Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių62
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė749802

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pakartotinį X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai vykdant daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „A“ (toliau vadinama ir – Administratorius) veiklos priežiūrą ir kontrolę (toliau vadinama – Skundas).   2. Skunde nurodoma: 2.1. „Gavom Savivaldybės atsakymą į gyventojų prašymą. [...]. Skaitėm atsakymą, bandydami rasti prašyme išdėstytos situacijos išaiškinimą, bet...“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 2.2. „Raštu 2016-12-22 gyventojams ir Seimo kontrolieriui buvo išsiųstas Savivaldybės patikinimas, kad 2017 m. pirmame ketvirtyje planuojama atlikti patikrinimą dėl daugkartinių gyventojų nusiskundimų. Jau prie pabaigos 2017 m. antras ketvirtis, tačiau gyventojai apie tokį patikrinimą informacijos neturi.“ 2.3. „[...] jau beveik metai, kaip vengiama atsakyti į gyventojų iškeltą klausimą, [...] nurodyti išlaidų teisinį ir faktinį pagrindą.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo padėti išsiaiškinti situaciją.

4. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta: 4.1. Pareiškėjas ir kiti Administratoriaus administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkai 2016-08-01 kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas atlikti Administratoriaus „veiklos nagrinėjimą dėl paminėtų faktų patikrinimo“. Prašyme buvo nurodyta, kad „Administratoriaus pateiktose 2015 m. namų techninės priežiūros atliktų darbų ataskaitose šalia darbų, esančių STR 1.12.05:2010 „Pagrindinių darbų (STR priedas) sąraše, įrašytos eilutės, kurių nėra paminėtame sąraše, ir kurių reikšmė neatitinka žodžio „darbas“ sąvokai. Tai eilutės pavadinimu „Bendrosios sąnaudos“ (darbas?). Neradome tokio teisės akto, reglamentuojančio daugiabučių namų administravimą, kuriame būtų įteisintas darbas tokiu pavadinimu. Taip pat tokios išlaidos nesuderintos su namų patalpų savininkais. Manome, kad šiuo veiksmu vykdomas neteisėtas lėšų nurašymas arba panaudojimas ne namo poreikiams, kas prieštarauja CK [Lietuvos Respublikos civilinio kodekso; CK] 4.82 str. 3 d., 4.83 str. 4 d., Administravimo nuostatų [...] 4.10 punktui (eilutei „Bendrosios sąnaudos“ neparengtos sąskaitos faktūros) ir kitiems teisės aktams.“ 4.2. Savivaldybė 2016-09-21 raštu Pareiškėjui atsakė: „Administratorius raštu pranešė, kad namų techninės priežiūros (eksploatacijos) atliktų darbų ataskaitose nurodytose eilutėse „Bendrosios sąnaudos“ 2015 metais buvo įrašomos Administratoriaus avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos, proporcingai padalinus kiekvienam namui pagal naudingojo ploto kvadratūrą. Iki 2015 m. vietoje eilutės „Bendrosios sąnaudos“ buvo rašoma „Avarinės tarnybos išlaikymas“, tačiau dėl kilusio gyventojų nepasitenkinimo tuometinis direktorius priėmė sprendimą pakeisti ir pavadinti tai „Bendrosios sąnaudos“. Nuo 2016 m. gyventojams pateiktose ataskaitose šios eilutės nėra. Kompleksinis planinis Administratoriaus veiklos patikrinimas planuojamas atlikti 2017 metais, sudarius ir patvirtinus 2017 metų priežiūros ir kontrolės grafiką.“ 4.3. Savivaldybė 2017 metų birželio mėn. raštu atsakė: „Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės buvo patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 7-32. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 13-518 patvirtino valdytojų planinių kompleksinių patikrinimų grafiką, todėl [Administratoriaus] [...] kompleksinis planinis patikrinimas buvo atliktas 2017 m. II ketvirtį. Pagal Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių 11 punktą, „pasibaigus kalendoriniams metams, priežiūros ir kontrolės vykdytojas per 15 darbo dienų parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą“, tarpinės ataskaitos neruošiamos ir papildoma informacija neteikiama, bet jei X kreipsis į Ukmergės rajono savivaldybės administraciją, visa jį dominanti informacija apie vykdomus kompleksinius patikrinimus bus pateikta susipažinti.“

 TYRIMAS IR IŠVADOS   5. Seimo kontrolierius, siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta: 6.1. „Savivaldybės specialistai teisės aktų nustatytais terminais išnagrinėjo Pareiškėjo skundą, pateikė atsakymą Seimo kontrolieriui ir informavo Pareiškėją apie tyrimo rezultatus, taip pat atsakyme akcentavo, kad esant poreikiui Pareiškėjas gali atvykti į Savivaldybės administraciją susipažinti su visa jam aktualia informacija, susijusia su nagrinėjamu klausimu. Pareiškėjas noro susipažinti su patikrinimo aktu nepareiškė. [...] Savivaldybės administracija nevengia bendrauti su visais pareiškėjais ir siekia geranoriškai išspręsti iškilusias problemas, atsako į visus pareiškėjų paklausimus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“ 6.2. „[...] nuo 2016 metų sausio mėn. iki 2017 metų liepos mėn. iš Pareiškėjo buvo gauti 9 (devyni) įvairaus pobūdžio raštai ir / ar skundai. Pagal gavimo laiką: 1) raštas Savivaldybei 2016-03-09 (registracijos Nr. 40-kol-l 12); 2) raštas, persiųstas iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos, 2016-03-14 Nr. 3-50; 3) raštas, persiųstas iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos, 2016-04-01 Nr. 3-66; 4) raštas Savivaldybei 2016-08-01 (registracijos Nr. 40-kol-484); 5) raštas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus, 2016-11-30  Nr. 4D-2016/2-1570/3D-3333; 6) raštas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus, 2016-12-21 Nr. 4D-2016/2-1654/3D-3575; 7) raštas Savivaldybei 2017-01-17; 8) raštas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus, 2017-05-30  Nr. 4D-2016/2-1570/3D-1597; 9) raštas, persiųstas iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus, 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-903/3D-2162. Į visus raštus buvo pateikiami atsakymai besikreipiančiai organizacijai ir Pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka, laikantis nustatytų terminų.“ 6.3. „Pareiškėjo rašte minimas 2016-08-01 skundas Savivaldybės administracijos specialistų buvo nagrinėtas iš esmės, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis [...]. Nagrinėjant skundą papildomai buvo gauta informacija iš Administratoriaus (2016-09-15 raštas Nr. 4.12/213). Išnagrinėjus gautą informaciją, ją apibendrinus, buvo pateiktas atsakymas Pareiškėjui (2016-09-21 raštas Nr. (6.14) 18-3228). Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad namų techninės priežiūros (eksploatacijos) atliktų darbų ataskaitose nurodytose eilutėse „Bendrosios sąnaudos“ 2015 metais buvo įrašomos Administratoriaus avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos, proporcingai padalinus kiekvienam namui pagal naudingojo ploto kvadratūrą. Iki 2015 m. vietoje eilutės „Bendrosios sąnaudos“ buvo rašoma „Avarinės tarnybos išlaikymas“, tačiau dėl kilusio gyventojų nepasitenkinimo buvo priimtas sprendimas pakeisti ir pavadinti „Bendrosios sąnaudos“.“ 6.4. „[...] atsakant į Pareiškėjo 2016-08-01 (40-kol-485) raštą (raštas 2016-09-21 Nr. (6.14) 18-3228), 2 punkte nurodyta, kad „kompleksinis planinis valdytojo (Administratoriaus) veiklos patikrinimas planuojamas atlikti 2017 metais, sudarius ir patvirtinus 2017 metų priežiūros ir kontrolės grafiką. Rašto 2016-12-22 Nr. (6.6) 18-4636 3 punkte teigiama, kad kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas planuojamas 2017 metų l ketvirtį, įtraukus jį į 2017 metų priežiūros ir kontrolės grafiką. Atsižvelgiant į tai, kad Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės buvo patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. 7-32, Savivaldybės administracijos direktorius 2017-04-06 įsakymu Nr. 13-518 patvirtino valdytojų planinių kompleksinių patikrinimų grafiką, todėl Administratoriaus kompleksinis planinis patikrinimas buvo atliktas 2017 m. II ketvirtį (2017-06-14 aktas Nr. 2).“ 6.5. „[...] 2015-01-29 Tarybos sprendimu Nr. 7-16 buvo pavesta Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti Administratoriaus finansinį veiklos auditą, kurio tikslas įvertinti vidaus kontrolę, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą: ar vykdydama savo veiklą bendrovė vadovavosi taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, techninės nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) tarifo nustatymo teisingumo vertinimas.“ 6.6. „[...] kompleksinis planinis Administratoriaus veiklos patikrinimas buvo atliktas 2017-06-14 vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. 7-23. Nustatyta, kad Administratorius veiklą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka (2017 m. birželio 14 d. aktas Nr. 2).“ 6.7. „[...] atliktas Administratoriaus veiklos už 2016 nepriklausomas auditas, įmonės audito ataskaitą patvirtino Taryba. Administratorius Tarybai pateikė vadovo veiklos ataskaitą, kuriai iš esmės pritarta (Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. 7-56 (pridedama)). Darytina išvada, kad Administratorius savo funkcijas vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat pažymėtina, kad Savivaldybės administracija nuolat atlieka Administratoriaus finansinių rodiklių analizę, išvadas teikia Tarybai.“ 6.8. „Pareiškėjas iki 2017-08-03 (iki atsakymo Seimo kontrolieriui parengimo) nesikreipė į Savivaldybės administraciją, dėl valdytojo kompleksinių patikrinimų ir nepareiškė noro susipažinti su  atlikto kompleksinio patikrinimo aktu.“ 6.9. „Administratorius 2016-12-16 raštu Nr. SD16-329 „Dėl duomenų ir informacijos pateikimo“ papildomai paaiškino ir pateikė informaciją: „2015 m. techninės priežiūros darbai buvo vykdomi vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, aplinkos ministro patvirtintu 2010-12-31 įsakymu Nr. D l -1067 ir papildytu 2011-11-18 įsakymu Nr. Dl-888. Minėto reglamento 7.4 punkte nurodyta, kad viena iš privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo priemonių yra gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbai. Šio reglamento 19 punkte nurodyta, kad asmuo, kuriam yra pranešta apie gyvenamojo namo, jo dalies avarinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų (tą patvirtina ir Statybos įstatymo 41 straipsnio 6 dalis). Šio reglamento 24 punkte nurodyta, kad gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas vykdo organizacines ir technines priemones gyvenamojo namo būklei palaikyti vadovaudamasis šiuo reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais. Visų įvardintų reikalavimų visuma suponuoja, kad techninis prižiūrėtojas privalo būti pasirengęs lokalizuoti ir likviduoti avarijas gyvenamajame name nedelsiant po informacijos apie tokį įvykį gavimo, t. y. 24 val. per parą. Tai, savo ruožtu, suponuoja avarinės tarnybos turėjimą ir jos išlaikymą. Kadangi šie reikalavimai yra susiję su technine gyvenamųjų namų priežiūra, natūralu, kad šių reikalavimų įgyvendinimui reikalingos lėšos skiriamos iš įmonės gaunamų pajamų, vykdant gyvenamųjų namų techninę priežiūrą. [...] aplinkos ministro 2016-03-25 įsakymu Nr. D l-219 pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ ir priedas „Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas“. Minėto reglamento priedo 1.2.7 punkte nurodyta, kad daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindiniams darbams priskiriami – reagavimo į inžinierinių sistemų avarijas (dispečerizavimo) paslaugų užtikrinimas. [...] Administratorius vadovaujasi patvirtinta Apskaitos politika, kurios IV.2 dalyje „Veiklos sąnaudos“ IV.2.2 punkte „Bendrosios sąnaudos“ yra detalizuota, ką įmonė priskiria bendrosioms sąnaudoms. Kadangi kasmet atliekamas nepriklausomas auditas ir šiuo klausimu auditoriai pastabų neturi, manome, kad įmonėje sąnaudos paskirstomos teisingai ir pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus.“ 6.10. „[...] nuo 2016 m. gyventojams pateiktose ataskaitose „Bendrosios sąnaudos“ eilutės nėra (UAB „A“ 2016-09-19 raštas Nr. 4.12/213 „Dėl informacijos pateikimo“).“ 6.11. „[...] Pareiškėjas yra įtrauktas į 2015-05-18 Savivaldybės mero potvarkiu Nr. 9-27 darbo grupės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo klausimams spręsti sudėtį, aktyviai dalyvauja grupės veikloje, teikia pasiūlymus veiklai tobulinti, todėl, esant poreikiui, gali gauti Pareiškėjui aktualią informaciją šios darbo grupės posėdžių metu. Pažymime, kad nuo 2015 m. gegužės iki 2017 m. liepos 31 d. buvo surengti 5 posėdžiai, kuriuose dalyvavo Pareiškėjas ir išsakė savo nuomonę aktualiais klausimais.“ 6.12. „Savivaldybės administracijos nuomone, Pareiškėjas turi visas galimybes asmeniškai susipažinti ir gauti jį dominančią informaciją iš Savivaldybės administracijos (internetinė prieiga www.ukmerge.lt), o ne prašyti tarpininkauti Seimo kontrolierių, kad galėtų gauti viešai skelbiamą informaciją apie Administratoriaus veiklą (internetinė prieiga www.[...].lt), taip pat skelbiamas audito išvadas ir ataskaitas, metinius įmonės vadovo veiklos pranešimus (internetinė prieiga http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/2017-03-30/6/20), kitas įvairias ataskaitas.“ 6.13. „Savivaldybės administracija suinteresuota, kad Administratorius dirbtų pelningai, kad teikiamos gyventojams paslaugos būtų kokybiškos, atliekamos efektyviai su kuo mažesnėmis sąnaudomis. [...] savivaldybės administracija pasirengusi geranoriškai padėti išspręsti Pareiškėjui iškilusius klausimus, suteikti reikalingas konsultacijas ir išsamią informaciją.“ 6.14. Savivaldybė patikrino Administratoriaus veiklą ir 2017-06-14 surašė aktą Nr. 2 (toliau vadinama – Aktas). Akte pažymėta, kad Administratorius „atsakingas už 2015 pastatų – gyvenamųjų namų Ukmergės r.; bendras plotas: 266 398 kv. m; gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 5418, administravimą“. Akte pažymėta, kad Administratorius pateikė informaciją ir dokumentus: „valdytojo paskyrimo ir išrinkimo dokumentą; butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašą (-us); bendrojo naudojimo objektų aprašą (-us) ir t. t.“. Akto grafoje „Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas“ pažymėta – „valdytojui pavestos funkcijos vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka.“ Akto grafoje „Reikalavimai trūkumams pašalinti“ pažymėta „taisytinų trūkumų nepastebėta“. 6.15. Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje V. Vaičiūnienė 2016-03-14 raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydama pateikti „teisės aktų, kuriais paskirti priežiūros vykdytojai [Savivaldybės padalinys ar padalinio, susijusio su turto valdymu, darbuotojas (darbuotojai)], kopijas“. Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje V. Vaičiūnienė 2016-04-01 raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydama pateikti „Savivaldybės Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtintą kopiją.“ 6.16. Savivaldybė 2016-04-25 raštu Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybą informavo, kad „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės Savivaldybės tarybai bus pateiktos tvirtinti š. m. [2016 m.] gegužės mėnesio tarybos posėdyje. Patvirtinus taisykles, priežiūros ir kontrolės vykdytoju Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus paskirtas Savivaldybės administracijos padalinys ar padalinio darbuotojas.“ 6.17. Savivaldybės taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. 7-165 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalimi, aplinkos ministro 2016-11-11 įsakymu Nr. D1-745 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 2017-02-23 įsakymu Nr. 7-32 patvirtino Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles. Taisyklių 6.10 punkte reglamentuota, kad patikrinimas atliekamas pagal valdytojo pateiktą informaciją ir dokumentus, nedalyvaujant valdytojui.

7. Aplinkos ministerija pateikė paaiškinimą, iš kurio nustatyta: „[...] Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (toliau vadinama – Naujos redakcijos nuostatai), patvirtinti Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 (Vyriausybės 2015-08-05 nutarimo Nr. 831 redakcija), įsigaliojo 2015-08-13. Iki tol savivaldybės paskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriai veikė pagal savivaldybės patvirtintus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, kuriuos savivaldybė rengdavo vadovaudamasi Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais (toliau vadinama – Pavyzdiniai nuostatai). Pagal Pavyzdinių nuostatų 5.3 papunktį suprantama, kad namo techninės priežiūros, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūros organizavimas yra administratoriaus funkcijos, kurios turi būti atliekamos už administravimo tarifo lėšas. Pavyzdinių nuostatų IV skyriaus, reglamentuojančio patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimą, 8 punkte nustatyta, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja mėnesinius mokesčius: už namo bendrosios nuosavybės administravimą (šių Nuostatų 5 punkte nurodytų administratoriaus funkcijų vykdymas) – pagal mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą, kuris nurodytas savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto atstovo sprendime skirti administratorių; už namo (išskyrus jo šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninę priežiūrą – vadovaudamasis savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika, pagrįsta privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintame aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (toliau vadinama – Reglamentas) (Pavyzdinių nuostatų 8.2 papunktis); už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus (Pavyzdinių nuostatų 8.6 papunktis). [...] Reglamento priede pateiktame Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąraše, nustatytame keičiant Reglamentą aplinkos ministro 2011-11-18 įsakymu Nr. D l-888 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymo Nr. 351 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, nebuvo įrašyti reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas (dispečerizavimo) paslaugų užtikrinimo, inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimo, likvidavimo darbai. Reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas (dispečerizavimo) paslaugų užtikrinimo, inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimo, likvidavimo darbai minėtame pagrindinių darbų sąraše (1.2.7 ir 13.6 papunkčiuose) įtvirtinti keičiant Reglamentą 2016-03-25 aplinkos ministro įsakymu Nr. Dl-219 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-1 įsakymo Nr. 351 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“. Vadovaudamiesi išvardintomis nuostatomis manome, kad avarijų lokalizavimo ir likvidavimo paslaugos organizavimas turėjo būti vykdomas administravimo tarifo lėšomis, o avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai apmokami butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis pagal Nuostatų 8.6 papunktį. [...] kai kurios savivaldybės avarijų lokalizavimo ar (ir) likvidavimo darbus įtraukdavo į techninės priežiūros privalomų darbų sąrašą, kurie turėjo būti atliekami techninės priežiūros tarifo lėšomis. Taip pat pažymėtina, kad bendrosios sąnaudos yra bet kurios paslaugos kainos dalis. Kadangi savivaldybės, vadovaudamosi Pavyzdiniais nuostatais, rengdavo ir tvirtindavo savivaldybėje veikiantiems administratoriams taikomus bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus, nustatydavo administravimo tarifus, techninės priežiūros tarifus, kartu su šiais tarifais – konkrečius už šio tarifo lėšas privalomus atlikti techninės priežiūros darbus, įstatymų nustatyta tvarka vykdė savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, Ukmergės savivaldybė galėtų pateikti reikalingą informaciją. Pagal Naujos redakcijos nuostatus, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas priskirtas ne administravimo funkcijai, o namo techninės priežiūros funkcijai, todėl avarijų lokalizavimą ir likvidavimą organizuoja techninis prižiūrėtojas. Pagal šių nuostatų 8.2 papunktį, administratorius mokėjimą butų ir kitų patalpų savininkams už namo (išskyrus jo šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninę priežiūrą apskaičiuoja pagal šios paslaugos pirkimo sutartyje nustatytą kainą ir tarifą, jeigu paslaugą teikia administratorius – pagal patalpų savininkų patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą, kuriuos apskaičiuoja vadovaudamasis Nuostatų 4.6.1 papunktyje nurodyta metodika. Todėl administratorius, norėdamas teikti techninės priežiūros paslaugą ir derindamas su savininkais šios paslaugos kainą ir tarifą, turi aiškiai nurodyti, kokie darbai bus atliekami paslaugos tarifo lėšomis. Naujos redakcijos nuostatų 12 punkte nustatyta, kad už ilgalaikiame plane nenumatytus darbus, kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir įrenginius, kurie neįskaičiuoti į namo ir jo inžinerinių sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus), apmokama iš kaupiamųjų lėšų sąskaitos pagal šių darbų faktines išlaidas ir atitinkamus mokestinius dokumentus. Pagal šių nuostatų 13 punktą, jei kaupiamųjų lėšų sąskaitoje lėšų nėra ar jų nepakanka, lėšų trūkumą apmoka patalpų savininkai proporcingai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje pagal administratoriaus jiems pateiktas sąskaitas faktūras ar mėnesinius mokėjimų pranešimus. Pagal visa tai suprantama, jei įsigaliojus Naujos redakcijos nuostatams reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas, avarijų lokalizavimo ir / ar likvidavimo darbai ir pan., buvo įtraukti į sąrašą darbų, atliekamų už techninės priežiūros tarifą, už šiuos darbus butų ir kitų patalpų savininkams administratorius neturėtų skaičiuoti papildomų mokėjimų. Visais atvejais, vadovaudamasis šių teisės aktų nuostatomis ir skaičiuodamas butų ir kitų patalpų savininkams mokėjimus, administratorius privalo juos pagrįsti. Jei savivaldybė, įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atlikdama administratoriaus veiklos kontrolę pagal pareiškėjo nurodytą situaciją. nustatytų, kad administratorius nepagrįstai priskaičiavo savininkams avarinės tarnybos išlaikymo išlaidas, manome, kad turėtų pritaikyti įstatymų nustatytas administracinio poveikio priemones. Siekiant geranoriškai išspręsti situaciją su savininkais, savivaldybė galėtų įpareigoti administratorių užskaityti savininkų permokėtas išlaidas kaip savininkų atitinkamus mokėjimus už šiuo metu administratoriaus teikiamas namo bendrojo naudojimo objektų administravimo ar kitas paslaugas (jei teikia) arba informuoti savininkus apie galimybę išsiieškoti šias lėšas įstatymų nustatyta tvarka.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

8. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad vienos iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra: „21) statinių naudojimo priežiūra [...]“ bei „42) [...] savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 8.2. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 8.2.1. 1.136 straipsnio 2 dalis – „[...] civilinės teisės ir pareigos atsiranda: 1) iš šio kodekso ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat, nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių; [...] 5) dėl žalos padarymo, taip pat dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo; [...].“ 8.2.2. 1.138 straipsnis – „Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas [...].“ 8.2.3. 4.83 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. [...] šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės. [...].“ 8.2.4. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. [...]. [...] 9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.“ 8.2.5. 4.249 straipsnis – „Iš administruojamo turto gautų pajamų naudojimas ir apskaita. [...]. 3. [...]. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“ 8.3. Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnyje nustatyta: „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“ 8.4. Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose (Nuostatai;) reglamentuota: 8.4.1. „4. Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: [...]. 4.3. Vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų, jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą [...], organizuoja namo techninę priežiūrą [...]. 4.6. Organizuoja ir vykdo namo techninės priežiūros, kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų ir namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimus: [...] Su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro paslaugų pirkimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą [...]. 4.10. [...] Teisės aktų nustatyta tvarka parengia sąskaitas faktūras už savo suteiktas paslaugas, mėnesinius mokėjimų pranešimus už kitas suteiktas paslaugas ir Nuostatų 14.4 ar 14.5 papunkčiuose nurodytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. teikia patalpų savininkams (naudotojams) ar jų įgaliotiems asmenims. [...]. 4.13. Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka skelbia informaciją apie savo veiklą. [...].“ 8.4.2. „7. Administratorius privalo: 7.1. Nuostatuose nurodytas funkcijas ir pareigas atlikti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjų interesais; [...]; 7.3. pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie Nuostatų IV skyriuje nurodytus jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; jeigu patalpų savininkai kreipiasi raštu ar elektroniniu laišku, – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo; [...] 7.7. jeigu bendrojo naudojimo objektų būklė kelia grėsmę jų išlikimui, žmonėms ar aplinkai, pagal teisės aktų reikalavimus imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė; [...].“ 8.4.3. „14. Informaciją apie savo veiklą administratorius skelbia ir teikia patalpų savininkams šiais būdais: 14.1. interneto svetainėje: 14.1.1. apie savo veiklą (pradžia, tikslai, uždaviniai, teikiamos paslaugos, jų kaina, tarifas, patirtis, laimėjimai, visuomenės atsiliepimai, kita informacija savo nuožiūra); 14.1.2. apie administratorių (fizinį asmenį) – vardą ir pavardę, adresą korespondencijai siųsti, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, administratoriaus (juridinio asmens) pavadinimą, teisinę formą, buveinę, bendrąjį telefono numerį, elektroninio pašto adresą; apie įgaliojimų atsisakymą; 14.1.3. teisinę informaciją, susijusią su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Nuostatus, pirkimų taisykles, statinių ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros taisykles, patalpų savininkų teises ir pareigas); 14.1.4. informaciją apie namą – registruotiems šios svetainės lankytojams (patalpų savininkams (naudotojams), savivaldybės vykdomosios institucijos specialistams): 14.1.4.1. objektų aprašą, ilgalaikį planą, ūkinį planą, metinę veiklos ataskaitą, namo būklę, metines namo šiluminės energijos sąnaudas, namo energinio naudingumo sertifikatą, jeigu jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, namo administravimo, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo), liftų priežiūros ir kitų paslaugų įkainius, tarifus, kaupiamosios įmokos tarifą, duomenis apie sukauptas lėšas ir jų panaudojimą; 14.1.4.2. administratoriaus (juridinio asmens) paskirto atsakingo darbuotojo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo), liftų priežiūros ir kitų paslaugų teikėjų (tarnybų ir (ar) specialistų), avarinių tarnybų telefonų numerius; 14.1.4.3. informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, balsavimo raštu organizavimą, patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją savo nuožiūra; 14.1.4.4. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų paslaugų pirkimo – apie jų rezultatus; 14.1.4.5. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą, lėšų šaltinius, atlikimo terminą, darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį; 14.2. namo skelbimų lentose, įrengtose bendrojo naudojimo patalpose ar kitose gerai prieinamose vietose (I aukšto laiptinių aikštelėse, holuose), skelbia Nuostatų 14.1.2, 14.1.4.2, 14.1.4.3, 14.1.4.4 ir 14.1.4.5 papunkčiuose nurodytą informaciją; [...]; 14.4. patalpų savininkams į pašto dėžutes arba jų pageidavimu paštu ar elektroniniu paštu pateikia: objektų aprašo, ilgalaikio plano, ūkinio plano, metinės veiklos ataskaitos kopijas, sąskaitas faktūras, mėnesinius mokėjimų pranešimus, informaciją apie patalpų savininkų susirinkimų šaukimą, organizuojant balsavimą raštu – patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenį, patalpų savininkų priimtus sprendimus, kitą informaciją savo nuožiūra; 14.5. kitais su patalpų savininkais ar jų įgaliotais asmenimis suderintais būdais; [...].“ 8.5. Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr. 93 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta: 8.5.1. „8. Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. [...].“ 8.5.2. „4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 4.1. Asmens prašymo nagrinėjimas – institucijos veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą ir atsakymo asmeniui parengimą. [...].“ 8.5.3. „47. Atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...] 47.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma.“ 8.6. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Pavyzdinės taisyklės) nustatyta: 8.6.1. „2. Rekomenduoju savivaldybių taryboms iki 2014 m. spalio 1 d. patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas pavyzdines taisykles.“ 8.6.2. Priežiūros ir kontrolės vykdytoju savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu paskiriamas savivaldybės padalinys ar padalinio, susijusio su turto valdymu, darbuotojas (darbuotojai) (atsižvelgiama į savivaldybėje veikiančių valdytojų ir jų valdomų daugiabučių namų skaičių) [...].“ 8.6.3. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis valdytojų sąrašu, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus; 5.2. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais; 5.3. neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.“ 8.6.4. „6. Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama: [...]; 6.4. daugiabučio namo (toliau – namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį; 6.5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka; 6.6. informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams; [...]. 8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, [...] ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo. […].“ 8.6.5. „7. Atlikus patikrinimą, pagal pavyzdinių taisyklių priede pateiktą Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto pavyzdinę formą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas (toliau – aktas), kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti. [...]. Jeigu patikrinimas atliktas pagal pareiškėjo skundą, patikrinimo akto kopija pateikiama pareiškėjui.“ 8.7. Aplinkos ministro 2014-07-24 įsakymu Nr. D1-612 patvirtintose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse (Priežiūros ir kontrolės taisyklės) (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta: 5.7.1. „5. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro: 5.1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę); 5.2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.“  Šių taisyklių priede pateikta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma, kurios 3 punkte nurodoma „Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (pagal šio akto 2 punkte pateiktą informaciją aprašoma, kaip vykdomos valdytojui pavestos funkcijos, kokie esminiai trūkumai).“

Tyrimui reikšminga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika

9. Konstitucinio Teismo: 9.1. 2000-12-21 nutarimas – „Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus, bet ir viešasis interesas [...]“; 9.2. 2005-07-08 nutarimas – „[...] konstitucinė nuostata, jog savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės jas ir vykdo [...] ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. Tačiau nė viena iš šių funkcijų nereiškia absoliutaus savivaldybių savarankiškumo atitinkamoje srityje; jos visos yra reglamentuojamos įstatymais.“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei į teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką,  konstatuotina: 10.1. Vietos savivaldos įstatymu reglamentuota savivaldybių funkcija – pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės paskirtų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė – vykdoma vadovaujantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintomis pavyzdinėmis taisyklėmis; 10.2. Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Aplinkos ministras 2014-07-24 patvirtino Pavyzdines priežiūros ir kontrolės taisykles ir rekomendavo savivaldybių taryboms iki 2014-10-01 patvirtinti atitinkamas savivaldybių taisykles (pažymos 8.6.1 punktas). Pavyzdinėse taisyklėse apibrėžiama savivaldybių vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių priežiūros ir kontrolės funkcijos vykdymo apimtis ir tvarka. Taigi, nuo 2014-07-26 savivaldybės organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį iki 2017-01-01 sudarė: kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus; patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais; neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos. Nuo 2017-01-01 vykdomas  kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę);  neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 10.3. nagrinėjamu atveju: 10.3.1. Savivaldybės Priežiūros ir kontrolės taisyklės Savivaldybės tarybos buvo patvirtintos 2016-05-26 (pažymos 6.17 punktas), t. y. praėjus beveik  dviem metams nuo Pavyzdinių taisyklių įsigaliojimo; 10.3.2. Savivaldybė daugiau nei dvejus metus nuo Pavyzdinių taisyklių įsigaliojimo (iki 2017 metų) nepagrįstai nevykdė Vietos savivaldos įstatymu jai priskirtos funkcijos – daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės, nebuvo atliktas nė vienas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal Priežiūros ir kontrolės taisykles. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Administratoriaus finansinės veiklos auditą (Savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. 7-56 patvirtino Administratoriaus 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį, vadovo ataskaitą, 2016 metų veiklos rezultatų paskirstymą), tačiau tai nebuvo Administratoriaus veiklos, administruojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus, kontrolė (priežiūra). Savivaldybė patikrino Administratoriaus veiklą ir 2017-06-14 surašė aktą Nr. 2, tačiau šis patikrinimas atliktas galimai netinkamai, Aktas surašytas pažeidžiant teisės aktų nuostatas (pažymos 6.14 punktas), t. y.: 1) Akte nėra konkrečiai pažymėta, kokia veiklos kontrolė buvo atliekama – ar vykdant visų 2015 daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, ar vieno, kelių daugiabučių namų administravimą; 2) Akto grafoje „Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas“ nėra tinkamai aprašyta ir įvertinta Administratoriaus veikla (pvz.; ar bendrojo naudojimo objektų aprašas (-ai) atitinka teisės aktų reikalavimus savo forma, turiniu, kada įteikta butų savininkams, ar butų savininkų susirinkimai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir t. t.). Šioje grafoje įrašyta frazė, kad „valdytojui pavestos funkcijos vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka“, nėra Administratoriaus įvertinimas ir veiklos aprašymas; 3) Akto grafoje „Reikalavimai trūkumams pašalinti“ pažymėta; „taisytinų trūkumų nepastebėta.“ O kokių netaisytinų trūkumų buvo rasta, o gal veikla buvo su trūkumais, tik dėl kažkokių priežasčių jie nebuvo pastebėti – konkretesnių paaiškinimų Savivaldybė Seimo kontrolieriui nepateikė; 10.3.4. atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybė Vietos savivaldos įstatymo bei Priežiūros ir kontrolės taisyklių nustatyta tvarka nėra įgaliota kontroliuoti Administratoriaus finansinių dokumentų turinio ir atliekamų / organizuojamų darbų kokybės, tačiau Savivaldybė turėtų įvertinti, ar Administratorius vykdo visas teisės aktuose nustatytas funkcijas, už kurių vykdymą jam yra mokamas atlygis (patikrinti, ar mokesčiai butų savininkams skaičiuojami nepažeidžiant proporcingumo principo, ar renkamos lėšos yra panaudojamos darbams, numatytiems darbų planuose, ar darbų organizavimas vykdomas nustatyta tvarka, ar remonto ir kiti mokesčiai yra pagrįsti atitinkamais dokumentais); ar Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka butų savininkus informuoja apie atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, supažindina su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais, ar  namo įgaliotinius kviečia dalyvauti vykdant namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimą, atliktų darbų priėmimą, namo technines apžiūras ir t. t. Įvertinus Savivaldybės pateiktus paaiškinimus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybė informaciją apie butų savininkams skaičiuojamus mokesčius, jų pagrįstumą ir teisėtumą teikė galimai net nepatikrinusi dokumentų, nes teiktų atsakymų turinys yra tapatus su Administratoriaus pateiktais atsakymais. Taigi, Savivaldybės administracijos direktoriui teiktina rekomendacija imtis priemonių, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų patikrinta, ar pagrįstai butų savininkams buvo priskaičiuotos avarinės tarnybos išlaikymo išlaidos (Aplinkos ministerijos paaiškinimas, pažymos 7 punktas).

11. Konstitucinis Teismas akcentavo, kad savivaldybės privalo vykdyti joms įstatymais priskirtas funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos, nė viena iš savivaldybių funkcijų nereiškia absoliutaus jų savarankiškumo atitinkamoje srityje, visos funkcijos yra reglamentuojamos įstatymais. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Vietos savivaldos įstatymas bei kiti teisės aktai suteikia savivaldybėms ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti administratorių veiklą, todėl laikytina, kad Savivaldybė netinkamai vykdė Vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms priskirtą funkciją – bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Taigi Pareiškėjo skundas pripažintinas pagrįstu.

12. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad: 12.1. CK 4.85 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti; 12.2. vadovaujantis CK 4.83 straipsnio nuostatomis, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka; 12.3. jeigu, Pareiškėjo nuomone, yra pažeidžiami (pažeisti) jo (arba kitų Administratoriaus administruojamų namų butų savininkų) teisėti interesai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jis (jie) turi teisę kreiptis į teismą (5 straipsnio 1 dalis – „Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas“). Pažymėtina ir tai, kad Pareiškėjas yra įtrauktas į darbo grupę daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo klausimams spręsti, todėl turi galimybę gauti informaciją bei visus kylančius neaiškumus išsiaiškinti šios darbo grupės posėdžių metu; 12.4. Seimo kontrolieriaus kompetencijai nepriskirta vertinti darbų sąmatų pagrįstumą, atliktų darbų kokybę, mokesčių paskaičiavimą. Jeigu Pareiškėjo netenkina Administratoriaus veiksmai, susiję su atliktais darbais, jeigu, jo nuomone, jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, kilus ginčams dėl sąmatų, organizuojamų darbų kiekių, jų kainos arba kokybės ir Administratoriaus priimtų sprendimų, jis (ir kiti Administratoriaus administruojamų namų butų bei kitų patalpų savininkai) visais atvejais pirmiausia turi kreiptis į Administratorių, o negavę atsakymo ar nesutinkantys su juo, gali pasinaudoti CK 1.138 straipsnyje suteikta galimybe savo civilines teises ginti teisme, prireikus reikalauti, kad teismas paskirtų Administratoriaus veiklos auditą; 12.5. vadovaujantis CK 4.82 straipsniu, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė;

13. Atkreiptinas Savivaldybės dėmesys, kad Konstitucinis Teismas nutarimuose (2002 m. gruodžio 24 d. ir 2004 m. gruodžio 13 d.) yra konstatavęs: „Pagal Konstituciją vietos savivalda – tai įstatymo numatytų valstybės teritorijos administracinių vienetų bendruomenių [...] savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją. [...] Jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos. Tai reiškia, kad tam tikra dalis savivaldybių kompetencijos turi būti įgyvendinama tiesiogiai, kad savivaldybių tarybų sprendimų, priimtų neperžengiat jų kompetencijos ribų, įgyvendinimas neturi būti saistomas kurių nors valstybės institucijų ar pareigūnų sprendimų (leidimų, sutikimų ir pan.).“ Vienas iš pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra veiklos skaidrumo principas, kuris reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma, taip pat savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, kuris reiškia, kad Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis). Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. [...]. Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (arba kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje – įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (2013-03-05 nutartis administracinėje byloje   Nr. A556-439/2013). Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius pabrėžia, jog viešojo administravimo institucijų (įskaitant ir Savivaldybės administraciją) veikla turi būti organizuojama taip, kad asmenims (pareiškėjams), besikreipiantiems į šias institucijas, nekiltų pagrįstų abejonių dėl institucijos nešališkumo ir objektyvumo.

 SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius  nusprendžia X skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 15.1. atlikti tinkamą Administratoriaus veiklos neplanuotą patikrinimą pagal butų savininkų (Pareiškėjo) skundų ir pranešimų turinį ir pateikti išvadas, patikrinimo aktą (ir Pareiškėjui); 15.2. imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad Administratorius tinkamai vykdytų teisės aktais jam priskirtas funkcijas, jo administruojamų namų butų savininkai arba jų įgalioti asmenys būtų tinkamai informuojami apie jiems apskaičiuotus mokesčius, atliktus bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus arba suteiktas paslaugas, būtų leidžiama jiems susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais; 15.3. įvertinus Aplinkos ministerijos paaiškinimus, imtis priemonių, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų patikrinta ar pagrįstai Administratorius jo administruojamų namų butų savininkams priskaičiavo avarinės tarnybos išlaikymo išlaidas Pareiškėjo nurodomu laikotarpiu; 15.4. imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad būtų tinkamai vykdoma Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (administratorių) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                      Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2017/2-903
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį