ „Manome, kad tik įgyvendinus I etapo darbus buvo galima rengti III etapo paraišką, kadangi joje numatomi atlikti darbai remiasi ekogeologiniais tyrimais ir teritorijos sutvarkymo planu.“ 10.7. Vadovaujantis Aprašo 8 punktu, „[...] paraiškos teikiamos Aplinkos ministerijai iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio l dienos kitais kalendoriniais metais planuojamiems įgyvendinti projektams. 2015-10-30 raštu Nr. (3.21)s-2851 Savivaldybė pateikė paraišką projekto „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone“ tęsiniui (II etapo paraiška). Šioje paraiškoje numatyti tokie darbai: rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimas iš sandėliavimo vietos ir utilizavimas. Ši paraiška buvo svarstyta AARP 2016-02-12 lėšų naudojimo tarybos posėdyje, kurio metu nutarta rekomenduoti skirti lėšas projektui [pagal II etapo paraišką] [...]. Aplinkos ministro 2016-02-29 įsakymu Nr. D1-150 šiam projektui skirta 11 500 Eur dotacija. Pabrėžiame, kad Aprašo 40 punkte nurodoma, kad „Tarybos pirmininkas iki einamųjų kalendorinių metų vasario 15 d. šaukia tarybos posėdį paraiškoms dėl einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų įgyvendinti projektų finansavimo svarstyti.“ „Papildomi posėdžiai organizuojami paaiškėjus neatidėliotinoms aplinkybėms, dėl kurių būtina apsvarstyti tam tikras paraiškas, tačiau į svarstomų paraiškų sąrašą įtraukiami tik tokie projektai, kurie tikrai gali būti finansuojami AARP lėšomis, atlikti reikalingi vertinimai.“ 10.8. „2016-04-08 raštu Nr. (3.24)s-830 Savivaldybė pateikė AARP paraišką projekto „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone“ tęsiniui (III etapo paraiška). Šioje paraiškoje numatyti tokie darbai: pesticidais užterštos teritorijos tvarkymo, pagal parengtą užterštos teritorijos tvarkymo planą, darbai (į specialaus valymo aikštelę išvežti ir priduoti utilizavimui virš ribinės vertės pesticidais užterštą gruntą, rekultivuoti išvalytą teritoriją, iškasų vietas užpilant švariu gruntu). 2016-04-15 AM Atliekų departamentas pateikė III etapo paraiškos vertinimą, kuriame pritariama projekto 3 etapo finansavimui su sąlyga, kad skiriant lėšas turi būti atlikti I etapo darbai. AM ETRD Ekonomikos skyrius 2016-04-19 išsiuntė III etapo paraišką Utenos RAAD vertinimui.“ 10.9. „Manome, kad iš pateiktos informacijos aišku, kad visi veiksmai, siekiant sutvarkyti rastas chemines atliekas Utenos rajone, atliekami laiku ir problema sprendžiama.“ 10.10. „Teikiant AARP lėšų naudojimo Tarybai svarstyti ETRD buvo reikalingos išvados dėl pritarimo ar nepritarimo projektui, kurias, remiantis Aprašo 31 punktu, pateikia [...] – Utenos RAAD. AM 2014-10-15 raštu Nr. (9-1)-D8-7629 pateikė Paraišką Utenos RAAD vertinimui, nurodydama terminą iki 2014-10-24, Utenos RAAD atsiuntė išvadą 2014-10-24 raštu Nr. (1.93)-S-1664. AM 2015-06-15 raštu Nr. (9-l)-D8-4516 pateikė kitą paraišką Utenos RAAD vertinimui su prašymu tai atlikti skubos tvarka, Utenos RAAD atsiuntė išvadą 2015-06-22 raštu Nr. (16.1)-s-900, kurioje pritarė projektui ir prašė priimti sprendimą kuo skubiau. AM 2016-01-12 raštu Nr. (9-l)-D8-218 pateikė II etapo paraišką Utenos RAAD vertinimui, nurodydama terminą – iki 2016-01-20, Utenos RAAD atsiuntė išvadą 2016-01-20 raštu Nr. (17.3)-s-87, kurioje pritarė projektui. Remiantis šia informacija neįžvelgiame Utenos RAAD neveikimo ar biurokratizmo.“    Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 11. Lietuvos Respublikos įstatymai  11.1. Vietos savivaldos įstatymo:  6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 28) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; [...].“  11.2. Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) įstatymo:  2 straipsnis – „3. Programos priemones tvirtina ir programai įgyvendinti skirtas lėšas naudoja Aplinkos ministerija.“  11.3. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo:  11.3.1. 5 straipsnis – „Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje organizuoja Aplinkos ministerija“;  11.3.2. 6 straipsnis – „Aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos pavaldžios parkų ir rezervatų direkcijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos)“;  11.3.3. 18 straipsnis – „1. Privalomieji nurodymai duodami šiais atvejais: [...]; 5) kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai.“  11.4. Atliekų tvarkymo įstatymo:  11.4.1. 2 straipsnis – „6. Atliekos – medžiaga ar daiktas, kurių turėtojas atsikrato, ketina ar privalo atsikratyti. [...]. 17. Atliekų turėtojas – atliekų darytojas arba asmuo, turintis atliekų. 18. Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. [...]. 39. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas“;  11.4.2. 25 straipsnis – „Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.“  11.5. Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas:  4 straipsnis – „3. Tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat jų turinčių gaminių savininko arba kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių  medžiagų ir preparatų ar gaminių tvarkymą.“  11.6. Seimo kontrolierių įstatymo:  11.6.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“;  11.6.2. 15 straipsnis – „Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip“;  11.6.3. 17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme; [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-19 nutarimu Nr. D1-276 patvirtinto  Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo (Aprašas):  12.1. 8 punktas – „Paraiškos teikiamos Aplinkos ministerijai iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 1 d. kitais kalendoriniais metais planuojamiems įgyvendinti Projektams, atitinkantiems Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintas kitų kalendorinių metų finansavimo kryptis, finansuoti“;  12.2. 27 punktas – „Pavaldžių įstaigų ir Savivaldybių pateiktų paraiškų kokybinį vertinimą atlieka Aplinkos ministerijos struktūriniai padaliniai pagal veiklos sritis ir per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedo Paraiškos Programos lėšoms gauti kokybinio vertinimo formą Ekonomikos skyriui raštu pateikia Projekto kokybinį vertinimą, suderintą su kuruojančiu aplinkos viceministru arba Aplinkos ministerijos kancleriu, kuris savo parašu patvirtina, kad susipažino su kokybiniu vertinimu ir jam pritaria“;  12.3. 29 punktas – „29. Savivaldybės paraiškas teikia Ekonomikos skyriui [...]“;  12.4. 31 punktas – „Savivaldybių paraiškose pateiktus duomenis, informaciją Ekonomikos skyrius teikia jų teritorijoje veikiantiems RAAD, kurie pateikia argumentuotą pritarimo ar nepritarimo projektui išvadą, remdamiesi paraiškoje pateikta informacija ir atlikta patikra vietoje, taip pat visa kita papildomai surinkta informacija. Paraiška vertinama atsižvelgiant į RAAD pateiktą išvadą“;  12.5. 39 punktas – „Paraiškas svarsto Taryba, kurios sudėtis ir darbo reglamentas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu“;  12.6. 40 punktas – „Tarybos pirmininkas iki einamųjų kalendorinių metų vasario 15 d. šaukia Tarybos posėdį paraiškoms dėl einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų įgyvendinti Projektų finansavimo svarstyti.“  12.7. 44 punktas – „Taryba, išnagrinėjusi pateiktas paraiškas ir atsižvelgdama į paraiškose, jų prieduose ir vertinimo formose esančią informaciją, teikia rekomendacijas dėl Projektų finansavimo.“   Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 11–12 punktuose, išskirtinos šios Pareiškėjo skundo dalys: 13.1. dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą;  13.2. dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą.

Tyrimas bus atliekamas ir tyrimo išvados pateikiamos dėl kiekvienos iš šių skundo dalių atskirai.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinko apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą

 14. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 8, 10 punktai), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 11–12 punktuose, susijusius su Utenos RAAD pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai neteisėtai surašant Pareiškėjui privalomąjį nurodymą bei įpareigojant spręsti klausimą dėl Žemės sklype rastų pavojingų cheminių atliekų pripažinimo bešeimininkiu turtu, konstatuotina: 14.1. Utenos RAAD Utenos rajono agentūros pareigūnai, 2014-04-07 gavę Pareiškėjo pateiktą informaciją, jog Žemės sklype, vykdant kasimo darbus, yra rasta cheminių medžiagų: tą pačią dieną nuvyko į Žemės sklypą, paėmė rastų cheminių medžiagų mėginius; apie tai informavo Savivaldybę ir Aplinkos apsaugos agentūrą; 2014-04-29 raštais abi šias institucijas informavo apie atliktų cheminių medžiagų identifikacijos rezultatus; 2014-05-30 raštu informavo Savivaldybės administraciją apie tai, kad nėra teisinio pagrindo pradėti administracinę procedūrą, nes „apklausus liudytoją nustatyta, kad cheminių medžiagų sandėlis [...] 1978 m. buvo nugriautas ir visos ten buvusios cheminės medžiagos užkastos“ (pažymos 8.1–8.3 punktas); 14.2. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2014-12-31 raštu pateiktą informaciją, kad sprendimas dėl lėšų skyrimo dėl Žemės sklype aptiktų pavojingų cheminių atliekų iškasimo bus priimtas tik atliekas pripažinus bešeimininkėmis, ir į Savivaldybės administracijos 2015-01-07 rašte pateiktą prašymą organizuoti Pareiškėjo Žemės sklype rastų cheminių medžiagų pripažinimo bešeimininkėmis proceso inicijavimą (pažymos 8.5 punktas), surašė Pareiškėjui: 2015-01-20 privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-02), kuriuo įpareigojo Pareiškėją papildomai uždengti atkastas chemines medžiagas, kad būtų kuo mažesnė grėsmė aplinkai; 2015-01-29 privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-04), kuriame nurodoma organizuoti cheminių medžiagų surinkimo darbus aplinkai saugiu būdu (pažymos 8.6 punktas). Pažymėtina, jog Panevėžio apygardos administracinis teismas Teismo sprendime konstatavo, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2015-01-29 privalomasis nurodymas Nr. (11-KE-04), skirtas Pareiškėjui, yra nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas (pažymos 4 punktas); 14.3. Pareiškėjas, vadovaujantis 2015-01-29 privalomuoju nurodymu Nr. (11-KE)-04,  kreipėsi į VMI su prašymu inicijuoti jo Žemės sklype rastų cheminių medžiagų pripažinimą bešeimininkėmis (pažymos 8.7 punktas); 14.4. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra, įvertinusi VMI 2015-04-09 rašte nurodytą informaciją, kad, vadovaujantis Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nuostatomis, tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat jų turinčių gaminių savininko ar kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka pagal kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių tvarkymą, Aplinkos ministerijos 2015-03-13 rašte pateiktu išaiškinimu, kad už bešeimininkių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą yra atsakinga vietos savivaldos institucija, 2015-04-16, 2015-05-05 raštais nurodė Savivaldybės administracijai skubos tvarka pateikti išsamią informaciją, kas yra padaryta tvarkant Žemės sklype rastas chemines medžiagas, kaip bus organizuojami atliekų tvarkymo darbai ir kokiais terminais bus sutvarkytos visos cheminės medžiagos (pažymos 8.8 punktas), ir 2015-05-13, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu, kad privalomieji nurodymai duodami, kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų įgyvendinimo terminai (pažymos 11.3.3 papunktis), Savivaldybės administracijos direktoriui surašė privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-35 (pažymos 8.9 punktas); 14.5. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra, 2015-10-27 patikrino 2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui duotojo privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-35 įvykdymą (patikrinimo aktas Nr. (11-KD)-202). Atlikus patikrinimą padaryta išvada, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūros Savivaldybės administracijos direktoriui 2015-05-13 teiktas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-35 įvykdytas (pažymos 8.11 punktas); 14.6. Utenos RAAD įvertino UAB „C“ derinimui pateiktą teritorijos tvarkymo planą, kuriam pritarė 2016-02-12 raštu (pažymos 8.12 punktas); 14.7. vadovaujantis Aprašo 31 punktu, reglamentuojančiu, kad savivaldybių paraiškose pateiktus duomenis, informaciją Ekonomikos skyrius teikia jų teritorijoje veikiantiems RAAD, kurie pateikia argumentuotą pritarimo ar nepritarimo projektui išvadą (pažymos 12.4 punktas),  Aplinkos ministerijai pateikus prašymus įvertinti Savivaldybės paraiškas, Utenos RAAD šias išvadas pateikė per AM nustatytus terminus (pažymos 10.6 punktas).

15. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados: 15.1 nėra pagrindo konstatuoti, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra, gavusi Pareiškėjo pranešimą apie Žemės sklype rastas chemines medžiagas, nesiėmė jokių veiksmų, nes Utenos RAAD Utenos rajono agentūra, 2014-04-07 gavusi Pareiškėjo pranešimą apie Žemės sklype rastas neaiškios kilmės chemines medžiagas, ėmėsi jos kompetencijai priskirtų veiksmų, t. y. tą pačią dieną nuvyko į vietą, paėmė mėginius (dėl cheminių medžiagų ištyrimo), apie įvykį bei apie atliktų tyrimų rezultatus informavo Savivaldybę, Aplinkos apsaugos agentūrą; teisės aktų nustatyta tvarka ir Aplinkos ministerijos nurodytais terminais teikė išvadas dėl Savivaldybės paraiškų įvertinimo; įvertino ir pritarė teritorijos tvarkymo planui, 2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui surašė privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-35 ir kontroliavo jo vykdymą (pažymos 14.1, 14.5  punktai);  15.2. Utenos RAAD Utenos rajono agentūra 2015-01-29 pateikė Pareiškėjui privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-04), kuris panaikintas Teismo sprendimu (pažymos 14.2 punktas). Teikdama šį nurodymą RAAD Utenos rajono agentūra nesivadovavo Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat jų turinčių gaminių savininko ar kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių tvarkymą, nes, tik gavusi VMI 2015-04-09 raštą, kuriame buvo nurodytos pirmiau pacituotos Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatos (pažymos 11.5 punktas), Savivaldybės administracijos direktoriui 2015-05-13 surašė privalomąjį nurodymą (11-KE)-35 (pažymos 14.4 punktas).

16. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, į tai, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra Savivaldybės administracijos direktoriui, t. y. tinkamam subjektui, privalomąjį nurodymą (11-KE)-35 surašė tik 2015-05-13, t. y. praėjus daugiau nei metams nuo informacijos apie Žemės sklype rastas neaiškios kilmės chemines medžiagas gavimo, į tai, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūra nepagrįstai Pareiškėjui surašė 2015-01-29 Privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-04), kuris Teismo sprendimu pripažintas neteisėtu ir panaikintas, skundo dalis dėl Utenos RAAD pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą, pripažintina pagrįsta.

Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą

17. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos) (pažymos 7, 8, 10 punktai), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 11–12 punktuose), susijusius su Savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai vilkinant spręsti cheminių medžiagų, rastų Žemės sklype, išvežimo bei teritorijos sutvarkymo klausimą, konstatuotina:   17.1. aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 28 punktu, yra viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) Savivaldybės funkcijų (pažymos 11.1 punktas). Savivaldybė, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą (pažymos 11.4.2 papunktis). Atliekų tvarkymas, pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 punktą (pažymos 11.4.1 papunktis), yra atliekų surinkimas, vežimas, šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad tais atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų ir preparatų, taip pat jų turinčių gaminių savininko arba kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių medžiagų ir preparatų ar gaminių tvarkymą (pažymos 11.5 punktas). Tai, kad pavojingų cheminių medžiagų tvarkymas priskirtas Savivaldybės veiklos sričiai, tai, kad Savivaldybei kyla pareiga imtis veiksmų surinkti, išvežti, naudoti  ir šalinti šias chemines medžiagas bei organizuoti ir stebėti šias veiklas, Teismo sprendime pažymėjo ir Panevėžio apygardos administracinis teismas (pažymos 4 punktas); 17.2. Savivaldybės administracija, iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2014-04-07 gavusi pranešimą apie Žemės sklype atkastas chemines medžiagas, 2014-04-10 sušaukė ESK posėdį, kurio metu buvo nuspręsta: rastas pavojingas chemines medžiagas traktuoti kaip ekstremalų įvykį; gavus laboratorinių tyrimų rezultatus skubos tvarka organizuoti pavojingų medžiagų išvežimą, utilizavimą,  šiems darbams atlikti skyrė 10 000 Lt iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padariniams likviduoti skirtų lėšų (pažymos 7.1 punktas). Pagal Savivaldybės administracijos ir UAB „A“ 2014-05-19 pasirašytą paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis pasirašyta atlikus viešąjį pirkimą), buvo sutvarkyta tik dalis teritorijoje, kurioje yra ir Žemės sklypas (toliau vadinama – teritorija), aptiktų pavojingų medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų, t. y. paaiškėjus, kad reikia sutvarkyti daug didesnius cheminių medžiagų bei jomis užterštų pavojingų atliekų kiekius, Savivaldybė 2014-07-02 raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją „dėl likusių cheminių medžiagų iškasimo, išvežimo bei utilizavimo darbų finansavimo“ (pažymos 7.1 punktas). Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos administracinis teismas Teismo sprendime konstatavo, jog „Pareiškėjo žemės sklype esančios cheminės medžiagos nebuvo išvežtos ir utilizuotos, kaip kad buvo nuspręsta Savivaldybės ESK posėdyje [pradėjus darbus paaiškėjo, jog pavojingų cheminių medžiagų bei šiomis medžiagomis užteršto grunto yra žymiai daugiau ir šiam pavojingų cheminių medžiagų kiekiui sutvarkyti reikia kur kas daugiau lėšų, negu buvo numatyta skirti]. Tai reiškia, kad jos ir toliau galėjo daryti neigiamą poveikį aplinkai. Taigi, nors dėl Savivaldybės neveikimo galėjo būti padaryta žala aplinkai, tačiau tolimesni jos veiksmai iš esmės buvo susiję tik su darbų finansavimo klausimų su Aplinkos ministerija sprendimu [...]“ (pažymos 4 punktas); 17.3. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi Aplinkos ministerijos 2014-12-11 rašte (parengtas atsakant į Savivaldybės 2014-07-02 raštą) pateiktą informaciją, jog lėšos nebus skiriamos tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus patvirtinta, kad atliekos yra bešeimininkės, 2015 03-27 raštu dar kartą kreipėsi į AM prašydama pakartotinai svarstyti Savivaldybės administracijos 2014-07-02 pateiktą paraišką projektui „Rastų senų pavojingų medžiagų sutvarkymas Utenos rajone“ finansuoti AARP lėšomis (pažymos 7.5 punktas). Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2015-05-20 rašte pateiktą informaciją, jog paraišką reikia „[...] išskaidyti į dvi dalis“, 2015-06-08 raštu pateikė I etapo paraišką Projektui, pagal kurį buvo numatyta atlikti šiuos darbus: cheminių medžiagų išėmimas, ištyrimas, kiekio nustatymas, supakavimas ir pridavimas saugojimui, ekogeologinių tyrimų likusioje teritorijoje atlikimas (preliminarūs ir detalūs tyrimai)“ (pažymos 7.6, 10.5 punktai). Savivaldybės administracija su UAB „B 2015-07-10 pasirašė paslaugų teikimo sutartį „Rastų senų pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų saugus išėmimas iš aplinkos (iškasant), jų ištyrimas, kiekio nustatymas, supakavimas ir pridavimas saugiam laikinam saugojimui (sandėliavimui) ir saugojimas“ (atlikus viešojo pirkimo procedūras) bei pavojingos cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos 2015-07-28 buvo saugiai pašalintos iš aplinkos, supakuotos ir išvežtos į laikino saugojimo vietą (pažymos 7.6 punktas). Taigi, Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2015-05-13 Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktą privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-35, kuris Utenos RAAD direktoriaus sprendimu 2015-06-05 Nr. (4.2.)-S-823 buvo pakeistas į įpareigojimą paimti chemines medžiagas iš aplinkos ir užtikrinti medžiagų pridavimą įgaliotiems subjektams tolimesniam tvarkymui arba saugoti teisės aktais nustatyta tvarka saugiu aplinkai būdu, Savivaldybė įvykdė 2015-07-28  (pažymos 7.6, 8.6 punktai). Pažymėtina ir tai, kad šis privalomasis nurodymas įvykdytas ir iki  Teismo sprendimo priėmimo (pažymos 4 punktas); 17.4. aplinkos ministro 2015-07-20 įsakymu Nr. D1-557 Projektui pagal I etapo paraišką skyrus 10 351,00 Eur dotaciją, Savivaldybė iš savo biudžeto pridėjo 4 436,00 Eur (bendra projekto vertė – 14 787,00 Eur) ir su Aplinkos ministerija 2016-02-19 pasirašė dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2015-26-AAPR/S9-105 (pažymos 7.6 punktas); 17.5. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Geologijos tarnybos pateiktas išvadas (Geologijos tarnybos išvados Savivaldybės administracijai pateiktos Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2015-09-08 raštu), 2015-11-30 su UAB „C“ pasirašė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S3-117 (atlikus viešųjų pirkimų procedūras), kuria vadovaujantis UAB „C“ 2015 m. gruodžio – 2016 m. sausio mėn. atliko teritorijos, iš kurios 2015-07-28 buvo paimtos ir išvežtos cheminės medžiagos bei jomis užterštos pavojingos atliekos, detalųjį ekogeologinį tyrimą, parengė užterštos teritorijos tvarkymo planą (pažymos 7.7 punktas); 17.6. Savivaldybės administracija 2015-10-30 pateikė II etapo paraišką Projekto tęsiniui, kuriam aplinkos ministro 2016-02-29 įsakymu Nr. D1-150 skirta 11 500,00 Eur dotacija, Savivaldybė iš savo biudžeto skyrė iki 5 000,00 Eur (bendra projekto vertė – 14 787,00 Eur). Savivaldybės administracija dotacijos sutartį Nr. UFS-2016-17-AARP/S9-67 su Aplinkos ministerija pasirašė 2016-06-14/2016-06-22 (pažymos 7.8 punktas). Savivaldybės administracija, vykdant Projektą pagal II etapo paraišką: 2016-04-18 inicijavo pirkimą „Iškastų rastų pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo) paslaugos“; 2016-08-11 su konkurso laimėtoju UAB „B“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S3-51 dėl cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo); 2016-05-31 inicijavo pirkimą „Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimas iš sandėliavimo vietos ir perdavimas atliekų tvarkytojui utilizuoti“; 2016-11-07 su konkurso laimėtoju UAB „A“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią 2016-11-21 rastos, iškastos, supakuotos cheminės medžiagos ir jomis užterštos pavojingos atliekos buvo išvežtos iš sandėliavimo vietos bei perduotos atliekų tvarkytojui – UAB „D“ utilizuoti (pažymos 7.9 punktas); 17.7. Savivaldybės administracija, kaip paaiškino Aplinkos ministerija, teikti III etapo paraišką galėjo tik atlikusi visus darbus, t. y. įgyvendinusi Projektą pagal I etapo paraišką (pažymos 10.6 punktas). Atsižvelgiant į tai, Savivaldybės administracija III etapo paraišką Projekto tęsiniui Nr. 2, kuriuo buvo siekiama, vadovaujantis parengtu teritorijos tvarkymo planu, į „specialaus valymo aikštelę išvežti ir priduoti utilizavimui virš ribinės vertės pesticidais užterštą gruntą, rekultivuoti išvalytą teritoriją, iškasų vietas užpilant švariu gruntu“ bei įvertinti atliktų darbų kokybę, pateikė 2016-04-08. Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2016-05-27 rašte Nr. (9-l)-D8-4240 pateiktą informaciją, kad aplinkos ministro 2016-05-26 įsakymu Nr. D1-381 Projekto tęsiniui Nr. 2 skirta 15 000,00 Eur dotacija, tačiau iki dotacijos sutarties pasirašymo turi būti priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, artimiausiam Savivaldybės tarybos posėdžiui parengė sprendimo projektą, kuris priimtas Savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. TS-215 „Dėl pritarimo projektui „Skubių prevencinių priemonių įgyvendinimas, siekiant saugiai sutvarkyti rastas chemines medžiagas Utenos rajone (III etapas)“. Savivaldybės administracija apie priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą tą pačią dieną informavo AM. Savivaldybės administracija 2016-09-07 su Aplinkos ministerija pasirašė dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2016-16-AARP/S9-87 dėl Projekto tęsinio Nr. 2 (pagal III etapo paraišką) finansavimo. Projekto įgyvendinimo vertė – 24 386,72 Eur, iš jų 15 000,00 Eur – Aplinkos apsaugos ministerijos skirta dotacija (pažymos 7.10 punktas). 17.8. Savivaldybės administracija 2016-08-03, t. y. iki 2016-09-07 dotacijos teikimo sutarties Nr. UFS-2016-16-AARP/S9-87 pasirašymo, inicijavo viešąjį pirkimą „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“. Viešajam pirkimui neįvykus, 2017-02-21 pakartotinai iniciavo viešąjį pirkimą „Buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymas, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu“ ir 2017-08-18 (2017-08-21) su UAB ,,F“ pasirašė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S3-8  (pažymos 7.11, 7.12, 7.14 punktai). Savivaldybės administracija su UAB „E“ 2016-12-09  pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. S3-91 (atlikus viešojo pirkimo procedūras) dėl techninės priežiūros vykdant buvusio pesticidų sandėlio ([...]) užterštos teritorijos tvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu, tvarkymo darbus (pažymos 7.11 punktas); 17.9. Savivaldybės administracija 2017-07-24 raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydama Projekto tęsinio Nr. 2 (pagal III etapo paraišką) įgyvendinimo terminą pratęsti iki 2017-12-15, kadangi tik 2017-08-18–2017-08-21 su UAB ,,F“ buvo pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. S3-8, pagal kurią užteršta teritorija turi būti sutvarkyta vadovaujantis teritorijos tvarkymo planu (pažymos 7.14, 7.15 punktai). Projekto pagal III etapo paraišką įgyvendinimo terminą AM pratęsė iki 2017-12-15 (pažymos 7.16 punktas).

18. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados: 18.1. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 17 straipsnio 4 dalimi, reglamentuojančiais, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jeigu skunde keliamas klausimas buvo išnagrinėtas teisme (pažymos 11.6.3 papunktis), nevertins Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant pavojingų cheminių medžiagų, rastų Pareiškėjo Žemės sklype, išvežimo, utilizavimo klausimą, atliktų per laikotarpį nuo 2014-04-07 iki 2014-07-02 (nuo pranešimo apie rastas pavojingas chemines medžiagas gavimo Savivaldybėje iki Savivaldybės 2014-07-02 rašto, kuriuo buvo kreiptasi į Aplinkos ministeriją dėl lėšų skyrimo), nes Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus (neveikimą), vykdytus šiuo laikotarpiu, įvertino Panevėžio apygardos administracinis teismas Teismo sprendime, konstatavęs Savivaldybės administracijos neveikimą (pažymos 17.2 punktas); 18.2. Savivaldybės administracijos pareigūnai, atsižvelgdami ir į Geologijos tarnybos išvadas, ėmė veiksmų, siekiant saugiai pašalinti chemines medžiagas iš aplinkos, jas utilizuoti, sutvarkyti teritoriją, nes 18.2.1. per laikotarpį nuo 2014-07-02 [pirmą kartą į Aplinkos ministeriją dėl lėšų skyrimo Savivaldybė kreipėsi iki 2016-02-19 (Savivaldybė su AM pasirašė pirmąją dotacijos teikimo sutartį Nr. UFS-2015-26-AAPR/S9-105)] Savivaldybės administracija atliko: viešųjų pirkimų procedūras; pasirašė sutartis dėl „pavojingų cheminių medžiagų, jomis užterštų pavojingų atliekų saugaus išėmimo iš aplinkos, jų supakavimo ir išvežimo į laikino saugojimo vietą“ (darbai atlikti 2015-07-28); dėl teritorijos detalaus ekogeologinio tyrimo bei užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo (2015 m. gruodžio – 2016 m. sausio mėn. UAB „C“ atliko teritorijos detalųjį ekogeologinį tyrimą bei parengė užterštos teritorijos tvarkymo planą; 2015-10-30 pateikė II etapo paraišką dėl Projekto tęsinio (pažymos 17.3–17.6 punktai). Pažymėtina ir tai, kad pavojingos cheminės medžiagos iš teritorijos saugiai pašalintos 2015-07-28, t. y. iki Teismo sprendimo priėmimo, pirmiau nurodytos viešųjų pirkimų procedūros ir sutarčių pasirašymas atlikti iki 2016-02-19 dotacijos teikimo sutarties Nr. UFS-2015-26-AAPR/S9-105) pasirašymo su AM; 18.2.2. atsižvelgiant į tai, kad teikti III etapo paraišką Projekto tęsinio Nr. 2 įgyvendinimui Savivaldybės administracija galėjo tik įvykdžiusi Projektą (I etapo paraiška), Savivaldybės administracija Aplinkos ministerijai 2016-04-08 pateikė III etapo paraišką Projekto tęsiniui Nr. 2 ir iki 2016-09-07 dotacijų teikimo sutarties pasirašymo ėmėsi veiksmų Projekto tęsinio Nr. 2 įgyvendinimui (rengė viešuosius pirkimus įvairiems darbams ir (arba) paslaugoms atlikti; pasirašydavo sutartis su laimėtojais ir kt. (pvz.: užterštos teritorijos sutvarkymo, vadovaujantis parengtu užterštos teritorijos tvarkymo planu ir kt.) (pažymos 17.6–17.7 punktai).

19. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad nors pavojingos cheminės medžiagos iš teritorijos pašalintos iki Teismo sprendimo bei dotacijos teikimo sutarčių pasirašymo, vis dėlto visos cheminės medžiagos iš teritorijos (Žemės sklypo) buvo išvežtos praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo šių medžiagų radimo Žemės sklype, o teritorija, praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo pavojingų cheminių medžiagų iškasimo, vis dar nėra sutvarkyta ir taip yra ribojama Pareiškėjo teisė naudotis Žemės sklypu, todėl skundo dalį dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą, pripažįsta pagrįsta.

  SEIMO KONTROLIERIŲ SPRENDIMAI

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinko apsaugos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą, pripažinti pagrįsta.

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia: X skundo dalį dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), sprendžiant Žemės sklype rastų cheminių medžiagų šalinimo klausimą,  pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIŲ REKOMENDACIJOS

22. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 6, 17 punktais Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriai rekomenduoja:  22.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui Lauriui Martišiui: 22.1.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Utenos rajono savivaldybei privalomasis nurodymas pašalinti chemines medžiagas iš Žemės sklypo buvo pateiktas praėjus daugiau nei metams nuo pavojingų cheminių medžiagų radimo Žemės sklype; 22.1.2. užtikrinti, kad ateityje teikiant privalomuosius nurodymus būtų vadovaujamasi   teisės aktų nuostatomis ir privalomieji nurodymai surašomi tinkamiems subjektams; 22.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą Lietuvos Respublikos Utenos regiono aplinkos apsaugos Utenos rajono agentūros darbuotojui (-ams), kuris ( ie) spręsdamas (-i) privalomojo nurodymo surašymo klausimą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis,  jog tais  atvejais, kai neįmanoma nustatyti cheminių medžiagų savininko arba kai jis neegzistuoja, savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją privalo organizuoti tokių cheminių medžiagų  tvarkymą (pažymos 11.5 punktas) ir 2015-01-29 Privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE-04) nepagrįstai surašė Pareiškėjui;

22.2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Jonui Slapšinskui: 22.2.1. apsvarstyti galimybę papildyti Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, reglamentuojant, kas, iš kokių lėšų organizuoja atliekų (taip pat ir cheminių atliekų), jeigu nėra galimybės nustatyti atliekų turėtoją ir jeigu tokios atliekos susidaro teritorijose, kurių priežiūra nustatyta tvarka pavesta Savivaldybei, surinkimą, pervežimą (transportavimą) ir kt.; 22.2.2. informuoti Seimo kontrolierių įstaigą apie Projekto tęsinio Nr. 2, parengto pagal III etapo paraišką, įgyvendinimą. 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai ir Pareiškėjui prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

Seimo kontrolierius                     Augustinas Normantas

Seimo kontrolierius                     Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2016/1-219
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį